EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2356

2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2356 dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją

OJ L 348, 21.12.2016, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2356/oj

21.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/60


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2356

2016 m. gruodžio 19 d.

dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (toliau – Strategija), kurioje nustatytos Sąjungos veiksmų šaulių ir lengvųjų ginklų (toliau – ŠLG) srityje gairės. Pagal Strategiją Balkanai ir Pietryčių Europa yra regionai, kuriuose sukaupta pernelyg daug ŠLG ir kuriuose jie yra platinami. Joje teigiama, kad Sąjunga pirmiausia skirs dėmesį Vidurio ir Rytų Europai, ir pabrėžiama, konkrečiai nurodant Balkanus, kad veiksminga jos įgyvendinimo priemonė yra parama veiksmingam daugiašalių santykių palaikymui ir atitinkamoms regioninėms iniciatyvoms. Strategija taip pat konkrečiai skatinamas poreikis dalyvauti mažinant ŠLG atsargų perteklių, likusį Rytų Europoje nuo Šaltojo karo laikų;

(2)

2016 m. šeštojoje 2001 m. liepos 20 d. priimtos JT veiksmų programos dėl neteisėtos prekybos ŠLG prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais (toliau –Veiksmų programa) parengiamojoje peržiūros konferencijoje visos JT valstybės narės dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą užkirsti kelią neteisėtai prekybai ŠLG. Valstybės palankiai įvertino pažangą, padarytą stiprinant subregioninį ir regioninį bendradarbiavimą, ir įsipareigojo sukurti arba prireikus sustiprinti tokius bendradarbiavimo, koordinavimo ir keitimosi informacija mechanizmus, įskaitant keitimąsi geriausia praktika, siekiant paremti Veiksmų programos įgyvendinimą;

(3)

2002 m. Belgrade įkurtas ir pagal bendrus Jungtinių Tautų vystymosi programos (toliau – JTVP) bei Regioninio bendradarbiavimo tarybos (Pietryčių Europos stabilumo pakto įgaliojimų perėmėjos) įgaliojimus veikiantis Pietryčių ir Rytų Europos ŠLG kontrolės tarpininkavimo mechanizmas (toliau – SEESAC) padeda nacionaliniams ir regioniniams suinteresuotiesiems subjektams kontroliuoti ir mažinti ŠLG bei šaudmenų plitimą ir netinkamą naudojimą ir taip prisideda prie stabilumo, saugumo ir vystymosi Pietryčių ir Rytų Europoje didinimo. SEESAC itin daug dėmesio skiria regioninių projektų, kuriais sprendžiama tarpvalstybinių ginklų srautų problema, rengimui;

(4)

Sąjunga anksčiau parėmė SEESAC veiklą Tarybos sprendimu 2002/842/BUSP (1), kuris pratęstas ir iš dalies pakeistas Tarybos sprendimais 2003/807/BUSP (2) bei 2004/791/BUSP (3), taip pat Tarybos sprendimu 2010/179/BUSP (4). Sąjunga taip pat parėmė SEESAC ginklų kontrolės veiklą Tarybos sprendimu 2013/730/BUSP (5);

(5)

Sąjunga nori finansuoti kitą SEESAC projektą – neteisėto ŠLG bei jų šaudmenų plitimo ir prekybos jais Pietryčių Europoje grėsmės mažinimo projektą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją ir remti taiką bei saugumą, Sąjunga remia SEESAC vykdomą neteisėto ŠLG bei jų šaudmenų plitimo ir prekybos jais Pietryčių Europoje grėsmės mažinimo projektą, kuriuo siekiama šių konkrečių tikslų:

padidinti regioninį bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis ir dalijimąsi informacija, siekiant stiprinti įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimus;

pagerinti fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimus vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus, mažinant perteklius ir rengiant mokymus;

padidinti pajėgumus, susijusius su ženklinimu, atsekamumu ir apskaitos tvarkymu;

sumažinti neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo bei netinkamo naudojimo atvejų skaičių remiant informuotumo didinimą ir ginklų surinkimo kampanijas.

Sąjunga finansuoja projektą, kurio išsamus aprašymas išdėstytas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas vyriausiasis įgaliotinis.

2.   1 straipsnyje nurodyto projekto techninį įgyvendinimą atlieka SEESAC.

3.   SEESAC atlieka savo užduotis vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir JTVP, kuri veikia SEESAC vardu, sudaro reikiamus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytam Sąjungos finansuojamam projektui įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 6 508 136 EUR. Bendra biudžeto sąmata visai programai yra 9 142 355 EUR. Programą bendrai finansuoja Sąjunga, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir šalis naudos gavėja.

2.   Iš 1 dalyje nustatytos orientacinės sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Tuo tikslu Komisija ir JTVP, kuri veikia SEESAC vardu, sudaro reikiamą susitarimą. Susitarime numatoma, kad SEESAC turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Komisija stengiasi kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo sudaryti 3 dalyje nurodytą susitarimą. Ji informuoja Tarybą apie sunkumus, kurie kyla to proceso metu, ir praneša susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis praneša Tarybai apie šio sprendimo įgyvendinimą kas ketvirtį teikdamas reguliarias ataskaitas, kurias parengia SEESAC. Tos ataskaitos yra Tarybos atliekamo įvertinimo pagrindas.

2.   Komisija teikia ataskaitas, susijusias su 1 straipsnyje nurodyto projekto finansiniais aspektais.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 36 mėnesiams nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto susitarimo sudarymo dienos arba, jei per tą laikotarpį susitarimas nesudaromas, praėjus šešiems mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. SÓLYMOS


(1)  2002 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2002/842/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo siekiant, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu Pietryčių Europoje (OL L 289, 2002 10 26, p. 1).

(2)  2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 2003/807/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/842/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo siekiant, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kovos su mažų ginklų ir lengvosios ginkluotės destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu pietryčių Europoje, ir pratęsiantis jo taikymą (OL L 302, 2003 11 20, p. 39).

(3)  2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/791/BUSP, pratęsiantis ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/842/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo siekiant, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu pietryčių Europoje (OL L 348, 2004 11 24, p. 46).

(4)  2010 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2010/179/BUSP dėl paramos SEESAC ginklų kontrolės veiklai Vakarų Balkanuose pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 80, 2010 3 26, p. 48).

(5)  2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas 2013/730/BUSP dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 332, 2013 12 11, p. 19).


PRIEDAS

Pasiūlymas dėl Sąjungos įnašo į SEESAC neteisėto šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų plitimo ir prekybos jais Pietryčių Europoje grėsmės mažinimo projektą

1.   Įvadas ir tikslai

Pietryčių Europa išlieka regionu, kuris kelia itin didelį susirūpinimą ir yra tapęs didele ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategijos (toliau – ES ŠLG strategija) problema. Nors pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga, vien jau dėl ŠLG bei šaudmenų kaupimo masto, netinkamų saugojimo sąlygų, plačiai paplitusio neteisėto laikymo masto ir dėl trūkumų, susijusių su politikos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimais, toliau ribojamas ŠLG kontrolės pastangų veiksmingumas. Todėl siekiant užtikrinti nuolatinę pažangą, išsaugoti pasiektus rezultatus bei paruošti dirvą ilgalaikiam sprendimui, ir toliau teikiama Sąjungos parama kovojant su grėsme, kuri kyla dėl ŠLG plitimo ir neteisėtos prekybos jais Pietryčių Europoje ir iš Pietryčių Europos, yra itin svarbi Sąjungos pastangų siekiant ES ŠLG strategijos tikslų dalis.

Bendras projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinės taikos ir saugumo užtikrinimo kovojant su grėsme, kylančia dėl plačiai paplitusio ŠLG bei jų šaudmenų kaupimo ir neteisėtos prekybos jais Pietryčių Europoje ir iš Pietryčių Europos. Tuo pačiu metu projektas padės padidinti regioninį stabilumą vykdant Regioninio bendradarbiavimo tarybos (toliau – RBT; Pietryčių Europos stabilumo pakto įgaliojimų perėmėja) veiklą ir palaikant partnerystės santykius įgyvendinant kitas susijusias iniciatyvas. Konkrečiai projektas: didins regioninį bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis bei dalijimąsi informacija ir todėl stiprins įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimus; gerins fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimus vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus, mažinant perteklius ir rengiant mokymus; didins pajėgumus, susijusius su ženklinimu, atsekamumu ir apskaitos tvarkymu; ir sumažins neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo bei netinkamo naudojimo atvejų skaičių remiant informuotumo didinimą ir ginklų surinkimo kampanijas.

Projekto įgyvendinimas yra grindžiamas regioniniu kovos su ŠLG platinimu įgyvendinimo planu ir įgyvendinus šį projektą bus padidintas saugumas ir stabilumas Pietryčių Europoje ir už jos ribų kovojant su ŠLG bei jų šaudmenų plitimu ir neteisėta prekyba jais. Projektu bus tiesiogiai prisidėta prie ES saugumo strategijos, ES ŠLG strategijos, ES šaunamųjų ginklų strategijos, Sutarties dėl prekybos ginklais, JT veiksmų programos dėl neteisėtos prekybos ŠLG prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais, Tarptautinio sekimo dokumento, JT šaunamųjų ginklų protokolo ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 (2000) įgyvendinimo ir svarbiausia juo bus suaktyvintas regioninis bendradarbiavimas kovojant su grėsme, kuri kyla dėl ŠLG bei jų šaudmenų plitimo. Projekto rezultatais taip pat bus tiesiogiai prisidėta prie darnaus vystymosi tikslo Nr. 16 dėl taikių bei teisingų visuomenių, visų pirma tikslo Nr. 16.1 (gerokai sumažinti visų formų smurtą ir mirtingumą visur) ir tikslo Nr. 16.4 (gerokai sumažinti neteisėtų ginklų srautus), įgyvendinimo. Be to, pagal projektą bus remiamas Komisijos kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis Sąjungoje veiksmų plano įgyvendinimas.

Šiuo tolesniu projektu, kuris vykdomas remiantis visų pirma sėkmingo Tarybos sprendimo 2013/730/BUSP įgyvendinimo rezultatais ir atsižvelgiant į ES ŠLG strategiją, siekiama labiau sustiprinti nacionalines kontrolės sistemas ir toliau skatinti daugiašalių santykių palaikymą sukuriant regioninius kovos su ŠLG bei jų šaudmenų tiekimu ir destabilizuojančiu plitimu mechanizmus. Be to, siekiant užtikrinti, kad pasiektais Pietryčių Europoje pajėgumų srityje vykdomos veiklos rezultatais būtų dalijamasi ir kitose galimose susirūpinimą keliančiose srityse, projektu bus siekiama užtikrinti visapusiškesnę regioninę dimensiją dedant pastangas tikslinio žinių perdavimo srityje.

2.   Įgyvendinimo agentūros atranka ir veiksmų bei koordinavimas su kitomis atitinkamomis finansavimo iniciatyvomis

SEESAC yra Jungtinių Tautų vystymosi programos (toliau – JTVP) ir RBT bendra iniciatyva, kuri yra pagrindinis su ŠLG susijusios veiklos Pietryčių Europoje subjektas. Atlikdamas kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) platinimu regioninio įgyvendinimo plano vykdomosios institucijos funkciją SEESAC nuo 2002 m. bendradarbiauja su Pietryčių Europos nacionaliniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, kad įgyvendintų holistinį požiūrį į ŠLG kontrolę, ir vykdo įvairią veiklą, įskaitant: informuotumo didinimo ir ŠLG surinkimo kampanijas, atsargų valdymą, pertekliaus mažinimą ir ženklinimo ir atsekamumo pajėgumų gerinimą, taip pat griežtesnę ginklų eksporto kontrolę. Tokiu būdu, įgyvendindamas daug suinteresuotųjų subjektų apimančias regionines intervencijas bendrame regiono šalių politiniame ir ekonominiame kontekste, užtikrindamas nacionalinę bei regioninę atsakomybę ir savo veiksmų ilgalaikį tvarumą ir tapdamas svarbiausia regionine institucija ŠLG kontrolės srityje, SEESAC įgijo išskirtinę kompetenciją ir patirtį.

SEESAC palaiko aktyvius dvišalius ir daugiašalius ryšius su visais susijusiais subjektais ir organizacijomis. SEESAC taip pat yra regioninės ŠLG iniciatyvinės grupės (toliau – RSG) sekretoriatas. Be to, SEESAC yra Regioninio požiūrio į atsargų mažinimo iniciatyvos (RASR) sekretoriatas. SEESAC reguliariai kviečiamas dalyvauti visuose atitinkamuose regioniniuose forumuose, kaip antai ES ir Vakarų Balkanų šalių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų metiniuose susitikimuose, NATO struktūrinio pasikeitimo informacija apie ŠLG procese ir Pietryčių Europos gynybos ministrų bendradarbiavimo (SEDM) procese. SEESAC yra užmezgęs platų formalių ir neformalių partnerysčių su tokiomis organizacijomis kaip Regioninis ginklų kontrolės patikros ir įgyvendinimo pagalbos centras (RACVIAC) – Bendradarbiavimo saugumo srityje centras bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) Bendradarbiavimo saugumo srityje forumas (BSF) tinklą. Pasitelkiant JT su šaulių ginklais susijusių veiksmų koordinavimo (CASA) projektą ir kitus mechanizmus vyksta reguliarūs veiksmų koordinavimo susitikimai su kitomis JT agentūromis, kaip antai JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru bei JT nusiginklavimo reikalų biuru. Taigi SEESAC yra tapęs įvairių su saugumo sektoriaus reforma susijusių klausimų sprendimo regioniniu centru ir pagrindiniu subjektu, itin daug dėmesio skiriančiu ŠLG kontrolei ir atsargų valdymui. Įsikūręs Belgrade, SEESAC šiuo metu veikia visoje Pietryčių Europoje – Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove (*1), Moldovos Respublikoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Anksčiau SEESAC taip pat veikė Bulgarijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje. Regioninę atsakomybę užtikrina RBT bei RSG, kuriose visų Pietryčių Europos valstybių atstovai teikia strategines konsultacijas, iniciatyvas ir prašymus, susijusius su SEESAC veikla.

SEESAC pirmasis pradėjo laikytis požiūrio, grindžiamo bendrų problemų sprendimu pasitelkiant regionines iniciatyvas, kuris davė įspūdingų rezultatų Pietryčių Europoje ne tik dėl itin svarbaus keitimosi informacija ir bendrai spendžiant problemas įžiebtos sveikos regioninės konkurencijos skatinimo, bet ir dėl to, kad juo padedama pasiekti nuoseklių ir lengvai pamatuojamų rezultatų pasitelkiant holistinį įgyvendinimo būdą. SEESAC dalyvaujant visuose atitinkamuose regioniniuose procesuose ir iniciatyvose (kaip antai SEDM, RASR ir RACVIAC) užtikrinama, kad būtų laiku ir atvirai keičiamasi informacija, išsamiai informuojama apie padėtį ir numatomos perspektyvos siekiant garantuoti, kad įgyvendinimo metu nebūtų dubliuojama veikla ir jis atitiktų dabartinius Vyriausybių ir regionų poreikius, taip pat atsirandančias tendencijas.

SEESAC visą savo veiklą grindžia surinktais baziniais duomenimis ir prieš imdamasis veiksmų užsitikrina nacionalinių suinteresuotųjų subjektų pritarimą bei politinę paramą. SEESAC yra pasiekęs labai gerų ankstesnių Sąjungos finansuotų projektų numatytos veiklos įgyvendinimo rezultatų; tvarūs projektų rezultatai pasiekti užtikrinant bei skatinant projektų ir veiklos nacionalinę atsakomybę bei propaguojant veiksmų koordinavimą regioniniu lygiu, dalijimąsi patirtimi ir geriausia praktika, taip pat mokslinius tyrimus regioniniu lygiu. ŠLG srities ekspertinės žinios ir gilus regiono reikalų išmanymas bei atitinkamų suinteresuotųjų subjektų pažinimas įtvirtina SEESAC kaip tinkamiausią šių konkrečių veiksmų įgyvendinimo partnerį.

Projektu taip pat papildomos šiuo metu nacionaliniu lygmeniu dedamos pastangos siekiant užtikrinti kuo didesnę sinergiją. Kalbant konkrečiai apie Bosniją ir Hercegoviną, projektu papildomi kiti du projektai, t. y.:

EXPLODE projektas, finansuojamas Sąjungos priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, trumpalaikio komponento lėšomis ir įgyvendinamas JTVP biuro Sarajeve (partnerystė su ESBO misija Bosnijoje ir Hercegovinoje); jis skirtas padidinti Bosnijos ir Hercegovinos gyventojų saugumą mažinant nestabilias šaudmenų atsargas ir didinant saugyklų saugumą;

SECUP BiH projektas, skirtas didinti šaudmenų ir ginklų saugyklų saugumą, kurį kartu įgyvendina ESBO misija Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Bosnijos ir Hercegovinos gynybos ministerija su EUFOR, kurios teikia technines ekspertų konsultacijas ir stebi, kaip įgyvendinami projekto saugos ir saugumo aspektai.

SEESAC dirbs pagal gynybos ministerijos ir tarptautinių subjektų nustatytą koordinavimo mechanizmą ir palaikys reguliarius ryšius su EUFOR ALTHEA, ESBO misija Bosnijoje ir Hercegovinoje ir JTVP biuru Sarajeve, kad būtų užtikrintas nuolatinis veiksmų ir šių projektų, taip pat tarptautinės bendruomenės dedamų pastangų išspręsti Bosnijos ir Hercegovinos gynybos ministerijos turimų įprastinių šaudmenų atsargų pertekliaus klausimą koordinavimas ir papildomumas, atsižvelgiant į galimus ateities planus surengti neteisėtų įprastinių ginklų surinkimo Bosnijoje ir Hercegovinoje kampaniją. Ankstesniame etape buvo padaryta didelė pažanga glaudžiai bendradarbiaujant ir derinant veiklą su šiais dviem projektais, o tai davė dar geresnių rezultatų.

Siūlomas projektas yra platesnės programos dalis ir SEESAC dirbs derindamas veiksmus su šiais tarptautinės pagalbos projektais:

MONDEM projektu Juodkalnijoje, kuris vykdomas pagal JTVP (partnerystė su ESBO) ir skirtas tam, kad būtų mažinamas ginklų platinimo pavojus plėtojant saugaus ir patikimo įprastinių šaudmenų saugojimo infrastruktūrą ir valdymo sistemas, mažinamas sprogimų pavojus bendruomenėms imantis aplinkai nekenksmingų demilitarizavimo veiksmų, naikinamos toksinės pavojingos atliekos (skystas raketų kuras) ir remiama gynybos srities reforma sunaikinant Juodkalnijos gynybos ministerijos nurodytą ribotą sunkiųjų ginklų sistemų kiekį;

Šaunamųjų ginklų ir sprogmenų rizikos švelninimo projektu Kosove (buvęs KOSSAC projektas), iš pradžių skirtu ginkluotam smurtui Kosove mažinti ir bendruomenės saugumui didinti; juo siekiama remti Kosovo suinteresuotuosius subjektus vykdant ŠLG plačiai paplitusio neteisėto laikymo ir platinimo kontrolę ir pasitelkiant rizika grindžiamą valdymą bei laikantis įrodymais pagrįsto požiūrio siekiant sumažinti šių ginklų ir sprogstamųjų medžiagų keliamą pavojų;

CASM projektu Serbijoje, finansuojamu Jungtinių Valstijų valstybės departamento, JTVP ir ESBO ir skirtu didinti iš anksto nustatytų įprastinių šaudmenų saugyklų saugą bei saugumą ir naikinti šaudmenų perteklių, apie kurį pranešta.

Be to, įgyvendinant projektą bus koordinuojama veikla atsižvelgiant į naujas iniciatyvas buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje siekiant didinti policijos pajėgumus atsargų valdymo srityje.

SEESAC taip pat palaiko reguliarius ryšius su ESBO, NATO ir organizacija „Norwegian People's Aid“, taip pat kitais atitinkamais subjektais siekiant užtikrinti veiksmų papildomumą, veiksmų terminus ir išteklių naudojimo ekonominį efektyvumą.

3.   Projekto aprašymas

Naujas SEESAC projekto etapas bus grindžiamas pasiekimų pagal Tarybos sprendimą 2013/730/BUSP pagrindu, ir jį įgyvendinant daugiausia dėmesio bus skiriama keturioms pagrindinėms sritims, išlaikant holistinį požiūrį į regione ŠLG keliamos grėsmės šalinimą. Šios keturios sritys apima strateginį/politinį lygmenį, taip pat operatyvinius aspektus, įtraukiant labiau tradicinius požiūrius į ŠLG kontrolę, pagal kuriuos daugiausia dėmesio skiriama teisėsaugos gebėjimams ir tinklaveikai, atsižvelgiant į pagrindines grėsmes (didelės menkai apsaugotos atsargos; informacijos trūkumas; neteisėtos prekybos padidėjimas; plačiai paplitęs neteisėtas laikymas). Visų pirma projekto rezultatai bus tokie:

intensyvesnis regioninis bendradarbiavimas, keitimasis žiniomis ir dalijimasis informacija, taip užtikrinant geresnius įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimus;

pagerinti fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimai vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus, mažinant perteklius ir rengiant mokymus;

padidinti pajėgumai, susiję su ženklinimu, atsekamumu ir apskaitos tvarkymu;

sumažintas neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo bei netinkamo naudojimo atvejų skaičius remiant informuotumo didinimą ir ginklų surinkimo kampanijas.

Projekto strategija yra grindžiama išskirtiniu SEESAC požiūriu į pasitikėjimo ir bendradarbiavimo regione užtikrinimą bei stiprinimą, kuris yra būtinas norint pasiekti konkrečių ir išmatuojamų esminių pokyčių. Visų pirma regionų lygmeniu paaiškėjo, kad įvairūs procesai, prie kurių prisidėjo SEESAC ir kuriuose dalyvavo tiek politikos formuotojai, tiek techninio lygmens specialistai, yra itin svarbus elementas užtikrinant palankias sąlygas žinių perdavimui, keitimuisi ekspertinėmis žiniomis ir dalijimuisi informacija. Tai buvo naudinga ne tik pajėgumų regione stiprinimui, bet dar svarbiau – pasitikėjimo stiprinimui ir institucijų bei atskirų ekspertų bendradarbiavimo ryšių kūrimui. Savo ruožtu, profesinio pasitikėjimo atmosfera sudaro sąlygas siekti pažangos nacionaliniu lygmeniu sprendžiant šio projekto klausimus: fizinio saugumo ir atsargų valdymo klausimą, įskaitant pertekliaus mažinimą; ženklinimo, atsekamumo ir apskaitos tvarkymo klausimą, teisėsaugos institucijų operatyvinio bendradarbiavimo klausimą; ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimą. Be to, regioninio bendradarbiavimo požiūris padėjo pasiekti, kad jo pastangos kontroliuoti prekybą ginklais būtų skaidresnės ir efektyvesnės – Pietryčių Europos valstybės pasaulio mastu yra tarp valstybių, kurios skaidriausiai teikia ataskaitas apie ginklų perdavimą. Todėl projektu bus toliau skatinamas regioninis bendradarbiavimas, kaip itin svarbus elementas, užtikrinantis palankias sąlygas išmatuojamiems rezultatams pasiekti.

Projekto geografinė aprėptis yra Pietryčių Europa, tiesioginės projekto naudos gavėjos yra Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Moldovos Respublika, Juodkalnija, Serbija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija. Projektu taip pat bus siekiama palengvinti žinių ir ekspertinių žinių perdavimą Rytų Europos šalims, susiduriančioms su tokiomis pat ŠLG problemomis, visų pirma Ukrainai ir Baltarusijai.

3.1.   Intensyvesnis regioninis bendradarbiavimas, keitimasis žiniomis ir dalijimasis informacija, taip užtikrinant geresnius įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimus

Tikslas

Toliau stiprinti gebėjimus formuoti ir įgyvendinti įrodymais grindžiamą ŠLG kontrolės politiką laikantis tarptautinės geriausios praktikos, be kita ko, Tarptautinių ŠLG kontrolės standartų, ir taip padėti mažinti neteisėto ŠLG platinimo grėsmę.

Aprašymas

Remiantis sėkmingu požiūriu sudaryti palankesnes sąlygas tinklaveikai regionų lygmeniu, visų pirma tarp ginklų perdavimo licencijas išduodančių institucijų (vykdant regioninį keitimosi informacija procesą) ir ŠLG komisijų, kuris padėjo suintensyvinti veiklą ir pagerinti politiką, šis komponentas toliau sudarys palankesnes sąlygas ŠLG komisijų regioniniam bendradarbiavimui rengiant reguliarius regioninius susitikimus, keičiantis informacija ir vykdant duomenų rinkimo darbą bei stiprinant įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimus. Darbas pagal šį komponentą padės: sustiprinti politikos formavimo gebėjimus pagerinant duomenų surinkimą ir analizę, įskaitant išsamias apžvalgas; keitimuisi informacija regionų lygmeniu; ir pagerinti politikos formuotojų bei ją įgyvendinančių subjektų žinias bei supratimą apie ŠLG kontrolės problemų sudėtingumą. Ginklų perdavimo skaidrumas taip pat bus padidintas regioninį keitimosi informacija apie ginklų perdavimą procesą integruojant į ŠLG komisijos bendradarbiavimo procesą, taip pat remiant tolesnį ginklų perdavimo Pietryčių Europoje skaidrumą. Be to, pagal šį komponentą numatyta Pietryčių Europos įgytas ekspertines žinias perduoti kitiems regionams siekiant remti Sąjungos intervencijas kitose vietovėse. Galiausiai pagal šį komponentą taip pat bus teikiama techninė parama atliekant tikslinius ir į paklausą orientuotus politikai aktualius mokslinius tyrimus bei rengiant informacinius pranešimus politikos formuotojams.

Konkrečiai, projekte numatyta toliau sudaryti palankesnes sąlygas regioniniam keitimosi informacija procesui:

rengiant formalius regioninius ŠLG komisijų ir atitinkamų politiką formuojančių organų susitikimus (du kartus per metus), kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama keitimuisi informacija, dalijimuisi žiniomis ir standartizacijai, taip pat mokymui;

perduodant ekspertines žinias Baltarusijai ir Ukrainai sudarant palankesnes sąlygas dalyvauti tam tikruose formaliuose susitikimuose ir išverčiant bei platinant esamus dokumentus dėl ŠLG kontrolės priemonių.

Be to, įrodymais grindžiamo politikos formavimo gebėjimai bus sustiprinti:

gerinant ir atnaujinant regioninius bazinius duomenis apie su ŠLG susijusią padėtį parengiant regioninę ŠLG apžvalgą (įskaitant nacionalinius tyrimus) ir taip įvertinant pokyčius nuo pastarosios apžvalgos (2006 m.), remiantis pagerinta metodika;

stiprinant duomenų rinkimo ir analizės gebėjimus parengiant ir nuolat atnaujinant stebėsenos priemonę, grindžiamą SEESAC „Taikiniams skirtų ginklų“ (angl. „Targeting weapons“) interneto platforma, kuri buvo išplėtota reguliariai platinant Pietryčių Europos ŠLG stebėsenos apžvalgą, kurioje pateikiami aktualūs duomenys ir kuri padeda sekti tendencijas;

stiprinant žinių valdymą sistemingai renkant duomenis apie įgytą patirtį ir palaikant keitimosi informacija interneto platformą bei ją plėtojant kuriant politikai aktualius paklausius žinių produktus;

teikiant pageidaujamas technines konsultacijas ir ekspertines žinias, kad būtų stiprinamas politikos plėtojimas, kūrimas, priėmimas ir įgyvendinimas.

Siekiant veiksmingesnės ŠLG kontrolės politikos bei užtikrinti, kad ją įgyvendinant padidėtų tiek moterų, tiek vyrų saugumas, į ŠLG kontrolės politiką bus integruotas lyčių aspektas ir jis bus nagrinėjamas pasitelkiant technines konsultacijas bei ekspertines žinias, žinių produktų kūrimą bei mokymą, ypač daug dėmesio skiriant smurtui šeimoje.

Tai bus pasiekta taikant visapusiško dalyvavimo požiūrį ir tokiu būdu pagrindinėms institucijoms bus ne tik suteikti galutiniai produktai, bet ir užtikrintas gebėjimų stiprinimas bei parama įsisavinimo srityje, todėl bus užtikrintas intervencijos tvarumas.

Projekto rezultatai/įgyvendinimo rodikliai

Projektas padės sumažinti platinimo riziką stiprinant įrodymais grindžiamos ŠLG kontrolės politikos kūrimo, priėmimo ir įgyvendinimo gebėjimus imantis šių veiksmų:

skelbiant ŠLG apžvalgą ir nustatant atnaujintus bazinius duomenis,

užtikrinant reguliarų duomenų rinkimą, analizę ir platinimą,

sukuriant ar atnaujinant iki 10 politikai aktualių žinių produktų,

sudarant sąlygas keitimuisi informacija, žinių perdavimui ir standartizacijai,

teikiant technines konsultacijas ir užtikrinant gebėjimų stiprinimą surengiant iki trijų mokymo sesijų,

surengiant iki šešių oficialių ŠLG komisijų susitikimų,

sudarant palankesnes sąlygas žinių perdavimui.

3.2.   Pagerinti fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimai vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus, pertekliaus mažinimą ir mokymą

Tikslas

Sumažinti platinimo riziką padidinant ginklų bei šaudmenų atsargų saugumą ir sumažinant ŠLG bei jų šaudmenų atsargų perteklių saugyklose.

Aprašymas

Nuo 2010 m. SEESAC sėkmingai taikė dviejų krypčių požiūrį: 1) padidinti saugyklų saugumą; ir 2) sustiprinti personalo, kuriam pavestas atsargų valdymas, gebėjimus, žymiai sugriežtinti saugumo nuostatas ir sumažinti nepageidaujamo ŠLG bei jų šaudmenų atsargų platinimo riziką. Laikantis visapusiško požiūrio į ŠLG bei jų šaudmenų fizinį saugumą ir atsargų valdymą, naujame etape šis požiūris bus išplėtotas kartu vykdant pertekliaus mažinimą ir taip labiau sumažinant platinimo riziką. Todėl vykdant projektą bus toliau didinamas ginklų ir šaudmenų saugyklų saugumas Pietryčių Europoje toliau teikiant konkrečią techninę ir su infrastruktūra susijusią paramą, vadovaujantis geriausia tarptautine praktika ir standartais.

Nors saugumas karinėse saugyklose buvo žymiai padidintas pagal Tarybos sprendimą 2013/730/BUSP, SEESAC nurodė, kad policijos ir vidaus reikalų ministerijų atsargos kelia susirūpinimą dėl nepakankamų saugojimo pajėgumų, nepakankamų apskaitos ir atsargų valdymo pajėgumų bei sudėtingesnių sistemų, apimančių mokomuosius ginklus, taip pat konfiskuotus šaunamuosius ginklus. Todėl šis komponentas bus skirtas vidaus reikalų ministerijoms ir policijos tarnyboms remti, siekiant:

padidinti atsargų saugumą atliekant ekonomiškai efektyvius tikslinius infrastruktūros patobulinimus policijos saugyklose Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Moldovos Respublikoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Kosove. Patobulinimai bus daugiausia atliekami centrinėse policijos saugyklose, taip pat pagrindinių policijos nuovadų įkalčių saugyklose, siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį ir ekonomiškai efektyvesnį atsargų saugumo padidinimą;

sunaikinti iki 50 000 perteklinių ir konfiskuotų ŠLG regione, taip pat iki 500 000 ŠLG šaudmenų vienetų;

užtikrinti gebėjimų stiprinimą rengiant mokymą regioninei vidaus reikalų ministerijų instruktorių grupei ir remiant mokymo sesijas nacionaliniu lygmeniu fizinio saugumo ir atsargų valdymo srityje, remiantis SEESAC mokymo programomis pagal Tarybos sprendimą 2013/730/BUSP.

Projekto rezultatai/įgyvendinimo rodikliai

Įgyvendinus projektą bus žymiai sumažinta ŠLG platinimo rizika padidinant atsargų saugumą ir sumažinant perteklinių ir konfiskuotų ŠLG, sprogmenų ir šaudmenų, saugomų vidaus reikalų ministerijų ir policijos saugyklose Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Moldovos Respublikoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje, kiekį:

centrinių saugyklų (7) saugumas bus padidintas vadovaujantis tarptautiniais standartais ir geriausia praktika;

bus padidintas įkalčių saugyklų (15) saugumas;

iš viso bus sunaikinta iki 50 000 vienetų įprastinių ginklų;

iš viso bus demilitarizuota ir sunaikinta iki 500 000 vienetų šaudmenų ir sprogmenų, kurie, esama rizikos, gali būti platinami.

3.3.   Padidinti pajėgumai, susiję su ženklinimu, atsekamumu ir apskaitos tvarkymu

Tikslas

Sumažinti neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais grėsmę stiprinant Pietryčių Europos teisėsaugos pajėgumus, susijusius su ženklinimu ir atsekamumu, pasitelkiant regioninio bendradarbiavimo požiūrį, grindžiamą intensyvesniu informacijos rinkimu, analize ir dalijimusi ja.

Aprašymas

Atsižvelgiant į tai, kad išaugo neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais į Sąjungą, taip pat į tai, kad šaunamieji ginklai vis daugiau naudojami organizuoto nusikalstamumo ir teroro aktuose, patikimų informacijos rinkimo bei keitimosi sistemų ir mechanizmų sukūrimas yra itin svarbus elementas kovojant su šia grėsme. Todėl per pastaruosius metus buvo dedama daug pastangų siekiant intensyvinti bendradarbiavimą, taip pat stiprinti žinias ir supratimą apie šį prekybos ginklais reiškinį, tuo pat metu kuriant veiksmingas poveikio sušvelninimo priemones. Ilgą laiką dirbdamas regione ir visų pirma sėkmingai įgyvendindamas Tarybos sprendimą 2013/730/BUSP, įskaitant Pietryčių Europos šaunamųjų ginklų ekspertų tinklo (toliau – SEEFEN) sukūrimą ir palankesnių sąlygų jo darbui sudarymą, SEESAC ypač daug prisidėjo prie tokių pastangų, atlikdamas bendradarbiavimo proceso organizatoriaus vaidmenį ir dėdamas pastangas, kad būtų padidinti teisėsaugos institucijų ženklinimo, atsekamumo ir apskaitos tvarkymo pajėgumai, be kita ko, teikiant techninę pagalbą ir paramą apskaitos tvarkymo sistemų kūrimui ir stiprinimui. Ši veikla bus grindžiama per ankstesnį laikotarpį sukurtu pagrindu:

toliau stiprinant SEEFEN, tuo pačiu metu naudojant jį kaip platformą intensyvesniam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui Pietryčių Europoje siekiant kovoti su neteisėta prekyba ŠLG bei jų šaudmenimis. SEEFEN bus padedama visų pirma nuolat sudarant palankesnes sąlygas ekspertų susitikimams (du kartus per metus) ir intensyvinant dalijimąsi informacija. Be to, bus teikiama parama šaunamųjų ginklų ekspertams organizuojant tikslinius mokymus ir teikiant techninę konsultacinio pobūdžio paramą, kuri papildys tam tikrą ekonomiškai efektyvią techninę pagalbą aprūpinant teisėsaugos institucijas įranga (importuojamų gaminių ženklinimo įrenginiais);

remiant kovos su prekyba šaunamaisiais ginklais ryšių palaikymo punktų – centrinių informacijos rinkimo ir analizės padalinių, padedančių tyrėjams ir prokurorams ir sudarančių sąlygas kaupti ir atnaujinti žvalgybinę informaciją apie prekybą šaunamaisiais ginklais iš Pietryčių Europos ir per ją, – įsteigimą visose septyniose paramą gaunančiose valstybėse;

remiantis darbu, atliktu stiprinant registracijos sistemas ir balistinės žvalgybos pajėgumus, bei regioninės galimybių studijos rekomendacijomis;

glaudžiai bendradarbiaujant su Interpolo sistema iArms, kad būtų remiami Pietryčių Europos policijos tarnybos duomenų apie pamestus arba pavogtus ŠLG rinkimo, tvarkymo ir dalijimosi gebėjimai.

Visa SEEFEN veikla bus glaudžiai derinama su Europolo, Europos šaunamųjų ginklų ekspertų, Migracijos ir vidaus reikalų GD, Interpolo, Eurojusto ir FRONTEX, taip pat kitų atitinkamų subjektų pastangomis ir prisidės prie šių pastangų. Pagal šią projekto dalį remiamas veiksmingos teisinės valstybės stiprinimas ir ŠLG kiekio bei paklausos ribojimas, registravimas ir apskaičiavimas. Parengtas projektas suderintas su JT veiksmų programa dėl neteisėtos prekybos ŠLG prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais, Tarptautiniu sekimo dokumentu, JT protokolu dėl šaunamųjų ginklų, Tarybos direktyva 91/477/EEB ir Tarybos bendrąja pozicija 2008/944/BUSP bei atitinkamai sustiprins šių dokumentų įgyvendinimą šiomis priemonėmis: gerinant Pietryčių Europos institucijų pajėgumus, susijusius su ginklų ženklinimu, atsekamumu ir jų apskaitos tvarkymu, daugiausia dėmesio skiriant visų pirma gebėjimams tinkamai įvertinti žvalgybinę informaciją, kad būtų parengtos veiksmingos kovos su prekybos ginklais grėsme priemonės.

Projekto rezultatai/įgyvendinimo rodikliai

Sustiprintas ir pagerintas SEEFEN darbas surengiant šešis susitikimus (du kartus per metus), kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama teisėsaugos šaunamųjų ginklų ekspertų tinklaveikai ir keitimuisi informacija;

patobulinta SEEFEN internetinė keitimosi informacija platforma;

sustiprinti SEEFEN narių gebėjimai organizuojant tikslines mokymo sesijas ir teikiant techninę ir konsultacinio pobūdžio paramą;

septyniose paramą gaunančiose valstybėse įsteigti ir veikiantys kovos su prekyba šaunamaisiais ginklais ryšių palaikymo punktai;

padidinti teisminės ekspertizės atsekamumo srityje gebėjimai;

įdiegta veiksminga ženklinimo sistema, kuriai įsigyti ženklinimo įrenginiai;

sustiprinti dalijimosi informacija ir su šaunamaisiais ginklais susijusia žvalgybine informacija Pietryčių Europoje gebėjimai.

3.4.   Neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo bei netinkamo naudojimo atvejų skaičiaus mažinimas remiant informuotumo didinimą ir ginklų surinkimo kampanijas

Tikslas

Didinti regioninį saugumą kovojant su didelio masto šaunamųjų ginklų neteisėtu laikymu rengiant informuotumo didinimo ir ginklų surinkimo kampanijas

Aprašymas

Dėl praeities konfliktų palikimo, taip pat Pietryčių Europos gyventojų tradicinio prisirišimo prie ginklų atsirado didelė problema – didelio masto nelegalių ginklų laikymas (skaičiuojama, kad jų skaičius siekia kelis milijonus vienetų). Tai kelia rimtą grėsmę taikai ir stabilumui ne tik regione, bet ir už jo ribų. Nepaisant tam tikrų sėkmingų pastangų praeityje jį pažaboti, neteisėto laikymo mastas regione tebėra didelis, o tai gali skatinti neteisėtos prekybos į Sąjungą pasiūlos didėjimą. Vis dėlto šiai problemai reikalingas ilgalaikis sprendimas, kuriuo daugiausia dėmesio nuolatinėmis tikslinėmis intervencijomis būtų skirta požiūrio ir suvokimo keitimui. Dėl problemos sudėtingumo reikia iš naujo apsvarstyti iki šiol taikytus požiūrius ir būtinybę atlikti patikimą pirminę priežasčių, dėl kurių asmenys nenori atiduoti neteisėtų ginklų, analizę. Ankstesniame etape paaiškėjo, kad reikia nuolatinių informavimo ir informuotumo didinimo pastangų, kad būtų sumažintas neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo, kuris tebėra viena iš didžiausių tiesioginių grėsmių, mastas. Todėl šiuo komponentu siūloma dėti tvaresnių pastangų, kad būtų didinamas informuotumas apie pavojus, kuriuos kelia neteisėtas laikymas, taip pat didinti ŠLG atidavimo lygį pasitelkiant naujoviškas į piliečius orientuotas metodikas ir požiūrius. Tai bus įgyvendinama pasitelkiant:

regioninę apžvalgą, kurioje bus pateiktas išsamus reiškinių, kurie slypi už neteisėto ginklų laikymo, paaiškinimas;

naujoviškų informuotumo didinimo ir (kai įmanoma) ginklų surinkimo kampanijų rengimą ir įgyvendinimą siekiant sumažinti neteisėto laikymo mastą.

Veikla bus vykdoma palaikant partnerystės ryšius su daugeliu institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, tokiu būdu sukuriant pagrindą ilgalaikėms pastangoms šiai problemai spręsti.

Projekto rezultatai/įgyvendinimo rodikliai

Projektu bus prisidėta prie bendros paklausos ir neteisėto ginklų laikymo masto mažinimo:

geriau paaiškinant neteisėto laikymo reiškinius atlikus išsamią požiūrio analizę;

didinant informuotumą apie neteisėto ginklų, šaudmenų ir sprogmenų laikymo keliamus pavojus, vykdant regionines kampanijas.

4.   Naudos gavėjai

Tiesioginės naudos gavėjos pagal projektą bus nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už ŠLG kontrolę Pietryčių Europoje. Atsargų valdymo srityje Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Moldovos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vidaus reikalų ministerijos ir policijos tarnybos gaus naudos iš gebėjimų stiprinimo, saugyklų infrastruktūros patobulinimų ir paramos mažinant atsargas. Šios ministerijos taip pat bus tiesioginės naudos, susijusios su sustiprintais ŠLG ženklinimo, atsekamumo ir apskaitos tvarkymo pajėgumais, gavėjos ir pasinaudos regioniniu šaunamųjų ginklų ekspertų tinklu. Galiausiai ŠLG komisijos ir kitos už ŠLG kontrolę atsakingos institucijos Pietryčių Europoje pasinaudos mokymais, keitimusi informacija ir regioniniu bendradarbiavimu. Be to, pagrindinėms institucijoms, kurioms pavesta vykdyti ŠLG kontrolę Baltarusijoje ir Ukrainoje, bus naudingas tam tikrų bei tikslinių žinių perdavimas.

Siūloma veikla visiškai atitinka nacionalinius prioritetus ŠLG kontrolės srityje, ir ją patvirtino atitinkamos nacionalinės ŠLG kontrolės institucijos, parodydamos, kad jos prisiima atsakomybę ir įsipareigojimus, susijusius su projekto rezultatų pasiekimu.

Netiesioginės naudos iš šio projekto gaus plačioji visuomenė Pietryčių Europos šalyse ir Sąjungoje, kurios susiduria su pavojumi dėl didelio masto ŠLG platinimo, nes ši rizika sumažės.

5.   Sąjungos matomumas

SEESAC imasi visų tinkamų priemonių siekdamas viešinti tai, kad šį veiksmą finansuoja Sąjunga. Tokios priemonės bus vykdomos atsižvelgiant į Komisijos komunikatą ir Informavimo apie Europos Sąjungos išorės veiksmus ir jų matomumo vadovą. Taigi SEESAC užtikrins Sąjungos įnašo matomumą naudodamas tinkamą prekės ženklą ir užtikrindamas viešumą, akcentuodamas Sąjungos vaidmenį, užtikrindamas jos veiksmų skaidrumą ir informuodamas apie priežastis, dėl kurių priimtas šis sprendimas, taip pat apie Sąjungos paramą įgyvendinant sprendimą ir šios paramos rezultatus. Projekto metu parengta medžiaga bus aiškiai pažymėta Europos Sąjungos vėliavos ženklu laikantis Sąjungos gairių dėl tikslaus vėliavos naudojimo ir vaizdavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamų veiksmų mastas ir pobūdis labai skiriasi, bus naudojamos įvairios propagavimo priemonės, įskaitant: tradicinę žiniasklaidą; interneto svetaines; socialinę žiniasklaidą; ir informacinę ir reklaminę medžiagą, be kita ko, infografiką, lankstinukus, naujienlaiškius, pranešimus spaudai ir atitinkamai kitas priemones. Projekto lėšomis finansuoti leidiniai, vieši renginiai, kampanijos, įranga ir statybos darbai bus pažymėti atitinkamu ženklu. Siekiant dar labiau sustiprinti poveikį informuojant skirtingas nacionalines Vyriausybes ir visuomenę, tarptautinę bendruomenę ir vietos bei tarptautinę žiniasklaidą, bendraujant su kiekviena projekto tiksline grupe bus vartojama jai pritaikyta kalba. Ypatingas dėmesys bus skiriamas naujai informacijai žiniasklaidai ir internete.

6.   Trukmė

Remiantis Tarybos sprendimo 2010/179/BUSP įgyvendinimo patirtimi ir atsižvelgiant į projekto regioninį mastą, naudos gavėjų skaičių ir planuojamų veiksmų skaičių bei sudėtingumą, nustatomas 36 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis.

7.   Bendra sąranga

Šio veiksmo techninis įgyvendinimas patikėtas JTVP, kuri veikia SEESAC, regioninės iniciatyvos, veikiančios pagal JTVP ir Regioninio bendradarbiavimo tarybos, kuri yra Pietryčių Europos stabilumo pakto įgaliojimų perėmėja, įgaliojimus, vardu. SEESAC atlieka Kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) platinimu regioninio įgyvendinimo plano vykdomosios institucijos funkciją ir yra pagrindinis subjektas visais su ŠLG susijusiais klausimais Pietryčių Europos regione.

JTVP, veikianti SEESAC vardu, bus bendrai atsakinga už projekto veiklos įgyvendinimą ir atskaitomybę už projekto įgyvendinimą. Projekto trukmė – treji metai (36 mėnesiai).

8.   Partneriai

SEESAC tiesiogiai įgyvendins šį veiksmą glaudžiai bendradarbiaudamas su ŠLG komisijomis, taip pat su Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Moldovos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vidaus reikalų ministerijomis. Kitos atitinkamos valdžios institucijos aktyviai dalyvaus, visų pirma įgyvendinant veiklą pagal 3.4 punktą, laikantis nustatyto daug suinteresuotųjų subjektų apimančio holistinio požiūrio į ŠLG kontrolę.

9.   Ataskaitų teikimas

Ataskaitos, tiek dalykinės, tiek finansinės, teikiamos įgyvendinant visą veiksmą, apibrėžtą atitinkamame susitarime dėl konkretaus įnašo su pridėtu jo biudžetu, nepriklausomai nuo to, ar Komisija šį veiksmą visiškai finansuoja ar bendrai finansuoja.

Kad būtų fiksuojama ir stebima pažanga siekiant pagrindinių rezultatų, kas ketvirtį teikiamos dalykinės pažangos ataskaitos.

10.   Biudžeto sąmata

Bendra Sąjungos finansuojamo projekto sąmata yra 6 508 136 EUR.


(*1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


Top