EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/669, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 nuostatos dėl kaimo plėtros programų pakeitimų ir turinio, šių programų viešinimo ir perskaičiavimo sutartiniais galvijais koeficientų

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/669

2016 m. balandžio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 nuostatos dėl kaimo plėtros programų pakeitimų ir turinio, šių programų viešinimo ir perskaičiavimo sutartiniais galvijais koeficientų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį, 12 ir 41 straipsnius ir 66 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 (2) 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas didžiausias kaimo plėtros programų pakeitimų, kuriuos valstybės narės gali pateikti Komisijai, skaičius. Kai parama yra finansinė priemonė, turėtų būti taikomos specialios taisyklės, siekiant valstybėms narėms suteikti lankstumo, kuris būtinas įgyvendinant finansinę priemonę. Todėl didžiausias programos pakeitimų skaičius neturėtų būti taikomas pakeitimams, susijusiems su finansinių priemonių programavimu;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 9 straipsnyje nustatytos vienetų perskaičiavimo taisyklės, įskaitant nuostatas dėl įvairių kategorijų gyvūnų perskaičiavimo sutartiniais galvijais koeficientų. Reikėtų patikslinti, kad tokie perskaičiavimo koeficientai taikomi ne tik įsipareigojimams veisti vietos veisles, kurioms kyla grėsmė išnykti dėl žemės ūkio veiklos, bet ir visiems su gyvulininkyste susijusiems įsipareigojimams pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29 ir 34 straipsnius;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1 dalies 8(2) punkte ir 2 dalies 5(2) punkte nustatytos tam tikros kaimo plėtros programų ir nacionalinių programų priemonių aprašymo taisyklės. Kai parama yra finansinė priemonė, turėtų būti taikomos specialios taisyklės, siekiant valstybėms narėms suteikti lankstumo, kuris būtinas įgyvendinant finansinę priemonę;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 II priede nustatyti gyvūnų perskaičiavimo sutartiniais galvijais, kaip nurodyta 9 straipsnyje, koeficientai ir nustatyta, kad tie perskaičiavimo koeficientai gali būti padidinti visų lentelėje nurodytų kategorijų gyvūnams ir sumažinti kitiems naminiams paukščiams, atsižvelgiant į mokslinę informaciją, kuri turi būti paaiškinta ir išsamiai pagrįsta kaimo plėtros programose. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė sumažinti ne tik kitų naminių paukščių, bet visų lentelėje nurodytų kategorijų gyvūnų perskaičiavimo koeficientus;

(5)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 III priedo 1 dalies 2.2 punkte nustatyti minimalūs informavimo ir viešinimo reikalavimai, taikomi paramos gavėjams įgyvendinant veiksmus. 2.2 punkto b papunktyje nustatyti skirtingi reikalavimai atsižvelgiant į bendrą viešąją paramą. Kad reikalavimai būtų proporcingi ir suderinti, turėtų būti nustatyta viena 50 000 EUR riba. Be to, atsižvelgiant į ypatingą su plotu ir gyvuliais susijusių priemonių bei kitų su investicijomis nesusijusių priemonių pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nuspręsti, ar įgyvendinant šias priemones turėtų būti taikomos informavimo prievolės;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa papildoma e punktu:

„e)

daromi pakeitimai, susiję su finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje.“

2)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29 ir 34 straipsnius prisiimti įsipareigojimai susiję su sutartiniais galvijais, taikomi II priede nustatyti įvairių kategorijų gyvūnų perskaičiavimo sutartiniais galvijais koeficientai.

2.   Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29 ir 34 straipsnius prisiimti įsipareigojimai išreiškiami to reglamento II priede nenurodytais vienetais, valstybės narės išmokas gali apskaičiuoti remdamosi tais kitais vienetais. Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi tame priede nustatytų didžiausių sumų per metus, kurioms kompensuoti gali būti skiriama EŽŪFKP parama.

3.   Išmokos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29 ir 34 straipsnius negali būti skiriamos už sutartinį galviją, išskyrus išmokas, skiriamas už to reglamento 28 straipsnio 10 dalies b punkte nurodytus įsipareigojimus veisti vietos veisles, kurioms kyla grėsmė išnykti dėl žemės ūkio veiklos.“

3)

I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

4)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

5)

III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalies 8(2) punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei, įgyvendinamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, – finansinės priemonės rūšies aprašą, bendras galutinių paramos gavėjų kategorijas, bendras reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijas, didžiausią paramos lygį ir atrankos kriterijų nustatymo principus.“

2)

2 dalies 5(2) punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei, įgyvendinamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, – finansinės priemonės rūšies aprašą, bendras galutinių paramos gavėjų kategorijas, bendras reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijas, didžiausią paramos lygį ir atrankos kriterijų nustatymo principus.“


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Gyvūnų perskaičiavimo sutartiniais galvijais (SG), kaip nurodyta 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, koeficientai

1)

Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei dvejų metų, arkliai, vyresni nei šešių mėnesių

1,0 SG

2)

Galvijai nuo šešių mėnesių iki dvejų metų

0,6 SG

3)

Galvijai, jaunesni nei šešių mėnesių

0,4 SG

4)

Avys ir ožkos

0,15 SG

5)

Veislinės paršavedės (> 50 kg)

0,5 SG

6)

Kitos kiaulės

0,3 SG

7)

Vištos dedeklės

0,014 SG

8)

Kiti naminiai paukščiai

0,03 SG

Šioje lentelėje nurodytų kategorijų arba pakategorių gyvūnų perskaičiavimo koeficientai išimties tvarka gali būti padidinti arba sumažinti, atsižvelgiant į mokslinę informaciją, kuri turi būti paaiškinta ir išsamiai pagrįsta kaimo plėtros programose.

Išimties tvarka gali būti įtraukti kitų kategorijų gyvūnai. Tų kategorijų gyvūnų perskaičiavimo koeficientai nustatomi atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir mokslinę informaciją, kurios turi būti paaiškintos ir išsamiai pagrįstos kaimo plėtros programose.“


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 808/2014 III priedo 1 dalies 2.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

veiksmų, kurie nepatenka į c punkto taikymo sritį ir kuriems skirta bendra viešoji parama viršija 50 000 EUR, atveju visuomenei gerai matomoje vietoje iškabina bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato) arba įrengia stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir pabrėžiama gauta Sąjungos parama. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad vykdant veiksmus pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a ir b punktus (susijusius su prarastomis pajamomis ir priežiūros išlaidomis) ir 28–31 straipsnius, 33, 34 ir 40 straipsnius šis reikalavimas nebūtų taikomas arba ši riba būtų padidinta. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, kad šis reikalavimas nebūtų taikomas arba kad riba būtų padidinta kitų veiksmų, kurių rezultatas nėra investicija, atveju, kai dėl finansuojamo veiksmo pobūdžio neįmanoma nustatyti plakatui arba stendui tinkamos vietos. Pagal LEADER finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose įrengiamas aiškinamasis stendas;“


Top