EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

2016 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (ECB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/34


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/456

2016 m. kovo 4 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (ECB/2016/3)

(nauja redakcija)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 7 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nustatyta, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) turi teisę inicijuoti ir atlikti administracinius sukčiavimo tyrimus (toliau – vidaus tyrimai) Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose siekiant kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis. Tuo tikslu ji tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų arba agentūrų personalo nariams, kuriems netaikomi Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Tarnybos nuostatai);

(2)

Europos Centrinio Banko (ECB) atveju tokias profesines pareigas ir įsipareigojimus, ypač įsipareigojimus, susijusius su profesiniu elgesiu ir profesine paslaptimi, nustato: a) Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygos; b) Europos Centrinio Banko personalo taisyklės; c) Įdarbinimo sąlygų IIb priedas dėl trumpalaikio įdarbinimo sąlygų; d) Europos Centrinio Banko trumpam laikui įdarbinto personalo taisyklės; o papildomi nurodymai pateikiami: e) Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekse (2); f) Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių papildomame etikos kodekse (3) ir g) Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos narių elgesio kodekse (4) (toliau bendrai – ECB įdarbinimo sąlygos);

(3)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir kovojant su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir kita neteisėta veikla Tarnyba „atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose“ laikydamasi Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir kiekvienos institucijos, įstaigos, organo arba agentūros sprendimuose nustatytų sąlygų. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 4 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad kiekviena institucija, įstaiga, organas arba agentūra priima sprendimą, kuriame „visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant vidaus tyrimo konfidencialumą“. Pagal Sąjungos teismų praktiką Tarnyba gali pradėti tyrimą tik remdamasi pakankamai svarbiais įtarimais (5);

(4)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 12 konstatuojamąją dalį tyrimai turėtų būti atliekami laikantis Sutarčių, visų pirma Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, taip pat Tarnybos nuostatų ir visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač laikantis sąžiningumo principo, gerbiant atitinkamų asmenų teisę reikšti savo nuomonę apie su jais susijusius faktus ir laikantis principo, kad tyrimų išvados gali būti grindžiamos tik įrodomąją vertę turinčiais faktiniais duomenimis, taip pat laikantis valstybėms narėms bendrų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pripažintų bendrųjų principų, kaip antai, pavyzdžiui, teisinės konsultacijos konfidencialumo (advokato teisė neatskleisti profesinės paslapties). Tuo tikslu institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų nustatyti sąlygas, kuriomis turi būti atliekami vidaus tyrimai;

(5)

Sprendimas ECB/2004/11 (6) buvo priimtas siekiant nustatyti sąlygas, kuriomis vadovaujantis ECB atliekami vidaus tyrimai remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 (7). Siekiant atsižvelgti į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir į tai, kad buvo įsteigta naujų ECB įstaigų nuo Sprendimo ECB/2004/11 priėmimo, reikia peržiūrėti galiojančią teisinę sistemą;

(6)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (8) buvo įsteigta Priežiūros valdyba, kaip ECB vidaus įstaiga, skirta planuoti ir įgyvendinti specialius uždavinius, susijusius su ECB pavesta rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra. Remdamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsnio 1 dalimi ir 25 straipsnio 5 dalimi ECB įsteigė Administracinės peržiūros valdybą (9) ir Tarpininkavimo komisiją (10). Be to, remdamasis Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (11) 3 straipsnio 1 dalimi ir 143 straipsnio 1 dalimi, ECB įsteigė jungtines priežiūros grupes, skirtas prižiūrėti kiekvieną svarbų prižiūrimą subjektą ar grupę ir patikrinimo vietoje grupes. Tada, remdamasis Europos Centrinio Banko darbo tvarkos (12) 9a ir 9b straipsniais, ECB įsteigė Etikos komitetą (13) ir Audito komitetą;

(7)

šis sprendimas turėtų būti taikomas jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimo vietoje grupių nariams, kuriems netaikomos ECB įdarbinimo sąlygos. Nacionalinių kompetentingų institucijų personalo nariai, kurie yra jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje grupių nariai, priskirtini ECB kontrolės sričiai klausimais, susijusiais su jų darbu dėl Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestų uždavinių. Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ECB yra atsakingas už tai, kad bendras priežiūros mechanizmas (BPM) veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 6 straipsnio 1 dalyje ir 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jungtinės priežiūros grupės ir patikrinimų vietoje grupės nariai laikosi atitinkamos grupės koordinatoriaus nurodymų. Šios nuostatos grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 7 dalimi, kuria ECB įgaliojamas patvirtinti struktūrą, pagal kurią parengiama praktinė bendradarbiavimo BPM įgyvendinimo tvarka;

(8)

priimdamas šį sprendimą ECB privalo pateisinti bet kokius vidaus tyrimų, kurie įtakoja Sutarties 127 ir 128 straipsniais ir Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestus specialius uždavinius ir pareigas, apribojimus. Tokie apribojimai turėtų užtikrinti tam tikrai ECB informacijai būtiną konfidencialumą ir įgyvendinti teisės aktų leidėjo ketinimą sustiprinti kovą su sukčiavimu. Išskyrus šių specialių uždavinių ir pareigų atžvilgiu, ECB turėtų būti laikomas, taip pat šio sprendimo tikslais, į kitas Sąjungos institucijas ir įstaigas panašiu viešuoju subjektu;

(9)

ypatingais atvejais kai kurios ECB jo uždavinių vykdymo tikslu turimos konfidencialios informacijos plitimas už ECB ribų galėtų reikšmingai pakenkti ECB veiklai. Tokiais atvejais Vykdomoji valdyba turėtų priimti sprendimą dėl leidimo Tarnybai susipažinti su informacija arba informacijos Tarnybai perdavimo. Leidžiama susipažinti su informacija, kuri yra senesnė negu vienerių metų, srityse, tokiose kaip pinigų politikos sprendimai, arba su užsienio atsargų valdymu susijusios operacijos ir intervencija į užsienio valiutos rinkas. Apribojimams taikomi konkretūs laikotarpiai kitose srityse, kaip antai susijusiose su informacija dėl Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestų uždavinių, ECB gautų duomenų iš nacionalinių kompetentingų institucijų dėl finansų sistemos arba atskirų kredito įstaigų stabilumo ir informacija apie dabartinių ir būsimų eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas. Nors šiuo sprendimu informacijos apimtis, kuri už ECB ribų galėtų reikšmingai pakenkti ECB veikimui, turėtų būti ribojama tam tikromis konkrečiomis veiklos sritimis, būtina numatyti galimybę pritaikyti šį sprendimą bet kokiems nenumatytiems pokyčiams, užtikrinant, kad ECB toliau vykdytų Sutartimi jam pavestus uždavinius;

(10)

šiuo sprendimu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ECB valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariai, kurie nėra taip pat ECB vykdomosios valdybos nariai, be savo Europos centrinių bankų sistemos funkcijų, taip pat atlieka nacionalines funkcijas, ir į tai, kad ECB priežiūros valdyba, Tarpininkavimo komisija, jungtinės priežiūros grupės ir patikrinimo vietoje grupės, kurios atstovauja dalyvaujančių valstybių narių nacionalines kompetentingas institucijas, be jų užduočių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, taip pat vykdo nacionalines funkcijas. Tokių nacionalinių funkcijų atlikimą reglamentuoja nacionalinė teisė, ir tai nepriklauso Tarnybos vidaus tyrimų sričiai. Todėl šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tokių asmenų profesinei veiklai, kurios jie imasi kaip ECB valdančiosios tarybos, Bendrosios tarybos, Priežiūros valdybos, Tarpininkavimo komisijos, jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje grupių nariai;

(11)

šiuo sprendimu taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ECB administracinės peržiūros valdybos, Audito komiteto ir Etikos komiteto įgaliojimus turintys išorės nariai dar gali eiti kitas pareigas. Tokių pareigų atlikimas nepriklauso Tarnybos vidaus tyrimų sričiai. Todėl šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tokių asmenų profesinei veiklai, kurią jie vykdo kaip ECB administracinės peržiūros valdybos, Audito komiteto ir Etikos komiteto nariai;

(12)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ECB valdymo organų nariai ir personalas, netgi nustoję eiti savo pareigas, privalo neatskleisti informacijos, kuriai taikomi profesinės paslapties reikalavimai. Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad priežiūros prievoles vykdantys Priežiūros valdybos nariai, ECB darbuotojai ir dalyvaujančių valstybių narių deleguoti darbuotojai, net jas įvykdę laikosi minėtų profesinės paslapties reikalavimų. Sprendimo ECB/2014/16 22 straipsnio 1 dalis ir Sprendimo (ES) 2015/433 (ECB/2014/59) 2 straipsnio 4 dalis tokią pačią taisyklę nustato atitinkamai ECB administracinės peržiūros valdybos ir jos pakaitiniams nariams bei ECB etikos komiteto nariams. Audito komiteto įgaliojimų (14) 6 punktas numato, kad Audito komiteto nariai neatskleis jokios jiems žinomos konfidencialaus pobūdžio informacijos atlikdami savo pareigas, susijusias su asmenimis arba įstaigomis, kurie nėra ECB/Eurosistemos dalis. Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 reglamento 10 straipsniu, Tarnybai ir jos darbuotojams taikomi tokie patys konfidencialumo ir profesinės paslapties reikalavimai, kaip ir pagal ECBS statutą ir ECB įdarbinimo sąlygas ECB personalui taikomi reikalavimai;

(13)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 7 straipsnio 3 dalį nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, teikia reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai savo užduotis galėtų atlikti veiksmingai. Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė ir ECB yra 1998 m. rugsėjo 18 d. Susitarimo dėl būstinės (15), kuris ECB atžvilgiu įgyvendina Protokolą Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų ir apima nuostatas dėl ECB patalpų, archyvų, komunikacijos neliečiamybės ir dėl ECB Vykdomosios valdybos narių diplomatinių privilegijų ir imunitetų, signatarai;

(14)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 pakeitimą Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir į daug būtinų padaryti dalinių pakeitimų, Sprendimas ECB/2004/11 turi būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas:

ECB valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariams, su jų šių ECB sprendimus priimančių organų narių pareigomis susijusiais klausimais,

ECB vykdomosios valdybos nariams,

ECB priežiūros valdybos nariams su jų šio organo narių pareigomis susijusiais klausimais,

ECB administracinės peržiūros valdybos nariams su jų šio organo narių pareigomis susijusiais klausimais,

ECB tarpininkavimo komisijos nariams su jų šio organo narių pareigomis susijusiais klausimais,

ECB audito komiteto nariams su jų šio organo narių pareigomis susijusiais klausimais,

ECB etikos komiteto nariams su jų šio organų narių pareigomis susijusiais klausimais,

nacionalinių centrinių bankų valdymo organų nariams ar bet kuriems nacionalinių centrinių bankų arba nacionalinių kompetentingų institucijų personalo nariams, kurie dalyvauja ECB valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos bei Priežiūros valdybos posėdžiuose kaip pakaitiniai asmenys ir (arba) kaip lydintys asmenys, su šiomis pareigomis susijusiais klausimais

(toliau bendrai – sprendimus priimančių ir kitų organų dalyviai), ir

nuolatiniams arba laikiniems ECB personalo nariams, kuriems taikomos ECB įdarbinimo sąlygos,

asmenims, dirbantiems ECB ne pagal darbo sutartį, įskaitant nacionalinių kompetentingų institucijų personalo narius, kurie yra jungtinių priežiūros grupių ir patikrinimų vietoje grupių nariai, kiek tai susiję su jų darbu ECB

(toliau bendrai – susiję asmenys).

2 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti su Tarnyba

Nepažeisdami Sutarčių, Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imuniteto, ECBS statuto ir Tarnybos nuostatų atitinkamų nuostatų, visapusiškai atsižvelgdami į žmogaus teises, pagrindines laisves ir valstybėms narėms taikomus bendruosius principus ir laikydamiesi Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nustatytų procedūrų ir taisyklių, įtvirtintų šiame sprendime, asmenys, dalyvaujantys sprendimus priimančiuose ir kituose organuose, bei susiję asmenys bendradarbiauja su Tarnyba ir teikia informaciją, užtikrindami vidaus tyrimo konfidencialumą.

3 straipsnis

Pareiga perduoti bet kokią informaciją apie neteisėtą veiklą

1.   Susiję asmenys, sužinoję informaciją, kuri leidžia įtarti, kad yra galimų Sąjungos finansinius interesus paveikiančių sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejų, nedelsdami perduoda tokią informaciją Vidaus audito direktoriui, jų veiklos srities vyresniajam vadovui arba už jų veiklos sritį pirmiausia atsakingam Vykdomosios valdybos nariui. Pastarieji asmenys nedelsdami informaciją perduoda Sekretoriato generaliniam direktoriui. Susiję asmenys jokiu būdu negali būti diskriminuojami ir su jais negali būti šališkai elgiamasi dėl to, kad jie pranešė šiame straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Sprendimus priimančių ir kitų organų dalyviai, sužinoję apie 1 dalyje nurodytą informaciją, informuoja Sekretoriato generalinį direktorių arba pirmininką.

3.   Kai Sekretoriato generalinis direktorius arba atitinkamais atvejais pirmininkas gauna informaciją pagal 1 arba 2 dalį, jie, atsižvelgdami į šio sprendimo 4 straipsnį, nedelsdami perduoda ją Tarnybai ir informuoja Vidaus audito direktoratą ir atitinkamais atvejais pirmininką.

4.   Jei sprendimus priimančių ar kitų organų dalyvis arba susijęs asmuo turi konkrečios informacijos, kuri patvirtina įtarimą, kad tai yra 1 dalyje apibrėžtas sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejis, ir tuo pačiu metu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad ankstesnėse dalyse nustatyta tvarka sutrukdytų tuo konkrečiu atveju tinkamai pranešti tokią informaciją Tarnybai, jis gali tiesiogiai pranešti Tarnybai, neatsižvelgdamas į 4 straipsnį.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas su Tarnyba jautrios informacijos atžvilgiu

1.   Ypatingais atvejais, kai tam tikros informacijos plitimas už ECB galėtų reikšmingai pakenkti ECB veiklai, sprendimą dėl to, ar leisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija arba ar perduoti jai tokią informaciją, priima Vykdomoji valdyba. Tai taikoma informacijai apie pinigų politikos sprendimus arba su užsienio atsargų valdymu susijusias operacijas ir intervenciją į užsienio valiutos rinkas, jei tokia informacija yra ne senesnė nei vienerių metų; informacijai apie pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestus uždavinius, ECB iš nacionalinių kompetentingų institucijų gautiems duomenims apie finansų sistemos arba atskirų kredito įstaigų stabilumą ir informacijai apie eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas.

2.   Bet koks toks Vykdomosios valdybos sprendimas atsižvelgia į visus susijusius aspektus, tokius kaip Tarnybos tyrimo tikslais reikalaujamos informacijos jautrumo laipsnis, jos svarba tyrimui ir Tarnybos arba sprendimus priimančių ir kitų organų dalyvio arba susijusio asmens pirmininkui pateikto įtarimo svarbumas, ir ECB būsimai veiklai keliamos rizikos laipsnis. Jei susipažinti neleidžiama, sprendime nurodomi tokio sprendimo motyvai. Vykdomoji valdyba gali nuspręsti neleisti Tarnybai susipažinti su ECB gaunamais finansų sistemos arba atskirų kredito įstaigų stabilumo duomenimis, jei ji arba atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija mano, kad tokios informacijos atskleidimas sukeltų grėsmę finansinės sistemos arba atskiros kredito įstaigos stabilumui.

3.   Labai ypatingais atvejais, susijusiais su lygiaverčio jautrumo kaip 1 dalyje nurodytų rūšių informacija, kuri yra susijusi su tam tikra ECB veiklos sritimi, Vykdomoji valdyba gali laikinai nuspręsti neleisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija. Tokiems sprendimams taikoma 2 dalis, ir jie galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Po to Tarnybai leidžiama susipažinti su tokia informacija, nebent tuo tarpu Valdančioji taryba būtų iš dalies pakeitusi šį sprendimą, tokios informacijos rūšimi papildydama informacijos rūšis, kurioms taikoma 1 dalis.

5 straipsnis

ECB pagalba vidaus tyrimuose

1.   Pradedant ECB vidaus tyrimą, už ECB apsaugą atsakingas vadovas suteikia Tarnybos atstovams galimybę patekti į ECB patalpas, šiems pateikus Tarnybos generalinio direktoriaus išduotą raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyta:

a)

Tarnybos atstovų tapatybė ir pareigos;

b)

tyrimo dalykas ir tikslas;

c)

tyrimo teisiniai pagrindai ir iš šių pagrindų kylantys tyrimo įgaliojimai.

Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir Vidaus audito direktorius informuojami nedelsiant.

2.   Vidaus audito direktoratas padeda Tarnybai praktiškai organizuoti tyrimus.

3.   Sprendimus priimančių organų ir kitų organų dalyviai bei susiję asmenys pateikia visą reikalaujamą informaciją tyrimą atliekantiems Tarnybos atstovams, nebent reikalaujama informacija galėtų būti laikoma jautria pagal 4 straipsnį, o tokiu atveju Vykdomoji valdyba sprendžia, ar pateikti informaciją. Vidaus audito direktoratas surašo protokolą dėl visos pateiktos informacijos.

6 straipsnis

Suinteresuotų šalių informavimas

1.   Jei numanoma, kad sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyvis ar susijęs asmuo yra galimai susijęs su sukčiavimu, korupcija arba bet kuria kita nelegalia veikla pagal 3 straipsnio 1 dalį, apie tai nedelsiant pranešama suinteresuotai šaliai, jeigu tai nepakenks tyrimui (16). Bet kuriuo atveju išvados, kuriose įvardijamas sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyvis ar susijęs asmuo, baigus tyrimą negali būti daromos tol, kol suinteresuotai šaliai nebus suteikta galimybė pareikšti savo nuomonės dėl visų su ja susijusių aplinkybių, įskaitant bet kokius įrodymus prieš ją. Suinteresuotos šalys turi teisę tylėti, susilaikyti nuo parodymų prieš save ir reikalauti asmeninės teisinės pagalbos.

2.   Tais atvejais, kai tyrimo tikslais būtina išlaikyti visišką slaptumą, ir (arba) reikia vykdyti tyrimo procesą, patenkantį į nacionalinės teisminės institucijos kompetenciją, pareiga kviesti sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyvį ar susijusį asmenį, kad šis galėtų pareikšti savo nuomonę, gali būti atidėta ribotam laikotarpiui susitarus su pirmininku arba pirmininko pavaduotoju.

7 straipsnis

Informavimas apie tyrimo pabaigą nesiimant jokių tolesnių veiksmų

Jei atlikus vidaus tyrimą sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyviui ar susijusiam asmeniui, kurie buvo įtariami neteisėta veikla, negali būti keliama jokia byla, Tarnybos generalinio direktoriaus sprendimu vidaus tyrimas baigiamas, nesiimant jokių tolesnių veiksmų. Tarnybos direktorius apie tai raštu praneša sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyviui ar susijusiam asmeniui.

8 straipsnis

Neliečiamumo panaikinimas

Visi nacionalinės policijos arba teisminės institucijos prašymai dėl sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyvio ar susijusio asmens neliečiamumo, susijusio su teisminiu bylos nagrinėjimu, panaikinimo galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejais perduodami Tarnybos generaliniam direktoriui nuomonei pateikti. Valdančioji taryba nusprendžia dėl bet kurio sprendimus priimančių organų arba kitų organų dalyvių, o Vykdomoji valdyba dėl bet kurio susijusių asmenų imuniteto panaikinimo.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Sprendimas ECB/2004/11 panaikinamas dvidešimtą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2004/11 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 4 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 248, 2013 9 18, p. 1.

(2)  Valdančiosios tarybos narių elgesio kodeksas (OL C 123, 2002 5 24, p. 9).

(3)  Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių papildomas etikos kodeksas (pagal Europos Centrinio Banko darbo reglamento 11 straipsnio 3 dalį) (OL C 104, 2010 4 23, p. 8).

(4)  Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas (OL C 93, 2015 3 20, p. 2).

(5)  Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Centrinį Banką (C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395).

(6)  2004 m. birželio 3 d. Sprendimas ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (OL L 230, 2004 6 30, p. 56).

(7)  1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, p. 1).

(8)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(9)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).

(10)  2014 m. birželio 2 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26) (OL L 179, 2014 6 19, p. 72).

(11)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(12)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(13)  2014 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių (ECB/2014/59) (OL L 70, 2015 3 14, p. 58).

(14)  Paskelbta ECB svetainėje www.ecb.europa.eu.

(15)  Federalinis oficialusis leidinys (Bundesgesetzblatt) Nr. 45, 1998, 1998 10 27 ir Nr. 12, 1999, 1999 5 6.

(16)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1) 20 straipsnis taikomas bet kokiam informacijos, kuri turi būti suteikta duomenų subjektams duomenų tvarkymo atveju, apribojimui.


Top