EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0715

2016 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2684)

C/2016/2684

OJ L 125, 13.5.2016, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/oj

13.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/715

2016 m. gegužės 11 d.

kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2684)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (visos padermės pavojingos citrusiniams) įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnio c punkto 11 papunktį kaip Sąjungoje neaptinkami kenksmingieji organizmai. Nuo 2011 m., Tarptautiniam botanikos kongresui patvirtinus naujas grybelių nomenklatūros taisykles, šis organizmas vadinamas Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (toliau – Phyllosticta citricarpa);

(2)

kadangi sulaikyta daug citrusinių vaisių siuntų iš Brazilijos ir Pietų Afrikos, citrusiniams vaisiams buvo taikomos specialios priemonės įvežant juos į Sąjungą. Tos priemonės Komisijos reglamentu 2004/416/EB (2) buvo nustatytos citrusiniams vaisiams iš Brazilijos ir Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/422/ES (3) – citrusiniams vaisiams iš Pietų Afrikos;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad ne kartą sulaikyta citrusinių vaisių iš Brazilijos, kuriuose aptikta Phyllosticta citricarpa, siuntų, turėtų būti nustatytos tinkamos registravimo ir dokumentavimo sąlygos prieš eksportuojant tokius vaisius. Tos sąlygos turėtų būti taikomos tuo atveju, jei citrusiniai vaisiai buvo išauginti teritorijoje, kurioje Phyllosticta citricarpa požymių nepastebėta;

(4)

2015 m. valstybės narės pranešė apie tai, kad, importuojant citrusinius vaisius iš Urugvajaus, nuolat sulaikoma daug siuntų, kuriose aptikta Phyllosticta citricarpa. Todėl yra būtina nustatyti priemones tokių vaisių iš Urugvajaus atžvilgiu, kurios būtų panašios į tokiems vaisiams iš Pietų Afrikos taikomas priemones. Atsižvelgiant į tai, kad sulaikyta daug Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ vaisių siuntų, šiems vaisiams ne tik turėtų būti taikomos visiems citrusiniams vaisiams taikytinos priemonės, jie taip pat turėtų būti tiriami dėl latentinės infekcijos;

(5)

atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos kenkėjų rizikos vertinimą (4), jei importuojami citrusiniai vaisiai yra skirti tik sultims gaminti, rizika, kad Phyllosticta citricarpa bus perduotas tinkamam augalui šeimininkui, yra mažesnė dėl Sąjungoje atliekamos oficialiosios kontrolės, kuriai taikomi specialūs gabenimo, perdirbimo, laikymo, konteinerių, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai. Todėl importui galima taikyti ne tokius griežtus reikalavimus;

(6)

siekiant įvežti vaisius į Sąjungą, turėtų būti užtikrintas visiškas nurodytų vaisių atsekamumas. Auginimo laukai, pakavimo įrenginiai ir su nurodytųjų vaisių tvarkymu susiję veiklos vykdytojai turėtų būti oficialiai registruoti. Gabenant nurodytuosius vaisius iš auginimo lauko į Sąjungą, prie jų turėtų būti pridedami dokumentai, išduoti atitinkamos Nacionalinės augalų apsaugos organizacijos priežiūros įstaigos;

(7)

siekiant aiškumo, Sprendime 2004/416/EB ir Įgyvendinimo sprendime 2014/422/ES nustatyti reikalavimai turėtų būti pakeisti naujais reikalavimais citrusinių vaisių iš Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus atžvilgiu viename teisės akte. Todėl Sprendimas 2004/416/EB ir Įgyvendinimo sprendimas 2014/422/ES turėtų būti panaikinti;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės turėtų būti taikomos nuo 2016 m. birželio 1 d., kad Nacionalinės augalų apsaugos organizacijos, atsakingosios oficialios institucijos ir atitinkami veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(9)

šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2019 m. kovo 31 d.;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos priemonės dėl tam tikrų vaisių iš Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)    Phyllosticta citricarpa Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, taip pat vadinamas Guignardia citricarpa Kiely pagal Direktyvą 2000/29/EB;

b)   nurodytieji vaisiaiCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai iš Brazilijos, Pietų Afrikos arba Urugvajaus, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka vaisius.

II SKYRIUS

PRIEMONĖS DĖL NURODYTŲJŲ VAISIŲ, IŠSKYRUS VAISIUS, SKIRTUS TIK GAMINTI SULTIMS PRAMONINIU BŪDU

3 straipsnis

Nurodytųjų vaisių, išskyrus vaisius, skirtus tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežimas į Sąjungą

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punkto c ir d papunkčių, nurodytieji vaisiai iš Brazilijos, Pietų Afrikos ar Urugvajaus, išskyrus vaisius, skirtus tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežami į Sąjungą pagal šio sprendimo 4–7 straipsnius.

2.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.5 punktuose nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

Nurodytųjų vaisių iš Brazilijos įvežimas į Sąjungą

Nurodytieji vaisiai iš Brazilijos įvežami į Sąjungą tik tuomet, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ oficialiai patvirtinama, kad auginimo vietoje nuo paskutinio vegetacijos ciklo pradžios neaptikta jokių Phyllosticta citricarpa požymių ir kad, atlikus tinkamą oficialų patikrinimą, auginimo vietoje nuimtame derliuje tų kenksmingųjų organizmų nenustatyta.

5 straipsnis

Nurodytųjų vaisių iš Pietų Afrikos ir Urugvajaus įvežimas į Sąjungą

Prie nurodytųjų vaisių iš Pietų Afrikos ir Urugvajaus pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašoma:

a)

teiginys, kad nurodytieji vaisiai yra išauginti laukuose, kurie buvo tinkamu laiku po paskutinio vegetacijos ciklo pradžios apdoroti priemonėmis nuo Phyllosticta citricarpa;

b)

teiginys, kad auginimo laukai buvo tinkamai oficialiai patikrinti augimo sezonu ir nuo paskutinio vegetacijos ciklo pradžios nurodytuosiuose vaisiuose neaptikta jokių Phyllosticta citricarpa požymių;

c)

teiginys, kad nuo atvežimo iki supakavimo pakavimo patalpose paimtas bent 600 kiekvienos rūšies vaisių ėminys iš 30 tonų arba šio kiekio dalies, jis buvo atrinktas kuo labiau atsižvelgiant į bet kokius galimus Phyllosticta citricarpa požymius; visi atrinkti vaisiai, kuriuose pastebėta požymių, buvo patikrinti ir tų kenksmingųjų organizmų nenustatyta;

d)

Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ atveju be a, b ir c punktuose nurodytų teiginių įrašomas teiginys, kad buvo paimtas ėminys iš 30 tonų ar šio kiekio dalies ir ištirtas dėl latentinės infekcijos ir Phyllosticta citricarpa nenustatyta.

6 straipsnis

Nurodytųjų vaisių iš Pietų Afrikos ir Urugvajaus tikrinimo reikalavimai Sąjungoje

1.   Įvežimo punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (5), atliekama vizualinė nurodytųjų vaisių iš Pietų Afrikos ir Urugvajaus apžiūra. Patikrinamas bent 200 kiekvienos rūšies nurodytųjų vaisių ėminys iš 30 tonų partijos arba jos dalies, atrinktas atsižvelgiant į bet kokius galimus Phyllosticta citricarpa požymius.

2.   Jei atliekant 1 dalyje nurodytus patikrinimus aptinkama Phyllosticta citricarpa požymių, tų kenksmingųjų organizmų buvimas patvirtinamas arba paneigiamas atliekant požymių turinčių vaisių bandymus.

3.   Jei patvirtinama, kad Phyllosticta citricarpa aptikta, partiją, iš kurios buvo paimtas ėminys, atsisakoma leisti įvežti į Sąjungą.

7 straipsnis

Atsekamumo reikalavimai

Siekiant atsekamumo, nurodytieji vaisiai įvežami į Sąjungą, tik jei jie atitinka tokias sąlygas:

a)

auginimo laukai, pakavimo įrenginiai, eksportuotojai ir kiti su nurodytųjų vaisių tvarkymu susiję veiklos vykdytojai yra oficialiai registruoti tuo tikslu;

b)

gabenant nurodytuosius vaisius iš auginimo lauko į įvežimo į Sąjungą punktą, prie jų buvo pridėti dokumentai, išduoti Nacionalinės augalų apsaugos organizacijos priežiūros įstaigos;

c)

jei nurodytieji vaisiai yra iš Pietų Afrikos ir Urugvajaus, be a ir b punktuose nurodytos informacijos pateikta išsami informacija apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo.

III SKYRIUS

PRIEMONĖS DĖL NURODYTŲJŲ VAISIŲ, SKIRTŲ TIK GAMINTI SULTIMS PRAMONINIU BŪDU

8 straipsnis

Nurodytųjų vaisių, skirtų tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežimas į Sąjungą ir gabenimas joje

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punkto d papunkčio, nurodytieji citrusiniai vaisiai iš Brazilijos, Pietų Afrikos ar Urugvajaus, skirti tik gaminti sultims pramoniniu būdu, įvežami į Sąjungą ir joje gabenami pagal šio sprendimo 9–17 straipsnius.

2.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.5 punktuose nustatytų reikalavimų.

9 straipsnis

Fitosanitariniai sertifikatai

1.   Prie nurodytųjų vaisių pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje. Fitosanitarinio sertifikato dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašoma:

a)

teiginys, kad nurodytieji vaisiai yra išauginti laukuose, kurie buvo tinkamu laiku apdoroti priemonėmis nuo Phyllosticta citricarpa;

b)

teiginys, kad atlikta tinkama oficiali vizualinė apžiūra pakuojant ir kad atliekant tikrinimą Phyllosticta citricarpa požymių nurodytuose vaisiuose, kurių derlius nuimtas auginimo lauke, nenustatyta;

c)

žodžiai „Vaisiai skirti tik gaminti sultims pramoniniu būdu“.

2.   Fitosanitariniame sertifikate turi būti nurodyti konteinerių identifikavimo numeriai ir unikalūs atskirų pakuočių etikečių numeriai, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

10 straipsnis

Atsekamumo reikalavimai ir nurodytųjų vaisių gabenimas trečiojoje kilmės šalyje

Siekiant atsekamumo, nurodytieji vaisiai įvežami į Sąjungą tik jei jie išauginti oficialiai registruotoje vietoje ir buvo oficialiai užregistruotas tokių vaisių gabenimas iš auginimo vietos į eksporto vietą Sąjungoje. Fitosanitarinio sertifikato, nurodyto Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašomas registruotas auginimo vieneto kodas.

11 straipsnis

Nurodytųjų vaisių įvežimo punktai

1.   Nurodytieji vaisiai įvežami per įvežimo punktus, kuriuos paskyrė valstybės narės, kuriose tie įvežimo punktai yra.

2.   Valstybės narės kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir susijusioms trečiosioms šalims laiku praneša apie paskirtus įvežimo punktus ir nurodo kiekvieno įvežimo punkto oficialios institucijos pavadinimą ir adresą.

12 straipsnis

Nurodytųjų vaisių tikrinimas įvežimo punktuose

1.   Oficiali institucija įvežimo punkte atlieka vizualinę nurodytųjų vaisių apžiūrą.

2.   Jei atliekant patikrinimus aptinkama Phyllosticta citricarpa požymių, tų kenksmingųjų organizmų buvimas patvirtinamas arba paneigiamas atliekant bandymus. Jei patvirtinama, kad kenksmingųjų organizmų aptikta, partiją, iš kurios buvo paimtas ėminys, atsisakoma leisti įvežti į Sąjungą.

13 straipsnis

Reikalavimai importuotojams

1.   Nurodytųjų vaisių importuotojai pateikia išsamią informaciją apie kiekvieną konteinerį prieš jį atgabenant į atitinkamos valstybės narės įvežimo punkto atsakingąją oficialią įstaigą, ir jei taikoma, į valstybės narės atsakingąją oficialią įstaigą, kurioje vaisiai bus perdirbami.

Tame pranešime pateikiama tokia informacija:

a)

nurodytųjų citrusinių vaisių kiekis;

b)

konteinerių identifikavimo numeriai;

c)

numatoma įvežimo data ir įvežimo į Sąjungą punktas;

d)

15 straipsnyje nurodytų patalpų pavadinimai, adresai ir vieta.

2.   Importuotojai nedelsdami informuoja 1 dalyje nurodytas atsakingąsias oficialias įstaigas apie pasikeitusią pagal tą dalį pateiktiną informaciją; jie privalo tai padaryti prieš siuntai atvykstant į įvežimo punktą.

14 straipsnis

Nurodytųjų vaisių gabenimas Sąjungoje

1.   Nurodytieji vaisiai neturi būti gabenami į kitą valstybę narę nei ta valstybė narė, per kurią jie buvo įvežti į Sąjungą, išskyrus jei susijusios valstybės narės atsakingosios oficialios įstaigos su tokiu gabenimu sutinka.

2.   Atlikus 12 straipsnyje nurodytus patikrinimus, nurodytieji vaisiai tiesiogiai ir nedelsiant vežami į 15 straipsnyje nurodytas perdirbimo patalpas arba į laikymo vietą. Bet koks nurodytųjų vaisių gabenimas atliekamas prižiūrint valstybės narės, kurioje yra įvežimo punktas, ir, jei reikia, prižiūrint valstybės narės, kurioje vaisiai bus perdirbami, atsakingajai oficialiai įstaigai.

3.   Susijusios valstybės narės bendradarbiauja, kad užtikrintų šio straipsnio laikymąsi.

15 straipsnis

Nurodytųjų vaisių perdirbimo reikalavimai

1.   Sultys iš nurodytųjų vaisių gaminamos patalpose, esančiose vietovėje, kuriose citrusiniai vaisiai neauginami. Patalpos turi būti oficialiai registruotos ir tuo tikslu patvirtintos valstybės narės, kurioje tos patalpos yra, atsakingosios oficialios įstaigos.

2.   Nurodytųjų vaisių atliekos ir šalutiniai produktai panaudojami arba sunaikinami valstybės narės, kurioje tie vaisiai buvo perdirbti, teritorijoje, kurioje citrusiniai vaisiai neauginami.

3.   Atliekos ir šalutiniai produktai sunaikinami juos giliai užkasant arba panaudojami taikant valstybės narės, kurioje nurodytieji vaisiai buvo perdirbti, atsakingosios oficialios įstaigos patvirtintą metodą ir prižiūrint tai oficialiai įstaigai, siekiant, kad būtų užkirstas kelias galimai rizikai išplisti Phyllosticta citricarpa.

4.   Perdirbėjas saugo įrašus apie nurodytųjų vaisių perdirbimą ir pateikia juos valstybės narės, kurioje nurodytieji vaisiai buvo perdirbti, atsakingajai oficialiai įstaigai. Tuose įrašuose turi būti nurodyti konteinerių numeriai ir skiriamieji ženklai, importuotų nurodytųjų vaisių kiekis, panaudotų arba sunaikintų atliekų ir šalutinių produktų kiekis ir išsami informacija apie jų panaudojimą arba sunaikinimą.

16 straipsnis

Nurodytųjų vaisių laikymo reikalavimai

1.   Jei nurodytieji vaisiai nėra perdirbami nedelsiant, jie turi būti laikomi valstybės narės, kurioje tos patalpos yra, atsakingosios oficialios įstaigos registruotose ir tuo tikslu patvirtintose patalpose.

2.   Turi būti galimybė identifikuoti atskiras nurodytųjų vaisių partijas.

3.   Nurodytieji vaisiai laikomi taip, kad būtų užkirstas kelias galimai rizikai išplisti Phyllosticta citricarpa.

17 straipsnis

Konteineriai, pakavimas ir ženklinimas

Nurodytieji vaisiai įvežami į Sąjungą ir joje gabenami, jei laikomasi tokių sąlygų:

a)

konteineryje jie yra supakuoti į atskiras pakuotes;

b)

prie kiekvieno konteinerio ir a punkte nurodytos atskiros pakuotės yra pritvirtinta etiketė, kurioje pateikiama tokia informacija:

i)

unikalus kiekvienos atskiros pakuotės numeris;

ii)

deklaruotas vaisių grynasis svoris;

iii)

užrašas: „Vaisiai skirti tik gaminti sultims pramoniniu būdu“.

IV SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Prievolė teikti ataskaitas

1.   Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. importuojančios valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie nurodytųjų vaisių, pagal šį sprendimą įvežtų į Sąjungą per praėjusį importo sezoną, kiekius.

2.   Valstybės narės, kurių teritorijoje iš nurodytųjų vaisių gaminamos sultys, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma tokia informacija:

a)

jų teritorijoje pagal šį sprendimą per praėjusį importo sezoną perdirbtų nurodytųjų vaisių kiekis;

b)

sunaikintų atliekų ir šalutinių produktų kiekis ir išsami informacija apie jų panaudojimą arba sunaikinimą, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje.

3.   1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat pateikiami nurodytųjų vaisių augalų sveikatos tikrinimo, atlikto pagal Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalį ir pagal šį sprendimą, rezultatai.

19 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir susijusiai trečiajai šaliai apie patvirtintą Phyllosticta citricarpa aptikimą.

20 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2004/416/EB ir Įgyvendinimo sprendimas 2014/422/ES panaikinami.

21 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. birželio 1 d.

22 straipsnis

Galiojimo data

Šis sprendimas nustoja galioti 2019 m. kovo 31 d.

23 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/416/EB dėl laikinų padarinių likvidavimo priemonių, skirtų tam tikriems citrusų vaisiams iš Brazilijos (OL L 151, 2004 4 30, p. 76).

(3)  2014 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/422/ES, kuriuo dėl tam tikrų Pietų Afrikos kilmės citrusinių vaisių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (OL L 196, 2014 7 3, p. 21).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA augalų sveikatos mokslinė grupė), 2014 m. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the ES territory with identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557

(5)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB, dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


Top