Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0248

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/248, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nustatomas preliminarus tos pagalbos paskirstymas

C/2015/9073

OJ L 46, 23.2.2016, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; panaikino 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/248/oj

23.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/248

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nustatomas preliminarus tos pagalbos paskirstymas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 25 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a–d punktus ir 64 straipsnio 7 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (3), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (4), nustatomos naujos taisyklės, susijusios su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa (toliau – programa). Jame Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai šiuo klausimu priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų programos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009 (5), kuris panaikintas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/247 (6);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pageidaujančios dalyvauti programoje valstybės narės turi parengti išankstinę jos įgyvendinimo strategiją. Kad būtų galima įvertinti programos įgyvendinimą, reikėtų nustatyti strategijos elementus;

(3)

siekiant užtikrinti gerą administravimą ir biudžeto valdymą, programą įgyvendinančios valstybės narės paraiškas gauti Sąjungos pagalbą turėtų teikti kiekvienais metais, taip pat turėtų būti nustatytas tokių paraiškų turinys;

(4)

reikėtų nustatyti pagalbos paraiškų teikėjų teikiamų paraiškų turinį ir dažnumą, taip pat paraiškų pateikimo taisykles. Be to, būtina nustatyti patvirtinamuosius dokumentus, būtinus pagalbos paraiškoms pagrįsti. Taip pat reikėtų nustatyti nuobaudas, kurias turi taikyti kompetentinga institucija, jeigu pagalbos paraiška pateikiama pavėluotai;

(5)

reikėtų patikslinti pagalbos išmokėjimo sąlygas siekiant atsižvelgti į skirtumą tarp pagalbos, skirtos produktams tiekti ir platinti, ir pagalbos, skirtos stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veiklai ir papildomoms priemonėms. Reikėtų nustatyti patvirtinamųjų dokumentų, pateiktinų kartu su kiekviena pagalbos mokėjimo paraiška, turinį;

(6)

kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti programos stebėsenos ir vertinimo rezultatus ir išvadas. Aiškumo sumetimais tikslinga nustatyti vertinimo ataskaitos ir stebėsenos rezultatų pateikimo Komisijai datą. Komisija tuos dokumentus turėtų paskelbti;

(7)

siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikėtų priimti kovai su pažeidimais ir sukčiavimu tinkamas kontrolės priemones. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti išsamų administracinį tikrinimą, kuris papildomas patikromis vietoje. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą valstybių narių požiūrį, atsižvelgiant į jų skirtingą programos įgyvendinimą, reikėtų nurodyti šių kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitas;

(8)

nepagrįstai išmokėtos sumos turėtų būti susigrąžintos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 809/2014 (7);

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 10 dalį visuomenė turi būti pakankamai informuojama apie Sąjungos finansinį įnašą į programą. Kartu su Deleguotajame reglamente (ES) 2016/247 numatytomis nuostatomis dėl plakato tikslinga nustatyti taisykles, susijusias su programos viešinimu ir Sąjungos emblemos naudojimu. Be to, pereinamuoju laikotarpiu tikslinga leisti laikinai naudoti šiuo metu naudojamus plakatus ir kitas viešinimo priemones;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1370/2013 taikymo taisyklės dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams (toliau – produktai) tiekti ir platinti vaikams ir dėl Sąjungos pagalbos tam tikroms susijusioms išlaidoms kompensuoti įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnyje nurodytą vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą (toliau – Programa).

2.   Taikant Programą, mokslo metai yra laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d.

2 straipsnis

Valstybių narių strategijos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 2 straipsnyje nurodyta valstybės narės strategija apima bent šiuos elementus:

a)

geografinį arba administracinį lygmenį, kuriuo Programa bus įgyvendinama;

b)

strategijos trukmę;

c)

jei yra, informaciją apie atitinkamų produktų vartojimo apimtį;

d)

su Programa susijusius veiklos tikslus ir uždavinius, kuriuos reikia pasiekti;

e)

jei esama nacionalinė mokyklų programa pratęsiama ar didinamas jos veiksmingumas pasitelkiant Sąjungos lėšas – nustatytas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Programos pridėtinę vertę;

f)

pagrindiniams Programos elementams numatytą preliminarų biudžetą arba biudžeto procentinę dalį;

g)

tikslinę grupę;

h)

produktų, kurie bus tiekiami pagal Programą, sąrašą;

i)

papildomų priemonių tikslus ir turinį;

j)

aprašymą, kaip bus įtraukti atitinkami suinteresuotieji subjektai;

k)

tiekėjų atrankos procedūras ir informaciją apie priemones, susijusias su produktų platinimu;

l)

nustatytas priemones, skirtas Sąjungos teikiamai pagalbai viešinti, be kita ko, tais atvejais, kai strategijoje yra numatyta, kad įprastiniai pietūs mokykloje gali būti valgomi tuo pat metu kaip ir pagal Programą finansuojami produktai;

m)

nustatytas struktūras ir formas, kuriomis užtikrinama Programos stebėsena ir vertinimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 8 straipsnį, taip pat šio reglamento 7 ir 8 straipsniuose nurodytos patikros.

2.   Komisija valstybių narių strategijas paskelbia.

3 straipsnis

Valstybių narių teikiamos pagalbos paraiškos

Kiekvienais metais iki sausio 31 d. valstybės narės teikia pagalbos paraiškas dėl kitų mokslo metų. Į pagalbos paraiškas įtraukiama tokia informacija:

a)

priede nustatyta preliminariai skirta pagalbos suma;

b)

prašoma suma, jei nepageidaujama panaudoti visos preliminariai skirtos sumos;

c)

pageidavimas panaudoti daugiau lėšų negu preliminariai skirta suma ir didžiausia prašoma papildoma suma, jeigu būtų galima skirti papildomą sumą;

d)

bendra prašoma suma.

Šiame straipsnyje nurodytos sumos išreiškiamos eurais.

4 straipsnis

Pagalbos paraiškų teikėjų teikiamos pagalbos paraiškos

1.   Valstybės narės, remdamosi savo strategija ir 2–7 dalyse nustatytomis taisyklėmis, nustato pagalbos prašymų formą, turinį ir dažnumą.

2.   Su produktų tiekimu ir platinimu susijusiose pagalbos paraiškose pateikiama bent tokia informacija:

a)

platinamų produktų kiekiai;

b)

švietimo įstaigų arba švietimo institucijų, kurioms tie kiekiai buvo išplatinti, pavadinimas ir adresas arba identifikavimo numeris;

c)

vaikų, kurie reguliariai lanko atitinkamas švietimo įstaigas, turinčias teisę gauti pagal Programą tiekiamus produktus pagalbos paraiškos laikotarpiu, skaičius.

3.   Su produktų tiekimu ir platinimu susijusios paraiškos apima ne ilgesnius kaip penkių mėnesių laikotarpius.

4.   Pagalbos paraiškos pateikiamos per tris mėnesius nuo laikotarpio, kuriuo jos taikomos, pabaigos.

5.   Pagalbos paraiškos, susijusios su 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta vertinimo ataskaita, pateikiamos per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią ta ataskaita buvo pateikta, kaip nurodyta toje dalyje.

6.   Jei 4 ir 5 dalyse nurodytas terminas uždelsiamas mažiau kaip 60 dienų, pagalba yra mokama, tačiau sumažinama taip:

a)

5 %, jei nuo termino yra praėję 1–30 dienų;

b)

10 %, jei nuo termino yra praėję 31–60 dienų.

Jei nuo termino yra praėję daugiau kaip 60 dienų, suma dar mažinama, už kiekvieną papildomą dieną likutinę sumą sumažinant 1 %

7.   Pagalbos paraiškose prašomos sumos pagrindžiamos patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuose nurodoma pristatytų produktų ir medžiagos arba suteiktų paslaugų kaina, kartu pateikiant mokėjimo kvitą ar mokėjimo patvirtinimą arba lygiavertį dokumentą. Valstybės narės nustato dokumentus, kurie pateikiami pagalbos paraiškoms pagrįsti.

Pagalbos paraiškų, susijusių su stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veikla ir su papildomomis priemonėmis, atveju patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikiamas lėšų paskirstymas pagal veiklos rūšį ir išsami informacija apie susijusias išlaidas.

5 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

1.   Su produktų tiekimu ir platinimu susijusi pagalba išmokama tik:

a)

pateikus faktiškai patiektų ir išplatintų kiekių kvitą arba

b)

remiantis prieš galutinį pagalbos išmokėjimą kompetentingos institucijos atlikto patikrinimo ataskaita, kurioje patvirtinama, kad mokėjimo reikalavimai įvykdyti, arba

c)

jeigu valstybė narė tai leidžia, pateikus alternatyvų įrodymą, kad už kiekius, kurie buvo patiekti ir išplatinti Programos tikslais, yra sumokėta.

2.   Su stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veikla ir su papildomomis priemonėmis susijusi pagalba išmokama tik pristačius atitinkamą medžiagą ar suteikus atitinkamas paslaugas ir pateikus susijusius patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalauja valstybių narių kompetentingos institucijos.

3.   Kompetentinga institucija išmoka pagalbą per tris mėnesius nuo pagalbos paraiškos pateikimo dienos.

6 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta stebėsena yra grindžiama duomenimis, gautais vykdant valdymo ir kontrolės įsipareigojimus, įskaitant šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytus įsipareigojimus.

Valstybės narės praneša Komisijai stebėsenos rezultatus iki lapkričio 30 d. pasibaigus atitinkamiems mokslo metams.

2.   Vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiami Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 8 straipsnio 2 dalyje numatyto vertinimo rezultatai už buvusių penkerių mokslo metų įgyvendinimo laikotarpį, valstybės narės Komisijai pateikia iki metų, einančių po to laikotarpio pabaigos, kovo 1 d.

Pirmoji vertinimo ataskaita turi būti pateikta iki 2017 m. kovo 1 d. imtinai.

3.   Komisija valstybių narių stebėsenos ir vertinimo ataskaitų rezultatus paskelbia.

7 straipsnis

Administracinės patikros

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento laikymuisi užtikrinti. Tos priemonės apima administracinį visų pagalbos paraiškų tikrinimą.

2.   Atliekant produktams tiekti ir platinti skirtos pagalbos administracines patikras peržiūrimi valstybių narių nustatyti su produktų tiekimu ir platinimu susiję patvirtinamieji dokumentai.

Atliekant stebėsenos, vertinimo ar viešinimo veiklai ir papildomoms priemonėms skirtos pagalbos administracines patikras tikrinama, ar medžiaga pristatyta ir ar paslaugos suteiktos, taip pat tikrinamas deklaruojamų išlaidų teisingumas.

3.   Su produktų tiekimu ir platinimu ir su papildomomis priemonėmis susijusios pagalbos atveju be administracinių patikrų papildomai atliekamos patikros vietoje pagal 8 straipsnį.

8 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Su produktų tiekimu ir platinimu susijusios pagalbos atveju yra atliekamos patikros vietoje ir jų metu visų pirma tikrinama:

a)

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai, įskaitant finansinius įrašus, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, pristatymo pranešimus bei banko išrašus;

b)

produktų panaudojimas pagal šį reglamentą.

2.   Patikros vietoje atliekamos kiekvienais mokslo metais. Jos apima veiklą, vykdytą per praėjusius dvylika mėnesių.

Patikros vietoje gali būti vykdomos įgyvendinant papildomas priemones.

3.   Bendras patikrų vietoje skaičius apima ne mažiau kaip 5 % nacionaliniu lygmeniu paskirstytos pagalbos ir ne mažiau kaip 5 % visų pagalbos paraiškų teikėjų, susijusių su produktų tiekimu ir platinimu ir su papildomomis priemonėmis.

Jeigu valstybėje narėje yra mažiau negu šimtas pagalbos paraiškų teikėjų, patikros vietoje atliekamos ne mažiau kaip penkių paraiškų teikėjų patalpose.

Jeigu valstybėje narėje yra mažiau negu penki pagalbos paraiškų teikėjai, patikros vietoje atliekamos visų paraiškų teikėjų patalpose.

Jeigu paraiškos teikėjas, kuris nėra švietimo įstaiga, prašo su produktų tiekimu ir platinimu susijusios pagalbos, paraiškos teikėjo patalpose atliekama patikra yra papildoma patikromis, atliekamomis ne mažiau kaip dviejų švietimo įstaigų patalpose arba ne mažiau kaip 1 % švietimo įstaigų patalpų, kurias paraiškos teikėjas įrašė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 6 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių skaičių yra didesnis.

Jeigu paraiškos teikėjas prašo su papildomomis priemonėmis susijusios pagalbos, paraiškos teikėjo patalpose atliekamas patikras vietoje, remiantis rizikos analize, galima pakeisti patikromis, atliekamomis tose vietose, kur vykdomos papildomos priemonės. Remdamosi rizikos analize, valstybės narės nustato tokių patikrų vietoje lygmenį.

4.   Remdamasi rizikos analize, kompetentinga institucija atrenka paraiškų teikėjus, kurie bus tikrinami vietoje.

Tuo tikslu kompetentinga institucija visų pirma deramai atsižvelgia į:

a)

įvairias geografines vietoves;

b)

klaidų pasikartojimą ir ankstesniais metais atliktų patikrų išvadas;

c)

atitinkamos pagalbos sumą;

d)

pareiškėjų rūšį;

e)

papildomos priemonės rūšį, jei yra.

5.   Jei nekyla grėsmė pakenkti patikrų tikslams, apie patikras gali būti pranešama iš anksto, griežtai laikantis reikalavimo dėl trumpiausio laikotarpio, prieš kurį būtina pranešti.

6.   Po kiekvienos vietoje atliktos patikros kompetentinga kontrolės institucija parengia kontrolės ataskaitą. Toje ataskaitoje tiksliai aprašoma, kokie elementai tikrinti.

Kontrolės ataskaitą sudaro šios dalys:

a)

bendroji dalis, kurioje pateikiama ši informacija, jei tinka:

i)

taikoma Programos strategija, ataskaitos laikotarpis, tikrintos pagalbos paraiškos, produktų kiekiai, Programoje dalyvaujančios švietimo įstaigos, sąmata, parengta remiantis turimais duomenimis apie vaikų, kurių atžvilgiu išmokėta pagalba, skaičių, ir finansavimo suma;

ii)

dalyvavę atsakingi asmenys;

b)

dalis, kurioje atskirai aprašomos atliktos patikros ir kurioje visų pirma pateikiama ši informacija:

i)

patikrinti dokumentai,

ii)

atliktų patikrų pobūdis ir apimtis,

iii)

pastabos ir išvados.

7.   Iki lapkričio 30 d. pasibaigus atitinkamiems mokslo metams valstybės narės Komisijai praneša apie vietoje atliktas patikras ir susijusias išvadas.

9 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

Nepagrįstai išmokėtoms sumoms susigrąžinti mutatis mutandis taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 7 straipsnis.

10 straipsnis

Sąjungos finansinio įnašo į Programą viešinimas

1.   Jei valstybės narės nusprendžia nenaudoti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 10 straipsnyje nurodyto plakato, jos turi savo strategijoje suprantamai paaiškinti, kaip jos informuos visuomenę apie Sąjungos finansinį įnašą į savo mokyklų programą.

2.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytose ryšių priemonėse ir viešinimo priemonėse, kiek praktiškai įmanoma, turi būti pavaizduota Europos Sąjungos vėliava ir nurodoma Sąjungos „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa“ arba jos santrumpa, taip pat Sąjungos finansinė parama.

3.   Priemonėse ir mokomojoje medžiagoje, kuri turi būti naudojama įgyvendinant Deleguotojo reglamento (ES) 2016/247 4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje nurodytas papildomas priemones, kiek praktiškai įmanoma, turi būti pavaizduota Europos Sąjungos vėliava ir nurodoma Sąjungos „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa“ arba jos santrumpa, taip pat Sąjungos finansinė parama.

4.   Nuorodos į Sąjungos finansinį įnašą turi būti bent tiek pat matomos, kiek ir nuorodos į kitų valstybės ar privačiųjų subjektų įnašą jiems remiant valstybės narės mokyklų programas.

5.   Valstybės narės gali toliau naudoti turimas plakatų ir kitų viešinimo priemonių, atspausdintų iki 2016 m. vasario 26 d., atsargas, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 288/2009.

11 straipsnis

Pranešimai

Šiame reglamente nurodyti valstybių narių pranešimai Komisijai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (8).

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbai, skirtai 2016–2017 mokslo metams ir vėlesniems mokslo metams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  2009 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL L 94, 2009 4 8, p. 38).

(6)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/247, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktams tiekti ir platinti įgyvendinant vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(7)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(8)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


PRIEDAS

Preliminarus Sąjungos pagalbos paskirstymas kiekvienai valstybei narei

Valstybė narė

Bendro finansavimo dydis (%)

6–10 metų vaikai, absoliutūs skaičiai

EUR

Austrija

75

406 322

2 239 273

Belgija

75

611 450

3 369 750

Bulgarija

90

316 744

2 094 722

Kroatija

90

205 774

1 360 845

Kipras

75

44 823

290 000

Čekijos Respublika

88

480 495

3 124 660

Danija

75

328 182

1 808 638

Estija

90

66 436

439 361

Suomija

75

290 308

1 599 911

Prancūzija

76

4 051 279

22 500 145

Vokietija

75

3 575 991

19 707 575

Graikija

81

529 648

3 143 600

Vengrija

86

482 160

3 031 022

Airija

75

319 126

1 758 729

Italija

80

2 853 098

16 719 794

Latvija

90

95 861

633 957

Lietuva

90

136 285

901 293

Liuksemburgas

75

29 473

290 000

Мalta

75

19 511

290 000

Nyderlandai

75

986 118

5 434 576

Lenkija

88

1 802 733

11 645 350

Portugalija

85

527 379

3 284 967

Rumunija

89

1 054 185

6 869 985

Slovakija

89

262 703

1 709 502

Slovėnija

83

91 095

554 291

Ispanija

75

2 337 457

12 939 604

Švedija

75

518 322

2 856 514

Jungtinė Karalystė

76

3 494 635

19 401 935

ES 28

79 

25 917 593

150 000 000


Top