Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1701, kuriuo nustatomos žvejybos ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo darbo planų teikimo formato taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5304)

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/153


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1701

2016 m. rugpjūčio 19 d.

kuriuo nustatomos žvejybos ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo darbo planų teikimo formato taisyklės

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5304)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011, (1) ypač į jo 22 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (2) 25 straipsniu valstybės narės įpareigojamos rinkti biologinius, aplinkosaugos, techninius bei socialinius ir ekonominius duomenis, būtinus žuvininkystei valdyti;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnio 1 dalį valstybės narės ne vėliau kaip metų, einančių prieš metus, nuo kurių turi būti pradėtas taikyti darbo planas, spalio 31 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 (3) 4 straipsnio 4 dalį elektroniniu būdu pateikia Komisijai duomenų rinkimo darbo planus;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnio 2 dalį šie darbo planai turi būti patvirtinti Komisijos įgyvendinimo aktais iki metų, einančių prieš metus, nuo kurių darbo planas turi būti pradėtas taikyti, gruodžio 31 d.;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 22 straipsnio 1 dalies d punktą Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais ji nustato šių darbo planų teikimo tvarką, formatą ir tvarkaraščius;

(5)

reikėtų atsižvelgti į naujausius duomenų reikalavimus, reikalingus siekiant įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką, kaip nustatyta 2017–2019 m. daugiametėje Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose programoje (4), ir nurodyti informaciją, kurią valstybės narės turi pateikti teikdamos savo darbo planus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su daugiamete Sąjungos programa ir vienodas jos įgyvendinimas visoje Sąjungoje;

(6)

Komisija atsižvelgė į rekomendacijas, pateiktas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK). Taip pat buvo pasikonsultuota su valstybių narių atstovais, kurie susirinko į specialias ekspertų grupes;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darbo planų turinys

1.   Duomenų rinkimo 2017–2019 m. darbo planų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 21 straipsnyje, turinys pateikiamas pagal modelį, išdėstytą šio sprendimo priede.

2.   Šiame priede taikomos apibrėžtys, išdėstytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (5), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 (6), Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 ir daugiametėje Sąjungos programoje.

3.   Valstybių narių parengtuose darbo planuose aprašoma:

a)

kokie duomenys bus renkami pagal daugiametę Sąjungos programą;

b)

pasiskirstymas laiko ir erdvės atžvilgiu ir dažnumas, kuriuo tie duomenys bus renkami;

c)

duomenų šaltinis, duomenų rinkimo ir apdorojimo į duomenų rinkinius, kurie bus pateikti galutiniams naudotojams, tvarka ir metodai;

d)

kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės sistema, kuria užtikrinama tinkama duomenų kokybė;

e)

kaip ir kada duomenys bus prieinami, atsižvelgiant į mokslinių konsultacijų galutinių naudotojų apibrėžtus poreikius;

f)

tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo ir koordinavimo susitarimai, įskaitant dvišalius ir daugiašalius susitarimus;

g)

kaip atsižvelgta į tarptautinius Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimus.

4.   Šių aprašymų turinys ir formatas atitinka 2–8 straipsniuose nustatytus reikalavimus, išsamiau išdėstytus šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Duomenys, kurie turi būti surinkti pagal daugiametę Sąjungos programą

1.   I priede nurodytus duomenis valstybės narės renka vadovaudamosi daugiamete Sąjungos programa.

2.   Daugiametės Sąjungos programos lentelių ir darbo plano lentelių bei teksto atitikmenys pateikti II priede.

3 straipsnis

Pasiskirstymas laiko ir erdvės atžvilgiu ir dažnumas, kuriuo tie duomenys turi būti renkami

1.   Pasiskirstymo laiko ir erdvės atžvilgiu ir dažnumo specifikacijos turi atitikti reikalavimus, išdėstytus daugiametės Sąjungos programos III skyriuje. Kai tokių reikalavimų nėra nustatyta, valstybės narės nustato ir apibūdina pasiskirstymo laiko ir erdvės atžvilgiu arba dažnumo specifikacijas atsižvelgdamos į istorinio laiko eilutes, išlaidų veiksmingumą, visą svarbų koordinavimą jūrų regiono lygmeniu ir galutinio naudotojo poreikius.

2   Pasiskirstymo laiko ir erdvės atžvilgiu arba dažnumo, kuriuo turi būti renkami duomenys, specifikacijos nurodomos:

a)

4A ir 4B lentelėse apie duomenis, gautus imant verslinės žvejybos ėminius;

b)

1A ir 1B lentelėse apie biologinius duomenis, gautus vykdant mokslinius tyrimus ir verslinę žvejybą;

c)

1D lentelėje apie duomenis, gautus imant mėgėjų žvejybos ėminius;

d)

1E lentelėje apie duomenis, gautus imant reikiamų anadrominių ir katadrominių rūšių ėminius;

e)

1G lentelėje apie duomenis, gautus vykdant mokslinius tyrimus;

f)

3A lentelėje apie ekonominius ir socialinius žvejybos duomenis;

g)

3B lentelėje apie ekonominius ir socialinius akvakultūros duomenis;

h)

3C lentelėje apie ekonominius ir socialinius perdirbimo pramonės duomenis.

4 straipsnis

Duomenų šaltinis, duomenų rinkimo ir apdorojimo procedūros ir metodai

1.   Kai duomenys renkami visų pirma taikant Reglamentą (EB) Nr. 199/2008, kaip apibūdinta to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte, duomenų šaltinis nurodomas:

a)

1C lentelėje;

b)

1D lentelėje;

c)

1E lentelėje;

d)

3A lentelėje;

e)

3A teksto laukelyje;

f)

3B lentelėje;

g)

3B teksto laukelyje;

h)

3C lentelėje ir

i)

3C teksto laukelyje.

2.   Kai duomenys renkami visų pirma pagal kitus teisės aktus nei Reglamentas (EB) Nr. 199/2008, kaip apibūdinta to reglamento 15 straipsnio 1 dalies a punkte, duomenų šaltinis apibūdinamas:

a)

2A lentelėje;

b)

2A teksto laukelyje;

c)

3A lentelėje, jei reikia, ir

d)

3A teksto laukelyje, jei reikia.

3.   Kai daugiametėje Sąjungos programoje pateikiama nuoroda į bandomąjį tyrimą arba supaprastintą metodiką, valstybės narės apibūdina tokį tyrimą, įskaitant jo tikslą, trukmę, metodologiją ir tikėtiną baigtį:

a)

1 skyriaus 1 bandomajame tyrime;

b)

1 skyriaus 2 bandomajame tyrime;

c)

3 skyriaus 3 bandomajame tyrime ir

d)

3 skyriaus 4 bandomajame tyrime.

4.   Planuojami ėminių ėmimo projektai apibūdinami 4A lentelėje, 4A teksto laukelyje ir 4B lentelėje. Tiriamoji populiacija, kuri bus naudojama ėminių ėmimo populiacijos atrankai, apibūdinama 4C ir 4D lentelėse. Jei stebėtojai ima ėminius laive arba krante, nurodoma laimikio dalis, iš kurios imami ėminiai, kad būtų galima nurodyti, ar ėminiai paimti iš visų rūšių, tik komercinių rūšių ar tik tam tikrų laimikio taksonų.

5.   Socialinių ir ekonominių duomenų kintamųjų metodikos, apibrėžtys ir skaičiavimas turi atitikti visuotinai Europos Komisijos ekspertų įstaigų priimtas gaires, jei yra. Kitu atveju valstybės narės aiškiai apibūdina ir pagrindžia pasirinktą metodą:

a)

3A teksto laukelyje;

b)

3B teksto laukelyje ir

c)

3C teksto laukelyje.

6.   Siekdamos parengti ir įgyvendinti metodus ES arba regionų mastu, valstybės narės koordinuoja savo veiksmus, kad ištaisytų ir užskaitytų duomenis už tas ėminių ėmimo plano dalis, iš kurių ėminiai nepaimti arba paimti netinkamai. Parenkant užskaitymo metodus, reikia atsižvelgti į gaires ir metodus, kuriuos priėmė tarptautinės statistikos organizacijos. Užskaityti duomenys turi būti aiškiai pažymėti pranešant juos galutiniams naudotojams.

5 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė

1.   Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės sistema apibūdinama viešai prieinamuose dokumentuose, į kuriuos, jei reikia, pateikiama nuoroda darbo planuose. Joje nustatomi bendrieji principai, metodai ir įrankiai, kuriais galima vadovautis ir kurie gali būti įrodymas, kad bendra metodika yra veiksminga Europos ir nacionaliniu lygmeniu.

2.   Metodai, susiję su kokybe, apibūdinami:

a)

5A lentelėje, skirtoje laimikio ėminių ėmimo schemoms, mėgėjų žvejybos ėminių ėmimo schemoms, anadrominių ir katadrominių rūšių ėminių ėmimo schemoms ir moksliniams tyrimams jūroje;

b)

5B lentelėje, skirtoje žvejybos kintamiesiems, ekonominiams ir socialiniams žvejybos duomenims, ekonominiams ir socialiniams akvakultūros duomenims bei ekonominiams ir socialiniams perdirbimo pramonės duomenims;

c)

2A teksto laukelyje;

d)

3A teksto laukelyje;

e)

3B teksto laukelyje ir

f)

3C teksto laukelyje.

3.   Jei duomenys turi būti renkami imant ėminius, valstybės narės naudoja statistiškai patikimas sistemas, atitinkančias gerosios praktikos gaires, pateiktas Komisijos, Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarnybos (ICES), ŽMTEK arba kitų Europos Komisijos ekspertų įstaigų. Ėminių ėmimo schemų aprašymas apima tikslų, sistemos, tikėtinų vykdymo sunkumų (įskaitant neatsakymą ir atsisakymą), duomenų archyvavimo, kokybės užtikrinimo procedūrų ir analizės metodų specifikaciją, tačiau tuo neapsiriboja. Šis aprašymas taip pat apima ėminių ėmimo vienetų apibrėžimą, ėminių ėmimo sistemas ir tikslinės populiacijos aprėptį (įskaitant kriterijus, naudojamus aprėpčiai), sluoksniavimo sistemas bei mėginių atrankos metodus pirminiams, antriniams ir žemesnio lygio ėminių ėmimo vienetams. Kai galima apibrėžti kiekybinius tikslus, jie gali būti nurodomi tiesiogiai arba ėminių dydžiais, arba ėminių ėmimo dažnumu, arba pateikiant siektiną tikslumo ir patikimumo lygį. Pateikdamos surašymo duomenis, valstybės narės nurodo, ar apimami visi segmentai, kurios bendros populiacijos dalys praleistos ir kaip šios dalys yra įvertinamos. Ėminių ėmimo kokybė, jei reikia, įrodoma naudojant kokybės rodiklius, susijusius su tikslumu ir šališkumo potencialu.

6 straipsnis

Duomenų prieinamumas galutiniams naudotojams

Aprašant, kada duomenys tampa prieinami galutiniams naudotojams, naudojama 6A lentelė.

7 straipsnis

Regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas ir koordinavimo susitarimai

1.   Valstybės narės 7A lentelėje nurodo, kuriuose aktualiuose regioniniuose ir tarptautiniuose susitikimuose jos dalyvaus, o 7B lentelėje – jei reikia, nurodo, kaip stebimos sutartos rekomendacijos jūrų regionu lygiu arba ES lygiu. Jei šios rekomendacijos nestebimos, valstybės narės paaiškina to priežastis 7B lentelės skiltyje „Pastabos“. Turi būti nurodytas poveikis, kurį šios rekomendacijos daro duomenų rinkimui.

2.   7C lentelėje valstybės narės praneša visą aktualią informaciją apie susitarimus su kitomis valstybėmis narėmis. Ši informacija padeda nustatyti, kuri valstybė narė surenką kurią dalį duomenų, ir užtikrina, kad būtų aprėptas visas duomenų rinkimas, nurodo susitarimo trukmę ir nustato, kuri valstybė narė bus atsakinga už duomenų perdavimą galutiniams naudotojams.

3.   Nepaisant jūroje atliekamų mokslinių tyrimų, išvardytų daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje, valstybės narės gali atsižvelgti į galutinių naudotojų poreikius, kai planuoja tyrimus arba ėminių ėmimo sistemas, su sąlyga, kad tai neturės neigiamo poveikio rezultatų kokybei, ir su sąlyga, kad koordinuojama jūrų regiono lygiu. Valstybės narės gali sutikti perskirstyti tam tikras užduotis ir indėlį su kitomis to paties regiono valstybėmis narėmis. Jei pasiekiamas susitarimas paskirstant užduotis su kitomis valstybėmis narėmis, dalyvavimas (fizinis ir (arba) finansinis) kiekviename tyrime bei kiekvienos valstybės narės pranešimo ir perdavimo įsipareigojimai pateikiami 1G teksto laukelyje.

8 straipsnis

Tarptautiniai įsipareigojimai

Valstybės narės pateikia visus aktualius duomenų rinkimo reikalavimus, kylančius iš jų tarptautinių įsipareigojimų, šiose lentelėse:

a)

1A lentelėje;

b)

1B lentelėje;

c)

1C lentelėje;

d)

4A lentelėje;

e)

4B lentelėje;

f)

7B lentelėje ir

g)

7C lentelėje.

Tai taikoma regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms (RŽVO)/regioninėms žuvininkystės organizacijoms (RŽO), kuriose valstybės narės arba Sąjunga yra susitariančiosios šalys, bei žvejybos partnerystės susitarimais (ŽPS), pagal kuriuos veikia jų laivynai.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 19 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(3)  2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (OL L 60, 2008 3 5, p. 1).

(4)  2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1251, kuriuo priimama 2017–2019 m. daugiametė Sąjungos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa (OL L 207, 2016 8 1, p. 113).

(5)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(6)  2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, 2011 4 30, p. 1).


I PRIEDAS

Turinys

1 skyrius.   Biologiniai duomenys

1A lentelė. Reikiamų išteklių sąrašas

1B lentelė. Biologinių kintamųjų ėminių ėmimo planavimas

1C lentelė. Biologinių kintamųjų ėminių ėmimo intensyvumas

1D lentelė. Mėgėjų žvejyba

1 bandomasis tyrimas. Santykinė mėgėjų žvejybos ir verslinės žvejybos laimikio dalis

1E lentelė. Gėlo vandens anadrominių ir katadrominių rūšių duomenų rinkimas

1E teksto laukelis. Gėlo vandens anadrominių ir katadrominių rūšių duomenų rinkimas

1F lentelė. Atsitiktinė paukščių, žinduolių, roplių ir žuvų priegauda

2 bandomasis tyrimas. Žvejybos lygis ir žvejybos poveikis biologiniams ištekliams ir jūrų ekosistemai

1G lentelė. Jūroje atliekamų mokslinių tyrimų sąrašas

1G teksto laukelis. Jūroje atliekamų mokslinių tyrimų sąrašas

1H lentelė. Mokslinių tyrimų duomenų rinkimas ir sklaida

2 skyrius.   Žvejybos duomenys

2A lentelė. Žvejybos kintamųjų duomenų rinkimo strategija

2A teksto laukelis. Žvejybos kintamųjų duomenų rinkimo strategija

3 skyrius.   Ekonominiai ir socialiniai duomenys

3A lentelė. Renkant ekonominius ir socialinius žvejybos duomenis naudojami populiacijos segmentai

3A teksto laukelis. Renkant ekonominius ir socialinius žvejybos duomenis naudojami populiacijos segmentai

3 bandomasis tyrimas. Įdarbinimo duomenys pagal išsilavinimo lygį ir pilietybę

3B lentelė. Renkant ekonominius ir socialinius akvakultūros duomenis naudojami populiacijos segmentai

3B teksto laukelis. Renkant ekonominius ir socialinius akvakultūros duomenis naudojami populiacijos segmentai

4 bandomasis tyrimas. Su aplinka susiję akvakultūros duomenys

3C lentelė. Renkant ekonominius ir socialinius perdirbimo pramonės duomenis naudojami populiacijos segmentai

3C teksto laukelis. Renkant ekonominius ir socialinius perdirbimo pramonės duomenis naudojami populiacijos segmentai

4 skyrius.   Biologinių duomenų ėminių ėmimo vykdant verslinę žvejybą strategija

4A lentelė. Biologinių duomenų ėminių ėmimo plano aprašymas

4A teksto laukelis. Biologinių duomenų ėminių ėmimo plano aprašymas

4B lentelė. Biologinių duomenų ėminių ėmimo sistemos aprašymas

4C lentelė. Žvejybos duomenys pagal valstybę narę

4D lentelė. Iškrovimo vietos

5 skyrius.   Duomenų kokybė

5A lentelė. Biologinių duomenų kokybės užtikrinimo sistema

5B lentelė. Socialinių ir ekonominių duomenų kokybės užtikrinimo sistema

6 skyrius.   Duomenų prieinamumas

6A lentelė. Duomenų prieinamumas

7 skyrius.   Koordinavimas

7A lentelė. Planuojamas regioninis ir tarptautinis koordinavimas

7B lentelė. Rekomendacijų ir susitarimų įgyvendinimo stebėjimas

7C lentelė. Dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai

1 SKYRIUS

BIOLOGINIAI DUOMENYS

1A lentelė

Reikiamų išteklių sąrašas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Šiaurės Atlantas

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Šiaurės Atlantas

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i, ii ir iii papunkčius ir šio sprendimo 2, 3 ir 8 straipsnius. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Ši lentelė naudojama siekiant apžvelgti, kokie duomenys turi būti renkami rajono / išteklių lygiu. Visi imčiai atrinkti individai identifikuojami iki rūšies lygio ir, jei įmanoma, išmatuojamas jų ilgis.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Reference years (Ataskaitiniai metai)

Valstybė narė praneša metus, už kuriuos faktiškai pateikiami duomenys. Valstybė narė atrenka 3 pastaruosius metus, kurių duomenys turimi. Ataskaitiniai metai pateikiami taip: „2013–2015“.

Species (Rūšis)

Valstybė narė praneša (lotyniškai) rūšies / ištekliaus, kuriems reikia atlikti biologinių kintamųjų atranką pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles, už visus rajonus, kuriuose veikia valstybės narės žvejybos laivynas, pavadinimą.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Area/Stock (Rajonas / išteklius)

Valstybė narė nurodo minėtos rūšies / ištekliaus rajoną pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lentelę (pvz., GSA 16; ICES I, II rajonai; ICES IIIa, IV, VIId rajonai ir t. t.).

Selected for sampling (Atrinkta ėminių ėmimui) (Y/N)

Valstybė narė „Y“ (taip) arba „N“ (ne) nurodo, ar rūšis / ištekliai buvo atrinkti ėminių ėmimui. Nurodykite „Y“ (taip), jei rūšis / ištekliai atrinkti ėminių ėmimui mažiausiai vienam kintamajam šio priedo 1B lentelėje.

Average landings in the reference years (tons) (Vidutinis iškrautas kiekis ataskaitiniais metais (tonomis))

Vidutinis kiekvienos rūšies ir kiekvieno ištekliaus iškrautas kiekis per pastarųjų 3 metų ataskaitinį laikotarpį. Įvesdama iškrauto kiekio duomenis, valstybė narė atsižvelgia į šias sąlygas:

 

jei rūšies išvis nebuvo iškrauta, tuomet įrašo „None“ (nėra);

 

jei vidutinis iškrautas kiekis yra mažesnis negu 200 t, tuomet rašomas ne vidutinis iškrautas kiekis, o „< 200“;

 

jei vidutinis iškrautas kiekis yra daugiau negu 200 t, tuomet įrašomas vidutinis iškrautas kiekis per pastarųjų 3 metų ataskaitinį laikotarpį. Vidutinio iškrauto kiekio vertės gali būti apvalinamos iki artimiausių 5 arba 10 t.

ES TAC (if any) (ES BLSK (jei yra))

(%)

Galioja tik ištekliams, kuriems taikomas BLSK ir kvotų taisyklės. Valstybė narė šioje skiltyje:

įveda „None“, jei valstybė narė neturi dalies atitinkamuose ES BLSK ištekliuose,

įveda tikslią dalį, jei valstybei narei priklauso atitinkamo ištekliaus ES BLSK dalis.

Share (%) in ES landings (Dalis (%) ES iškraunamuose kiekiuose)

Taikoma (i) visiems ištekliams Viduržemio jūroje ir (ii) visiems ištekliams už Viduržemio jūros ribų, kuriems BLSK dar nenustatytas. Valstybė narė šioje skiltyje:

įveda „None“, jei valstybė narė neiškrovė atitinkamų išteklių,

įveda tikslią dalį, jei valstybė narė iškrovė tam tikrą atitinkamų išteklių kiekį, jei valstybė narė nori taikyti ribą.

Threshold (Y/N) (Riba (T/N))

Valstybė narė nurodydama „Y“ (taip) arba „N“ (ne) nurodo, ar pagal daugiametės Sąjungos programos V skyrių pranešime nurodomai rūšiai / ištekliams taikoma riba.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


1B lentelė

Biologinių kintamųjų ėminių ėmimo planavimas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Not applicable

 

PRT

Nephrops norvegius

Šiaurės Atlantas

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i, ii ir iii papunkčius ir šio sprendimo 2, 3 ir 8 straipsnius. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Turi būti renkami šioje lentelėje nurodytų rūšių biologiniai parametrai (ilgis, amžius, svoris, lyties santykis, branda ir vislumas). Kiekvieną parametrą ir kiekvienus metus pažymėkite „X“, jei duomenų rinkimas jau įvyko arba yra planuojamas. Pagal šią lentelę turėtų būti galima nustatyti, kuriais metais valstybės narė renka (rinks) duomenis.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Species (Rūšis)

Valstybė narė praneša (lotyniškai) rūšies / ištekliaus, kuriems reikia atlikti biologinių kintamųjų atranką pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles, už visus rajonus, kuriuose veikia valstybės narės žvejybos laivynas, pavadinimą.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Area/Stock (Rajonas/išteklius)

Valstybė narė nurodo minėtos rūšies / ištekliaus rajoną pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lentelę (pvz., GSA 16; ICES I, II rajonai; ICES IIIa, IV, VIId rajonai ir t. t.).

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai bus imami ėminiai („M“ – kas mėnesį, „Q“ – kas ketvirtį, „A“ – kas metus, „O“ (kita) – nurodykite).

Length (Ilgis)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie ilgį.

Age (Amžius)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie amžių.

Weight (Svoris)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie svorį.

Sex ratio (Lyties santykis)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie lyties santykį.

Sexual maturity (Lytinė branda)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie lytinę brandą.

Fecundity (Vislumas)

Valstybė narė nurodo metus, kuriais bus renkami duomenys apie vislumą.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


1C lentelė

Biologinių kintamųjų ėminių ėmimo intensyvumas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IIIa, IV, VIId

age

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IIIa, IV, VIId

sex

Surveys

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IIIa, IV, VIId

maturity

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

IIIa, IV, VIId

length

commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Šiaurės Atlantas

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Šiaurės Atlantas

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Šiaurės Atlantas

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

GSA09

 

Commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i, ii ir iii papunkčius, IV skyrių ir šio sprendimo 2 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Paaiškinkite ėminių ėmimo strategiją, planuojamą taikyti biologinių kintamųjų atžvilgiu.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

MS participating in sampling (VN, dalyvaujanti imant ėminius)

Jei ėminių ėmimo veikla buvo atliekama pagal regioniniu lygmeniu suderintą programą, nurodomos visos dalyvaujančios valstybės narės. Priešingu atveju nurodoma valstybė narė, atsakinga už ėminių ėmimą. Nuorodos į planuojamą regioninį ir tarptautinį koordinavimą arba dvišalius arba daugiašalius susitarimus, kai įmanoma, įvardijamos skiltyje „Pastabos“.

Sampling year (Ėminių ėmimo metai)

Valstybė narė tiksliai nurodo planuojamų tikslų metus. Skirtingi metai nurodomi skirtingose lentelės eilutėse. Visi susiję metai turi būti įtraukti.

Species (Rūšis)

Valstybė narė praneša (lotyniškai) rūšies / ištekliaus, kuriems reikia atlikti biologinių kintamųjų atranką pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles, už visus rajonus, kuriuose veikia valstybės narės žvejybos laivynas, pavadinimą.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Area/Stock (Rajonas / išteklius)

Valstybė narė nurodo minėtos rūšies / ištekliaus rajoną pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lentelę (pvz., GSA 16; ICES I, II rajonai; ICES IIIa, IV, VIId rajonai ir t. t.).

Variables (Kintamieji)

Valstybė narė praneša kintamuosius – ilgį, amžių, svorį, lyčių santykį, lytinę brandą ir vislumą – taip, kaip nurodyta šio priedo 1B lentelėje. Šią informaciją turi atitikti rūšių ir kintamųjų, nurodytų šio priedo 1B lentelėje, derinys.

Data sources (Duomenų šaltiniai)

Valstybė narė raktiniais žodžiais pateikia pagrindinių duomenų šaltinių (pvz., tyrimų, komercinių ėminių, rinkos ėminių ir išmestų į jūrą ėminių) aprašymą. Planuojamą „verslinės žvejybos“ ir „tyrimų“ ėminių ėmimą valstybė narė praneša atskirai.

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Planuojamas minimalus individų, kurie bus išmatuoti nacionaliniu lygiu, skaičius)

Valstybė narė nurodo bendrą planuojamą minimalų žuvų skaičių, kuris turi būti išmatuotas nacionaliniu lygiu. Skiltyje „Pastabos“ trumpai aprašykite metodiką, naudotą šioms vertėms gauti (pvz., ankstesnis ėminių ėmimas, simuliacija ir t. t.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Planuojamas minimalus individų, kurie bus išmatuoti regioniniu lygiu, skaičius)

Valstybė narė nurodo žuvų skaičių, kurį planuojama naudoti imčiai pagal regiono mastu koordinuojamą programą, jei tokia yra; priešingu atveju nurodoma „NA“ (netaikoma). Skiltyje „Pastabos“ trumpai aprašykite metodiką, naudotą šioms vertėms gauti (pvz., ankstesnis ėminių ėmimas, simuliacija ir t. t.).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


1D lentelė

Mėgėjų žvejyba

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

T

T

T

Prognozuojami nacionaliniai kelionių ir laimikio tyrimų vietoje skaičiai vienetui

 

NLD

2017

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

T

T

T

Prognozuojami nacionaliniai žvejų ir žvejų žurnalų skaičiai

 

GBR

2017

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

Rykliai

N

 

 

T

T

T

Prognozuojami nacionaliniai kelionių ir laimikio tyrimų vietoje skaičiai vienetui

 

DEU

2017

Baltijos jura

ICES

Plokštėtažiauniai

Y

Nepagauta

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltijos jura

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltijos jura

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaurės Atlantas

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaurės Atlantas

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaurės Atlantas

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto iv papunktį ir šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius bei 4 straipsnio 1 dalį. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti surinkti pagal daugiametės Sąjungos programos 3 lentelę, kuri taip pat apima anadromines ir katadromines rūšis, sužvejotas jūrų ir gėluose vandenyse vykdant mėgėjų žvejybą.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Sampling year (Ėminių ėmimo metai)

Valstybė narė nurodo planuojamo ėminių ėmimo metus.

Area/EMU (Rajonas / UVV)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 3 lentelėje.

Ungurių atveju pranešamas Ungurių valdymo vienetas (UVV).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Species (Rūšis)

Valstybė narė nurodo (lotyniškai, jei įmanoma) pavadinimus rūšių, kurių ėminiai turi būti imami mėgėjų žvejybos metu pagal daugiametės Sąjungos programos 3 lentelę arba pagal bandomuosius tyrimus ir (arba) atsižvelgiant į mėgėjų žvejybos valdymo poreikius (pagal regioną). Įtraukiamos visos rūšys, net jei ji (jos) neaptinkama (-os) valstybėje narėje.

Applicable (Species present in the MS?) (Taikoma (ar rūšis aptinkama VN?))

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei rūšis aptinkama valstybėje narėje.

Reasons for not sampling (Priežastys neatlikti ėminių ėmimo)

Jei valstybėje narėje rūšis aptinkama, tačiau atitinkami duomenys nerenkami, valstybė narė pateikia priežastį (-is) (laisvu tekstu), kodėl neimami šios rūšies ėminiai, kur reikia pateikdama konkrečias nuorodas (pvz., rūšies nėra rajone, šalies teisės aktai/įstatymai, atitinkama reikiama riba ir t. t.).

Threshold (Riba) (Y/N)

Valstybė narė nurodydama „Y“ (taip) arba „N“ (ne) nurodo, ar pagal daugiametės Sąjungos programos V skyrių pranešime nurodomai rūšiai taikoma riba.

Annual estimate of catch? (Metinis laimikio apskaičiavimas) (Y/N)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar minėtai rūšiai planuojamas metinis laimikio apskaičiavimas (svoris ir (arba) skaičius).

Annual percentage of released catch? (Metinis paleisto laimikio procentas) (Y/N)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar minėtai rūšiai planuojamas metinis paleisto laimikio procentas (paleistų žuvų procentinė dalis).

Collection of catch composition data? (Laimikio sudėties duomenų rinkimas) (Y/N)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar minėtai rūšiai planuojama laimikio sudėtis (pvz., ilgio struktūra).

Type of Survey (Tyrimo tipas)

Valstybė narė nurodo tyrimo tipus, kurie bus atlikti siekiant surinkti duomenis apie mėgėjų žvejybą (pvz., tyrimai vietoje, telefoninės apklausos, žvejų dienoraščiai ir t. t. arba bet koks jų derinys).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

1 bandomasis tyrimas

Santykinė mėgėjų žvejybos ir verslinės žvejybos laimikio dalis

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos V skyriaus 4 skirsnį ir šio sprendimo 2 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalies a punktą.

1.

Bandomojo tyrimo tikslas

2.

Bandomojo tyrimo trukmė

3.

Bandomojo tyrimo metodika ir numatomi rezultatai

(ne daugiau kaip 900 žodžių)

1E lentelė

Gėlo vandens anadrominių ir katadrominių rūšių duomenų rinkimas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

NASCO

Salmo salar

 

 

UPIŲ AAA

jaunikliai

I

žvejojimas elektra

n. vietų

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

NASCO

Salmo salar

 

 

UPIŲ AAA

rituoliai

I

gaudyklė

n sidabrinukių

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

NASCO

Salmo salar

 

 

UPIŲ AAA

suaugę

I

skaitikliai

n. skaitiklių

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

NASCO

Salmo salar

 

 

UPĖS AAA

suaugę

F

ėminių ėmimas

n ėminių

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPĖS EEE

stikliniai

I

žvejojimas elektra

n. vietų

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPĖS EEE

geltonieji

I

gaudyklė

n sidabrinukių

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltijos regionas

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPĖS EEE

sidabriniai

I

skaitikliai

n. skaitiklių

1

 

 

GBR

2017-2020

JK šiaurė

ICES

Anguilla anguilla

 

 

Netaikoma

stikliniai

F

ėminių ėmimas

n ėminių

100

 

 

GBR

2017-2020

JK šiaurė

ICES

Anguilla anguilla

 

 

Netaikoma

geltonieji

I

gaudyklė

n gaudyklių

1

 

 

GBR

2017-2020

JK šiaurė

ICES

Anguilla anguilla

 

 

Netaikoma

sidabriniai

I

žvejojimas elektra

n. vietų

20

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio b ir c punktus ir šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius bei 4 straipsnio 1 dalį. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(E) lentelę. Ši lentelė naudojama siekiant apžvelgti, kokie duomenys turi būti renkami apie anadrominių ir katadrominių rūšių verslinę žvejybą gėlame vandenyje.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Sampling period (Ėminių ėmimo laikotarpis)

Valstybė narė nurodo planuojamo ėminių ėmimo laikotarpį.

Area (Rajonas)

Ungurių atveju nurodomas Ungurių valdymo vienetas (UVV).

Visais kitais atvejais nurodomas vandens baseinas.

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Species (Rūšis)

Valstybė narė praneša (lotyniškai) rūšies pavadinimą. Pranešama apie visas rūšis, net jei ji (jos) neaptinkama (-os) valstybėje narėje.

Applicable (Taikoma) (Y/N)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei rūšis aptinkama valstybėje narėje arba jei šios rūšies žvejyba yra uždrausta.

Reasons for not sampling (Priežastys neatlikti ėminių ėmimo)

Jei valstybėje narėje rūšis aptinkama, tačiau atitinkami duomenys nerenkami, valstybė narė pateikia priežastį (-is) (laisvu tekstu), kodėl neimami šios rūšies ėminiai (pvz., rūšies nėra rajone, valstybės narės teisės aktai / įstatymai, atitinkama reikiama riba ir t. t.).

Water Body (Vandens telkinys)

Valstybė narė įrašo pasirinktos upės / sistemos pavadinimą (pvz., rodiklio upę).

Life stage (Gyvenimo etapas)

Valstybė narė nurodo rūšies gyvenimo etapą (pvz., suaugęs, stiklinis, sidabrinis ir t. t.).

Fishery/Independent data collection (Duomenų rinkimas iš žvejybos / nepriklausomų šaltinių)

Valstybė narė nurodo, ar duomenys gaunami iš verslinės žvejybos laimikių (žvejyba), ar iš kitų šaltinių nei verslinė žvejyba (nepriklausomi).

Method (Metodas)

Valstybė narė nurodo duomenų šaltinį (-ius) (pvz., gaudyklės, skaitikliai, žurnalai ir t. t. arba šių metodų kombinacija), iš kurio (-ių) bus gauti duomenys.

Unit (Vienetas)

Kiekvienam metodui nurodomas planuojamas duomenų pranešimo vienetas (pvz., gaudyklių, skaitiklių, elektrinės žūklės įrenginių skaičius ir t. t.).

Planned nos (Planuojami skaičiai)

Valstybė narė nurodo kiekybinius planuojamus tikslus (skaičiais) pasirinktam vienetui.

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai bus imami ėminiai („M“ – kas mėnesį, „Q“ – kas ketvirtį, „A“ – kas metus, „O“ (kita) – nurodykite).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

1E teksto laukelis

Gėlo vandens anadrominių ir katadrominių rūšių duomenų rinkimas

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio b ir c punktus ir šio sprendimo 2 straipsnį.

Pasirinktas duomenų rinkimo metodas.

(ne daugiau kaip 250 žodžių vienam rajonui)

1F lentelė

Atsitiktinė paukščių, žinduolių, roplių ir žuvų priegauda

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

 

Jūros priedugnis

SCT SD1-5

paukščiai

 

 

FRA

2017-2018

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 3 skirsnio a punktą ir šio sprendimo 2 straipsnį. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(D) lentelę. Paaiškinkite planuojamą ėminių ėmimo strategiją.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Sampling period/year(s) (Ėminių ėmimo laikotarpis / metai)

Valstybė narė nurodo planuojamo ėminių ėmimo laikotarpį. Ėminių ėmimo metai pateikiami taip: „2017–2018 m.“

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Sub- area/Fishing ground (Parajonis / žvejybos vieta)

Valstybė narė nurodo minėtos rūšies / išteklių žvejybos vietą (pvz., GSA 16, ICES I, II rajonai; ICES IIIa, IV, VIId rajonai ir t. t.).

Scheme (Schema)

Valstybė narė nurodo ėminių ėmimo schemą: „rinkose“, „jūroje“, abiejų metodų derinys arba „kita“. Vertės turi atitikti šio priedo 4A ir 4B lentelėse nurodytas vertes, išskyrus atvejus, kai taikomos specialios priegaudos ėminių ėmimo schemos.

Stratum ID code (Sluoksnio atpažinimo kodas)

Valstybė narė nurodo unikalų kodą, kuriuo atpažįstamas kiekvienas schemos sluoksnis. Vertės turi atitikti šio priedo 4A ir 4B lentelėse nurodytas vertes, išskyrus atvejus, kai taikomos specialios priegaudos ėminių ėmimo schemos.

Group of vulnerable species (Pažeidžiamų rūšių grupė)

Valstybė narė nurodo rūšių grupę vadovaudamasi daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 3 skirsnio a punkto nuostata.

Expected occurence of recordings (Tikėtinas įrašų dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai tikėtini įrašai apie individus, pagautus kaip atsitiktinė priegauda, įskaitant paleidimą, remiantis daugiametės Sąjungos programos 1(D) lentele. Užpildykite naudodami simbolius (+/–) arba „X“.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

2 bandomasis tyrimas

Žvejybos lygis ir žvejybos poveikis biologiniams ištekliams ir jūrų ekosistemai

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 3 skirsnio c punktą ir šio sprendimo 2 straipsnį bei 4 straipsnio 3 dalies b punktą.

1.

Bandomojo tyrimo tikslas

2.

Bandomojo tyrimo trukmė

3.

Bandomojo tyrimo metodika ir numatomi rezultatai

(ne daugiau kaip 900 žodžių)

1G lentelė

Jūroje atliekamų mokslinių tyrimų sąrašas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Jaunų priedugnio žuvų tyrimas

 

 

 

 

 

IVc

Rugs–Spal.

Kasmetinis

10

Žuvų valksmas

33

7.1 pav.

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustinis Šiaurės jūros silkių tyrimas

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Liepa

Kasmetinis

15

Aidas Nm

50

7.2 pav.

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustinis Šiaurės jūros silkių tyrimas

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Liepa

X

15

Planktono valksmas

15

7.2 pav.

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos IV ir V skyrius bei šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius. Ši lentelė skirta nurodyti, kuriuos mokslinius tyrimus jūroje, išdėstytus daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje, ir kuriuos papildomos mokslinius tyrimus atliks valstybė narė.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Name of survey (Tyrimo pavadinimas)

Valstybė narė nurodo tyrimo pavadinimą. Privalomų mokslinių tyrimų pavadinimas turi būti toks pat kaip pavadinimas, nurodytas daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje.

Acronym (Santrumpa)

Valstybė narė nurodo tyrimo akronimą. Privalomų mokslinių tyrimų akronimas turi būti toks pat kaip akronimas, nurodytas daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje.

Mandatory (Privalomas) (Y/N)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei tyrimas yra įtrauktas į daugiametės Sąjungos programos 10 lentelę.

Threshold (Riba) (Y/N)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei pagal daugiametės Sąjungos programos V skyriaus 7 nuostatą taikoma riba. Jei „Y“ (taip), aprašykite išsamiau šio priedo 1G teksto laukelyje.

Agreed at RCG level (Sutarta RCG lygiu)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei tyrimas sutartas jūrų regiono lygiu.

MS participation (VN dalyvavimas)

Nurodykite, ar kita (-os) valstybė narė (-ės) dalyvauja tyrime, ir dalyvavimo formą („F“ – finansinė, „Y“ – techninė, „E“ – pastangos arba „C“ – derinys). Aprašykite išsamiau šio priedo 1G teksto laukelyje. Jei jokia kita valstybė narė nedalyvauja tyrime, į šį laukelį reikia įrašyti „NA“ (netaikoma).

Area(s) covered (Apimamas (-i) rajonas (-ai))

Valstybė narė nurodo rajonus, kuriuose planuoja vykdyti tyrimus. Privalomų mokslinių tyrimų rajonai turi būti tokie patys kaip rajonai, nurodyti daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje.

Period (Month) (Laikotarpis (mėnesiais))

Valstybė narė nurodo laikotarpį (mėnesiais), kuriuo planuoja vykdyti tyrimus. Privalomų mokslinių tyrimų laikotarpis turi atitikti daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje nurodytą laikotaprį.

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo tyrimo dažnumą: „Annual“ (kasmet), „Biennial“ (kas dveji metai), „Triennial“ (kas treji metai) ir t. t..

Days at sea planned (Dienos, planuojamos jūroje)

Valstybė narė nurodo, kiek dienų nacionaliniu lygmeniu suplanuota praleisti jūroje.

Type of sampling activities (Ėminių ėmimo tipas)

Valstybė narė nurodo pagrindinės ėminių ėmimo veiklos tipą. Pagrindinė ėminių ėmimo veikla yra veikla, dėl kurios susitarė atitinkama grupė, atsakinga už tyrimo planavimą, o ne papildoma ėminių ėmimo veikla. Kiekvienam ėminių ėmimo tipui naudokite atskirą eilutę. Valstybė narė raginama naudoti šias kategorijas: žuvų valksmas, CTD zondai, planktono valksmas ir t. t.

Planned target (Planuojamas tikslas)

Valstybė narė nurodo, kiek ėminių ėmimų planuojama atlikti.

Map (Žemėlapis)

Valstybė narė prideda nuorodą į žemėlapį, pateiktą šio priedo 1G teksto laukelyje.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (Atitinkama tarptautinė planavimo grupė – RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įrašo atitinkamą tarptautinę grupę, atsakingą už tyrimo planavimą, ir jos atitinkamą RŽVO/RŽO/TO.

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

International database (Tarptautinė duomenų bazė)

Valstybė narė nurodo tarptautinės duomenų bazės pavadinimą, susijusį su duomenų rinkimu pagal mokslinį tyrimą, arba įveda „no existing database“ (duomenų bazės nėra). Čia kalbama apie tai, ar tarptautinė duomanų bazė yra, ar jos nėra, o ne apie tai, ar duomenys įkelti arba neįkelti.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

1G teksto laukelis

Jūroje atliekamų mokslinių tyrimų sąrašas

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos IV skyrių ir šio sprendimo 2 straipsnį ir 7 straipsnio 3 dalį. Jis skirtas nurodyti, kurie moksliniai tyrimai jūroje, išdėstyti daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje, bus atlikti. Valstybės narės nurodo, ar mokslinis tyrimas yra įtrauktas į daugiametės Sąjungos programos 10 lentelę, ar tai yra papildomas tyrimas.

1.

Tyrimo tikslai

2.

Tyrime naudojamų metodų aprašymas. Privalomų tyrimų atveju pateikite nurodą į vadovą. Pridėkite grafinį vaizdą (žemėlapį).

3.

Tarptautiniu mastu koordinuojamų tyrimų atveju apibūdinkite dalyvaujančias valstybes nares / žvejybos laivus ir susijusią tarptautinę grupę, atsakingą už tyrimo planavimą.

4.

Kai taikoma, apibūdinkite tarptautinį darbo pasidalijimą (fizinį ir (arba) finansinį) ir naudojamą išlaidų pasidalijimo susitarimą.

5.

Paaiškinkite, kur taikomos ribos.

(ne daugiau kaip 450 žodžių vienam tyrimui)

1H lentelė

Mokslinių tyrimų duomenų rinkimas ir sklaida

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

Biologiniai menkių duomenys IVa

C

T

 

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

Biologiniai šprotų duomenys IVa

C

T

 

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

Silkių lervos

C

T

 

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD pagal valksmą

A

N

 

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

šiukšlių vienetai trale

A

N

 

NLD

Šiaurės jūros IBTS

IBTS_NS_Q1

Bentosas trale

A

N

 

NLD

Tarptautinis šiaurinio žydrojo merlango akustinis tyrimas

BWAS

Šiaurinio žydrojo merlango akustiniai/biologiniai duomenys

C

T

 

NLD

Tarptautinis šiaurinio žydrojo merlango akustinis tyrimas

BWAS

Jūros žinduolių stebėjimai

A

N

 

NLD

Tarptautiniai skumbrių ir stauridžių ikrų tyrimai

MEGS

Skumbrių ikrų produkcija

C

T

 

NLD

Tarptautiniai skumbrių ir stauridžių ikrų tyrimai

MEGS

CTD pagal valksmą

C

T

 

ITA

Viduržemio jūros tarptautinis dugninio tralavimo tyrimas

MEDITS

biologiniai paprastųjų stauridžių duomenys

C

T

 

ITA

Viduržemio jūros tarptautinis dugninio tralavimo tyrimas

MEDITS

biologiniai Viduržemio jūros barzdotės duomenys

C

T

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos IV skyrių. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti surinkti dėl mokslinių tyrimų jūroje, aprašytų šio priedo 1G lentelėje.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Name of survey (Tyrimo pavadinimas)

Valstybė narė nurodo tyrimo pavadinimą. Privalomų mokslinių tyrimų pavadinimai turi būti tokie patys kaip pavadinimai, nurodyti daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje.

Acronym (Santrumpa)

Valstybė narė nurodo tyrimo santrumpą. Privalomų mokslinių tyrimų santrumpos turi būti tokios pačios kaip santrumpos, nurodytos daugiametės Sąjungos programos 10 lentelėje.

Type of data collected (Renkamų duomenų tipas)

Valstybė narė nurodo renkamų duomenų tipą. Kiekvienam duomenų tipui naudokite atskirą eilutę. Valstybė narė raginama naudoti šias kategorijas: nurodytų išteklių biologiniai duomenys, nurodytų išteklių lervų duomenys, nurodytų išteklių kiaušinėlių gamyba, CTD pagal valksmą, šiušlių kiekis pagal valksmą, jūrų žinduolių, vėžlių, jūros paukščių stebėjimai, bentosas trale ir t. t. Jei tyrimas apima nevieną rūšį, skirtingi ištekliai gali būti grupuojami.

Core/Additional variable (Pagrindinis / papildomas kintamasis)

Pagrindiniai kintamieji yra kintamieji, gaunami iš pagrindinės ėminių ėmimo veiklos, apibrėžiančios tyrimo projektą. Papildomi kintamieji yra visi kiti kintamieji. Pranešti apie papildomus kintamuosius neprivaloma.

Used as basis of advice (Naudojama kaip rekomendacijų pagrindas) (Y/N)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei tikėtina, kad surinkti duomenys bus naudojami kaip rekomendacijų pagrindas. Valstybė narė „Pastabų“ skiltyje gali nurodyti rekomendacijų tipą (išteklių vertinimas, integruotas ekosistemos vertinimas, nacionalinės rekomendacijos ir t. t.).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

2 SKYRIUS

ŽVEJYBOS DUOMENYS

2A lentelė

Žvejybos kintamųjų duomenų rinkimo strategija

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

Pastangos

Spinduliniai tralai

18–< 24 m

Visos specializacijos

I

Pardavimo dokumentai

50 %

Y

Tikimybės tyrimas

5 %

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

Pastangos

Spinduliniai tralai

40 m ar didesni

OTBDEF8090

Y

Žurnalai, LSS duomenys, pardavimo dokumentai

100 %

N

Nėra

NA

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

Iškrautas kiekis

Slenkantys ir (arba) fiksuoti tinklai

12–< 18 m

Visos specializacijos

I

Žvejybos formos, pardavimo dokumentai

75 %

Y

Netiesioginis tyrimas

10 %

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

Iškrautas kiekis

 

 

Visos specializacijos

N

Neprieinami

NA

Y

Ne tikimybių tyrimas

5 %

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

Pajėgumai

 

 

Visos specializacijos

I

Žurnalai, pardavimo dokumentai

90 %

Y

Surašymo tyrimas

100 %

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Šiaurės Atlantas

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 4 nuostatą ir šio sprendimo 2 straipsnį bei 4 straipsnio 2 dalies a punktą. Lentelė skirta nurodyti ir aprašyti metodui, naudojamam tipinių ėminių įverčiams gauti, kai duomenys turi būti registruojami ne pagal Reglamentą (ES) Nr. 1224/2009 arba kai duomenys, renkami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1224/2009, nėra tinkamo suvesties lygio, kad galėtų būti naudojami moksliniais tikslais.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Supra region (Supraregionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5C lentelėje (III lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5C lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

Variable group (Kintamųjų grupė)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 4 lentelėje. Jie gali būti nurodomi pagal kintamąjį, o ne pagal kintamųjų grupę, jei skirtingiems kintamiesiems toje pačioje kintamųjų grupėje naudojami skirtingi šaltiniai.

Fishing technique (Žvejybos būdas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5B lentelėje. Įrašykite žvaigždutę, jei segmentas duomenų rinkimo tikslais buvo sugrupuotas su kitu (-ais) segmentu (-ais). Neaktyvūs laivai įtraukiami kaip atskiras segmentas.

Length class (Ilgio klasė)

Metiers (level 6) (Specializacijos (6 lygis))

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 2 lentelėje. Nurodoma tik jei valstybė narė turi specifinę ėminių ėmimo sistemą, apibrėžiamą „metier by segment“ (specializacija pagal segmentą). Priešingu atveju valstybė narė gali pateikti įrašą „all metiers“ (visos specializacijos), bet informacija turi būti pranešama „fleet segment by metiers“ (laivyno segmentas pagal specializacijas).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Pagal kontrolės reglamentą surinkti duomenys, tinkami naudoti moksliniais tikslais) (Y/N/I))

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip), „N“ (ne) arba „I“ (nepakanka).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Pagal kontrolės reglamentą surinktų duomenų, naudojamų įverčiams apskaičiuoti, tipas)

Valstybė narė nurodo surinktų duomenų tipą: laivo žurnalų, pardavimo pažymų, žvejybos formų, LSS ir t. t. duomenys.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Numatoma duomenų, surinktų pagal kontrolės reglamentą, aprėptis (žvejybos reisų %))

Kaip kiekvieno duomenų šaltinio kokybės užtikrinimo ir kokybės valdymo sistemos rodikliai pateikiami planuojami duomenų aprėpties procentai, apskaičiuoti pagal žvejybos reisus.

Additional data collection (Papildomų duomenų rinkimas) (Y/N)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei planuojama rinkti papildomus duomenis.

Data collection scheme (Duomenų rinkimo schema)

Valstybė narė nurodo duomenų rinkimo schemą: atliktas tikimybinių imčių atrankinis tyrimas, netikimybinių imčių atrankinis tyrimas, netiesioginis tyrimas, surašymo tyrimas, nenaudota jokia schema ir t. t.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Planuojama duomenų, surinktų renkant papildomus duomenis, aprėptis (žvejybos reisų %))

Kaip kiekvieno duomenų šaltinio kokybės užtikrinimo ir kokybės valdymo sistemos rodikliai pateikiami planuojami duomenų aprėpties procentai, apskaičiuoti pagal žvejybos reisus.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos.

2A teksto laukelis

Žvejybos kintamųjų duomenų rinkimo strategija

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 4 skirsnį ir šio sprendimo 2 straipsnį, 4 straipsnio 2 dalies b punktą ir 5 straipsnio 2 dalį. Jis skirtas apibūdinti metodui, naudojamam tipinių ėminių įverčiams gauti, kai duomenys turi būti registruojami ne pagal Reglamentą (ES) Nr. 1224/2009 arba kai duomenys, renkami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1224/2009, nėra tinkamo suvesties lygio, kad galėtų būti naudojami moksliniais tikslais.

1.

Metodikų, naudojamų duomenų šaltiniams kryžminiu būdu patvirtinti, aprašymas.

2.

Metodikų, naudojamų iškraunamų kiekių vertei apskaičiuoti, aprašymas.

3.

Metodikų, naudojamų vidutinei kainai apskaičiuoti, aprašymas (rekomenduojama naudoti kiekvieno reiso svertinius vidurkius).

4.

Metodikų, naudojamų papildomų duomenų rinkimui planuoti, aprašymas (ėminių planavimo metodika, renkamų duomenų tipas, rinkimo dažnumas ir t. t.).

(ne daugiau kaip 900 žodžių vienam regionui)

3 SKYRIUS

EKONOMINIAI IR SOCIALINIAI DUOMENYS

3A lentelė

Renkant ekonominius ir socialinius žvejybos duomenis naudojami populiacijos segmentai

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltijos jūra, Šiaurės jūra, Arkties vandenyno rytinė dalis, šiaurės Atlantas

Spinduliniai tralai

18–< 24 m

E

Bendra iškrauto kiekio vertė

klausimynai

A – surašymas

 

 

 

ESP

Baltijos jūra, Šiaurės jūra, Arkties vandenyno rytinė dalis, šiaurės Atlantas

Spinduliniai tralai

40 m ar didesni

E

Kitos pajamos

klausimynai

B – tikimybės tyrimas

 

 

 

ESP

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

Slenkantys ir (arba) fiksuoti tinklai

12–< 18 m

E

Įgulos atlyginimai

klausimynai

C – ne tikimybės tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

S

Darbuotojų skaičius pagal lytį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 5 skirsnio a ir b punktus ir šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius ir 4 straipsnio 1 ir 2 dalis. Šioje lentelėje turi būti nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 5A ir 6 lenteles. Naudokite šią lentelę populiacijos, naudojamos renkant žvejybos sektoriaus ekonominius ir socialinius duomenis, apžvalgai pateikti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Supra region (Supraregionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5C lentelėje (III lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

Fishing technique (Žvejybos būdas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5B lentelėje. Įrašykite žvaigždutę, jei segmentas duomenų rinkimo tikslais buvo sugrupuotas su kitu (-ais) segmentu (-ais). Neaktyvūs laivai įtraukiami kaip atskiras segmentas.

Length class (Ilgio klasė)

Type of variables (Kintamųjų tipas) (E/S)

Valstybė narė, remdamasi daugiametės Sąjungos programos 5A lentele (ekonominių kintamųjų atveju) ir daugiametės Sąjungos programos 6 lentele (socialinių kintamųjų atveju), nurodo kategoriją, kuriai priklauso kintamieji: E – ekonominis arba S – socialinis.

Variable (Kintamasis)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5A lentelės 2 skiltyje (ekonominių kintamųjų atveju) ir daugiametės Sąjungos programos 6 lentelėje (socialinių kintamųjų atveju).

Data Source (Duomenų šaltinis)

Valstybė narė nurodo naudojamą duomenų šaltinį (laivo žurnalą, pardavimo pažymas, sąskaitas, klausimynus ir t. t.). Aiškiai nurodomi kiekvieno kintamojo duomenų šaltiniai.

Type of data collection scheme (Duomenų rinkimo schemos tipas)

Valstybė narė įrašo duomenų rinkimo schemos kodą: A – surašymas; B – tikimybinių imčių atrankinis tyrimas; C – netikimybinių imčių atrankinis tyrimas; D – netiesioginis tyrimas. Jei kintamasis ne tiesiogiai surenkamas, o apskaičiuojamas, nurodoma, kad atliekamas netiesioginis tyrimas. Tuomet šio priedo 3A teksto laukelyje pateikiamas išsamesnis duomenų rinkimo schemos ir apskaičiavimo metodo paaiškinimas.

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai turi būti renkami ekonominiai ir socialiniai duomenys pagal daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 5 nuostatos a ir b punktus.

Planned sample rate (Planuojamas ėminių procentas) (%))

Planuojamas ėminių procentas (%) grindžiamas laivyno populiacija, kuri apibrėžiama kaip laivai, kurie gruodžio 31 d. yra įtraukti į laivyno registrą, ir bet koks bent vieną dieną per metus žvejojantis aktyvus laivas. Jei tam tikrų kintamųjų duomenys nebus nerenkami, skiltyje „Planned sample rate (%)“ (Planuojamas ėminių procentas (%)) įrašoma „N“ (ne). Planuojamas ėminių procentas gali būti keičiamas remiantis atnaujinta informacija apie bendrą populiaciją (laivynu registru).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos.

3A teksto laukelis

Renkant ekonominius ir socialinius žvejybos duomenis naudojami populiacijos segmentai

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 5 skirsnio a ir b punktus ir šio sprendimo 2 straipsnį, 4 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis bei 5 straipsnio 2 dalį. Jis skirtas duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 5A ir 6 lenteles, pateikti.

1.

Metodikų, naudojamų skirtingiems duomenų šaltiniams pasirinkti, aprašymas.

2.

Metodikų, naudojamų skirtingiems duomenų rinkimo būdams pasirinkti, aprašymas.

3.

Metodikų, naudojamų ėminių ėmimo sistemai ir paskirstymo schemai pasirinkti, aprašymas.

4.

Metodikų, naudojamų atliekant apskaičiavimo procedūras, aprašymas.

5.

Metodikų, naudojamų duomenų kokybei užtikrinti, aprašymas.

(ne daugiau kaip 900 žodžių vienam regionui)

3 bandomasis tyrimas

Įdarbinimo duomenys pagal išsilavinimo lygį ir pilietybę

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 5 skirsnio b punktą ir 6 dalies b punktą bei šio sprendimo 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies c punktą. Jis skirtas duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 6 lentelę, pateikti.

1.

Bandomojo tyrimo tikslas

2.

Bandomojo tyrimo trukmė

3.

Bandomojo tyrimo metodika ir numatomi rezultatai

(ne daugiau kaip 900 žodžių)

3B lentelė

Renkant ekonominius ir socialinius akvakultūros duomenis naudojami populiacijos segmentai

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Žuvivaisos ir žuvų ūkiai

kitos jūrų žuvys

E

Apyvarta

Finansinės ataskaitos

A – surašymas

 

 

 

 

DEU

Narvai

jūriniai ešeriai ir jūriniai karosai

E

Energijos išlaidos

klausimynai

B – tikimybės tyrimas

 

 

 

 

DEU

Narvai

lašiša

E

Energijos išlaidos

klausimynai

C – ne tikimybės tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

S

Neapmokamas darbas pagal lytį

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 6 skirsnio a ir b punktus ir V skyrių ir šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius ir 4 straipsnio 1 dalį. Ši lentelė skirta duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 6 ir 7 lenteles, pateikti. Naudokite šią lentelę akvakultūros sektoriaus ekonominių ir socialinių duomenų rinkimo apžvalgai pateikti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Techniques (Metodai)

Siekdama nuspręsti dėl išskaidymo, taikytino renkant akvakultūros duomenis, valstybė narė vadovaujasi daugiametės Sąjungos programos 9 lentele.

Species group (Rūšių grupė)

Type of variables (Kintamųjų tipas) (E/S)

Valstybė narė, remdamasi daugiametės Sąjungos programos 7 lentele (ekonominių kintamųjų atveju) ir daugiametės Sąjungos programos 6 lentele (socialinių kintamųjų atveju), nurodo kategoriją, kuriai priklauso kintamieji: E – ekonominis arba S – socialinis.

Variable (Kintamasis)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 7 lentelės 2 skiltyje (ekonominių kintamųjų atveju) ir daugiametės Sąjungos programos 6 lentelėje (socialinių kintamųjų atveju).

Data source (Duomenų šaltinis)

Valstybė narė nurodo naudojamus duomenų šaltinius (sąskaitas, klausimynus ir t. t.). Aiškiai nurodomi kiekvieno kintamojo duomenų šaltiniai.

Type of data collection scheme (Duomenų rinkimo schemos tipas)

Valstybė narė įrašo duomenų rinkimo schemos kodą: A – surašymas; B – tikimybinių imčių atrankinis tyrimas; C – netikimybinių imčių atrankinis tyrimas; D – netiesioginis tyrimas. Jei kintamasis ne tiesiogiai surenkamas, o apskaičiuojamas, nurodoma, kad atliekamas netiesioginis tyrimas. Tokiu atveju šio priedo 3B teksto laukelyje pateikiamas išsamesnis duomenų rinkimo schemos ir apskaičiavimo metodo paaiškinimas.

Threshold (Riba) (Y/N)

Valstybė narė įrašo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), jei pagal daugiametės Sąjungos programos V skyrių taikoma riba.

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai turi būti renkami ekonominiai ir socialiniai duomenys pagal daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 6 nuostatos a ir b punktus.

Planned sample rate (Planuojamas ėminių procentas) (%)

Planuojamas ėminių procentas (%) grindžiamas populiacija, apibrėžta daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 6 nuostatos a punkte. Jei tam tikrų kintamųjų duomenys nebus renkami, skiltyje „Planned sample rate (%)“ (Planuojamas ėminių procentas (%)) įrašoma „N“ (ne). Planuojamas ėminių procentas gali būti keičiamas remiantis atnaujinta informacija apie bendrą populiaciją.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos.

3B teksto laukelis

Renkant ekonominius ir socialinius akvakultūros duomenis naudojami populiacijos segmentai

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 6 skirsnio a ir b punktus ir šio sprendimo 2 straipsnį, 4 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį. Jis skirtas duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 6 ir 7 lenteles, pateikti.

1.

Metodikų, naudojamų skirtingiems duomenų šaltiniams pasirinkti, aprašymas.

2.

Metodikų, naudojamų skirtingų duomenų rinkimo būdams pasirinkti, aprašymas.

3.

Metodikų, naudojamų ėminių ėmimo sistemai ir paskirstymo schemai pasirinkti, aprašymas.

4.

Metodikų, naudojamų atliekant apskaičiavimo procedūras, aprašymas.

5.

Metodikų, naudojamų duomenų kokybei užtikrinti, aprašymas.

(ne daugiau kaip 1 000 žodžių)

4 bandomasis tyrimas

Su aplinka susiję akvakultūros duomenys

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 6 skirsnio c punktą ir šio sprendimo 2 straipsnio ir 4 straipsnio 3 dalies d punkto straipsnius. Jis skirtas nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 8 lentelę.

1.

Bandomojo tyrimo tikslas

2.

Bandomojo tyrimo trukmė

3.

Bandomojo tyrimo metodika ir numatomi rezultatai

(ne daugiau kaip 900 žodžių)

3C lentelė

Renkant ekonominius ir socialinius perdirbimo pramonės duomenis naudojami populiacijos segmentai

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Įmonės <= 10

E

Apyvarta

finansinės ataskaitos

B – tikimybės tyrimas

 

 

 

ESP

Įmonės 11–49

E

Kitos veiklos sąnaudos

klausimynai

B – tikimybės tyrimas

 

 

 

ESP

Įmonės 50–250

E

Kitos veiklos sąnaudos

klausimynai

A – surašymas

 

 

 

ESP

Įmonės > 250

E

Kitos pajamos

klausimynai

B – tikimybės tyrimas

 

 

 

ESP

 

S

Neapmokamas darbas pagal lytį

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 1.1 dalies d punkto 6 išnašą ir šio sprendimo 2 bei 3 straipsnius ir 4 straipsnio 1 dalį. Ši lentelė skirta duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 11 lentelę, pateikti. Naudokite šią lentelę ekonominių ir socialinių perdirbimo pramonės duomenų rinkimo apžvalgai pateikti. Nurodykite, kaip renkami kintamųjų duomenys, kurių nerenka Eurostatas arba kuriems surinkti reikia papildomai imti ėminius. Renkami ekonominiai duomenys apie žuvies perdirbimo bendroves, kuriose dirba mažiau negu 10 darbuotojų, ir apie bendroves, kurioms žuvies perdirbimas yra antrinė veikla, taip pat apie neapmokamą darbą ir žaliavas. Renkami visų dydžių bendrovių įdarbinimo duomenys pagal lytį.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Segment (Segmentas)

Segmentavimo kriterijus yra įdarbintų asmenų skaičius. Rekomenduojama tokia segmentacija: bendrovės, kuriose dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų; bendrovės, kuriuose dirba 11–49 darbuotojai; bendrovės, kuriose dirba 50–250 darbuotojų, bendrovės, kuriose dirba daugiau negu 250 darbuotojų.

Type of variables (Kintamųjų tipas) (E/S)

Valstybė narė, remdamasi daugiametės Sąjungos programos 11 lentele, įrašo kategoriją, kuriai priklauso kintamieji: E – ekonominiai arba S – socialiniai.

Variables (Kintamieji)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 11 lentelėje.

Data sources (Duomenų šaltiniai)

Valstybė narė nurodo naudojamus duomenų šaltinius (sąskaitas, klausimynus ir t. t.). Aiškiai nurodomi kiekvieno kintamojo duomenų šaltiniai.

Type of data collection scheme (Duomenų rinkimo schemos tipas)

Valstybė narė įrašo duomenų rinkimo schemos kodą: A – surašymas; B – tikimybinių imčių atrankinis tyrimas; C – netikimybinių imčių atrankinis tyrimas; D – netiesioginis tyrimas. Jei kintamasis ne tiesiogiai surenkamas, o apskaičiuojamas, nurodoma, kad atliekamas netiesioginis tyrimas. Tokiu atveju šio priedo 3C teksto laukelyje pateikiamas išsamesnis duomenų rinkimo schemos paaiškinimas.

Frequency (Dažnumas)

Valstybė narė nurodo, kaip dažnai renkami ekonominiai ir socialiniai duomenys.

Planned sample rate (Planuojamas ėminių procentas) (%)

Planuojamas ėminių procentas (%) grindžiamass populiacija. Jei tam tikrų kintamųjų duomenys nebus renkami, skiltyje „Planned sample rate“ (Planuojamas ėminių procentas (%)) įrašoma „N“ (ne). Planuojamas ėminių procentas gali būti keičiamas remiantis atnaujinta informacija apie bendrą populiaciją.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos.

3C teksto laukelis

Renkant ekonominius ir socialinius perdirbimo pramonės duomenis naudojami populiacijos segmentai

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 1.1 dalies d punkto 6 išnašą bei šio sprendimo 2 straipsnį, 4 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį. Jis skirtas duomenims, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 11 lentelę, pateikti.

1.

Metodikų, naudojamų skirtingiems duomenų šaltiniams pasirinkti, aprašymas.

2.

Metodikų, naudojamų skirtingiems duomenų rinkimo būdams pasirinkti, aprašymas.

3.

Metodikų, naudojamų ėminių ėmimo sistemai ir paskirstymo schemai pasirinkti, aprašymas.

4.

Metodikų, naudojamų atliekant apskaičiavimo procedūras, aprašymas.

5.

Metodikų, naudojamų duomenų kokybei užtikrinti, aprašymas.

(ne daugiau kaip 1 000 žodžių)

4 SKYRIUS

BIOLOGINIŲ DUOMENŲ ĖMINIŲ ĖMIMO VYKDANT VERSLINĘ ŽVEJYBĄ STRATEGIJA

4A lentelė

Biologinių duomenų ėminių ėmimo plano aprašymas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Jūros priedugnis

SCT SD1-5

laivas x kelionė

 

 

kasmetinis

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Jūros priedugnis

SCT SD2-5

laivas x kelionė

 

 

kasmetinis

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Jūros priedugnis

SCT SD3-5

laivas x kelionė

 

 

kasmetinis

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Jūros priedugnis

SCT SD4-5

laivas x kelionė

 

 

kasmetinis

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Jūros priedugnis

SCT SD5-5

laivas x kelionė

 

 

kasmetinis

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Priedugnis krante

SCT LD1-4

uostas x dienas

 

 

kasmetinis

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Priedugnis krante

SCT LD2-4

uostas x dienas

 

 

kasmetinis

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Priedugnis krante

SCT LD3-4

uostas x dienas

 

 

kasmetinis

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Priedugnis krante

SCT LD4-4

uostas x dienas

 

 

kasmetinis

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaurės Atlantas

NAFO

NAFO

ėminių ėmimas jūroje

L3

laivo kelionė

 

 

kasmetinis

2015-2017

71

9

 

 

 

Kiti regionai

IOTC

FAO 51 + 57

ėminių ėmimas krante

T18

laivo kelionė

 

 

kasmetinis

2015-2017

157

120

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 3 straipsnį, 4 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnį bei sudaro pagrindą daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i papunkčiui vykdyti. Šioje lentelėje nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Ši lentelė naudojama visoms valstybės narės nuo žvejybos priklausančioms ėminių ėmimo schemoms nurodyti. Valstybė narė išvardija schemos sluoksnius, pirminio atrankos vieneto (PAT) tipą ir numatomą PAT skaičių, kuris bus gautas pateikimo metais. Valstybė narė nurodo, kiek kiekvieno sluoksnio PAT valstybė narė planuoja pasiekti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

MS participating in sampling (VN, dalyvaujanti imant ėminius)

Jei ėminių ėmimo veikla buvo atliekama pagal regioniniu lygmeniu suderintą programą, nurodomos visos dalyvaujančios šalys. Priešingu atveju nurodoma valstybė narė, atsakinga už ėminių ėmimą. Nuorodos į planuojamą regioninį ir tarptautinį koordinavimą arba dvišalius arba daugiašalius susitarimus, kai įmanoma, nurodomos skiltyje „Pastabos“.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Sub-area/Fishing ground (Parajonis / žvejybos vieta)

Valstybė narė nurodo žvejybos vietą (pvz., ICES rajonas, GFCM geografinis parajonis, NAFO rajonas ir t. t.).

Scheme (Schema)

Valstybė narė nurodo ėminių ėmimo schemą: „rinkose“, „jūroje“, abiejų metodų derinys arba „kita“. Jei naudojama „kita“ (pvz., „kita“ [rinkos daliai būdinga atranka]), tai aprašoma šio priedo 4A teksto laukelyje.

Stratum ID code (Sluoksnio atpažinimo kodas)

Valstybė narė nurodo unikalų kodą, kuriuo atpažįstamas kiekvienas schemos sluoksnis. Gali būti naudojamas laisvas tekstas arba kodavimas, bet visada turi sutapti su „Sluoksnio atpažinimo kodu“, nurodytu šio priedo 4B lentelėje. Sluoksniai be aprėpties (t. y. be planuojamų PAT skaičiaus) taip pat išsamiai aprašomi siekiant nurodyti ėminių ėmimo plano aprėptį.

PSU type (PAT tipas)

Valstybė narė nurodo kiekvieno sluoksnio pirminį atrankos vienetą (PAT). PAT gali būti žvejybos reisas, žvejybos laivas, uostas, žvejybos diena ir t. t.

Catch fractions covered (Aprėpiamos laimikio dalys)

Valstybė narė nurodo, iš kurios laimikio dalies bus imami ėminiai. Įrašykite „Catch“ (sužvejotas laimikis), jei ėminiai imami iš viso laimikio, „Landings“ (iškrautas laimikis), „Discards“ (į jūrą išmetamos žuvys), „Landings+Discards“ ir t. t.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Rūšys / ištekliai, įtraukiami į laimikio dalių dydžio ir ilgio skaičiavimą)

Valstybė narė nurodo, ar ėminių ėmimo planas aprėpia visas arba tik dalį rūšių. Įrašykite „all species and stocks“ (visos rūšys ir ištekliai), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C“ (tik 1A, 1B ir 1C lentelės ištekliai), „selected species/stocks“ (pasirinktos rūšys/ištekliai) ir išsamiau aprašykite skiltyje „Pastabos“.

Seasonality (Temporal strata) (Sezoniškumas (laiko sluoksniai))

Valstybė narė raktažodžiais apibūdina ėminių ėmimo schemos sluoksnius laiko atžvilgiu: „monthly“ (kas mėnesį), „quarterly“ (kas ketvirtį), „annual“ (kas metus) ir t. t.

Reference years (Ataskaitiniai metai)

Valstybė narė nurodo metus, kurie naudojami kaip ataskaitiniai tikėtiniems pirminiams atrankos vienetams ėminių ėmimo schemos įgyvendinimo metais. Valstybė narė naudoja 3 pastaruosius metus, už kuriuos galimi duomenys (pvz., 2014–2016 m.). Jei naudojamas kitas laikotarpis, galima pateikti priežastis, pagrindžiančias tokį pasirinkimą.

Average Number of PSU during the reference years (Vidutinis PAT skaičius per ataskaitinius metus)

Valstybė narė nurodo bendrą PAT skaičių, apskaičiuotą kaip ataskaitinių metų vidutinė vertė.

Planned number of PSUs (Planuojamas PAT skaičius)

Valstybė narė nurodo planuojamą PAT, iš kurių bus imami ėminiai, skaičių.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

4A teksto laukelis

Biologinių duomenų ėminių ėmimo plano aprašymas

Bendra pastaba. Šis laukelis atitinka šio sprendimo 3 straipsnį, 4 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnį bei sudaro pagrindą daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i papunkčiui vykdyti. Šioje lentelėje nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles.

Ėminių ėmimo plano pagal šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalį aprašymas

(ne daugiau kaip 900 žodžių vienam regionui)

4B lentelė

Biologinių duomenų ėminių ėmimo sistemos aprašymas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Atviroje Šiaurės jūroje žvejojantys traleriai

120 DTS > 18 m laivų sąrašas

atsitiktinė imtis iš atsitiktinių imčių sąrašo

 

GBR

SCT SD2-5

Atviroje Šiaurės jūroje žvejojantys krevečių traleriai

60 DTS krevetes žvejojančių laivų sąrašas

atsitiktinė imtis iš atsitiktinių imčių sąrašo

 

GBR

SCT SD3-5

Šiaurės jūros pakrantėse žvejojantys traleriai

250 DTS > 18 m laivų, stovinčių Šiaurės jūros uostuose, sąrašas

atsitiktinė imtis iš atsitiktinių imčių sąrašo

 

GBR

SCT SD4-5

Vakarų pakrantės atviroje jūroje žvejojantys traleriai

15 DTS > 18 m laivų, stovinčių vakarų pakrantės uostuose, sąrašas

atsitiktinė imtis iš atsitiktinių imčių sąrašo

 

GBR

SCT SD5-5

Vakarų pakrantės pakrantėse žvejojantys traleriai

2 500 DTS < 18 m laivų, stovinčių vakarų pakrantės uostuose, sąrašas

atsitiktinė imtis iš atsitiktinių imčių sąrašo

 

GBR

SCT LD1-4

Šiaurės rytų pagrindinis uostas

1 uostas veikia ~ 345 dienų

atsitiktinė savaitės diena iš sistemingo (kassavaitinio) tyrimo

 

GBR

SCT LD2-4

Šiaurės rytų mažesnieji uostai

25 uostas veikia ~ 280 dienų

atsitiktinė savaitės diena iš sistemingo (kas antrą savaitę

 

GBR

SCT LD3-4

Vakarų uostai

10 uostų veikia ~ 300 dienų

atsitiktikndė savaittės diena iš sistemingo (kas antrą savaitę vykdomo) tyrimo

 

GBR

SCT LD4-4

Salų uostai

4 uostų veikia ~ 250 dienų

atsitiktinė savaitės diena iš sistemingo (kas antrą savaitę vykdomo) tyrimo

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

traleriai, veikiantys NAFO teritorijoje

laivai, neturintys licencijos žvejoti NAFO teritorijoje

atsitiktinė imtis iš laivų sąrašo (be pakeitimo)

 

ESP

T18

gaubiamaisiais tinklais tropinį tuną IOTC teritorijoje žvejojantys laivai

gaubiamaisiais tinklais Indijos vandenyne žvejojantys ir Viktorijos uoste (Seišeliai) krovinius iškraunantys laivai

atsitiktinė imtis iš gaubiamaisiais tinklais žvejojančių tinklų, krovinius iškraunančių Viktorijos uoste (Seišeliai)

gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų laivynas, gaudantis tropinį tuną Indijos vandenyne, laimikį iškrauna Viktorijos, Mahe, Mombasos ir Antisaranos uostuose, bet dėl didelio atstumo ėminių ėmimą galima atlikti tik Viktorijos uoste (kur iškraunama dauguma krovinių).

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 3 straipsnį, 4 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnį bei sudaro pagrindą daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i papunkčiui vykdyti. Šioje lentelėje nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Ši lentelė naudojama siekiant pateikti daugiau informacijos apie kiekvienos schemos sluoksnius ir ėminių ėmimo sistemą.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybė narė nurodoma kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Stratum ID code (Sluoksnio atpažinimo kodas)

Valstybė narė nurodo unikalų kodą, kuriuo atpažįstamas kiekvienas schemos sluoksnis. Gali būti naudojamas laisvas tekstas arba kodavimas, bet turi sutapti su „Sluoksnio atpažinimo kodu“, nurodytu šio priedo 4A lentelėje. Sluoksniai be aprėpties (t. y. be planuojamų PAT skaičiaus) taip pat išsamiai aprašomi siekiant nurodyti ėminių ėmimo plano aprėptį.

Stratum (Sluoksnis)

Valstybė narė įterpia trumpą ėminių ėmimo sluoksnių aprašymą (laisvu tekstu) (pvz., traleriai GSA 22; vakarų pakrantės gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, šiaurės vakarų teritorijos uostas ir t. t.).

Sampling frame description (Ėminių ėmimo sistemos aprašymas)

Valstybė narė trumpai aprašo (laisvu tekstu) kiekvieno sluoksnio ėminių ėmimo sistemą (pvz., GSA 22 laivų sąrašas, gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų vakarų pakrantėje sąrašas, šiaurės vakarų teritorijos uostų sąrašas).

Method of PSU selection (PAT atrankos metodas)

Valstybė narė nurodo metodą (-us) (laisvu tekstu), naudojamą (-us) pirminių atrankos vienetų (PAT) atrankai.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


4C lentelė

Žvejybos duomenys pagal valstybę narę

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltijos jūra

 

ICES zonos III b-d

 

priedugnio traleriai

dugno traleriai mišri žvejyba

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltijos jūra

 

ICES zonos III b-d

 

priedugnio gaubiamasis tinklas

įvairios baltamėsės žuvys

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltijos jūra

 

ICES zonos III b-d

 

jūrinės

skumbrė

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

 

ICES subzonos I, II, IIIa, IV ir VIId

 

OTB_CRU _16-22

krevetės

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Šiaurės Atlantas

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Įvairios priedugnio ir giliavandenių žuvų rūšys (juodasis paltusas)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Šiaurės Atlantas

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>= 220_ 0_0

Įvairios priedugnio ir giliavandenių žuvų rūšys (rombinės rajos)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Šiaurės Atlantas

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Vėžiagyviai (šiaurinės krevetės)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Šiaurės Atlantas

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Priedugnio rūšys (paprastasis beriksas)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Konfidencialūs duomenys (tik vienas laivas)

ESP

Kiti regionai

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Tropinis tunas (didžiaakis tunas, dryžuotasis tunas, gelsvauodegi s tunas)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

teko naudoti skirtingą ataskaitinį laikotarpį (2015–2016), nes 2017 m. dauguma laivų buvo perkelti į kitus regionus dėl piratavimo

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 4 straipsnio 4 dalį bei sudaro pagrindą daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiams vykdyti. Šioje lentelėje nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Naudokite šią lentelę nacionalinio laivyno dydžiui ir veiklai apibendrinti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių/išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Sub-area/Fishing ground (Parajonis/žvejybos vieta)

Valstybė narė nurodo žvejybos vietą (pvz., ICES rajonas, GFCM geografinis parajonis, NAFO rajonas ir t. t.).

Reference years (Ataskaitiniai metai)

Valstybė narė nurodo metus, kurie faktiškai dera su žvejybos aprašymu (pvz., 2014–2016 m.). Valstybė narė atrenka 3 pastaruosius metus, kurių duomenys turimi.

Fleet Segment/metier (Laivyno segmentas/specializacija)

Duomenys pranešami pagal specializaciją (6 lygis), kaip apibrėžta daugiametės Sąjungos programos 2 lentelėje, arba pagal laivyno segmentą, kaip apibrėžta daugiametės Sąjungos programos 5(B) lentelėje.

Targeted Species/species assemblage (Tikslinės rūšys/rūšių grupė)

Valstybė narė nurodo tikslinių rūšių grupę („Demersal species“ (priedugnio rūšys), „Small pelagic fish“ (mažos pelaginės žuvys) ir t. t.), kaip nurodyta daugiametės Sąjungos programos 2 lentelėje.

Average Number of vessels (Vidutinis laivų skaičius)

Valstybė narė nurodo vidutinį laivų skaičių pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais.

Average Number of fishing trips (Vidutinis žvejybos reisų skaičius)

Valstybė narė nurodo vidutinį žvejybos reisų skaičių pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais.

Average Number of fishing days (Vidutinis žvejybos dienų skaičius)

Valstybė narė nurodo vidutinį žvejybos dienų skaičių pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais.

Average landings (tons) (Vidutinis iškrautas kiekis (tonomis))

Valstybė narė praneša vidutinį bendrą iškrautą kiekį, išreikštą gyvuoju svoriu, pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais. Šios skilties reikšmė apskaičiuojama sudėjus kitų dviejų šios lentelės skilčių vertes: „Average landings (tons) in national ports“ ir „Average landings (tons) in foreign ports“ („vidutinis iškrautas kiekis (tonomis) nacionaliniuose uostuose“ ir „vidutinis iškrautas kiekis (tonomis) užsienio uostuose“).

Average landings (tons) in national ports (Vidutinis iškrautas kiekis (tonomis) nacionaliniuose uostuose)

Valstybė narė praneša vidutinį iškrautą kiekį, išreikštą gyvuoju svoriu, pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais.

Average landings (tons) in foreign ports (Vidutinis iškrautas kiekis (tonomis) užsienio uostuose)

Valstybė narė praneša vidutinį iškrautą kiekį, išreikštą gyvuoju svoriu, užsienyje pagal laivyno segmentą / specializaciją nurodytais ataskaitiniais metais. Jei nėra, nurodykite „0“.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


4D lentelė

Iškrovimo vietos

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES I, II, IIIa, IV ir VIId parajoniai

2015-2017

1 grupė

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES I, II, IIIa, IV ir VIId parajoniai

2015-2017

n grupė

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES I, II, IIIa, IV ir VIId parajoniai

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES I, II, IIIa, IV ir VIId parajoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 4 straipsnio 4 dalį bei sudaro pagrindą daugiametės Sąjungos programos III skyriaus 2 skirsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiams vykdyti. Šioje lentelėje nurodomi duomenys, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Ši lentelė naudojama iškrovimo valstybėje narėje būdingiems bruožams apibendrinti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

Sub-area/Fishing ground (Parajonis / žvejybos vieta)

Valstybė narė nurodo žvejybos vietą (pvz., ICES rajonas, GFCM geografinis parajonis, NAFO rajonas ir t. t.).

Reference years (Ataskaitiniai metai)

Valstybė narė nurodo metus, kurie faktiškai dera su iškrovimo vietų aprašymu (pvz., 2014–2016 m.). Valstybė narė atrenka 3 pastaruosius metus, kurių duomenys turimi.

Landing locations(s) (Iškrovimo vieta (-os))

Valstybė narė laisvu tekstu užpildo skiltį apibūdindama iškrovimo vietų grupavimą/grupę (pvz., pagrindinius uostus, mažesnius uostus, uostus, vietinius uostus ir t. t.).

Average number of locations (Vidutinis vietų skaičius)

Valstybė narė nurodo vidutinį iškrovimo vietų skaičių pagal grupavimą / grupę nurodytais ataskaitiniais metais, jei įmanoma.

Average number of registered landings (Vidutinis registruotų iškrovimų skaičius)

Valstybė narė nurodo vidutinį registruotų iškrovimo operacijų, kurios vyko pagal grupavimą / grupę (jei įmanoma), skaičių nurodytais ataskaitiniais metais. Kadangi ankstesni laukeliai yra pasirinktiniai, šiame laukelyje gali būti nurodomas vidutinis bendrų iškrovimo operacijų skaičius valstybėje narėje.

Average landed tonnage (Vidutinis iškrautas tonažas)

Valstybė narė nurodo vidutinį tūrį, išreikštą bendrojo iškrauto kiekio gyvuoju svoriu (tonomis) per ataskaitinius metus. Duomenys pranešami grupuojant / sudarant iškrovimo vietų grupes (jei įmanoma). Šios skilties reikšmė pateikiama sudėjus kitų dviejų šios lentelės skilčių vertes: „Average landed tonnage of national fleet“ ir „Average landed tonnage of foreign fleet“ („vidutinis iškrautas nacionalinio laivyno tonažas“ ir „vidutinis iškrautas užsienio laivyno tonažas“.

Average landed tonnage of national fleet (Vidutinis iškrautas nacionalinio laivyno tonažas)

Valstybė narė nurodo vidutinį kiekį, išreikštą bendro iškrauto kiekio gyvuoju svoriu pagal valstybės narės laivus per ataskaitinius metus grupuojant / sudarant iškrovimo vietų grupes (jei taikoma).

Average landed tonnage of foreign fleet (Vidutinis iškrautas užsienio laivyno tonažas)

Valstybė narė nurodo vidutinį kiekį, išreikštą bendro iškrauto kiekio gyvuoju svoriu pagal užsienio laivus per ataskaitinius metus grupuojant / sudarant iškrovimo vietų grupes (jei taikoma). Jei netaikoma, nurodykite „0“.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos

5 SKYRIUS

DUOMENŲ KOKYBĖ

5A lentelė

Biologinių duomenų kokybės užtikrinimo sistema

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Ar ėminių ėmimo projektas dokumentuotas?

Kur galima rasti ėminių ėmimo plano dokumentus?

Ar fiksuojami neatsakymai ir atsisakymai?

Ar dokumentuojami kokybės patikrinimai, kuriais tvirtinami išsamūs duomenys?

Kur galima rasti dokumentus, susijusius su duomenų fiksavimo kokybės patikrinimais?

Kurioje nacionalinėje duomenų bazėje saugomi duomenys?

Kurioje tarptautinėje (-ėse) duomenų bazėje (-ėse) saugomi duomenys?

Ar dokumentuojami procesai, skirti įvertinti duomenų tikslumą (šališkumą ir glaudumą)?

Kur galima rasti dokumentus dėl tikslumo vertinimo procesų?

Ar dokumentuoti redagavimo ir užskaitymo metodai?

Kur galima rasti redagavimo ir užskaitymo dokumentus?

Comments

SWE

SWE

2017

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis

ICES

ėminių ėmimas jūroje

priedugnio traleriai

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltijos regionas

ICES

ėminių ėmimas krante

iškrautas menkių kiekis

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis/Baltijos regionas

ICES

mėgėjų žvejybos tyrimas

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 5 straipsnio 2 dalies a punktą. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 1(A), 1(B) ir 1(C) lenteles. Šią lentelę naudokite nurodyti, ar egzistuoja duomenų rinkimo proceso (planavimo, ėminių ėmimo, duomenų fiksavimo, duomenų saugojimo ir duomenų apdorojimo) dokumentai ir kur juos galima rasti. Ėminių ėmimo schemų pavadinimai ir sluoksniai turi būti identiški pateiktiems šio priedo 4A ir 4B lentelėse.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

MS participating in sampling (VN, dalyvaujanti imant ėminius)

Jei ėminių ėmimo schema vykdoma pagal regioniniu / dvišaliu / daugiašaliu mastu koordinuojamą programą, nurodomos visos dalyvaujančios valstybės narės. Jei ėminių ėmimo schema vykdoma vienašališkai, nurodoma viena valstybė narė.

Sampling year/period (Ėminių ėmimo metai / laikotarpis)

Valstybė narė nurodo planuojamo ėminių ėmimo metus arba laikotarpį.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių/išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Name of sampling scheme (Ėminių ėmimo schemos pavadinimas)

Valstybė narė nurodo ėminių ėmimo schemos pavadinimą. Ėminių ėmimo schemų pavadinimai yra tokie patys kaip pavadinimai, naudojami šio priedo 4A ir 4B lentelėse, šio priedo 1D lentelėje („tyrimo tipas“) ir šio priedo 1E lentelėje („rūšis“ * „metodas“).

Sampling frame (Ėminių ėmimo sistema)

Valstybė narė nurodo ėminių ėmimo sistemą. Ėminių ėmimo sistemų pavadinimai yra tokie patys kaip pavadinimai, nurodyti šio priedo 4A ir 4B lentelėse.

Ar ėminių ėmimo projektas dokumentuotas?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne). Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite metus, kada dokumentai bus prieinami.

Kur galima rasti ėminių ėmimo plano dokumentus?

Valstybė narė pateikia nuorodą į tinklalapį, kur galima rasti dokumentus, jei valstybė narė ankstesniame laukelyje nurodo „Y“ (taip). Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Ar fiksuojami neatsakymai ir atsisakymai?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne). Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite metus, kada dokumentai bus prieinami.

Ar dokumentuojami kokybės patikrinimai, per kuriuos tvirtinami išsamūs duomenys?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne). Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite metus, kada dokumentai bus prieinami.

Kur galima rasti dokumentus, susijusius su duomenų fiksavimo kokybės patikrinimais?

Valstybė narė pateikia nuorodą į tinklalapį, kur galima rasti dokumentus, jei valstybė narė ankstesniame laukelyje nurodo „Y“ (taip). Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Kurioje nacionalinėje duomenų bazėje saugomi duomenys?

Valstybė narė pateikia nacionalinės duomenų bazės pavadinimą, jei taikoma. Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Kurioje tarptautinėje (-ėse) duomenų bazėje (-ėse) saugomi duomenys?

Valstybė narė pateikia tarptautinės (-ių) duomenų bazės (-ių) pavadinimą, jei taikoma. Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Ar dokumentuojami procesai, skirti įvertinti duomenų tikslumą (šališkumą ir glaudumą)?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne). Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite metus, kada dokumentai bus prieinami.

Kur galima rasti dokumentus dėl tikslumo vertinimo procesų?

Valstybė narė pateikia nuorodą į tinklalapį, kur galima rasti dokumentus, jei valstybė narė ankstesniame laukelyje nurodo „Y“ (taip). Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Ar dokumentuoti redagavimo ir užskaitymo metodai?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne). Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite metus, kada dokumentai bus prieinami.

Kur galima rasti redagavimo ir užskaitymo dokumentus?

Valstybė narė pateikia nuorodą į tinklalapį, kur galima rasti dokumentus, jei valstybė narė ankstesniame laukelyje nurodo „Y“ (taip). Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Comments (Pastabos)

Bet kokia papildoma pastaba. Šį laukelį naudokite nurodyti, kada dokumentai bus prieinami (jei šiuo metu jų nėra).


5B lentelė

Socialinių ir ekonominių duomenų kokybės užtikrinimo sistema

 

 

Institucinė aplinka

P3 Nešališkumas ir objektyvumas

P4 Konfidencialumas

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Ar procedūros, susijusios su konfidencialių duomenų tvarkymu, taikomos ir dokumentuojamos?

Ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas tarp DCF partnerių?

Ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas su išoriniais naudotojais?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistiniai procesai

P5 Garso metodika

P6 Tinkamos statistinės procedūros

P7 Neperteklinė respondentų našta

P8 Ekonominis efektyvumas

Ar dokumentuojama patikimo metodika?

Ar ji atitinka tarptautinius standartus, gaires ir geriausias praktikas?

Ar metodikos nuoseklios VN, regiono ir ES lygmeniu?

Ar nuoseklūs administraciniai ir statistiniai duomenys?

Ar partneriai turi sudarę susitarimus dėl prieigos prie administracinių duomenų ir jų kokybės?

Ar tikrinamas duomenų rinkimas, įvestis ir kodavimas?

Ar naudojami ir tikrinami redagavimo ir užskaitymo metodai?

Ar peržiūros dokumentuojamos ir galimos?

Ar išvengiama duomenų rinkimo dubliavimo?

Ar egzistuoja automatinės technikos duomenims fiksuoti, koduoti ir patvirtinti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Darbo planas

 

Statistiniai rezultatai

DP pateikimo data

2016 10 31

P9 Aktualumas

P10 Tikslumas ir patikimumas

P11 Atlikimas laiku ir punktualumas

P12 Darnumas ir suderinamumas

P13 Prieinamumas ir aiškumas

Comments

Ar galutiniai naudotojai įtraukti į sąrašą ir atnaujinami?

Ar reguliariai vertinami ir patvirtinami šaltiniai, tarpiniai rezultatai ir baigtiniai rezultatai?

Ar klaidos išmatuojamos ir dokumentuoja mos?

Ar naudojamos procedūros, užtikrinančios laiku atliekamą vykdymą?

Ar naudojamos procedūros, padedančios stebėti vidinį nuoseklumą?

Ar, laikui bėgant, statistika gali būti palyginta?

Ar metodologiniai dokumentai prieinami viešai?

Ar duomenys saugomi duomenų bazėse?

Kur galima rasti dokumentus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 5 straipsnio 2 dalies b punktą. Ši lentelė skirta nurodyti duomenis, kurie turi būti renkami pagal daugiametės Sąjungos programos 5(A), 6 ir 7 lenteles. Šią lentelę naudokite nurodyti, ar egzistuoja duomenų rinkimo proceso dokumentai ir kur juos galima rasti.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės pavadinimas pateikiamas kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Sampling year/period (Ėminių ėmimo metai/laikotarpis)

Valstybė narė nurodo planuojamo ėminių ėmimo metus arba laikotarpį.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei informacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO/NSB (RŽVO/RŽO/TO/NSĮ)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Pvz., tarnybos, įstaigos, dirbančios su socialine ir ekonomine statistika

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Name of data collection scheme (Duomenų rinkimo schemos pavadinimas)

Valstybė narė nurodo ėminių ėmimo schemos pavadinimą. Jis turi būti toks pat kaip pavadinimas, naudojamas šio priedo 3A, 3B ir 3C lentelėse.

Name of data sources (Duomenų šaltinių pavadinimas)

Valstybė narė nurodo duomenų šaltinio pavadinimą. Jis turi būti toks pat kaip pavadinimas, naudojamas šio priedo 3A, 3B ir 3C lentelėse.

Statistically sound sources and methods (Statistiškai patikimi šaltiniai ir metodai)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar naudojami statistiškai patikimi šaltiniai ir metodai. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Error checking (Klaidų tikrinimas)

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar kiek įmanoma greičiau ištaisytos ir paskelbtos klaidos, rastos publikuotuose duomenyse. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar procedūros, susijusios su konfidencialių duomenų tvarkymu, taikomos ir dokumentuojamos?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar naudojamos ir dokumentuojamos konfidencialių duomenų vykdymo, apdorojimo ir sumažinimo procedūros. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas tarp DCF partnerių?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas tarp DCF partnerių. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas su išoriniais naudotojais?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar naudojami ir dokumentuojami protokolai, kuriais įgyvendinamas konfidencialumas su išoriniais partneriais. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar dokumentuojama patikimo metodika?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar dokumentuojama patikima metodika. Jei taip, pateikite nuorodą. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar ji atitinka tarptautinius standartus, gaires ir geriausias praktikas?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar patikima metodika atitinka tarptautinius standartus, gaires ir geriausias praktikas. Jei „Y“ (taip), pateikite nuorodą. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar metodikos nuoseklios VN, regiono ir ES lygiu?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar taikomos procedūros, užtikrinančios, kad standartai, koncepcijos, apibrėžtys ir klasifikacijos yra nuoseklios tarp partnerių valstybė narės, regiono ir ES lygiu. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar nuoseklūs administraciniai ir statistiniai duomenys?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar taikomos procedūros, užtikrinančios apibrėžčių ir koncepcijų nuoseklumą tarp administracinių ir statistinių duomenų. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar partneriai turi sudarę susitarimus dėl prieigos prie administracinių duomenų ir jų kokybės?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar partneriai turi sudarę susitarimus, užtikrinančius prieigą prie atitinkamų administracinių duomenų ir jų kokybės. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar tikrinamas duomenų rinkimas, įvestis ir kodavimas?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar duomenų rinkimas, įvestis ir kodavimas yra reguliariai stebimas ir peržiūrimas, kaip reikalaujama. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar naudojami ir tikrinami redagavimo ir užskaitymo metodai?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar, kaip reikalaujama, naudojami ir reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami redagavimo ir užskaitymo metodai. Jei ne, skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar peržiūros dokumentuojamos ir galimos?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar peržiūros dokumentuojamos ir galimos. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar išvengiama duomenų rinkimo dubliavimo?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar, kai galima, naudojami administraciniai šaltiniai siekiant išvengti duomenų rinkimo dubliavimo ir siekiant sumažinti naštą respondentams. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar egzistuoja automatinės technikos duomenims fiksuoti, koduoti ir patvirtinti?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar egzistuoja procedūros ir įrankiai, skirti įgyvendinti automatines duomenų fiksavimo, kodavimo ir patvirtinimo technikas. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar galutiniai naudotojai įtraukti į sąrašą ir atnaujinami?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar prieinamas ir reguliariai atnaujinamas pagrindinių galutinių naudotojų sąrašas, įskaitant nepatenkintų naudotojų poreikių sąrašą. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar reguliariai vertinami ir patvirtinami šaltiniai, tarpiniai rezultatai ir baigtiniai rezultatai?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar duomenų šaltiniai, tarpiniai rezultatai ir statistiniai galutiniai rezultatai yra reguliariai įvertinami ir patvirtinami. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar klaidos išmatuojamos ir dokumentuojamos?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar ėminių ėmimo klaidos ir ne ėminių ėmimo klaidos yra išmatuojamos ir sistematiškai dokumentuojamos pagal Europos standartus. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar naudojamos procedūros, užtikrinančios savalaikį vykdymą?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar egzistuoja procedūros, padedančios stebėti užduočių pažangą ir užtikrinančios jų savalaikį įvykdymą. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar naudojamos procedūros, padedančios stebėti vidinį nuoseklumą?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar sukurtos procedūros, padedančios stebėti vidinį nuoseklumą ir ar jos vykdomos sistematiškai bei paaiškinami nukrypimai. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar, laikui bėgant, statistika gali būti palyginta?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar, prabėgus pagrįstam laiko tarpui, statistika gali būti palyginta, ar paaiškinami laiko sekos pertrūkiai ir ar yra prieinami metodai, užtikrinantys suderinimą laikui bėgant. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar metodiniai dokumentai prieinami viešai?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar metodiniai dokumentai yra greitai prieinami. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Ar duomenys saugomi duomenų bazėse?

Valstybė narė nurodo „Y“ (taip) arba „N“ (ne), ar pirminiai, išsamūs ir apibendrinti duomenys bei susiję metaduomenys saugomi duomenų bazėse. Jei „N“ (ne), skiltyje „Pastabos“ nurodykite pagrindinius apribojimus.

Kur galima rasti dokumentus?

Pateikite nuorodą į tinklalapį, kur galima rasti dokumentus, jei valstybė narė ankstesniame laukelyje nurodo „Y“ (taip). Priešingu atveju įrašykite „NA“ (netaikoma).

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos. Šį laukelį naudokite nurodyti, kada dokumentai bus prieinami (jei šiuo metu nėra).

6 SKYRIUS

DUOMENŲ PRIEINAMUMAS

6A lentelė

Duomenų prieinamumas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Laivyno ekonominiai duomenys

3A

Pajamos / išlaidos

N

N – 1

N + 1, kovo 1 d.

 

SWE

vakultūros ekonominiai duomenys

 

all

N

N – 1

N + 1, kovo 1 d.

 

SWE

Žvejybos duomenų kintamieji

 

pajėgumai

N

N

N + 1, sausio 31 d.

 

SWE

Žvejybos duomenų kintamieji

 

iškrautas kiekis

N

N

N + 1, kovo 31 d.

 

SWE

apdorojimo ekonominiai duomenys

 

all

N

N – 2

N + 1, lapkričio 1 d.

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 6 straipsnį. Ši lentelė naudojama siekiant pateikti informaciją apie kiekvieno duomenų rinkinio duomenų prieinamumą galutiniams naudotojams.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybė narė nurodoma kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Data set (Duomenų rinkinys)

Valstybė narė nurodo, kurio duomenų rinkinio prieinamumo informacija teikiama. Duomenų rinkinio pavadinimas gali būti sukurtas pagal atitinkamą šio priedo lentelę.

Section (Skirsnis)

Valstybė narė nurodo konkretų darbo plano skirsnį.

Variable group (Kintamųjų grupė)

Valstybė narė nurodo konkretų šio priedo 1B, 1E, 1I, 2A, 3A, 3B lentelių kintamąjį. Jei nuoroda pateikiama į kitą lentelę, laukelis gali būti paliktas tuščias.

Year(s) of WP implementation (Darbo plano įgyvendinimo metai)

Valstybė narė nurodo konkrečius metus, kai galioja darbo planas.

Reference year (Ataskaitiniai metai)

Valstybė narė nurodo numatomo duomenų surinkimo metus.

Final data available after (Galutiniai duomenys prieinami po)

Valstybė narė nurodo, po kiek metų nuo surinkimo duomenys taps prieinami galutiniams naudotojams. Jei taikoma, naudokite metus ir mėnesius.

Comments (Pastabos)

Bet kokia papildoma pastaba.

7 SKYRIUS

KOORDINAVIMAS

7A lentelė

Planuojamas regioninis ir tarptautinis koordinavimas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 7 straipsnio 1 dalį. Naudokite šią lentelę pateikti informaciją apie planuojamą valstybės narės dalyvavimą susirinkimuose, susijusiuose su duomenų rinkimu pagal DCF.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybė narė nurodoma kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Acronym (Santrumpa)

Valstybė narė pateikia oficialią susirinkimo, kuriame dalyvavo, santrumpą.

Name of the meeting (Susirinkimo pavadinimas)

Valstybė narė pateikia visą oficialų susirinkimo, kuriame dalyvavo, pavadinimą.

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Planned MS participation (Planuojamas VN dalyvavimas)

Valstybė narė pažymi, jei ji planuoja dalyvauti susirinkime.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


7B lentelė

Rekomendacijų ir susitarimų įgyvendinimo stebėjimas

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Šiaurės Atlantas

 

LM 2014

 

Su specializacija susiję kintamieji

 

 

 

 

LVA

Baltijos regionas

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 7 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį. Naudokite šią lentelę pateikti informaciją apie tai, kaip valstybė narė planuoja įvykdyti rekomendacijas ir susitarimus, susijusius su duomenų rinkimu pagal DCF Europos ir tarptautiniu lygmeniu.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybė narė nurodoma kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Region (Regionas)

Valstybė narė remiasi sutartais pavadinimais, naudojamais daugiametės Sąjungos programos 5(C) lentelėje (II lygis). Jei rekomendacija susijusi su visais regionais, įrašykite „all regions“ (visi regionai).

RFMO/RFO/IO (RŽVO/RŽO/TO)

Valstybė narė įveda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) arba tarptautinių organizacijų (TO), kompetentingų atitinkamų rūšių / išteklių valdymo ir (arba) rekomendacijų teikimo klausimais, akronimą.

Pvz., RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Pvz., RFO: CECAF

Pvz., IO: ICES

Jei netaikoma jokia RŽVO, RŽO arba TO, įrašoma „NA“ (netaikoma).

Source (Šaltinis)

Valstybė narė pateikia rekomendacijos šaltinį atitinkamo Regional Coordination Meeting (regioninio koordinacinio susitikimo) (RCM)/Regional Coordination Group (regioninio koordinavimo grupės) (RCG), Liaison Meeting (ryšių palaikymo susitikimo) (LM), STECF Expert Working Group (ŽMTEK ekspertų darbo grupės) (EWG) santrumpą, pvz., „LM 2014“, „STECF EWG 14-07“.

Section (Skirsnis)

Valstybė narė nurodo darbo plano skyrių, pvz., „1A“, „1B“ ir t. t. Jei rekomendacija taikoma keliams skyriams, įrašykite atitinkamus skyrius. Jei rekomendacija susijusi su visais skyriais, įrašykite „all“ (visi).

Topic (Tema)

Valstybė narė nurodo temą, kuriai galioja rekomendacija, pvz., „Data quality“ (duomenų kokybė), „Surveys“ (tyrimai) ir t. t.

Recommendation Number (Rekomendacijos numeris)

Valstybė narė nurodo numerį, priskirtą konkrečiai rekomendacijai, jei toks numeris egzistuoja.

Recommendation/Agreement (Rekomendacija / susitarimas)

Valstybė narė nurodo susijusią darbo plano ataskaitinio laikotarpio rekomendaciją ir valstybę narę. Nereikia pateikti rekomendacijų ir susitarimų, kurie netaikomi valstybei narei (pvz., nuorodos į ICES ekspertų grupę atžvilgiu, veiksmų, kurių turi imtis Komisija, atžvilgiu ir t. t.).

Follow-up action (Tolesni veiksmai)

Valstybė narė pateikia trumpą veiksmų, kurių buvo imtasi arba kurių reikia imtis, aprašymą.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


7C lentelė

Dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai

 

Darbo planas

 

DP pateikimo data

2016 10 31

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

Vardas, pavardė ir e. pašto adresas pagal dalyvaujančias šalis

a)

DEU laivams, kurie pirmą kartą iškraunami DNK, taikomas DEU darbo planas.

b)

DNK laivams, kurie pirmą kartą iškraunami DEU, taikomas DNK darbo planas

Neprieinami

Išmesto ir iškrauto laimikio ilgis ir amžius pagal atitinkamą darbo planą.

Ėminių ėmimo lygis ir apimtis, dėl kurių bus susitarta kasmetiniame RKG Baltijos ir Šiaurės jūra ir Arkties vandenyno rytinė dalis.

DEU/DNK atsakingos už kiekvieno laivo duomenų pateikimą atitinkamiems galutiniams vartotojams ir viena kitai.

už ėminių ėmimą atsakinga šalis užtikrina patekimą į laivus

pagal darbo planą

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL bendradarbiaus renkant pelaginių rūšių biologinius duomenis CECAF vandenyse 2014–2015 ir 2016–2017 m. (naujas pratęsimas).

NL koordinuos daugiašalio susitarimo vykdymą. NL pasamdys nepriklausomą rangovą „Corten Marine Research“ (CMR) kaip agentą tarp NL ir IMROP, Mauritanijos okeaninių tyrimų ir žvejybos institutas. CMR pasamdys IMROP Mauritanijos stebėtojus, kad atliktų faktinį ėminių paėmimą. CMR ir IMROP sudarys sutartį, formalizuojančią abipusius įsipareigojimus, įskaitant tai, kad bus padengtos papildomos išlaidos tik už šią konkrečia užduotį.

Biologinių ėminių ėmimas, atliekamas Mauritanijos stebėtojų žvejybos laivuose CECAF teritorijoje. CMR pristatyti stebėtojai laikysis ėminių ėmimo protokolo, aprašyto „Biologinių duomenų rinkimas CECAF vandenyse esančiuose jūrinėse žvejybos zonose pagal DCF“, 2011 5 31 versija.

CMR yra atsakingas už duomenų rinkimą, kokybės kontrolę ir visų pagal šį susitarimą surinktų duomenų pristatymą CECAF jūrų darbo grupei. CMR taip pat teikia visus duomenis yra CVO, o CVO platina visus duomenis partneriams.

Pagal šią sutartį kiekvienas partneris užtikrina Mauritanijos stebėtojų prieigą prie savo laivyno. Prieigos prie laivų nesuteikimas neatleidžia partnerio nuo teisinių ir finansinių įsipareigojimų.

Šis susitarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d. Išskyrus finansinius įsipareigojimus, susitarimas nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d. Susitarimas gali nustoti galioti ir iki šiol datos, jei uždaroma ES laivų naudojama CECAF teritorijoje esanti jūrinė žvejybos zona. Likę indėliai bus proporcingai grąžinti partneriams. Šis susitarimas buvo pratęstas iki naujos pasibaigimo datos: 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Bendra pastaba. Ši lentelė atitinka šio sprendimo 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį. Ši lentelė naudojama siekiant pateikti informaciją apie susitarimus su kitomis valstybėmis narėmis ir apie tai, kaip įgyvendinami Europos ir tarptautiniai įsipareigojimai.

Kintamojo pavadinimas

Gairės

MS (VN)

Valstybės narės, susijusios su susitarimu, nurodomos kaip ISO 3166-1 triraidis kodas, pvz., „DEU“.

Contact persons (Kontaktiniai asmenys)

Valstybė narė pateikia kiekvienos valstybės narės, susijusios su susitarimu, atsakingo asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą.

Content (Turinys)

Valstybė narė pateikia trumpą susitarimo tikslo aprašymą. Valstybė narė pateikia vienareikšmę išsamią nuorodą arba, jei tinka, galiojančią internetinę nuorodą į susitarimo dokumentą skiltyje „Pastabos“.

Coordination (Koordinavimas)

Valstybė narė trumpai apibūdina, kaip atliekamas/bus atliekamas koordinavimas ir kas jį atliks.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Ėminių ėmimo/ėminių ėmimo protokolo/ėminių ėmimo intensyvumo aprašymas)

Valstybė narė trumpai apibūdina ėminių ėmimą, kuris turi būti atliktas pagal susitarimą.

Data transmission (Duomenų perdavimas)

Valstybė narė nurodo, kuri valstybė narė yra (bus) atsakinga už kurio duomenų rinkinio pateikimą.

Access to vessels (Prieiga prie laivų)

Valstybė narė nurodo, jei susitarime numatyta patekti į kito partnerio laivą.

Validity (Galiojimas)

Valstybė narė nurodo metus, kada susitarimas nustoja galioti, arba metus, kada susitarimas buvo (bus) pasirašytas, jei jis pratęsiamas kiekvienais metais.

Comments (Pastabos)

Bet kokios papildomos pastabos


II PRIEDAS

Daugiametės Sąjungos programos nuostatos

Atitinkama darbo plano dalis

Nuostata

Lentelė

Lentelė

Tekstas

III skyrius

 

1.1(d) skyriaus 6 puslapio išnaša

 

3(C)

3(C) teksto laukelis

2(a)(i)

2(a)(ii)

2(a)(iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

2(a)(iv)

3

1(D)

 

2(b)

2(c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E) teksto laukelis

1(E) teksto laukelis

3(a)

1(D)

1(F)

 

3(c)

2 bandomasis tyrimas

4

4

2(A)

2(A) teksto laukelis

5(a)

5(b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

3(A) teksto laukelis

3(A) teksto laukelis, 3 bandomasis tyrimas

6(a)

6(b)

6(c)

7

6

8

3(B)

3(B)

3(B) teksto laukelis

3(B) teksto laukelis

4 bandomasis tyrimas

IV skyrius

 

1

10

1(G), 1(H)

1(G) teksto laukelis

V skyrius

 

4

1 bandomasis tyrimas


Top