EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Europos policijos biuro (Europolo) ir Europos Centrinio Banko (ECB) susitarimas

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/1


EUROPOS POLICIJOS BIURO (EUROPOLO) IR EUROPOS CENTRINIO BANKO (ECB) SUSITARIMAS

(2015/C 123/01)

ŠIS SUSITARIMAS sudarytas

TARP

Europos policijos biuro (Europolo), kurio buveinės adresas: Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Haga, Nyderlandai, atstovaujamo direktoriaus Rob Wainwright,

IR

Europos Centrinio Banko (ECB), kurio buveinės adresas: Kaiserstraße 29, 60311, Frankfurtas prie Maino (Vokietija), atstovaujamo Pirmininko Mario Draghi,

(toliau taip pat kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi).

Kadangi:

1.

2001 m. gruodžio 13 d. Šalys sudarė susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su euro padirbinėjimu (toliau – 2001 m. gruodžio 13 d. susitarimas) (1);

2.

šiuo bendradarbiavimo susitarimu Šalys išreiškė savo pasiryžimą kovoti su grėsmėmis, kylančiomis dėl euro padirbinėjimo, ir atlikti pagrindinį vaidmenį šioje kovoje; be to, šiomis aplinkybėmis jos, atsižvelgdamos į savo atitinkamą kompetenciją, bendradarbiauja su Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) priklausančiais nacionaliniais centriniais bankais, nacionaliniais Europolo padaliniais, nacionaliniais analizės centrais, nacionaliniais monetų analizės centrais, Europos techniniu ir moksliniu centru, Europos Komisija ir kitomis nacionalinėmis ir Europos institucijomis, ir tarptautinėmis organizacijomis;

3.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos priemonės, būtinos euro apsaugai nuo padirbinėjimo (2). Jame nustatyta, kad Europolas ir ECB sudarys susitarimą, kuriuo remiantis Europolui bus suteikiama prieiga prie ECB turimų techninių ir statistinių duomenų, susijusių su valstybėse narėse ir šalyse, kurios nėra valstybės narės, aptiktais padirbtais banknotais ir monetomis. Be to, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1339/2001 praplečiama Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 taikymo sritis ir jis taikomas euro neįsivedusioms valstybėms narėms (3);

4.

2001 m. lapkričio 8 d. ECB priėmė sprendimą ECB/2001/11 dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos (PPSS) (4), kuri yra ECB valdoma sistema ir kurioje pateikiama techninė ir statistinė informacija apie padirbtus euro banknotus ir monetas, nepaisant to, ar jos buvo aptiktos valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse; tame sprendime pateikiama nuoroda į susitarimo tarp Šalių sudarymą dėl Europolo galimybės naudotis PPSS;

5.

Europolas yra Europos Sąjungos agentūra, kuriai pagal 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2005/511/TVR dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu pavesta vykdyti centrinio biuro kovojant su euro padirbinėjimu funkcijas (5). Be to, pagal 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro įsteigimo (6) Europolas taip pat gali skatinti priemonių, vykdomų valstybių narių kompetentingų institucijų siekiant kovoti su euro padirbinėjimu arba atliekamų dalyvaujant jungtinėms tyrimo grupėms, kai tinkama, palaikant ryšį su kitais Sąjungos subjektais, koordinavimą;

6.

pagal Sprendimo 2009/371/TVR 22 straipsnį Europolui leidžiama užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo santykius su institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis, įsteigtomis Europos Sąjungos sutartimi ir Europos Bendrijų steigimo sutartimis arba remiantis šiomis sutartimis;

7.

2001 m. gruodžio 13 d. susitarime neaptarti bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais mokėjimo sistemoms ir negrynųjų pinigų mokėjimo priemonių srityje klausimai, Šalys, atsižvelgdamos į savo atitinkamą kompetenciją ir įgaliojimus, nori plėsti tarpusavio bendradarbiavimą: a) apskritai kovos su mokėjimo sistemų sukčiavimu srityje ir b) negrynųjų pinigų mokėjimo priemonių padirbinėjimo prevencijos srityje. Be to, Šalys nori toliau plėsti tarpusavio bendradarbiavimą kovos su euro padirbinėjimu srityje;

8.

Europolo valdyba šio persvarstyto susitarimo turiniui pritarė 2014 m. spalio 2 d.;

9.

ECB valdančioji taryba šio persvarstyto susitarimo turiniui pritarė 2014 m. gegužės 30 d. ir šią dieną įgaliojo ECB pirmininką jį pasirašyti ECB vardu,

Šalys susitarė:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Šio susitarimo tikslas – nustatyti veiksmingą Šalių tarpusavio bendradarbiavimo sistemą, kurioje būtų paisoma jų atitinkamos kompetencijos ir joms taikomų taisyklių ir reglamentų. Šis bendradarbiavimas apima:

a)

prevencijos, identifikavimo ir kovos su grėsmėmis, kurios kyla dėl neteisėtos veiklos, susijusios su euro banknotais ir monetomis, negrynųjų pinigų mokėjimo priemonėmis ir mokėjimų saugumu, priemones;

b)

abiejų Šalių šiose srityse nacionalinėms, Europos ir tarptautinėms institucijoms teikiamą pagalbą.

2 straipsnis

Konsultacijos ir keitimasis informacija

1.   Šalys, veikdamos pagal savo atitinkamą kompetenciją, viena su kita reguliariai konsultuojasi dėl bendrus interesus atitinkančios politikos priėmimo ir įgyvendinimo, kaip nurodyta 1 straipsnyje, kad įgyvendintų savo uždavinius, koordinuotų veiklą ir vengtų veiksmų dubliavimosi. ECB pirmininkas ir Europolo direktorius arba jų paskirti asmenys susitinka ne rečiau kaip kartą per metus, kad peržiūrėtų, kaip įgyvendinamas šis susitarimas.

2.   Šalys informacija keičiasi siekdamos įgyvendinti šio susitarimo nuostatas ir jų laikydamosi ir, keisdamosi informacija, neteikia jokių duomenų, susijusių su fiziniais asmenimis, kurių tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

3.   Šalys gali susitarti dėl keitimosi darbuotojais juos komandiruojant. Išsami tokio komandiravimo tvarka nustatoma atskirame susitarimo memorandume.

3 straipsnis

Kontaktiniai asmenys

1.   Šio susitarimo įgyvendinimo tikslais:

ECB kontaktiniai asmenys yra ECB Banknotų direktorato direktorius (bendradarbiaujant kovos su euro banknotų ir monetų padirbinėjimu srityje) ir ECB Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato generalinis direktorius (bendradarbiaujant kovos su mokėjimo sistemų sukčiavimu ir negrynųjų pinigų mokėjimo priemonių padirbinėjimo srityje);

Europolo kontaktinis asmuo yra Veiklos departamento direktoriaus pavaduotojas.

Šioje dalyje nurodyti kontaktiniai asmenys vėliau gali būti pakeisti kitais asmenimis Europolo direktoriui ir ECB pirmininkui pasikeičiant laiškais.

2.   Siekdamas laikytis 5 straipsnio 1 dalies, Europolas paskiria papildomus kontaktinius asmenis ir raštu praneša ECB kontaktiniams asmenims jų vardus ir pavardes ir informuoja apie bet kokius susijusius pasikeitimus.

II SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL EURO PADIRBINĖJIMO

4 straipsnis

Keitimasis informacija, politikos ir veiklos koordinavimas ir tarpusavio pagalba

1.   Šalys operatyviai ir reguliariai informuoja viena kitą apie euro ir kitų valiutų padirbinėjimo atvejus. Europolas ECB teikia nacionalinių, Europos ir tarptautinių teisėsaugos institucijų turimą informaciją, o ECB Europolui teikia iš nacionalinių, Europos ir tarptautinių institucijų gautą informaciją.

2.   Šalys, atsižvelgdamos į šio susitarimo taikymo sritį, įsipareigoja koordinuoti savo politiką, mokymo veiklą, visuomenės informavimo kampanijas ir leidinių leidybą. Jos taip pat informuoja viena kitą apie savo viešus pareiškimus ir išorės komunikacijos politiką, susijusią su euro padirbinėjimu. Ši nuostata netaikoma operatyvinei informacijai.

3.   Europolas padeda ECB palaikyti bet kokius ryšius su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis teisėsaugos organizacijomis, kai reikia spręsti su euro padirbinėjimu susijusius klausimus.

4.   Šalys užtikrina savo išankstinio įspėjimo žinučių koordinavimą.

5 straipsnis

Prieiga prie PPSS duomenų bazės ir susijusios nuostatos

1.   ECB Europolo pareigūnams, kurie pagal 3 straipsnio 2 dalį buvo paskirti kontaktiniais asmenimis, suteikia internetinę tik skaitymui skirtą prieigą prie PPSS duomenų bazės. Tokia prieiga neturėtų reikšti, kad šiems Europolo pareigūnams leidžiama tiesiogiai įvesti duomenis į PPSS duomenų bazę. Prieigos būdai, įskaitant reikalingas su sistemomis susijusias taisykles, išsamiau apibūdinami ECB pirmininkui ir Europolo direktoriui pasikeičiant laiškais.

2.   Be to, ECB nedelsdamas praneša Europolui apie kiekvieną naują PPSS sukurtą padirbinėjimo klasę ir apie aptiktą didelį kiekį padirbtų euro banknotų.

3.   ECB teikia Europolui tikrų euro banknotų specifikacijas ir susijusius techninius aprašus, taip pat bent vieną kiekvieno suklastoto euro banknoto, kuris priskirtas naujai PPSS sukurtai klasei, pavyzdį. Ši nuostata įgyvendinama taip, kad netrukdytų naudoti arba išsaugoti įtariamus padirbtus banknotus kaip įrodymus baudžiamajame procese.

6 straipsnis

Prašymai suteikti pagalbą

1.   Šalys perduoda viena kitai visus prašymus suteikti technines žinias arba įrodymus dėl eurų padirbinėjimo teismo procese ir nustato reikiamas procedūras, kurias taikydamos jos koordinuoja savo atitinkamus atsakymus į kiekvieną iš tokių prašymų.

2.   Šalys bendradarbiauja, kad nustatytų aiškų prašymų dėl teisėsaugos institucijų pagalbos per Europolą perdavimo būdą.

7 straipsnis

Techninė analizė

1.   ECB leidžia Europolui tiesiogiai susipažinti su kiekvienos techninės analizės rezultatais.

2.   Europolas leidžia ECB susipažinti su Europolo arba jo vardu trečiųjų šalių atliktomis padirbinėjimo techninėmis analizėmis.

III SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL SUKČIAVIMO PREVENCIJOS IR NEGRYNŲJŲ PINIGŲ MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PADIRBINĖJIMO

8 straipsnis

Keitimasis informacija

Nepažeisdamos savo atitinkamos kompetencijos ir siekdamos veiksmingesnės sukčiavimo prevencijos bei skatindamos stiprinti kovą su negrynųjų pinigų mokėjimo priemonių padirbinėjimu, Šalys konkrečiais atvejais gali keistis šia informacija: a) ataskaitomis ir suvestiniais statistiniais duomenimis; b) informacija, susijusia su pagrindiniais saugumo incidentais, rizika ir technologiniais vertinimais, ir c) ECB ir Europolo susijusios veiklos išvadomis, jeigu joms taikomos konfidencialumo taisyklės.

ECB iš Europolo gautą informaciją gali perduoti kitiems ECBS nariams, jei tokią informaciją jie turi žinoti, išskyrus atvejus, kai Europolas aiškiai nurodo, kad informacija neturėtų būti perduodama. ECB gali Europolui perduoti iš kitų ECBS narių gautą susijusią informaciją, jeigu dėl to susitarta su atitinkamu (-ais) nacionaliniu (-iais) centriniu (-iais) banku (-ais).

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad pagal šį susitarimą iš kitos Šalies gauta informacija būtų tvarkoma atsižvelgiant į Šalies informacijos tvarkymui taikomus konfidencialumo ir saugumo standartus, be to, kiekviena Šalis užtikrina tokį informacijos apsaugos lygį, kuris yra ne mažesnis nei kitos Šalies tai informacijai taikomų apsaugos priemonių lygis.

2.   Keisdamosi laiškais Šalys nustato savo atitinkamų naudojamų konfidencialumo ir apsaugos standartų lygiavertiškumą.

3.   Informaciją pateikianti Šalis pasirenka atitinkamą siunčiamos informacijos konfidencialumo lygį ir užtikrina, kad šis lygis būtų aiškiai nurodytas. Laikydamasi proporcingumo principo, kiekviena Šalis nustato mažiausią įmanomą konfidencialumo lygį ir, jei įmanoma, jį atitinkamai pakeičia.

4.   Abi Šalys bet kuriuo metu gali pakeisti pasirinktą informacijos konfidencialumo lygį, taip pat ir visiškai panaikinti konfidencialumą. Informaciją gaunanti Šalis įpareigojama atitinkamai pakeisti konfidencialumo lygį.

5.   Siekdama konfidencialumo, kiekviena Šalis gali nurodyti kitai Šaliai pateikiamų duomenų naudojimo apribojimus. Informaciją gaunančioji šalis laikosi visų tokių apribojimų.

6.   Kiekviena Šalis asmens duomenis, kurie buvo gauti šio susitarimo administracinio įgyvendinimo tikslais, tvarko laikydamasi jai taikomų duomenų apsaugos taisyklių. Kiekviena Šalis tokius asmens duomenis naudoja tik susitarimo administravimo tikslais.

10 straipsnis

Atsakomybė

Jei dėl neleistino arba neteisingo informacijos tvarkymo pagal šį susitarimą vienai Šaliai arba fiziniam asmeniui kita Šalis padaro žalą, ši Šalis atsako už tokią žalą. Pagal šį straipsnį tarp Šalių žala nustatoma ir atlyginama pagal 11 straipsnyje nustatytą procedūrą.

11 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Visi ginčai, kylantys dėl šio susitarimo aiškinimo arba taikymo, sprendžiami konsultuojantis ir derantis Šalių paskirtiems atstovams.

2.   Jeigu kuri nors Šalis iš esmės pažeidžia šio susitarimo nuostatas arba jeigu Šalis mano, kad toks pažeidimas gali būti padarytas artimiausiu metu, kiekviena iš jų gali laikinai sustabdyti šio susitarimo taikymą ir vadovautis šio straipsnio 1 dalies nuostata. Vis dėlto pagal šį susitarimą Šalių prisiimti įsipareigojimai galios toliau.

12 straipsnis

Kitos nuostatos

1.   Kiekviena Šalis padengia su šio susitarimo įgyvendinimu susijusias išlaidas, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip.

2.   Šis susitarimas gali būti iš dalies pakeistas abipusiu Šalių susitarimu.

3.   Bet kuri Šalis gali nutraukti šį susitarimą apie tai iš anksto raštu pranešusi prieš 12 mėnesių. Nutraukdamos susitarimą Šalys susitaria dėl tolesnio viena kitai perduotos informacijos naudojimo ir saugojimo. Jeigu toks susitarimas nesudaromas, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti, kad jos perduota informacija būtų sunaikinta arba grąžinta perduodančiajai Šaliai.

4.   Šiuo susitarimu panaikinamas 2001 m. gruodžio 13 d. susitarimas, o bet kokios nuorodos į tą susitarimą laikomos nuorodomis į šį susitarimą.

5.   Šis susitarimas įsigalioja kitą dieną po jo pasirašymo.

6.   Šis susitarimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Sudaryta dviem kopijomis anglų kalba.

Pasirašyta Hagoje 2014 m. lapkričio 7 d.

Europolo vardu

Rob WAINWRIGHT

Pasirašyta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 2 d.

ECB vardu

Mario DRAGHI


(1)  OL C 23, 2002 1 25, p. 9.

(2)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

(3)  OL L 181, 2001 7 4, p. 11.

(4)  OL L 337, 2001 12 20, p. 49.

(5)  OL L 185, 2005 7 16, p. 35.

(6)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.


Top