Help Print this page 

Document 32016D1032

Title and reference
2016 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1032, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos spalvotųjų metalų pramonės šakų geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3563) (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 174, 30.6.2016, p. 32–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1032/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1032

2016 m. birželio 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos spalvotųjų metalų pramonės šakų geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3563)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 13 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis remiamasi nustatant leidimų sąlygas įrenginiams, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES II skyrius, ir kompetentingos institucijos turėtų nustatyti tokias išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis būtų užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų GPGB išvadose nurodyto su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo išmetamųjų teršalų kiekio;

(2)

2011 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimu (2) įsteigtas valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių ir aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų forumas 2014 m. gruodžio 4 d. pateikė Komisijai savo nuomonę apie pasiūlytą spalvotųjų metalų pramonės šakų geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinio dokumento turinį. Ta nuomonė yra viešai prieinama;

(3)

šio sprendimo priede išdėstytos GPGB išvados yra svarbiausias to GPGB informacinio dokumento elementas;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šiame priede išdėstytos spalvotųjų metalų pramonės šakų geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(2)  OL C 146, 2011 5 17, p. 3.


PRIEDAS

SPALVOTŲJŲ METALŲ PRAMONĖS ŠAKŲ GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ (GPGB) IŠVADOS

TAIKYMO SRITIS

Šios GPGB išvados susijusios su tam tikrų rūšių veikla, nurodyta Direktyvos 2010/75/ES I priedo 2.1, 2.5 ir 6.8 skirsniuose, būtent:

    2.1. Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kaitinimas arba sukepinimas.

   2.5. Spalvotųjų metalų apdirbimas:

a)

neapdirbtų spalvotųjų metalų gamyba iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų naudojant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus;

b)

spalvotųjų metalų, įskaitant atgautus produktus, lydymas, įskaitant legiravimą ir spalvotųjų metalų liejyklų, kurių švino ir kadmio lydymo pajėgumas didesnis kaip 4 tonos per dieną, o visų kitų metalų – 20 tonų per dieną, eksploatavimas.

    6.8. Anglies (retortų anglies) arba elektrodinio grafito gamyba iškaitinimo ar grafitizavimo būdu.

Visų pirma šios GPGB išvados skirtos šiems procesams ir veiklai:

pirminei ir antrinei spalvotųjų metalų gamybai,

cinko oksido gamybai iš dūmų suodžių kitų metalų gamybos metu,

nikelio junginių gamybai iš išplovų metalo gamybos metu,

kalcio silicido (CaSi) ir silicio (Si) gamybai toje pačioje krosnyje, kurioje gaminamas ferosilicis,

aliuminio oksido gamybai iš boksitų prieš gaminant pirminį aliuminį, jei šis procesas yra sudėtinė metalo gamybos dalis,

aliuminio bazinio šlako antriniam perdirbimui,

anglies ir (arba) grafito elektrodų gamybai.

Šios GPGB išvados neskirtos šiai veiklai ir procesams:

Geležies rūdos sukepinimui. Šis procesas įtrauktas į geležies ir plieno gamybos GPGB išvadas.

Sieros rūgšties gamybai iš SO2 dujų, gautų gaminant spalvotuosius metalus. Šis procesas įtrauktas į dideliais kiekiais gaminamų neorganinių medžiagų, amoniako, rūgščių ir trąšų GPGB išvadas.

Liejykloms, įtrauktoms į kalvių ir liejyklų pramonės GPGB išvadas.

Kiti informaciniai dokumentai, kurie galėtų būti susiję su veikla, įtraukta į šias GPGB išvadas.

Informacinis dokumentas

Dalykas

Energijos vartojimo efektyvumas (angl. ENE)

Bendrieji energijos vartojimo efektyvumo klausimai

Bendrosios nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemos chemijos sektoriuje (angl. CWW)

Nuotekų valymo metodai į vandenį išleidžiamų metalų kiekiui sumažinti

Dideliais kiekiais gaminamos neorganinės medžiagos, amoniakas, rūgštys ir trąšos (angl. LVIC-AAF)

Sieros rūgšties gamyba

Pramoninės aušinimo sistemos (angl. ICS)

Netiesioginis aušinimas vandeniu ir (arba) oru

Išlakos iš saugyklų (angl. EFS)

Medžiagų laikymas ir tvarkymas

Ekonominiai klausimai ir poveikis aplinkos terpėms (angl. ECM)

Su taikomais metodais susiję ekonominiai kausimai ir poveikis aplinkos terpėms

PITD įrenginių išmetamų teršalų ir į vandenį išleidžiamų teršalų stebėsena (angl. ROM)

Išmetamų ir į vandenį išleidžiamų teršalų stebėsena

Atliekų tvarkymo pramonė (angl. WT)

Atliekų tvarkymas ir apdorojimas

Dideli kuro deginimo įrenginiai (angl. LCP)

Garą ir (arba) elektros energiją gaminantys deginimo įrenginiai

Paviršiaus apdorojimas organiniais tirpikliais (angl. STS)

Nerūgštinis dekapiravimas

Metalų ir plastikų paviršių apdorojimas (angl. STM)

Rūgštinis dekapiravimas

TERMINŲ APIBRĖŽTYS

Šiose GPGB išvadose vartojamų terminų apibrėžtys:

Vartojamas terminas

Apibrėžtis

Nauja gamykla

Po šių GPGB išvadų paskelbimo įrenginio eksploatavimo vietoje pirmąkart pradėtas naudoti įrenginys ar visiškai pakeistas iki šiol veikęs įrenginys

Esama gamykla

Įrenginys, kuris nėra naujas įrenginys

Rekonstrukcija

Svarbus gamyklos konstrukcijos ar technologijos keitimas, kai su technologiniais įrenginiais ir susijusi įranga pritaikoma ar pakeičiama nauja

Pirminiai išmetamieji teršalai

Tiesioginiai iš krosnių išmetami teršalai, kurie nepasklinda į aplink krosnis esančias zonas

Antriniai išmetamieji teršalai

Išmetamieji teršalai, kurie prasiskverbia pro krosnių iškloją ar išlekia atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įkrovimo ar lydalo išpylimo, ir kurios sugaunamos gaubtu ar apvalkalu (pvz., aukštakrosnės gaubtu)

Pirminė gamyba

Metalų gamyba iš rūdų ir jų koncentratų

Antrinė gamyba

Metalų gamyba iš atliekų ir (arba) metalo laužo, įskaitant perlydimo ir legiravimo procesus

Nuolatinis matavimas

Matavimas automatizuota matavimo sistema, stacionariai įrengta vietoje nuolatinei išmetamųjų teršalų stebėsenai atlikti

Periodinis matavimas

Matuojamojo parametro nustatymas tam tikrais laiko tarpais, taikant rankinius ar automatizuotus metodus

BENDRIEJI ASPEKTAI

Geriausi prieinami gamybos būdai

Šiose GPGB išvadose išvardyti ir aprašyti metodai nėra visuotinai privalomi ar išsamūs. Galima taikyti kitus metodus, kurie užtikrina bent lygiavertį aplinkos apsaugos lygį.

Jei nenurodyta kitaip, GPGB išvados gali būti taikomos visur.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai

Su geriausiais prieinamais gamybos būdais susiję išmetamų teršalų kiekiai (GPGB SITK) šiose GPGB išvadose, yra taikomi laikantis standartinių sąlygų: sausos dujos, kurių temperatūra 273,15 K, o slėgis 101,3 kPa.

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio vidurkinimo laikotarpiai

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio vidurkinimo laikotarpiams taikomos šios apibrėžtys.

Paros vidurkis

Tinkamų pusės valandos ar valandos vidurkių, gautų atliekant nuolatinį matavimą, 24 h laikotarpio vidurkis

Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis

Jei nenurodyta kitaip, trijų nuoseklių matavimų, kurių kiekvieno trukmė ne mažesnė kaip 30 min, vidutinė vertė (1)

Į vandenį išleidžiamų teršalų kiekio vidurkinimo laikotarpiai

Į vandenį išleidžiamų teršalų kiekio vidurkinimo laikotarpiams taikomos šios apibrėžtys.

Paros vidurkis

Ėminių, imamų kaip srautui proporcingų sudėtinių ėminių (ar kaip trukmei proporcingų sudėtinių ėminių, jei įrodoma, kad srautas yra gana stabilus), 24 h laikotarpio vidurkis (2)

SANTRUMPOS

Terminas

Reikšmė

BaP

Benz[a]pirenas

ESP

Elektrostatinis nusodintuvas

I-TEQ

Tarptautinis toksiškumo ekvivalentas, apskaičiuotas taikant tarptautinius toksinio ekvivalentiškumo koeficientus, kaip apibrėžta Direktyvos 2010/75/ES VI priedo 2 dalyje

NOx

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) suminis kiekis, išreikštas NO2 kiekiu

PCDD/F

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai (17 giminingųjų junginių)

PAH

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

BLOA

Bendrasis lakiosios organinės anglies kiekis; bendrasis lakiųjų organinių junginių kiekis, išmatuotas liepsnos jonizaciniu detektoriumi (FID) ir išreikštas kaip bendrasis anglies kiekis

LOJ

Lakieji organiniai junginiai, apibrėžti Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 45 dalyje

1.1.   BENDROSIOS GPGB IŠVADOS

Visos konkrečiam procesui taikytinos GPGB išvados, pateiktos 1.2–1.9 skirsniuose, taikomos papildant šio skyriaus bendrąsias GPGB išvadas.

1.1.1.   Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS)

1 GPGB.   Siekiant pagerinti bendrą aplinkos apsaugos veiksmingumą, GPGB yra įgyvendinti ir taikyti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS), kuriai būdingos šios ypatybės:

a)

vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas;

b)

aplinkosaugos politikos, kuri apimtų nuolatinį įrenginio modernizavimą, už kurį atsakinga vadovybė, nustatymas;

c)

planavimas ir būtinų procedūrų, tikslų ir užduočių nustatymas, juos susiejant su finansiniu planavimu ir investicijomis;

d)

procedūrų įgyvendinimas, ypatingą dėmesį skiriant:

i)

struktūrai ir atsakomybei;

ii)

įdarbinimui, mokymui, informuotumui ir kompetencijai;

iii)

komunikacijai;

iv)

darbuotojų dalyvavimui;

v)

dokumentavimui;

vi)

efektyviam procesų valdymui;

vii)

techninės priežiūros programoms;

viii)

avarinei parengčiai ir reagavimui;

ix)

atitikties aplinkos teisės aktams užtikrinimui;

e)

rezultatų tikrinimas ir korekciniai veiksmai, ypatingą dėmesį skiriant:

i)

stebėsenai ir matavimui (taip pat žr. informacinį pranešimą apie PITD įrenginių išmetamųjų teršalų ir į vandenį išleidžiamų teršalų stebėseną, ROM);

ii)

korekciniams ir prevenciniams veiksmams;

iii)

įrašų tvarkymui;

iv)

nepriklausomam (jei įmanoma) vidaus ar išorės auditui siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ar jų neatitinka ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei prižiūrima;

f)

aukščiausiosios vadovybės atliekama AVS peržiūra ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir efektyvumo užtikrinimas;

g)

domėjimasis švaresnių technologijų raida;

h)

įrenginio poveikio aplinkai nutraukus jo eksploataciją apsvarstymas naujos gamyklos projektavimo etape ir per visą jos eksploatavimo laikotarpį;

i)

reguliarus lyginamosios sektoriaus analizės taikymas.

Veiksmų plano dėl pasklidųjų dulkių išmetimo (žr. 6 GPGB) sukūrimas bei įgyvendinimas ir techninės priežiūros vadybos sistemos, kuri visų pirma susijusi su dulkių kiekio mažinimo sistemų charakteristikomis (žr. 4 GPGB), taikymas, taip pat yra AVS dalis.

Taikymas

AVS taikymo sritis (pvz., išsamumas) ir tipas (pvz., standartizuota ar nestandartizuota) apskritai yra susiję su įrenginio tipu, dydžiu ir sudėtingumu, taip pat su jo galimo poveikio aplinkai įvairove.

1.1.2.   Energijos valdymas

2 GPGB.   Siekiant energiją vartoti efektyviai, GPGB yra toliau pateiktų būdų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Energijos vartojimo efektyvumo vadybos sistema (pvz., ISO 50001)

Taikoma visuotinai

b

Regeneraciniai ar rekuperaciniai degikliai

Taikoma visuotinai

c

Atliekų procesų šilumos sugrąžinimas ir panaudojimas (pvz., garas, karštas vanduo, karštas oras)

Taikoma tik pirometalurginiams procesams

d

Regeneracinis terminis oksidatorius

Taikomas tik tada, kai reikia sumažinti degiųjų teršalų kiekį

e

Iš anksto pakaitinti aukštakrosnės įkrovą, degimo orą ar kurą, naudojant iš lydymo stadijos karštų dujų atgautą šilumą

Taikoma tik sulfidinės rūdos ir (ar) koncentrato degimui ar lydymui ir kitiems pirometalurginiams procesams

f

Padidinti išplovų temperatūrą naudojant garą ar karštą vandenį, gautą atgaunant atliekų šilumą

Taikoma tik aliuminio oksido ar hidrometalurginiams procesams

g

Naudoti išleidžiamojo latako karštas dujas kaip iš anksto pakaitintą degimo orą

Taikoma tik pirometalurginiams procesams

h

Degikliuose naudoti deguonimi sodrintą orą ar gryną deguonį, kad būtų mažesnis energijos suvartojimas, išlydant savąja šiluma ar visiškai sudeginant anglinę medžiagą

Taikoma tik aukštakrosnėms, kurių žaliava turi sieros arba anglies

i

Džiovinti koncentratus ir drėgnas žaliavas žemoje temperatūroje

Taikoma tik džiovinimo procesams

j

Atgauti elektrinėje ar šachtinėje krosnyje susidariusio anglies monoksido cheminę energiją, krosnių išmetamąsias dujas naudojant kaip kurą kituose gamybos procesuose arba garui ar karštam vandeniui arba elektros energijai gaminti, prieš tai iš jų pašalinus metalus

Taikoma tik išmetamosioms dujoms, kuriose CO kiekis > 10 % tūrio. Taikymui taip pat turi įtakos išmetamųjų dujų sudėtis ir nuolatinio srauto nebuvimas (t. y. periodiniai procesai)

k

Grąžinti dūmtakių dujas atgal į deguoninį kuro degiklį, kad būtų atgauta visos organinės anglies turima energija

Taikoma visuotinai

l

Tinkamai izoliuoti aukštatemperatūrę įrangą, pvz., garo ir karšto vandens vamzdžius

Taikoma visuotinai

m

Šilumą, gautą iš sieros dioksido gaminant sieros rūgštį, panaudoti dujoms pašildyti prieš jas tiekiant į sieros rūgšties gamybos įrenginį arba garui ir (arba) karštam vandeniui ruošti

Taikoma tik spalvotųjų metalų gamybos įrenginiams, įskaitant sieros rūgšties arba skystojo SO2 gamybos įrenginius

n

Įrangai, pvz., ventiliatoriams, naudoti didelio našumo elektros variklius su kintamojo dažnio pavara

Taikoma visuotinai

o

Naudoti valdymo sistemas, kurios automatiškai, priklausomai nuo faktinio išmetamųjų teršalų kiekio, įjungia oro ištraukimo sistemą arba reguliuoja ištraukiamo srauto greitį

Taikoma visuotinai

1.1.3.   Proceso valdymas

3 GPGB.   Siekiant pagerinti bendrą aplinkos apsaugos veiksmingumą, GPGB yra stabilios proceso eigos, naudojant proceso valdymo sistemą ir toliau pateiktų metodų derinį, užtikrinimas.

 

Metodas

a

Tiekiamų medžiagų tikrinimas ir pasirinkimas, atsižvelgiant į procesą ir taikomus taršos mažinimo metodus

b

Geras tiekiamų medžiagų sumaišymas, kad būtų pasiektas optimalus konvertavimo efektyvumas ir sumažintas išmetamųjų teršalų ir atliekų kiekis

c

Tiekiamų žaliavų svėrimo ir dozavimo sistemos

d

Procesoriai, kurie valdytų medžiagų tiekimo spartą, kritinius proceso parametrus ir sąlygas, įskaitant signalizaciją, degimo sąlygas ir dujų tiekimą

e

Tiesioginė aukštakrosnės temperatūros, aukštakrosnės slėgio ir dujų srauto stebėsena

f

Stebėti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įrenginio kritinius proceso parametrus, pvz., dujų temperatūrą, reagentų dozavimą, slėgio kritimą, ESP srovę ir įtampą, plovimo skysčio srautą bei pH ir dujinius komponentus (pvz., O2, CO, LOJ)

g

Kontroliuoti dulkių ir gyvsidabrio kiekį išmetamosiose dujose prieš jas tiekiant į sieros rūgšties gamybos įrenginį gamyklose, kuriose papildomai gaminama sieros rūgštis ar skystas SO2

h

Tiesioginė vibracijos stebėsena, kad būtų galima aptikti užsikimšusias vietas ir galimą įrangos gedimą

i

Tiesioginė elektrolitinių procesų srovės, įtampos ir elektros kontaktų temperatūros stebėsena

j

Lydymo ir lydalo temperatūros stebėsena ir kontrolė, kad būtų išvengta metalų ir metalų oksidų dūmų susidarymo dėl perkaitinimo

k

Procesorius, kuris valdytų reagentų tiekimą į nuotekų valymo įrenginį ir jo eksploatacines charakteristikas, tiesiogiai stebėdamas temperatūrą, drumstumą, pH, elektrinį laidumą ir srautą

4 GPGB.   Siekiant sumažinti nukreipiamų dulkių ir metalų išmetamųjų teršalų kiekį, GPGB yra techninės priežiūros vadybos sistemos, kaip aplinkos vadybos sistemos (žr. 1 GPGB) dalies, kuri visų pirma nagrinėtų dulkių kiekio mažinimo sistemos veiksmingumą, taikymas.

1.1.4.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

1.1.4.1.   Bendrasis pasklidųjų išmetamųjų teršalų prevencijos metodas

5 GPGB.   Siekiant išvengti į orą ir vandenį išmetamų pasklidųjų teršalų arba, jei tai neįmanoma, siekiant sumažinti jų kiekį, GPGB yra pasklidųjų išmetamųjų teršalų surinkimas ir jų valymas kuo arčiau jų šaltinio.

6 GPGB.   Siekiant išvengti išmetamų pasklidųjų dulkių teršalų arba, jei tai neįmanoma, siekiant sumažinti jų kiekį, GPGB, kaip aplinkosaugos vadybos sistemos dalis (žr. 1 GPGB), yra pasklidiesiems dulkių teršalams skirto veiksmų plano, į kurį būtų įtrauktos šios abi priemonės, sukūrimas ir įgyvendinimas:

a)

nustatyti svarbiausius pasklidųjų dulkių išsiskyrimo šaltinius (taikant, pvz., EN 15445);

b)

apibrėžti ir įgyvendinti reikiamus veiksmus ir metodus, kuriais per nustatytą laikotarpį būtų apsisaugota nuo pasklidųjų išmetamųjų teršalų arba būtų sumažintas jų kiekis.

1.1.4.2.   Pasklidieji dėl žaliavų laikymo, tvarkymo ir transportavimo išmetami teršalai

7 GPGB.   Siekiant išvengti pasklidųjų dėl žaliavų laikymo išmetamų teršalų, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Uždari pastatai ar bunkeriai ir talpyklos dulkančioms medžiagoms, pvz., koncentratams, fliusams ir miltelių pavidalo medžiagoms laikyti

b

Nedulkančių medžiagų, pvz., koncentratų, fliusų, kietojo kuro, birių medžiagų bei kokso ir antrinių žaliavų, kurios turi vandenyje tirpių organinių junginių, dengtos saugyklos

c

Dulkančių medžiagų ar antrinių žaliavų, kurios turi vandenyje tirpių organinių junginių, sandarios pakuotės

d

Dengtos aikštelės aglomeruotoms ar granuliuotoms medžiagoms laikyti

e

Dulkančias medžiagas purkšti vandeniu arba rūku su priedais, pvz., lateksu, arba be jų

f

Dulkių ir (arba) dujų ištraukimo įtaisai dulkančioms medžiagoms surinkti, įrengti būdingose dulkių susidarymo ir išleidimo vietose

g

Sertifikuoti slėginiai indai chloro dujoms ar chloro turintiems mišiniams laikyti

h

Talpyklų konstrukcinės medžiagos, kurios būtų atsparios laikomoms medžiagoms

i

Patikimos nuotėkių aptikimo sistemos ir talpyklos lygio indikatoriai su signalizacija, kad būtų išvengta perpildymo

j

Lengvai reaguojančias medžiagas laikyti talpyklose su dvigubomis sienomis arba talpyklose, sumontuotose į cheminėms medžiagoms atsparias talpas, ir naudoti tokią laikymo vietą, kuri būtų nelaidi laikomai medžiagai ir būtų jai atspari

k

Laikymo vietas projektuoti taip, kad:

nuotėkiai iš talpyklų ir tiekimo sistemų būtų sustabdyti ir sulaikyti pylimais, o sulaikyto skysčio tūris būtų lygus bent didžiausios kaupiamosios talpyklos tūriui,

krovimo vietos būtų apjuostos apsauginiu pylimu, kad būtų galima surinkti išpiltą medžiagą

l

Naudoti inertinių dujų apsauginę atmosferą su oru reaguojančioms medžiagoms laikyti

m

Surinkti ir išvalyti iš medžiagų laikymo vietų išsiskiriančius teršalus, naudojant teršalų kiekio mažinimo sistemą, suprojektuotą laikomiems komponentams apdoroti. Surinkti ir prieš išleidžiant išvalyti dulkėms nuplauti naudotą vandenį

n

Reguliariai valyti laikymo vietą ir prireikus drėkinti vandeniu

o

Laikant lauko sąlygomis, krūvą supilti taip, kad jos išilginė ašis būtų lygiagreti vyraujančiai vėjo krypčiai

p

Laikant lauko sąlygomis, naudoti apsauginius želdinius, nuo vėjo saugančias tvoras arba prieš vėją įrengti skydus vėjo greičiui sumažinti

q

Laikant lauko sąlygomis, jei įmanoma, supilti į vieną krūvą vietoj kelių krūvų

r

Naudoti alyvą ir kietąsias sulaikymo priemones atviroms laikymo vietoms lauke sausinti. Naudoti betonuotas aikšteles su kelkraščiais ar kitokiomis sulaikymo priemonėmis, jei laikomos medžiagos, iš kurių gali tekėti alyva, pvz., metalo tekinimo drožlės

Taikymas

7 GPGB e) netaikomas procesams, kuriems reikia naudoti sausas medžiagas ar rūdas ir (arba) koncentratus, natūraliai turinčius pakankamai drėgmės dulkių susidarymui išvengti. Taikymas gali būti ribotas regionuose, kuriuose trūksta vandens arba labai žema temperatūra.

8 GPGB.   Siekiant išvengti pasklidųjų dėl žaliavų tvarkymo ir transportavimo išmetamų teršalų, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Uždarieji konvejeriai ar pneumatinės transportavimo sistemos dulkantiems koncentratams, fliusams ir smulkiagrūdėms medžiagoms transportuoti ir tvarkyti

b

Dengtieji konvejeriai nedulkančioms kietosioms medžiagoms transportuoti

c

Dulkių ištraukimas iš krovimo vietų, bunkerių ventiliacinių angų, pneumatinių transportavimo sistemų bei konvejerių perkrovimo vietų ir dulkių filtravimas

d

Uždarieji maišai arba statinės tvarkyti medžiagoms su vandenyje disperguojamais ar tirpiais komponentais

e

Tinkamos talpyklos granuliuotoms medžiagoms tvarkyti

f

Šlakstyti medžiagas jų tvarkymo vietose

g

Kuo labiau mažinti medžiagų transportavimo atstumus

h

Mažinti kritimo nuo konvejerio juostų, iš ekskavatorių kaušų ar semtuvų aukštį

i

Reguliuoti atvirųjų juostinių konvejerių greitį (< 3,5 m/s)

j

Kiek įmanoma, sumažinti medžiagų galimybes išbyrėti nuo konvekjerių ir konvejerių aukštį nuo žemės

k

Įrengti tiekimo konvejerius ir vamzdynus saugiose, atvirose vietose virš žemės, kad būtų galima greitai aptikti nuotėkius ir apsisaugoti nuo transporto priemonių ir kitos įrangos daromų pažeidimų. Jei nepavojingos medžiagos tiekiamos požeminiais vamzdžiais, dokumentuose nurodoma bei pažymima jų trasa ir kasimo darbai, jei reikia, atliekami saugiausiais būdais

l

Automatinis tiekimo jungčių sandarinimas, tiekiant skysčius ir suskystintąsias dujas

m

Išsiskyrusių dujų grąžinimas į jas tiekiančią priemonę išmetamiems LOJ teršalams sumažinti

n

Plauti dulkančias medžiagas tiekiančių transporto priemonių ratus ir važiuoklę

o

Reguliariai valyti kelius ir privažiavimus

p

Atskirti nesuderinamas medžiagas (pvz., oksidatorius ir organines medžiagas)

q

Kiek įmanoma sumažinti medžiagų maišymąsi vykstant įvairiems procesams

Taikymas

8 GPGB n) metodas gali netikti, kai galėtų susidaryti ledas.

1.1.4.3.   Metalų gamybos pasklidieji išmetamieji teršalai

9 GPGB.   Siekiant išvengti metalų gamybos metu susidarančių pasklidųjų išmetamųjų teršalų arba, jei tai neįmanoma, siekiant sumažinti jų kiekį, GPGB yra ištekėjusių dujų surinkimo efektyvumo ir apdorojimo optimizavimas, taikant toliau aprašytų metodų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Terminis ar mechaninis antrinių žaliavų pirminis apdorojimas, kad aukštakrosnės įkrovoje būtų kuo mažiau organinių priemaišų

Taikoma visuotinai

b

Naudoti uždarąją krosnį su tinkamai suprojektuota dulkių šalinimo sistema arba sandarinti krosnį ir kitus technologinius įrenginius derinant juos su ventiliacijos sistema

Taikymą gali riboti saugos apribojimai (pvz., aukštakrosnės tipas ir (arba) konstrukcija, sprogimo rizika)

c

Atliekant aukštakrosnės eksploatavimo veiksmus, pvz., įkrovimą ir lydalo išpylimą, naudoti antrinį gaubtą

Taikymą gali riboti saugos apribojimai (pvz., aukštakrosnės tipas ir (arba) konstrukcija, sprogimo rizika)

d

Surinkti dulkes ar dūmus tose vietose, kuriose atliekami dulkančių medžiagų pernešimo veiksmai (pvz., aukštakrosnės įkrovimo ir lydalo išpylimo vietos, dengti išleidžiamieji latakai)

Taikoma visuotinai

e

Optimizuoti gaubtų ir vamzdynų, skirtų sugaudyti dūmus, susidarančius prie įkrovos tiekimo angų ir dėl karšto metalo, šteino ar lydalo šlako išpylimo ir tiekimo dengtais išleidžiamaisiais latakais, konstrukciją ir veikimą

Esamuose įrenginiuose taikymą gali riboti erdvės ir įrenginio konfigūracijos apribojimai

f

Aukštakrosnės ar reaktoriaus apdangalai, pvz., dvigubas gaubtas ar aukštakrosnės gaubtas lydalo išpylimo ir įkrovimo veiksmams atlikti

Esamuose įrenginiuose taikymą gali riboti erdvės ir įrenginio konfigūracijos apribojimai

g

Optimizuoti iš aukštakrosnės ištekančių dujų srautą, atliekant kompiuterizuotus takiųjų terpių dinamikos tyrimus ir naudojant indikatorius

Taikoma visuotinai

h

Įkrovimo sistemų naudojimas pusiau uždaroms aukštakrosnėms, kad žaliavos būtų dedamos nedideliais kiekiais

Taikoma visuotinai

i

Surinktus išmetamuosius teršalus apdoroti naudojant tinkamą teršalų kiekio mažinimo sistemą

Taikoma visuotinai

1.1.5.   Teršalų išmetimo stebėsena

10 GPGB.   GPGB yra iš kaminų išmetamų teršalų kiekio stebėjimas (monitoringas) pagal Europos standartus ne mažesniu kaip toliau nurodytas dažnumu. Jei Europos standartų nėra, GPGB yra ISO, nacionalinių ar kitų tarptautinių standartų, kuriuose pateikti lygiavertės mokslinės kokybės duomenys, taikymas.

Parametras

Stebėsena susijusi su

Minimalus stebėsenos dažnumas

Standartas (-ai)

Dulkės (4)

Varis:

38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Aliuminis:

56 GPGB, 58 GPGB, 59 GPGB, 60 GPGB, 61 GPGB, 67 GPGB, 81 GPGB, 88 GPGB

Švinas, alavas:

94 GPGB, 96 GPGB, 97 GPGB

Cinkas, kadmis:

119 GPGB, 122 GPGB

Taurieji metalai

140 GPGB

Ferolydiniai:

155 GPGB, 156 GPGB, 157 GPGB, 158 GPGB

Nikelis, kobaltas:

171 GPGB

Kiti spalvotieji metalai:

teršalų išmetimas dėl gamybos stadijų, pvz., žaliavos pradinio apdorojimo, įkrovimo, lydymo, išlydymo ir lydalo išpylimo

Nuolatinis (3)

EN 13284-2

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 40 GPGB, 41 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Aliuminis:

56 GPGB, 58 GPGB, 59 GPGB, 60 GPGB, 61 GPGB, 66 GPGB, 67 GPGB, 68 GPGB, 80 GPGB, 81 GPGB, 82 GPGB, 88 GPGB

Švinas, alavas:

94 GPGB, 95 GPGB, 96 GPGB, 97 GPGB

Cinkas, kadmis:

113 GPGB, 119 GPGB, 121 GPGB, 122 GPGB, 128 GPGB, 132 GPGB

Taurieji metalai:

140 GPGB

Ferolydiniai:

154 GPGB, 155 GPGB, 156 GPGB, 157 GPGB, 158 GPGB

Nikelis, kobaltas:

171 GPGB

Anglis ir (arba) grafitas:

178 GPGB, 179 GPGB, 180 GPGB, 181 GPGB

Kiti spalvotieji metalai:

teršalų išmetimas dėl gamybos stadijų, pvz., žaliavos pradinio apdorojimo, įkrovimo, lydymo, išlydymo ir lydalo išpylimo

Kartą per metus (3)

EN 13284-1

Stibis ir jo junginiai, išreikšti Sb kiekiu

Švinas, alavas:

96 GPGB, 97 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Arsenas ir jo junginiai, išreikšti As kiekiu

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Švinas, alavas:

96 GPGB, 97 GPGB

Cinkas:

122 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Kadmis ir jo junginiai, išreikšti Cd kiekiu

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 41 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Švinas, alavas:

94 GPGB, 95 GPGB, 96 GPGB, 97 GPGB

Cinkas, kadmis:

122 GPGB, 132 GPGB

Ferolydiniai:

156 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Chromas (VI)

Ferolydiniai:

156 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

Varis ir jo junginiai, išreikšti Cu kiekiu

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Švinas, alavas:

96 GPGB, 97 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Nikelis ir jo junginiai, išreikšti Ni kiekiu

Nikelis, kobaltas:

172 GPGB, 173 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Švinas ir jo junginiai, išreikšti Pb kiekiu

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 41 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Švinas, alavas:

94 GPGB, 95 GPGB, 96 GPGB, 97 GPGB

Ferolydiniai:

156 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Talis ir jo junginiai, išreikšti Tl kiekiu

Ferolydiniai:

156 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Cinkas ir jo junginiai, išreikšti Zn kiekiu

Cinkas, kadmis:

113 GPGB, 114 GPGB, 119 GPGB, 121 GPGB, 122 GPGB, 128 GPGB, 132 GPGB

Kartą per metus

EN 14385

Kiti metalai, jei tinka (5)

Varis:

37 GPGB, 38 GPGB, 39 GPGB, 40 GPGB, 41 GPGB, 42 GPGB, 43 GPGB, 44 GPGB, 45 GPGB

Švinas, alavas:

94 GPGB, 95 GPGB, 96 GPGB, 97 GPGB

Cinkas, kadmis:

113 GPGB, 119 GPGB, 121 GPGB, 122 GPGB, 128 GPGB, 132 GPGB

Taurieji metalai:

140 GPGB

Ferolydiniai:

154 GPGB, 155 GPGB, 156 GPGB, 157 GPGB, 158 GPGB

Nikelis, kobaltas:

171 GPGB

Kiti spalvotieji metalai

Kartą per metus

EN 14385

Gyvsidabris ir jo junginiai, išreikšti Hg kiekiu

Varis, aliuminis, švinas, alavas, cinkas, kadmis, ferolydiniai, nikelis, kobaltas, kiti spalvotieji metalai:

11 GPGB

Nuolatinis ar kartą per metus (3)

EN 14884

EN 13211

SO2

Varis: 49 GPGB

Aliuminis: 60 GPGB, 69 GPGB

Švinas, alavas: 100 GPGB

Taurieji metalai: 142 GPGB, 143 GPGB

Nikelis, kobaltas: 174 GPGB

Kiti spalvotieji metalai  (8)  (9)

Nuolatinis ar kartą per metus (3)  (6)

EN 14791

Cinkas, kadmis: 120 GPGB

Nuolatinis

Anglis ir (arba) grafitas: 182 GPGB

Kartą per metus

NOx, išreikštas NO2 kiekiu

Varis, aliuminis, švinas, alavas, FeSi, Si (pirometalurginiai procesai): 13 GPGB

Taurieji metalai: 141 GPGB

Kiti spalvotieji metalai  (9)

Nuolatinis ar kartą per metus (3)

EN 14792

Anglis ir (arba) grafitas

Kartą per metus

BLOA

Varis: 46 GPGB

Aliuminis: 83 GPGB

Švinas, alavas: 98 GPGB

Cinkas, kadmis: 123 GPGB

Kiti spalvotieji metalai  (10)

Nuolatinis ar kartą per metus (3)

EN 12619

Ferolydiniai: 160 GPGB

Anglis ir (arba) grafitas: 183 GPGB

Kartą per metus

Formaldehidas

Anglis ir (arba) grafitas:

183 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

Fenolis

Anglis ir (arba) grafitas: 183 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

PCDD/F

Varis: 48 GPGB

Aliuminis: 83 GPGB

Švinas, alavas: 99 GPGB

Cinkas, kadmis: 123 GPGB

Taurieji metalai: 146 GPGB

Ferolydiniai: 159 GPGB

Kiti spalvotieji metalai  (7)  (9)

Kartą per metus

EN 1948 1, 2 ir 3 dalys

H2SO4

Varis: 50 GPGB

Cinkas, kadmis: 114 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

NH3

Aliuminis: 89 GPGB

Taurieji metalai: 145 GPGB

Nikelis, kobaltas: 175 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

Benz[a]pirenas

Aliuminis:

59 GPGB, 60 GPGB, 61 GPGB

Ferolydiniai:

160 GPGB

Anglis ir (arba) grafitas:

178 GPGB, 179 GPGB, 180 GPGB, 181 GPGB

Kartą per metus

ISO 11338-1

ISO 11338-2

Dujiniai fluoridai, išreikšti HF kiekiu

Aliuminis: 60 GPGB, 61 GPGB, 67 GPGB

Nuolatinis (3)

ISO 15713

Aliuminis: 60 GPGB, 67 GPGB, 84 GPGB

Cinkas, kadmis: 124 GPGB

Kartą per metus (3)

Suminis fluoridų kiekis

Aliuminis: 60 GPGB, 67 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

Dujiniai chloridai, išreikšti HCl kiekiu

Aliuminis: 84 GPGB

Nuolatinis ar kartą per metus (3)

EN 1911

Cinkas, kadmis: 124 GPGB

Taurieji metalai: 144 GPGB

Kartą per metus

Cl2

Aliuminis: 84 GPGB

Taurieji metalai: 144 GPGB

Nikelis, kobaltas: 172 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

H2S

Aliuminis: 89 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

PH3

Aliuminis: 89 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

AsH3 ir Sb3 suminis kiekis

Cinkas, kadmis: 114 GPGB

Kartą per metus

Europos standarto nėra

Pastaba.

„Kiti spalvotieji metalai“ reiškia kitų nei atskirai 1.2–1.8 skyriuose nagrinėjamų spalvotųjų metalų gamybą.

1.1.6.   Gyvsidabrio išmetamieji teršalai

11 GPGB.   Siekiant sumažinti pirometalurginio proceso metu į orą išmetamų gyvsidabrio teršalų kiekį (išskyrus tuos teršalus, kurie nukreipiami į sieros rūgšties gamybos įrenginį), GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti žaliavas, kuriose yra mažai gyvsidabrio, įskaitant bendradarbiavimą su tiekėjais, kad gyvsidabris būtų pašalintas iš antrinių medžiagų.

b

Naudoti adsorbentus (pvz., aktyvintąsias anglis, seleną) ir filtruoti dulkes (11)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 1 lentelę.

1 lentelė

Pirometalurginio proceso, kuriam naudojamos žaliavos, kuriose yra gyvsidabrio, metu į orą išmetamų gyvsidabrio teršalų kiekiai, siejami su GPGB (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį)

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (12)  (13)

Gyvsidabris ir jo junginiai, išreikšti Hg kiekiu

0,01–0,05

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.1.7.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

12 GPGB.   Siekiant sumažinti su išmetamosiomis dujomis, kuriose yra daug SO2, išmetamo SO2 kiekį ir išvengti atliekų susidarymo dūmtakių dujų valymo sistemoje, GPGB yra sieros panaudojimas sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybai.

Taikymas

Taikoma tik įrenginiams, kuriuose gaminamas varis, švinas, pirminis cinkas, sidabras, nikelis ir (arba) molibdenas.

1.1.8.   NOx išmetamieji teršalai

13 GPGB.   Siekiant išvengti dėl pirometalurginio proceso išmetamų NOx teršalų, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (14)

a

Mažo NOx kiekio degikliai

b

Deguoniniai kuro degikliai

c

Dūmtakių dujų recirkuliacija (atgal per degiklį liepsnos temperatūrai sumažinti), jei naudojami deguoniniai kuro degikliai

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.1.9.   Į vandenį išleidžiami teršalai, įskaitant jų kiekio stebėseną

14 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Matuoti sunaudoto šviežio vandens tūrį ir išleistų nuotekų tūrį

Taikoma visuotinai

b

Pakartotinai naudoti tame pačiame procese plovimo procesų nuotekas (įskaitant katodų ir anodų plovimo vandenį) ir išsiliejusius skysčius

Taikoma visuotinai

c

Pakartotinai naudoti nedidelio rūgštingumo srautus iš šlapiojo apdorojimo ESP ir dujų plautuvų

Taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į metalų ir kietųjų dalelių kiekį nuotekose

d

Pakartotinai naudoti šlako granuliavimo nuotekas

Taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į metalų ir kietųjų dalelių kiekį nuotekose

e

Pakartotinai naudoti paviršinių nuotekų vandenį

Taikoma visuotinai

f

Naudoti apytakinę aušinimo sistemą

Taikymas gali būti ribotas, kai dėl proceso parametrų turi būti žema temperatūra

g

Pakartotinai naudoti išvalytą vandenį iš nuotekų valymo įrenginio

Taikymą gali riboti druskų kiekis

15 GPGB.   Siekiant išvengti vandens užteršimo ir sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra neužterštų nuotekų srautų atskyrimas nuo nuotekų srautų, kuriuos reikia valyti.

Taikymas

Neužteršto lietaus vandens atskyrimas gali būti neįmanomas dėl esamų nuotekų surinkimo sistemų.

16 GPGB.   GPGB yra ISO 5667 dėl vandens ėminių ėmimo taikymas ir į vandenį išleidžiamų teršalų stebėjimas pagal Europos standartus nuotekų išleidimo iš įrenginio vietoje bent kartą per mėnesį (15). Jei Europos standartų nėra, GPGB yra ISO, nacionalinių ar kitų tarptautinių standartų, kuriuose pateikti lygiavertės mokslinės kokybės duomenys, taikymas.

Parametras

Taikoma gaminant (16)

Standartas (-ai)

Gyvsidabris (Hg)

varį, šviną, alavą, cinką, kadmį, tauriuosius metalus, ferolydinius, nikelį, kobaltą ir kitus spalvotuosius metalus

EN ISO 17852,

EN ISO 12846

Geležis (Fe)

varį, šviną, alavą, cinką, kadmį, tauriuosius metalus, ferolydinius, nikelį, kobaltą ir kitus spalvotuosius metalus

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Arsenas (As)

varį, šviną, alavą, cinką, kadmį, tauriuosius metalus, ferolydinius, nikelį ir kobaltą

Kadmis (Cd)

Varis (Cu)

Nikelis (Ni)

Švinas (Pb)

Cinkas (Zn)

Sidabras (Ag)

tauriuosius metalus

Aliuminis (Al)

aliuminį

Kobaltas (Co)

nikelį ir kobaltą

Chromas suminis (Cr)

ferolydinius

Chromas (VI) (Cr(VI))

ferolydinius

EN ISO 10304-3

EN ISO 23913

Stibis (Sb)

varį, šviną ir alavą

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Alavas (Sn)

varį, šviną ir alavą

Kiti metalai, jei tinka (17)

aliuminį, ferolydinius ir kitus spalvotuosius metalus

Sulfatas (SO4 2-)

varį, šviną, alavą, cinką, kadmį, tauriuosius metalus, nikelį, kobaltą ir kitus spalvotuosius metalus

EN ISO 10304-1

Fluoridas (F-)

pirminį aliuminį

Suminis suspenduotų kietųjų medžiagų kiekis (TSS)

aliuminį

EN 872

17 GPGB.   Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra nuotėkių iš skysčių laikymo vietų ir spalvotųjų metalų gamybos nuotekų, įskaitant proceso Waelz cilindrinėje krosnyje plovimo stadijos nuotekas, valymas, ir metalų bei sulfatų pašalinimas, taikant toliau pateiktų metodų derinį.

 

Metodas (18)

Taikymas

a

Cheminis nusodinimas

Taikoma visuotinai

b

Sedimentacija

Taikoma visuotinai

c

Filtravimas

Taikoma visuotinai

d

Flotacija

Taikoma visuotinai

e

Ultrafiltravimas

Taikomas tik tam tikriems srautams gaminant spalvotuosius metalus

f

Filtravimas per aktyvintąsias anglis

Taikoma visuotinai

g

Atvirkštinė osmozė

Taikomas tik tam tikriems srautams gaminant spalvotuosius metalus

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai (GPGB SITK), taikomi tiesiogiai į priimantį vandens telkinį išleidžiamiems teršalams, gaminant varį, šviną, alavą, cinką, kadmį, tauriuosius metalus, nikelį, kobaltą ir ferolydinius, pateikti 2 lentelėje.

Šie GPGB SITK taikomi tai vietai, kurioje išmetamieji teršalai išleidžiami iš įrenginio.

2 lentelė

Vario, švino, alavo, cinko (įskaitant proceso Waelz cilindrinėje krosnyje plovimo stadijos nuotekas), kadmio, tauriųjų metalų, nikelio, kobalto ir ferolydinių gamybos išmetamųjų teršalų kiekiai, susiję su GPGB, taikomi tiesiogiai į priimantį vandens telkinį išleidžiamiems teršalams

GPGB SITK (mg/l) (paros vidurkis)

Parametras

Gamyba

Varis

Švinas ir (arba) alavas

Cinkas ir (arba) kadmis

Taurieji metalai

Nikelis ir (arba) kobaltas

Ferolydiniai

Sidabras (Ag)

NT

≤ 0,6

NT

Arsenas (As)

≤ 0,1 (19)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,1

Kadmis (Cd)

0,02–0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 0,05

Kobaltas (Co)

NT

≤ 0,1

NT

0,1–0,5

NT

Chromas, suminis (Cr)

NT

≤ 0,2

Chromas (VI) (Cr(VI))

NT

≤ 0,05

Varis (Cu)

0,05–0,5

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 0,5

Gyvsidabris (Hg)

0,005–0,02

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Nikelis (Ni)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 0,5

≤ 2

≤ 2

Švinas (Pb)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

Cinkas (Zn)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 0,4

≤ 1

≤ 1

NT:

netaikoma.

Susijusi stebėsena pateikta 16 GPGB.

1.1.10.   Triukšmas

18 GPGB.   Siekiant sumažinti skleidžiamą triukšmą, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų arba jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti pylimus triukšmo šaltiniui atitverti

b

Triukšmingus įrenginius arba jų komponentus apgaubti garsą sugeriančiomis konstrukcijomis

c

Naudoti vibraciją slopinančius įrangos laikiklius ir jungtis

d

Pasirinkti triukšmą spinduliuojančių mechanizmų padėtį

e

Pakeisti garso dažnį

1.1.11.   Kvapas

19 GPGB.   Siekiant sumažinti skleidžiamą kvapą, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų arba jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Tinkamas kvapą skleidžiančių medžiagų laikymas ir tvarkymas

Taikoma visuotinai

b

Kiek įmanoma sumažinti kvapą skleidžiančių medžiagų naudojimą

Taikoma visuotinai

c

Įrangos, iš kurios galėtų sklisti kvapas, kruopštus projektavimas, eksploatavimas ir techninė priežiūra

Taikoma visuotinai

d

Antrinio deginimo ar filtravimo metodai, įskaitant biologinius filtrus

Ribotas taikymas (pvz., anglies ir grafito sektoriaus specialiosios paskirties gamybos įmirkymo stadija)

1.2.   GPGB IŠVADOS DĖL VARIO GAMYBOS

1.2.1.   Antrinės žaliavos

20 GPGB.   Siekiant padidinti antrinių medžiagų regeneracijos iš metalo laužo išeigą, GPGB yra nemetalinių sudedamųjų dalių ir kitų nei varis metalų atskyrimas taikanti vieną iš toliau pateiktų metodų arba jų derinį.

 

Metodas

a

Didelių matomų sudedamųjų dalių atskyrimas rankiniu būdu

b

Geležies grupės metalų atskyrimas magnetu

c

Aliuminio atskyrimas taikant optinio rūšiavimo ar sūkurinių srovių metodą

d

Įvairių metalinių ir nemetalinių sudedamųjų dalių atskyrimas pagal santykinį tankį (naudojant skirtingo tankio skystį ar orą)

1.2.2.   Energija

21 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją gaminant pirminį varį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Optimizuoti koncentrato sukauptos energijos panaudojimą naudojant pseudoverdančiojo sluoksnio lydkrosnę

Taikoma tik naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams

b

Naudoti lydymo stadijų karštas technologines dujas aukštakrosnės įkrovai pakaitinti

Taikoma tik šachtinėms aukštakrosnėms

c

Uždengti transportuojamus ir laikomus koncentratus

Taikoma visuotinai

d

Naudoti perteklinę šilumą, susidariusią atliekant pirminį lydymą ar konverterinio proceso stadijas vario turinčioms antrinėms žaliavoms išlydyti

Taikoma visuotinai

e

Naudoti anodinių krosnių grupės dujų šilumą kitiems procesams, pvz., džiovinimo

Taikoma visuotinai

22 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją gaminant antrinį varį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Sumažinti vandens kiekį žaliavoje

Taikymas ribotas, jei medžiagose esanti drėgmė naudojama kaip pasklidųjų išmetamųjų teršalų mažinimo priemonė

b

Gaminti garą atgaunant lydkrosnės perteklinę energiją rafinavimo įrenginių elektrolitui pašildyti ir (arba) elektrai gaminti kogeneraciniame įrenginyje

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas garo poreikis

c

Išlydyti metalo laužą naudojant perteklinę šilumą, gautą lydymo ar konverterinio proceso metu

Taikoma visuotinai

d

Karšto lydalo laikymo krosnis tarp apdorojimo stadijų

Taikoma tik periodiškai eksploatuojamose lydkrosnėse, kai reikia turėti atsarginį išlydytos medžiagos kiekį

e

Iš anksto pakaitinti aukštakrosnės įkrovą, naudojant lydymo stadijų karštas technologines dujas

Taikoma tik šachtinėms aukštakrosnėms

23 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją atliekant elektrolitinio rafinavimo ir elektroekstrakcijos procesus, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Izoliuoti ir uždengti elektrolizės vonias

Taikoma visuotinai

b

Dėti paviršinio aktyvumo medžiagų į elektroekstrakcijos vonias

Taikoma visuotinai

c

Gerinti vonių konstrukciją, kad būtų mažesnės energijos sąnaudos, optimizuojant šiuos parametrus: tarpą tarp anodo ir katodo, anodo geometriją, srovės tankį, elektrolito sudėtį ir temperatūrą

Taikoma tik naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams

d

Naudoti nerūdijančiojo plieno katodų ruošinius

Taikoma tik naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams

e

Automatinis anodų ir katodų keitimas, kad būtų užtikrinta tiksli elektrodo padėtis vonioje

Taikoma tik naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams

f

Trumpojo jungimo aptikimas ir kokybės kontrolė, kuri užtikrintų, kad elektrodai yra tiesūs ir plokšti, o anodas yra tikslios masės

Taikoma visuotinai

1.2.3.   Į orą išmetami teršalai

24 GPGB.   Siekiant sumažinti krosnių ir pagalbinių įtaisų, gaminant pirminį varį, antrinių išmetamųjų teršalų kiekį ir optimizuoti teršalų kiekio mažinimo sistemos veiksmingumą, GPGB yra antrinių išmetamųjų teršalų surinkimas, sumaišymas ir apdorojimas centralizuotoje ištekančių dujų valymo sistemoje.

Aprašymas

Antriniai įvairių šaltinių išmetamieji teršalai surenkami, sumaišomi ir apdorojami vienoje centralizuotoje ištekančių dujų valymo sistemoje, skirtoje efektyviai apdoroti kiekviename iš srautų esančius teršalus. Imamasi priemonių nesumaišyti srautų, kurie nėra chemiškai suderinami, ir išvengti nepageidautinų cheminių reakcijų tarp skirtingų surenkamų srautų.

Taikymas

Taikymas esamiems įrenginiams gali būti ribotas dėl jų konstrukcijos ir išdėstymo.

1.2.3.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

25 GPGB.   Siekiant išvengti pasklidųjų išmetamųjų teršalų, susidarančių vykdant pirminių ir antrinių žaliavų parengtinį apdorojimą (pvz., mišinių ruošimo, džiovinimo, maišymo, homogenizavimo, sijojimo ir granuliavimo), ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti dulkančioms medžiagoms skirtus uždaruosius konvejerius ar pneumatines transportavimo sistemas

Taikoma visuotinai

b

Veiksmus su dulkančiomis medžiagomis, pvz., maišymą, atlikti uždarajame pastate

Esamiems įrenginiams gali būti sunku taikyti dėl erdvės reikalavimų

c

Naudoti dulkių slopinimo sistemas, pvz., vandens patrankas ar vandens purkštukus

Netinka patalpose atliekamiems maišymo veiksmams. Netinka procesams, kuriems būtina naudoti sausas medžiagas. Taikymas taip pat ribotas regionuose, kuriuose trūksta vandens arba labai žema temperatūra

d

Atliekant veiksmus su dulkančiomis medžiagomis (pvz., džiovinimą, maišymą, malimą, vėtymą ir granuliavimą), naudoti uždarąją įrangą su oro ištraukimo sistema, prijungta prie teršalų kiekio mažinimo sistemos

Taikoma visuotinai

e

Naudoti dulkančių ir dujinių išmetamųjų teršalų ištraukimo sistemą, pvz., gaubtą kartu su dulkių ir dujinių teršalų kiekio mažinimo sistema

Taikoma visuotinai

26 GPGB.   Siekiant išvengti dėl pirminio ir antrinio vario lydkrosnių įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo veiksmų ir iš pakaitinimo bei perlydymo krosnių išmetamų pasklidųjų išmetamųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Žaliavų briketavimas ir granuliavimas

Taikoma tik tais atvejais, kai procesui ir krosniai galima naudoti granuliuotas žaliavas

b

Uždaroji įkrovimo sistema, pvz., vienasrautis purškiamasis degiklis, durų sandarinimas (20), uždarieji konvejeriai ar tiektuvai, turintys oro ištraukimo sistemą kartu su dulkių ir dujinių teršalų kiekio mažinimo sistema

Purškiamasis degiklis taikomas tik pseudoverdančiojo sluoksnio aukštakrosnėms

c

Eksploatuoti krosnį ir dujų tiekimo sistemą, esant sumažintam slėgiui ir pakankamai dujų ištraukimo spartai, kad būtų išvengta slėgio didėjimo

Taikoma visuotinai

d

Gaudomieji gaubtai ar apdangalai įkrovimo ir lydalo išpylimo vietose kartu su ištekančių dujų teršalų kiekio mažinimo sistema (pvz., lydalui išpilti naudojamo kaušo gaubtas ar tunelis, uždaromas slankiosiomis durimis ar užtvaru ir turintis ventiliacijos ir teršalų kiekio mažinimo sistemą)

Taikoma visuotinai

e

Uždengti krosnį vėdinamu gaubtu

Taikoma visuotinai

f

Užtikrinti aukštakrosnės sandarumą

Taikoma visuotinai

g

Palaikyti žemiausią reikiamą aukštakrosnės temperatūrą

Taikoma visuotinai

h

Padidintos siurbimo galios sistemos (20)

Taikoma visuotinai

i

Uždaras pastatas kartu su kitais metodais pasklidiesiems išmetamiesiems teršalams surinkti

Taikoma visuotinai

j

Šachtinių krosnių dvigubo kūgio įkrovimo sistema

Taikoma visuotinai

k

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į naudojamos aukštakrosnės tipą ir taikomus taršos mažinimo metodus

Taikoma visuotinai

l

Naudoti dangčius ant cilindrinės anodinės aukštakrosnės angų

Taikoma visuotinai

27 GPGB.   Siekiant gaminant pirminį ir antrinį varį sumažinti iš Peirce-Smith (PS) konverterinės aukštakrosnės išmetamų pasklidųjų išmetamųjų teršalų kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Eksploatuoti krosnį ir dujų tiekimo sistemą, esant sumažintam slėgiui ir pakankamai dujų ištraukimo spartai, kad būtų išvengta slėgio didėjimo

b

Sodrinimas deguonimi

c

Pirminis gaubtas virš konverterio angos pirminiams išmetamiesiems teršalams surinkti ir nukreipti į teršalų kiekio mažinimo sistemą

d

Dėti medžiagas (pvz., metalo laužą ir fliusą) per gaubtą

e

Pagrindinį gaubtą papildanti antrinių gaubtų sistema išmetamiesiems teršalams sugaudyti atliekant įkrovimo ir lydalo išpylimo veiksmus

f

Krosnis įrengta uždarajame pastate

g

Naudoti variklinius antrinius gaubtus, kad juos būtų galima kilnoti atsižvelgiant į proceso stadiją ir kad būtų pasiektas didesnis antrinių išmetamųjų teršalų surinkimo efektyvumas

h

Padidintos siurbimo galios sistemos (21) ir automatinis valdymas, kad būtų nutrauktas pūtimas, kai konverteris iškraunamas arba įkraunamas

28 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų iš pirminės vario gamybos Hoboken konverterinės aukštakrosnės kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Atliekant įkrovimo, šlako nugriebimo ir lydalo išpylimo veiksmus, eksploatuoti krosnį ir dujų tiekimo sistemą, esant sumažintam slėgiui

b

Sodrinimas deguonimi

c

Anga darbo metu uždengta dangčiais

d

Padidintos siurbimo galios sistemos (22)

29 GPGB.   Siekiant sumažinti šteino konvertavimo proceso pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų kiekį, GPGB yra pseudoverdančiojo sluoksnio konverterinės aukštakrosnės naudojimas

Taikymas

Taikoma tik naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams.

30 GPGB.   Siekiant sumažinti antrinio vario gamybos proceso metu iš sukamosios konverterinės krosnies su viršutiniu oro įpūtimu (TBRC) išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Eksploatuoti krosnį ir dujų tiekimo sistemą, esant sumažintam slėgiui ir pakankamai dujų ištraukimo spartai, kad būtų išvengta slėgio didėjimo

Taikoma visuotinai

b

Sodrinimas deguonimi

Taikoma visuotinai

c

Krosnį įrengti uždarame pastate ir kartu taikyti pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų surinkimo iš įkrovimo ir lydalo išpylimo vietų bei tiekimo į teršalų kiekio mažinimo sistemą metodus

Taikoma visuotinai

d

Pirminis gaubtas virš konverterio angos pirminiams išmetamiesiems teršalams surinkti ir nukreipti teršalų kiekio mažinimo sistemą

Taikoma visuotinai

e

Gaubtai arba į kraną integruotas gaubtas išmetamiesiems teršalams surinkti ir nukreipti į teršalų kiekio mažinimo sistemą, atliekant įkrovimo ir lydalo išpylimo veiksmus

Esamose gamyklose su keliamuoju kranu integruotas gaubtas taikomas tik gerokai modernizuotoms krosnių patalpoms

f

Dėti medžiagas (pvz., metalo laužą ir fliusą) per gaubtą

Taikoma visuotinai

g

Padidintos siurbimo galios sistema (23)

Taikoma visuotinai

31 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų regeneruojant varį šlako gaudytuvu, kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Dulkių slopinimo metodai, pvz., vandens čiurkšlė, apdorojant, laikant ir trupinant šlaką

b

Malimas ir flotacija atliekami įpylus vandens

c

Šlaką tiekti į galutinio laikymo vietą, taikant hidrotransportą uždaru vamzdynu

d

Užtikrinti vandens lygį saugykloje arba sausose vietose naudoti dulkių slopinimo priemonę, pvz., kalkių pieną

32 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų apdorojant daug vario turintį krosnių šlaką, kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Dulkių slopinimo metodai, pvz., vandens čiurkšlė, apdorojant, laikant ir trupinant galutinį šlaką

b

Aukštakrosnės eksploatavimas, esant sumažintam slėgiui

c

Uždaroji krosnis

d

Korpusas, apdangalas ir gaubtas išmetamiesiems teršalams rinkti ir nukreipti į teršalų kiekio mažinimo sistemą

e

Dengtas išleidžiamasis latakas

33 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų liejant pirminio ir antrinio vario gamybai skirtus anodus, kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti uždarąjį piltuvą

b

Naudoti uždarąjį tarpinį kaušą

c

Virš liejimo kaušo ir sukamojo liejimo būgno uždėti gaubtą, turintį oro ištraukimo sistemą

34 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų iš elektrolizerių, kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Dėti paviršinio aktyvumo medžiagų į elektroekstrakcijos vonias

Taikoma visuotinai

b

Naudoti dangčius ar gaubtą išmetamiesiems teršalams rinkti ir nukreipti į teršalų kiekio mažinimo sistemą

Taikoma tik elektroekstrakcijos ar rafinavimo vonioms su mažo grynumo anodais. Netinka, kai vonia visą laiką turi būti neuždengta darbinei temperatūrai užtikrinti (maždaug 65 °C)

c

Uždarieji ir stacionarieji vamzdynai elektrolitų tirpalams tiekti

Taikoma visuotinai

d

Dujų ištraukimas iš katodinių nuosėdų šalinimo įrenginio ir anodų laužo plovimo mašinų

Taikoma visuotinai

35 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų liejant vario lydinius, kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti apvalkalus ar gaubtus išmetamiesiems teršalams rinkti ir nukreipti į teršalų kiekio mažinimo sistemą

b

Pakaitinimo ir liejimo krosnyse lydalus uždengti dangčiais

c

Padidintos siurbimo galios sistema (24)

36 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų, išmetamų atliekant nerūgštinį ir rūgštinį dekapiravimą, kiekį, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Uždengti gaubtu dekapiravimo izopropanoliu liniją, kuri eksploatuojama kaip uždarosios apytakos linija

Taikoma tik nuolatinio veikimo vario valcuotosios vielos dekapiravimo procesui

b

Uždengti dekapiravimo liniją išmetamiesiems teršalams rinkti skirtu gaubtu ir nukreipti jas į teršalų kiekio mažinimo sistemą

Taikoma tik nuolatinio veikimo rūgštinio dekapiravimo procesui

1.2.3.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

Šiame skirsnyje nurodytų metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai pateikti 3 lentelėje.

37 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl žaliavos gavimo, laikymo, tvarkymo, transportavimo, dozavimo, maišymo, mišinių ruošimo, trupinimo, džiovinimo, pjaustymo ir sijojimo bei varinių tekinimo drožlių pirolizinio apdorojimo gaminant pirminį ir antrinį varį į orą išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

38 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl koncentrato džiovinimo gaminant pirminį varį į orą išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Taikymas

Jei organinės anglies kiekis koncentratuose yra didelis (pvz., apie 10 % masės), rankoviniai filtrai gali netikti (dėl filtrų užsikimšimo), bet galima taikyti kitus metodus (pvz., ESP).

39 GPGB.   Siekiant sumažinti iš pirminio vario lydkrosnės ir konverterio išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį (išskyrus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį arba elektros energijos gamybos įrenginį nukreipiamus teršalus), GPGB yra rankovinio filtro ir (arba) šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimas.

40 GPGB.   Siekiant sumažinti iš antrinio vario lydkrosnės bei konverterio ir perdirbant antrinio vario tarpinius produktus išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį (išskyrus į sieros rūgšties gamybos įrenginį nukreipiamus teršalus), GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

41 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant antrinį varį iš karšto lydalo laikymo aukštakrosnės išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

42 GPGB.   Siekiant sumažinti krosnyje perdirbant daug vario turintį šlaką išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro ar dujų plautuvo kartu su ESP naudojimas.

43 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant pirminį ir antrinį varį iš anodinės aukštakrosnės išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro ar dujų plautuvo kartu su ESP naudojimas.

44 GPGB.   Siekiant sumažinti liejant pirminio ir antrinio vario gamybai skirtus anodus išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro arba šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo ar lašų gaudyklės, jei išmetamųjų dujų vandens garų kiekis yra arti rasos taško, naudojimas.

45 GPGB.   Siekiant sumažinti iš vario lydkrosnės išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra žaliavų pasirinkimas ir tiekimas, atsižvelgiant į aukštakrosnės tipą ir naudojamą teršalų kiekio mažinimo sistemą, ir rankovinio filtro naudojimas.

3 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams gaminant varį

Parametras

GPGB

Procesas

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

37 GPGB

Žaliavos gavimas, laikymas, tvarkymas, transportavimas, dozavimas, maišymas, mišinių ruošimas, trupinimas, džiovinimas, pjaustymas ir sijojimas bei vario drožlių pirolizinis apdorojimas gaminant pirminį ir antrinį varį

2–5 (25)  (28)

38 GPGB

Koncentrato džiovinimas gaminant pirminį varį

3–5 (26)  (28)  (29)

39 GPGB

Pirminio vario lydkrosnė ir konverteris (išmetamieji teršalai, išskyrus nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį arba elektros energijos gamybos įrenginį)

2–5 (27)  (28)

40 GPGB

Antrinio vario lydkrosnė bei konverteris ir antrinio vario tarpinio produktų perdirbimas (išmetamieji teršalai, išskyrus nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį)

2–4 (26)  (28)

41 GPGB

Karšto lydalo laikymo krosnis gaminant antrinį varį

≤ 5 (25)

42 GPGB

Daug vario turinčio šlako perdirbimas krosnyje

2–5 (25)  (30)

43 GPGB

Anodinė krosnis (pirminė ir antrinė vario gamyba)

2–5 (26)  (30)

44 GPGB

Anodų liejimas (pirminė ir antrinė vario gamyba)

≤ 5–15 (26)  (31)

45 GPGB

Vario lydkrosnė

2–5 (26)  (32)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.2.3.3.   Organinių junginių išmetimas

46 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl vario drožlių pirolizinio apdorojimo bei antrinių žaliavų džiovinimo, lydymo ir išlydymo išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (33)

Taikymas

a

Degintuvas ar antrinio degimo kamera arba regeneracinis terminis oksidatorius

Taikymą riboja apdorojamų ištekančių dujų šilumingumas, nes mažesnio šilumingumo ištekančioms dujoms reikia naudoti daugiau kuro

b

Įpurkšti adsorbento ir kartu naudoti rankovinį filtrą

Taikoma visuotinai

c

Projektuoti krosnį ir taršos mažinimo metodus atsižvelgiant į turimas žaliavas

Visuotinai taikoma naujoms aukštakrosnėms ir gerokai modernizuotoms esamoms aukštakrosnėms

d

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus

Taikoma visuotinai

e

Terminis BLOA skaidymas krosnyje aukštoje temperatūroje (> 1 000  °C)

Taikoma visuotinai

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 4 lentelę.

4 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi BLOA teršalams dėl vario drožlių pirolizinio apdorojimo bei antrinių žaliavų džiovinimo, lydymo ir išlydimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (34)  (35)

BLOA

3–30

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

47 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl ekstrahavimo tirpikliais gaminant varį hidrometalurginiu būdu išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra abiejų toliau pateiktų metodų taikymas ir išmetamo LOJ kiekio kasmetinis nustatymas, pvz., pagal masių balansą.

 

Metodas

a

Mažesnio garų slėgio technologinis reagentas (tirpiklis)

b

Uždaroji įranga, pvz., uždarieji maišytuvai, uždarieji nusodintuvai ir uždarosios kaupiamosios talpyklos

48 GPGB.   Siekiant sumažinti išmetamą PCDD/F kiekį dėl vario drožlių pirolizinio apdorojimo, lydymo, išlydymo, lydalo rafinavimo ir konvertavimo veiksmų gaminant antrinį varį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus

b

Optimizuoti degimo sąlygas, kad būtų išmetama mažiau organinių junginių

c

Naudoti pusiau uždaras aukštakrosnės įkrovimo sistemas, kad žaliavą būtų galima dėti nedideliais kiekiais

d

PCDD/F terminis skaidymas aukštos temperatūros krosnyje (> 850 °C)

e

Pūsti deguonį į viršutinę aukštakrosnės zoną

f

Vidinio degiklio sistema

g

Antrinio degimo kamera, degintuvas ar regeneracinis terminis oksidatorius (36)

h

Vengti naudoti ištraukiamąsias sistemas, kuriose kaupiasi daug dulkių, kai temperatūra > 250 °C

i

Spartusis aušinimas (36)

j

Įpurkšti adsorbento, kartu naudojant efektyvią dulkių surinkimo sistemą (36)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 5 lentelę.

5 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi PCDD/F teršalams dėl vario drožlių pirolizinio apdorojimo, lydymo, išlydymo, lydalo rafinavimo ir konvertavimo veiksmų gaminant antrinį varį

Parametras

GPGB SITK (ng I-TEQ/Nm3) (37)

PCDD/F

≤ 0,1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.2.3.4.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

Šiame skirsnyje nurodytų metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

49 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant pirminį ir antrinį varį išmetamų SO2 teršalų kiekį (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį arba elektros energijos gamybos įrenginį), GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Sausojo ar pusiau sausojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikoma visuotinai

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

c

Polieterinių tirpiklių naudojimu pagrįsta absorbcijos ir desorbcijos sistema

Netaikoma gaminant antrinį varį.

Netaikoma, jei nėra sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginio

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 6 lentelę.

6 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį ar elektros energijos gamybos įrenginį), gaminant pirminį ir antrinį varį

Parametras

Procesas

GPGB SITK (mg/Nm3) (38)

SO2

Pirminio vario gamyba

50–500 (39)

Antrinio vario gamyba

50–300

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.2.3.5.   Rūgštiniai išmetamieji teršalai

50 GPGB.   Siekiant sumažinti išmetamą rūgščiųjų dujų, esančių elektroekstrakcijos vonių, elektrolitinio rafinavimo vonių, katodinių nuosėdų šalinimo įrenginio ir anodų laužo plovimo mašinos išmetamosiose dujose, kiekį, GPGB yra šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo ar lašų gaudyklės naudojimas.

1.2.4.   Dirvožemis ir gruntinis vanduo

51 GPGB.   Siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio vandens taršos atgaunant varį šlako gaudytuve, GPGB yra nuotekų šalinimo sistemos aušinimo zonose naudojimas ir tinkamas galutinio šlako laikymo vietos projektavimas, kad būtų surinktas perteklinis vanduo ir išvengta skysčių nuotėkio.

52 GPGB.   Siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio vandens taršos elektrolizės būdu gaminant pirminį ir antrinį varį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti sandarią nuotekų šalinimo sistemą

b

Naudoti nepralaidžias ir rūgštims atsparias grindis

c

Laikyti dvisienėse talpyklose arba talpyklose, įstatytose į atsparius aptvarus su nepralaidžiomis grindimis

1.2.5.   Nuotekų susidarymas

53 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo gaminant pirminį ir antrinį varį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti garų kondensatą elektrolizės vonioms šildyti, vario katodams plauti arba grąžinti jį atgal į garo katilą

b

Vandenį, surinktą iš aušinimo zonos, flotacijos proceso ir galutinio šlako hidrotransportavimo, pakartotinai naudoti šlako gaudymo procese

c

Grąžinti į procesą dekapiravimo tirpalus ir plovimo vandenį

d

Apdoroti ekstrahavimo tirpikliais pakopos likučius (neapdorotus) organinio tirpalo turiniui atgauti, hidrometalurginiu būdu gaminant varį

e

Centrifuguoti ekstrahavimo tirpikliais pakopos dumblą, gautą atliekant valymą ir iš nusodintuvų, varį gaminant hidrometalurginiu būdu

f

Po metalų šalinimo stadijos išleidžiamus elektrolizės skysčius pakartotinai naudoti elektroekstrakcijos ir (arba) išplovimo procese

1.2.6.   Atliekos

54 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį gaminant pirminį ir antrinį varį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, proceso atliekų antrinis perdirbimas, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Atgauti metalus iš dulkių ir dumblo, tiekiamo iš dulkių kiekio mažinimo sistemos

Taikoma visuotinai

b

Pakartotinai panaudoti arba parduoti kalcio junginius (pvz., gipsą), susidariusius mažinant SO2 kiekį

Taikoma atsižvelgiant į metalo kiekį ir į tai, ar yra atitinkama rinka

c

Atgauti arba perdirbti panaudotą katalizatorių

Taikoma visuotinai

d

Atgauti metalą iš nuotekų valymo dumblo

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į metalo kiekį ir į galimybę turėti rinką ar procesą

e

Naudoti mažos koncentracijos rūgštį išplovimo procese ar gipsui gaminti

Taikoma visuotinai

f

Atgauti varį iš daug vario turinčio šlako iš šlako aukštakrosnės ar šlako flotacijos įrenginio

g

Naudoti krosnių galutinį šlaką kaip abrazyvinę medžiagą ar (kelių) statybinę medžiagą arba kitaip efektyviai naudojamą medžiagą

Taikymas gali būti ribotas, atsižvelgiant į metalo kiekį ir į tai, ar yra atitinkama rinka

h

Naudoti krosnių iškloją metalams atgauti ar pakartotinai naudoti kaip ugniai atsparią medžiagą

i

Naudoti šlaką iš šlako flotacijos proceso kaip abrazyvinę medžiagą ar statybinę medžiagą arba kitaip efektyviai naudojamą medžiagą

j

Nugriebti šlaką iš lydkrosnių jame esančiam metalui atgauti

Taikoma visuotinai

k

Naudoti išleidžiamą panaudotą elektrolitą variui ir nikeliui atgauti. Likusią rūgštį pakartotinai naudoti naujam elektrolitui ruošti arba gipsui gaminti

l

Panaudotus anodus naudoti kaip aušinimo medžiagą vario lydalo rafinavimo ar perlydymo procese

m

Naudoti anodinį dumblą tauriesiems metalams išgauti

n

Naudoti gipsą iš nuotekų valymo įrenginio pirometalurginiame procese arba parduoti

Taikymas gali būti ribotas dėl gauto gipso kokybės

o

Atgauti metalus iš dumblo

Taikoma visuotinai

p

Hidrometalurginio vario proceso išeikvotą elektrolitą naudoti kaip išplovimo priemonę

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į metalo kiekį ir į tai, ar yra atitinkama rinka ar procesas

q

Perdirbti valcuoto vario nuodegas vario lydkrosnėje

Taikoma visuotinai

r

Atgauti metalus iš panaudoto rūgštinio dekapiravimo tirpalo ir pakartotinai naudoti išvalytą rūgšties tirpalą

1.3.   GPGB IŠVADOS DĖL ALIUMINIO GAMYBOS, ĮSKAITANT ALIUMINIO OKSIDO IR ANODŲ GAMYBĄ

1.3.1.   Aliuminio oksido gamyba

1.3.1.1.   Energija

55 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją gaminant aliuminio oksidą iš boksito, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Plokšteliniai šilumokaičiai

Naudojant plokštelinius šilumokaičius galima atgauti daugiau šilumos iš išplovų, tekančių į nusodinimo zoną, palyginti su kitais metodais, pvz., greitaisiais aušintuvais

Taikoma, jei aušinimo skysčio energiją galima panaudoti procese ir jei kondensato balansas ir išplovų būsena leidžia tai daryti

b

Iškaitinimo krosnys su pseudoverdančiojo sluoksnio cirkuliacija

Iškaitinimo krosnių su pseudoverdančiojo sluoksnio cirkuliacija energijos vartojimo efektyvumas yra gerokai didesnis palyginti su cilindrinėmis krosnimis, nes daugiau atgaunama šilumos iš aliuminio oksido ir dūmtakių dujų

Taikoma tik lydomųjų rūšių aliuminio oksidui Netinka specialiųjų ar nelydomųjų rūšių aliuminio oksidui, nes tokių rūšių aliuminio oksidą reikia iškaitinti stipriau ir tai šiuo metu galima atlikti tik cilindrinėje krosnyje

c

Vienasraučio skaidymo schema

Boksitų šlamas kaitinamas viename sraute, nenaudojant karšto garo, todėl šlamas nepraskiedžiamas (priešingai nei taikant dvisraučio skaidymo schemą)

Taikoma tik naujiems įrenginiams

d

Boksito pasirinkimas

Su daugiau drėgmės turinčiu boksitu į procesą patenka daugiau vandens, todėl padidėja energijos sąnaudos jam išgarinti. Be to, didesnį monohidrato kiekį turinčių boksitų (bemito ir (arba) diasporo) skaidymas turi būti atliekamas esant didesniam slėgiui ir temperatūrai, dėl ko padidėja energijos sąnaudos

Taikoma atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su konkrečia įrenginio konstrukcija, nes kai kurie įrenginiai yra specialiai projektuojami tam tikros kokybės boksitui ir tai mažina galimybę naudoti kitus boksito šaltinius

1.3.1.2.   Į orą išmetami teršalai

56 GPGB.   Siekiant sumažinti iškaitinant aliuminio oksidą išmetamą dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro arba ESP naudojimas.

1.3.1.3.   Atliekos

57 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant aliuminį šalinamų atliekų kiekį ir pagerinti boksitų likučių šalinimą, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Sutankinti boksitų likučius, kad juose liktų kuo mažiau vandens, pvz., naudoti vakuuminius ar didelio slėgio filtrus pusiau sausam papločiui gauti

b

Kuo labiau sumažinti boksitų likučių šarmingumą, kad juos būtų galima pašalinti tiekiant į sąvartyną

1.3.2.   Anodų gamyba

1.3.2.1.   Į orą išmetami teršalai

1.3.2.1.1.   Iš anodų masės gamybos įrenginio išmetami dulkių, PAH ir fluoridų teršalai

58 GPGB.   Siekiant sumažinti iš anodų masės gamybos įrenginio išmetamą dulkių teršalų kiekį (pašalinti kokso dulkes, pvz., dėl jo laikymo ir malimo veiksmų), GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 7 lentelę.

59 GPGB.   Siekiant sumažinti iš anodų masės gamybos įrenginio (karšto pikio laikymo, masės maišymo, aušinimo ir formavimo) išmetamų dulkių ir PAH teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (40)

a

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas, kuriame kaip adsorbentas naudojamas koksas, taikant išankstinį aušinimą arba netaikant, ir rankovinis filtras

b

Regeneracinis terminis oksidatorius

c

Katalizinis terminis oksidatorius

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 7 lentelę.

7 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir BaP (kaip PAH indikatoriaus) teršalams iš anodų masės gamybos įrenginio

Parametras

Procesas

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

Pastos laikymas karštyje, masės maišymas, aušinimas ir formavimas

Kokso dulkių, pvz., dėl jo laikymo ir malimo veiksmų, šalinimas

2–5 (41)

BaP

Pastos laikymas karštyje, masės maišymas, aušinimas ir formavimas

0,001–0,01 (42)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.2.1.2.   Iš išdeginimo įrenginio išmetami dulkių, sieros dioksido, PAH ir fluoridų teršalai

60 GPGB.   Siekiant sumažinti iš išdeginimo įrenginio anodų gamybos įrenginyje, integruotame su pirminio aliuminio lydkrosne išmetamų dulkių, sieros dioksido, PAH ir fluoridų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio naudojimas.

 

Metodas (43)

Taikymas

a

Naudoti mažą sieros kiekį turinčias žaliavas ir kurą

Taikoma visuotinai SO2 teršalams sumažinti

b

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas, kuriame kaip adsorbentas naudojamas aliuminio oksidas, ir rankovinis filtras

Taikoma visuotinai dulkių, PAH ir fluoridų teršalams sumažinti

c

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikymas siekiant mažinti dulkių, SO2, PAH ir fluoridų kiekį gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

d

Regeneracinis terminis oksidatorius kartu su dulkių kiekio mažinimo sistema

Taikoma visuotinai dulkių ir PAH teršalams sumažinti

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 8 lentelę.

8 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių, BaP (kaip PAH indikatoriaus) ir fluoridų teršalams iš anodų gamybos įrenginio, integruoto su pirminio aliuminio lydkrosne, išdeginimo įrenginio

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

2–5 (44)

BaP

0,001–0,01 (45)

HF

0,3–0,5 (44)

Suminis fluoridų kiekis

≤ 0,8 (45)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

61 GPGB.   Siekiant sumažinti iš atskirame anodų gamybos įrenginyje esančio išdeginimo įrenginio išmetamų dulkių, PAH ir fluoridų teršalų kiekį, GPGB yra pirminio filtravimo bloko ir regeneracinio terminio oksidatoriaus naudojimas kartu su sausojo apdorojimo dujų plautuvu (pvz., kalkių sluoksniu).

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 9 lentelę.

9 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių, BaP (kaip PAH indikatoriaus) ir fluoridų teršalams iš atskiro anodų gamybos įrenginio išdeginimo įrenginio

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

2–5 (46)

BaP

0,001–0,01 (47)

HF

≤ 3 (46)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.2.2.   Nuotekų susidarymas

62 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo atliekant anodų išdeginimą, GPGB yra uždarosios vandens apytakos naudojimas.

Taikymas

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams. Taikymas gali būti ribotas dėl vandens kokybės ir (arba) produkto kokybės reikalavimų.

1.3.2.3.   Atliekos

63 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį, GPGB yra dulkių, susidariusių ant kokso filtro, kaip dujų plovimo terpės, pakartotinis naudojimas.

Taikymas

Gali būti taikymo apribojimų atsižvelgiant į pelenų kiekį anglies dulkėse.

1.3.3.   Pirminio aliuminio gamyba

1.3.3.1.   Į orą išmetami teršalai

64 GPGB.   Siekiant išvengti iš pirminio aliuminio gamybos elektrolizės vonių, taikant Sodebergo technologiją, išmetamų pasklidųjų teršalų arba juos surinkti, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti anodų masę, kurioje pikio kiekis yra nuo 25 % iki 28 % (sausos anodų masės)

b

Atnaujinti kolektoriaus konstrukciją, kad būtų galima atlikti uždarojo taškinio įkrovimo veiksmus ir pagerinti ištekančių dujų surinkimo efektyvumą

c

Aliuminio oksido taškinis įkrovimas

d

Padidintas anodų aukštis ir apdorojimas taikant 67 GPGB

e

Gaubtai ant anodų viršaus, kai naudojami didelio srovės tankio anodai, ir apdorojimas taikant 67 GPGB

Aprašymas

64 GPGB c): taikant taškinį aliuminio oksido įkrovimą, išvengiama pastovaus plutos trūkimo (kaip tiekiant rankiniu būdu per šoną ar plutą laužant strypu) ir taip sumažėja su tuo susijęs fluoridų ir dulkių išmetimas.

64 GPGB d): esant didesniam anodų aukščiui, anodo viršaus temperatūra yra mažesnė, todėl susidaro mažiau išmetamųjų teršalų.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 12 lentelę.

65 GPGB.   Siekiant išvengti iš pirminio aliuminio gamybos elektrolizės vonių, naudojant iš anksto išdegintus anodus, išmetamų pasklidųjų teršalų ar juos surinkti, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Automatinis daugiataškis aliuminio oksido įkrovimas

b

Gaubtu visiškai uždengta vonia ir reikiama ištekančių dujų ištraukimo sparta (ištekančioms dujoms nukreipti į apdorojimo įrenginius pagal 67 GPGB), atsižvelgiant į fluoridų susidarymą vonioje ir anglies anodų suvartojimą

c

Padidintos siurbimo galios sistema, prijungta prie 67 GPGB išvardytų taršos mažinimo įrenginių

d

Kuo mažesnė anodų keitimo ir kitų veiksmų, dėl kurių reikia nuimti vonios gaubtus, trukmė

e

Efektyvi proceso valdymo sistema, kad būtų išvengta technologinių nukrypimų, dėl kurių galėtų padidėti gardelės virsmas ir medžiagų išsiskyrimas ir išmetimas

f

Naudoti programuojamą vonios procesų ir techninės priežiūros sistemą

g

Naudoti sukurtus efektyvius valymo metodus sudegusių anodų tvirtinimo įrenginyje fluoridams ir angliai atgauti

h

Ištrauktus anodus laikyti šalia vonios esančiame skyriuje, prijungtame prie 67 GPGB nurodytų apdorojimo įrenginių arba laikyti anodų nuodegas uždarose dėžėse

Taikymas

65 GPGB c) ir h) netaikomi esamiems įrenginiams

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 12 lentelę.

1.3.3.1.1.   Nukreipiami dulkių ir fluoridų išmetamieji teršalai

66 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl žaliavų laikymo, tvarkymo ir transportavimo išmetamų dulkių teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 10 lentelę.

10 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl žaliavų laikymo, tvarkymo ir transportavimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (48)

Dulkės

≤ 5–10

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

67 GPGB.   Siekiant sumažinti iš elektrolizės vonių išmetamų dulkių, metalų ir fluoridų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (49)

Taikymas

a

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas, kuriame kaip adsorbentas naudojamas aliuminio oksidas, ir rankovinis filtras

Taikoma visuotinai

b

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas, kuriame kaip adsorbentas naudojamas aliuminio oksidas, rankovinis filtras ir šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 11 lentelę ir 12 lentelę.

11 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir fluoridų teršalams iš elektrolizės vonių

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

2–5 (50)

HF

≤ 1,0 (50)

Suminis fluoridų kiekis

≤ 1,5 (51)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.3.1.2.   Suminis dulkių ir fluoridų išmetamųjų teršalų kiekis

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi visoms elektrolizės cecho dulkių ir fluoridų teršalams (surinktoms iš elektrolizės vonių ir stogo ventiliacinių angų). Žr. 12 lentelę.

12 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi visoms elektrolizės cecho dulkių ir fluoridų teršalams (surinktoms iš elektrolizės vonių ir stogo ventiliacinių angų)

Parametras

GPGB

GPGB SITK esamiems įrenginiams (kg/t Al) (52)  (53)

GPGB SITK naujiems įrenginiams (kg/t Al) (52)

Dulkės

64 GPGB, 65 GPGB ir 67 GPGB derinys

≤ 1,2

≤ 0,6

Suminis fluoridų kiekis

≤ 0,6

≤ 0,35

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

68 GPGB.   Siekiant išvengti dėl lydymo, išlydyto metalo apdorojimo ir liejimo, gaminant pirminį aliuminį išmetamų dulkių ir metalų taršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti skystąjį metalą iš elektrolizės vonios ir neužterštą aliuminio žaliavą, t. y. kietąją žaliavą, kurioje nebūtų tokių medžiagų, kaip dažai, plastikai ar alyva (pvz., viršutinę ir apatinę luitų dalis, nupjautas dėl neatitikties kokybės reikalavimams)

b

Rankovinis filtras (54)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 13 lentelę.

13 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl lydymo, išlydyto metalo apdorojimo ir liejimo gaminant pirminį aliuminį

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (55)  (56)

Dulkės

2–25

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.3.1.3.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

69 GPGB.   Siekiant sumažinti iš elektrolizės vonių išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti mažai sieros turinčius anodus

Taikoma visuotinai

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas (57)

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli išeinančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

Aprašymas

69 GPGB a): anodai, kuriuose sieros kiekio metinis vidurkis yra mažesnis kaip 1,5 %, gali būti pagaminti tinkamai derinant naudojamą žaliavą. Metinis sieros kiekio vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 %, kad elektrolizės procesas būtų efektyvus.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 14 lentelę.

14 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams iš elektrolizės vonių

Parametras

GPGB SITK (kg/t Al) (58)  (59)

SO2

≤ 2,5–15

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.3.1.4.   Perfluorangliavandenilių išmetamieji teršalai

70 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant pirminį aliuminį išmetamų perfluorangliavandenilių teršalų kiekį, GPGB yra visų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Automatinis daugiataškis aliuminio oksido įkrovimas

Taikoma visuotinai

b

Elektrolizės proceso kompiuterinis valdymas, pagrįstas vonios duomenų aktyviomis bazėmis ir vonios darbinių parametrų stebėsena

Taikoma visuotinai

c

Automatinis anodinio reiškinio slopinimas

Netaikoma Søderberg vonioms, nes dėl anodo konstrukcijos (tik iš vienos dalies) vonios srauto su šiuo metodu susieti neįmanoma

Aprašymas

70 GPGB c): anodinis reiškinys stebimas, kai aliuminio oksido kiekis elektrolite sumažėja iki mažiau kaip 1–2 %. Esant šiam reiškiniui, vietoj aliuminio oksido skaidymo vyksta kriolito elektrolito skilimas į metalo ir fluorido jonus, pastarieji sudaro dujinius perfluorangliavandenilius, kurie reaguoja su angliniu anodu.

1.3.3.1.5.   PAH ir CO išmetamieji teršalai

71 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl pirminio aliuminio gamybos taikant Søderberg technologiją išmetamų CO ir PAH teršalų kiekį, GPGB yra vonios išmetamosiose dujose esančių CO ir PAH deginimas.

1.3.3.2.   Nuotekų susidarymas

72 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo, GPGB yra aušinamojo vandens ir išvalytų nuotekų, įskaitant lietaus vandenį, pakartotinis panaudojimas arba perdirbimas.

Taikymas

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams ir gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams Taikymas gali būti ribotas dėl vandens kokybės ir (arba) produkto kokybės reikalavimų. Pakartotinai panaudoto arba perdirbto aušinamojo vandens, išvalytų nuotekų ir lietaus vandens kiekis negali būti didesnis kaip procesui atlikti būtinas vandens kiekis.

1.3.3.3.   Atliekos

73 GPGB.   Siekiant sumažinti elektrolizės vonių panaudotos išklojos šalinamą kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad ją būtų galima lengviau pakartotinai perdirbti išorėje, pvz., gaminti cementą atliekant bazinio šlako regeneracijos procesą, naudoti kaip prisotinimo anglimi medžiagą plieno arba ferolydinių pramonėje arba kaip antrinę žaliavą (pvz., akmens vatą), atsižvelgiant į galutinio vartotojo reikalavimus.

1.3.4.   Antrinio aliuminio gamyba

1.3.4.1.   Antrinės žaliavos

74 GPGB.   Siekiant padidinti žaliavų išeigą, GPGB yra nemetalinių sudedamųjų dalių ir kitų nei aliuminis metalų atskyrimas, taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį ir atsižvelgiant į apdorojamų medžiagų sudėtį.

 

Metodas

a

Geležies grupės metalų atskyrimas magnetu

b

Aliuminio atskyrimas nuo kitų sudedamųjų dalių taikant sūkurinių srovių metodą (naudojant judamuosius elektromagnetinius laukus)

c

Įvairių metalinių ir nemetalinių sudedamųjų dalių atskyrimas pagal santykinį tankį (naudojant skirtingo tankio skystį ar orą)

1.3.4.2.   Energija

75 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Iš anksto pakaitinti aukštakrosnės įkrovą išmetamosiomis dujomis

Taikoma tik necilindrinėms aukštakrosnėms

b

Dujų su nesudegusiais angliavandeniliais grąžinimas atgal į degiklio sistemą

Taikoma tik atšvaitinėms aukštakrosnėms ir džiovintuvams

c

Tiekti skystąjį metalą tiesioginiam liejimui

Taikymą riboja reikiama transportavimo trukmė (ne ilgesnė kaip 4–5 valandos)

1.3.4.3.   Į orą išmetami teršalai

76 GPGB.   Siekiant išvengti į orą išmetamų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra alyvos ir organinių junginių pašalinimas nuo drožlių prieš lydymo stadiją, jas centrifuguojant ir (arba) džiovinant (60).

Taikymas

Centrifuguojamos tik labai tepaluotos drožlės prieš jų džiovinimą. Gali neprireikti šalinti alyvą ir organinius junginius, jei krosnis ir teršalų kiekio mažinimo sistema yra suprojektuotos apdoroti ir organines medžiagas.

1.3.4.3.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

77 GPGB.   Siekiant išvengti dėl metalo laužo parengtinio apdorojimo išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Uždarasis ar pneumatinis konvejeris su oro ištraukimo sistema

b

Įkrovimo ir iškrovimo vietų apdangalai ar gaubtai su oro ištraukimo sistema

78 GPGB.   Siekiant išvengti įkraunant ir iškraunant lydymo krosnis ar išleidžiant iš jų lydalą išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Virš aukštakrosnės dangčio ir išleidimo angos uždėti gaubtus su ištekančių dujų ištraukimo sistema, prijungta prie filtravimo sistemos

Taikoma visuotinai

b

Apdangalas dūmams surinkti, kuris dengia įkrovimo ir lydalo išpylimo zonas

Taikoma tik stacionariosioms būgninėms aukštakrosnėms

c

Sandari aukštakrosnės įkrovos vieta (61)

Taikoma visuotinai

d

Sandarus įkrovimo įtaisas

Taikoma tik necilindrinėms aukštakrosnėms

e

Padidintos siurbimo galios sistema, kuri gali būti modifikuota pagal reikiamą procesą (61)

Taikoma visuotinai

Aprašymas

78 GPGB a) ir b): naudojamas ištraukiamasis gaubtas proceso ištekančioms dujoms surinkti ir nukreipti.

78 GPGB d): sandarikliai ant įkrovos vežimėlio (konteinerio), kad iškraunant metalo laužą pro aukštakrosnės įkrovos vietą, būtų užtikrintas aukštakrosnės sandarumas.

79 GPGB.   Siekiant sumažinti iš nuodegų ar šlako apdorojimo įrenginių išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Nuodegų ar šlako aušinimas sandariose talpyklose inertinių dujų atmosferoje iš karto, kai krosnyje jie nugriebiami nuo paviršiaus

b

Apsaugoti nuodegas ar šlaką nuo sušlapinimo

c

Nuodegų ar šlako tankinimas oro ištraukimo ir dulkių kiekio mažinimo sistema

1.3.4.3.2.   Nekreipiami dulkių išmetamieji teršalai

80 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl drožlių džiovinimo ir organinių medžiagų šalinimo nuo jų, dėl nemetalinių sudedamųjų dalių ir kitų nei aliuminis metalų trupinimo, malimo bei atskyrimo sausuoju būdu ir dėl laikymo, tvarkymo ir transportavimo gaminant antrinį aliuminį išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 15 lentelę.

15 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl drožlių džiovinimo ir organinių medžiagų šalinimo nuo jų, dėl nemetalinių sudedamųjų dalių ir kitų nei aliuminis metalų trupinimo, malimo bei atskyrimo sausuoju būdu ir dėl laikymo, tvarkymo ir transportavimo gaminant antrinį aliuminį

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (62)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

81 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl aukštakrosnės procesų, pvz., įkrovimo, lydymo, lydalo išpylimo iš išlydyto metalo apdorojimo gaminant antrinį aliuminį išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 16 lentelę.

16 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl aukštakrosnės procesų, pvz., įkrovimo, lydymo, lydalo išpylimo iš išlydyto metalo apdorojimo gaminant antrinį aliuminį

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (63)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

82 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl perlydymo gaminant antrinį aliuminį išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti neužterštą aliuminio žaliavą, t. y. kietąją žaliavą, kurioje nebūtų tokių medžiagų, kaip dažai, plastikai ar alyva (pvz., luitus)

b

Optimizuoti degimo sąlygas, kad būtų išmetama mažiau dulkių

c

Rankovinis filtras

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 17 lentelę.

17 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkėms dėl perlydymo gaminant antrinį aliuminį

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (64)  (65)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.4.3.3.   Organinių junginių išmetimas

83 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl užterštų antrinių žaliavų (pvz., drožlių) terminio apdorojimo ir dėl lydkrosnės išmetamą organinių junginių ir PCDD/F teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas, kartu taikant bent vieną iš toliau pateiktų metodų.

 

Metodas (66)

a

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus

b

Lydkrosnių vidinio degiklio sistema

c

Papildomas degiklis

d

Spartusis aušinimas

e

Aktyvintųjų anglių įpurškimas

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 18 lentelę.

18 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi BLOA ir PCDD/F teršalams dėl užterštų antrinių žaliavų (pvz., drožlių) terminio apdorojimo ir dėl lydkrosnės

Parametras

Vienetas

GPGB SITK

BLOA

mg/Nm3

≤ 10–30 (67)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (68)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.4.3.4.   Rūgštiniai išmetamieji teršalai

84 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl užterštų antrinių žaliavų (pvz., drožlių) terminio apdorojimo, dėl lydkrosnės, perlydymo ir išlydyto metalo apdorojimo išmetamų HCl, Cl2 ir HF teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

Metodas

a

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus (69)

b

Įpurkšti Ca(OH)2 ar natrio hidrokarbonato ir naudoti rankovinį filtrą (69)

c

Rafinavimo proceso kontrolė, reguliuojant rafinavimo dujų kiekį, naudojamą išlydytuose metaluose esančioms priemaišoms pašalinti

d

Rafinavimo procese naudoti inertinėmis dujomis praskiestas chloro dujas

Aprašymas

84 GPGB d): naudoti inertinėmis dujomis praskiestas chloro dujas chloro teršalams sumažinti. Rafinavimą tai pat galima atlikti naudojant tik inertines dujas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 19 lentelę.

19 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi HCl, Cl2 ir HF teršalams dėl užterštų antrinių žaliavų (pvz., drožlių) terminio apdorojimo, dėl lydkrosnės, perlydymo ir išlydyto metalo apdorojimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

HCl

≤ 5–10 (70)

Cl2

≤ 1 (71)  (72)

HF

≤ 1 (73)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.4.4.   Atliekos

85 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį gaminant antrinį aliuminį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai naudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

a

Surinktas dulkes pakartotinai panaudoti lydymo lydkrosnėse su dengiamuoju druskų sluoksniu procese arba bazinio šlako regeneracijos procese

b

Visas bazinio šlako antrinio perdirbimo ciklas

c

Apdoroti nuodegas ar oksidinį šlaką aliuminiui atgauti, kai jis lydomas krosnyse be dengiamojo druskų sluoksnio

86 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant antrinį aliuminį susidarančio šlako kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Pagerinti naudojamų žaliavų kokybę, atskiriant nemetalines sudedamąsias dalis ir kitus nei aliuminis metalus, jei aliuminio laužas sumaišytas su kitomis sudedamosiomis dalimis

Taikoma visuotinai

b

Pašalinti alyvą ir organines sudedamąsias dalis iš užterštų drožlių prieš lydant

Taikoma visuotinai

c

Metalų siurbimas arba maišymas

Netaikoma cilindrinėms aukštakrosnėms

d

Pakreipiamoji cilindrinė krosnis

Gali būti šios aukštakrosnės naudojimo apribojimų dėl žaliavų dalelių dydžio

1.3.5.   Bazinio šlako antrinio perdirbimo procesas

1.3.5.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

87 GPGB.   Siekiant išvengti dėl bazinio šlako antrinio perdirbimo proceso išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Įrangą uždengti gaubtu su dujų ištraukiamąja sistema, sujungta su filtravimo sistema

b

Gaubtas su dujų ištraukiamąja sistema, sujungta su filtravimo sistema

1.3.5.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

88 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl trupinimo ir sausojo malimo, susijusio su šlako sugrąžinimo procesu, išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 20 lentelę.

20 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl trupinimo ir sausojo malimo, susijusio su šlako regeneracijos procesu

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (74)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.3.5.3.   Dujiniai junginiai

89 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl šlapiojo malimo ir išplovimo, atliekant bazinio šlako regeneracijos procesą, išmetamų dujinių teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (75)

a

Aktyvintųjų anglių įpurškimas

b

Degintuvas

c

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas su H2SO4 tirpalu

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 21 lentelę.

21 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dujiniams teršalams dėl šlapiojo malimo ir išplovimo, atliekant bazinio šlako regeneracijos procesą

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (76)

NH3

≤ 10

PH3

≤ 0,5

H2S

≤ 2

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.4.   GPGB IŠVADOS DĖL ŠVINO IR (ARBA) ALAVO GAMYBOS

1.4.1.   Į orą išmetami teršalai

1.4.1.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

90 GPGB.   Siekiant išvengti dėl pirminių ir antrinių žaliavų (išskyrus baterijas) ruošimo (pvz., dozavimo, maišymo, mišinių ruošimo, trupinimo, pjaustymo, sijojimo) išmetamų pasklidųjų taršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Dulkančioms medžiagoms skirtas uždaras konvejeris ar pneumatinė transportavimo sistema

Taikoma visuotinai

b

Uždaroji įranga. Kai naudojamos dulkančios medžiagos, taršalai surenkami ir tiekiami į teršalų kiekio mažinimo sistemą

Taikoma tik žaliavų mišiniams, paruoštiems naudojant dozavimo bunkerio arba dozavimo pagal masės mažėjimą sistemą

c

Žaliavų maišymas, atliekamas uždarame pastate

Taikoma tik dulkančioms medžiagoms. Esamiems įrenginiams gali būti sunku taikyti dėl reikalavimo turėti pakankamai laisvos vietos įrangai

d

Dulkių slopinimo sistemos, pvz., vandens purškimo sistemos

Taikoma tik maišant lauko sąlygomis

e

Žaliavų granuliavimas

Taikoma tik tais atvejais, kai procesui ir krosniai galima naudoti granuliuotas žaliavas

91 GPGB.   Siekiant išvengti dėl medžiagų pirminio apdorojimo (pvz., džiovinimo, išardymo, aglomeravimo, briketavimo, granuliavimo ir akumuliatorių trupinimo, sijojimo ir rūšiavimo) gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Dulkančioms medžiagoms skirtas uždarasis konvejeris ar pneumatinė transportavimo sistema

b

Uždaroji įranga. Kai naudojamos dulkančios medžiagos, teršalai surenkami ir tiekiami į teršalų kiekio mažinimo sistemą

92 GPGB.   Siekiant išvengti dėl įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo veiksmų gaminant šviną ir (arba) alavą ir dėl pradinių vario šalinimo veiksmų gaminant pirminį šviną išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra tinkamo toliau nurodytų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Uždengta įkrovimo sistema su oro ištraukimu

Taikoma visuotinai

b

Sandariosios ar uždarosios krosnys su sandariomis angomis įkrovoms (77) atliekant pertraukiamo įkrovimo ir išleidimo procesus

Taikoma visuotinai

c

Eksploatuoti krosnį ir dujų tiekimo sistemą, esant sumažintam slėgiui ir pakankamai dujų ištraukimo spartai, kad būtų išvengta slėgio didėjimo

Taikoma visuotinai

d

Gaudomieji gaubtai ar apdangalai įkrovimo ir lydalo išpylimo vietose

Taikoma visuotinai

e

Uždaras pastatas

Taikoma visuotinai

f

Visiškas uždengimas gaubtu ir oro ištraukimo sistema

Taikyti esamiems įrenginiams ar gerokai modernizuotiems esamiems įrenginiams gali būti sunku dėl erdvės reikalavimų

g

Užtikrinti aukštakrosnės sandarumą

Taikoma visuotinai

h

Palaikyti žemiausią įmanomą aukštakrosnės temperatūrą

Taikoma visuotinai

i

Naudoti gaubtą su oro ištraukimo sistema lydalo išpylimo vietoje, virš kaušų ir oksidinio šlako šalinimo zonoje

Taikoma visuotinai

j

Pirminis dulkančių žaliavų apdorojimas, pvz., granuliavimas

Taikoma tik tais atvejais, kai procesui ir krosniai galima naudoti granuliuotas žaliavas

k

Uždėti gaubtą ant kaušų lydalo išpylimo metu

Taikoma visuotinai

l

Su filtravimo sistema sujungta oro ištraukimo sistema įkrovimo ir lydalo išpylimo zonoje

Taikoma visuotinai

93 GPGB.   Siekiant išvengti dėl perlydymo, rafinavimo ir liejimo gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų pasklidųjų teršalų ar sumažinti jų kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Gaubtas virš tiglinės aukštakrosnės ar lydalo katilo (kokilės) su oro ištraukimo sistema

b

Dangčiai kokilei uždengti rafinavimo reakcijų ir cheminių medžiagų pridėjimo metu

c

Gaubtas su oro ištraukimo sistema prie išleidžiamųjų latakų ir lydalo išpylimo vietų

d

Lydalo temperatūros kontrolė

e

Uždarieji mechaniniai šlako semtuvai dulkančiam šlakui ar jo likučiams pašalinti

1.4.1.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

94 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl žaliavų ruošimo (pvz., gavimo, tvarkymo, laikymo, dozavimo, maišymo, mišinių ruošimo, džiovinimo, trupinimo, pjaustymo ir sijojimo) gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 22 lentelę.

22 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl žaliavų ruošimo gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (78)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

95 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl baterijų ir akumuliatorių ruošimo (trupinimo, sijojimo ir rūšiavimo) išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro ar šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 23 lentelę.

23 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl baterijų ruošimo (trupinimo, sijojimo ir rūšiavimo)

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (79)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

96 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį), GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 24 lentelę.

24 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir švino teršalams (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį) dėl įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

2–4 (80)  (81)

Pb

≤ 1 (82)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

97 GPGB.   Siekiant sumažinti gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą dėl perlydymo, rafinavimo ir liejimo išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Atliekant pirometalurginius procesus, palaikyti kiek įmanoma žemesnę lydalo vonios temperatūrą, atsižvelgiant į proceso stadiją, ir naudoti rankovinį filtrą

b

Atliekant hidrometalurginius procesus, naudoti šlapiojo apdorojimo dujų plautuvą (skruberį)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 25 lentelę.

25 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir švino teršalams gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą dėl perlydymo, rafinavimo ir liejimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

2–4 (83)  (84)

Pb

≤ 1 (85)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.4.1.3.   Organinių junginių išmetimas

98 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl žaliavų džiovinimo ir lydymo proceso gaminant antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (86)

Taikymas

a

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus

Taikoma visuotinai

b

Optimizuoti degimo sąlygas, kad būtų išmetama mažiau organinių junginių

Taikoma visuotinai

c

Degintuvas ar regeneracinis terminis oksidatorius

Taikymą riboja apdorojamų ištekančių dujų šilumingumas, nes mažesnio šilumingumo ištekančioms dujoms reikia naudoti daugiau kuro

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 26 lentelę.

26 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi BLOA teršalams gaminant antrinį šviną ir (arba) alavą dėl žaliavų džiovinimo ir lydymo proceso

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (87)

BLOA

10–40

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

99 GPGB.   Siekiant sumažinti lydant antrines švino ir (arba) alavo žaliavas išmetamą PCDD/F kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

Metodas

a

Pasirinkti ir tiekti žaliavas atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus (88)

b

Naudoti pusiau uždaros aukštakrosnės įkrovimo sistemas, kad žaliava būtų galima dėti nedideliais kiekiais (88)

c

Lydkrosnių vidinio degiklio sistema (88)

d

Degintuvas ar regeneracinis terminis oksidatorius (88)

e

Vengti naudoti ištraukiamąsias sistemas, kuriose kaupiasi daug dulkių, kai temperatūra > 250 °C (88)

f

Spartusis aušinimas (88)

g

Įpurkšti adsorbento, kartu naudojant efektyvią dulkių surinkimo sistemą (88)

h

Naudoti efektyvią dulkių surinkimo sistemą

i

Pūsti deguonį į viršutinę lydkrosnės zoną

j

Optimizuoti degimo sąlygas, kad būtų išmetama mažiau organinių junginių (88)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 27 lentelę.

27 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi PCDD/F teršalams lydant antrines švino ir (arba) alavo žaliavas

Parametras

GPGB SITK (ng I-TEQ/Nm3) (89)

PCDD/F

≤ 0,1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.4.1.4.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

100 GPGB.   Siekiant išvengti dėl įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo, gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą išmetamų SO2 teršalų (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį), ar jas sumažinti, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Žaliavų, turinčių sieros sulfatų forma, šarminis išplovimas

Taikoma visuotinai

b

Sausojo ar pusiau sausojo apdorojimo dujų plautuvas (90)

Taikoma visuotinai

c

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas (90)

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

d

Sieros cheminis surišimas lydalo fazėje

Taikoma tik antrinio švino gamybai

Aprašymas

100 GPGB a): naudojama šarminio metalo druska sulfatams pašalinti iš antrinių žaliavų prieš jas lydant.

100 GPGB d): sierai chemiškai surišti lydalo fazėje į lydkrosnes dedama geležies ir sodos (Na2CO3), kurie reaguoja su žaliavose esančia siera, susidarant Na2S-FeS šlakui.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 28 lentelę.

28 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties ar skysto SO2 gamybos įrenginį) dėl įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo, gaminant pirminį ir antrinį šviną ir (arba) alavą

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (91)  (92)

SO2

50–350

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.4.2.   Dirvožemio ir gruntinio vandens apsauga

101 GPGB.   Siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio vandens užteršimo dėl baterijų laikymo, trupinimo, sijojimo ir rūšiavimo veiksmų, GPGB yra rūgštims atsparaus grindų paviršiaus ir išpiltos rūgšties surinkimo sistemos naudojimas.

1.4.3.   Nuotekų susidarymas ir apdorojimas

102 GPGB.   Siekiant išvengti nuotėkų susidarymo dėl šarminio išplovimo proceso, GPGB yra vandenio tirpalo, gauto natrio sulfatui kristalizuojantis šarminių metalų druskų tirpaluose, pakartotinis naudojimas.

103 GPGB.   Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį dėl baterijų ruošimo, kai rūgščių rūkas nukreipiamas į nuotekų valymo įrenginį, GPGB yra tinkamai suprojektuoto nuotekų valymo įrenginio, kuriame būtų sumažintas šiame sraute esančių teršalų kiekis, eksploatavimas.

1.4.4.   Atliekos

104 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį gaminant pirminį šviną, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai naudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Pakartotinai naudoti dulkes iš švino gamybos proceso dulkių šalinimo sistemos

Taikoma visuotinai

b

Se ir Te atgavimas iš šlapiojo ar sausojo dujų plovimo įrangos dulkių ir (arba) dumblo

Taikymą gali riboti esamo gyvsidabrio kiekis

c

Ag, Au, Bi, Sb ir Cu atgavimas iš oksidinio šlako rafinavimo

Taikoma visuotinai

d

Metalų atgavimas iš nuotekų valymo dumblo

Tiesioginį nuotekų valymo įrenginio dumblo lydymą galėtų riboti kai kurie elementai, pvz., As, Tl ir Cd

e

Dėti fliusų, kurie paverstų šlaką išoriniam naudojimui tinkamesne medžiaga

Taikoma visuotinai

105 GPGB.   Siekiant išgauti iš švino akumuliatorių polipropileną ir polietileną, GPGB yra jų atskyrimas nuo akumuliatorių prieš lydymą.

Taikymas

Tai gali netikti šachtinėms aukštakrosnėms dėl neišardytų (sveikų) baterijų pralaidumo dujoms, kuris yra būtinas aukštakrosnės procesams.

106 GPGB.   Siekiant pakartotinai panaudoti arba atgauti sieros rūgštį, surinktą atliekant švino akumuliatorių regeneravimo procesą, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad ją būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti ar perdirbti viduje ar išorėje, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Pakartotinai naudoti kaip dekapiravimo medžiagą

Taikoma visuotinai atsižvelgiant į vietines sąlygas, pvz., dekapiravimo proceso taikymą ir į rūgštyje esančių priemaišų suderinamumą su procesu

b

Pakartotinai naudoti kaip žaliavą chemijos gamykloje

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į vietinės chemijos gamyklos buvimą

c

Rūgšties atgavimas skaidant

Taikoma tik tada, kai yra sieros rūgšties ar skysto sieros dioksido gamybos įrenginys

d

Gipso gamyba

Taikoma tik tada, jei atgautoje rūgštyje esančios priemaišos nedaro įtakos gipso kokybei arba jei kitiems tikslams galima naudoti blogesnės kokybės gipsą, pvz., kaip fliusą

e

Natrio sulfato gamyba

Taikoma tik šarminio išplovimo procesams

107 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį gaminant antrinį šviną ir (arba) alavą, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

a

Pakartotinai naudoti likučius lydymo procese švinui ir kitiems metalams atgauti

b

Apdoroti likučius ir atliekas specialiose įrenginiuose medžiagoms atgauti

c

Apdoroti likučius ir atliekas taip, kad juos būtų galima naudoti kituose procesuose

1.5.   GPGB IŠVADOS DĖL CINKO IR (ARBA) KADMIO GAMYBOS

1.5.1.   Pirminio cinko gamyba

1.5.1.1.   Hidrometalurginis cinko gamybos būdas

1.5.1.1.1.   Energija

108 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra iš degimo krosnies ištekančių dujų šilumos panaudojimas, taikant vieną iš toliau pateiktų metodų arba jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti katilą utilizatorių ir turbinas elektros energijai gaminti

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į energijos kainas valstybėje narėje ir jos energetikos politika

b

Naudoti katilą utilizatorių ir turbinas mechaninei energijai gaminti, kuri būtų naudojama procese

Taikoma visuotinai

c

Naudoti katilą utilizatorių šilumai gaminti, kuri būtų naudojama procese ir (arba) biurui šildyti

Taikoma visuotinai

1.5.1.1.2.   Į orą išmetami teršalai

1.5.1.1.2.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

109 GPGB.   Siekiant sumažinti ruošiant degimo aukštakrosnės žaliavas ir jas tiekiant išmetamų pasklidžiųjų dulkių teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abu toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Tiekti sudrėkintą žaliavą

b

Visiškai uždara technologinė įranga, prijungta prie teršalų kiekio mažinimo sistemos

110 GPGB.   Siekiant sumažinti degtų medžiagų apdorojimo proceso pasklidžiųjų dulkių išmetamųjų teršalų kiekį,GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Atlikti veiksmus esant sumažintam slėgiui

b

Visiškai uždara technologinė įranga, prijungta prie teršalų kiekio mažinimo sistemos

111 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl išplovimo, kietųjų medžiagų atskyrimo nuo skysčių ir gryninimo į orą išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Uždengti talpyklas dangčiu

Taikoma visuotinai

b

Uždengti technologinių skysčių įleidžiamuosius ir išleidžiamuosius latakus

Taikoma visuotinai

c

Prijungti talpyklas prie centrinės teršalų kiekio mažinimo sistemos su mechanine trauka arba prie atskiros talpyklos teršalų kiekio mažinimo sistemos

Taikoma visuotinai

d

Uždengti vakuuminius filtrus gaubtais ir juos prijungti prie teršalų kiekio mažinimo sistemos

Taikoma filtruojant tik karštus skysčius išplovimo ir kietųjų medžiagų atskyrimo nuo skysčių stadijose

112 GPGB.   Siekiant sumažinti elektroekstrakcijos proceso metu išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra priedų, ypač putodarių, naudojimas elektroekstrakcijos voniose.

1.5.1.1.2.2.   Nukreipiami išmetamieji teršalai

113 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl žaliavų tvarkymo ir laikymo, sausųjų degimo aukštakrosnės žaliavų ruošimo, sausųjų žaliavų tiekimo į degimo krosnį ir degtų medžiagų apdorojimo išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 29 lentelę.

29 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl žaliavų tvarkymo ir laikymo, sausųjų degimo aukštakrosnės žaliavų ruošimo, sausųjų žaliavų tiekimo į degimo krosnį ir degtų medžiagų apdorojimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (93)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

114 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl išplovimo, gryninimo ir elektrolizės į orą išmetamų cinko ir sieros rūgšties teršalų kiekį bei siekiant sumažinti dėl gryninimo išmetamų arsano ir stibano teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (94)

a

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

b

Lašų gaudyklė

c

Centrifugavimo sistema

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 30 lentelę.

30 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi cinko ir sieros rūgšties teršalams dėl išplovimo, gryninimo ir elektrolizės bei siekiant sumažinti dėl gryninimo išmetamų arsano ir stibano teršalų kiekį

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (95)

Zn

≤ 1

H2SO4

< 10

AsH3 ir SbH3 suminis kiekis

≤ 0,5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.1.1.3.   Dirvožemio ir gruntinio vandens apsauga

115 GPGB.   Siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio vandens taršos, GPGB yra išplovimo ar gryninimo metu talpyklų laikymas vandens nepraleidžiančioje pylimais atitvertoje zonoje ir vonių korpusų antrinio apsauginio apvalkalo naudojimas.

1.5.1.1.4.   Nuotekų susidarymas

116 GPGB.   Siekiant sumažinti švaraus vandens suvartojimą ir išvengti nuotekų susidarymo, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Iš katilo ir iš degimo krosnies uždarųjų aušinimo grandinių išleidžiamą vandenį grąžinti į šlapiojo dujų plovimo įrenginį ar į išplovimo stadiją

b

Degimo krosnies valymo, elektrolizės ir liejimo stadijų nuotekas ir (arba) išpiltus skysčius grąžinti į išplovimo stadiją

c

Išplovimo ir gryninimo procesų plovimo stadijų, filtravimo papločio plovimo ir šlapiojo dujų plovimo nuotekas ir (arba) išpiltus skysčius grąžinti į išplovimo (arba) gryninimo stadiją

1.5.1.1.5.   Atliekos

117 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Koncentrato laikymo ir tvarkymo vietose surinktas dulkes pakartotinai panaudoti procese (kartu su koncentrato žaliava)

Taikoma visuotinai

b

Dulkes, surinktas degtų medžiagų bunkeryje, pakartotinai naudoti degimo procese

Taikoma visuotinai

c

Švino ir sidabro turinčių likučių, kaip žaliavos, antrinis perdirbimas išoriniame įrenginyje

Taikoma atsižvelgiant į metalų kiekį ir į galimybę turėti rinką ar procesą

d

Cu, Co, Ni, Cd, Mn turinčių likučių, kaip žaliavos, antrinis perdirbimas išoriniame įrenginyje, kad būtų gautas paklausus produktas

Taikoma atsižvelgiant į metalo kiekį ir į galimybę turėti rinką ar procesą

118 GPGB.   Siekiant skystas atliekas paruošti galutiniam pašalinimui, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Apdorojimas pirometalurginiu būdu Waelz cilindrinėje krosnyje

Taikoma tik neutralioms skystoms atliekoms, kuriose nėra per daug cinko feritų ir (arba) didelės koncentracijos tauriųjų metalų

b

Jarozito produkto gavimo (Jarofix) procesas

Taikoma tik jarozito geležies likučiams. Ribotas taikymas dėl galiojančio patento

c

Sulfidavimo procesas

Taikomas tik jarozito geležies likučiams ir tiesioginio išplovimo likučiams

d

Geležies likučių tankinimas

Taikoma tik getito likučiams ir daug gipso turinčiam dumblui iš nuotekų valymo įrenginio

Aprašymas

118 GPGB b): Jarofix procesą sudaro jarozito nuosėdų maišymas su portlandcemenčiu, kalkėmis ir vandeniu.

118 GPGB c): sulfidavimo procesą sudaro NaOH ir Na2S pridėjimas į dalelių separatoriaus likučius ir į sulfidavimo reaktorius.

118 GPGB d): geležies likučių sutankinimas yra vandens kiekio mažinimas, naudojant filtrus ir pridedant kalkių ar kitų cheminių medžiagų.

1.5.1.2.   Cinko gamyba pirometalurginiu būdu

1.5.1.2.1.   Į orą išmetami teršalai

1.5.1.2.1.1.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

119 GPGB.   Siekiant sumažinti pirometalurginiu būdu gaminant cinką išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį), GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Taikymas

Jei organinės anglies kiekis koncentratuose yra didelis (pvz., apie 10 % masės), rankoviniai filtrai gali netikti dėl jų užkimšimo, bet galima taikyti kitus metodus (pvz., naudoti šlapiojo apdorojimo dujų plautuvą).

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 31 lentelę.

31 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams pirometalurginiu būdu gaminant cinką (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį)

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (96)  (97)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

120 GPGB.   Siekiant sumažinti pirometalurginiu būdu gaminant cinką išmetamų SO2 teršalų kiekį (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį), GPGB yra šlapiojo sieros šalinimo metodo taikymas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 32 lentelę.

32 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams pirometalurginiu būdu gaminant cinką (išskyrus teršalus, nukreipiamus į sieros rūgšties gamybos įrenginį)

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (98)

SO2

≤ 500

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.2.   Antrinio cinko gamyba

1.5.2.1.   Į orą išmetami teršalai

1.5.2.1.1.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

121 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl granuliavimo ir šlako apdorojimo išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 33 lentelę.

33 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl granuliavimo ir šlako apdorojimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (99)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

122 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetamųjų teršalų kiekį lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir išmetimą iš šlako valymo krosnies bei Waelz cilindrinės aukštakrosnės, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Taikymas

Rankovinis filtras gali netikti gaminant klinkerį (jei vietoj metalų oksidų reikia mažinti chloridų kiekį).

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 34 lentelę.

34 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir teršalams iš šlako valymo krosnies bei Waelz cilindrinės aukštakrosnės

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3  (100)  (101)  (102)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.2.1.2.   Organinių junginių išmetimas

123 GPGB.   Siekiant sumažinti organinių junginių išmetimą lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir išmetimą iš šlako valymo aukštakrosnės bei Waelz cilindrinės aukštakrosnės, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (103)

Taikymas

a

Įpurkšti adsorbento (aktyvintųjų anglių ar lignito kokso) ir kartu naudoti rankovinį filtrą ir (arba) ESP

Taikoma visuotinai

b

Terminis oksidatorius

Taikoma visuotinai

c

Regeneracinis terminis oksidatorius

Gali netikti dėl saugos priežasčių

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 35 lentelę.

35 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi BLOA ir PCDD/F teršalams lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir teršalams iš šlako valymo krosnies bei Waelz cilindrinės aukštakrosnės

Parametras

Vienetas

GPGB SITK

BLOA

mg/Nm3

2–20 (104)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (105)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.2.1.3.   Rūgštiniai išmetamieji teršalai

124 GPGB.   Siekiant sumažinti HCl ir HF išmetamųjų teršalų kiekį lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir išmetimą iš šlako valymo krosnies bei Waelz cilindrinės aukštakrosnės, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (106)

Procesas

a

Įpurkšti adsorbento ir kartu naudoti rankovinį filtrą

Metalų ir mišriųjų metalų bei metalų oksidų srautų lydymas

Waelz cilindrinė krosnis

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Šlako valymo krosnis

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 36 lentelę.

36 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi HCl ir HF teršalams lydant metalų ir mišriuosius metalų bei metalų oksidų srautus ir teršalams iš šlako valymo krosnies bei Waelz cilindrinės krosnies

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (107)

HCl

≤ 1,5

HF

≤ 0,3

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.2.2.   Nuotekų susidarymas ir apdorojimas

125 GPGB.   Siekiant sumažinti švaraus vandens suvartojimą Waelz cilindrinės krosnies procese, GPGB yra kelių stadijų priešsrovio plovimo naudojimas.

Aprašymas

Vanduo iš ankstesnės stadijos filtruojamas ir vėl naudojamas kitoje plovimo stadijoje. Vandenį galima naudoti dviejose ar trijose stadijose, todėl vandens būtų sunaudota iki trijų kartų mažiau, nei taikant vienos stadijos priešsrovį plovimą.

126 GPGB.   Siekiant išvengti į vandenį išleidžiamų halogenidų teršalų iš Waelz cilindrinės krosnies proceso plovimo stadijos ar juos sumažinti, GPGB yra kristalizavimo taikymas.

1.5.3.   Cinko luitų lydymas, legiravimas bei liejimas ir cinko miltelių gamyba

1.5.3.1.   Į orą išmetami teršalai

1.5.3.1.1.   Pasklidieji dulkių išmetamieji teršalai

127 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl cinko luitų lydymo, legiravimo ir liejimo išmetamų pasklidžiųjų dulkių teršalų kiekį, GPGB yra įrangos, esant sumažintam slėgiui, eksploatavimas.

1.5.3.1.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

128 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl cinko luitų lydymo, legiravimo bei liejimo ir dėl cinko miltelių gamybos išmetamų dulkių ir metalų teršalų kiekį, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 37 lentelę.

37 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl cinko luitų lydymo, legiravimo bei liejimo ir cinko miltelių gamybos

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (108)

Dulkės

≤ 5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.3.2.   Nuotekos

129 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo lydant ar liejant cinko luitus, GPGB yra pakartotinis aušinamojo vandens naudojimas.

1.5.3.3.   Atliekos

130 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį lydant cinko luitus, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš dviejų ar abu toliau pateiktus metodus.

 

Metodas

a

Cinko šlako oksiduotą frakciją ir cinko turinčias dulkes iš lydkrosnių naudoti degimo krosnyje ar gaminant cinką hidrometalurginiu būdu

b

Liejant katodus gautą cinko šlako oksiduotą frakciją ir metalų oksidinio šlako frakciją naudoti lydkrosnėje arba cinko rafinavimo įrenginyje iš jos atgauti cinką ar cinko oksidą

1.5.4.   Kadmio gamyba

1.5.4.1.   Į orą išmetami teršalai

1.5.4.1.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

131 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų išmetimą, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti centrinę ištraukiamąją sistemą, prijungtą prie teršalų kiekio mažinimo sistemos, kai gaminant hidrometalurginiu būdu atliekamas išplovimas ir kietųjų medžiagų atskyrimas nuo skysčio, taip pat kai gaminant pirometalurginiu būdu atliekamas briketavimas ar granuliavimas ir sublimavimas (valymas), ir kai atliekami lydymo, legiravimo ir liejimo procesai

b

Uždengti vonias elektrolizės stadijoje, taikant hidrometalurginį gamybos būdą

1.5.4.1.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

132 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetamųjų teršalų kiekį gaminant kadmį pirometalurginiu būdu ir išmetimą dėl kadmio luitų lydymo, legiravimo bei liejimo, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (109)

Taikymas

a

Rankovinis filtras

Taikoma visuotinai

b

ESP (elektrostatinė precipitacija (nusodinimas)

Taikoma visuotinai

c

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl reikšmingų susidariusių atliekų ir nuotekų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 38 lentelę.

38 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir kadmio teršalams gaminant kadmį pirometalurginiu būdu ir teršalams dėl kadmio luitų lydymo, legiravimo ir liejimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (110)

Dulkės

2–3

Cd

≤ 0,1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.5.4.2.   Atliekos

133 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį gaminant kadmį hidrometalurginiu būdu, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau pateiktų metodų.

 

Metodas

Taikymas

a

Cinko gamybos procese kadmis ekstrahuojamas gryninimo stadijos metu kaip daug kadmio turintis cementavimo produktas, paskui koncentruojamas ir gryninamas (elektrolizės ar pirometalurginio proceso būdu) ir galiausiai paverčiamas parduoti rinkoje tinkamu metaliniu kadmiu ar jo junginiais

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas poreikis

b

Cinko gamybos procese kadmis ekstrahuojamas gryninimo stadijos metu kaip daug kadmio turintis cementavimo produktas, tada atliekami keli gavimo hidrometalurginiu būdu veiksmai, kad būtų gautos daug kadmio turinčios nuosėdos (pvz., rišamoji medžiaga (Cd metalinis), Cd(OH)2), kurios išvežamos į sąvartyną, o visi kiti proceso srautai grąžinami į kadmio ar cinko įrenginio srautą

Taikoma, jei yra tinkamas sąvartynas

1.6.   GPGB IŠVADOS DĖL TAURIŲJŲ METALŲ GAMYBOS

1.6.1.   Į orą išmetami teršalai

1.6.1.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

134 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl parengtinio apdorojimo veiksmų (pvz., trupinimo, sijojimo ir maišymo) išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Uždengti gaubtais dulkančių medžiagų parengtinio apdorojimo zonas ir tiekimo sistemas

b

Sujungti dulkančių medžiagų parengtinio apdorojimo ir tvarkymo procesų įrangą su dulkių rinktuvais arba ištraukimo įtaisais, naudojant gaubtus ir vamzdžių sistemą

c

Parengtinio apdorojimo ir tvarkymo įrangos elektrinis blokavimas su savo dulkių rinktuvu ar ištraukimo įtaisu, siekiant užtikrinti, kad jokia įranga negalėtų būti eksploatuojama, jei neveikia dulkių rinktuvas ir filtravimo sistema

135 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl lydymo ir išlydymo (atliekant Doré proceso ir ne Doré proceso veiksmus) išmetamų pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų kiekį, GPGB yra visų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Uždaryti pastatus ir (arba) lydkrosnių zonas

b

Atlikti veiksmus esant sumažintam slėgiui

c

Sujungti krosnių eksploatavimo įrangą su dulkių rinktuvais arba ištraukimo įtaisais, naudojant gaubtus ir vamzdžių sistemą

d

Krosnių įrangos elektrinis blokavimas su savo dulkių rinktuvu ar ištraukimo įtaisu, siekiant užtikrinti, kad jokia įranga negalėtų būti eksploatuojama, jei neveikia dulkių rinktuvas ir filtravimo sistema

136 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl išplovimo ir aukso elektrolizės išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Uždarosios talpyklos ar indai ir uždarieji vamzdžiai tirpalams perkelti

b

Elektrolizės vonių gaubtai ir ištraukimo sistemos

c

Vandens uždanga gaminant auksą, kad būtų išvengta chloro dujų išmetimo anodinį dumblą išplaunant chloro vandenilio rūgštimi ar kitais tirpikliais

137 GPGB.   Siekiant sumažinti hidrometalurginio proceso metu išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra visų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Sulaikymo priemonės, pvz., sandarieji ar uždarieji reakcijos indai, lygio kontrolės įrangą turinčios kaupiamosios talpyklos, ekstrahavimo tirpikliais įranga ir filtrai, indai bei talpyklos, uždarieji vamzdžiai, sandariosios nuotekų šalinimo sistemos ir planinės techninės priežiūros programos

b

Reakcijos indai ir talpyklos jungiamos į bendrąją vamzdynų sistemą su ištekančių dujų ištraukimu (automatinis laukimo režimas ir (arba) rezervinis blokas gedimo atvejui)

138 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmų išmetamų pasklidžiųjų taršalų kiekį, GPGB yra visų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Visas iškaitinimo krosnis, degimo krosnis ir džiovinimo krosnis prijungti prie vamzdynų sistemos, kuri ištraukia proceso išmetamąsias dujas

b

Plovimo įrenginys jungiamas į prioritetinio elektros maitinimo grandinę, kuriai elektros energiją avarijos atveju tiekia rezervinis generatorius

c

Įrangos paleidimas ir stabdymas, panaudotos rūgšties pašalinimas iš plautuvų ir papildymas nauja rūgštimi atliekamas automatizuota valdymo sistema

139 GPGB.   Siekiant sumažinti lydant galutinius metalų produktus, gautus atliekant rafinavimą išmetamų pasklidžiųjų teršalų kiekį, GPGB yra abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Uždaroji sumažinto slėgio krosnis

b

Atitinkamas korpusas, apdangalai ir gaudomieji gaubtai su efektyvia ištraukiamąja sistema ar ventiliacija

1.6.1.2.   Nukrepiami dulkių išmetamieji teršalai

140 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą, atliekant dulkes keliančius veiksmus, pvz., trupinimo, sijojimo, maišymo, išlydymo, lydymo, deginimo, iškaitinimo, džiovinimo ir rafinavimo, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (111)

Taikymas

a

Rankovinis filtras

Gali netikti daug lakiojo seleno turinčioms ištekančioms dujoms

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas kartu su ESP, kad būtų atgautas selenas

Taikomas tik lakiojo seleno turinčioms ištekančioms dujoms (pvz., Doré metalo gamyba)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 39 lentelę.

39 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams, atliekant dulkes keliančius veiksmus, pvz., trupinimo, sijojimo, maišymo, išlydymo, lydymo, deginimo, iškaitinimo, džiovinimo ir rafinavimo.

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (112)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.1.3.   NOx išmetamieji teršalai

141 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl hidrometalurginio proceso, kai tirpinant ir (arba) išplaunant naudojama azoto rūgštis išmetamų NOx teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodase (113)

a

Šarminio apdorojimo dujų plautuvas su natrio hidroksidu

b

Dujų plautuvas, kuriame naudojami oksidatoriai (pvz., deguonis, vandenilio peroksidas) ir reduktoriai (pvz., azoto rūgštis, karbamidas), tiems hidrometalurginio proceso reaktoriams, kuriuose gali susidaryti didelė NOx koncentracija. Jis dažnai naudojamas kartu taikant 141 GPGB a)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 40 lentelę.

40 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi NOx teršalams dėl hidrometalurginio proceso, kai tirpinant ir (arba) išplaunant naudojama azoto rūgštis

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (114)

NOx

70–150

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.1.4.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

142 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl išlydymo ir lydymo veiksmų gaminant Doré metalą, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus, išmetamų SO2 teršalų kiekį (išskyrus teršalus, nukreipiamas į sieros rūgšties gamybos įrenginį), GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (115)

Taikymas

a

Įpurkšti kalkių ir kartu naudoti rankovinį filtrą

Taikoma visuotinai

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikymas gali būti ribotas šiais atvejais:

labai dideli ištekančių dujų srautai (dėl susidariusių atliekų ir nuotekų reikšmingų kiekių),

sausringose zonose (dėl didelio reikiamo kiekio vandens ir dėl būtinumo valyti nuotekas)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 41 lentelę.

41 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams (išskyrus teršalus, nukreipiamas į sieros rūgšties gamybos įrenginį) dėl išlydymo ir lydymo veiksmų gaminant Doré metalą, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (116)

SO2

50–480

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

143 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl hidrometalurginio proceso, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus išmetamų SO2 teršalų kiekį, GPGB yra šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo (skruberio) naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 42 lentelę.

42 lentelė

Su GPGB siejami išmetamų teršalų kiekiai, taikomi SO2 teršalams dėl hidrometalurginio proceso, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (117)

SO2

50–100

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.1.5.   HCl ir Cl2 išmetamieji teršalai

144 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl hidrometalurginio proceso, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus išmetamų HCl ir Cl2 teršalų kiekį, GPGB yra šarminio apdorojimo dujų plautuvo (skruberio) naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 43 lentelę.

43 lentelė

Su GPGB siejami išmetamų teršalų kiekiai, taikomi HCl ir Cl2 teršalams dėl hidrometalurginio proceso, įskaitant susijusius deginimo, iškaitinimo ir džiovinimo veiksmus

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (118)

HCl

≤ 5–10

Cl2

0,5–2

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.1.6.   NH3 išmetamieji teršalai

145 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl hidrometalurginio proceso naudojant amoniaką ar amonio chloridą išmetamų NH3 teršalų kiekį, GPGB yra šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo su sieros rūgštimi naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 44 lentelę.

44 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi NH3 teršalams dėl hidrometalurginio proceso naudojant amoniaką ar amonio chloridą

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (119)

NH3

1–3

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.1.7.   PCDD/F išmetamieji teršalai

146 GPGB.   Siekiant sumažinti PCDD/F išmetimą atliekant džiovinimo, deginimo ir iškaitinimo veiksmus, kai žaliavose yra organinių junginių, halogenų ar kitų PCDD/F pirmtakų, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Degintuvas arba regeneracinis terminis oksidatorius (120)

b

Įpurkšti adsorbento, kartu naudojant efektyvią dulkių surinkimo sistemą (120)

c

Optimizuoti degimo arba proceso sąlygas, kad būtų išmetama mažiau organinių junginių (120)

d

Vengti naudoti ištraukiamąsias sistemas, kuriose kaupiasi daug dulkių, kai temperatūra > 250 °C (120)

e

Spartusis aušinimas (120)

f

PCDD/F terminis skaidymas aukštos temperatūros krosnyje (> 850 °C)

g

Pūsti deguonį į viršutinę aukštakrosnės zoną

h

Vidinio degiklio sistema (120)

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 45 lentelę.

45 lentelė

Su GPGB siejami išmetamų teršalų kiekiai, taikomi PCDD/F teršalams atliekant džiovinimo, deginimo ir iškaitinimo veiksmus, kai žaliavose yra organinių junginių, halogenų ar kitų PCDD/F pirmtakų

Parametras

GPGB SITK (ng I-TEQ/Nm3) (121)

PCDD/F

≤ 0,1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.6.2.   Dirvožemio ir gruntinio vandens apsauga

147 GPGB.   Siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio vandens taršos, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti sandarią nuotekų šalinimo sistemą

b

Laikyti dvisienėse talpyklose arba talpyklose, įstatytose į atsparius apvalkalus

c

Naudoti nepralaidžias ir rūgštims atsparias grindis

d

Automatinė reakcijos indų lygio kontrolė

1.6.3.   Nuotekų susidarymas

148 GPGB.   Siekiant išvengti nuotekų susidarymo, GPGB yra vieno ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Panaudotų arba atgautų plovimo skysčio ir kitų hidrometalurginio proceso reagentų, gautų atliekant kitus išplovimo bei rafinavimo procesus, antrinis perdirbimas

b

Tirpalų, gautų atliekant išplovimo, ekstrahavimo ir nusodinimo procesus, antrinis perdirbimas

1.6.4.   Atliekos

149 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Procesas

a

Metalų atgavimas iš šlakų, filtrų dulkių ir šlapiojo dulkių šalinimo sistemos likučių

Doré gamyba

b

Seleno, surinkto šlapiojo dulkių šalinimo sistemos ištekančiose dujose, turinčiose lakiojo seleno, atgavimas

c

Sidabro atgavimas iš panaudotų elektrolitų ir panaudotų dumblo plovimo tirpalų

Sidabro elektrolitinis rafinavimas

d

Metalų atgavimas iš elektrolitų gryninimo likučių (pvz., cementinio sidabro, vario karbonato likučio)

e

Aukso atgavimas iš elektrolito, dumblo ir aukso išplovimo procesų tirpalų

Aukso elektrolitinis rafinavimas

f

Metalų atgavimas iš panaudotų anodų

Sidabro ar aukso elektrolitinis rafinavimas

g

Platinos grupės metalų atgavimas iš platinos grupės metalais sodrintų tirpalų

h

Metalų atgavimas apdorojant procesų atliekų išplovas

Visi procesai

1.7.   GPGB IŠVADOS DĖL FEROLYDINIŲ GAMYBOS

1.7.1.   Energija

150 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra energijos atgavimas iš daug CO turinčių išmetamųjų dujų, susidariusių uždarojoje elektros lanko krosnyje su panardintais elektrodais ar uždarajame plazminiame metalo dulkių apdorojimo procese, taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti garo katilą ir turbinas išmetamųjų dujų energijai išgauti ir elektrai gaminti

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į energijos kainas valstybėje narėje ir jos energetikos politiką

b

Tiesioginis išmetamųjų dujų panaudojimas procese kaip kuro (pvz., žaliavoms džiovinti, įkrovos medžiagoms iš anksto pakaitinti ir sukepinti, kaušams pakaitinti)

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas technologinės šilumos poreikis

c

Naudoti išmetamąsias dujas kaip kurą šalia esančiuose įrenginiuose

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas šio tipo kuro poreikis

151 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra energijos atgavimas iš karštų išmetamųjų dujų, susidariusių pusiau elektrolankinėje krosnyje su panardintais elektrodais, taikant vieną iš dviejų ar abu toliau pateiktus metodus.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti katilą utilizatorių ir turbinas išmetamųjų dujų energijai išgauti ir elektrai gaminti

Taikymas gali būti ribotas atsižvelgiant į energijos kainas valstybėje narėje ir jos energetikos politiką

b

Naudoti katilą utilizatorių karštam vandeniui gaminti

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas poreikis

152 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra išmetamųjų dujų, susidariusių atvirojoje elektrolankinėje krosnyje su panardintais elektrodais, energijos atgavimas, ją naudojant karštam vandeniui gaminti.

Taikymas

Taikoma, jei yra ekonomiškai pagrįstas karšto vandens poreikis.

1.7.2.   Į orą išmetami teršalai

1.7.2.1.   Pasklidieji dulkių išmetamieji teršalai

153 GPGB.   Siekiant išvengti dėl lydalo išpylimo ir liejimo į orą išmetamų pasklidųjų teršalų kiekį ar jį sumažinti ir surinkti teršalus, GPGB yra vieno iš dviejų ar abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti gaubtų uždėjimo sistemą

Esamose įrenginiuose taikoma atsižvelgiant į įrenginio konfigūraciją

b

Vengti liejimo, naudojant skystosios būsenos ferolydinius

Taikoma tik tada, kai vartotojo (pvz., plieno gamintojo) ir ferolydinių gamintojo gamyba yra integruota

1.7.2.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

154 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą dėl kietųjų medžiagų laikymo, tvarkymo ir transportavimo, dėl parengtinio apdorojimo veiksmų, pvz., dozavimo, maišymo, mišinių ruošimo bei alyvos šalinimo ir dėl lydalo išpylimo, liejimo ir pakavimo, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 46 lentelę.

155 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą dėl trupinimo, briketavimo, granuliavimo ir sukepinimo, GPGB yra rankovinio filtro ar rankovinio filtro kartu su kitais metodais naudojimas.

Taikymas

Rankovinio filtro taikymas gali būti ribotas esant žemai aplinkos temperatūrai (nuo – 20 °C iki – 40 °C) ir esant didelei ištekančių dujų drėgmei, taip pat dėl su CaSi trupinimu susijusių saugos problemų (t. y. sprogumo).

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 46 lentelę.

156 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą iš atvirosios ar pusiau uždaros elektrolankinės aukštakrosnės su panardintais elektrodais, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 46 lentelę.

157 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą iš uždarosios elektrolankinės aukštakrosnės su panardintais elektrodais ar uždarojo plazminio dulkių apdorojimo proceso, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (122)

Taikymas

a

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas kartu su ESP

Taikoma visuotinai

b

Rankovinis filtras

Taikoma visuotinai, jei nėra saugos problemų dėl CO ir H2 kiekio išmetamosiose dujose

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 46 lentelę.

158 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir metalų išmetimą iš feromolibdeno ir ferovanadžio gamybai skirto tiglio su ugniai atsparia iškloja, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 46 lentelę.

46 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams gaminant ferolydinius

Parametras

Procesas

GPGB SITK (mg/Nm3)

Dulkės

Kietųjų medžiagų laikymas, tvarkymas ir transportavimas

Parengtinio apdorojimo veiksmai, pvz., dozavimas, maišymas, mišinių ruošimas ir alyvos šalinimas

Lydalo išpylimas, liejimas ir pakavimas

2–5 (123)

Trupinimas, briketavimas, granuliavimas ir sukepinimas

2–5 (124)  (125)

Atviroji ar pusiau uždara elektrolankinė krosnis su panardintais elektrodais

2–5 (124)  (126)  (127)

Uždaroji elektrolankinė krosnis su panardintais elektrodais ar uždarasis plazminis dulkių apdorojimo procesas

Tiglis su ugniai atsparia iškloja feromolibdenui ir ferovanadžiui gaminti

2–5 (124)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.7.2.3.   PCDD/F išmetamieji teršalai

159 GPGB.   Siekiant sumažinti iš ferolydinių gamybos krosnių išmetamų PCDD/F teršalų kiekį, GPGB yra adsorbentų įpurškimas ir ESP ir (arba) rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 47 lentelę.

47 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi PCDD/F teršalams iš ferolydinių gamybos krosnių

Parametras

GPGB SITK (ng I-TEQ/Nm3)

PCDD/F

≤ 0,05 (128)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.7.2.4.   PAH ir organinių junginių išmetamieji teršalai

160 GPGB.   Siekiant sumažinti PAH ir organinių junginių išmetimą dėl alyvos šalinimo nuo titano drožlių cilindrinėse krosnyse, GPGB yra terminio oksidatoriaus naudojimas.

1.7.3.   Atliekos

161 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamo šlako kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti šlaką arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti šlako antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti šlaką statybos darbuose

Taikoma tik šlakui, gautam gaminant daug anglies turintį FeCr ir SiMn, šlakui, gautam atgaunant lydinius iš plieno lydymo likučių, ir standartiniam šalinamam šlakui, kuris susidaro gaminant FeMn ir FeMo

b

Naudoti šlaką kaip žvirgždasraučio apdirbimo priemonę

Taikoma tik šlakui, susidariusiam gaminant daug anglies turintį FeCr

c

Naudoti šlaką ugniai atspariems mišiniams gaminti

Taikoma tik šlakui, susidariusiam gaminant daug anglies turintį FeCr

d

Naudoti šlaką lydymo procese

Taikomas tik šlakui, susidariusiam gaminant silikokalcį

e

Naudoti šlaką kaip žaliavą gaminant silikomanganą ar kitiems metalurginiams procesams

Taikoma tik daug žaliavos turinčiam šlakui (didelį MnO kiekį), susidariusiam gaminant FeMn

162 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų filtro dulkių ir dumblo kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti filtro dulkes ir dumblą arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti filtro dulkių ir dumblo antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas (129)

a

Naudoti filtro dulkes lydymo procese

Taikoma tik filtro dulkėms, susidariusioms gaminant FeCr ir FeMo

b

Naudoti filtro dulkes gaminant nerūdijantįjį plieną

Taikoma tik filtro dulkėms, susidariusioms dėl trupinimo ir sijojimo veiksmų gaminant daug anglies turintį FeCr

c

Naudoti filtro dulkes ir dumblą kaip žaliavos koncentratą

Taikoma tik Mo degimo proceso filtro dulkėms ir ištekančių dujų plovimo įrenginio dumblui

d

Naudoti filtro dulkes kitose pramonės šakose

Taikoma tik gaminant FeMn, SiMn, FeNi, FeMo ir FeV

e

Naudoti silicio oksido dulkes kaip priedą cemento gamybos pramonėje

Taikoma tik silicio oksido dulkėms, susidariusioms gaminant FeSi ir Si

f

Naudoti filtro dulkes ir dumblą cinko pramonėje

Taikoma tik aukštakrosnės dulkėms ir šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo dumblui, susidariusiam atgaunant lydinius iš plieno valcavimo likučių

1.8.   GPGB IŠVADOS DĖL NIKELIO IR (ARBA) KOBALTO GAMYBOS

1.8.1.   Energija

163 GPGB.   Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti deguonimi sodrintą orą lydkrosnėse ir deguoniniuose konverteriuose

b

Naudoti atgautosios šilumos katilus

c

Naudoti krosnyje susidariusias dūmtakių dujas proceso veiksmams atlikti (pvz., džiovinimui)

d

Naudoti šilumokaičius

1.8.2.   Į orą išmetami teršalai

1.8.2.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

164 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų dulkių teršalų kiekį dedant įkrovą į krosnį, GPGB yra uždarojo konvejerio sistemų naudojimas.

165 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų dulkių teršalų kiekį lydant, GPGB yra dengtų išleidžiamųjų latakų su gaubtu, sujungtų su teršalų kiekio mažinimo sistema, naudojimas.

166 GPGB.   Siekiant sumažinti konverterinių procesų pasklidžiųjų dulkių teršalų kiekį, GPGB yra eksploatavimas, esant sumažintam slėgiui, ir gaudomieji gaubtai, sujungti su teršalų kiekio mažinimo sistema.

167 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų kiekį atliekant nepadidinto ir padidinto slėgio išplovimą, GPGB yra abiejų toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Sandarūs ar uždengti reaktoriai, nusodintuvai ir slėginiai autoklavai ar indai

b

Išplovimo stadijose naudoti deguonį arba chlorą vietoj oro

168 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų kiekį atliekant ekstrahavimo tirpikliais rafinavimą,GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas

a

Naudoti mažos arba didelės šlyties tirpiklio ir vandeninio tirpalo mišinio maišiklį

b

Maišiklį ir atskirtuvą uždengti dangčiu

c

Naudoti visiškai sandarias talpyklas, sujungtas su teršalų kiekio mažinimo sistema

169 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų kiekį dėl elektroekstrakcijos, GPGB yra toliau pateiktų metodų derinio taikymas.

 

Metodas

Taikymas

a

Surinkti ir pakartotinai naudoti chloro dujas

Taikoma tik elektroekstrakcijai iš chroridų elektrolitų

b

Naudoti polistireno granules vonioms užkloti

Taikoma visuotinai

c

Naudoti putų sukėlėjus, kurie užklotų vonias stabiliu putų sluoksniu

Taikoma tik elektroekstrakcijai iš sulfatų elektrolitų

170 GPGB.   Siekiant sumažinti pasklidžiųjų teršalų kiekį dėl redukcijos vandeniliu proceso gaminant nikelio miltelius ir nikelio briketus (slėginiai procesai) GPGB yra sandariojo ar uždarojo reaktoriaus, nusodintuvo ir slėginio autoklavo ar indo, miltelių konvejerio ir produkto bunkerio naudojimas.

1.8.2.2.   Nukreipiami dulkių išmetamieji teršalai

171 GPGB.   Siekiant sumažinti sulfidinių rūdų perdirbimo procesų dulkių ir metalų išmetimą dėl žaliavų tvarkymo ir laikymo, medžiagų parengtinio apdorojimo procesų (pvz., rūdos ruošimo ir rūdos ar koncentrato džiovinimo), aukštakrosnės įkrovimo, lydymo, konvertavimo, terminio rafinavimo ir nikelio miltelių bei briketų gamybos, GPGB yra rankovinio filtro arba ESP ir rankovinio filtro derinio naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 48 lentelę.

48 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių teršalams dėl žaliavų tvarkymo ir laikymo perdirbant sulfidines rūdas, medžiagų parengtinio apdorojimo procesų (pvz., rūdos ruošimo ir rūdos ar koncentrato džiovinimo), aukštakrosnės įkrovimo, lydymo, konvertavimo, terminio rafinavimo ir nikelio miltelių bei briketų gamybos

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (130)

Dulkės

2–5

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.8.2.3.   Nikelio ir chloro išmetamieji teršalai

172 GPGB.   Siekiant sumažinti nikelio ir chloro išmetimą dėl atmosferinio ar slėginio išplovimo procesų, GPGB yra šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 49 lentelę.

49 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi nikelio ir chloro teršalams dėl atmosferinio ar slėginio išplovimo procesų

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (131)

Ni

≤ 1

Cl2

≤ 1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

173 GPGB.   Siekiant sumažinti nikelio išmetimą, nikelio šteiną rafinuojant geležies (III) chloridu ir chloru, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 50 lentelę.

50 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi nikelio teršalams, nikelio šteiną rafinuojant geležies (III) chloridu ir chloru

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (132)

Ni

≤ 1

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.8.2.4.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

174 GPGB.   Siekiant sumažinti SO2 išmetimą (išskyrus teršalus, nukreipiamas į sieros rūgšties gamybos įrenginį) dėl sulfidinių rūdų lydymo ir konvertavimo jas perdirbant, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (133)

a

Įpurkšti kalkių ir kartu naudoti rankovinį filtrą

b

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

1.8.2.5.   NH3 išmetamieji teršalai

175 GPGB.   Siekiant sumažinti NH3 išmetimą gaminant nikelio miltelius ir granules, GPGB yra šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimas.

1.8.3.   Atliekos

176 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti proceso atliekų antrinį perdirbimą, kartu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

 

Metodas

Taikymas

a

Naudoti granuliuotą šlaką, susidariusį elektrinio lanko krosnyje (lydymo krosnyje), kaip abrazyvinę ar statybinę medžiagą

Taikymas priklauso nuo metalo kiekio šlake

b

Naudoti išsiskyrusių dujų dulkes, atgautas iš elektrinio lanko aukštakrosnės (lydymo aukštakrosnės), kaip cinko gamybos žaliavą

Taikoma visuotinai

c

Naudoti šteino granuliavimo išsiskyrusių dujų dulkes, atgautas iš elektrinės lankinės aukštakrosnės (lydymo aukštakrosnės), kaip nikelio rafinavimo ar perlydymo žaliavą

Taikoma visuotinai

d

Naudoti sieros likučius, gautus po šteino filtravimo atliekant išplovimą chloridiniu metodu, kaip sieros rūgšties gamybos žaliavą

Taikoma visuotinai

e

Kaip nikelio lydkrosnės žaliavą naudoti geležies likutį, gautą taikant sulfatinio išplovimo metodą

Taikymas priklauso nuo metalo kiekio atliekose

f

Naudoti cinko karbonato likutį, gautą atliekant ekstrahavimo tirpikliais rafinavimą, kaip cinko gamybos žaliavą

Taikymas priklauso nuo metalo kiekio atliekose

g

Naudoti vario likučius, gautus atliekant išplovimą sulfatiniu ir chloridiniu metodais, kaip vario gamybos žaliavą

Taikoma visuotinai

1.9.   GPGB IŠVADOS DĖL ANGLIES IR (ARBA) GRAFITO GAMYBOS

1.9.1.   Į orą išmetami teršalai

1.9.1.1.   Pasklidieji išmetamieji teršalai

177 GPGB.   Siekiant sumažinti dėl skystojo pikio laikymo, tvarkymo ir transportavimo išmetamą pasklidžiųjų PAH teršalų kiekį, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas

a

Skystojo pikio kaupiamosios talpyklos atgalinė ventiliacija

b

Kondensavimas naudojant išorinio ir (arba) vidinio aušinimo oru ir (arba) vandeniu sistemas (pvz., kondicionavimo bokštus), vėliau naudojami filtravimo įrenginiai (adsorbciniai dujų plautuvai ar ESP)

c

Ištekančių dujų surinkimas ir tiekimas į taršos mažinimo įrenginius (sausojo apdorojimo dujų plautuvą arba į terminį oksidatorių ar regeneracinį terminį oksidatorių), naudojamus kitose proceso stadijose (pvz., maišymo, formavimo ar sukepinimo)

1.9.1.2.   Dulkių ir PAH išmetamieji teršalai

178 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių išmetimą dėl kokso ir pikio laikymo, tvarkymo ir transportavimo, dėl mechaninių procesų (pvz., malimo), grafitizavimo ir mechaninio apdirbimo, GPGB yra rankovinio filtro naudojimas.

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 51 lentelę.

51 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir BaP (kaip PAH indikatoriaus) teršalams dėl kokso ir pikio laikymo, tvarkymo ir transportavimo, dėl mechaninių procesų (pvz., malimo), grafitizavimo ir mechaninio apdirbimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (134)

Dulkės

2–5

BaP

≤ 0,01 (135)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

179 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir PAH išmetimą gaminant nesukepintą pastą ir nesukepintas formas, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (136)

a

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas, kuriame kaip adsorbentas naudojamas koksas, taikant išankstinį aušinimą arba netaikant, ir rankovinis filtras

b

Kokso filtras

c

Regeneracinis terminis oksidatorius

d

Terminis oksidatorius

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 52 lentelę.

52 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir BaP (kaip PAH indikatoriaus) teršalams gaminant nesukepintą pastą ir nesukepintas formas

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (137)

Dulkės

2–10 (138)

BaP

0,001–0,01

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

180 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir PAH išmetimą dėl sukepinimo, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (139)

Taikymas

a

ESP ir terminio oksidavimo pakopa (pvz., regeneracinis terminis oksidatorius), kai tikimasi labai lakių junginių

Taikoma visuotinai

b

Regeneracinis terminis oksidatorius, kartu su parengtinio apdorojimo priemone (pvz., ESP), esant dideliam dulkių kiekiui išmetamosiose dujose

Taikoma visuotinai

c

Terminis oksidatorius

Netaikomas nuolatinio veikimo žiedinėms aukštakrosnėms

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 53 lentelę.

53 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir BaP (kaip PAH indikatoriaus) teršalams dėl sukepinimo ir pakartotinio sukepinimo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (140)

Dulkės

2–10 (141)

BaP

0,005–0,015 (142)  (143)

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

181 GPGB.   Siekiant sumažinti dulkių ir PAH išmetimą dėl įmirkymo, GPGB yra vieno iš toliau nurodytų metodų ar jų derinio taikymas.

 

Metodas (144)

a

Sausojo apdorojimo dujų plautuvas ir rankovinis filtras

b

Kokso filtras

c

Terminis oksidatorius

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr. 54 lentelę.

54 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi dulkių ir BaP (kaip PAH indikatoriaus) teršalams dėl įmirkymo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (145)

Dulkės

2–10

BaP

0,001–0,01

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.9.1.3.   Sieros dioksido išmetamieji teršalai

182 GPGB.   Siekiant sumažinti SO2 išmetimą, kai procese naudojami sieros priedai, GPGB yra sausojo ir (arba) šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimas.

1.9.1.4.   Organinių junginių išmetimas

183 GPGB.   Siekiant sumažinti įmirkymo stadijos organinių junginių, įskaitant fenolį ir formaldehidą, išmetimą, kai naudojamos specialios įmirkymo medžiagos, pvz., dervos ir biologiškai skaidūs tirpikliai, GPGB yra vieno iš toliau pateiktų metodų taikymas.

 

Metodas (146)

a

Regeneracinis terminis oksidatorius ir ESP atliekant maišymo, sukepinimo ir įmirkymo stadijas

b

Biologinis filtras ir (arba) biologinis dujų plautuvas, atliekant įmirkymo stadiją, jei naudojamos specialiosios įmirkymo medžiagos, pvz., dervos ir biologiškai skaidūs tirpikliai

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai: žr.55 lentelę.

55 lentelė

Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi BLOA teršalams dėl maišymo, sukepinimo ir įmirkymo

Parametras

GPGB SITK (mg/Nm3) (147)  (148)

BLOA

≤ 10–40

Susijusi stebėsena pateikta 10 GPGB.

1.9.2.   Atliekos

184 GPGB.   Siekiant sumažinti šalinamų atliekų kiekį, GPGB yra veiksmų organizavimas vietoje taip, kad būtų galima lengviau pakartotinai panaudoti proceso atliekas arba, jei tokios galimybės nėra, atlikti jų antrinį perdirbimą, įskaitant gamybos procesų anglies ir kitų likučių pakartotinį panaudojimą ar antrinį perdirbimą, atliekant patį procesą arba atliekant kitus išorinius procesus.

1.10.   METODŲ APRAŠYMAS

1.10.1.   Į orą išmetami teršalai

Toliau aprašyti metodai išvardyti pagal pagrindinį (-ius) teršalą (-us), kurio (-ių) kiekį jie skirti sumažinti.

1.10.1.1.   Dulkių išmetamieji teršalai

Metodas

Aprašymas

Rankovinis filtras

Rankoviniai filtrai, dažnai vadinami audeklo filtrais, yra pagaminti iš akytos austinės ar veltinės medžiagos, per kurią dujos teka, kad būtų pašalintos dalelės. Naudojant rankovinį filtrą, pasirinkta austinė medžiaga turi atitikti ištekančių dujų charakteristikas ir maksimalią darbinę temperatūrą

Elektrostatinis nusodintuvas (ESP)

Elektrostatinių nusodintuvų veikimo principas – kietosios dalelės įelektrinamos ir atskiriamos veikiant elektriniam laukui. Jie gali būti naudojami labai įvairiomis sąlygomis. Sausojo apdorojimo ESP surinkta medžiaga pašalinama mechaniškai (pvz., kratant, veikiant virpesiais, suslėgtuoju oru), o šlapiojo apdorojimo ESP medžiaga išplaunama tinkamu skysčiu, dažniausiai vandeniu

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas (skruberis)

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuve dulkės atskiriamos, tiekiamas dujas stipriai maišant su vandeniu, paprastai tuo pačiu metu stambios dalelės atskiriamos jas veikiant išcentrine jėga. Pašalintos dulkės surenkamos plautuvo dugne. Taip pat galima pašalinti tokias medžiagas, kaip SO2, NH3, kai kuriuos LOJ ir sunkiuosius metalus

1.10.1.2.   NOx išmetamieji teršalai

Metodas

Aprašymas

Mažo NOx kiekio degiklis

Mažo NOx kiekio degikliuose susidaro mažiau NOx, nes sumažinama aukščiausia liepsnos temperatūra, vėlinamas, bet baigiamas sudeginimas ir padidinamas šilumos pernešimas (didesnė liepsnos spinduliavimo geba). Ypač mažo NOx kiekio degikliai taiko degimo stadiją (oro ir kuro) ir dūmtakių dujų recirkuliaciją

Deguoninis kuro degiklis

Taikant metodą, degimo oras pakeičiamas deguonimi, todėl nevyksta ar sumažėja terminis NOx susidarymas iš į krosnį patenkančio azoto. Liekamasis azoto kiekis krosnyje priklauso nuo tiekiamo deguonies grynumo, nuo kuro kokybės ir nuo galimo oro patekimo

Dūmtakių dujų recirkuliacija

Tai yra dūmtakių dujų grąžinimas iš aukštakrosnės į degiklio liepsną, kad sumažėtų deguonies kiekis ir tuo pačiu liepsnos temperatūra. Specialių degiklių naudojimas pagrįstas degimo dujų vidine recirkuliacija, kai dujos mažina liepsnos pagrindo temperatūrą ir deguonies kiekį karščiausioje liepsnos dalyje

1.10.1.3.   SO2, HCl ir HF išmetamieji teršalai

Metodas

Aprašymas

Sausojo ar pusiau sausojo apdorojimo dujų plautuvas

Į ištekančių dujų srautą įpurškiami ir išsklaidomi sausi milteliai arba šarminio reagento dispersija ar tirpalas (pvz., kalkės arba natrio hidrokarbonatas). Medžiaga reaguoja su rūgščiosiomis dujinėmis dalelėmis (pvz., SO2) ir susidaro kieta medžiaga, kuri pašalinama filtruojant (rankoviniu filtru ar elektrostatiniu nusodintuvu). Naudojant reakcijos bokštą padidėja plovimo sistemos šalinimo veiksmingumas Adsorbuoti galima įkrova pripildytus bokštus (pvz., kokso filtras).

Esamosiose įrenginiuose veiksmingumas susijęs su proceso parametrais, pvz., temperatūra (min. 60 °C), drėgmės kiekiu, sąlyčio trukme, dujų srauto kitimu ir dulkių filtravimo sistemos (pvz., rankovinio filtro) geba susidoroti su papildoma dulkių įkrova

Šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas

Taikant dujų šlapiojo apdorojimo procesą, dujiniai junginiai ištirpinami plovimo skystyje (pvz., kalkių, NaOH ar H2O2 šarminiame tirpale) Iš šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo ištekėjusios dujos prisotinamos vandeniu ir prieš jas išleidžiant lašai atskiriami. Gautas skystis toliau apdorojamas taikant nuotekų valymo procesą ir netirpios medžiagos surenkamos sedimentacijos ar filtravimo būdu.

Taikant šį metodą esamiems įrenginiams, gali prireikti daug erdvės įrangai sumontuoti

Naudoti mažai sieros turintį kurą

Naudojant gamtines dujas ar mažai sieros turintį skystąjį kurą, mažėja SO2 ir SO3 išmetimų, susidarančių dėl kure esančios sieros oksidavimo jį deginant, kiekis

Poliesteriniais tirpikliais pagrįsta absorbcijos ir desorbcijos sistema

Polieteriniai tirpikliai naudojami SO2 selektyviai absorbuoti iš išmetamųjų dujų. Absorbuotas SO2 desorbuojamas kitoje kolonėlėje, o tirpiklis visiškai atgaunamas. Desorbuotas SO2 naudojamas skystam SO2 ar sieros rūgščiai gaminti

1.10.1.4.   Gyvsidabrio išmetamieji teršalai

Metodas

Aprašymas

Adsorbcija aktyvintosiomis anglimis

Šis procesas pagrįstas gyvsidabrio adsorbcija ant aktyvintųjų anglių. Kai paviršius adsorbuoja tokį kiekį, kokį jis gali adsorbuoti, atliekama adsorbuotos medžiagos desorbcija, kaip adsorbento sugrąžinimo proceso dalis

Adsorbcija selenu

Šis procesas pagrįstas tankaus selenu dengtų rutuliukų sluoksnio naudojimu Raudonasis amorfinis selenas reaguoja su dujose esančiu gyvsidabriu ir susidaro HgSe. Toliau filtras apdorojamas selenui atgauti.

1.10.1.5.   LOJ, PAH ir PCDD/F išmetamieji teršalai

Metodas

Aprašymas

Degintuvas ar terminis oksidatorius

Deginimo sistema, kurios išmetamųjų dujų sraute esantis teršalas reaguoja su deguonimi reguliuojamos temperatūros aplinkoje ir vyksta oksidacijos reakcija

Regeneracinis terminis oksidatorius

Deginimo sistema, kurioje taikomas regeneracinis procesas dujų ir anglies junginių šiluminei energijai atgauti, naudojant ugniai atsparius nešiklius. Reikia turėti kolektoriaus sistemą dujų srauto krypčiai pakeisti, kad būtų galima valyti nešiklį. Jis taip pat vadinamas regeneraciniu degintuvu

Katalizinis terminis oksidatorius

Deginimo sistema, kurioje skaidoma metalinio katalizatoriaus paviršiuje žemesnėje temperatūroje, paprastai nuo 350 °C iki 400 °C. Jis taip pat vadinamas kataliziniu degintuvu

Biologinis filtras

Jį sudaro organinės ar inertinės medžiagos nešiklis, ant kurio ištekančių dujų srautų teršalai biologiškai oksiduojami mikroorganizmais

Biologinis dujų plautuvas

Tai yra šlapiąjį dujų plovimą (absorbciją) ir biologinį skaidymą derinantis įrenginys, kurio plovimo vandenyje esanti mikroorganizmų populiacija gali oksiduoti kenksmingus dujų komponentus

Pasirinkti ir tiekti žaliavas, atsižvelgiant į krosnį ir taikomus taršos mažinimo metodus

Žaliavos pasirenkamos taip, kad krosnis ir reikiamo veiksmingumo teršalų kiekio mažinimo sistema galėtų tinkamai apdoroti žaliavoje esančias priemaišas

Optimizuoti degimo sąlygas, kad būtų išmetama mažiau organinių junginių

Geras oro ar deguonies ir anglies turinčios medžiagos maišymas, dujų temperatūros ir buvimo aukštoje temperatūroje trukmės reguliavimas PCDD/F turinčiai organinei angliai oksiduoti. Taip pat gali būti naudojamas deguonimi sodrintas oras ar grynas deguonis

Naudoti pusiau uždaros aukštakrosnės įkrovimo sistemas, kad žaliavą būtų galima dėti nedideliais kiekiais

Į pusiau uždaras krosnis dėti žaliavą nedideliais kiekiais, kad įkraunant krosnis mažiau atvėstų. Taip užtikrinama aukštesnė dujų temperatūra ir išvengiama PCDD/F transformacijos

Vidinio degiklio sistema

Išmetamosios dujos nukreipiamos per degiklio liepsną ir esant deguoniui organinė anglis virsta CO2

Vengti naudoti ištraukiamąsias sistemas, kuriose kaupiasi daug dulkių, kai temperatūra > 250 °C

Aukštesnėje kaip 250 °C temperatūroje dulkės skatina PCDD/F susidarymą dėl sintezės iš pirmtakų

Įpurkšti adsorbento, kartu naudojant efektyvią dulkių surinkimo sistemą

PCDD/F gali adsorbuoti dulkės, todėl išmetamųjų teršalų kiekį galima sumažinti naudojant efektyvią dulkių filtravimo sistemą. Specifinio adsorbento naudojimas greitina šį procesą ir sumažina išmetamų PCDD/F teršalų kiekį

Spartusis aušinimas

PCDD/F sintezės iš pirmtakų išvengiama, staigiai atvėsinant dujas nuo 400 °C iki 200 °C

1.10.2.   Į vandenį išleidžiami teršalai

Metodai

Aprašymas

Cheminis nusodinimas

Ištirpusių teršalų pavertimas į netirpius junginius pridedant cheminių nusodiklių. Susidariusios kietosios nuosėdos paskiau atskiriamos sedimentacijos, flotacijos ar filtravimo metodu. Prireikus vėliau galima atlikti ultrafiltravimą ar atvirkštinį osmosą. Tipiniai metalų nusodikliai yra kalkės, natrio hidroksidas ir natrio sulfidas

Sedimentacija

Suspenduotų dalelių ir suspenduotų medžiagų atskyrimas daleles nusodinant sunkio jėga

Flotacija

Kietųjų ar skystųjų dalelių atskyrimas nuo nuotekų dalelėms prilimpant prie mažų dujų burbuliukų, paprastai oro burbuliukų. Plūduriuojančios dalelės susikaupia vandens paviršiuje ir surenkamos šlako semtuvais

Filtravimas

Nuotekose esančių kietųjų medžiagų atskyrimas praleidžiant jas per akytąją terpę. Smėlis yra dažniausiai naudojama filtravimo terpė

Ultrafiltravimas

Filtravimo procesas, kuriame kaip filtravimo terpė naudojamos membranos su maždaug 10 μm dydžio akutėmis

Filtravimas per aktyvintąsias anglis

Filtravimo procesas, kuriame aktyvintosios anglys naudojamos kaip filtravimo terpė

Atvirkštinis osmosas

Membraninis procesas, kuriame dėl slėgių skirtumo tarp membrana atskirtų skyrių vanduo pradeda tekėti iš didesnės koncentracijos tirpalo į mažesnės koncentracijos tirpalą

1.10.3.   Kita

Metodai

Aprašymas

Lašų gaudyklė

Lašų gaudyklės yra filtravimo įtaisai, kurie pašalina nešamus skysčių lašus iš dujų srauto. Tai yra metalinių ar plastikinių vielų austinė konstrukcija, turinti didelį savitąjį paviršiaus plotą. Dėl savo kinetinės energijos dujų sraute esantys maži lašai atsitrenkia į vielas ir susilieja į didesnius lašus

Centrifugavimo sistema

Centrifugavimo sistemos naudoja inerciją lašams pašalinti iš ištekančių dujų srautų veikiant išcentrine jėga

Padidintos siurbimo galios sistema

Sistemos suprojektuotos ištraukiamojo ventiliatoriaus našumui keisti, atsižvelgiant į dūmų šaltinius, kurie keičiasi vykstant įkrovimo, lydymo ir lydalo išpylimo ciklams. Taip pat taikomas automatizuotas degiklio darbo režimo valdymas įkrovimo metu, kad esant atviroms durims dujų srautas būtų kiek įmanoma mažesnis

Drožlių centrifugavimas

Centrifugavimas yra alyvos mechaninio atskyrimo nuo drožlių metodas. Nusodinimo procesui paspartinti drožlės veikiamos išcentrine jėga ir atskiriama alyva

Drožlių džiovinimas

Drožlėms džiovinti naudojamas netiesiogiai kaitinamas sukamasis būgnas. Alyva šalinama atliekant pirolizę nuo 300 °C iki 400 °C temperatūroje

Sandariosios aukštakrosnės durys ar aukštakrosnės durų sandarinimas

Aukštakrosnės durys suprojektuotos efektyviam sandarumui užtikrinti, kad lydymo ar išlydymo stadijos metu pasklidieji išmetamieji teršalai negalėtų pasišalinti ir krosnyje būtų padidintas slėgis


(1)  Jei tai periodiniai procesai, galima naudoti visą per visą tokį periodą atliktų reprezentatyvaus skaičiaus matavimų vidurkį ar per visą periodą atliktų matavimų rezultatą.

(2)  Nepastovių srautų atveju galima taikyti kitokią ėminių ėmimo procedūrą (pvz., momentinių ėminių ėmimą), jei ją taikant būtų gauti reprezentatyvūs rezultatai.

(3)  Didelio išmetamų teršalų kiekio šaltinių GPGB yra nuolatinis matavimas arba dažnesnė periodinė stebėsena, jei toks nuolatinis matavimas neįmanomas.

(4)  Mažesnių šaltinių (< 10 000 Nm3/h) dulkių išmetimo iš žaliavų laikymo ir apdorojimo vietų stebėsena galėtų būti pagrįsta pakaitinio parametro (pvz., slėgio kryčio) matavimu.

(5)  Metalų, kuriuos reikia stebėti, kiekis priklauso nuo naudojamos žaliavos sudėties.

(6)  Susiejus su 69 GPGB a punktu, galima naudoti masių balansą SO2 išmetamiesiems teršalams apskaičiuoti pagal kiekvienos sunaudotos anodų partijos sieros kiekio matavimus.

(7)  Jei tinka, atsižvelgiant į veiksnius, pvz., naudojamų žaliavų organinių junginių kiekį, temperatūros profilį ir kt.

(8)  Stebėti būtina, jei žaliavose yra sieros.

(9)  Stebėsenos gali neprireikti hidrometalurginiams procesams.

(10)  Jei tinka, atsižvelgiant į naudojamų žaliavų organinių junginių kiekį.

(11)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(12)  Paros vidurkis arba ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(13)  Apatinė intervalo riba siejama su adsorbentų (pvz., aktyvintosios anglies, seleno) naudojimu kartu su dujų filtravimu, išskyrus procesus, kuriuose naudojama Waelz cilindrinė krosnis.

(14)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(15)  Stebėsenos dažnumą galima derinti, jei duomenų serija aiškiai rodo gana pastovią išmetamųjų teršalų sudėtį.

(16)  Pastaba.„Kiti spalvotieji metalai“ reiškia kitų nei atskirai 1.2–1.8 skyriuose nagrinėjamų spalvotųjų metalų gamybą.

(17)  Stebimi metalai priklauso nuo naudojamų žaliavų sudėties.

(18)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(19)  Jei visoje į įrenginį tiekiamoje žaliavoje yra didelis arseno kiekis, GPGB SITK gali būti iki 0,2 mg/l.

(20)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(21)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(22)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(23)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(24)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(25)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(26)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(27)  Paros vidurkis.

(28)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai sunkiųjų metalų išmetimas viršija šiuos kiekius: 1 mg/Nm3 švino, 1 mg/Nm3 vario, 0,05 mg/Nm3 arseno, 0,05 mg/Nm3 kadmio.

(29)  Jei organinės anglies kiekis koncentratuose yra didelis (pvz., apie 10 % masės), išmetamųjų teršalų gali būti iki 10 mg/Nm3.

(30)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai švino išmetamųjų teršalų kiekis viršija 1 mg/Nm3.

(31)  Apatinė intervalo riba susijusi su rankovinio filtro naudojimu.

(32)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai vario išmetamųjų teršalų kiekis viršija 1 mg/Nm3.

(33)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(34)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(35)  Apatinė intervalo riba susijusi su regeneracinio terminio oksidatoriaus naudojimu.

(36)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(37)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(38)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(39)  Jei naudojamas šlapiojo apdorojimo dujų plautuvas arba sieros kiekis koncentrate yra mažas, GPGB SITK gali būti iki 350 mg/Nm3.

(40)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(41)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(42)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(43)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(44)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(45)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(46)  Paros vidurkis.

(47)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(48)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(49)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(50)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(51)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(52)  Iš elektrolizės cecho išmetamų teršalų metinė masė, padalyta iš tais pačiais metais pagaminto skystojo aliuminio masės.

(53)  Šie GPGB SITK netinka įrenginiams, kurių per stogą išmetamas kiekis negali būti išmatuotos dėl jų konfigūracijos.

(54)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(55)  Per vienerius metus gautų ėminių vidurkis.

(56)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su rankovinio filtro naudojimu.

(57)  Metodo aprašymas pateiktas1.10 skirsnyje.

(58)  Išmetamų teršalų metinė masė, padalyta iš tais pačiais metais pagaminto skystojo aliumini masės.

(59)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su šlapiojo apdorojimo dujų plautuvo naudojimu. Viršutinė intervalo riba yra susijusi su mažai sieros turinčių anodų naudojimu.

(60)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(61)  Metodo aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(62)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(63)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(64)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(65)  Jei krosnys suprojektuotos naudoti ir naudoja neužterštas žaliavas, kurias naudojant dulkių išmetama mažiau kaip 1 kg/h, viršutinė intervalo riba, kaip per vienerius metus gautų ėminių vidurkis, yra 25 mg/Nm3.

(66)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(67)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(68)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(69)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(70)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis. Jei rafinuojama naudojant chloro turinčias chemines medžiagas, GPGB SITK atitinka chlorinimo metu gautą vidutinę koncentraciją.

(71)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis. Jei rafinuojama naudojant chloro turinčias chemines medžiagas, GPGB SITK atitinka chlorinimo metu gautą vidutinę koncentraciją.

(72)  Taikoma tik teršalams iš rafinavimo procesų, atliekamų naudojant chloro turinčias chemines medžiagas.

(73)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(74)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(75)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(76)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(77)  Metodų aprašymas pateikiamas 1.10 skirsnyje.

(78)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(79)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(80)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(81)  Manoma, kad dulkių teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai jų išmetimas viršija šiuos kiekius: 1 mg/Nm3 vario, 0,05 mg/Nm3 arseno, 0,05 mg/Nm3 kadmio.

(82)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(83)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(84)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai jų išmetimas viršija šiuos kiekius: 1 mg/Nm3 vario, 1 mg/Nm3 stibio, 0,05 mg/Nm3 arseno, 0,05 mg/Nm3 kadmio.

(85)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(86)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(87)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(88)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(89)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(90)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(91)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(92)  Kai negalima naudoti šlapiojo apdorojimo dujų plautuvų, viršutinė intervalo riba yra 500 mg/Nm3.

(93)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(94)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(95)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(96)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(97)  Jei rankovinis filtras netinka, viršutinė intervalo riba yra 10 mg/Nm3.

(98)  Paros vidurkis.

(99)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(100)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(101)  Jei rankovinis filtras netinka, viršutinė intervalo riba gali būti didesnė, iki 15 mg/Nm3.

(102)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai arseno ar kadmio išmetamas kiekis viršija 0,05 mg/Nm3.

(103)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(104)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(105)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(106)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(107)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(108)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(109)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(110)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(111)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(112)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(113)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(114)  Valandos vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(115)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(116)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(117)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(118)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(119)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(120)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(121)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(122)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(123)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(124)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(125)  Viršutinė intervalo riba gali būti iki 10 mg/Nm3, kai negalima naudoti rankovinio filtro.

(126)  Gaminant FeMn, SiMn, CaSi, viršutinė intervalo riba gali būti iki 15 mg/Nm3 dėl dulkių lipnumo (pvz., dėl jų higroskopinių savybių ar cheminių charakteristikų), veikiančio rankovinio filtro efektyvumą.

(127)  Manoma, kad dulkių išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti arčiau apatinės intervalo ribos, kai metalų išmetimas viršija šiuos kiekius: 1 mg/Nm3 švino, 0,05 mg/Nm3 kadmio, 0,05 mg/Nm3 chromo(VI), 0,05 mg/Nm3 talio.

(128)  Ne trumpesnio kaip šešių valandų ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(129)  Labai užterštų dulkių ir dumblo negalima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Pakartotinį naudojimą ir antrinį perdirbimą taip pat galėtų riboti kaupimosi problemos (pvz., pakartotinai naudojant FeCr gamybos dulkes, krosnyje galėtų kauptis Zn).

(130)  Paros vidurkis ar ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(131)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(132)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(133)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(134)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(135)  BaP dalelių gali būti tik, jei apdorojamas kietas pikis.

(136)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(137)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(138)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su sausojo apdorojimo dujų plautuvo, kuriame kaip adsorbentas naudojamas koksas, ir rankovinio filtro naudojimu. Viršutinė intervalo riba yra susijusi su terminio oksidatoriaus naudojimu.

(139)  Metodų aprašymas pateiktas1.10 skirsnyje.

(140)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(141)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su ESP naudojimu kartu su regeneraciniu terminiu oksidatoriumi. Viršutinė intervalo riba yra susijusi su terminio oksidatoriaus naudojimu.

(142)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su terminio oksidatoriaus naudojimu. Viršutinė intervalo riba yra susijusi su ESP naudojimu kartu su regeneraciniu terminio oksidatoriumi.

(143)  Gaminant katodus, viršutinė intervalo riba yra 0,05 mg/Nm3.

(144)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(145)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(146)  Metodų aprašymas pateiktas 1.10 skirsnyje.

(147)  Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis.

(148)  Apatinė intervalo riba yra susijusi su ESP naudojimu kartu su regeneraciniu terminiu oksidatoriumi. Viršutinė intervalo riba yra susijusi su biologinio filtro ir (arba) biologinio dujų plautuvo naudojimu.


Top