Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0024

2016 m. sausio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/24, kuriuo nustatomi specialūs žemės riešutų importo iš Brazilijos, vienamečių paprikų (Capsicum annuum) ir muskatų importo iš Indijos, muskatų importo iš Indonezijos reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 669/2009 ir (ES) Nr. 884/2014 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 8, 13.1.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/24/oj

13.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/24

2016 m. sausio 8 d.

kuriuo nustatomi specialūs žemės riešutų importo iš Brazilijos, vienamečių paprikų (Capsicum annuum) ir muskatų importo iš Indijos, muskatų importo iš Indonezijos reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 669/2009 ir (ES) Nr. 884/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį;

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (3) nustatyta sustiprinta tam tikrų to reglamento I priede išvardytų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficiali kontrolė. Žemės riešutams iš Brazilijos ir vienamečių paprikų (Capsicum annuum) bei muskatams iš Indijos jau nuo 2010 m. sausio mėn. dėl aflatoksinų vykdoma sustiprinta oficiali kontrolė. Nuo 2012 m. liepos mėn. sustiprinta oficiali kontrolė dėl aflatoksinų taikoma ir muskatams iš Indonezijos;

(2)

valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 669/2009 atliktos oficialios kontrolės rezultatai rodo, kad vis dar dažnai nesilaikoma reikalavimų dėl didžiausios leidžiamosios aflatoksinų koncentracijos. Šie rezultatai – įrodymas, kad šių maisto produktų ir pašarų importas kelią pavojų gyvūnų ir žmonių sveikatai. Kelerius metus vykdžius dažnesnę kontrolę prie Sąjungos sienų, nepastebėta jokių teigiamų pokyčių;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 884/2014 (4) nustatyti specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais;

(4)

siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą Sąjungoje, būtina nustatyti papildomas garantijas dėl minėtų maisto produktų ir pašarų iš Brazilijos, Indijos ir Indonezijos. Prie visų žemės riešutų iš Brazilijos, vienamečių paprikų (Capsicum annuum) iš Indijos, muskatų iš Indijos ir muskatų iš Indonezijos siuntų turėtų būti pridedamas sveikumo sertifikatas, kuriame nurodyta, kad paimti produktų ėminiai, jie ištirti, ar nėra aflatoksinų, ir nustatyta, kad jie atitinka Sąjungos teisės aktus. Analitinių tyrimų rezultatai turėtų būti pridėti prie sveikumo sertifikato;

(5)

išimtis turi būti taikoma privatiems asmenims asmeniniam vartojimui ir naudojimui skirtoms siuntoms; be to, tikslinga taikyti išimtį labai mažoms tam tikrų pašarų ir maisto produktų siuntoms, t. y. siuntoms iki 20 kg, kurios skirtos, pvz., komercinėms parodoms arba siunčiamos kaip produktų pavyzdžiai. Reikalavimas prie tokių siuntų pridėti sveikumo sertifikatą, prie kurio pridedami analitinių tyrimų rezultatai, neproporcingas atsižvelgiant į nedidelį tokių siuntų pavojų visuomenės sveikatai;

(6)

Turkijos ir Irano valdžios institucijos informavo Komisiją apie kompetentingų institucijų, kurių atstovai įgalioti pasirašyti sveikumo sertifikatus, pasikeitimus. Brazilijos institucija kompetentinga ir pašarų klausimais. Todėl šie pasikeitimai turėtų būti atitinkamai įrašyti;

(7)

siekiant sumažinti nereikalingą administracinę naštą, tikslinga nustatyti, kad tais atvejais, kai siuntą sudaro kelios mažos pakuotės ir (arba) vienetai, nebūtina nurodyti prekių siuntos identifikavimo numerio ant kiekvienos atskiros siuntos pakuotės – pakanka šį numerį nurodyti ant bendros pakuotės, kurioje yra mažosios pakuotės ir (arba) vienetai;

(8)

susidūrus su tam tikromis problemomis, tikslinga nustatyti, kad bendrojo įvežimo dokumento skiltys, susijusios su palankiais dokumento tikrinimo rezultatais, turi būti užpildytos prieš duodant leidimą pervežti siuntą į NIP;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis papildoma šiais i, j ir k punktais:

„i)

Brazilijos kilmės arba iš jos siunčiamiems negliaudytiems ir gliaudytiems žemės riešutams, žemės riešutų sviestui, kitais būdais paruoštiems ar konservuotiems žemės riešutams (pašarai ir maisto produktai);

j)

Indijos kilmės arba iš jos siunčiamos vienametėms paprikoms (Capsicum sp.) ir muskatams;

k)

Indonezijos kilmės arba iš jos siunčiamiems muskatams.“

2)

1 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Šis reglamentas taip pat netaikomas pašarų ir maisto produktų siuntoms, kurių bruto svoris neviršija 20 kg.“

3)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Žemės ūkio, gyvulininkystės reikalų ir maisto tiekimo ministerija (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) pašarams ir maisto produktams iš Brazilijos“.

4)

5 straipsnio 2 dalies d ir e punktai pakeičiami taip:

„d)

Sveikatos ir medicinos mokslo ministerija maisto produktams iš Irano;

e)

Turkijos Respublikos maisto, žemės ūkio ir gyvulininkystės reikalų ministerijos Maisto ir kontrolės generalinis direktoratas maisto produktams iš Turkijos;“

5)

5 straipsnio 2 dalis papildoma i punktu:

„i)

Žemės ūkio ministerija maisto produktams iš Indonezijos.“

6)

6 straipsnis papildomas šiuo sakiniu:

„Jei siuntą sudaro kelios mažos pakuotės ir (arba) vienetai, siuntos identifikavimo numerį pakanka nurodyti ant bendros pakuotės, kurioje yra mažosios pakuotės ir (arba) vienetai.“

7)

9 straipsnio 4 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Kompetentinga NĮP institucija duoda leidimą pervežti siuntą į NIP tik gavusi teigiamus 2 dalyje nurodyto tikrinimo rezultatus ir užpildžius atitinkamas BĮD II dalies skiltis (II.3, II.5, II.8 ir II.9).“

8)

Reglamento (ES) Nr. 884/2014 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalies i, j ir k punktuose nurodytos pašarų ir maisto produktų siuntos, iš kilmės šalies išgabentos prieš įsigaliojant šiam reglamentui, į ES gali būti importuojamos prie jų nepridedant sveikumo sertifikatų ir ėminių ėmimo bei analitinių tyrimų rezultatų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(4)  2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) (OL L 242, 2014 8 14, p. 4.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priede išbraukiami šie įrašai išbraukiami:

Pašarai ir maisto produktai

(numatomas naudojimas)

KN kodas

TARIC subpozicija

Kilmės šalis arba siunčiančioji šalis

Importuojamų produktų fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

„—

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

10

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Capsicum annuum, sveiki

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Capsicum annuum, grūsti arba malti

ex 0904 22 00

10

Sveiki džiovinti Capsicum genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20“

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 884/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

paskutiniame įraše tekstas „Arbūzų (Egusi, Citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai“ pakeičiamas tekstu „Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai“;

2)

įtraukiami šie įrašai:

Pašarai ir maisto produktai

(numatomas naudojimas)

KN kodas

TARIC subpozicija

Kilmės šalis arba siunčiančioji šalis

Importuojamų produktų fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

„—

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

10

Žemės riešutai, gliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Capsicum annuum, sveiki

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Capsicum annuum, grūsti arba malti

ex 0904 22 00

10

Sveiki džiovinti Capsicum genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20“

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 


Top