Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

2016 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/130, kuriuo Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų priderinamas prie technikos pažangos

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; netiesiogiai panaikino 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/130

2016 m. vasario 1 d.

kuriuo Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų priderinamas prie technikos pažangos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (1), ypač į jo 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priede nustatytos techninės skaitmeninių tachografų gamybos, bandymo, montavimo ir patikros specifikacijos;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 68/2009 (2) nustatytas adapteris, kaip laikinas sprendimas iki 2013 m. gruodžio 31 d., kad pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedą tachografus būtų galima įrengti M1 ir N1 klasių transporto priemonėse;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1161/2014 (3) Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 iš dalies pakeistas, pratęsiant adapterio galiojimo laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

(4)

Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/2014 (4). Tačiau pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 46 straipsnį Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, įskaitant jo IB priedą, nuostatos toliau laikinai taikomos iki Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nurodytų įgyvendinimo aktų taikymo pradžios dienos;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 5 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad Komisija apsvarstys M1 ir N1 klasių transporto priemonių adapterio galiojimo laikotarpio pratęsimą iki 2015 m. ir iki 2015 m. išsamiau apsvarstys ilgalaikį sprendimą dėl M1 ir N1 klasių transporto priemonių;

(6)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Skaitmeninis tachografas – būsimos veiklos gairės“ (5), kuris buvo pridėtas prie Reglamento (ES) Nr. 165/2014 pasiūlymo, po Reglamento (ES) Nr. 165/2014 priėmimo numatytas 2 metų laikotarpis priedams ir priedėliams parengti ir priimti;

(7)

techninėse specifikacijose, susijusiose su Reglamento (ES) Nr. 165/2014 įgyvendinimu, turėtų būti pateiktas nuolatinis sprendimas dėl adapterio. Todėl, taikant teisėto lūkesčio principą, galimybė naudoti adapterius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse turėtų būti pratęsta bent iki tol, kol įgyvendinimo aktais bus priimtos šios techninės specifikacijos;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedas iš dalies keičiamas taip:

 

I dalies „Apibrėžimai“ rr punkto pirmojoje įtraukoje data „2015 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2016 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(2)  2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2009, kuriuo devintąjį kartą su technikos pažanga derinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 21, 2009 1 24, p. 3).

(3)  2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1161/2014, kuriuo Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų priderinamas prie technikos pažangos (OL L 311, 2014 10 31, p. 19).

(4)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

(5)  COM(2011) 454 galutinis.


Top