EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

2016 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/217, kuriuo dėl kadmio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/217

2016 m. vasario 16 d.

kuriuo dėl kadmio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 23 įrašą draudžiama naudoti kadmio ir kadmio junginius dažuose, kurių kodai [3208] [3209], su nukrypti leidžiančia nuostata dėl dažų su cinku. Tačiau šis apribojimas netaikomas pateikiant rinkai dažus, kurių sudėtyje yra kadmio;

(2)

Komisija, siekdama išplėsti esamą dažų, kurių sudėtyje esančio kadmio koncentracija viršija tam tikrą ribą, pateikimo rinkai apribojimą, 2012 m. lapkričio mėn. paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) parengti XV priedo dokumentų rinkinį;

(3)

2014 m. rugsėjo 9 d. Agentūros Rizikos vertinimo komitetas (RAC) bendru sutarimu priėmė nuomonę, kurioje daroma išvada, kad atitinkamai pakeitus dabartinį įrašą būtų lengviau užtikrinti vykdymą, ir patvirtinama, kad nereikia atlikti papildomo vertinimo dėl dažuose esančio kadmio keliamos rizikos;

(4)

2014 m. lapkričio 25 d. Agentūros Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) bendru sutarimu priėmė nuomonę, kurioje nurodoma, kad siūlomas esamo apribojimo pakeitimas yra proporcingas, nes dėl jo gamintojams, importuotojams ar vartotojams netektų patirti papildomų su reikalavimų laikymusi susijusių išlaidų, tačiau pagerėtų apribojimo vykdymo užtikrinimas;

(5)

teisėsaugos institucijoms yra lengviau stebėti ir kontroliuoti pateikimą rinkai nei naudojimą. Be to, nustačius koncentracijos ribą, paaiškinama, kad jei dažuose neplanuotai esama kadmio, kaip priemaišos, kurios kiekis neviršija nustatytos ribos, apribojimas nebus pažeistas;

(6)

konsultuotasi su Keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 23 įrašo 2 skiltyje 2 punktas pakeičiamas taip:

„Kadmis

CAS Nr. 7440–43–9

EB Nr. 231–152–8 ir jo junginiai

2.

Nenaudojamas arba nepateikiamas rinkai dažuose, kurių kodai [3208] [3209], jei jo koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) yra lygi arba didesnė nei 0,01 % masės.

Dažuose, kurių kodai [3208] [3209], kuriuose cinko kiekis viršija 10 % dažų masės, kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) nėra lygi ar didesnė nei 0,1 % masės.

Dažyti gaminiai nepateikiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) yra lygi ar didesnė nei 0,1 % dažų ant dažyto gaminio masės.“


Top