Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2452, kuriuo nustatomi mokumo ir finansinės padėties ataskaitos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūrų, formatų ir formų techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/1285


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2452

2015 m. gruodžio 2 d.

kuriuo nustatomi mokumo ir finansinės padėties ataskaitos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūrų, formatų ir formų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 56 straipsnio ketvirtą pastraipą ir 256 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

suderinti kiekybinės informacijos, įtraukiamos į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, atskleidimo reikalavimai turėtų būti užtikrinti taikant nustatytą informacijos atskleidimo formų rinkinį, kurį naudojant galima geriau suprasti visuomenei atskleidžiamą informaciją, ypač palyginti skirtingų laikotarpių ir skirtingų įmonių informaciją. Taikant formas taip pat turėtų būti užtikrintas vienodas požiūris į draudimo ir perdraudimo įmones ir geresnis grupių atskleidžiamos informacijos supratimas;

(2)

kai draudimo ir perdraudimo įmonėms, dalyvaujančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms, draudimo kontroliuojančiosioms bendrovėms ar mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms leidžiama pateikti vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, jos savo ataskaitoje turėtų atskirai atskleisti šiame reglamente nurodytą informaciją, kurią turi atskleisti atskiros įmonės, apie kiekvieną į tą ataskaitą įtrauktą draudimo ir perdraudimo patronuojamąją įmonę ir informaciją, kurią turi atskleisti grupės;

(3)

siekiant užtikrinti, kad informacijos atskleidimo priemonės būtų naudojamos nuosekliai, atskleidžiant informaciją grupės ir vienoje bendroje mokumo ir finansinės padėties ataskaitose turėtų būti taikomos atitinkamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) nuostatos dėl informacijos atskleidimo priemonių;

(4)

draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės turėtų atskleisti tik savo veiklai aktualią informaciją. Pavyzdžiui, tam tikros Direktyvoje 2009/138/EB numatytos pasirinkimo galimybės, kaip antai galimybė taikyti suderinimo korekciją techniniams atidėjiniams apskaičiuoti arba taikyti visapusišką ar dalinį vidaus modelį arba įmonei būdingus parametrus mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, turi įtakos atskleistinos informacijos apimčiai. Daugeliu atvejų reikėtų pateikti tik tam tikrų šiame reglamente numatytų formų rinkinį, nes ne visos formos taikomos visoms įmonėms;

(5)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jomis reglamentuojamos mokumo ir finansinės padėties ataskaitos atskleidimo procedūros ir formos. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, įskaitant investuotojus, kurie nėra Sąjungos nuolatiniai gyventojai, pageidautina visus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 56 straipsnį ir 256 straipsnio 5 dalį, pateikti viename reglamente;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi mokumo ir finansinės padėties ataskaitos techniniai įgyvendinimo standartai, nustatant informacijos, nurodytos Direktyvos 2009/138/EB 51 straipsnyje atskiroms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir Direktyvos 2009/138/EB 256 straipsnyje grupėms, atskleidimo procedūras, formatus ir formas.

2 straipsnis

Viešo informacijos atskleidimo formatai

Atskleidžiant šiame reglamente nurodytą informaciją skaičiai, reiškiantys pinigines sumas, nurodomi tūkstančiais vienetų.

3 straipsnis

Valiuta

1.   Jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip, šiame reglamente „ataskaitose nurodoma valiuta“ yra:

a)

individualaus informacijos atskleidimo atveju tai valiuta, naudojama rengiant draudimo ar perdraudimo įmonių finansines ataskaitas;

b)

grupės informacijos atskleidimo atveju tai valiuta, naudojama rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

2.   Skaičiai, reiškiantys pinigines sumas, atskleidžiami ataskaitose nurodoma valiuta. Sumos bet kokia kita valiuta, kuri nėra ataskaitose nurodoma valiuta, perskaičiuojamos į ataskaitose nurodomą valiutą.

3.   Kai nurodoma turto ar įsipareigojimo, išreikšto kita nei ataskaitose nurodoma valiuta, vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taip, lyg būtų buvusi perskaičiuota dienos pabaigos valiutos keitimo kursu paskutinę dieną, kurią atitinkamas kursas yra žinomas ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo susijęs turtas arba įsipareigojimas.

4.   Kai nurodoma pajamų ar sąnaudų vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą naudojant tokį perskaičiavimo pagrindą, koks naudojamas apskaitos tikslais.

5.   Perskaičiavimas į ataskaitose nurodomą valiutą atliekamas taikant valiutos kursą iš to paties šaltinio, kuris naudojamas draudimo ar perdraudimo įmonės finansinėse ataskaitose individualių ataskaitų atveju arba konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose grupės ataskaitų atveju, jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip.

4 straipsnis

Atskirų įmonių mokumo ir finansinės padėties ataskaitos formos

Draudimo ir perdraudimo įmonės, teikdamos savo mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, viešai atskleidžia bent šias formas:

a)

I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b)

I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c)

I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi II priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d)

I priedo S.12.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, techninius atidėjinius, susijusius su gyvybės draudimu ir sveikatos draudimu, vykdomu panašiu techniniu pagrindu kaip gyvybės draudimas (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus), vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e)

I priedo S.17.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f)

I priedo S.19.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie visos ne gyvybės draudimo veiklos ne gyvybės draudimo žalas vystymosi trikampių forma, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.19.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g)

I priedo S.22.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi II priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h)

I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, įskaitant pagrindines nuosavas lėšas ir papildomas nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i)

I priedo S.25.01.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j)

I priedo S.25.02.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k)

I priedo S.25.03.21 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant visapusišką vidaus modelį, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

l)

I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą draudimo ir perdraudimo įmonėms, kurios vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

m)

I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą draudimo įmonėms, kurios vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

5 straipsnis

Grupių mokumo ir finansinės padėties ataskaitos formos

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, teikdamos savo grupės mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, viešai atskleidžia bent šias formas:

a)

I priedo S.32.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias įmones, vadovaudamosi III priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b)

kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c)

I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d)

I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi III priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e)

I priedo S.22.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi III priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f)

I priedo S.23.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, įskaitant pagrindines nuosavas lėšas ir papildomas nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g)

kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.01.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h)

kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.02.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i)

kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.25.03.22 formą, kurioje nurodoma informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą, apskaičiuojamą taikant visapusišką vidaus modelį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

6 straipsnis

Nuorodos į kitus dokumentus mokumo ir finansinės padėties ataskaitoje

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą įtraukia nuorodas į kitus viešai prieinamus dokumentus, šios nuorodos daromos pateikiant nuorodas tiesiogiai į pačią informaciją, o ne į bendrą dokumentą.

7 straipsnis

Informacijos nuoseklumas

Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės įvertina, ar atskleista informacija visiškai atitinka priežiūros institucijoms pateiktą informaciją.

8 straipsnis

Grupės ir vienos bendros mokumo ir finansinės padėties ataskaitos atskleidimo priemonės

Atskleidžiant grupės ir vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą taikomas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 301 straipsnis.

9 straipsnis

Patronuojamųjų įmonių įtraukimas į mokumo ir finansinės padėties ataskaitą

1.   Kai dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji bendrovė ar mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė prašo grupės priežiūros institucijos leisti pateikti vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, grupės priežiūros institucija nedelsdama susisiekia su visomis susijusiomis priežiūros institucijomis, kad visų pirma aptartų vienos bendros mokumo ir finansinės padėties ataskaitos teksto kalbą.

2.   Dalyvaujanti draudimo ir perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji bendrovė ar mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė pateikia paaiškinimą, kaip įtraukiamos patronuojamosios įmonės ir kaip patronuojamųjų įmonių administracinis, valdymo ar priežiūros organas dalyvauja rengiant ir patvirtinant vieną bendrą mokumo ir finansinės padėties ataskaitą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


I PRIEDAS

S.02.01.02

Balansas

 

 

„Mokumo“ II vertė

Turtas

 

C0010

Nematerialusis turtas

R0030

 

Atidėtųjų mokesčių turtas

R0040

 

Pensijų išmokų perviršis

R0050

 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

R0060

 

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0070

 

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

R0080

 

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

R0090

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

R0100

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

R0110

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

R0120

 

Obligacijos

R0130

 

Vyriausybės obligacijos

R0140

 

Įmonių obligacijos

R0150

 

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

R0160

 

Užtikrinti vertybiniai popieriai

R0170

 

Kolektyvinio investavimo subjektai

R0180

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0190

 

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

R0200

 

Kitos investicijos

R0210

 

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0220

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0230

 

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

R0240

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

R0250

 

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0260

 

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

R0270

 

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0280

 

ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

R0290

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0300

 

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0310

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0320

 

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0330

 

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

R0340

 

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

R0350

 

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

R0360

 

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0370

 

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0380

 

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

R0390

 

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

R0400

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

R0410

 

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

R0420

 

Iš viso turto

R0500

 

Įsipareigojimai

 

C0010

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

R0510

 

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

R0520

 

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0530

 

Tiksliausias įvertis

R0540

 

Rizikos marža

R0550

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

R0560

 

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0570

 

Tiksliausias įvertis

R0580

 

Rizikos marža

R0590

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0600

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

R0610

 

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0620

 

Tiksliausias įvertis

R0630

 

Rizikos marža

R0640

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0650

 

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0660

 

Tiksliausias įvertis

R0670

 

Rizikos marža

R0680

 

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

R0690

 

TA, apskaičiuojami kaip visuma

R0700

 

Tiksliausias įvertis

R0710

 

Rizikos marža

R0720

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0740

 

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

R0750

 

Pensijų išmokų įsipareigojimai

R0760

 

Perdraudikų depozitai

R0770

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0780

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0790

 

Skolos kredito įstaigoms

R0800

 

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

R0810

 

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

R0820

 

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

R0830

 

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0840

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0850

 

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0860

 

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0870

 

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

R0880

 

Iš viso įsipareigojimų

R0900

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R1000

 

S.05.01.02

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

 

 

Medicininių išlaidų draudimas

Pajamų apsaugos draudimas

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Kitas transporto priemonių draudimas

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kredito ir laidavimo draudimas

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Pasirašytos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Iš viso

 

 

Teisinių išlaidų draudimas

Pagalba

Įvairūs finansiniai nuostoliai

Sveikata

Nelaimingi atsitikimai

Jūrų, oro ir sausumos transportas

Nekilnojamasis turtas

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Pasirašytos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

Iš viso

 

 

Sveikatos draudimas

Draudimas su teise dalytis pelną

Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Kitas gyvybės draudimas

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

Sveikatos perdraudimas

Gyvybės perdraudimas

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Pasirašytos įmokos

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

 

 

Buveinės šalis

Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Pasirašytos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Buveinės šalis

Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – gyvybės draudimo įsipareigojimai

Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Pasirašytos įmokos

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

 

 

Draudimas su teise dalytis pelną

Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Kitas gyvybės draudimas

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

Prisiimtas perdraudimas

Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investiciniais vienetais susietą draudimą)

 

 

 

Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

 

Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto tiksliausias įvertis

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)

Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

 

 

 

Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

R0020

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

 

 

 

 

 

 

 

Bruto tiksliausias įvertis

R0030

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0080

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

R0090

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0100

 

 

 

 

 

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0110

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

R0120

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0130

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

 

 

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

 

 

Medicininių išlaidų draudimas

Pajamų apsaugos draudimas

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Kitas transporto priemonių draudimas

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kredito ir laidavimo draudimas

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmokų atidėjiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų atidėjiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras tiksliausias įvertis – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras tiksliausias įvertis – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

 

 

Teisinių išlaidų draudimas

Pagalba

Įvairūs finansiniai nuostoliai

Neproporcinis sveikatos perdraudimas

Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

Neproporcinis turto perdraudimas

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmokų atidėjiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų atidėjiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras tiksliausias įvertis – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras tiksliausias įvertis – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiksliausias įvertis

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos marža

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – iš viso

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Ne gyvybės draudimo žalos

Iš viso ne gyvybės draudimo

Įvykio metai/draudimo rizikos prisiėmimo metai

Z0010

 


Bruto išmokėtos išmokos (nekaupiamosios)

(absoliučioji suma)

 

 

Žalos vystymosi metai

 

 

Einamaisiais metais

 

Visų metų suma (kaupiamoji)

 

Metai

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ir vėlesni

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Ankstesni

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

R0260

 

 

 


Bruto nediskontuotas išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

(absoliučioji suma)

 

 

Žalos vystymosi metai

 

 

Metų pabaigoje (diskontuoti duomenys)

 

Metai

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ir vėlesni

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Ankstesni

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

R0260

 

S.22.01.21

Ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

 

 

Suma su ilgalaikių garantijų priemonėmis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

Palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

Nulinės svyravimų korekcijos poveikis

Nulinės suderinimo korekcijos poveikis

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Techniniai atidėjiniai

R0010

 

 

 

 

 

Pagrindinės nuosavos lėšos

R0020

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0050

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0090

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos, tinkamos minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0100

 

 

 

 

 

Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

 

 

Suma su ilgalaikių garantijų priemonėmis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis

Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

Palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

Nulinės svyravimų korekcijos poveikis

Nulinės suderinimo korekcijos poveikis

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Techniniai atidėjiniai

R0010

 

 

 

 

 

Pagrindinės nuosavos lėšos

R0020

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0050

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Nuosavos lėšos

 

 

Iš viso

1 lygis – neapriboti elementai

1 lygis – apriboti elementai

2 lygis

3 lygis

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje

 

 

 

 

 

 

Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

R0010

 

 

 

 

 

Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

R0030

 

 

 

 

 

Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

R0040

 

 

 

 

 

Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

R0050

 

 

 

 

 

Perteklinės lėšos

R0070

 

 

 

 

 

Privilegijuotosios akcijos

R0090

 

 

 

 

 

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

R0110

 

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

R0130

 

 

 

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0140

 

 

 

 

 

Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

R0160

 

 

 

 

 

Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

R0180

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

 

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

R0220

 

 

 

 

 

Atskaitymai

 

 

 

 

 

 

Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose

R0230

 

 

 

 

 

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

R0290

 

 

 

 

 

Papildomos nuosavos lėšos

 

 

 

 

 

 

Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

R0300

 

 

 

 

 

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

R0310

 

 

 

 

 

Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

R0320

 

 

 

 

 

Teisiškai įpareigojantis įsipareigojimas pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą

R0330

 

 

 

 

 

Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

R0340

 

 

 

 

 

Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

R0350

 

 

 

 

 

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0360

 

 

 

 

 

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0370

 

 

 

 

 

Kitos papildomos nuosavos lėšos

R0390

 

 

 

 

 

Iš viso papildomų nuosavų lėšų

R0400

 

 

 

 

 

Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos

 

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0500

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0510

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

R0540

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

R0550

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)

R0580

 

 

 

 

 

Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)

R0600

 

 

 

 

 

Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis

R0620

 

 

 

 

 

Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R0700

 

 

 

 

 

Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

R0710

 

 

 

 

 

Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

R0720

 

 

 

 

 

Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

R0730

 

 

 

 

 

Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

R0740

 

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

R0760

 

 

 

 

 

Prognozuojamo pelno sumos

 

 

 

 

 

 

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

R0770

 

 

 

 

 

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

R0780

 

 

 

 

 

Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Nuosavos lėšos

 

 

Iš viso

1 lygis – neapriboti elementai

1 lygis – apriboti elementai

2 lygis

3 lygis

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje

 

 

 

 

 

 

Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

R0010

 

 

 

 

 

Negalimas panaudoti pareikalautas, bet dar neįmokėtas paprastasis akcinis kapitalas grupės lygmeniu

R0020

 

 

 

 

 

Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

R0030

 

 

 

 

 

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

R0040

 

 

 

 

 

Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

R0050

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti subordinuotos savidraudos narių sąskaitos grupės lygmeniu

R0060

 

 

 

 

 

Perteklinės lėšos

R0070

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti perteklinės lėšos grupės lygmeniu

R0080

 

 

 

 

 

Privilegijuotosios akcijos

R0090

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti privilegijuotosios akcijos grupės lygmeniu

R0100

 

 

 

 

 

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

R0110

 

 

 

 

 

Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję negalimi panaudoti akcijų priedai grupės lygmeniu

R0120

 

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

R0130

 

 

 

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0140

 

 

 

 

 

Negalimi panaudoti subordinuoti įsipareigojimai grupės lygmeniu

R0150

 

 

 

 

 

Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

R0160

 

 

 

 

 

Suma, lygi negalimo panaudoti grynojo atidėtųjų mokesčių turto grupės lygmeniu vertei

R0170

 

 

 

 

 

Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

R0180

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti nuosavos lėšos, susijusios su priežiūros institucijos patvirtintais kitais nuosavų lėšų elementais

R0190

 

 

 

 

 

Mažumos dalys (jei jos nėra įtrauktos į konkretų nuosavų lėšų elementą)

R0200

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti mažumos dalys grupės lygmeniu

R0210

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

 

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

R0220

 

 

 

 

 

Atskaitymai

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimo kitose finansų įmonėse, įskaitant finansinę veiklą vykdančias nereguliuojamas įmones, atskaitymai

R0230

 

 

 

 

 

iš jų – atskaitymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnį

R0240

 

 

 

 

 

Dalyvavimo atskaitymai tuo atveju, kai neturima informacijos (229 straipsnis)

R0250

 

 

 

 

 

Dalyvavimo, įskaityto pagal atimties ir sudėties metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas

R0260

 

 

 

 

 

Iš viso negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementų

R0270

 

 

 

 

 

Iš viso atskaitymų

R0280

 

 

 

 

 

Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

R0290

 

 

 

 

 

Papildomos nuosavos lėšos

 

 

 

 

 

 

Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

R0300

 

 

 

 

 

Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

R0310

 

 

 

 

 

Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

R0320

 

 

 

 

 

Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

R0350

 

 

 

 

 

Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0360

 

 

 

 

 

Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

R0370

 

 

 

 

 

Negalimos panaudoti papildomos nuosavos lėšos grupės lygmeniu

R0380

 

 

 

 

 

Kitos papildomos nuosavos lėšos

R0390

 

 

 

 

 

Iš viso papildomų nuosavų lėšų

R0400

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos kituose finansų sektoriuose

 

 

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

R0410

 

 

 

 

 

Įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą

R0420

 

 

 

 

 

Finansinę veiklą vykdantys nereguliuojami subjektai

R0430

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose

R0440

 

 

 

 

 

Nuosavos lėšos taikant vien atimties ir sudėties metodą arba kartu su 1 metodu

 

 

 

 

 

 

Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos

R0450

 

 

 

 

 

Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos, atskaičius grupės vidaus sandorius

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0520

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

R0530

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0560

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

R0570

 

 

 

 

 

Minimalus konsoliduotas grupės SCR

R0610

 

 

 

 

 

Tinkamų nuosavų lėšų ir minimalaus konsoliduoto grupės SCR santykis

R0650

 

 

 

 

 

Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų grupės SCR padengti (įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0660

 

 

 

 

 

Grupės SCR

R0680

 

 

 

 

 

Tinkamų nuosavų lėšų ir grupės SCR santykis (įskaitant kitus finansų sektorius ir įmones, įtrauktas remiantis atimties ir sudėties metodu)

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Suderinimo rezervas

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R0700

 

 

 

 

 

Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

R0710

 

 

 

 

 

Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

R0720

 

 

 

 

 

Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

R0730

 

 

 

 

 

Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

R0740

 

 

 

 

 

Kitos negalimos panaudoti nuosavos lėšos

R0750

 

 

 

 

 

Suderinimo rezervas, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje

R0760

 

 

 

 

 

Prognozuojamo pelno sumos

 

 

 

 

 

 

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

R0770

 

 

 

 

 

Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

R0780

 

 

 

 

 

Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

 

 

Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

Įmonei būdingi parametrai

Supaprastinimai

 

 

C0110

C0090

C0100

Rinkos rizika

R0010

 

 

 

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0020

 

 

 

Gyvybės draudimo veiklos rizika

R0030

 

 

 

Sveikatos draudimo veiklos rizika

R0040

 

 

 

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0050

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

Nematerialiojo turto rizika

R0070

 

 

 

Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

 

 

Operacinė rizika

R0130

 

 

 

Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

R0140

 

 

 

Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

R0150

 

 

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

 

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

 

 

 

Kita informacija apie SCR

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

R0400

 

 

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

R0410

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

R0420

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

 

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

 

 

Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

Įmonei būdingi parametrai

Supaprastinimai

 

 

C0110

C0080

C0090

Rinkos rizika

R0010

 

 

 

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0020

 

 

 

Gyvybės draudimo veiklos rizika

R0030

 

 

 

Sveikatos draudimo veiklos rizika

R0040

 

 

 

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0050

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

Nematerialiojo turto rizika

R0070

 

 

 

Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

 

 

Operacinė rizika

R0130

 

 

 

Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

R0140

 

 

 

Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

R0150

 

 

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

 

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

 

 

 

Kita informacija apie SCR

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

R0400

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

R0420

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

 

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 

 

 

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

R0470

 

 

 

Informacija apie kitus subjektus

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

R0500

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

R0510

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

R0530

 

 

 

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

 

 

 

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550

 

 

 

Bendras SCR

 

 

 

 

SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

R0560

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

Unikalus komponento numeris

Komponentų aprašymas

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Sumodeliuota suma

Įmonei būdingi parametrai

Supaprastinimai

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

 

 

 

Iš viso nediversifikuotų komponentų

R0110

 

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

 

 

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

 

 

 

 

Kita informacija apie SCR

 

 

 

 

 

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

R0300

 

 

 

 

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

R0400

 

 

 

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

R0410

 

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

 

 

 

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

 

 

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

Unikalus komponento numeris

Komponentų aprašymas

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

Sumodeliuota suma

Įmonei būdingi parametrai

Supaprastinimai

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

 

 

 

Iš viso nediversifikuotų komponentų

R0110

 

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

 

 

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas įmonėms pagal konsoliduotąjį metodą

R0220

 

 

 

 

Kita informacija apie SCR

 

 

 

 

 

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

R0300

 

 

 

 

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

R0400

 

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

 

 

 

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

 

 

 

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

 

 

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 

 

 

 

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

R0470

 

 

 

 

Informacija apie kitus subjektus

 

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

R0500

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

R0510

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

R0530

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

 

 

 

 

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Bendras SCR

 

 

 

 

 

SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

R0560

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

Unikalus komponento numeris

Komponentų aprašymas

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

Iš viso nediversifikuotų komponentų

R0110

 

Diversifikacija

R0060

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)

R0160

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

 

Kita informacija apie SCR

 

 

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

R0300

 

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 


S.25.03.22

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

Unikalus komponento numeris

Komponentų aprašymas

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

 

C0100

Iš viso nediversifikuotų komponentų

R0110

 

Diversifikacija

R0060

 

Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

R0160

 

Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

R0200

 

Jau nustatytas papildomas kapitalas

R0210

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0220

 

Kita informacija apie SCR

 

 

Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma/įvertis

R0300

 

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma/įvertis

R0310

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

R0410

 

Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma (išskyrus susijusius su veikla, vykdoma pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė))

R0420

 

Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

R0430

 

Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

R0440

 

Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

R0470

 

Informacija apie kitus subjektus

 

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

R0500

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

R0510

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

R0520

 

Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

R0530

 

Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

R0540

 

Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

R0550

 

S.28.01.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL rezultatas

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą) pasirašytos įmokos per pastaruosius 12 mėn.

 

 

 

 

C0020

C0030

Medicininių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0020

 

 

Pajamų apsaugos draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0030

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0040

 

 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0050

 

 

Kitas transporto priemonių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0060

 

 

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0070

 

 

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporcinis perdraudimas

R0080

 

 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0090

 

 

Kredito ir laidavimo draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0100

 

 

Teisinių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0110

 

 

Pagalba ir jos proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

Įvairių finansinių nuostolių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0130

 

 

Neproporcinis sveikatos perdraudimas

R0140

 

 

Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

R0150

 

 

Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

R0160

 

 

Neproporcinis turto perdraudimas

R0170

 

 


Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

 

 

C0040

 

 

 

MCRL rezultatas

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) rizikos kapitalas (iš viso)

 

 

 

 

C0050

C0060

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – garantuotos išmokos

R0210

 

 

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

R0220

 

 

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai

R0230

 

 

Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai

R0240

 

 

Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)

R0250

 

 


Bendro MCR apskaičiavimas

 

 

C0070

Tiesinis MCR

R0300

 

Mokumo kapitalo reikalavimas

R0310

 

MCR aukščiausia riba

R0320

 

MCR žemiausia riba

R0330

 

Sudėtinis MCR

R0340

 

MCR absoliuti žemiausia riba

R0350

 

 

 

C0070

Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0400

 

S.28.02.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

 

 

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

 

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

 

 

MCR(NL,NL) rezultatas

MCR(NL,L)rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą) pasirašytos įmokos per pastaruosius 12 mėn.

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą) pasirašytos įmokos per pastaruosius 12 mėn.

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Medicininių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0020

 

 

 

 

Pajamų apsaugos draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0030

 

 

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0040

 

 

 

 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0050

 

 

 

 

Kitas transporto priemonių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0060

 

 

 

 

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0070

 

 

 

 

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui, ir proporcinis perdraudimas

R0080

 

 

 

 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0090

 

 

 

 

Kredito ir laidavimo draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0100

 

 

 

 

Teisinių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0110

 

 

 

 

Pagalba ir jos proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

Įvairių finansinių nuostolių draudimas ir proporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

Neproporcinis sveikatos perdraudimas

R0140

 

 

 

 

Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

R0150

 

 

 

 

Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

R0160

 

 

 

 

Neproporcinis turto perdraudimas

R0170

 

 

 

 


 

 

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

 

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

 

 

MCR(L,NL) rezultatas

MCR(L,L) rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) rizikos kapitalas (iš viso)

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma

Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) rizikos kapitalas (iš viso)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – garantuotos išmokos

R0210

 

 

 

 

Įsipareigojimai su teise dalytis pelną – būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

R0220

 

 

 

 

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai

R0230

 

 

 

 

Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai

R0240

 

 

 

 

Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)

R0250

 

 

 

 


Bendro MCR apskaičiavimas

 

 

C0130

 

Tiesinis MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

MCR aukščiausia riba

R0320

 

 

MCR žemiausia riba

R0330

 

 

Sudėtinis MCR

R0340

 

 

MCR absoliuti žemiausia riba

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimalaus kapitalo reikalavimas

R0400

 

 

 

 

 

 

Sąlyginio ne gyvybės ir gyvybės draudimo MCR apskaičiavimas

Ne gyvybės draudimo veikla

Gyvybės draudimo veikla

 

 

C0140

C0150

Sąlyginis tiesinis MCR

R0500

 

 

Sąlyginis SCR, išskyrus papildomą kapitalą (metinis ar naujausias apskaičiavimas)

R0510

 

 

Sąlyginio MCR aukščiausia riba

R0520

 

 

Sąlyginio MCR žemiausia riba

R0530

 

 

Sąlyginis sudėtinis MCR

R0540

 

 

Sąlyginio MCR absoliuti žemiausia riba

R0550

 

 

Sąlyginis MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

Grupei priklausančios įmonės

Šalis

Įmonės identifikavimo kodas

Įmonės identifikavimo kodo rūšis

Įmonės juridinis pavadinimas

Įmonės rūšis

Teisinė forma

Kategorija (savidraudos/ne savidraudos)

Priežiūros institucija

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(tęsinys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Įtakos kriterijai

Įtraukimas į grupės priežiūros taikymo sritį

Grupės mokumo apskaičiavimas

Kapitalo dalis (%)

Procentinė dalis, naudojama konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms rengti

Balsavimo teisės (%)

Kiti kriterijai

Įtakos lygis

Proporcinga dalis, taikoma grupės mokumui apskaičiuoti

TAIP/NE

Sprendimo data, jei taikomas 214 straipsnis

Taikomas metodas ir įmonės vertinimas pagal 1 metodą

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

Atskirų įmonių mokumo ir padėties ataskaitos formų pildymo nurodymai

Šiame priede pateikti papildomi nurodymai, susiję su formomis, įtrauktomis į šio reglamento I priedą. Pirmame šių lentelių stulpelyje nurodyti atskleistini elementai, nurodant stulpelius ir eilutes, kaip parodyta I priede pateiktoje formoje.

Formos, kurias reikia užpildyti pagal įvairių šio priedo skirsnių nurodymus, visame šiame priede vadinamos „ši forma“.

S.02.01. Balansas

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

„MokumoII“ vertės stulpelį (C0010) reikia užpildyti, taikant vertinimo principus, išdėstytus Direktyvoje 2009/138/EB, Deleguotajame reglamente (ES) 2015/35, „Mokumo II“ techniniuose standartuose ir gairėse.

 

PUNKTAS

NURODYMAI

Turtas

C0010/R0030

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą. Identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis fizinio pavidalo.

C0010/R0040

Atidėtųjų mokesčių turtas

Atidėtųjų mokesčių turtas yra pelno mokesčių sumos, atgautinos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais už:

a)

atskaitomuosius laikinuosius skirtumus;

b)

nepanaudotų mokesčių nuostolių perkėlimą ir (arba)

c)

nepanaudotų mokesčių kreditų perkėlimą.

C0010/R0050

Pensijų išmokų perviršis

Grynojo perviršio, susijusio su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.

C0010/R0060

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

Materialusis turtas, kurį planuojama nuolatos naudoti, ir įmonės reikmėms laikomas nekilnojamasis turtas. Tai apima ir įmonės reikmėms statomą nekilnojamąjį turtą.

C0010/R0070

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

Bendra investicijų suma, atėmus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims.

C0010/R0080

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

Kito nei įmonės reikmėms laikomo nekilnojamojo turto suma. Tai apima ir kitą nei įmonės reikmėms statomą turtą.

C0010/R0090

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

Dalyvavimas yra apibrėžtas Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 20 dalyje ir 212 straipsnio 2 dalyje, o turimos akcijos susijusiose įmonėse – 212 straipsnio 1 dalies b punkte.

Kai dalyvavimo ir susijusių įmonių turto dalis yra susijusi su sutartimis, susietomis su indeksais ir investiciniais vienetais, tos dalys nurodomos C0010/R0220 punkte kaip „Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims“.

C0010/R0100

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų ir neįtrauktų nuosavybės vertybinių popierių bendra suma.

C0010/R0110

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

Akcijos, kurios yra akcinės bendrovės kapitalas, pvz., akcinės bendrovės nuosavybė, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.

Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0120

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

Akcijos, kurios yra bendrovės kapitalas, pvz., bendrovės nuosavybė, kuria neprekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.

Neapima akcijų, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse.

C0010/R0130

Obligacijos

Vyriausybės obligacijų, įmonių obligacijų, struktūrizuotų ir užtikrintų vertybinių popierių bendra suma.

C0010/R0140

Vyriausybės obligacijos

Obligacijos, kurias išleido valdžios institucijos, nesvarbu, ar tai centrinė valdžia, viršvalstybinės vyriausybės institucijos, regioninės arba vietos valdžios institucijos, ir obligacijos, už kurias besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centrinė valdžia ir centriniai bankai, išreikštos ir finansuojamos tos centrinės valdžios ir centrinio banko, daugiašalių plėtros bankų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje, arba tarptautinių organizacijų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, vietos valiuta, kai garantija atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 215 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

C0010/R0150

Įmonių obligacijos

Įmonių išleistos obligacijos.

C0010/R0160

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

Mišrūs vertybiniai popieriai, apimantys fiksuotųjų pajamų (grąža gaunama nustatyto dydžio mokėjimais) priemones su keliais išvestinių finansinių priemonių komponentais. Šiai kategorijai nepriskiriami fiksuotųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybių vyriausybės. Jie susiję su vertybiniais popieriais, į kuriuos įterptos kurių nors kategorijų išvestinės finansinės priemonės, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, pastovaus termino apsikeitimo sandorius ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo pasirinkimo sandorius. Šios kategorijos turtui netaikomas skaidymas.

C0010/R0170

Užtikrinti vertybiniai popieriai

Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir išmokos už juos priklauso nuo pagrindinio turto portfelio. Šiai kategorijai priskiriami turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, užstatu užtikrinti skolos įsipareigojimai, užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai ir užstatu užtikrinti hipotekos įsipareigojimai.

C0010/R0180

Kolektyvinio investavimo subjektai

Kolektyvinio investavimo subjektas yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

C0010/R0190

Išvestinės finansinės priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:

a)

jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefinansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pagrindine priemone) pasikeitimo;

b)

jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutartims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;

c)

už ją atsiskaitoma būsimą datą.

Čia nurodoma išvestinės finansinės priemonės „Mokumo II“ vertė ataskaitinę datą, bet tik tuo atveju, jei ji teigiama (jei vertė neigiama, žr. C0010/R0790).

C0010/R0200

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus, kurių negalima panaudoti mokėjimams atlikti iki konkrečios termino datos ir kurie gali būti keičiami į pinigus arba pervedamuosius indėlius tik taikant didelį apribojimą arba nuobaudą.

C0010/R0210

Kitos investicijos

Kitos investicijos, nepriskirtos pirmiau nurodytoms investicijoms.

C0010/R0220

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims (klasifikuojamas kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priedo 31 draudimo rūšis).

C0010/R0230

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

Hipoteka užtikrintų ir kitų paskolų bendra suma, t. y. finansinis turtas, sukurtas įmonėms skolinant lėšas su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0240

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

Draudėjams suteiktos paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis (pagrindiniai techniniai atidėjiniai).

C0010/R0250

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

Finansinis turtas, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas skolininkams fiziniams asmenims su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0260

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

Finansinis turtas, nepriskiriamas R0240 ar R0250 punktams, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas kitiems skolininkams su užtikrinimo priemone ir be jos, įskaitant pinigų fondus.

C0010/R0270

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

Pagal perdraudimo sutartis atgautinų sumų bendra suma. Ji atitinka perdraudikui priklausančią techninių atidėjinių (įskaitant iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis) dalies sumą.

C0010/R0280

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose ne gyvybės perdraudimui ir sveikatos perdraudimui, apskaičiuojamam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus.

C0010/R0290

ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose ne gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos perdraudimui, apskaičiuojamam pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus.

C0010/R0300

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose sveikatos perdraudimui, nepanašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0310

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose gyvybės perdraudimui ir į jį panašiam sveikatos perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietam perdraudimui.

C0010/R0320

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose sveikatos perdraudimui, panašiam į gyvybės perdraudimą.

C0010/R0330

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose gyvybės perdraudimui, atėmus techninius atidėjinius sveikatos perdraudimui, apskaičiuojamam pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietam perdraudimui.

C0010/R0340

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos, numatytos techniniuose atidėjiniuose su indeksu ir investiciniais vienetais susietam gyvybės perdraudimui.

C0010/R0350

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

Su prisiimtu perdraudimu susiję depozitai.

C0010/R0360

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti draudėjai, draudikai, ir kitos su draudimo veikla susijusios sumos, neįtrauktos į techninių atidėjinių pinigų įplaukas.

Jos apima iš prisiimto perdraudimo gautinas sumas.

C0010/R0370

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

Sumos, kurias pradelsė sumokėti perdraudikai ir kurios yra susijusios su perdraudimo veikla ir neįtrauktos į perdraudimo atgautinas sumas.

Jos gali apimti pradelstas iš perdraudikų gautinas sumas, susijusias su draudėjų arba naudos gavėjų sureguliuotomis žalomis; iš perdraudikų gautinas sumas, susijusias su kitais nei draudimo įvykiais arba sureguliuotomis draudimo žalomis, pavyzdžiui, komisinį mokestį.

C0010/R0380

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

Apima iš darbuotojų ar įvairių verslo partnerių (nesusijusių su draudimu), įskaitant viešąsias institucijas, gautinas sumas.

C0010/R0390

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

Tiesiogiai įmonės valdomų savų akcijų bendra suma.

C0010/R0400

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

Gautinų sumų už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas, vertė.

C0010/R0410

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Apyvartoje esantys banknotai ir monetos, paprastai naudojami mokėjimams atlikti, ir indėliai, kuriuos pagal pareikalavimą galima iškeisti į pinigus nominaliąja verte ir kuriuos be nuobaudų ar apribojimų galima tiesiogiai naudoti mokėjimams čekiais, vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu ir (arba) kreditu arba kitais tiesioginio mokėjimo būdais.

Banko sąskaitos negali būti tarpusavyje užskaitomos, todėl šiame punkte nurodomos tik teigiamos sąskaitos, o sąskaitos kredito perviršis įtraukiamas į įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai esama tiek juridinės kompensavimo teisės, tiek akivaizdaus ketinimo taikyti grynąjį atsiskaitymą.

C0010/R0420

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

Kito turto, kuris dar nėra įtrauktas į balanso straipsnius, suma.

C0010/R0500

Iš viso turto

Bendra viso turto suma.

Įsipareigojimai

C0010/R0510

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

Ne gyvybės draudimo techninių atidėjinių suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0520

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0530

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą) – techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0540

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą) – tiksliausias įvertis

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0550

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą) – rizikos marža

Ne gyvybės (išskyrus sveikatos) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0560

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0570

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus) – techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0580

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus) – tiksliausias įvertis

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0590

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus) – rizikos marža

Sveikatos (nepanašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0600

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) techninių atidėjinių suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0610

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0620

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus) – techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0630

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus) – tiksliausias įvertis

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0640

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus) – rizikos marža

Sveikatos (panašaus į gyvybės) draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0650

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0660

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) – techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0670

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) – tiksliausias įvertis

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0680

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) – rizikos marža

Gyvybės draudimo (išskyrus sveikatos draudimą ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą) veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0690

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių atidėjinių bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0700

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas – techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių atidėjinių, apskaičiuojamų kaip visuma (atkartotinis / draudžiamas portfelis), bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0710

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas – tiksliausias įvertis

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių atidėjinių tiksliausių įverčių bendra suma.

Tiksliausias įvertis nurodomas neatskaičius perdraudimo.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0720

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas – rizikos marža

Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo veiklos techninių atidėjinių rizikos maržos bendra suma.

Pagal proporcingumo metodiką, taikomą apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą, į šią sumą turėtų būti įtraukiama suma, paskirstyta iš techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio atskaitymo.

C0010/R0740

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtasis įsipareigojimas yra:

a)

dėl praeities įvykių galinti atsirasti prievolė, kurios buvimą patvirtins tik vienas arba daugiau įvyksiančių (arba neįvyksiančių) ne visiškai ūkio subjekto kontroliuojamų neapibrėžtų būsimų įvykių, arba

b)

dėl praeities įvykių atsiradusi dabartinė prievolė, net jei:

i)

nėra tikėtina, kad šiai prievolei įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, arba

ii)

prievolės suma negali būti pakankamai patikimai nustatyta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažįstamų balanse, sumą reikėtų nurodyti laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 11 straipsnyje nustatytų kriterijų.

C0010/R0750

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

Nežinomo termino ar dydžio įsipareigojimai, išskyrus nurodytuosius kaip „Pensijų išmokų įsipareigojimai“.

Atidėjiniai yra pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima patikimai juos įvertinti), kai tai yra prievolės ir tikėtina, kad reikės ekonominę naudą teikiančių išteklių joms įvykdyti.

C0010/R0760

Pensijų išmokų įsipareigojimai

Grynųjų prievolių, susijusių su darbuotojų pensijų sistema, bendra suma.

C0010/R0770

Perdraudikų depozitai

Sumos (pvz., pinigais), gautos iš perdraudiko arba perdraudiko atskaitytos pagal perdraudimo sutartį.

C0010/R0780

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai – pelno mokesčių sumos, mokėtinos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais nuo apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų.

C0010/R0790

Išvestinės finansinės priemonės

Finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie trys požymiai:

a)

jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefinansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai, (kartais vadinamų pagrindine priemone) pasikeitimo;

b)

jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutartims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;

c)

už ją atsiskaitoma būsimą datą.

Šioje eilutėje nurodomi tik išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai (t. y. išvestinės finansinės priemonės, kurių vertė ataskaitinę datą yra neigiama). Išvestinių finansinių priemonių turtas nurodomas C0010/R0190 punkte.

Įmonėms, kurios išvestines finansines priemones vertina ne pagal savo vietos BAP, finansinių ataskaitų vertės nurodyti nereikia.

C0010/R0800

Skolos kredito įstaigoms

Skolos, kaip antai hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos, kurias reikia grąžinti kredito įstaigoms, išskyrus kredito įstaigų turimas obligacijas (įmonė negali nustatyti savo leidžiamų obligacijų visų savininkų) ir subordinuotus įsipareigojimus. Tai apima ir sąskaitos kredito perviršį.

C0010/R0810

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant įmonės išleistas obligacijas (priklausančias kredito įstaigoms arba ne), pačios įmonės išleistus struktūrizuotus vertybinius popierius ir kitiems nei kredito įstaigos subjektams grąžintinas hipoteka užtikrintas ir kitas paskolas.

Ši kategorija subordinuotų įsipareigojimų neapima.

C0010/R0820

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

Sumos, pradelstos sumokėti draudėjams, draudikams ir kitos su draudimo veikla susijusios sumos, kurios nėra techniniai atidėjiniai.

Ši kategorija apima pradelstas sumokėti sumas (per)draudimo tarpininkams (pvz., tarpininkams mokėtinus, tačiau dar įmonės nesumokėtus komisinius).

Ši kategorija neapima kitoms draudimo bendrovėms grąžintinų hipoteka užtikrintų ir kitų paskolų, jei jos susijusios tik su finansavimu, bet ne su draudimo veikla (tokios hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos nurodomos kaip finansiniai įsipareigojimai).

Jos apima prisiimto perdraudimo mokėtinas sumas.

C0010/R0830

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos, pradelstos sumokėti perdraudikams (visų pirma einamosios sąskaitos), kurios nėra su perdraudimo veikla susiję depozitai ir kurios neįtrauktos į pagal perdraudimo sutartis atgautinas sumas.

Ši kategorija apima perdraudikams mokėtinas sumas, susijusias su perdraudimo įmokomis.

C0010/R0840

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

Mokėtinų prekybos sumų bendra suma, kuri apima darbuotojams, tiekėjams ir pan. mokėtinas sumas, nesusijusias su draudimu, ir yra analogiška turto pusėje nurodomoms gautinoms sumoms (prekybos, ne draudimo); ši suma taip pat apima viešosioms institucijoms mokėtinas sumas.

C0010/R0850

Subordinuoti įsipareigojimai

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant įmonę eina po kitų nurodytų skolų. Subordinuotų įsipareigojimų, tiek priskiriamų prie pagrindinių nuosavų lėšų, tiek į jas neįtrauktų, bendra suma.

C0010/R0860

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

Subordinuoti įsipareigojimai – tai skolos, kurios likviduojant įmonę eina po kitų nurodytų skolų. Kitos skolos gali būti dar labiau subordinuotos. Čia turėtų būti pateikiami tik subordinuoti įsipareigojimai, nepriskiriami prie pagrindinių nuosavų lėšų.

C0010/R0870

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

C0010/R0880

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

Kitų įsipareigojimų, kurie dar nėra įtraukti į kitus balanso straipsnius, bendra suma.

C0010/R0900

Iš viso įsipareigojimų

Visų įsipareigojimų bendra suma.

C0010/R1000

Įsipareigojimus viršijantis turtas

Įmonės įsipareigojimus viršijančio turto bendra suma, apskaičiuota taikant „Mokumo II“ vertinimo pagrindą. Turto vertė atėmus įsipareigojimus.

S.05.01. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus atskleidžiama atskirų subjektų informacija.

Informacija šioje formoje atskleidžiama apskaitos požiūriu, t. y. pagal vietos BAP arba TFAS, jei jie priimti kaip vietos BAP, tačiau pagal „Mokumo II“ draudimo rūšis. Įmonės naudoja tokį patį vertinimo ir pripažinimo pagrindą kaip ir paskelbtose finansinėse ataskaitose; naudoti naują vertinimo ir pripažinimo pagrindą neprivaloma.

 

PUNKTAS

NURODYMAI

Ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0010–C0120/R0110

Pasirašytos įmokos – bruto – tiesioginis draudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo sutartis, susijusias su tiesioginiu draudimu, per finansinius metus priklausančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0120/R0120

Pasirašytos įmokos – bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo sutartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu proporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0130–C0160/R0130

Pasirašytos įmokos – bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo sutartis per finansinius metus priklausančios sumos, susijusios su prisiimtu neproporciniu perdraudimu, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/R0140

Pasirašytos įmokos – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visas pagal draudimo sutartis per finansinius metus perdraudikams perduotos sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0010–C0160/R0200

Pasirašytos įmokos – neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0010–C0120/R0210

Uždirbtos įmokos – bruto – tiesioginis draudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu, pokytį.

C0010–C0120/R0220

Uždirbtos įmokos – bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu proporciniu perdraudimu, pokytį.

C0130–C0160/R0230

Uždirbtos įmokos – bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su prisiimtu neproporciniu perdraudimu, pokytį.

C0010–C0160/R0240

Uždirbtos įmokos – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmokoms dalies pokytį.

C0010–C0160/R0300

Uždirbtos įmokos – neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0010–C0120/R0310

Išmokų sąnaudos – bruto – tiesioginis draudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo sutartimis, atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/R0320

Išmokų sąnaudos – bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo sutartimis, susijusiomis su bendru prisiimtu proporciniu perdraudimu, atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0130–C0160/R0330

Išmokų sąnaudos – bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo sutartimis, susijusiomis su bendru prisiimtu neproporciniu perdraudimu, atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0160/R0340

Išmokų sąnaudos – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius metus išmokėtos išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0160/R0400

Išmokų sąnaudos – neto

Atitinkamais atvejais ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išmokų sąnaudos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėtų išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0010–C0120/R0410

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – bruto – tiesioginis draudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bruto tiesioginiam draudimui pokyčiai.

C0010–C0120/R0420

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam proporciniam perdraudimui pokyčiai.

C0130–C0160/R0430

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių bendram prisiimtam neproporciniam perdraudimui pokyčiai.

C0010–C0160/R0440

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su perdraudikams perduotomis sumomis, pokyčiai.

C0010–C0160/R0500

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – neto

Atitinkamais atvejais kitų techninių atidėjinių pokyčiai, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: grynoji kitų techninių atidėjinių pokyčių suma – tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0010–C0160/R0550

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskaičiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0200/R0110–R0550

Iš viso

Visų draudimo rūšių skirtingų punktų bendra suma.

C0200/R1200

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir neskirstomos pagal draudimo rūšis.

Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių, palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0200/R1300

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai

C0210–C0280/R1410

Pasirašytos įmokos – bruto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo sutartis, susijusias su bendra draudimo veikla, per finansinius metus priklausančios sumos, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

Tai apima tiek tiesioginį draudimą, tiek perdraudimą.

C0210–C0280/R1420

Pasirašytos įmokos – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytas įmokas sudaro visos pagal draudimo sutartis per finansinius metus priklausančios sumos, perduotos perdraudikams, nesvarbu, ar jos visos, ar tik jų dalis yra susijusios su vėlesniais finansiniais metais.

C0210–C0280/R1500

Pasirašytos įmokos – neto

Atitinkamais atvejais taikoma pasirašytų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: neto pasirašytos įmokos – tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

C0210–C0280/R1510

Uždirbtos įmokos – bruto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginiu draudimu ir prisiimtu perdraudimu, pokytį.

C0210–C0280/R1520

Uždirbtos įmokos – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti bruto pasirašytų įmokų dalis atėmus perdraudikui priklausančios bendrų atidėjinių neuždirbtoms įmokoms dalies pokytį.

C0210–C0280/R1600

Uždirbtos įmokos – neto

Atitinkamais atvejais taikoma uždirbtų įmokų apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: bruto pasirašytos įmokos atėmus bruto atidėjinių neuždirbtoms įmokoms, susijusioms su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, pokytį.

C0210–C0280/R1610

Išmokų sąnaudos – bruto

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėta išmokų suma ir įvykęs išmokų, susijusių su draudimo sutartimis, susijusiomis su tiesioginiu draudimu ir perdraudimu, atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/R1620

Išmokų sąnaudos – perdraudikų dalis

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: perdraudikui priklausanti per finansinius metus išmokėtos išmokų sumos dalis ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/R1700

Išmokų sąnaudos – neto

Išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/674/EEB: išmokų sąnaudos – tai per finansinius metus išmokėta išmokų suma ir įvykęs išmokų atidėjinių pokytis, susijęs su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą.

Į šią sumą neįtrauktos žalų administravimo sąnaudos ir žalų administravimo sąnaudų atidėjinių pokytis.

C0210–C0280/R1710

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai – bruto – tiesioginis draudimas ir prisiimtas perdraudimas

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių, susijusių su draudimo sutartimis, susijusiomis su bruto tiesioginio draudimo ir perdraudimo veikla, pokyčiai.

C0210–C0280/R1720

Kitų techninių atidėjinių pokytis – perdraudikų dalis

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: tai kitų techninių atidėjinių pokyčių perdraudikų dalis.

C0210–C0280/R1800

Kitų techninių atidėjinių pokytis – neto

Atitinkamais atvejais taikoma kitų techninių atidėjinių pokyčių apibrėžtis, pateikta Direktyvoje 91/674/EEB: kitų techninių atidėjinių, susijusių su tiesioginio draudimo ir prisiimto perdraudimo suma, atėmus perdraudimo įmonėms perduotą sumą, neto pokyčiai.

C0210–C0280/R1900

Patirtos sąnaudos

Visos įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos techninės sąnaudos, apskaičiuotos taikant kaupiamąjį principą.

C0300/R1410–R1900

Iš viso

Visų draudimo rūšių skirtingų punktų bendra suma.

C0300/R2500

Kitos sąnaudos

Kitos techninės sąnaudos, nepriskiriamos pirmiau minėtoms išlaidoms ir neskirstomos pagal draudimo rūšis.

Į jas neturėtų būti įtraukiamos netechninės sąnaudos, kaip antai mokesčių, palūkanų išlaidos, pardavimo nuostoliai ir pan.

C0300/R2600

Iš viso sąnaudų

Visų techninių sąnaudų suma.

C0210–C0280/R2700

Bendra atsisakymų suma

Ši suma atitinka bendrą per metus išmokėtų išperkamųjų sumų sumą.

Ši suma taip pat nurodoma kaip išmokų sąnaudos (R1610 punktas).

S.05.02. Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su