EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0313

2016 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/313, kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/1198

OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; netiesiogiai panaikino 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

5.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/313

2016 m. kovo 1 d.

kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 415 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (2) 7 skyriuje numatyta, kad kredito įstaigos individualiai ir konsoliduotai teikia informaciją apie likvidumą. Siekiant didinti likvidumo priežiūros veiksmingumą, derėtų įpareigoti teikti papildomus likvidumo stebėsenos parametrus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punkte. Jie padėtų išsamiau apžvelgti įstaigos likvidumo poziciją atitinkamai pagal įstaigos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

(2)

reikėtų pateikti šiuos papildomus likvidumo stebėsenos parametrus: parametrus, grindžiamus finansavimo sutelkimu pagal sandorio šalį ir produkto rūšį, nes pagal šiuos parametrus nustatomos sandorio šalys ir priemonės, kurios yra tokios svarbios, kad lėšų atsiėmimas arba mažėjantis rinkos likvidumas galėtų sukelti likvidumo problemų; parametrus, grindžiamus emitento arba sandorio šalies atsvaros pajėgumu, nes šie parametrai leidžia surinkti informaciją apie ataskaitas teikiančių įstaigų koncentraciją pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai; parametrus, grindžiamus įvairios trukmės finansavimo ir pratęsto finansavimo kainomis, – tokia informacija yra vertinga laikui bėgant, nes priežiūros institucijos sužino apie finansavimo kainų skirtumų, masto ir terminų pasikeitimus;

(3)

teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kompetentingos institucijos turėtų naudoti per savo vykdomą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, taip pat priežiūros institucijų kolegijose ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonę;

(4)

teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–10 straipsnius ir 415 straipsnio 3 dalies a punktą reikėtų suderinti su padengimo likvidžiuoju turtu taikymo ir informacijos teikimo mastu;

(5)

siekiant užtikrinti proporcingumą, reikėtų leisti informaciją pateikti ne kas mėnesį, o kas ketvirtį įstaigoms, kurios nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančiomis kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms, ir kurių balanso suma, palyginti su visų atitinkamos valstybės narės įstaigų atskirų balansų sumų bendru dydžiu, yra maža, o turimas bendras turtas nėra reikšmingas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kokia svarbi teikiama informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus tinkamai stebėsenai ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonė, šį reglamentą reikėtų pradėti taikyti nedelsiant. Tačiau siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms pradėti taikyti šį reglamentą, pirmuosius šešis jo taikymo mėnesius kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data turėtų būti trisdešimta, o ne penkiolikta kalendorinė diena po ataskaitinės datos;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(8)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatytą tvarką Komisija patvirtino EBI pateiktą įgyvendinimo projektą su pakeitimais, paaiškinusi jo pakeitimų priežastis. EBI pateikė oficialią nuomonę, kuria sutiko su siūlomais pakeitimais, išskyrus pakeitimus, susijusius su informacijos apie likvidųjį turtą ir numatomus netenkamų ir gaunamų pinigų srautus (terminų atitikimo metodas) teikimu, ir pateikė kelis savo požiūrio argumentus;

(10)

Komisija atidžiai įvertino EBI pateiktus argumentus už tai, kad būtų priimtos informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą taisyklės, grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikinuoju informacijos teikimo metodu. Tačiau šį metodą reikės iš dalies keisti, kad jis būtų visiškai suderintas su galutiniu metodu, išdėstytu Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (4), kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.;

(11)

Komisija visiškai pripažįsta terminų atitikimo metodo, kaip priežiūros priemonės, svarbą. Tačiau, Komisijos nuomone, šiuo metu privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą, grindžiamą pasenusiu požiūriu į informacijos teikimą, nauda priežiūrai yra neproporcinga, atsižvelgiant į papildomą reguliavimo naštą ir reikalavimų laikymosi išlaidų dubliavimąsi. EBI turėtų siekti kuo skubiau atnaujinti ir pateikti Komisijai tvirtinti terminų atitikimo metodą, kad jis visiškai atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 pateiktus informacijos teikimo principus. Kol laukiama privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą patvirtinimo ateityje, prireikus pateisinamais atvejais priežiūros institucijos gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenumatytą šiuo įgyvendinimo reglamentu, įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 5 dalį;

(12)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

Į 1 straipsnį įrašomas g punktas:

„g)

papildomi likvidumo stebėsenos parametrai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą.“

2.

Įterpiamas 7B skyrius:

„7b SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMO FORMATAS IR DAŽNUMAS

16b straipsnis

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:

a)

XVIII priede nurodytą informaciją pagal XIX priede pateiktus nurodymus;

b)

XX priede nurodytą informaciją pagal XXI priede pateiktus nurodymus.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, įstaiga gali teikti informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kas ketvirtį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

įstaiga nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančioms kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms;

b)

įstaigos atskiro balanso bendros sumos ir visų įstaigų atitinkamoje valstybėje narėje atskirų balansų bendros sumos santykis yra mažesnis negu 1 % dvejus metus iš eilės prieš informacijos teikimo metus;

c)

įstaigos turimas visas turtas, apskaičiuotas pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (5), yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR.

Taikant b punktą, balanso bendros sumos duomenys santykiui apskaičiuoti grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos audituotais duomenimis.

3.   Vykdant 1 ir 2 dalyse nurodytas prievoles, informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus turi būti pradėta teikti 2016 m. balandžio mėn.

(5)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).“"

3.

18 straipsnis papildomas šešta pastraipa:

„Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. imtinai kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.“

4.

Pridedami XVIII–XXI priedai pagal šio reglamento priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1)

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).


PRIEDAS

XVIII PRIEDAS

PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 DALIES B PUNKTĄ

PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS

67

C 67.00

FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

68

C 68.00

FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

69

C 69.00

KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

70

C 70.00

PRATĘSTAS FINANSAVIMAS


C 67.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

z ašis

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį

 

Sandorio šalies pavadinimas

LEI kodas

Sandorio šalies sektorius

Sandorio šalies įsisteigimo vieta

Produkto rūšis

Gauta suma

Svertinis pradinio termino vidurkis

Svertinis likutinio termino vidurkis

Eilutė

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ, KURIŲ KIEKVIENOS DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VISI KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

z ašis

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį

Eilutė

ID

Produkto pavadinimas

Bendra gauta suma

Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

Svertinis pradinio termino vidurkis

Svertinis likutinio termino vidurkis

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTAI, KURIŲ DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

010

1

MAŽMENINIS FINANSAVIMAS

 

 

 

 

 

020

1,1

Indėliai iki pareikalavimo

 

 

 

 

 

030

1,2

Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas neviršija 30 dienų

 

 

 

 

 

040

1,3

Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas viršija 30 dienų

 

 

 

 

 

050

1.3.1

su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą

 

 

 

 

 

060

1.3.2

be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą

 

 

 

 

 

070

1,4

Taupomosios sąskaitos

 

 

 

 

 

080

1.4.1

su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

 

 

 

 

 

090

1.4.2

be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

 

 

 

 

 

100

2

DIDMENINIS FINANSAVIMAS

 

 

 

 

 

110

2,1

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

 

 

 

 

 

120

2.1.1

iš jo: finansiniai klientai

 

 

 

 

 

130

2.1.2

iš jo: nefinansiniai klientai

 

 

 

 

 

140

2.1.3

iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

 

 

 

 

 

150

2,2

Užtikrintas didmeninis finansavimas

 

 

 

 

 

160

2.2.1

iš jo: atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

170

2.2.2

iš jo: padengtų obligacijų išleidimas

 

 

 

 

 

180

2.2.3

iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas

 

 

 

 

 

190

2.2.4

iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

 

 

 

 

 


C 69.00 – KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

z ašis

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę

 

Vienos nakties

1 sav.

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

1 m.

2 m.

5 m.

10 m.

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Eilutė

ID

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

iš jo: mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

iš jo: užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

iš jo: padengtos obligacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 PRATĘSTAS FINANSAVIMAS

z ašis

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

3

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Bendras finansavimo profilis

Eilutė

ID

Diena

Punktas

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Mažmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Neužtikrinti didmeniniai indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Užtikrintas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratęstas finansavimas

 

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Eilutė

ID

Diena

Punktas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

Visas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Mažmeniniai indėliai