EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/934 dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/18


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/934

2016 m. lapkričio 16 d.

dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalyje nustatomi kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių pripažinimo svarbiais prižiūrimais subjektais kriterijai. Svarbos nustatymo kriterijai išsamiau išdėstyti Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) IV dalyje;

(2)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 39 straipsniu, prižiūrimas subjektas laikomas svarbiu, jeigu Europos Centrinis Bankas (ECB) taip nustato sprendime, skirtame atitinkamam prižiūrimam subjektui. Vadovaujantis to reglamento 40 straipsniu, jeigu vienas ar daugiau prižiūrimų subjektų priklauso prižiūrimai grupei, kriterijai, pagal kuriuos nustatoma svarba, nustatomi aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, o kiekvienas iš prižiūrimų subjektų laikomas svarbiu prižiūrimu subjektu pagal tuos kriterijus;

(3)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 43 straipsnio 3 dalimi, ECB, bet kuriuo metu gavęs atitinkamą informaciją, turi teisę peržiūrėti, ar svarbos kriterijai yra įvykdyti;

(4)

nauji sprendimai dėl svarbos neturėtų patekti į šio sprendimo taikymo sritį. Sprendimo dėl svarbos dalinio pakeitimo priėmimas neturėtų turėti poveikio Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 22 straipsnio ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) III dalies 2 antraštinės dalies taikymui;

(5)

sprendimo dėl svarbos dalinis pakeitimas, kuriuo svarbus prižiūrimas subjektas ar svarbi prižiūrima grupė nebepriskiriama svarbiems, neturėtų būti priimtas deleguotojo sprendimo forma, jei jis grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 70 straipsniu;

(6)

kiekvienais metais ECB, kaip kompetentinga institucija visų svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu Bendrame priežiūros mechanizme, privalo priimti daug sprendimų, kuriais iš dalies keičiami galiojantys sprendimai dėl svarbos. Tam, kad jo sprendimus priimantys organai galėtų veikti, reikalingas delegavimo sprendimas, skirtas sprendimams, kuriais iš dalies keičiami sprendimai dėl svarbos, priimti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra pripažinęs, kad įgaliojimų delegavimas, atsižvelgiant į didelį sprendimų, kuriuos turi priimti institucija, skaičių, gali būti reikalingas tam, kad institucija galėtų atlikti savo pareigas. ESTT taip pat yra pripažinęs, kad sprendimus priimančio organo veiklos užtikrinimas atitinka visoms institucinėms sistemoms būdingą principą (4). Siekiant palengvinti sprendimų, kuriais iš dalies keičiami sprendimai dėl svarbos, priėmimo procesą, reikalingas delegavimo sprendimas;

(7)

sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas turėtų būti ribotas, proporcingas ir pagrįstas nustatytais kriterijais. Kadangi sprendimuose dėl prižiūrimos grupės svarbos pateikiamas svarbiai prižiūrimai grupei priklausančių subjektų sąrašas, tokie nustatyti kriterijai turėtų sietis su daliniu svarbios prižiūrimos grupės sudėties pakeitimu arba svarbaus prižiūrimo subjekto pavadinimo pakeitimu; šie pakeitimai turėtų būti pagrįsti ir atitikti proporcingumo principą;

(8)

Sprendime (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) detalizuojama konkrečių priežiūros sprendimų priėmimo procedūra ir asmenys, kuriems galima deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimus. Tas sprendimas netrukdo ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir nedaro poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(9)

jei šiame sprendime nustatyti deleguotojo sprendimo priėmimo kriterijai nėra įvykdyti, daliniai sprendimo dėl svarbos pakeitimai turėtų būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir Sprendimo ECB/2004/2 (5) 13g straipsnyje. Šis sprendimas neturėtų turėti įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir daryti poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(10)

ECB priežiūros sprendimams gali būti taikoma administracinė peržiūra, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsniu, kaip išsamiau nustatyta Sprendime ECB/2014/16 (6). Tokios administracinės peržiūros atveju Priežiūros valdyba turėtų atsižvelgti į Administracinės peržiūros valdybos nuomonę ir pateikti Valdančiajai tarybai priimti naują sprendimo projektą pagal neprieštaravimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos tokios apibrėžtys:

(1)   dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas– sprendimas, priimtas atlikus svarbos peržiūrą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 43 straipsnio 3 dalimi arba 52 straipsnio 1 dalimi, kuriuo iš dalies pakeičiamas ar panaikinamas ECB sprendimas, kuriuo prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė priskiriama svarbiems pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį;

(2)   dalyvaujanti valstybė narė– dalyvaujanti valstybė narė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte;

(3)   svarbus prižiūrimas subjektas– svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte;

(4)   prižiūrimas subjektas– prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 20 punkte;

(5)   prižiūrima grupė– prižiūrima grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 21 punkte;

(6)   svarbi prižiūrima grupė– svarbi prižiūrima grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 22 punkte;

(7)   deleguotasis sprendimas– sprendimas, priimtas remiantis Valdančiosios tarybos deleguotais įgaliojimais vadovaujantis Sprendimu (ES) 2017/933 (ECB/2016/40);

(8)   struktūrinių vienetų vadovai– ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl svarbos.

2 straipsnis

Sprendimų dėl svarbos dalinių pakeitimų delegavimas

1.   Vadovaujantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdančioji taryba deleguoja sprendimų dėl svarbos dalinių pakeitimų priėmimą struktūrinių vienetų vadovams, kuriuos Vykdomoji valdyba paskiria pagal to sprendimo 5 straipsnį.

2.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas priimamas deleguotojo sprendimo forma tik jei yra įvykdyti 3 straipsnyje nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai.

3 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai

1.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas, kuriuo svarbus prižiūrimas subjektas, priklausantis svarbiai prižiūrimai grupei, priskiriamas svarbiems subjektams, priimamas deleguotojo sprendimo forma, jei svarbi prižiūrima grupė ir toliau atitinka svarbos nustatymo aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse kriterijus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalyje įtvirtintomis nuostatomis.

2.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas, kuriuo svarbus prižiūrimas subjektas, priklausantis svarbiai prižiūrimai grupei, nebepriskiriamas svarbiems subjektams, priimamas deleguotojo sprendimo forma tik tuomet, jei svarbi prižiūrima grupė toliau atitinka svarbos nustatymo aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse kriterijus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) nuostatomis, nors prižiūrimas subjektas nebepriklauso šiai grupei.

3.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas, kuriuo svarbus prižiūrimas subjektas ar svarbi prižiūrima grupė nebepriskiriama svarbiems, priimamas deleguotojo sprendimo forma tik tuomet, jei svarbos nustatymo aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse kriterijai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies nuostatomis nebeįvykdomi.

4.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas, kuriuo keičiamas svarbaus prižiūrimo subjekto pavadinimas, priimamas deleguotojo sprendimo forma, jei ECB nepateikiama papildomos informacijos, kuri būtų reikšminga dėl prižiūrimo subjekto priskyrimo.

5.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei atitinkamas prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė priskirta svarbiems vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 59 straipsniu.

6.   Dalinis sprendimo dėl svarbos pakeitimas nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei ECB gauna rašytinius dokumentus, kuriais ginčijamas prižiūrimo subjekto priskyrimas svarbiems ar mažiau svarbiems subjektams.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 16 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 14.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(4)  1986 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK Ltd prieš Komisiją, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328 37 dalis ir šio teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Carmine Salvatore Tralli prieš ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306 59 dalis.

(5)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(6)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).


Top