EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0037

2016 m. lapkričio 4 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai (ECB/2016/37)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1993/oj

15.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/32


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/1993

2016 m. lapkričio 4 d.

kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai (ECB/2016/37)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 ir 7 dalis,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 113 straipsnio 7 dalį, 422 straipsnio 8 dalį ir 425 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (3), ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 2 dalies b punktą, 34 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nurodoma, kad institucinė užtikrinimo sistema (IUS) reiškia pagal sutartį arba įstatuose nustatytą susitarimą prisiimti įsipareigojimus saugoti įstaigas nares, ir visų pirma užtikrina jų likvidumą ir mokumą, kad būtų išvengta bankroto, jei tai tampa reikalinga. Kompetentingos institucijos turi teisę, įvykdžius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 4 dalyje, 49 straipsnio 3 dalyje, 113 straipsnio 7 dalyje, 422 straipsnio 8 dalyje ir 425 straipsnio 4 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 2 dalies b punkte ir 34 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, netaikyti tam tikrų prudencinių reikalavimų arba leisti tam tikras išimtis IUS nariams. Be to, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies i punktas numato, kad atitinkamos kompetentingos institucijos privalo tvirtinti ir reguliariai stebėti IUS sistemų tinkamumą rizikai stebėti ir klasifikuoti, o pagal 113 straipsnio 7 dalies d punktą IUS privalo patikrinti savo riziką;

(2)

kompetentingų institucijų sprendimai suteikti leidimus ir išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 4 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 113 straipsnio 7 dalį, 422 straipsnio 8 dalį ir 425 straipsnio 4 dalį bei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalies b punktą ir kiti IUS stebėsena pagrįsti sprendimai yra skirti atskiroms kredito įstaigoms. Todėl Europos Centrinis Bankas (ECB), kompetentinga kredito įstaigų, priskirtų svarbioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) IV dalį ir 147 straipsnio 1 dalį, prudencinės priežiūros institucija Bendrame priežiūros mechanizme (BPM), yra atsakingas už svarbių kredito įstaigų pateiktų prašymų vertinimą ir IUS, kurioms šios įstaigos priklauso, stebėseną, o nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) yra atsakingos už mažiau svarbių kredito įstaigų pateiktų prašymų vertinimą ir IUS, kurioms šios įstaigos priklauso, stebėseną;

(3)

siekiant užtikrinti nuoseklų IUS priklausančių svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų BPM traktavimą ir skatinti ECB ir NKI priimti nuoseklius sprendimus, ECB priėmė Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2016/1994 (ECB/2016/38) (5). Vis dėlto būtina nustatyti nuoseklią tai pačiai IUS priklausančioms svarbioms ir mažiau svarbioms kredito įstaigoms skirtų sprendimų priėmimo tvarką, o ECB ir NKI vykdyti koordinuotą tos IUS stebėseną, kad būtų priimami nuoseklūs sprendimai tai pačiai IUS priklausančių svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų atžvilgiu,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiose gairėse nustatomi ECB ir NKI tarpusavio koordinavimo principai vertinant IUS, siekiant suteikti riziką ribojančius leidimus ir išimtis IUS nariams pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 straipsnio 4 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 113 straipsnio 7 dalį, 422 straipsnio 8 dalį ir 425 straipsnio 4 dalį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalies b punktą, ir vykdyti rizikos ribojimo tikslais pripažintų IUS stebėseną.

2.   Koordinavimas nedaro poveikio ECB pareigai priimti reikalingus prudencinės priežiūros sprendimus, skirtus svarbioms kredito įstaigoms, ir NKI pareigai priimti šiuos sprendimus, skirtus mažiau svarbioms kredito įstaigoms.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/36/ES (6), Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) pateiktos ir toliau nurodytos sąvokų apibrėžtys:

a)   tikrinimo grupė– iš ECB ir NKI, tiesiogiai prižiūrinčios atitinkamus IUS narius, atstovų sudaryta grupė. Ši grupė sudaroma siekiant koordinuoti tikrinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalį;

b)   tikrinimo grupės koordinatorius– ECB darbuotojas ir NKI darbuotojas, paskirti pagal 6 straipsnį ir vykdantys 8 straipsnyje nustatytas užduotis;

c)   pareiškėjas– IUS narys arba IUS narių grupė, kuriai atstovauja vienas subjektas, kuris ECB ar atitinkamai NKI pateikia prašymą suteikti leidimą arba leisti taikyti išimtį 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

d)   mišri IUS– IUS, kurią sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos;

e)   BPM kompetentingos institucijos– ECB ir dalyvaujančių valstybių narių NKI.

3 straipsnis

Taikymo lygis

Jei tai pačiai mišriai IUS priklausančios svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos vienu metu pateikia prašymus dėl riziką ribojančių leidimų ir išimčių (ECB – svarbių kredito įstaigų atveju, ir atitinkamai NKI – mažiau svarbių kredito įstaigų atveju), ECB ir atitinkama NKI veikia koordinuotai ir taiko šių gairių nuostatas stebėsenos klausimais, įskaitant bet kokią su atitinkama IUS susijusią standartinę stebėsenos veiklą.

II SKYRIUS

IUS VERTINIMO KOORDINAVIMAS

4 straipsnis

Koordinuotas vertinimas

Nedarant poveikio ECB ir NKI pareigai suteikti leidimus ir išimtis pagal 1 straipsnio 1 dalį, ECB ir atitinkama NKI kartu atlieka tai pačiai mišriai IUS priklausančių svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų vienu metu pateiktų prašymų vertinimą.

5 straipsnis

Tikrinimo grupė

1.   Siekiant koordinuoti tai pačiai mišriai IUS priklausančių svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų vienu metu pateiktų prašymų vertinimą, tikrinimo grupė sudaroma ECB ir atitinkamai NKI gavus prašymus suteikti leidimą ar išimtį pagal atitinamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas.

2.   ECB ir atitinkama NKI tikrinimo grupės nariais skiria priežiūros darbuotojus, atsakingus už einamąją prašymus teikiančių kredito įstaigų priežiūrą pagal 1 dalį ir darbuotojus, atliekančius bendrą visos sistemos veikimo priežiūrą. Tikrinimo grupės sudėtis ir jos narių skaičius priklauso nuo IUS narių skaičiaus ir atitinkamų svarbių įstaigų reikšmės.

3.   Tikrinimo grupė veikia tol, kol kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl leidimo ar išimties.

6 straipsnis

Tikrinimo grupės koordinatoriai

1.   ECB ir NKI, atsakinga už tiesioginę atitinkamų IUS narių priežiūrą, skiria po vieną koordinatorių prašymų vertinimui tvarkyti.

2.   Jei svarbios įstaigos, kurias prižiūri skirtingos bendros priežiūros grupės (BPG), pateikia prašymą dėl to paties leidimo ar išimties, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, šios BPG gali nuspręsti skirti bendrą koordinatorių.

3.   Koordinatoriai atsako už susitarimą dėl grafiko ir reikalingų veiksmų bendram požiūriui tikrinimo grupėje pasiekti.

7 straipsnis

Pranešimas apie prašymus ir tikrinimo grupės sudarymas

1.   ECB ir atitinkama NKI vienas kitą informuoja apie bet kokius gautus mišriai IUS priklausančių svarbių ir mažiau svarbių įstaigų prašymus.

2.   ECB ir NKI, gavusios vienu metu pateiktus prašymus, skiria savo narius į tikrinimo grupę.

8 straipsnis

Prašymų vertinimas

1.   ECB ir atitinkama NKI nepriklausomai vertina prašymų išsamumą ir tinkamumą. Jei konkretiems prašymams įvertinti reikia papildomos informacijos, kompetentingos institucijos gali paprašyti pareiškėjo tokią informaciją pateikti.

2.   ECB ir NKI atitinkamų prašymų pirminį vertinimą atlieka atskirai.

3.   Tikrinimo grupė aptaria preliminarų prašymų vertinimo rezultatą ir susitaria dėl galutinio rezultato, prireikus atsižvelgiant į nacionalinėje administracinėje teisėje nustatytus terminus.

4.   Jei tikrinimo grupė susitaria, kad prašymai ir IUS organizacinė struktūra atitinka 1 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ji parengia pažymą, kurioje apibūdinami vertinimo rezultatai ir patvirtinama atitiktis keliamiems reikalavimams. ECB ir NKI, priimdami atitinkamus sprendimus dėl leidimo ar išimties suteikimo, atsižvelgia į tikrinimo grupės vertinimą.

5.   Jei tikrinimo grupei nepavyksta pasiekti bendro požiūrio dėl prašymų vertinimo, klausimas gali būti perduotas Priežiūros valdybai aptarti. Priežiūros valdybos pasitarimo rezultatas nedaro poveikio ECB ir NKI pareigai priimti sprendimą dėl leidimo ar išimties suteikimo.

9 straipsnis

Sprendimai

1.   ECB ir atitinkamos NKI pagal suderintus bendro vertinimo rezultatus parengti sprendimų projektai teikiami atitinkamiems sprendimus priimantiems organams tvirtinti, t. y. ECB valdančiajai tarybai (jei prašymą pateikia svarbi kredito įstaiga) ir atitinkamiems NKI sprendimus priimantiems organams (jei prašymą pateikia mažiau svarbios kredito įstaigos).

2.   Šiuose sprendimuose nustatomi informacijos teikimo reikalavimai, skirti nuolatinei IUS narių stebėsenai, nedarant poveikio bet kokiems ECB ar atitinkamos NKI kredito įstaigoms stebėsenos metu nustatytiems papildomiems reikalavimams.

III SKYRIUS

IUS STEBĖSENA

10 straipsnis

Stebėsenos koordinavimas

1.   ECB ir NKI, atsakinga už IUS nario priežiūrą, reguliariai stebi, ar IUS sistemos yra tinkamos rizikai stebėti ir klasifikuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies c punktą, ir ar IUS tikrina savo riziką pagal šio reglamento 113 straipsnio 7 dalies d punktą.

2.   Siekiant užtikrinti nuoseklų stebėsenos metodą ir taikyti aukšto lygio priežiūros standartus, ECB ir atitinkama NKI koordinuoja savo stebėsenos veiklą. Tuo tikslu pateikiami atnaujinti ECB ir NKI darbuotojų sąrašai.

3.   ECB ir NKI susitaria dėl bet kokių stebėsenos terminų ir veiksmų. Stebėsena vykdoma ne rečiau kaip kartą per metus, pateikus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies e punktą parengtus ankstesnių finansinių metų konsoliduotus ar suvestinius finansinius pranešimus.

11 straipsnis

Stebėsena

1.   ECB ir atitinkama NKI gali savo atitinkamos kompetencijos ribose apskritai vykdyti stebėseną ne veiklos vykdymo vietoje. Prireikus ECB ir atitinkama NKI gali savo atitinkamos kompetencijos ribose nuspręsti atlikti IUS priklausančių kredito įstaigų patikrinimą vietoje, siekdami įvertinti, ar jos ir toliau laikosi 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų leidimams ir išimtims suteikti.

2.   Vykdant IUS stebėseną, ECB ir NKI atsižvelgia į turimą IUS narių priežiūros informaciją, pavyzdžiui, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus ir reguliarų priežiūros informacijos teikimą.

3.   ECB ir NKI kartą per metus tikrina konsoliduotus ir (arba) suvestinius pranešimus, kaip reikalauja Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies e punktas, daugiausia dėmesio skiriant IUS nuosavoms lėšoms.

12 straipsnis

Stebėsenos rezultatai

1.   ECB ir atitinkama NKI susitaria dėl stebėsenos rezultatų ir išvadų, o prireikus – dėl reikalingų tolesnių priemonių, įskaitant stebėsenos sustiprinimą.

2.   Jei ECB ir atitinkamai NKI nepavyksta pasiekti bendro požiūrio, klausimas gali būti perduotas Priežiūros valdybai aptarti. Priežiūros valdybos aptarimo rezultatas nedaro poveikio ECB ir NKI atsakomybei už atitinkamos IUS narių prudencinę priežiūrą.

3.   Esant pagrindo manyti, kad 1 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai nebevykdomi, todėl gali tekti persvarstyti IUS ar kai kurių jos narių atitikimą reikalavimams ir (arba) suteiktus leidimus ar išimtis, ECB ir NKI imasi koordinuotų veiksmų, pavyzdžiui, prireikus atšaukti ar netaikyti leidimų ir (arba) išimčių.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos BPM kompetentingoms institucijoms.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama BPM kompetentingoms institucijoms.

2.   BPM kompetentingos institucijos taiko šias gaires nuo 2016 m. gruodžio 2 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 4 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  OL L 11, 2015 1 17, p. 1.

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(5)  2016 m. lapkričio 4 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37).

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).


Top