Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

2016 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/68 dėl elektroniniams vairuotojų kortelių registrams sujungti reikalingų bendrų procedūrų ir specifikacijų

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/68

2016 m. sausio 21 d.

dėl elektroniniams vairuotojų kortelių registrams sujungti reikalingų bendrų procedūrų ir specifikacijų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (1), ypač į jo 31 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti vairuotojams išduodamų kortelių unikalumą, Reglamente (ES) Nr. 165/2014 valstybėms narėms nustatytas įpareigojimas keistis duomenimis elektroniniu būdu;

(2)

kad valstybėms narėms būtų lengviau keistis elektroniniais duomenimis apie vairuotojų korteles, Komisija sukūrė pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“, kuria naudodamosi valstybės narės gali kitų valstybių narių prašyti informacijos apie išduotas vairuotojų korteles ir jų statusą;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyta, kad nacionalinius elektroninių vairuotojų kortelių registrus privaloma sujungti visoje Sąjungoje; tuo tikslu gali būti naudojama pranešimų mainų sistema „TACHOnet“ arba kita suderinama sistema. Tačiau, jeigu naudojama kita suderinama sistema, turi būti įmanoma keistis elektroniniais duomenimis su visomis kitomis valstybėmis narėmis per pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“;

(4)

todėl reikia nustatyti privalomas bendras sistemos „TACHOnet“ procedūras ir specifikacijas, įskaitant duomenų, kuriais keičiamasi, formatą, elektroninės paieškos nacionaliniuose elektroniniuose registruose technines procedūras, prieigos procedūras ir saugumo mechanizmus;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 3 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi su Reglamento (ES) Nr. 165/2014 31 straipsnyje nurodytu privalomu nacionalinių elektroninių vairuotojų kortelių registrų prijungimu prie pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“ susiję reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be terminų, kurių apibrėžtys pateiktos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 2 straipsnyje, vartojami taip apibrėžiami terminai:

a)   asinchroninė sąsaja– procesas, per kurį atsakomajam pranešimui pateikti užmezgamas naujas HTTP ryšys;

b)   visuotinė paieška– paieška, kurią atliekant valstybės narės užklausos pranešimas adresuojamas visoms kitoms valstybėms narėms;

c)   korteles išduodančioji institucija (KII)– subjektas, kurį valstybė narė yra įgaliojusi išduoti ir tvarkyti tachografų korteles;

d)   duomenų centras– informacinė sistema, užtikrinanti galimybę persiųsti valstybių narių siunčiamus „TACHOnet“ pranešimus;

e)   nacionalinė sistema– kiekvienoje valstybėje narėje sukurta informacinė sistema, skirta „TACHOnet“ pranešimams generuoti, apdoroti ir į juos atsakyti;

f)   sinchroninė sąsaja– procesas, per kurį užklausa ir atsakomasis pranešimas pateikiami naudojant tą patį HTTP ryšį;

g)   užklausą teikiančioji valstybė narė– valstybė narė, teikianti užklausą arba pranešimą, kuris persiunčiamas vienai ar kelioms atsakančiosioms valstybėms narėms;

h)   atsakančioji valstybė narė– valstybė narė, kuriai skirta „TACHOnet“ užklausa ar pranešimas;

i)   vienetinė paieška– paieška, kurią atliekant valstybės narės užklausos pranešimas adresuojamas tik vienai valstybei narei;

j)   tachografo kortelė– Reglamento (ES) Nr. 165/2014 2 straipsnio f punkte apibrėžta vairuotojo kortelė arba to straipsnio k punkte apibrėžta dirbtuvių kortelė.

3 straipsnis

Įpareigojimas prisijungti prie „TACHOnet“

Valstybės narės prijungia Reglamento (ES) Nr. 165/2014 31 straipsnio 1 dalyje nurodytus nacionalinius registrus prie pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“.

4 straipsnis

Techninės specifikacijos

Pranešimų mainų sistema „TACHOnet“ atitinka I–VII prieduose nustatytas technines specifikacijas.

5 straipsnis

„TACHOnet“ naudojimas

Valstybės narės laikosi VIII priede nustatytų procedūrų.

Valstybės narės savo nacionalinėms korteles išduodančiosioms institucijoms ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 38 straipsnyje nurodytiems kontroliuojantiems pareigūnams užtikrina prieigą prie pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“, kad jie galėtų veiksmingai patikrinti vairuotojų kortelių galiojimą, statusą ir unikalumą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. kovo 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2014 2 28, p. 1.


I PRIEDAS

Bendrieji pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“ aspektai

1.   Architektūra

Pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“ sudaro toliau nurodytos dalys.

1.1.

Duomenų centras, kuris gali gauti užklausą teikiančiosios valstybės narės užklausą, ją patvirtinti ir persiųsti atitinkamoms valstybėms narėms. Duomenų centras laukia, kol kiekviena atsakančioji valstybė narė atsakys, sujungia visus atsakymus ir jungtinį atsakymą nusiunčia užklausą pateikusiai valstybei narei.

Visus „TACHOnet“ pranešimus persiunčia duomenų centras.

1.2.

Valstybių narių nacionalinės sistemos, kuriose įrengiama sąsaja, per kurią būtų galima siųsti užklausas į duomenų centrą ir gauti atitinkamus atsakymus. Nacionalinių sistemų pranešimams į duomenų centrą perduoti ir iš jo gauti gali būti naudojama nuosavybinė arba komercinė programinė įranga.

2.   Valdymas

2.1.   Duomenų centrą valdo ir jo techninį veikimą bei priežiūrą užtikrina Komisija.

2.2.   Duomenų centre duomenys, išskyrus VII priede nustatytus registravimo ir statistinius duomenis, saugomi ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

2.3.   Duomenų centras neteikia prieigos prie asmens duomenų, išskyrus prieigą įgaliotiesiems Komisijos darbuotojams, kai tai būtina stebėsenos, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo tikslais.

2.4.   Valstybių narių pareigos:

2.4.1.

Savo nacionalinės sistemos ir jos sąsajos su duomenų centru sukūrimas ir valdymas.

2.4.2.

Savo nacionalinės sistemos – techninės ir programinės įrangos (nuosavybinės arba komercinės) – įdiegimas ir techninė priežiūra.

2.4.3.

Tinkamos savo nacionalinės sistemos sąveikos su duomenų centru užtikrinimas ir iš jo gautų klaidų pranešimų tvarkymas.

2.4.4.

Imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas informacijos konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas.

2.4.5.

Nacionalinės sistemos naudojimas užtikrinant VI priede nustatytus paslaugų lygius.

2.5.   MOVEHUB interneto portalas

Komisija sukuria saugios prieigos internetinę taikomąją programą, vadinamąjį MOVEHUB interneto portalą, kuri užtikrina bent šias paslaugas:

a)

teikia valstybių narių sistemų prieinamumo statistinius duomenis;

b)

praneša apie duomenų centro ir valstybių narių nacionalinių sistemų techninę priežiūrą;

c)

teikia suvestines ataskaitas;

d)

tvarko kontaktinę informaciją;

e)

nustato XSD schemas.

2.6.   Kontaktinės informacijos tvarkymas

2.6.1.   Kontaktinės informacijos tvarkymo funkcija kiekvienai valstybei narei suteikia galimybę tvarkyti jos politikos, verslo, veiklos ir techninių naudotojų kontaktinę informaciją; už savo kontaktinės informacijos tvarkymą atsako kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija. Turi būti įmanoma peržiūrėti, bet ne keisti, kitų valstybių narių kontaktinius duomenis.

2.6.2.   Atsakomuosiuose pranešimuose pateikiamus kontaktinius duomenis „TACHOnet“ užpildo pagal 2.6.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis.


II PRIEDAS

Pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“ funkcijos

1.   Pranešimų mainų sistemoje „TACHOnet“ užtikrinamos toliau nurodytos funkcijos.

1.1.

Check Issued Cards (CIC) (patikrinti išduotas korteles) – užklausą teikiančiajai valstybei narei suteikia galimybę siųsti CIC užklausą vienai arba visoms atsakančiosioms valstybėms narėms, kad būtų galima nustatyti, ar prašymo išduoti kortelę teikėjas jau turi vairuotojo kortelę, išduotą kurioje nors iš atsakančiųjų valstybių narių. Atsakančiosios valstybės narės į užklausą atsako išsiųsdamos CIC atsakymą.

1.2.

Check Card Status (CCS) (patikrinti kortelės statusą) – užklausą teikiančiajai valstybei narei suteikia galimybę išsiųsti CCS užklausą ir taip paprašyti atsakančiosios valstybės narės pateikti daugiau informacijos apie pastarosios išduotą kortelę. Atsakančioji valstybė narė į užklausą atsako išsiųsdama CCS atsakymą.

1.3.

Modify Card Status (MCS) (pakeisti kortelės statusą) – užklausą teikiančiajai valstybei narei suteikia galimybę išsiųsti MCS užklausą ir taip pranešti atsakančiajai valstybei narei, kad pastarosios išduotos kortelės statusas pasikeitė. Atsakančioji valstybė narė į užklausą atsako išsiųsdama MCS patvirtinimą.

1.4.

Issued Card Driving License (ICDL) (kortelė išduota remiantis vairuotojo pažymėjimu) – užklausą teikiančiajai valstybei narei suteikia galimybę išsiųsti ICDL užklausą ir taip pranešti atsakančiajai valstybei narei, kad remdamasi pastarosios išduotu vairuotojo pažymėjimu ji išdavė kortelę. Atsakančioji valstybė narė į užklausą atsako išsiųsdama ICDL atsakymą.

2.   Įtraukiami ir kitų tipų pranešimai, kurių reikia efektyviam „TACHOnet“ veikimui užtikrinti, pvz., klaidų pranešimai.

3.   Nacionalinės sistemos, naudodamosi bet kuria iš 1 punkte išvardytų funkcijų, turi atpažinti šio priedo priedėlyje išvardytas kortelės statuso reikšmes. Tačiau valstybės narės neprivalo įgyvendinti administracinės procedūros, pagal kurią būtų panaudojamos visos išvardytos statuso reikšmės.

4.   Kai valstybė narė gauna pranešimą arba atsakymą, kuriame nurodyta jos administracinėse procedūrose nenaudojama statuso reikšmė, nacionalinė sistema gautame pranešime nurodytą statusą konvertuoja į atitinkamą toje procedūroje naudojamą reikšmę. Jei pranešime nurodyta statuso reikšmė yra šio priedo priedėlyje pateiktame sąraše, atsakančioji valstybė narė pranešimo neatmeta.

5.   Šio priedo priedėlyje išvardytos kortelės statuso reikšmės nenaudojamos siekiant nustatyti, ar vairuotojo kortelė yra galiojanti. Kai valstybė narė pateikia kortelę išdavusios valstybės narės registro užklausą naudodama CCS funkciją, atsakyme turi būti specialus laukas valid for driving (galiojanti). Nacionalinės administracinės procedūros turi būti tokios, kad CCS atsakymuose visada būtų pateikiama atitinkama valid for driving reikšmė.

Priedėlis

Kortelės statuso reikšmės

Kortelės statusas

Apibūdinimas

Application (pateiktas prašymas)

KII gavo prašymą išduoti vairuotojo kortelę. Ši informacija užregistruota ir saugoma duomenų bazėje su paieškos reikšminiais žodžiais.

Approved (prašymas patvirtintas)

KII patvirtino prašymą išduoti tachografo kortelę.

Rejected (prašymas atmestas)

KII nepatvirtino prašymo.

Personalised (asmeninė)

Tachografo kortelė skirta konkrečiam asmeniui.

Dispatched (išsiųsta)

Nacionalinė institucija išsiuntė vairuotojo kortelę atitinkamam vairuotojui arba perdavė pristatymo agentūrai.

Handed Over (perduota)

Nacionalinė institucija perdavė vairuotojo kortelę atitinkamam vairuotojui.

Confiscated (konfiskuota)

Kompetentinga institucija atėmė vairuotojo kortelę iš vairuotojo.

Suspended (galiojimas sustabdytas)

Vairuotojo kortelė iš vairuotojo laikinai atimta.

Withdrawn (panaikinta)

KII nusprendė panaikinti vairuotojo kortelę. Kortelė galutinai pripažinta negaliojančia.

Surrendered (grąžinta)

Tachografo kortelė grąžinta KII ir pareikšta, kad jos nebereikia.

Lost (prarasta)

KII pranešta, kad tachografo kortelė prarasta.

Stolen (pavogta)

KII pranešta, kad tachografo kortelė pavogta. Pavogta kortelė laikoma prarasta.

Malfunctioning (neveikianti)

KII pranešta, kad tachografo kortelė neveikia.

Expired (nebegaliojanti)

Tachografo kortelės galiojimo laikotarpis pasibaigęs.

Replaced (pakeista)

Prarasta, pavogta arba neveikianti tachografo kortelė pakeista nauja kortele. Naujoje kortelėje nurodyti tie patys duomenys, išskyrus kortelės numerio pakeitimo indeksą, kuris padidintas vienetu.

Renewed (atnaujinta)

Tachografo kortelė atnaujinta, nes pasikeitė administraciniai duomenys arba baigėsi jos galiojimo laikotarpis. Naujos kortelės numeris yra tas pats, o kortelės numerio atnaujinimo indeksas padidintas vienetu.

In Exchange (keičiama kita kortele)

Vairuotojo kortelę išdavusi KII gavo pranešimą, kad buvo pradėta tos kortelės pakeitimo kitos valstybės narės KII išduota vairuotojo kortele procedūra.

Exchanged (pakeista kita kortele)

Vairuotojo kortelę išdavusi KII gavo pranešimą, kad tos kortelės pakeitimo kitos valstybės narės KII išduota vairuotojo kortele procedūra užbaigta.


III PRIEDAS

Nuostatos dėl pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“ pranešimų

1.   Bendrieji techniniai reikalavimai

1.1.   Duomenų centras užtikrina ir sinchroninę, ir asinchroninę sąsajas pranešimų mainams vykdyti. Valstybės narės gali pasirinkti sąsajai su savo taikomosiomis programomis tinkamiausią technologiją.

1.2.   Visiems pranešimams, kuriais keičiasi nacionalinės sistemos ir duomenų centras, turi būti naudojama UTF-8 koduotė.

1.3.   Nacionalinės sistemos turi gebėti priimti ir apdoroti pranešimus, kuriuose yra graikų abėcėlės arba kirilicos ženklų.

2.   XML pranešimų struktūra ir schemos apibrėžtis (XSD)

2.1.   Bendroji XML pranešimų struktūra turi atitikti formatą, nustatytą pagal duomenų centre įdiegtas XSD schemas.

2.2.   Duomenų centras ir nacionalinės sistemos siunčia ir priima pranešimus, atitinkančius pranešimų XSD schemos reikalavimus.

2.3.   Nacionalinės sistemos turi gebėti siųsti, priimti ir apdoroti visus pranešimus, atitinkančius bet kurią iš I priede nustatytų funkcijų.

2.4.   XML pranešimai turi atitikti bent šio priedo priedėlyje nurodytus būtinuosius reikalavimus.

Priedėlis

Būtinieji XML pranešimų turinio reikalavimai

Bendra antraštė

Privaloma

Version (versija)

Oficialioji XML specifikacijos versija nurodoma pranešimų XSD nustatytoje vardų erdvėje ir kiekvieno XML pranešimo antraštės elemento atributu version. Versijos numeris („n.m“) kiekvienos laidos XML schemos apibrėžties faile (xsd) bus nustatomas fiksuota verte.

Taip

Test Identifier (testo identifikatorius)

Pasirenkamasis testavimo identifikatorius. Tikrinimo iniciatorius užpildo identifikatoriaus laukelį, o visi proceso dalyviai perduoda arba nurodo tą patį identifikatorių. Veiklos etape į jį nekreipiama dėmesio ir jis nenaudojamas.

Ne

Technical Identifier (techninis identifikatorius)

UUID, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas kiekvienas atskiras pranešimas. Siuntėjas generuoja UUID ir užpildo šį atributą. Veiklos tikslais šie duomenys nenaudojami.

Taip

Workflow Identifier (proceso identifikatorius)

Proceso indikatorius workflowId – tai UUID, kurį turi generuoti užklausą teikiančioji valstybė narė. Šis identifikatorius toliau naudojamas visuose pranešimuose procesui koordinuoti.

Taip

Sent At (išsiuntimo laikas)

Pranešimo išsiuntimo data ir laikas (UTC).

Taip

Timeout (skirtasis laikas)

Tai neprivalomas datos ir laiko (UTC formatu) atributas. Persiunčiamoms užklausoms šią reikšmę nustatys tik duomenų centras. Pagal ją atsakančioji valstybė narė žinos, kada baigsis užklausai skirtas laikas. Šios reikšmės nereikalaujama MS2TCN_<x>_Req ir visuose atsakomuosiuose pranešimuose. Ji neprivaloma, todėl tą pačią antraštės apibrėžtį galima naudoti visų tipų pranešimams, nepriklausomai nuo to, ar timeoutValue atributas yra privalomas.

Ne

From (siuntėjas)

Pranešimą siunčiančios valstybės narės ISO 3166-1 dviraidis kodas arba „ES“.

Taip

To (adresatas)

Valstybės narės, kuriai skirtas pranešimas, ISO 3166-1 dviraidis kodas arba „ES“.

Taip


Check Issued Cards Request (išduotų kortelių patikrinimo užklausa)

Privalomas

Family Name (pavardė)

Kortelėje nurodyta vairuotojo pavardė.

Taip

First Name (vardas)

Kortelėje nurodytas vairuotojo vardas (nenurodytas vardas nereiškia, kad norima atlikti paiešką su pakaitos simboliais).

Ne

Date of Birth (gimimo data)

Kortelėje nurodyta vairuotojo gimimo data.

Taip

Driving Licence Number (vairuotojo pažymėjimo numeris)

Vairuotojui išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris.

Ne

Driving Licence Issuing Country (vairuotojo pažymėjimą išdavusioji šalis)

Šalis, kurioje vairuotojui buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas.

Ne


Check Issued Cards Response (išduotų kortelių patikrinimo atsakymas)

Privalomas

Status Code (statuso kodas)

Paieškos statuso kodas (pvz., found (rasta), not found (nerasta), error (klaida) ir kt.).

Taip

Status Message (statuso pranešimas)

Aiškinamasis statuso apibūdinimas (jei reikia).

Ne

Found Driver Details (rasta informacija apie vairuotoją)

Taip

Family Name (pavardė)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, pavardė.

Taip

First Name (vardas)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, vardas (vardai).

Ne

Date of Birth (gimimo data)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, gimimo data.

Taip

Place of Birth (gimimo vieta)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, gimimo vieta.

Ne

Driver Card Number (vairuotojo kortelės numeris)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelės numeris.

Taip

Driver Card Status (vairuotojo kortelės statusas)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelės statusas.

Taip

Driver Card Issuing Authority (vairuotojo kortelę išdavusioji institucija)

Institucijos, išdavusios vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelę, pavadinimas.

Taip

Driver Card Start of Validity Date (vairuotojo kortelės įsigaliojimo data)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelės įsigaliojimo data.

Taip

Driver Card Expiry Date (vairuotojo kortelės galiojimo pabaigos data)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelės galiojimo pabaigos data.

Taip

Driver Card Status Modified Date (vairuotojo kortelės statuso pakeitimo data)

Vairuotojo, apie kurį rasta informacijos, kortelės statuso paskutinio pakeitimo data.

Taip

Search Mechanism (paieškos mechanizmas)

Ar informacija apie kortelę rasta atlikus NYSIIS paiešką, ar individualizuotą paiešką.

Taip

Temporary Card (laikinoji kortelė)

Kortelė, apie kurią rasta informacijos, yra laikinoji kortelė.

Ne

Driving Licence Number (vairuotojo pažymėjimo numeris)

Vairuotojui, apie kurį rasta informacijos, išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris.

Taip

Driving Licence Issuing Country (vairuotojo pažymėjimą išdavusioji šalis)

Šalis, kurioje vairuotojui, apie kurį rasta informacijos, buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas.

Taip

Driving Licence Status (vairuotojo pažymėjimo statusas)

Vairuotojui, apie kurį rasta informacijos, išduoto vairuotojo pažymėjimo statusas.

Ne

Driving Licence Issuing Date (vairuotojo pažymėjimo išdavimo data)

Vairuotojui, apie kurį rasta informacijos, išduoto vairuotojo pažymėjimo išdavimo data.

Ne

Driving Licence Expiry Date (vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data)

Vairuotojui, apie kurį rasta informacijos, išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data.

Ne


Check Card Status Request (kortelės statuso patikrinimo užklausa)

Privalomas

Driver Card Number (vairuotojo kortelės numeris)

Kortelės, apie kurią prašoma išsamios informacijos, numeris.

Taip


Check Card Status Response (kortelės statuso patikrinimo atsakymas)

Privalomas

Status Code (statuso kodas)

Išsamios informacijos užklausos statuso kodas (pvz., found (rasta), not found (nerasta), error (klaida) ir kt.).

Taip

Status Message (statuso pranešimas)

Aiškinamasis statuso apibūdinimas (jei reikia).

Ne

Kortelės statusas

Kortelės, apie kurią prašoma informacijos, statusas.

Taip

Card Issuing Authority (kortelę išdavusioji institucija)

Institucijos, išdavusios kortelę, apie kurią prašoma informacijos, pavadinimas.

Taip

Card Start of Validity Date (kortelės įsigaliojimo data)

Kortelės, apie kurią prašoma informacijos, įsigaliojimo data.

Taip

Card Expiry Date (kortelės galiojimo pabaigos data)

Kortelės, apie kurią prašoma informacijos, galiojimo pabaigos data.

Taip

Card Status Modified Date (kortelės statuso pakeitimo data)

Kortelės, apie kurią prašoma informacijos, paskutinio pakeitimo data.

Taip

Valid for Driving (galiojanti)

Kortelė, apie kurią rasta informacijos, yra galiojanti/negaliojanti.

Taip

Temporary Card (laikinoji kortelė)

Kortelė, apie kurią rasta informacijos, yra laikinoji kortelė.

Ne

Workshop Card (dirbtuvių kortelė)

Workshop Name (dirbtuvių pavadinimas)

Dirbtuvių, kurioms išduota kortelė, pavadinimas.

Taip

Workshop Address (dirbtuvių adresas)

Dirbtuvių, kurioms išduota kortelė, adresas.

Taip

Family Name (pavardė)

Asmens, kuriam išduota kortelė, pavardė.

Ne

First Name (vardas)

Asmens, kuriam išduota kortelė, vardas.

Ne

Date of Birth (gimimo data)

Asmens, kuriam išduota kortelė, gimimo data.

Ne

Card Holder Details (informacija apie kortelės turėtoją)

Family Name (pavardė)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, pavardė.

Taip

First Name (vardas)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, vardas.

Ne

Date of Birth (gimimo data)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, gimimo data.

Taip

Place of Birth (gimimo vieta)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, gimimo vieta.

Ne

Driving Licence Number (vairuotojo pažymėjimo numeris)

Vairuotojui, kuriam išduota kortelė, išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris.

Taip

Driving Licence Issuing Country (vairuotojo pažymėjimą išdavusioji šalis)

Šalis, kurioje vairuotojui, kuriam išduota kortelė, buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas.

Taip

Driving Licence Status (vairuotojo pažymėjimo statusas)

Vairuotojui, kuriam išduota kortelė, išduoto vairuotojo pažymėjimo statusas.

Ne

Driving Licence Issuing Date (vairuotojo pažymėjimo išdavimo data)

Vairuotojui, kuriam išduota kortelė, išduoto vairuotojo pažymėjimo išdavimo data.

Ne

Driving Licence Expiry Date (vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data)

Vairuotojui, kuriam išduota kortelė, išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data.

Ne


Modify Card Status Request (kortelės statuso pakeitimo užklausa)

Privalomas

Driver Card Number (vairuotojo kortelės numeris)

Kortelės, kurios statusas pasikeitė, numeris.

Taip

New Driver Card Status (naujas vairuotojo kortelės statusas)

Naujasis vairuotojo kortelės statusas.

Taip

Modification Reason (pakeitimo priežastis)

Kortelės statuso pakeitimo priežastis (laisvo pobūdžio tekstas).

Ne

Driver Card Status Modified Date (vairuotojo kortelės statuso pakeitimo data)

Kortelės statuso pakeitimo data ir laikas.

Taip

Declared By (pranešėjas)

Authority (institucija)

Kortelės statusą pakeitusios institucijos pavadinimas.

Taip

Family Name (pavardė)

Asmens, kuris pakeitė kortelės statusą, pavardė.

Ne

First Name (vardas)

Asmens, kuris pakeitė kortelės statusą, vardas.

Ne

Phone (telefonas)

Asmens, kuris pakeitė kortelės statusą, telefono numeris.

Ne

Email (e. paštas)

Asmens, kuris pakeitė kortelės statusą, e. pašto adresas.

Ne


Modify Card Status Acknowledgement (kortelės statuso pakeitimo patvirtinimas)

Privalomas

Status Code (statuso kodas)

Patvirtinimo statuso kodas (ok (gerai), not found (nerasta), error (klaida) ir kt.).

Taip

Acknowledgement type (patvirtinimo tipas)

Patvirtinimo tipas: užklausos ar atsakymo

Taip

Status Message (statuso pranešimas)

Aiškinamasis statuso apibūdinimas (jei reikia).

Ne


Modify Card Status Response (kortelės statuso pakeitimo atsakymas)

Privalomas

Status Code (statuso kodas)

Registro atnaujinimo statuso kodas (ok (atlikta), not ok (neatlikta), error (klaida) ir kt.).

Taip

Status Message (statuso pranešimas)

Aiškinamasis statuso apibūdinimas (jei reikia).

Ne


Issued Card Driving Licence Request (kortelės išdavimo remiantis vairuotojo pažymėjimu užklausa)

Privalomas

Driver Card Number (vairuotojo kortelės numeris)

Išduotos vairuotojo kortelės numeris.

Taip

Driving Licence Number (vairuotojo pažymėjimo numeris)

Užsienyje išduoto vairuotojo pažymėjimo, kuriuo remiantis prašoma išduoti vairuotojo kortelę, numeris.

Taip


Issued Card Driving Licence Response (kortelės išdavimo remiantis vairuotojo pažymėjimu atsakymas)

Privalomas

Status Code (statuso kodas)

Pranešimo patvirtinimo statuso kodas (ok (gerai), not ok (negerai), error (klaida) ir kt.).

Taip

Status Message (statuso pranešimas)

Aiškinamasis statuso apibūdinimas (jei reikia).

Ne

Family Name (pavardė)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, pavardė.

Taip

First Name (vardas)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, vardas.

Ne

Date of Birth (gimimo data)

Vairuotojo, kuriam išduota kortelė, gimimo data.

Taip


IV PRIEDAS

Transliteracijos ir NYSIIS (Niujorko valstijos identifikavimo ir informacijos sistemos) paslaugos

1.   Visų vairuotojų pavardės ir vardai nacionaliniame registre koduojami pagal duomenų centre įdiegtą NYSIIS algoritmą.

2.   Kortelių paieškai naudojantis CIC funkcija NYSIIS raktai naudojami kaip pagrindinis paieškos mechanizmas.

3.   Be to, valstybės narės gali naudoti individualizuotą algoritmą papildomiems rezultatams pateikti.

4.   Paieškos rezultatuose nurodoma, kokiu paieškos mechanizmu naudojantis buvo surastas įrašas (NYSIIS ar individualizuotu).

5.   Jei valstybė narė nusprendžia registruoti ICDL pranešimus, pranešime nurodyti NYSIIS raktai registruojami kaip ICDL duomenų sudedamoji dalis.

5.1.   Ieškodama ICDL duomenų valstybė narė naudoja pareiškėjo pavardės ir vardo (pavadinimo) NYSIIS raktus.


V PRIEDAS

Saugumo reikalavimai

1.   Duomenų centro ir nacionalinių sistemų pranešimų mainams naudojamas HTTPS protokolas.

2.   Nacionalinėse sistemose naudojami PKI sertifikatai, kuriuos Komisija teikia duomenų centro ir nacionalinių sistemų pranešimų mainų saugumui užtikrinti.

3.   Nacionalinėse sistemose įdiegiami bent sertifikatai, kuriuose naudojamas SHA-2 (SHA-256) parašo maišos algoritmas ir 2 048 bitų ilgio viešasis raktas.


VI PRIEDAS

Paslaugų lygis

1.   Nacionalinės sistemos turi atitikti šiuos būtinuosius paslaugų lygio reikalavimus:

1.1.   Jos turi būti prieinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

1.2.   Jų prieinamumo stebėsena vykdoma iš duomenų centro periodiškai siunčiant takto pranešimus.

1.3.   Turi būti užtikrinamas 98 % jų prieinamumo lygis pagal šią lentelę (skaičiai suapvalinti iki artimiausio patogaus vieneto):

Prieinamumas

reiškia, kad sistema neprieinama

per dieną

per mėnesį

per metus

98 %

0,5 valandos

15 valandų

7,5 dienos

Valstybės narės raginamos užtikrinti dienos prieinamumo lygį, tačiau pripažįstama, kad dėl tam tikros būtinos veiklos, kaip antai techninės priežiūros, gali reikėti sistemą išjungti ilgesniam kaip 30 minučių laikotarpiui. Tačiau mėnesio ir metų prieinamumo rodikliai yra privalomi.

1.4.   Jos turi atsakyti ne mažiau kaip į 98 % per kalendorinį mėnesį joms persiųstų užklausų.

1.5.   Į užklausas jos turi atsakyti per 10 sekundžių.

1.6.   Bendrasis užklausai skirtasis laikas (laikas, kurį užklausos teikėjas gali laukti atsakymo) turi neviršyti 20 sekundžių.

1.7.   Jos turi užtikrinti 6 pranešimų per sekundę apdorojimo spartą.

1.8.   Nacionalinės sistemos į „TACHOnet“ duomenų centrą turi siųsti ne daugiau kaip 2 užklausas per sekundę.

1.9.   Kiekviena nacionalinė sistema turi būti atspari galimoms duomenų centro ar kitų valstybių narių nacionalinių sistemų techninėms problemoms. Be kitų, tokios problemos gali būti:

a)

ryšio su duomenų centru praradimas;

b)

neatsakymas į užklausą;

c)

atsakymų gavimas pasibaigus pranešimo skirtajam laikui;

d)

neužsakytų pranešimų gavimas;

e)

negaliojančių pranešimų gavimas.

2.   Duomenų centras:

2.1.   užtikrina 98 % prieinamumo lygį;

2.2.   teikia pranešimus apie visas klaidas nacionalinėms sistemoms (jie teikiami kaip atsakomasis pranešimas arba kaip specialus klaidos pranešimas). Nacionalinėse sistemose taikomas reagavimo į gautus klaidų pranešimus procesas, kad būtų imtasi tinkamų taisomųjų veiksmų.

3.   Techninė priežiūra

Valstybės narės, naudodamosi internetine taikomąja programa, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša apie visus įprastos techninės priežiūros veiksmus bent prieš savaitę iki tų veiksmų pradžios, jei techniškai įmanoma.


VII PRIEDAS

Duomenų centre renkamų duomenų registravimas ir statistiniai duomenys

1.   Siekiant užtikrinti privatumą, statistinėms reikmėms renkami duomenys yra anoniminiai. Konkrečios kortelės, vairuotojo ar vairuotojo pažymėjimo identifikavimo duomenys statistikos tikslais neprieinami.

2.   Registravimo informacija apima informaciją apie visas stebėsenos ir derinimo tikslais atliktas operacijas; remiantis tokia registravimo informacija, galima pateikti šių operacijų statistinius duomenis.

3.   Asmens duomenys registravimo žurnale nesaugomi ilgiau kaip 6 mėnesius. Statistiniai duomenys saugomi neribotą laiką.

4.   Ataskaitoms teikti naudojami statistiniai duomenys:

a)

užklausą teikiančioji valstybė narė;

b)

atsakančioji valstybė narė;

c)

pranešimo tipas;

d)

atsakymo statuso kodas;

e)

pranešimų data ir laikas;

f)

atsakymo laikas.


VIII PRIEDAS

Pranešimų mainų sistemos „TACHOnet“ naudojimas

1.   Vairuotojo kortelės išdavimas

1.1.   Jei prašymo išduoti vairuotojo kortelę teikėjas turi vairuotojo pažymėjimą, išduotą kitoje valstybėje narėje nei teikiamas prašymas, valstybė narė, kurioje teikiamas prašymas, atlieka visuotinę Check Issued Cards paiešką.

1.2.   Valstybė narė, išduodanti vairuotojo kortelę vairuotojui, turinčiam kitoje valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, naudodamasi Issued Card Driving Licence funkcija, nedelsdama tai valstybei narei praneša, kad buvo išduota vairuotojo kortelė.

1.3.   Jei prašymo išduoti vairuotojo kortelę teikėjas turi vairuotojo pažymėjimą, išduotą valstybėje narėje, kurioje teikiamas prašymas, ir tos valstybės narės nacionaliniame registre prieš tai buvo užregistruotas su tuo vairuotojo pažymėjimu susijęs ICDL pranešimas, valstybė narė atlieka vienetinę CIC arba Check Card Status paiešką toje valstybėje narėje, kuri atsiuntė ICDL pranešimą.

1.4.   Kiekvienas ICDL pranešimas registruojamas jį gavusios valstybės narės nacionaliniame registre.

1.5.   Valstybė narė atlieka visuotinę CIC paiešką pagal ne mažiau kaip 30 % paraiškų, kurias pateikė vairuotojai, turintys toje valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

1.6.   Valstybė narė gali nuspręsti nesinaudoti 1.3–1.5 punktuose nurodyta ICDL funkcija. Šiuo atveju ji privalo atlikti visuotinę CIC paiešką pagal kiekvieną gautą paraišką.

1.7.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki šio reglamento taikymo pradžios dienos Komisijai praneša, ar jos registruos ICDL pranešimus savo nacionaliniuose registruose, ar laikysis 1.6 punkte nurodytos procedūros.

1.8.   Valstybės narės, kurios likus ne daugiau kaip penkeriems metams iki šio reglamento taikymo pradžios dienos neregistravo ICDL pranešimų savo nacionaliniame registre, kaip nurodyta 1.4 punkte, atlieka visuotinę CIC paiešką pagal visas (100 %) paraiškas, išskyrus paraiškas, susijusias su vairuotojų pažymėjimais, dėl kurių buvo užregistruotas ICDL pranešimas – tokiu atveju taikomas 1.3 punktas.

1.9.   1.8 punkte nustatytas įpareigojimas taikomas penkerius metus nuo veiksmingo ICDL pranešimų registravimo kiekvienos valstybės narės nacionaliniame registre įgyvendinimo dienos.

2.   Panaikintos vairuotojo kortelės, kortelės, kurių galiojimas sustabdytas, ir pavogtos vairuotojo kortelės

2.1.   Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 26 straipsnio 7 dalį ir 29 straipsnio 2 dalį kitoje nei kortelę išdavusioje valstybėje narėje vairuotojo kortelė buvo panaikinta, buvo sustabdytas jos galiojimas ar buvo pranešta, kad kortelė pavogta, tos valstybės narės kompetentinga institucija atlieka šiuos veiksmus:

a)

patikrina faktinį kortelės statusą, išsiųsdama CCS užklausą kortelę išdavusiai valstybei narei. Jei kortelės numeris nežinomas, prieš siunčiant minėtą CCS užklausą išsiunčiama vienetinė CIC užklausa;

b)

per pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“ išsiunčia MCS pranešimą kortelę išdavusiai valstybei narei.

3.   Vairuotojo kortelės pakeitimas kita kortele

3.1.   Jei vairuotojo kortelės turėtojas pateikia prašymą pakeisti vairuotojo kortelę kitoje nei kortelę išdavusioje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentinga institucija patikrina faktinį kortelės statusą, išsiųsdama CCS užklausą kortelę išdavusiai valstybei narei.

3.2.   Jei patikrinus vairuotojo kortelės statusą paaiškėja, kad kortelė galioja ir ją galima pakeisti kita kortele, valstybės narės, kurioje buvo pateikta paraiška, kompetentinga institucija per pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“ kortelę išdavusiai valstybei narei išsiunčia MCS užklausą.

3.3.   Jei valstybė narė atnaujina vairuotojo kortelę ar pakeičia ją kita kortele vairuotojui, turinčiam kitoje valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ji, naudodamasi ICDL funkcija, nedelsdama kortelę išdavusiai valstybei narei praneša, kad vairuotojo kortelė buvo atnaujinta arba pakeista kita kortele.


Top