EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/935

2016 m. lapkričio 16 d.

dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies e punktą,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip kompetentinga institucija svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, privalo užtikrinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e punktą ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) 93 ir 94 straipsnius, kad šių subjektų valdymo organų nariai atitiktų kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (4) 91 straipsnyje reikalaujama, kad: a) prižiūrimų subjektų valdymo organo nariai nuolatos turi būti pakankamai geros reputacijos ir turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms vykdyti, o valdymo organas kartu turi turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų suprasti įstaigos veiklą; b) visi valdymo organo nariai turi skirti pakankamai laiko savo funkcijoms įstaigoje atlikti, o atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir įstaigos veiklos pobūdį, aprėptį bei sudėtingumą, direktoriaus pareigų, kurias gali vykdyti kiekvienas narys, skaičius negali viršyti tam tikro skaičiaus; c) kiekvienas valdymo organo narys privalo veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai ir d) prižiūrimi subjektai privalo įgyvendinti politiką, kuria būtų skatinamas valdymo organo narių visapusiškumas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalimi, ECB, vykdydamas savo priežiūros uždavinius, privalo taikyti visą atitinkamą Sąjungos teisę, o jei šią teisę sudaro direktyvos – nacionalinės teisės aktus, kuriais perkeliamos šios direktyvos. ECB taip pat taikomi Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengti ir Europos Komisijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 10–15 straipsnius patvirtinti techniniai reguliavimo ir įgyvendinimo standartai. ECB privalo dėti visas pastangas tam, kad laikytųsi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį parengtų gairių ir rekomendacijų ir EBI pagal tą reglamentą parengto Europos priežiūros vadovo;

(4)

vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos gairėmis EBA/GL/2012/06 (6), vertinant nario tinkamumą, kartu su nario reputacijos ir patirties kriterijais, taip pat reikėtų atsižvelgti į valdymo organo funkcijoms svarbius kriterijus, tokius kaip galimi narių interesų konfliktai, jų galimybės skirti pakankamai laiko darbui, sugebėjimas eiti pareigas savarankiškai ir išvengti nederamos kitų asmenų įtakos, bendra valdymo organo sudėtis, visų jo narių kartu turimos reikalingos žinios ir kompetencija. Tai nedaro poveikio institucijos valdymo priemonių įgyvendinimo vertinimui pagal Direktyvos 2013/36/ES 88 straipsnį;

(5)

ECB sprendimu dėl kompetencijos ir tinkamumo turėtų būti užtikrinta atitiktis nacionalinės teisės aktams, kuriais įgyvendinamas Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnis, taip pat ir kitiems taikytinos nacionalinės teisės aktų reikalavimams. Todėl vertinimas, ar sprendimą galima priimti delegavimo forma, neturėtų daryti poveikio taikytinos teisės aktuose įtvirtintų kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų atitikties vertinimui;

(6)

ECB, kaip kompetentinga institucija, kiekvienais metais privalo priimti daug sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo. Siekiant palengvinti sprendimų priėmimo procesą, reikalingas delegavimo sprendimas tokiems sprendimams priimti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad įgaliojimų delegavimas yra reikalingas tam, kad, institucija, turinti priimti daug sprendimų, galėtų vykdyti savo pareigas. Taip pat šis teismas yra pripažinęs, kad sprendimus priimančio organo veiklos užtikrinimas atitinka visoms institucinėms sistemoms būdingą principą (7);

(7)

sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas turėtų būti ribotas ir proporcingas, o delegavimo apimtis turėtų būti aiškiai apibrėžta;

(8)

Sprendime (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) nustatoma procedūra, kurios reikia laikytis priimant delegavimo sprendimus priežiūros srityje, ir asmenys, kuriems galima deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimus. Tas sprendimas neturi įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir nedaro poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(9)

jei šiame sprendime nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai nėra įvykdyti, sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo turėtų būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir Sprendimo ECB/2004/2 (8) 13g straipsnyje;

(10)

jei manoma, kad narys neatitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų, sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo turėtų būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą, o ne deleguotojo sprendimo forma. Todėl reikia skirti pakankamai laiko neprieštaravimo procedūrai tais atvejais, kai nėra galimybės iš anksto nustatyti, ar galima priimti deleguotąjį sprendimą. Dėl šios priežasties, jei nacionalinė kompetentinga institucija likus 20 darbo dienų iki sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo priėmimo pagal taikytinos nacionalinės teisės aktus termino pabaigos nepateikia ECB deleguotojo sprendimo projekto, atitinkamas sprendimas turėtų būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą. Be to, jei struktūrinių vienetų vadovams kyla abejonių, ar narys atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus (dėl to, kad nacionalinė kompetentinga institucija nepateikia pakankamos informacijos arba dėl vertinimo sudėtingumo), taip pat turėtų būti taikoma neprieštaravimo procedūra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos tokios apibrėžtys:

1)   kompetencijos ir tinkamumo reikalavimai– reikalavimai, kuriuos visada privalo atitikti svarbaus prižiūrimo subjekto valdymo organo nariai vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsniu ir kita taikytina teise;

2)   sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo– ECB sprendimas, kuriame nurodoma, ar fizinis asmuo atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus;

3)   taikytina teisė– atitinkama Sąjungos teisė pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalį, taip pat bet kokie nacionalinės teisės aktai, reikšmingi vertinant kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus;

4)   dalyvaujanti valstybė narė– dalyvaujanti valstybė narė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte;

5)   svarbus prižiūrimas subjektas– svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte;

6)   prižiūrimas subjektas– prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 20 punkte;

7)   svarbi prižiūrima grupė– svarbi prižiūrima grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 22 punkte;

8)   deleguotasis sprendimas– sprendimas, priimtas remiantis Valdančiosios tarybos deleguotais įgaliojimais pagal Sprendimą (ES) 2017/933 (ECB/2016/40);

9)   valdymo organas– valdymo organas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte, atsižvelgiant į šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalį;

10)   narys– siūlomas ar paskirtas valdymo organo narys, ar, esant reikalui, siūlomas ar paskirtas pagrindines užduotis atliekantis asmuo, kaip apibrėžta pagal taikytiną teisę;

11)   struktūrinių vienetų vadovai– ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguoti įgaliojimai bendrai priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo;

12)   nacionalinė kompetentinga institucija– nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte;

13)   neprieštaravimo procedūra– Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta ir Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje išsamiau išdėstyta procedūra;

14)   Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas– dokumentas tokiu pavadinimu, priimtas ir prireikus iš dalies pakeistas pagal neprieštaravimo procedūrą ir skelbiamas ECB interneto svetainėje, kuriame pateikiamos kompetencijos ir tinkamumo vertinimo gairės;

15)   kredito įstaiga– kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (9) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2 straipsnis

Sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimas

1.   Vadovaujantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdančioji taryba deleguoja įgaliojimus priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo struktūrinių vienetų vadovams, kuriuos paskiria Vykdančioji valdyba pagal to sprendimo 5 straipsnį.

2.   Struktūrinių vienetų vadovai priima deleguotuosius sprendimus pagal šį sprendimą ir taikytiną teisę.

3 straipsnis

Delegavimo apimtis

1.   Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei atitinkamas prižiūrimas subjektas yra:

a)

svarbios prižiūrimos grupės prižiūrimas subjektas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b)

kredito įstaiga, kurios bendra turto vertė svarbioje prižiūrimoje grupėje didžiausia, jei šis subjektas skiriasi nuo a punkte nurodyto subjekto;

c)

svarbus prižiūrimas subjektas, nepriklausantis svarbiai prižiūrimai grupei.

2.   Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei sprendime dėl kompetencijos ir tinkamumo:

a)

nurodoma, kad narys neatitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų, ar

b)

yra sąlygų, išskyrus atvejus, kai tokios sąlygos reikalingos užtikrinti, kad narys atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus ir šios sąlygos suderintos raštu.

3.   Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei, remiantis informacija, pateikta ECB:

a)

nariui yra iškelta baudžiamoji byla teisme ar narys dėl nusikalstamos veikos yra pripažintas kaltu pirmosios ar galutinės instancijos teisme arba

b)

šiuo metu ar praeityje nario atžvilgiu vykdomas tyrimas, atliekami procesiniai veiksmai ar sprendžiama dėl administracinės sankcijos skyrimo arba ji yra paskirta dėl bet kokių teisės aktų ar reguliavimo nuostatų finansinių paslaugų srityje pažeidimo.

4.   Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei:

a)

nacionalinė kompetentinga institucija likus 20 darbo dienų iki sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo priėmimo pagal taikytiną teisę termino pabaigos nepateikia ECB deleguotojo sprendimo projekto arba

b)

dėl nepakankamos informacijos arba vertinimo sudėtingumo sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo turi būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą.

5.   Jei pagal 1–4 dalis sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo negalima priimti deleguotojo sprendimo forma, sprendimas priimamas pagal taikytiną teisę ir neprieštaravimo procedūrą.

6.   Jei pagal 2–4 dalis kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimas apima daugiau nei vieną valdymo organo narį, o sprendimo dėl vieno ar daugiau iš jų negalima priimti deleguotojo sprendimo forma, atlikus vertinimą priimami du sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo. Vienas sprendimas priimamas pagal taikytiną teisę ir neprieštaravimo procedūrą, o kitas – deleguotojo sprendimo forma.

4 straipsnis

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

Kompetencijos ir tinkamumo reikalavimai vertinami pagal taikytiną teisę, atsižvelgiant į Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą (žr. vertinimo kriterijų skyrių) ir į šiuos kriterijus:

a)

Patirtis. Narys turi turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms vykdyti.

b)

Reputacija. Narys visada turi būti pakankamai geros reputacijos, kad būtų galima užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį prižiūrimo subjekto valdymą. Vertinant gerą reputaciją, proporcingumo principas netaikomas.

c)

Galimi interesų konfliktai ir savarankiškumas. Narys turi sugebėti veikti savarankiškai. Vertinant galimus interesų konfliktus ir savarankiškumą vertinamos prižiūrimo subjekto valdymo priemonės, pagal kurias turi būti atskleidžiami, mažinami, valdomi interesų konfliktai ar jiems užkertamas kelias.

d)

Galimybė skirti pakankamai laiko. Narys turi galėti skirti pakankamai laiko savo funkcijoms prižiūrimame subjekte atlikti. Vertinimui gali turėti įtakos keletas veiksnių, pavyzdžiui, kiek iš viso direktoriaus pareigų narys eina, prižiūrimo subjekto veiklos pobūdis, apimtis ir sudėtingumas, taip pat kiti reikšmingi įsipareigojimai.

e)

Kolektyvinis tinkamumas. Atliekant pirminį kompetencijos ir tinkamumo vertinimą, įvertinamas nario kolektyvinis tinkamumas, atsižvelgiant į nuolatinę prižiūrimo subjekto valdymo priežiūrą ir į paties prižiūrimo subjekto atliktą valdymo organo vertinimą, visų pirma sudėties ir kolektyvinio tinkamumo poreikių atžvilgiu.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis sprendimas netaikomas pasiūlymams dėl sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 16 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 14.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  2012 m. lapkričio 22 d. Europos bankininkystės institucijos gairės EBA/GL/2012/06 dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo.

(7)  1986 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK Ltd prieš Komisiją, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 dalis ir šio teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Carmine Salvatore Tralli prieš ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 dalis.

(8)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).


Top