Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2016/150

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 48/1


Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2016/150

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (1),

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (3),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. birželio 24 d.,

atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų biudžeto projekto, kuri 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo perduota Europos Parlamentui,

atsižvelgdamas į Komisijos pateiktus Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomuosius raštus Nr. 1/2016 ir Nr. 2/2016,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2015 m. spalio 28 d. priimtą rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,

atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento priimtus bendrojo biudžeto projekto pakeitimus,

atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Tarybos pirmininko laišką, kuriame informuojama, kad Taryba nepatvirtino visų Parlamento priimtų pakeitimų,

atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. laišką Tarybos pirmininkui, kuriuo sušaukiamas Taikinimo komiteto posėdis,

atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas susitarė dėl bendro projekto per dvidešimt vienos dienos laikotarpį, nurodytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. lapkričio 24 d. Taryba patvirtino bendrą projektą,

atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. lapkričio 25 d. Parlamentas patvirtino bendrą projektą,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 ir 91 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Vienintelis straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre 2015 m. lapkričio 25 d.

Pirmininkas

M. SCHULZ


(1)  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(2)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas 12
B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas 21
C. Etatiniai darbuotojai 152
D. Pastatai 153

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

I skirsnis. Parlamentas 160
— Įplaukos 161
— Išlaidos 176
— Darbuotojai 236
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba 238
— Įplaukos 239
— Išlaidos 256
— Darbuotojai 300
III skirsnis. Komisija 302
— Įplaukos 303
— Išlaidos 378
— Darbuotojai 1898
IV skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 1947
— Įplaukos 1948
— Išlaidos 1960
— Darbuotojai 1996
V skirsnis. Audito Rūmai 1997
— Įplaukos 1998
— Išlaidos 2010
— Darbuotojai 2041
VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2043
— Įplaukos 2044
— Išlaidos 2056
— Darbuotojai 2094
VII skirsnis. Regionų komitetas 2095
— Įplaukos 2096
— Išlaidos 2109
— Darbuotojai 2144
VIII skirsnis. Europos ombudsmenas 2145
— Įplaukos 2146
— Išlaidos 2154
— Darbuotojai 2182
IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 2183
— Įplaukos 2184
— Išlaidos 2190
— Darbuotojai 2221
X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba 2222
— Įplaukos 2223
— Išlaidos 2241
— Darbuotojai 2283

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas 12
B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas 21

— 1 antraštinė dalis:

Nuosavi ištekliai 22

— 3 antraštinė dalis:

Perteklius, likučiai ir patikslinimai 46

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų 60

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos iš institucijų administravimo veiklos 74

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis 88

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos 132

— 8 antraštinė dalis:

Skolinimosi ir skolinimo veikla 138

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 150
C. Etatiniai darbuotojai 152
D. Pastatai 153

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

I skirsnis. Parlamentas 160
— Įplaukos 161

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų 162

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 165

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis 172

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 174
— Išlaidos 176

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 178

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos 200

— 3 antraštinė dalis:

Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos 213

— 4 antraštinė dalis:

Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos 227

— 5 antraštinė dalis:

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų ir nepriklausomų žymių asmenų komiteto institucija 231

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 233
— Darbuotojai 236
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba 238
— Įplaukos 239

— 4 antraštinė dalis:

Įvairūs Sąjungos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos 240

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 243

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Sąjungos susitarimus ir programas 249

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas 252

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 254
— Išlaidos 256

— 1 antraštinė dalis:

Institucijai dirbantys asmenys 257

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos 280

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 298
— Darbuotojai 300
III skirsnis. Komisija 302
— Įplaukos 303

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų 304

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 309

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis 318

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos 363

— 8 antraštinė dalis:

Skolinimosi ir skolinimo veikla 369

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 376
BENDRA (2016 IR 2015 M.) ASIGNAVIMŲ IR (2014 M.) ĮVYKDYMO SANTRAUKA 378

— XX antraštinė dalis:

Politikos sritims paskirstytos administracinės išlaidos 381

— 01 antraštinė dalis:

Ekonomikos ir finansų reikalai 398

— 02 antraštinė dalis:

Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ 435

— 03 antraštinė dalis:

Konkurencija 510

— 04 antraštinė dalis:

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis 515

— 05 antraštinė dalis:

Žemės ūkis ir kaimo plėtra 595

— 06 antraštinė dalis:

Mobilumas ir transportas 687

— 07 antraštinė dalis:

Aplinka 738

— 08 antraštinė dalis:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 770

— 09 antraštinė dalis:

Ryšių tinklai, turinys ir technologijos 827

— 10 antraštinė dalis:

Tiesioginiai moksliniai tyrimai 881

— 11 antraštinė dalis:

Jūrų reikalai ir žuvininkystė 910

— 12 antraštinė dalis:

Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga 953

— 13 antraštinė dalis:

Regioninė ir miestų politika 968

— 14 antraštinė dalis:

Mokesčiai ir muitų sąjunga 1044

— 15 antraštinė dalis:

Švietimas ir kultūra 1058

— 16 antraštinė dalis:

Komunikacija 1109

— 17 antraštinė dalis:

Sveikata ir maisto sauga 1133

— 18 antraštinė dalis:

Migracija ir vidaus reikalai 1194

— 19 antraštinė dalis:

Užsienio politikos priemonės 1252

— 20 antraštinė dalis:

Prekyba 1284

— 21 antraštinė dalis:

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis 1295

— 22 antraštinė dalis:

Kaimynystės politika ir plėtros derybos 1387

— 23 antraštinė dalis:

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga 1429

— 24 antraštinė dalis:

Kova su sukčiavimu 1451

— 25 antraštinė dalis:

Komisijos politikos koordinavimas ir teisinės konsultacijos 1458

— 26 antraštinė dalis:

Komisijos vykdomas administravimas 1470

— 27 antraštinė dalis:

Biudžetas 1522

— 28 antraštinė dalis:

Auditas 1531

— 29 antraštinė dalis:

Statistika 1535

— 30 antraštinė dalis:

Pensijos ir susijusios išlaidos 1544

— 31 antraštinė dalis:

Kalbos tarnybos 1557

— 32 antraštinė dalis:

Energetika 1567

— 33 antraštinė dalis:

Teisingumas ir vartotojų reikalai 1610

— 34 antraštinė dalis:

Klimato politika 1651

— 40 antraštinė dalis:

Rezervai 1663

Priedai

— Europos ekonominė erdvė 1671
— Biudžeto išlaidų kategorijų, skirtų valstybėms kandidatėms ir, jei taikytina, potencialioms Vakarų Balkanų kandidatėms, sąrašas 1685
— Skolinimo ir skolinimosi operacijos – Skolinimo ir skolinimosi operacijos su Sąjungos biudžeto garantijomis (susipažinti) 1688
— Papildoma biudžeto projekto informacija apie finansines priemones pagal Finansinio reglamento 49 straipsnio 1 dalies e punktą 1724
— Leidinių biuras 1790
— Įplaukos 1791
— Išlaidos 1796
— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 1809
— Įplaukos 1810
— Išlaidos 1815
— Europos personalo atrankos tarnyba 1829
— Įplaukos 1830
— Išlaidos 1835
— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras 1850
— Įplaukos 1851
— Išlaidos 1856
— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje 1866
— Įplaukos 1867
— Išlaidos 1872
— Infrastruktūros ir logistikos biuras – Liuksemburge 1882
— Įplaukos 1883
— Išlaidos 1888
— Personalas 1898
IV skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 1947
— Įplaukos 1948

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų 1949

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 1952

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 1958
— Išlaidos 1960

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 1961

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos 1978

— 3 antraštinė dalis:

Išlaidos, atsiradusios institucijai vykdant specialią veiklą 1992

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 1994
— Darbuotojai 1996
V skirsnis. Audito Rūmai 1997
— Įplaukos 1998

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijoje dirbančių asmenų 1999

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 2002

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2008
— Išlaidos 2010

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 2011

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos sąnaudos 2026

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2039
— Darbuotojai 2041
VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2043
— Įplaukos 2044

— 4 antraštinė dalis:

Su institucijose ir kituose Sąjungos organuose dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos 2045

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos 2048

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2054
— Išlaidos 2056

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 2057

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos 2076

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2092
— Darbuotojai 2094
VII skirsnis. Regionų komitetas 2095
— Įplaukos 2096

— 4 antraštinė dalis:

Su institucijose ir kituose Sąjungos organuose dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos 2097

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos 2100

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2107
— Išlaidos 2109

— 1 antraštinė dalis:

Institucijoje dirbantys asmenys 2110

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos 2127

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2142
— Darbuotojai 2144
VIII skirsnis. Europos ombudsmenas 2145
— Įplaukos 2146

— 4 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų 2147

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis 2150

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2152
— Išlaidos 2154

— 1 antraštinė dalis:

Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 2155

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos 2167

— 3 antraštinė dalis:

Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos 2174

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2180
— Darbuotojai 2182
IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 2183
— Įplaukos 2184

— 4 antraštinė dalis:

Įvairūs Sąjungos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos 2185

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2188
— Išlaidos 2190

— 1 antraštinė dalis:

Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 2191

— 2 antraštinė dalis:

Pastatai, įranga ir su institucijos veikimu susijusios išlaidos 2203

— 3 antraštinė dalis:

Europos duomenų apsaugos valdyba 2207

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2219
— Darbuotojai 2221
X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba 2222
— Įplaukos 2223

— 4 antraštinė dalis:

Įvairūs Sąjungos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos 2224

— 5 antraštinė dalis:

Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos 2227

— 6 antraštinė dalis:

Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Sąjungos susitarimus ir programas 2234

— 7 antraštinė dalis:

Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas 2237

— 9 antraštinė dalis:

Įvairios įplaukos 2239
— Išlaidos 2241

— 1 antraštinė dalis:

Centrinės būstinės darbuotojai 2242

— 2 antraštinė dalis:

Centrinės būstinės pastatai, įranga ir veiklos išlaidos 2255

— 3 antraštinė dalis:

Delegacijos 2273

— 10 antraštinė dalis:

Kitos išlaidos 2281
— Darbuotojai 2283

A   DALIS. ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

ĮVADAS

Sąjungos bendrasis biudžetas – tai dokumentas, kuriuo kiekvieniems metams numatomos ir leidžiamos visos pajamos ir išlaidos, laikomos būtinomis Europos Sąjungai ir Europos atominės energijos bendrijai.

Biudžetas sudaromas ir vykdomas laikantis vieningumo, biudžeto tikslumo, metinio periodiškumo, subalansuotumo, apskaitos vieneto, universalumo, konkretumo, gero finansų valdymo ir skaidrumo principų.

Vieningumo ir biudžeto tikslumo principai reiškia, kad visos Sąjungos pajamos ir išlaidos, jeigu jos priskiriamos biudžetui, turi būti įtrauktos į vieną dokumentą.

Metinio periodiškumo principas reiškia, kad biudžetas priimtas vieneriems biudžetiniams metams vienu metu ir kad pagal bendrą taisyklę einamųjų biudžetinių metų įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai turi būti panaudoti per tuos metus.

Subalansuotumo principas reiškia, kad prognozės dėl biudžetinių metų pajamų turi būti tokios pat, kaip ir tų metų mokėjimų asignavimai: biudžeto deficito, kuris gali atsirasti, negalima dengti iš skolinamų lėšų, kadangi tai nesuderinama su nuosavų išteklių sistema, todėl neleidžiama.

Apskaitos vieneto principas reiškia, kad biudžetas sudaromas ir vykdomas eurais ir ataskaitos nurodomos eurais.

Universalumo principas reiškia, kad pajamų visuma skirta mokėjimų asignavimų visumai padengti, išskyrus ribotą skaičių pajamų, kurios priskiriamos tam tikroms išlaidoms. Visos pajamos ir išlaidos įrašomos į biudžetą nekoreguojant jų viena kitos atžvilgiu.

Konkretumo principas reiškia, kad kiekvienas asignavimas turi turėti nustatytą paskirtį ir turi būti priskirtas konkrečiam tikslui, siekiant išvengti asignavimų supainiojimo.

Patikimo finansų valdymo principas yra apibrėžiamas ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principais.

Biudžetas nustatomas laikantis skaidrumo principo, o tuo užtikrinamas geras informavimas apie biudžeto ir sąskaitų vykdymą.

Biudžeto skyriuje asignavimai ir ištekliai nurodomi pagal paskirtį (biudžeto sudarymas pagal veiklas) tuo siekiant padidinti biudžeto valdymo skaidrumą, atsižvelgiant į gero finansų valdymo, ir ypač našumo bei efektyvumo tikslus.

Patvirtintos dabartinio biudžeto išlaidos iš viso sudaro 155 004 173 148 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 143 885 295 484 EUR mokėjimų asignavimų, t. y. atitinkamai – 4,48 % ir + 1,84 %, palyginti su 2015 m. biudžetu.

Visa biudžeto įplaukų suma – 143 885 295 484 EUR. Vienodas PVM išteklių pareikalavimo tarifas yra 0,30 %, o vienodas bendrų nacionalinių pajamų (BNP) tarifas – 0,7134 %. Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai ir cukraus mokesčiai) sudaro 12,92 % 2016 m. biudžeto finansavimo. PVM ištekliai sudaro 13,07 %, o BNP ištekliai – 72,88 %. Šiais finansiniais metais numatoma gauti 1 616 701 373 EUR kitų įplaukų.

Nuosavi ištekliai, reikalingi 2016 m. biudžetui finansuoti, sudaro 0,97 % visų BNP ir nesiekia 1,23 % BNP viršutinės ribos, apskaičiuotos pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 136, 2007 6 23, p. 17) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą metodą.

Toliau pateiktose lentelėse nuosekliai išdėstomas metodas, taikytas skaičiuojant 2016 m. biudžeto finansavimą.

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2016 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas (1)

Pokytis (%)

1.

Pažangus ir integracinis augimas

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Saugumas ir pilietybė

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administravimas

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Kompensacijos

p. m.

p. m.

Specialios priemonės

389 000 000

384 505 583

+1,17

Išlaidos, iš viso  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


PAJAMOS

Aprašymas

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas (3)

Pokytis (%)

Įvairios pajamos (4–9 antraštinės dalys)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

p. m.

1 434 557 708

Nuosavų išteklių perteklius, atsiradęs iš Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimo (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

p. m.

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto / bendrųjų nacionalinių pajamų balansas (3 1 ir 3 2 skyriai)

p. m.

7 133 244 000

Pajamos, iš viso (3–9 antraštinės dalys)

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai iš pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Iš nuosavų išteklių, nurodytų Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Pajamos, iš viso  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (6)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgarija

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgarija

Čekija

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danija

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Vokietija

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estija

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Airija

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Graikija

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Ispanija

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Prancūzija

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Kroatija

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Kroatija

Italija

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Kipras

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Kipras

Latvija

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Lietuva

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Liuksemburgas

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Liuksemburgas

Vengrija

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nyderlandai

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austrija

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Lenkija

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugalija

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumunija

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovėnija

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovakija

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Suomija

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Švedija

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Jungtinė Karalystė

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Iš viso

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (%)

Nuosavi ištekliai iš PVM pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgarija

210 674 788

0,300

63 202 436

Čekija

669 395 447

0,300

200 818 634

Danija

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Vokietija

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estija

100 673 730

0,300

30 202 119

Airija

730 296 000

0,300

219 088 800

Graikija

737 959 500

0,300

221 387 850

Ispanija

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Prancūzija

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Kroatija

213 619 232

0,300

64 085 770

Italija

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Kipras

82 274 500

0,300

24 682 350

Latvija

94 350 984

0,300

28 305 295

Lietuva

150 145 740

0,300

45 043 722

Liuksemburgas

159 742 500

0,300

47 922 750

Vengrija

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nyderlandai

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austrija

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Lenkija

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugalija

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumunija

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovėnija

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovakija

266 308 000

0,300

79 892 400

Suomija

932 204 500

0,300

279 661 350

Švedija

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Jungtinė Karalystė

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Iš viso

62 709 278 588

 

18 812 783 576


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgarija

421 349 576

 

300 610 862

Čekija

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danija

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Vokietija

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estija

206 957 500

 

147 653 341

Airija

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Graikija

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Ispanija

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Prancūzija

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Kroatija

427 238 463

 

304 812 275

Italija

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Kipras

164 549 000

 

117 397 096

Latvija

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Lietuva

384 106 522

 

274 039 893

Liuksemburgas

319 485 000

 

227 935 821

Vengrija

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nyderlandai

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austrija

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Lenkija

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugalija

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumunija

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovėnija

376 395 000

 

268 538 126

Slovakija

773 099 500

 

551 566 017

Suomija

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Švedija

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Jungtinė Karalystė

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Iš viso

146 984 591 507

 

104 865 810 535


4 LENTELĖ

2015 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (8) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

19,4288

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

130 016 348 031

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (9)

 

36 305 752 879

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) x (6) x 0,66

 

7 444 724 929

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (10)

 

2 212 027 407

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (11)

 

–50 550 782

11.

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (9) – (10)

 

5 283 248 305


5 LENTELĖ

Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos finansavimo apskaičiavimas (–5 283 248 305 EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 stulpelis, paskirstytas pagal 3 stulpelį

Finansavimo skalė

Korekcijai pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgarija

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Čekija

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danija

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Vokietija

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estija

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Airija

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Graikija

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Ispanija

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Prancūzija

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Kroatija

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italija

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Kipras

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Lietuva

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Liuksemburgas

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Vengrija

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nyderlandai

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austrija

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Lenkija

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugalija

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumunija

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovėnija

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovakija

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Suomija

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Švedija

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Jungtinė Karalystė

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Iš viso

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Apskaičiuota 15 ženklų po kablelio tikslumu.

6 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo (12) santrauka pagal nuosavų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant koregavimą

Viso nuosavų išteklių (13)

Grynieji cukraus sektoriaus mokesčiai (75 %)

Grynieji muito mokesčiai (75 %)

Visi grynieji nuosavi ištekliai (75 %)

Surinkimo išlaidos (25 % bendrų TNI) p. m.

PVM grindžiami nuosavi ištekliai

BNP grindžiami nuosavi ištekliai

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgarija

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Čekija

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danija

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Vokietija

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estija

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Airija

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Graikija

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Ispanija

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Prancūzija

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Kroatija

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italija

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Kipras

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Latvija

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Lietuva

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Liuksemburgas

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Vengrija

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nyderlandai

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austrija

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Lenkija

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugalija

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumunija

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovėnija

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovakija

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Suomija

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Švedija

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Jungtinė Karalystė

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Iš viso

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

BENDRA SUMA

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

% 2014-2016

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Cukraus saugojimo mokesčiai

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Gamybos mokestis

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Pertekliaus mokestis

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

1 3 SKYRIUS - IŠ VISO

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

1 4 SKYRIUS

1 4 0

1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

1 4 SKYRIUS - IŠ VISO

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

1 5 SKYRIUS - IŠ VISO

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

p.m.

p.m.

0,—

 

 

1 6 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

 

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

1 1 SKYRIUS —

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 2 SKYRIUS —

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 3 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 4 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 5 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 6 SKYRIUS —

BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 1 SKYRIUS —   RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 1 0
Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Paaiškinimai

Bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo nuostatose numatyta, kad cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamintojai moka bazinius gamybos ir B gamybos mokesčius. Šie mokesčiai skirti rinkos paramos išlaidoms padengti. Šiuo metu pagal šį straipsnį nurodytos sumos yra ankstesnių nustatytų mokesčių peržiūros rezultatas. 2007–2008 ir vėlesnių prekybos metų mokesčiai įtraukti į šio skyriaus 1 1 7 straipsnį kaip gamybos mokestis.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1360/2013, kuriuo nustatomi 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metų cukraus sektoriaus gamybos mokesčiai, 2001–2002 ir 2004–2005 prekybos metų papildomo mokesčio skaičiavimo koeficientas ir suma, kurią cukraus gamintojai turi sumokėti runkelių pardavėjams dėl susidariusio didžiausio mokesčio ir priskaičiuoto 2002–2003, 2003–2004 ir 2005–2006 prekybos metų mokesčio skirtumo (OL L 343, 2013 12 19, p. 2).

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

–13 407 918,37

Bulgarija

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

– 615 887,57

Danija

p. m.

p. m.

–8 435 300,68

Vokietija

p. m.

p. m.

–66 326 085,22

Estija

0,—

Airija

p. m.

p. m.

–1 629 765,17

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

–3 104 371,25

Prancūzija

p. m.

p. m.

–67 344 987,65

Kroatija

0,—

Italija

p. m.

p. m.

–5 424 004,14

Kipras

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

–37 347,10

Lietuva

p. m.

p. m.

–52 491,31

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

–15 999 527,09

Austrija

p. m.

p. m.

–6 408 204,35

Lenkija

p. m.

p. m.

–3 938 707,93

Portugalija

p. m.

p. m.

– 552 030,26

Rumunija

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

–4 159,31

Slovakija

p. m.

p. m.

– 999 645,34

Suomija

p. m.

p. m.

–1 324 320,10

Švedija

p. m.

p. m.

3 232 826,45

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

–8 065 850,48

1 1 0 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Cukraus saugojimo mokesčiai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas įrašyti pajamoms, kurias surenka naujosios valstybės narės, jeigu nepanaikinamos cukraus atsargos, kurios laikomos perteklinėmis pagal 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 60/2004 dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo (OL L 9, 2004 1 15, p. 8).

Jis taip pat skirtas įplaukoms iš cukraus saugojimo mokesčio likučio, nes 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 178, 2001 6 30, p. 1) buvo panaikintas saugojimo mokestis.

Šis straipsnis taip pat apima neapmokėtas sumas pagal 1982 m. sausio 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 65/82, nustatančio išsamias cukraus perkėlimo į kitus prekybos metus taisykles (OL L 9, 1982 1 14, p. 14), 5 straipsnį, kai nesilaikoma įsipareigojimo saugoti į kitus metus perkeltą cukrų, ir sumas pagal 1981 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1789/81, nustatantį bendrąsias taisykles dėl minimalių atsargų cukraus sektoriuje (OL L 177, 1981 7 1, p. 39), kai nesilaikoma bendrųjų taisyklių, reglamentuojančių minimalaus saugojimo cukraus sektoriuje sistemą.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

0,—

Bulgarija

p. m.

p. m.

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

0,—

Danija

p. m.

p. m.

0,—

Vokietija

p. m.

p. m.

0,—

Estija

p. m.

p. m.

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

0,—

Prancūzija

p. m.

p. m.

0,—

Kroatija

p. m.

p. m.

0,—

Italija

p. m.

p. m.

0,—

Kipras

p. m.

p. m.

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

p. m.

p. m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

p. m.

p. m.

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

0,—

Austrija

p. m.

p. m.

0,—

Lenkija

p. m.

p. m.

0,—

Portugalija

p. m.

p. m.

0,—

Rumunija

p. m.

p. m.

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

p. m.

p. m.

0,—

Suomija

p. m.

p. m.

0,—

Švedija

p. m.

p. m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

0,—

1 1 1 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

0,—

1 1 3
Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Sumos, atitinkančios mokesčius už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą. Jas sudaro ir mokesčiai už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2670/81, nustatantis išsamias įgyvendinimo taisykles dėl virškvotinės cukraus produkcijos (OL L 262, 1981 9 16, p. 14).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

0,—

Bulgarija

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

0,—

Danija

p. m.

p. m.

0,—

Vokietija

p. m.

p. m.

0,—

Estija

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

0,—

Prancūzija

p. m.

p. m.

0,—

Kroatija

0,—

Italija

p. m.

p. m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

p. m.

p. m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

0,—

Austrija

p. m.

p. m.

0,—

Lenkija

p. m.

p. m.

0,—

Portugalija

p. m.

p. m.

0,—

Rumunija

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

p. m.

p. m.

0,—

Suomija

p. m.

p. m.

0,—

Švedija

p. m.

p. m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

0,—

1 1 3 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

0,—

1 1 7
Gamybos mokestis

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Paaiškinimai

Pagal dabartinę bendro cukraus rinkų organizavimo sistemą gamybos mokesčiai taikomi cukraus, izogliukozės arba inulino sirupo gamybos įmonėms.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 16 straipsnis.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), ypač jo 51 straipsnis.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671), ypač jo 128 straipsnis.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarija

400 000

400 000

401 391,00

Čekija

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danija

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Vokietija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estija

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Ispanija

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Prancūzija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Kroatija

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italija

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Kipras

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

800 000

800 000

812 268,00

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nyderlandai

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Lenkija

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugalija

100 000

100 000

56 250,00

Rumunija

900 000

900 000

749 593,27

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Suomija

700 000

700 000

728 991,00

Švedija

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Jungtinė Karalystė

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

1 1 7 straipsnis. Iš viso

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Už papildomą cukraus kvotą arba papildomą izogliukozės kvotą, kuri įmonėms buvo skirta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 58 straipsniu, imamas vienkartinis mokestis.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 8 straipsnis ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

0,—

Bulgarija

p. m.

p. m.

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

0,—

Danija

p. m.

p. m.

0,—

Vokietija

p. m.

p. m.

0,—

Estija

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

0,—

Prancūzija

p. m.

p. m.

0,—

Kroatija

0,—

Italija

p. m.

p. m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

p. m.

p. m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

0,—

Austrija

p. m.

p. m.

0,—

Lenkija

p. m.

p. m.

0,—

Portugalija

p. m.

p. m.

0,—

Rumunija

p. m.

p. m.

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

p. m.

p. m.

0,—

Suomija

p. m.

p. m.

0,—

Švedija

p. m.

p. m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

0,—

1 1 8 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

0,—

1 1 9
Pertekliaus mokestis

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Paaiškinimai

Pertekliaus mokestį valstybė narė renka iš jos teritorijoje esančių įmonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 142 straipsnyje.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 15 straipsnis.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (OL L 176, 2006 6 30, p. 22).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), ypač jo 64 straipsnis.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

83 144,11

Bulgarija

p. m.

p. m.

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

1 954,96

Danija

p. m.

p. m.

1 740 974,63

Vokietija

p. m.

p. m.

16 886,63

Estija

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

0,—

Prancūzija

p. m.

p. m.

5 362 941,03

Kroatija

p. m.

p. m.

0,—

Italija

p. m.

p. m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

p. m.

p. m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

66 688,72

Austrija

p. m.

p. m.

0,—

Lenkija

p. m.

p. m.

0,—

Portugalija

p. m.

p. m.

0,—

Rumunija

p. m.

p. m.

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

p. m.

p. m.

0,—

Suomija

p. m.

p. m.

0,—

Švedija

p. m.

p. m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

0,—

1 1 9 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

7 272 590,08

1 2 SKYRIUS —   MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 2 0
Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Paaiškinimai

Muitų kaip nuosavų išteklių panaudojimas bendrosioms išlaidoms padengti yra logiška laisvo prekių judėjimo Sąjungoje pasekmė. Į šį straipsnį gali būti įtraukti mokesčiai, priemokos, papildomos arba kompensacinės sumos, papildomos sumos arba koeficientai, bendrojo muitų tarifo mokesčiai ir kiti mokesčiai, kuriuos nustatė ar nustatys Europos Sąjungos institucijos prekybai su trečiosiomis šalimis, ir pagal jau nebegaliojančią Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį gaunami muitai už produktus.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgarija

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Čekija

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danija

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Vokietija

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estija

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Airija

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Graikija

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Ispanija

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Prancūzija

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Kroatija

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italija

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Kipras

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Latvija

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Lietuva

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Liuksemburgas

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Vengrija

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nyderlandai

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austrija

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Lenkija

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugalija

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumunija

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovėnija

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovakija

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Suomija

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Švedija

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Jungtinė Karalystė

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

1 2 0 straipsnis. Iš viso

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

1 3 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 3 0
Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Paaiškinimai

Visų valstybių narių suderintoms PVM apskaičiavimo bazėms, nustatytoms pagal Sąjungos taisykles, taikomas vienodas 0,30 % tarifas. Apskaičiavimo bazė, į kurią reikia atsižvelgti šiuo tikslu, neviršija 50 % kiekvienos valstybės narės BNP.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 straipsnio 4 dalis.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgarija

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Čekija

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danija

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Vokietija

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estija

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Airija

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Graikija

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Ispanija

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Prancūzija

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Kroatija

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italija

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Kipras

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Latvija

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Lietuva

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Liuksemburgas

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Vengrija

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nyderlandai

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austrija

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Lenkija

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugalija

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumunija

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovėnija

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovakija

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Suomija

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Švedija

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Jungtinė Karalystė

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

1 3 0 straipsnis. Iš viso

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

1 4 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0
1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Paaiškinimai

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas įplaukų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Sąjungos bendrasis biudžetas visada būtų ex ante subalansuotas.

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų įplaukų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Valstybėms narėms taikomas tarifas yra 0,7134 % bendrųjų šių metų nacionalinių pajamų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgarija

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Čekija

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danija

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Vokietija

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estija

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Airija

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Graikija

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Ispanija

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Prancūzija

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Kroatija

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italija

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Kipras

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Latvija

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Lietuva

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Liuksemburgas

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Vengrija

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nyderlandai

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austrija

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Lenkija

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugalija

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumunija

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovėnija

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovakija

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Suomija

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Švedija

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Jungtinė Karalystė

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

1 4 0 straipsnis. Iš viso

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

1 5 SKYRIUS —   BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 5 0
Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Paaiškinimai

Biudžeto disbalanso korekcijos mechanizmą Jungtinės Karalystės naudai (JK korekcija) įvedė 1984 m. birželio mėn. Fontenblo posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba, o 1985 m. priimtas sprendimas dėl nuosavų išteklių. Mechanizmu siekiama sumažinti JK biudžeto disbalansą, sumažinant šios valstybės mokėjimus Sąjungai.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgarija

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Čekija

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danija

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Vokietija

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estija

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Airija

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Graikija

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Ispanija

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Prancūzija

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Kroatija

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italija

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Kipras

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Latvija

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Lietuva

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Liuksemburgas

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Vengrija

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nyderlandai

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austrija

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Lenkija

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugalija

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumunija

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovėnija

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovakija

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Suomija

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Švedija

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Jungtinė Karalystė

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

1 5 0 straipsnis. Iš viso

0

0

– 172 034 533,05

1 6 SKYRIUS —   BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 6 0
Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas įtraukti bendrą tam tikrų valstybių narių metinių BNP įmokų sumažinimą pagal Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 9 dalis.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 5 dalis.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

0,—

Bulgarija

p. m.

p. m.

0,—

Čekija

p. m.

p. m.

0,—

Danija

p. m.

p. m.

0,—

Vokietija

p. m.

p. m.

0,—

Estija

p. m.

p. m.

0,—

Airija

p. m.

p. m.

0,—

Graikija

p. m.

p. m.

0,—

Ispanija

p. m.

p. m.

0,—

Prancūzija

p. m.

p. m.

0,—

Kroatija

p. m.

p. m.

0,—

Italija

p. m.

p. m.

0,—

Kipras

p. m.

p. m.

0,—

Latvija

p. m.

p. m.

0,—

Lietuva

p. m.

p. m.

0,—

Liuksemburgas

p. m.

p. m.

0,—

Vengrija

p. m.

p. m.

0,—

Malta

p. m.

p. m.

0,—

Nyderlandai

p. m.

p. m.

0,—

Austrija

p. m.

p. m.

0,—

Lenkija

p. m.

p. m.

0,—

Portugalija

p. m.

p. m.

0,—

Rumunija

p. m.

p. m.

0,—

Slovėnija

p. m.

p. m.

0,—

Slovakija

p. m.

p. m.

0,—

Suomija

p. m.

p. m.

0,—

Švedija

p. m.

p. m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

0,—

1 6 0 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

0,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

% 2014-2016

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Perteklius iš praėjusių finansinių metų

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

p.m.

p.m.

0,—

 

 

3 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems metams

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

3 1 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

3 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

3 2 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

3 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Patikslinimas, susijęs su kai kurių valstybių narių nedalyvavimu kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

3 4 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

3 5 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

3 5 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3 6 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3 6 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

3 0 SKYRIUS —

PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 1 SKYRIUS —

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 2 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ IR (ARBA) BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 4 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 5 SKYRIUS —

GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 SKYRIUS —

TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 0 SKYRIUS —   PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 0 0
Perteklius iš praėjusių finansinių metų

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį kiekvienų finansinių metų likutis, tiek perteklius, tiek deficitas, yra įrašomas kaip įplaukos ar išlaidos į vėlesnių finansinių metų biudžetą.

Apskaičiuota tokių įplaukų arba išlaidų suma įrašoma į biudžetą biudžetinės procedūros metu ir, jei reikia, taisomajame rašte, kuris pateikiamas pagal Finansinio reglamento 39 straipsnį. Jie yra sudaromi pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 15 straipsnyje nustatytus principus.

Po kiekvienų finansinių metų sąskaitų uždarymo visi sąmatų neatitikimai įrašomi į kitų finansinių metų biudžetą naudojant taisomąjį biudžetą, kurį Komisija turi pateikti per 15 dienų nuo negalutinių ataskaitų pateikimo.

Deficitas įrašomas į III skirsnio „Komisija“ išlaidų suvestinės 27 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 7 straipsnis.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 18 straipsnis.

3 0 2
Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas pertekliui nuo numatytos Išorės veiksmų garantijų fondo sumos pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 3 ir 4 straipsnius įrašyti.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (OL L 145, 2009 6 10, p. 10).

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), ypač jo 7 straipsnio 2 dalis.

3 1 SKYRIUS —   LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 1 0
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems metams

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Paaiškinimai

Pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 7 straipsnio 1 dalį iki liepos 31 d. valstybės narės turi išsiųsti Komisijai ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus apie bendrą PVM lėšų bazės sumą.

Iš kiekvienos valstybės narės pagal Sąjungos taisykles nurašoma pagal tą ataskaitą apskaičiuota suma ir pervedami faktiškai per praėjusius finansinius metus padaryti 12 mokėjimų. Komisija apskaičiuoja kiekvienos valstybės narės likutį ir laiku ją informuoja, kad ta valstybės narė apskaičiuotą savo likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą Komisijos sąskaitą galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Jeigu Komisija, pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 9 straipsnį vykdydama kontrolę, atlieka nurodytų ataskaitų korekcijas ir (arba) jeigu atsiranda bet kokių ankstesnių finansinių metų BNP pakeitimų, dėl kurių daromas poveikis PVM bazės apribojimui, PVM likutis yra tikslinamas.

Teisinis pagrindas

1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalys.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgarija

p. m.

1 525 000

782 111,42

Čekija

p. m.

9 640 000

5 253 417,30

Danija

p. m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Vokietija

p. m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estija

p. m.

608 000

– 459 385,02

Airija

p. m.

7 099 000

6 536 069,87

Graikija

p. m.

–45 286 000

73 209 509,30

Ispanija

p. m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Prancūzija

p. m.

–43 477 000

36 977 772,10

Kroatija

p. m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italija

p. m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Kipras

p. m.

11 239 000

0,—

Latvija

p. m.

1 669 000

5 899 999,26

Lietuva

p. m.

358 000

–1 224 942,82

Liuksemburgas

p. m.

14 886 000

–10 259 465,23

Vengrija

p. m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p. m.

3 630 000

0,—

Nyderlandai

p. m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austrija

p. m.

–4 400 000

3 073 121,20

Lenkija

p. m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugalija

p. m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumunija

p. m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovėnija

p. m.

1 905 000

0,—

Slovakija

p. m.

6 967 000

34 033,11

Suomija

p. m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Švedija

p. m.

1 356 000

–4 155 879,63

Jungtinė Karalystė

p. m.

161 126 000

0,—

3 1 0 3 punktas. Iš viso

p. m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

3 2 SKYRIUS —   ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ IR (ARBA) BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 2 0
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Paaiškinimai

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį valstybių narių perduodamos praėjusių metų bendrųjų nacionalinių pajamų ir jų sudedamųjų dalių bendrosios sumos pagrindu iš kiekvienos valstybės narės nurašoma pagal Sąjungos taisykles apskaičiuota suma ir pervedami per praėjusius finansinius metus padaryti dvylika mokėjimų.

Komisija apskaičiuoja kiekvienos valstybės narės likutį ir laiku ją informuoja, kad ta valstybės narė apskaičiuotą savo likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Dėl bet kokių praėjusių finansinių metų bendrojo nacionalinio produkto ir (arba) bendrųjų nacionalinių pajamų pakeitimų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį, taikant to reglamento 4 ir 5 straipsnius gali būti tikslinamas kiekvienos susijusios valstybės narės likutis, nustatytas remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 7 dalimi.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalys.

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgarija

p. m.

59 923 000

34 946 866,83

Čekija

p. m.

51 471 000

73 085 521,36

Danija

p. m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Vokietija

p. m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estija

p. m.

11 786 000

7 770 364,28

Airija

p. m.

156 657 000

105 640 410,37

Graikija

p. m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Ispanija

p. m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Prancūzija

p. m.

300 400 000

0,—

Kroatija

p. m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italija

p. m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Kipras

p. m.

55 184 000

0,—

Latvija

p. m.

–1 293 000

19 995 102,02

Lietuva

p. m.

6 460 000

8 741 021,54

Liuksemburgas

p. m.

74 065 000

–56 671 059,21

Vengrija

p. m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p. m.

17 767 000

0,—

Nyderlandai

p. m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austrija

p. m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Lenkija

p. m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugalija

p. m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumunija

p. m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovėnija

p. m.

14 745 000

0,—

Slovakija

p. m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Suomija

p. m.

9 616 000

–26 309 817,72

Švedija

p. m.

41 121 000

193 966 411,28

Jungtinė Karalystė

p. m.

4 644 573 000

0,—

3 2 0 3 punktas. Iš viso

p. m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

3 4 SKYRIUS —   PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 4 0
Patikslinimas, susijęs su kai kurių valstybių narių nedalyvavimu kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Paaiškinimai

Prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 3 straipsniu ir Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 5 straipsniu šios valstybės narės visiškai atleidžiamos nuo paramos kai kurių konkrečių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politikos sričių finansiniams padariniams, išskyrus susijusias administracines išlaidas. Todėl jos gali gauti už kiekvienus metus, kuriais jos nedalyvauja, mokamų nuosavų išteklių patikslinimą.

Kiekvienos valstybės narės įnašas į patikslinimo mechanizmą apskaičiuojamas dėl tokių veiksmų ar politikos patirtoms biudžeto išlaidoms taikant valstybių narių pagal 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 181, 2003 7 19, p. 1) 2 straipsnio 2 dalį teikiamos praėjusių metų bendrųjų nacionalinių pajamų ir jų sudedamųjų dalių bendros sumos lygį.

Komisija apskaičiuoja kiekvienos valstybės narės likutį ir laiku ją informuoja, kad ta valstybės narė apskaičiuotą savo likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą galėtų sumokėti pirmąją gruodžio mėnesio darbo dieną, kaip nurodyta to reglamento 10a straipsnyje.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10a straipsnis.

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priede pateiktas Protokolas dėl Danijos pozicijos, ypač jo 3 straipsnis, ir Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priede pateiktas Protokolas dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, ypač jo 5 straipsnis.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

p. m.

2 002 598,81

Bulgarija

p. m.

p. m.

210 680,74

Čekija

p. m.

p. m.

697 292,21

Danija

p. m.

p. m.

–5 768 732,87

Vokietija

p. m.

p. m.

14 742 277,52

Estija

p. m.

p. m.

94 419,01

Airija

p. m.

p. m.

–3 315 510,86

Graikija

p. m.

p. m.

944 652,73

Ispanija

p. m.

p. m.

5 392 603,41

Prancūzija

p. m.

p. m.

11 025 252,65

Kroatija

p. m.

p. m.

110 312,49

Italija

p. m.

p. m.

8 348 177,54

Kipras

p. m.

p. m.

91 301,32

Latvija

p. m.

p. m.

120 648,96

Lietuva

p. m.

p. m.

177 930,11

Liuksemburgas

p. m.

p. m.

150 863,27

Vengrija

p. m.

p. m.

487 546,82

Malta

p. m.

p. m.

37 433,23

Nyderlandai

p. m.

p. m.

3 320 348,32

Austrija

p. m.

p. m.

1 621 642,12

Lenkija

p. m.

p. m.

1 988 014,63

Portugalija

p. m.

p. m.

859 755,01

Rumunija

p. m.

p. m.

740 086,79

Slovėnija

p. m.

p. m.

184 143,09

Slovakija

p. m.

p. m.

372 965,33

Suomija

p. m.

p. m.

1 026 106,80

Švedija

p. m.

p. m.

2 131 288,13

Jungtinė Karalystė

p. m.

p. m.

–49 586 754,66

3 4 0 straipsnis. Iš viso

p. m.

p. m.

–1 792 657,35

3 5 SKYRIUS —   GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 5 0
Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4
Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Paaiškinimai

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą.

2014 m. duomenys atitinka galutinę sumą, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso 2010 m. korekcijos finansavimą.

2015 m. duomenys atitinka galutinę sumą, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso 2011 m. korekcijos finansavimą.

Teisinis pagrindas

2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas 2000/597/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 253, 2000 10 7, p. 42), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgarija

p. m.

1 392 513

562 835,00

Čekija

p. m.

4 784 685

2 261 756,21

Danija

p. m.

3 487 953

3 348 228,98

Vokietija

p. m.

10 915 347

10 941 079,00

Estija

p. m.

364 152

334 638,00

Airija

p. m.

3 453 266

5 207 662,00

Graikija

p. m.

2 741 329

452 777,00

Ispanija

p. m.

27 503 186

5 161 577,00

Prancūzija

p. m.

43 503 201

36 713 295,00

Kroatija

0,—

Italija

p. m.

53 237 596

25 185 874,00

Kipras

p. m.

1 207 563

919 896,00

Latvija

p. m.

244 042

379 038,23

Lietuva

p. m.

768 575

527 852,00

Liuksemburgas

p. m.

37 104

– 467 949,00

Vengrija

p. m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p. m.

344 459

320 963,00

Nyderlandai

p. m.

5 167 025

1 088 457,00

Austrija

p. m.

1 172 371

439 387,00

Lenkija

p. m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugalija

p. m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumunija

p. m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovėnija

p. m.

702 416

896 466,00

Slovakija

p. m.

1 459 572

913 354,00

Suomija

p. m.

4 044 692

822 308,00

Švedija

p. m.

1 743 115

839 645,02

Jungtinė Karalystė

p. m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

3 5 0 4 punktas. Iš viso

p. m.

0.

–18 021 343,00

3 6 SKYRIUS —   TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 0
Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4
Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomas anksčiau į biudžetą įtrauktos ir naujausios atnaujintos Jungtinės Karalystės korekcijos tarpinės sumos skirtumas prieš galutinius skaičiavimus.

2014 m. duomenys atitinka tarpinio Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso 2011 m. korekcijos finansavimo apskaičiavimo rezultatą.

2015 m. duomenys atitinka tarpinio Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso 2012 ir 2013 m. korekcijos finansavimo apskaičiavimo rezultatą.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. vykdymas

Belgija

p. m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgarija

p. m.

5 399 849

1 375 381,00

Čekija

p. m.

16 597 084

4 575 664,73

Danija

p. m.

26 100 869

7 280 440,58

Vokietija

p. m.

59 409 243

18 309 269,00

Estija

p. m.

2 731 925

885 630,00

Airija

p. m.

26 072 954

8 409 370,00

Graikija

p. m.

16 075 510

3 438 553,00

Ispanija

p. m.

119 160 675

21 543 140,00

Prancūzija

p. m.

231 245 357

58 179 865,00

Kroatija

p. m.

2 783 075

0,—

Italija

p. m.

184 985 384

37 543 615,00

Kipras

p. m.

3 521 069

479 335,00

Latvija

p. m.

1 747 001

1 323 328,46

Lietuva

p. m.

4 386 557

1 324 873,00

Liuksemburgas

p. m.

–1 314 718

–29 470,00

Vengrija

p. m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p. m.

1 555 077

438 532,00

Nyderlandai

p. m.

17 466 600

2 529 744,00

Austrija

p. m.

4 156 024

1 155 028,00

Lenkija

p. m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugalija

p. m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumunija

p. m.

19 182 854

307 073,59

Slovėnija

p. m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovakija

p. m.

6 628 582

1 786 552,00

Suomija

p. m.

18 511 657

1 891 154,00

Švedija

p. m.

6 785 813

2 784 569,89

Jungtinė Karalystė

p. m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

3 6 0 4 punktas. Iš viso

p. m.

0

–19 260 403,04

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

% 2014-2016

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Pajamos iš institucijų narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensijų gavėjų, Europos investicijų banko, Europos Centrinio Banko ir Europos investicijų fondo valdymo organų narių, darbuotojų ir pensijų gavėjų atlyginimams, darbo užmokesčiam ir išmokos taikomų mokesčių

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Pajamos, gautos specialiu mokesčiu ir solidarumo mokesčiu apmokestinus dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

4 0 SKYRIUS - IŠ VISO

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Personalo teisių į pensiją pervedimas arba įsigijimas

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemas

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

4 1 SKYRIUS - IŠ VISO

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

4 2 SKYRIUS

4 2 0

Decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos įmokos į pensijų sistemą

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Europos Parlamento narių mokamos įmokos į pensijų sistemą

p.m.

p.m.

0,—

 

 

4 2 SKYRIUS - IŠ VISO

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

4 0 SKYRIUS —

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

4 1 SKYRIUS —

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 2 SKYRIUS —

KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 0 SKYRIUS —   ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

4 0 0
Pajamos iš institucijų narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensijų gavėjų, Europos investicijų banko, Europos Centrinio Banko ir Europos investicijų fondo valdymo organų narių, darbuotojų ir pensijų gavėjų atlyginimams, darbo užmokesčiam ir išmokos taikomų mokesčių

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Paaiškinimai

Šios įplaukos apima visus mokesčius, taikomus atlyginimui, darbo užmokesčiui ir kitos rūšies atlyginimui, išskyrus Komisijos nariams, pareigūnams, kitiems tarnautojams ir asmenims, gaunantiems kompensaciją už darbo sutarties nutraukimą, kaip nurodyta išlaidų suvestinės kiekvienos antraštinės dalies 01 skyriuje, ir pensijų gavėjams mokamas išmokas ir šeimos pašalpas.

Europos Parlamentas

 

73 484 272

Taryba

 

25 490 000

Komisija:

 

475 896 378

— administravimas

(379 720 000)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(18 676 561)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(16 683 776)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(3 255 000)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(684 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(2 604 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(873 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(1 308 000)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(3 398 000)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(231 893)

 

— Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (LISA)

(575 397)

 

— Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS)

(26 543)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(70 671)

 

— Bendroji įmonė „Švarus dangus“

(198 436)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(271 893)

 

— Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea, buv. EAHC)

(205 450)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(1 258 625)

 

— Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL, buvusi Artemis ir ENIAC)

(132 131)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)

(879 355)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(229 585)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(4 335 231)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(1 324 237)

 

— Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

(803 500)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(1 619 141)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(564 801)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(3 638 825)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(1 353 711)

 

— Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

(328 585)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(1 726 786)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

(743 061)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (Galileo)

(520 980)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(139 683)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(161 678)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(625 754)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(2 058 636)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(963 262)

 

— Europos vaistų agentūra (EMA)

(5 461 786)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(565 560)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(258 185)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(173 018)

 

— Europos policijos biuras (Europolas)

(2 846 113)

 

— Europos geležinkelių bendroji įmonė (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(917 935)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(915 273)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(842 296)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(504 570)

 

— Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME, buv. EACI)

(815 240)

 

— Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (FCH)

(131 711)

 

— Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA, buv. TEN-T EA)

(532 406)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(271 910)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(234 397)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(4 301 236)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(1 307 504)

 

— Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

(909 095)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(1 186 360)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

27 907 000

Audito Rūmai

 

11 192 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

4 567 558

Regionų komitetas

 

3 636 656

Europos ombudsmenas

 

644 005

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

495 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

19 861 000

Europos investicijų bankas

 

43 900 000

Europos Centrinis Bankas

 

27 800 000

Europos investicijų fondas

 

3 449 000

 

Iš viso

718 322 869

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Bendrojo Teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).

2002 m. liepos 1 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas Nr. 1247/2002/EB dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 183, 2002 7 12, p. 1).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/909/ES, nustatantis Europos Vadovų Tarybos Pirmininko įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 35).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/910/ES, nustatantis Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 36).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/912/ES, nustatantis Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 38).

4 0 3
Pajamos iš laikinų įmokų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

383 929,45

Paaiškinimai

Su laikinomis įmokomis susijusios nuostatos taikytos iki 2003 m. birželio 30 d. Todėl į šią eilutę įtraukiamos visos įplaukos, atsirandančios iš laikinų įmokų iš dirbančių Komisijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų likutinės sumos.

Europos Parlamentas

 

p. m.

Taryba

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

— administravimas

(p. m.)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(p. m.)

 

— moksliniai tyrimai (Netiesioginė veikla)

(p. m.)

 

— Europos personalo atrankos biuras

(p. m.)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(p. m.)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(p. m.)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(p. m.)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(p. m.)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(p. m.)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(p. m.)

 

— Eurojustas

(p. m.)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(p. m.)

 

— Europos vaistų agentūra (EMEA)

(p. m.)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(p. m.)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(p. m.)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(p. m.)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(p. m.)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

(p. m.)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(p. m.)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(p. m.)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(p. m.)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(p. m.)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(p. m.)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(p. m.)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p. m.

Audito Rūmai

 

p. m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p. m.

Regionų komitetas

 

p. m.

Europos ombudsmenas

 

p. m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p. m.

 

Iš viso

p. m.

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis (redakcija, galiojusi iki 2003 m. gruodžio 15 d.).

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Bendrojo Teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

4 0 4
Pajamos, gautos specialiu mokesčiu ir solidarumo mokesčiu apmokestinus dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gaunamos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 66a straipsnį specialiu mokesčiu ir solidarumo mokesčiu apmokestinus dirbančių pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus.

Europos Parlamentas

 

10 797 731

Taryba

 

3 192 000

Komisija:

 

54 463 584

— administravimas

(33 925 000)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(4 668 696)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(3 955 390)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(654 000)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(131 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(443 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(153 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(246 000)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(687 000)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(70 939)

 

— Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (LISA)

(67 652)

 

— Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS)

(4 248)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(18 066)

 

— Bendroji įmonė „Švarus dangus“

(42 820)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(55 164)

 

— Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea, buv. EAHC)

(39 877)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(210 161)

 

— Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL, buvusi Artemis ir ENIAC)

(28 558)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)

(267 941)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(51 249)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(1 027 061)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(186 645)

 

— Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

(123 513)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(216 261)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(133 677)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(624 311)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(215 937)

 

— Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

(81 532)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(410 436)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

(134 366)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (Galileo)

(146 103)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(40 536)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(47 040)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(139 567)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(451 994)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(276 665)

 

— Europos vaistų agentūra (EMA)

(716 620)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(153 182)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(64 034)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(30 070)

 

— Europos policijos biuras (Europolas)

(656 819)

 

— Europos geležinkelių bendroji įmonė (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(194 656)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(236 326)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(175 045)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(175 912)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(110 215)

 

— Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME, buv. EACI)

(120 826)

 

— Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (FCH)

(34 624)

 

— Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA, buv. TEN-T EA)

(100 006)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(58 707)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(51 542)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(921 184)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(229 524)

 

— Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

(140 479)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(260 159)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

5 147 000

Audito Rūmai

 

1 800 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

880 233

Regionų komitetas

 

706 771

Europos ombudsmenas

 

70 335

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

83 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

3 767 000

 

Iš viso

80 907 654

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Bendrojo Teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).

2002 m. liepos 1 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas 1247/2002/EB dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 183, 2002 7 12, p. 1).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/909/ES, nustatantis Europos Vadovų Tarybos Pirmininko įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 35).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/910/ES, nustatantis Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 36).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/912/ES, nustatantis Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 38).

4 1 SKYRIUS —   ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 1 0
Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Paaiškinimai

Įplaukos yra darbuotojų įmokos pensijų sistemai finansuoti.

Europos Parlamentas

 

59 667 459

Taryba

 

21 733 000

Komisija:

 

292 000 614

— administravimas

(182 465 000)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(18 468 895)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(16 477 720)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(3 302 000)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(907 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(4 724 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(1 446 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(2 396 000)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(4 340 000)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(430 236)

 

— Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (LISA)

(827 848)

 

— Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS)

(37 417)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(113 262)

 

— Bendroji įmonė „Švarus dangus“

(191 657)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(297 514)

 

— Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea, buv. EAHC)

(288 996)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(1 980 724)

 

— Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL, buvusi Artemis ir ENIAC)

(156 557)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)

(1 438 297)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(367 562)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(5 167 979)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(947 222)

 

— Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

(1 161 506)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(1 572 724)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(752 900)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(3 534 056)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(1 270 415)

 

— Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

(399 690)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(2 514 865)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

(726 087)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (Galileo)

(827 978)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(239 850)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(341 753)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(747 532)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(2 645 185)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(1 471 858)

 

— Europos vaistų agentūra (EMA)

(4 390 382)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(730 558)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(391 208)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(176 023)

 

— Europos policijos biuras (Europolas)

(3 489 707)

 

— Europos geležinkelių bendroji įmonė (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(1 002 769)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(973 209)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(905 763)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(642 697)

 

— Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME, buv. EACI)

(1 156 340)

 

— Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (FCH)

(153 548)

 

— Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA, buv. TEN-T EA)

(785 921)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(278 112)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(260 787)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(5 086 470)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(2 478 891)

 

— Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

(325 335)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(1 481 553)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

18 451 000

Audito Rūmai

 

7 496 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

5 338 577

Regionų komitetas

 

3 772 117

Europos ombudsmenas

 

518 510

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

394 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

17 099 000

 

Iš viso

426 470 277

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24).

4 1 1
Personalo teisių į pensiją pervedimas arba įsigijimas

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Paaiškinimai

Įplaukos yra pareigūnų pensijų teisių, įgytų dirbant ankstesnėse pareigose, mokėjimo Sąjungai statistinis ekvivalentas arba vienodo tarifo grąžinimo vertė.

Europos Parlamentas

 

9 100 000

Taryba

 

p. m.

Komisija

 

91 492 938

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p. m.

Audito Rūmai

 

p. m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p. m.

Regionų komitetas

 

p. m.

Europos ombudsmenas

 

p. m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p. m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p. m.

 

Iš viso

100 592 938

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

4 1 2
Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemas

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

110 000

110 000

97 727,29

Paaiškinimai

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujantys pareigūnai ir laikinieji darbuotojai gali toliau įgyti teises į pensiją, jei jie taip pat moka dalį darbdavio įmokų.

Europos Parlamentas

 

10 000

Taryba

 

p. m.

Komisija

 

100 000

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p. m.

Audito Rūmai

 

p. m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p. m.

Regionų komitetas

 

p. m.

Europos ombudsmenas

 

p. m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p. m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p. m.

 

Iš viso

110 000

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

4 2 SKYRIUS —   KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 2 0
Decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos įmokos į pensijų sistemą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Paaiškinimai

Įplaukos yra decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos įmokos į pensijų sistemą.

Komisija

 

21 623 969

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

4 2 1
Europos Parlamento narių mokamos įmokos į pensijų sistemą

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Įplaukos yra Europos Parlamento narių mokamos įmokos į pensijų sistemą.

Europos Parlamentas

 

p. m.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės, ypač jų III priedas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

% 2014-2016

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Įplaukos už prekių tiekimą kitoms institucijoms ar organizacijoms — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

5 0 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

5 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

5 1 SKYRIUS

5 1 0

Pajamos iš baldų ir technikos nuomos — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos bei subnuomos ir nuomos išlaidų kompensavimo

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Nuomos išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

5 1 1 straipsnis - Iš viso

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

5 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų už lėšas institucijų sąskaitose

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų, susikaupusių už lėšas subsidijuojamų organizacijų sąskaitose ir pervestų Komisijai

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Už išankstinį finansavimą gautos palūkanos

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Įplaukos už patikos sąskaitas — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

5 2 SKYRIUS - IŠ VISO

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

5 5 SKYRIUS

5 5 0

Įplaukos, gautos už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą kitoms institucijoms ar organizacijoms, įskaitant ir kitoms institucijoms ar organizacijoms sumokėtas bei jų grąžintas kompensacijas už komandiruotes — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Įplaukos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar jų prašymu atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

5 5 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

5 7 SKYRIUS

5 7 0

Įplaukos grąžinus nepagrįstai išmokėtas sumas — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Įplaukos, priskirtos konkrečiam tikslui: pajamos iš fondų, dotacijos, dovanos ir palikimai, įskaitant ir kiekvienos institucijos asignuotąsias įplaukas — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Kitos su institucijos administracine veikla susijusios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Įplaukos iš Komisijos įnašo Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), skirto Komisijos darbuotojams Sąjungos delegacijose — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

5 7 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

5 8 SKYRIUS

5 8 0

Įplaukos iš su nuoma susijusių mokėjimų — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Įplaukos iš gautų draudimo mokėjimų — Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

5 8 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

p.m.

566 993,02

 

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos įplaukos iš administracinės veiklos

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

5 9 SKYRIUS - IŠ VISO

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43