Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1433

2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1433, kuriuo pripažįstama, kad schema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

C/2016/5413

OJ L 232, 27.8.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1433/oj

27.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 232/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1433

2016 m. rugpjūčio 26 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 7c straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (2), ypač į jos 18 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 98/70/EB IV priede bei jos 7b ir 7c straipsniuose ir Direktyvos 2009/28/EB V priede bei jos 17 ir 18 straipsniuose nustatyti panašūs biodegalams ir skystiesiems bioproduktams taikomi tvarumo kriterijai ir panašios atitikties kriterijams patikrinimo procedūros;

(2)

kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, valstybės narės turi reikalauti, kad ūkio subjektai įrodytų, jog biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus;

(3)

Komisija gali nuspręsti, kad savanoriškose nacionalinėse ar tarptautinėse schemose, kuriose nustatomi biomasės produktų gamybos standartai, būtų pateikti tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais ir (arba) įrodoma, jog biodegalų arba skystųjų bioproduktų siuntos atitinka 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, ir (arba) kad medžiagos nebuvo sąmoningai modifikuotos ar išmestos tam, kad siunta arba jos dalis būtų priskirta IX priedui. Jeigu ūkio subjektas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo taikymo sritį valstybė narė negali reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų atitikties tvarumo kriterijams įrodymų;

(4)

prašymas pripažinti, kad schema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“, įsteigta 11, rue de Monceau, 75008 Paryžius, Prancūzija, įrodoma, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus, Komisijai buvo pateiktas 2016 m. liepos 25 d. Schema apima įvairias žaliavas, įskaitant atliekas ir liekanas, ir visą kilmės grandinę. Pripažintos schemos dokumentai turėtų būti paskelbti skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB;

(5)

įvertinus schemą „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ nustatyta, kad ja tinkamai atsižvelgiama į Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus ir kad joje taikoma masės balanso metodika, atitinkanti Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

(6)

įvertinus schemą „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus, taip pat Direktyvos 98/70/EB IV priede ir Direktyvos 2009/28/EB V priede nustatytus metodikos reikalavimus;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Schema „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (toliau – schema), kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2016 m. liepos 25 d., galima įrodyti, kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų laikantis schemoje nustatytų biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybai taikomų reikalavimų, siuntos atitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Schemoje taip pat pateikiami tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais.

2 straipsnis

Įsigaliojęs šis sprendimas galioja 5 metus. Jeigu schemos, kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2016 m. liepos 25 d., turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, kad nustatytų, ar schema vis dar tinkamai apima tvarumo kriterijus, dėl kurių buvo pripažinta.

3 straipsnis

Komisija gali nuspręsti panaikinti šį sprendimą, inter alia, šiomis aplinkybėmis:

a)

jeigu aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimą lėmę elementai, ir jeigu padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas;

b)

jeigu pagal schemą Komisijai nepateikiamos metinės ataskaitos, kaip nustatyta Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 6 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 6 dalyje;

c)

jeigu pagal schemą neįgyvendinami nepriklausomo audito standartai, nustatyti įgyvendinimo aktuose, nurodytuose Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje, arba nepatobulinami kiti programos elementai, kurie laikomi lemiamais tolesniam schemos pripažinimui.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(2)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.


Top