Help Print this page 

Document 32015R2424

Title and reference
2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (Tekstas svarbus EEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; netiesiogiai panaikino 32017R1001 ? <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/AUTO/?uri=CELEX:32017R1430>>32017R1430&&
OJ L 341, 24.12.2015, p. 21–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/21


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2424

2015 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 118 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (2), kuris 2009 m. buvo kodifikuotas kaip Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 (3), sukurta specialiai Europos Sąjungai skirta prekių ženklų apsaugos sistema, kurioje numatyta Sąjungos lygmens prekių ženklų apsauga lygiagrečiai su valstybių narių lygmeniu užtikrinama prekių ženklų apsauga pagal nacionalines prekių ženklų sistemas, suderintas Tarybos direktyva 89/104/EEB (4), kuri buvo kodifikuota kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB (5);

(2)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikėtų atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 terminus. Tai reiškia, kad terminas „Bendrijos prekių ženklas“ turėtų būti pakeistas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklas“ (toliau – ES prekių ženklas). Kad būtų geriau atspindimas tikrasis Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) atliekamas darbas, jos pavadinimas turėtų būti pakeistas pavadinimu „Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba“ (toliau – Tarnyba);

(3)

2008 m. liepos 16 d. priėmusi Komisijos komunikatą „Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija“, Komisija išsamiai įvertino, kaip apskritai veikia prekių ženklų sistema visoje Europoje, įskaitant Sąjungos bei nacionalinį lygmenis ir jų tarpusavio ryšį;

(4)

2010 m. gegužės 25 d. išvadose dėl būsimo Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos patikslinimo Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl Reglamento (EB) Nr. 207/2009 ir Direktyvos 2008/95/EB peržiūros;

(5)

nuo Bendrijos prekių ženklų sistemos sukūrimo sukaupta patirtis parodė, kad Sąjungos ir trečiųjų šalių įmonės priėmė sistemą, ir ji tapo sėkmingu ir perspektyviu valstybių narių lygmeniu teikiamos prekių ženklų apsaugos papildymu ir alternatyva;

(6)

vis dėlto nacionaliniai prekių ženklai ir toliau reikalingi toms įmonėms, kurios nepageidauja apsaugoti savo prekių ženklų Sąjungos lygmeniu arba kurios negali gauti Sąjungos masto apsaugos, bet gali be kliūčių gauti nacionalinę apsaugą. Kiekvienam asmeniui, siekiančiam gauti prekių ženklų apsaugą, turėtų būti leista nuspręsti, ar jis siekia apsaugoti tik nacionalinį ženklą vienoje ar keliose valstybėse narėse, ar tik ES prekių ženklą, ar abu šiuos ženklus;

(7)

nors įvertinus bendrą Bendrijos prekių ženklų sistemos veikimą pasitvirtino, kad daug tos sistemos aspektų, įskaitant pagrindinius principus, kuriais ji pagrįsta, išlaikė laiko išbandymus ir toliau atitinka verslo poreikius ir lūkesčius, Komisija 2011 m. gegužės 24 d. komunikate „Intelektinės nuosavybės teisių bendroji rinka“ padarė išvadą, jog Sąjungos prekių ženklų sistemą reikia modernizuoti padidinant jos bendrą efektyvumą, veiksmingumą bei nuoseklumą ir pritaikant ją prie interneto amžiaus;

(8)

tobulinant ir keičiant ES prekių ženklų sistemą, tuo pačiu metu reikėtų toliau derinti nacionalinius prekių ženklų įstatymus ir praktiką, taip pat juos tinkamu mastu suderinti su ES prekių ženklų sistema, kad visoje Sąjungoje būtų sukurtos kuo vienodesnės prekių ženklų registracijos ir apsaugos sąlygos;

(9)

siekiant suteikti daugiau lankstumo, kartu užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš ES prekių ženklo termino apibrėžties reikėtų išbraukti grafinio vaizdavimo reikalavimą. Turėtų būti leidžiama žymenį vaizduoti bet kokiu tinkamu pavidalu naudojant visuotinai prieinamas technologijas, ir todėl nebūtinai grafinėmis priemonėmis, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus;

(10)

šiuo metu Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 nesuteikiamas toks pats kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos lygis, koks suteikiamas kitomis Sąjungos teisės priemonėmis. Todėl būtina paaiškinti absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atvejais ir užtikrinti, kad tokie atsisakymo registruoti pagrindai visiškai derėtų su atitinkamais Sąjungos teisės aktais ir nacionaline teise, kuriuose numatoma tų intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Siekiant nuoseklumo kitų Sąjungos teisės aktų atžvilgiu, tų absoliučių pagrindų taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų ir saugomus tradicinius terminus, naudojamus vynui apibūdinti, bei garantuotus tradicinius gaminius;

(11)

siekiant išlaikyti tvirtą teisių, susijusių su Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, apsaugą, būtina paaiškinti, kad tos teisės suteikia galimybę bet kuriam pagal atitinkamą teisę įgaliotam asmeniui pareikšti protestą dėl vėlesnės paraiškos įregistruoti ES prekių ženklą, nepriklausomai nuo to, ar tos teisės taip pat yra atsisakymo registruoti pagrindai, į kuriuos ekspertas turi atsižvelgti ex officio;

(12)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visišką suderinamumą su prioriteto principu, pagal kurį įregistruotas ankstesnis prekių ženklas turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotus prekių ženklus, reikia numatyti, kad užtikrinant ES prekių ženklu suteikiamas teises nebūtų daromas poveikis savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datos. Tai atitinka 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 16 straipsnio 1 dalį;

(13)

kai bendrovė tą patį ar panašų žymenį naudoja kaip prekybinį pavadinimą tokiu būdu, kad atsiranda sąsaja tarp bendrovės tokiu pavadinimu ir tos bendrovės siūlomų prekių ar paslaugų, gali atsirasti painiava dėl komercinio šaltinio, iš kurio kildinamos prekės ar paslaugos. Todėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimas taip pat turėtų apimti žymens naudojimą kaip prekybinį pavadinimą ar panašią nuorodą, jeigu jis naudojamas siekiant atskirti prekes ar paslaugas;

(14)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visišką suderinamumą su konkrečiais Sąjungos teisės aktais, tikslinga numatyti, kad ES prekių ženklo savininkas turėtų turėti teisę uždrausti trečiajai šaliai naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje, kai tokia lyginamoji reklama prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/114/EB (6);

(15)

siekiant sustiprinti prekių ženklų apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu bei vadovaujantis Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) sistemoje, visų pirma pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT) V straipsnį dėl tranzito laisvės, o generinių vaistų atveju – pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos PPO ministrų konferencijoje priimtą Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos, ES prekių ženklo savininkas turėtų turėti teisę uždrausti trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes neišleidžiant jų ten į laisvą apyvartą, kai tokios prekės įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus arba iš esmės tapatus tokioms prekėms įregistruotam ES prekių ženklui;

(16)

šiuo tikslu ES prekių ženklų savininkams turėtų būti leistina užkirsti kelią teises pažeidžiančių prekių įvežimui ir visų muitinių procedūrų taikymui joms, įskaitant tranzitą, perkrovimą, sandėliavimą, laisvąsias zonas, laikinąjį saugojimą, laikinąjį įvežimą perdirbti ar laikinąjį įvežimą, taip pat ir tuo atveju, kai tokių prekių neketinama pateikti Sąjungos rinkai. Vykdydamos muitinį tikrinimą muitinės turėtų naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 (7) nustatytais įgaliojimais ir procedūromis, taip pat ir teisių turėtojų prašymu. Visų pirma muitinės turėtų vykdyti atitinkamus tikrinimus remdamosi rizikos analizės kriterijais;

(17)

siekiant suderinti poreikį užtikrinti efektyvų teisių į prekių ženklus įgyvendinimą ir būtinybę išvengti laisvos prekybos teisėtomis prekėmis suvaržymų, ES prekių ženklo savininkui suteikta teisė turėtų nustoti galioti tuo atveju, kai Europos Sąjungos prekių ženklų teisme (toliau – ES prekių ženklų teismas), kompetentingame priimti esminį sprendimą dėl to, ar buvo pažeistas ES prekių ženklas, pradėtame paskesniame procese deklarantas arba prekių turėtojas sugeba įrodyti, kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje;

(18)

Reglamento (ES) Nr. 608/2013 28 straipsnyje numatyta, kad tais atvejais, kai, inter alia, vėliau nustatoma, jog atitinkamos prekės nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisės, teisių turėtojas atsako už prekių turėtojo patirtą žalą;

(19)

turėtų būti imtasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti sklandų generinių vaistų tranzitą. Tarptautinių nepatentuotų pavadinimų (toliau – INN), kaip į vaistinių preparatų sudėtį įeinančių veikliųjų medžiagų visuotinai pripažintų bendrinių pavadinimų, požiūriu labai svarbu tinkamai atsižvelgti į esamus apribojimus prekių ženklo teisių poveikiui. Todėl ES prekių ženklo savininkas neturėtų turėti teisės, remdamasis į vaistų sudėtį įeinančios veikliosios medžiagos INN ir prekių ženklo panašumais, užkirsti kelią trečiajai šaliai įvežti į Sąjungą prekes neišleidžiant jų ten į laisvą apyvartą;

(20)

tam, kad ES prekių ženklų savininkai turėtų galimybę efektyviau kovoti su klastojimu, jiems turėtų būti suteikta teisė uždrausti teises pažeidžiančiu ženklu žymėti prekes ir atlikti parengiamuosius veiksmus prieš žymėjimą;

(21)

ES prekių ženklu suteikiamos išimtinės teisės neturėtų suteikti savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims naudoti žymenis ar nuorodas, jeigu jie naudojami teisingai, taigi – laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos. Tam, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos prekybiniams pavadinimams ir ES prekių ženklams ginčų atveju, atsižvelgiant į tai, kad prekybiniams pavadinimams dažnai suteikiama neribota apsauga vėlesnių prekių ženklų atžvilgiu, turėtų būti laikoma, kad toks naudojimas apima tik trečiosios šalies asmenvardžio naudojimą. Tuo remiantis taip pat turėtų būti leidžiama naudoti aprašomuosius arba skiriamųjų požymių neturinčius žymenis ar bendrai nuorodas. Be to, savininkui neturėtų būti suteikta teisė uždrausti teisingai ir sąžiningai naudoti ES prekių ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip savininko prekes ar paslaugas. Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į perparduodamas originalias prekes, kurias iš pradžių pardavė ES prekių ženklo savininkas arba kurios buvo parduodamos su jo leidimu Sąjungoje, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką. Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą meninės raiškos tikslu, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas taip, kad būtų užtikrinta visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms, visų pirma saviraiškos laisvei;

(22)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir apsaugoti teisėtai įgytas prekių ženklų teises, yra tikslinga ir būtina nustatyti (nedarant poveikio principui, kad teisės į vėlesnį prekių ženklą negali būti užtikrinamos užginčijant ankstesnį prekių ženklą), kad ES prekių ženklų savininkai neturėtų turėti teisės pareikšti protesto dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo, jei vėlesnio prekių ženklo teisės buvo įgytos tada, kai teisės į ankstesnį prekių ženklą negalėjo būti užtikrintos užginčijant vėlesnį prekių ženklą;

(23)

siekiant vienodų sąlygų ir teisinio tikrumo, ES prekių ženklo naudojimo tokiu pavidalu, kurio elementai skiriasi, bet nepakeičia ženklo tuo pavidalu, kuriuo jis buvo įregistruotas, skiriamojo požymio, turėtų pakakti išsaugoti suteiktas teises, nepriklausomai nuo to, ar prekių ženklas tokiu pavidalu, kokiu yra naudojamas, taip pat yra įregistruotas;

(24)

atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai paduodamų ES prekių ženklų paraiškų skaičius palaipsniui mažėja ir yra labai nedidelis, ES prekių ženklo paraišką turėtų būti galima paduoti tik Tarnybai;

(25)

ES prekių ženklo apsauga suteikiama konkrečioms prekėms ar paslaugoms, kurių pobūdis ir skaičius lemia prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos mastą. Todėl Reglamente (EB) Nr. 207/2009 būtina nustatyti prekių ir paslaugų nurodymo ir klasifikavimo taisykles ir užtikrinti teisinį tikrumą bei patikimą administravimą reikalaujant, kad pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuotų prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma prekių ženklu suteikiamos apsaugos, kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien remdamiesi paraiška galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą. Vartojami bendrieji terminai turėtų būti aiškinami kaip apimantys tik visas prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamas terminas. ES prekių ženklų, kurie dėl ankstesnės Tarnybos praktikos buvo įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkams turėtų būti suteikta galimybė pritaikyti savo prekių ir paslaugų sąrašus siekiant užtikrinti, kad registro turinys atitiktų būtinus aiškumo ir tikslumo standartus pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(26)

tikslinga supaprastinti ES ir nacionalinių prekių ženklų paieškų sistemą išvengiant nepagrįsto delsimo registruojant ES prekių ženklą ir padaryti ją lankstesnę naudotojų poreikių ir prioritetų atžvilgiu, kartu ES prekių ženklų paiešką padarant neprivalomą. Neprivaloma ES ir nacionalinių prekių ženklų paieška turėtų būti papildyta visuomenei suteikiant galimybę nemokamai naudotis išsamiomis, sparčiomis ir galingomis paieškos sistemomis, sukurtomis bendradarbiaujant Tarnybai ir valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą;

(27)

siekiant papildyti esamas nuostatas dėl Bendrijos kolektyvinių ženklų ir ištaisyti dabartinį nacionalinių sistemų ir ES prekių ženklų sistemos disbalansą, būtina įrašyti konkrečias nuostatas siekiant suteikti Europos Sąjungos sertifikavimo ženklų (toliau – ES sertifikavimo ženklai) apsaugą, kurios suteiktų galimybę sertifikavimo institucijai ar organizacijai leisti sertifikavimo sistemos dalyviams naudoti ženklą prekėms ar paslaugoms, atitinkančioms sertifikavimo reikalavimus, žymėti;

(28)

taikant dabartinę ES prekių ženklų sistemą įgyta patirtis parodė, kad yra galimybių tobulinti tam tikrus procedūros aspektus. Todėl reikėtų imtis tam tikrų priemonių siekiant atitinkamais atvejais supaprastinti ir pagreitinti procedūras, taip pat prireikus didinti teisinį tikrumą bei nuspėjamumą;

(29)

dėl teisinio tikrumo priežasčių ir siekiant suteikti didesnį skaidrumą reikėtų aiškiai apibrėžti visas Tarnybos užduotis, įskaitant tas, kurios nėra susijusios su ES prekių ženklų sistemos valdymu;

(30)

siekiant skatinti praktikos konvergenciją ir kurti bendras priemones, būtina nustatyti tinkamą Tarnybos ir valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybų, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, bendradarbiavimo sistemą, apibrėžiant pagrindines bendradarbiavimo sritis ir suteikiant galimybę Tarnybai koordinuoti atitinkamus Sąjungai ir valstybėms narėms svarbius bendrus projektus ir iki tam tikros maksimalios sumos tuos projektus finansuoti. Ta bendradarbiavimo veikla turėtų būti naudinga įmonėms, naudojančioms prekių ženklų sistemas Europoje. Šiame reglamente nustatytos Sąjungos tvarkos naudotojams projektai, visų pirma paieškai ir informacijos tikrinimui skirtos duomenų bazės, turėtų suteikti papildomų, įtraukių ir efektyvių priemonių, kurios yra nemokamos ir kurios leistų laikytis specialių reikalavimų, atsirandančių dėl vieningo ES prekių ženklo pobūdžio;

(31)

tam tikri su Tarnybos valdymu susiję principai tinkamu mastu turėtų būti pritaikyti prie Bendro požiūrio dėl ES decentralizuotų agentūrų, kurį 2012 m. liepos mėn. priėmė Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija;

(32)

siekiant didesnio teisinio tikrumo ir skaidrumo, būtina atnaujinti tam tikras nuostatas, susijusias su Tarnybos organizavimu ir veikimu;

(33)

pageidautina sudaryti palankesnes sąlygas draugiškai, greitai ir efektyviai spręsti ginčus, Tarnybai patikint įsteigti MEDIAcijos centrą, kurio paslaugomis galėtų naudotis bet kuris asmuo siekdamas taikiai abipusiu susitarimu išspręsti ginčus, susijusius su ES prekių ženklais ir Bendrijos dizainu;

(34)

sukūrus ES prekių ženklų sistemą padidėjo valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų ir kitų valdžios institucijų finansinė našta. Papildomos išlaidos yra susijusios su tuo, kad vykdoma daugiau protesto ir pripažinimo negaliojančiu procedūrų, kurios yra susijusios su ES prekių ženklais arba kurias inicijuoja tokių prekių ženklų savininkai, taip pat su informuotumo didinimo veikla, susijusia su ES prekių ženklų sistema, ir su veikla, kuria siekiama užtikrinti ES prekių ženklų teises. Todėl yra tikslinga užtikrinti, kad Tarnyba valstybėms narėms kompensuotų išlaidų dalį, patiriamą dėl jų vaidmens užtikrinant sklandų ES prekių ženklų sistemos veikimą. Tokia kompensacija turėtų būti mokama su sąlyga, kad valstybės narės pateikia atitinkamus statistinius duomenis. Toks kompensavimas neturėtų būti tokios apimties, dėl kurios susidarytų Tarnybos biudžeto deficitas;

(35)

siekiant patikimai valdyti finansus, reikėtų vengti pernelyg didelio Tarnybos biudžeto pertekliaus susidarymo. Tai neturėtų daryti poveikio Tarnybos disponavimui finansinėmis atsargomis, kurių užtektų jos vienų metų veiklos išlaidoms padengti, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas ir užduočių vykdymas. Tos atsargos turėtų būti naudojamos tik siekiant užtikrinti nepertraukiamą šiame reglamente nustatytų Tarnybos užduočių vykdymą;

(36)

atsižvelgiant į tai, kad Tarnybai mokami mokesčiai yra nepaprastai svarbūs ES prekių ženklų sistemos veikimui, ir į tai, kad ši sistema papildo nacionalines prekių ženklų sistemas, tų mokesčių dydį reikia nustatyti tiesiogiai Reglamento (EB) Nr. 207/2009 priede. Nustatytas mokesčių dydis turėtų būti toks, kad būtų užtikrinta, jog: pirma, iš jų gaunamos pajamos iš esmės būtų pakankamos Tarnybos biudžetui subalansuoti; antra, ES prekių ženklų ir nacionalinės prekių ženklų sistemos egzistuotų kartu ir papildytų viena kitą, taip pat atsižvelgiant į rinkos, kurią apima ES prekių ženklas, dydį ir mažųjų bei vidutinių įmonių poreikius; ir, trečia, valstybėse narėse būtų veiksmingai užtikrinamos ES prekių ženklo savininkų teisės;

(37)

Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti to reglamento įgyvendinimo taisykles. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisijai Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 ir 291 straipsniais. Dėl šios priežasties taip pat būtina Reglamente (EB) Nr. 207/2009 numatyti tam tikras taisykles, kurios šiuo metu yra išdėstytos Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 2868/95 (8), (EB) Nr. 2869/95 (9) ir (EB) Nr. 216/96 (10). Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, o Reglamentas (EB) Nr. 2869/95 turėtų būti panaikintas;

(38)

kiek tai susiję su poreikiu Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 Komisijai suteiktus įgaliojimus suderinti su SESV 290 straipsniu, ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(39)

siekiant užtikrinti, kad Tarnyba efektyviai, veiksmingai ir sparčiai nagrinėtų ir registruotų ES prekių ženklų paraiškas taikydama skaidrias, išsamias, teisingas ir nešališkas procedūras, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomos protesto pareiškimo bei nagrinėjimo procedūros ir paraiškos dalinio keitimo procedūros;

(40)

siekiant užtikrinti, kad ES prekių ženklą būtų galima efektyviai ir veiksmingai panaikinti arba paskelbti negaliojančiu taikant skaidrias, išsamias, teisingas ir nešališkas procedūras, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiu procedūros;

(41)

siekiant sudaryti sąlygas Apeliacinėms taryboms efektyviai, veiksmingai ir išsamiai peržiūrėti Tarnybos sprendimus taikant skaidrias, išsamias, teisingas ir nešališkas procedūras, kuriomis atsižvelgiama į Reglamente (EB) Nr. 207/2009 nustatytus principus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi apeliacijos turinio reikalavimai, apeliacijos pateikimo bei nagrinėjimo procedūros, Apeliacinės tarybos sprendimų turinio bei formos reikalavimai ir apeliacijos mokesčių grąžinimas;

(42)

siekiant užtikrinti sklandų, efektyvų ir veiksmingą ES prekių ženklų sistemos veikimą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi išsamūs žodinio proceso reikalavimai ir išsami įrodymų rinkimo tvarka, išsami pranešimo tvarka, ryšio priemonės ir formos, kurias turi naudoti procedūrų šalys, terminų skaičiavimą ir trukmę reglamentuojančios taisyklės, sprendimo panaikinimo arba įrašo registre anuliavimo procedūros, išsami procedūrų atnaujinimo tvarka ir išsamios atstovavimo Tarnyboje nuostatos;

(43)

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą Apeliacinių tarybų organizavimą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomas Apeliacinių tarybų organizavimas;

(44)

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą tarptautinių prekių ženklų registravimą visapusiškai laikantis Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo taisyklių, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomos procedūros, taikomos pareiškiant ir nagrinėjant protestą, įskaitant reikiamus Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (toliau – PINO) teiktinus pranešimus, ir išsami procedūra, taikoma tarptautinei registracijai, grindžiamai pagrindine paraiška arba pagrindine registracija, susijusia su kolektyviniu ženklu, sertifikavimo ženklu arba garantiniu ženklu;

(45)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant nustatyti išsamias nuostatas dėl paraiškų, prašymų, liudijimų, ieškinių, taisyklių, pranešimų ir visų kitų dokumentų, naudojamų laikantis atitinkamų šiuo reglamentu nustatytų procedūrinių reikalavimų, taip pat nustatyti procedūrose būtinų ir praktiškai patirtų išlaidų maksimalias normas, išsamias nuostatas dėl informacijos skelbimo Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje ir Tarnybos oficialiajame leidinyje, išsamias Tarnybos ir nacionalinių valdžios institucijų keitimosi informacija nuostatas, išsamias nuostatas dėl patvirtinamųjų dokumentų vertimo rašytiniame procese, sprendimų, kuriuos turi priimti Protestų arba Anuliavimo skyrių vienas narys, tikslias rūšis, išsamias nuostatas dėl pareigos pranešti pagal Madrido protokolą ir išsamius reikalavimus, taikomus teritorinio išplėtimo prašymui, teikiamam atlikus tarptautinę registraciją. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (11);

(46)

kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(47)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (12) 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė nuomonę 2013 m. liepos 11 d.;

(48)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime žodžiai „Bendrijos prekių ženklo“ pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos prekių ženklo“;

2.

1 straipsnio 1 dalyje terminas „Bendrijos prekių ženklas“ pakeičiamas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklas“ (toliau – ES prekių ženklas), o visur kitur reglamente jis pakeičiamas terminu „ES prekių ženklas“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

3.

visame reglamente terminas „Bendrijos prekių ženklų teismas“ pakeičiamas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“ (toliau – ES prekių ženklų teismas) ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

4.

66 straipsnio 1 dalyje terminas „Bendrijos kolektyvinis ženklas“ pakeičiamas terminu „Europos Sąjungos kolektyvinis ženklas“ (toliau – ES kolektyvinis ženklas), o visur kitur reglamente jis pakeičiamas terminu „ES kolektyvinis ženklas“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

5.

visame reglamente, išskyrus 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus atvejus, žodžiai „Bendrija“, „Europos bendrija“ ir „Europos Bendrijos“ pakeičiami žodžiu „Sąjunga“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

6.

visame reglamente terminas „Tarnybos pirmininkas“ ir visos nuorodos į tą pirmininką pakeičiami terminu „Tarnybos vykdomasis direktorius“ arba atitinkamais atvejais – „vykdomasis direktorius“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

7.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Tarnyba

1.   Įsteigiama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – Tarnyba).

2.   Visos nuorodos Sąjungos teisėje į Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) laikomos nuorodomis į Tarnybą.“;

8.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Žymenys, galintys sudaryti ES prekių ženklą

ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, visų pirma iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba garsų, su sąlyga, kad:

a)

pagal tuos žymenis galima atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų; ir

b)

tuos žymenis Europos Sąjungos prekių ženklų registre (toliau – registras) galima pavaizduoti tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą.“;

9.

7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

žymenys, susidedantys vien tik iš:

i)

formos ar kitų charakteristikų, kurias nulemia pačių prekių rūšis,

ii)

prekių formos ar kitų charakteristikų, būtinų techniniam rezultatui gauti,

iii)

formos ar kitų charakteristikų, kurios prekėms suteikia esminę vertę,“;

b)

j ir k punktai pakeičiami taip:

„j)

prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, kuriuose numatyta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga;

k)

prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, kuriuose numatyta tradicinių terminų, naudojamų vynui apibūdinti, apsauga;“;

c)

papildoma šiais punktais:

„l)

prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, kuriuose numatyta garantuotų tradicinių gaminių apsauga;

m)

prekių ženklai, kurie yra sudaryti iš ankstesnio augalų veislės pavadinimo, įregistruoto pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, kuriais numatoma augalų veislių apsauga, arba kuriuose atkartojami esminiai jų elementai, ir kurie yra susiję su tų pačių ar glaudžiai susijusių rūšių augalų veislėmis.“;

10.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Bet kuriam asmeniui, pagal atitinkamą teisę įgaliotam naudotis teisėmis, kurias suteikia kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas tais atvejais ir ta apimtimi, kuria pagal Sąjungos teisės aktus ar nacionalinę teisę, numatančius kilmės vietos nuorodų ar geografinių nuorodų apsaugą:

i)

paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos jau buvo paduota pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę iki paraiškos įregistruoti ES prekių ženklą dienos arba prašymo suteikti paraiškai prioritetą (jei registracija atliekama vėliau) datos;

ii)

ta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai.“;

11.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

ES prekių ženklu suteikiamos teisės

1.   ES prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtines teises į tą ženklą.

2.   Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, jeigu:

a)

žymuo yra tapatus ES prekių ženklui ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas;

b)

žymuo yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ES prekių ženklas, arba į jas panašios, jei yra tikimybė suklaidinti visuomenę; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su prekių ženklu;

c)

žymuo yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus, nepriklausomai nuo to, ar juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ES prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu pastarasis turi reputaciją Sąjungoje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant tą žymenį nesąžiningai pasinaudojama ES prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai.

3.   Vadovaujantis 2 dalimi visų pirma galima uždrausti:

a)

žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotę;

b)

siūlyti žymeniu pažymėtas prekes, pateikti jas į rinką arba šiais tikslais jas sandėliuoti, taip pat siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;

c)

importuoti arba eksportuoti žymeniu pažymėtas prekes;

d)

naudoti žymenį kaip prekybinį ar bendrovės pavadinimą arba kaip prekybinio ar bendrovės pavadinimo dalį;

e)

naudoti žymenį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje;

f)

naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje tokiu būdu, kuris prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/114/EB (13).

4.   Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms įregistruotam ES prekių ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo.

Pagal pirmą pastraipą ES prekių ženklo savininkui suteikta teisė nustoja galioti, jei procedūros, skirtos nustatyti, ar ES prekių ženklas buvo pažeistas, inicijuotos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 608/2013 (14) dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, metu deklarantas arba prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje.

(13)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21)."

(14)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).“;"

12.

įterpiami šie straipsniai:

„9a straipsnis

Teisė uždrausti parengiamuosius veiksmus, susijusius su pakuotės ar kitų priemonių naudojimu

Kai yra rizika, kad pakuotės, etiketės, saugumo ar autentiškumo žymenys ar priemonės arba bet kurios kitos priemonės, pažymėtos ženklu, galėtų būti naudojamos prekių ar paslaugų atžvilgiu ir toks naudojimas pažeistų ES prekių ženklo savininko teises pagal 9 straipsnio 2 ir 3 dalis, to prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti šiuos veiksmus, jei jie atliekami vykdant komercinę veiklą:

a)

žymėti žymeniu, kuris yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus, pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas priemones, kurios gali būti pažymėtos ženklu;

b)

siūlyti ar pateikti rinkai pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas priemones, kurios yra pažymėtos ženklu, arba tais tikslais juos sandėliuoti arba importuoti ar eksportuoti.

9b straipsnis

Data, nuo kurios teisės turi pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu

1.   ES prekių ženklu suteikiamos teisės pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu turi nuo paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dienos.

2.   Už veiksmus, atliekamus po ES prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos, galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos, jei tie veiksmai po paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dėl to paskelbimo taptų draudžiami.

3.   Bylą nagrinėjantis teismas nepriima sprendimo dėl tos bylos esmės, kol nepaskelbta registracija.“;

13.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

ES prekių ženklo poveikio apribojimas

1.   ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai vykdant komercinę veiklą naudoti:

a)

trečiosios šalies vardą (pavardę) arba adresą, kai trečioji šalis yra fizinis asmuo;

b)

žymenis ar nuorodas, kurie nėra skiriamieji arba kurie yra susiję su prekių ar paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis;

c)

ES prekių ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip to prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas, visų pirma tais atvejais, kai naudoti tą prekių ženklą būtina siekiant nurodyti prekės ar paslaugos paskirtį, visų pirma, kai jos naudojamos kaip priedai ar atsarginės dalys.

2.   1 dalis taikoma tik tuo atveju, kai trečioji šalis ženklą naudoja laikydamasi sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos.“;

14.

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti jį naudoti prekėms, kurios pažymėtos tuo prekių ženklu paties savininko arba su jo sutikimu buvo išleistos į Europos ekonominės erdvės rinką.“;

15.

įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininko įstojimo teisė kaip gynybos priemonė teisių pažeidimo procedūrose

1.   Teisių pažeidimo procedūrose ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal šio reglamento 53 straipsnio 1, 3 ar 4 dalį, 54 straipsnio 1 ar 2 dalį arba 57 straipsnio 2 dalį.

2.   Teisių pažeidimo procedūrose ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą nacionalinį prekių ženklą, jei tas vėlesnis įregistruotas nacionalinis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 (15) 8 straipsnį arba 9 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba 46 straipsnio 3 dalį.

3.   Tais atvejais, kai vadovaujantis 1 arba 2 dalimi ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą prekių ženklą, to vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininkas teisių pažeidimo procedūrose neturi teisės uždrausti naudoti tą ankstesnį ES prekių ženklą.

(15)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ( OL L 336, 2015 12 23, p. 1)“;"

16.

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Naudojimu, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, taip pat laikoma:

a)

ES prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu dėl jų nepakinta ženklo ta forma, kuria jis buvo įregistruotas, skiriamasis požymis, nepriklausomai nuo to, ar tokios formos, kokia jis naudojamas, prekių ženklas taip pat yra įregistruotas savininko vardu;

b)

prekių arba jų pakuočių žymėjimas ES prekių ženklu Sąjungoje išimtinai eksporto tikslais.“;

17.

16 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, ES prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visoje Sąjungos teritorijoje taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, remiantis registro informacija:“;

18.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis išbraukiama;

b)

įterpiamos šios dalys:

„5a.   Prašyme įregistruoti perdavimą pateikiama informacija, skirta ES prekių ženklui, naujajam savininkui, prekėms ir paslaugoms, su kuriomis yra susijęs perdavimas, identifikuoti, taip pat dokumentai, kuriais deramai patvirtinamas perdavimas pagal 2 ir 3 dalis. Prašyme atitinkamais atvejais taip pat gali būti pateikiama informacija, skirta naujojo savininko atstovui identifikuoti.

5b.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsami prašyme įregistruoti perdavimą pateiktina informacija;

b)

dokumentų, kurie reikalingi perdavimui patvirtinti, rūšys, atsižvelgiant į įregistruoto savininko ir teisių perėmėjo duotus sutikimus;

c)

išsami informacija apie tai, kaip tvarkyti dalinio perdavimo prašymus užtikrinant, kad prekės ir paslaugos, kurioms tebetaikoma likusi registracija, nesutaptų su prekėmis ir paslaugomis, kurioms taikoma naujoji registracija, ir kad naujajai registracijai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują registracijos numerį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5c.   Tais atvejais, kai perdavimo registracijai taikomos sąlygos, nustatytos 1–3 dalyse arba 5b dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, netenkinamos, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei per Tarnybos nurodytiną laikotarpį trūkumai neištaisomi, ji atmeta prašymą įregistruoti perdavimą.

5 d.   Dviejų ar daugiau prekių ženklų perdavimui įregistruoti gali būti pateikiamas vienas bendras prašymas su sąlyga, kad kiekvienu atveju yra tas pats registruotas savininkas ir teisių perėmėjas.

5e.   5a–5d dalys taip pat taikomos ir ES prekių ženklų paraiškoms.

5f.   Dalinio perdavimo atveju kiekvienas pirminio savininko pateiktas prašymas, nagrinėjamas pirminės registracijos atžvilgiu, laikomas nagrinėjamu likusios registracijos bei naujosios registracijos atžvilgiu. Jei už tokį prašymą reikia mokėti mokesčius ir tuos mokesčius jau yra sumokėjęs pirminis savininkas, naujasis savininkas už tokį prašymą neturi mokėti jokių papildomų mokesčių.“;

19.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas

1.   Jeigu ES prekių ženklas be jo savininko leidimo yra įregistruotas asmens, kuris yra prekių ženklo savininkas, atstovo arba patikėtinio vardu, savininkas turi teisę reikalauti ES prekių ženklą perleisti jam, išskyrus atvejus, kai toks atstovas arba patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

2.   Savininkas gali pateikti prašymą dėl ženklo perleidimo pagal šio straipsnio 1 dalį:

a)

Tarnybai pagal 53 straipsnio 1 dalies b punktą, vietoj prašymo dėl paskelbimo negaliojančiu;

b)

Europos Sąjungos prekių ženklų teismui (toliau – ES prekių ženklų teismas), kaip nurodyta 95 straipsnyje, vietoj priešieškinio dėl paskelbimo negaliojančiu remiantis 100 straipsnio 1 dalimi.“;

20.

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vienos iš šalių prašymu 1 dalyje nurodytos teisės arba tų teisių perdavimas įrašomi į registrą ir paskelbiami.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„3.   Pagal 2 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas.“;

21.

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Pagal 3 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas.“;

22.

22 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Pagal 5 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas.“;

23.

įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

Licencijų ir kitų teisių įrašymo į registrą procedūra

1.   17 straipsnio 5a ir 5b dalys bei pagal jas priimtos taisyklės ir 17 straipsnio 5d dalis mutatis mutandis taikomos daiktinės teisės įregistravimui arba daiktinės teisės perdavimui, kaip nurodyta 19 straipsnio 2 dalyje, išieškojimui vykdymo procese, kaip nurodyta 20 straipsnio 3 dalyje, įtraukimui į nemokumo procedūras, kaip nurodyta 21 straipsnio 3 dalyje, ir licencijos suteikimo arba licencijos perdavimo įregistravimui, kaip nurodyta 22 straipsnio 5 dalyje, laikantis šių sąlygų:

a)

prašymo įregistruoti daiktinę teisę, išieškojimo vykdymo procese ar nemokumo procedūrų atžvilgiu netaikomas reikalavimas, susijęs su prekių ir paslaugų, su kuriomis susijęs perdavimas, identifikavimu;

b)

jei prašymą pateikė ES prekių ženklo savininkas, netaikomas reikalavimas, susijęs su perdavimą įrodančiais dokumentais.

2.   Prašymas įregistruoti 1 dalyje nurodytas teises laikomas paduotu tik tada, kai sumokamas reikiamas mokestis.

3.   Licencijos registracijos prašyme gali būti prašoma įrašyti licenciją į registrą vienu arba keliais iš toliau nurodytų statusų:

a)

išimtinė licencija;

b)

sublicencija tuo atveju, kai tą licenciją suteikia licencijos turėtojas, kurio licencija įrašyta į registrą;

c)

licencija, taikoma tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas ženklas;

d)

licencija, galiojanti tik dalyje Sąjungos;

e)

laikina licencija.

Kai licenciją prašoma įrašyti kaip pirmos pastraipos c, d ir e punktuose nurodytą licenciją, licencijos registracijos prašyme nurodomos prekės ir paslaugos, Sąjungos dalis ir laikotarpis, kuriems suteikiama licencija.

4.   Jei netenkinamos registracijai taikomos sąlygos, kaip nustatyta 19–22 straipsniuose, šio straipsnio 1 ir 3 dalyse bei kitose pagal šį reglamentą priimtose taikytinose taisyklėse, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei trūkumai per Tarnybos nurodytą laikotarpį nepašalinami, ji registracijos paraišką atmeta.

5.   1 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos ES prekių ženklų paraiškoms.“;

24.

įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

Įrašo registre apie licencijas ir kitas teises anuliavimo arba pakeitimo procedūra

1.   Pagal 22a straipsnio 1 dalį atlikta registracija anuliuojama ar pakeičiama vieno iš suinteresuotų asmenų prašymu.

2.   Prašyme pateikiamas atitinkamo ES prekių ženklo registracijos numeris ir konkreti informacija apie teisę, kurios registraciją prašoma anuliuoti arba pakeisti.

3.   Prašymas panaikinti licenciją, daiktinę teisę arba vykdymo užtikrinimo priemonę laikomas pateiktu tik tada, kai sumokamas reikiamas mokestis.

4.   Prie prašymo pridedami dokumentai, kuriais įrodoma, kad įregistruota teisė nebeegzistuoja arba kad licencijos ar kitos teisės turėtojas sutinka anuliuoti arba pakeisti registraciją.

5.   Jei nesilaikoma registracijos anuliavimo ar pakeitimo sąlygų, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei trūkumai per Tarnybos nustatytiną laikotarpį nepašalinami, ji atmeta prašymą anuliuoti ar pakeisti registraciją.

6.   Šio straipsnio 1–5 dalys mutatis mutandis taikomos pagal 22a straipsnio 5 dalį bylose padarytiems įrašams.“;

25.

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

Paraiškų padavimas

1.   ES prekių ženklo paraiška paduodama Tarnybai.

2.   Tarnyba pareiškėjui nedelsdama išduoda patvirtinimą, kuriame nurodomas bent jau paraiškai suteiktas numeris, ženklo vaizdas, aprašymas ar kitokia atpažinimo priemonė, dokumentų pobūdis bei skaičius ir jų gavimo data. Tas patvirtinimas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis.“;

26.

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

ženklo vaizdas, atitinkantis 4 straipsnio b punkte nustatytus reikalavimus.“;

b)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Už ES prekių ženklo paraišką mokamas paraiškos mokestis, apimantis vieną prekių arba paslaugų klasę, ir atitinkamais atvejais vienos ar kelių klasių mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodoma daugiau nei viena klasė, taip pat atitinkamais atvejais paieškos mokestis.

3.   Be 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų ES prekių ženklo paraiška turi atitikti formalius reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir pagal jį priimtuose įgyvendinimo aktuose. Jei tose sąlygose numatyta, kad prekių ženklas atvaizduojamas elektronine forma, vykdomasis direktorius gali nustatyti tokios elektroninės bylos formatus ir maksimalų dydį.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma paraiškoje pateiktina išsami informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

27.

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Padavimo data

ES prekių ženklo paraiškos padavimo data laikoma ta data, kurią pareiškėjas Tarnybai pateikia dokumentus, kuriuose yra 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, su sąlyga, kad per vieną mėnesį nuo tų dokumentų pateikimo sumokamas paraiškos padavimo mokestis.“;

28.

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Prekių ir paslaugų nurodymas ir klasifikavimas

1.   Prekės ir paslaugos, dėl kurių paduodama prekių ženklo registracijos paraiška, klasifikuojamos pagal klasifikacijos sistemą, nustatytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (toliau – Nicos klasifikacija).

2.   Pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuoja prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma prekių ženklu suteikiamos apsaugos, kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien tuo pagrindu galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą.

3.   Taikant 2 dalį gali būti naudojamos bendrosios nuorodos, pateikiamos Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, arba kiti bendrieji terminai, jei jie atitinka būtinus aiškumo ir tikslumo standartus, nustatytus šiame straipsnyje.

4.   Tarnyba atmeta paraišką tų pavadinimų ar terminų atžvilgiu, kurie yra neaiškūs arba netikslūs, kai pareiškėjas per Tarnybos tuo tikslu nustatytą laikotarpį nepasiūlo priimtinos formuluotės.

5.   Vartojami bendrieji terminai, įskaitant bendrąsias nuorodas Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, aiškinami kaip apimantys visas prekes ar paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojama nuoroda ar terminas. Tokie vartojami terminai ar nuorodos nėra aiškinami kaip suteikiantys teisę į prekių ženklo apsaugą prekėms ar paslaugoms, kurios negali būti taip suprantamos.

6.   Kai pareiškėjas prašo registracijos daugiau nei vienai klasei, jis sugrupuoja prekes ir paslaugas pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodydamas klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir pateikia jas klasių eilės tvarka.

7.   Prekės ir paslaugos nelaikomos panašiomis viena į kitą remiantis tuo pagrindu, kad jos priskirtos tai pačiai klasei pagal Nicos klasifikaciją. Prekės ir paslaugos taip pat nelaikomos nepanašiomis viena į kitą remiantis tuo pagrindu, kad jos priskirtos skirtingoms klasėms pagal Nicos klasifikaciją.

8.   ES prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos anksčiau nei 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkai gali pareikšti, kad paraiškos padavimo dieną ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė, jeigu taip nurodomos prekės ar paslaugos yra įtrauktos į Nicos klasifikacijos redakcijos, galiojusios paraiškos padavimo dieną, tos klasės abėcėlinį sąrašą.

Pareiškimas pateikiamas Tarnybai ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 24 d. ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai nurodomos prekės ir paslaugos, kurių apsaugos savininkas iš pradžių ketino prašyti, išskyrus prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos klasės antraštėje pateikiamos nuorodos. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai pataisytų registrą. Galimybė pateikti pareiškimą pagal šios dalies pirmą pastraipą nedaro poveikio 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 straipsnio 2 dalies taikymui.

Laikoma, kad ES prekių ženklai, dėl kurių per antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikiamas pareiškimas, nuo to laikotarpio pabaigos taikomi tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos nuorodos, pateiktos atitinkamos klasės antraštėje.

9.   Kai registre įrašomi pakeitimai, ES prekių ženklu pagal 9 straipsnį suteikiamos išimtinės teisės neužkerta kelio trečiajai šaliai toliau naudoti prekių ženklą prekėms ar paslaugoms tais atvejais, kai (ir tiek, kiek) prekių ženklo naudojimas toms prekėms ar paslaugoms:

a)

buvo pradėtas anksčiau nei registre buvo įrašyti pakeitimai ir

b)

nepažeidė savininko teisių, remiantis tuo metu registre buvusio įrašo apie prekes ir paslaugas pažodine reikšme.

Be to, registre įrašytų prekių ar paslaugų sąrašo pakeitimu ES prekių ženklo savininkui nesuteikiama teisė reikšti protestą dėl vėlesnio prekių ženklo arba teikti prašymą jį paskelbti negaliojančiu tais atvejais, kai (ir tiek, kiek):

a)

vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas arba paraiška įregistruoti prekių ženklą prekėms ar paslaugoms buvo paduota anksčiau, nei registre buvo įrašyti pakeitimai, ir

b)

prekių ženklo naudojimas toms prekėms ar paslaugoms nepažeidė arba nebūtų pažeidęs savininko teisių, remiantis tuo metu registre buvusio įrašo apie prekes ir paslaugas pažodine reikšme.“;

29.

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis papildoma šiais sakiniais:

„Vykdomasis direktorius, kai būtina, paprašo Komisijos apsvarstyti galimybę išsiaiškinti, ar pirmame sakinyje nurodyta valstybė laikosi to abipusiškumo principo. Jei Komisija nustato, kad abipusiškumo principo pagal pirmą sakinį laikomasi, ji tuo tikslu paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„6.   5 dalis taikoma nuo pranešimo, kuriuo patvirtinama, kad yra laikomasi abipusiškumo principo, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei tame pranešime nenurodyta ankstesnė jos taikymo data. Ji nebetaikoma nuo Komisijos pranešimo apie tai, kad abipusiškumo principo nebesilaikoma, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei tame pranešime nenurodyta ankstesnė jos taikymo data.

7.   Pranešimai, kaip nurodyta 5 ir 6 dalyse, taip pat skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.“;

30.

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

1.   Prašymai pripažinti prioritetą pateikiami kartu su ES prekių ženklo paraiška ir juose nurodoma ankstesnės paraiškos data, numeris ir šalis. Dokumentai, kuriais grindžiamas prašymas pripažinti prioritetą, pateikiami per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokių rūšių dokumentai turi būti pateikti prašant pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą pagal šio straipsnio 1 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad dokumentų, kuriuos pareiškėjas turi pateikti siekdamas pagrįsti prašymą pripažinti prioritetą, gali būti mažiau, nei reikalaujama pagal 2 dalį priimtose specialiosiose nuostatose, jeigu reikalingą informaciją Tarnyba gali gauti iš kitų šaltinių.“;

31.

33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Prašymas pripažinti prioritetą pateikiamas kartu su ES prekių ženklo paraiška.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pareiškėjas, pageidaujantis prašyti pripažinti prioritetą pagal 1 dalį, per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos pateikia ženklu, dėl kurio paduota paraiška, pažymėtų prekių ar paslaugų eksponavimo įrodymus.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos įrodymų, kurie turi būti pateikti prašant pripažinti parodos prioritetą pagal šio straipsnio 2 dalį, rūšys ir elementai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

32.

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Prašymai pripažinti pirmenybę pateikiami arba kartu su ES prekių ženklo paraiška, arba per du mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos, ir juose nurodoma valstybė narė ar valstybės narės, kurioje (-iose) ar kurios (-ių) atžvilgiu ženklas įregistruotas, atitinkamos registracijos numeris ir paraiškos dėl jos padavimo data, taip pat prekės ir paslaugos, kurioms ženklas yra įregistruotas. Kai pripažinti vieno ar kelių įregistruotų ankstesnių prekių ženklų pirmenybę prašoma paraiškoje, dokumentai, kuriais grindžiamas prašymas pripažinti pirmenybę, pateikiami per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos. Kai pareiškėjas pageidauja prašyti pripažinti pirmenybę po paraiškos padavimo, dokumentai, kuriais grindžiamas prašymas pripažinti pirmenybę, Tarnybai pateikiami per tris mėnesius nuo prašymo pripažinti pirmenybę gavimo.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   ES prekių ženklui prašoma pripažinti pirmenybė nustoja galioti, jeigu paskelbiama, kad ankstesnis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti, yra negaliojantis arba jis yra panaikinamas. Kai ankstesnis prekių ženklas panaikinamas, pirmenybė nustoja galioti, jei panaikinimas įsigalioja iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos.“;

c)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Apie galiojantį pirmenybės prašymą Tarnyba praneša Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai arba atitinkamos valstybės narės centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokios rūšies dokumentai turi būti pateikti pagal šio straipsnio 1a dalį prašant pripažinti nacionalinio prekių ženklo ar prekių ženklo, įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, pirmenybę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad dokumentų, kuriuos pareiškėjas turi pateikti siekdamas pagrįsti prašymą pripažinti pirmenybę, gali būti mažiau nei reikalaujama pagal 5 dalį priimtose specialiosiose nuostatose, jeigu reikalingą informaciją Tarnyba gali gauti iš kitų šaltinių.“;

33.

35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį teikiamuose prašymuose pripažinti pirmenybę nurodomas ES prekių ženklo registracijos numeris, jo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, valstybė narė ar valstybės narės, kurioje (-iose) ar kurios (-ių) atžvilgiu įregistruotas ankstesnis ženklas, atitinkamos registracijos numeris ir paraiškos dėl jos padavimo data, prekės ir paslaugos, kurioms įregistruotas ženklas ir kurių atžvilgiu prašoma pripažinti pirmenybę, ir su jais pateikiami pagrindžiamieji dokumentai, kaip numatyta pagal 34 straipsnio 5 dalį priimtose taisyklėse.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„3.   Jei nesilaikoma reikalavimų, keliamų prašymui pripažinti pirmenybę, Tarnyba praneša ES prekių ženklo savininkui apie trūkumus. Jei per Tarnybos nustatytiną laikotarpį trūkumai neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta.

4.   Taikomos 34 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalys.“;

34.

36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

ES prekių ženklo paraiška atitinka 26 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas ir reikalavimus.“;

b)

2 dalyje žodžiai „per nurodytą laiką“ pakeičiami žodžiais „per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos“;

c)

5 dalis papildoma šiais sakiniais:

„Jei nėra kitų kriterijų nustatyti, už kurias klases norima sumokėti, Tarnyba tas klases nustato pagal jų eilės tvarką klasifikacijoje. Paraiška laikoma atsiimta toms klasėms, už kurias mokesčiai už klases nebuvo sumokėti arba buvo sumokėti ne visi.“;

d)

papildoma šia dalimi:

„8.   Kai 1 dalies b ir c punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikoma tik kai kurių prekių ar paslaugų atžvilgiu, Tarnyba atsisako registruoti paraišką arba prioriteto teisė ar pirmenybės teisė prarandama tik atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu.“;

35.

37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Paraiškos neatsisakoma registruoti, kol pareiškėjui nesuteikiama galimybė atsiimti ar pataisyti paraišką arba pateikti savo pastabas. Šiuo tikslu Tarnyba praneša pareiškėjui apie atsisakymo registruoti pagrindus ir nurodo laikotarpį, per kurį jis gali atsiimti ar pataisyti paraišką arba pateikti savo pastabas. Jei pareiškėjas nepašalina atsisakymo registruoti pagrindų, Tarnyba visiškai arba iš dalies atsisako įregistruoti paraišką.“;

36.

38 straipsnis pakeičiamas taip:

„38 straipsnis

Paieškos ataskaita

1.   Pareiškėjo, norinčio įregistruoti ES prekių ženklą, prašymu, pateiktu paduodant paraišką, Tarnyba parengia Europos Sąjungos paieškos ataskaitą (toliau – ES paieškos ataskaita), kurioje nurodomi tie rasti ankstesni ES prekių ženklai arba ES prekių ženklų paraiškos, kuriais remiantis pagal 8 straipsnį gali būti prieštaraujama ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, registracijai.

2.   Jei pareiškėjas, paduodamas paraišką dėl ES prekių ženklo, paprašo, kad valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos parengtų paieškos ataskaitą ir jei per paraiškos padavimo mokesčio mokėjimo terminą buvo sumokėtas atitinkamas paieškos mokestis, Tarnyba nedelsdama perduoda ES prekių ženklo paraiškos kopiją kiekvienos valstybės narės, kuri Tarnybai yra pranešusi apie savo sprendimą atlikti paiešką savo prekių ženklų registre pagal ES prekių ženklų paraiškas, centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai.

3.   Kiekviena iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų perduoda paieškos ataskaitą, kurioje arba nurodomi bet kokie ankstesni nacionaliniai prekių ženklai, nacionalinių prekių ženklų paraiškos arba prekių ženklai, įregistruoti pagal tarptautinius susitarimus, galiojančius atitinkamoje valstybėje narėje arba valstybėse narėse, kurie buvo rasti ir kuriais remiantis pagal 8 straipsnį gali būti prieštaraujama ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, įregistravimui, arba nurodoma, kad per paiešką tokių teisių neaptikta.

4.   Tarnyba, pasikonsultavusi su 124 straipsnyje numatyta Valdančiąja taryba (toliau – Valdančioji taryba), nustato ataskaitų turinį ir tvarką.

5.   Už kiekvieną pagal 3 dalį pateiktą kiekvienos centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos paieškos ataskaitą Tarnyba moka jai tam tikrą pinigų sumą. Ta suma, kuri yra vienoda kiekvienai tarnybai, nustatoma Biudžeto komiteto sprendimu, kuris priimamas trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma.

6.   Tarnyba pareiškėjui, norinčiam įregistruoti ES prekių ženklą, perduoda prašomą ES paieškos ataskaitą ir visas gautas nacionalinės paieškos ataskaitas, kurių buvo prašyta.

7.   Paskelbus ES prekių ženklo paraišką, Tarnyba informuoja visų ankstesnių ES prekių ženklų ar ES prekių ženklų paraiškų, nurodytų ES paieškos ataskaitoje, savininkus apie tai, kad paskelbta ES prekių ženklo paraiška. Pastaroji nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas prašė jam pateikti ES paieškos ataskaitą, nebent ankstesnės registracijos ar paraiškos savininkas paprašo negauti pranešimo.“;

37.

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu tenkinamos sąlygos, kurias turi atitikti ES prekių ženklo paraiška, 41 straipsnio tikslais paraiška paskelbiama, jeigu nebuvo atsisakyta jos registruoti pagal 37 straipsnį. Paraiškos paskelbimas nedaro poveikio informacijai, kuri jau buvo pateikta visuomenei kitais būdais, vadovaujantis šiuo reglamentu arba pagal šį reglamentą priimtais aktais.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„3.   Jei skelbime apie paraišką yra Tarnybai priskirtina klaida, Tarnyba savo iniciatyva arba pareiškėjo prašymu klaidą ištaiso ir paskelbia ištaisymą.

Kai ištaisymo prašo pareiškėjas, mutatis mutandis taikomos taisyklės, priimtos pagal 43 straipsnio 3 dalį.

4.   41 straipsnio 2 dalis taikoma ir tada, kai ištaisymas yra susijęs su prekių ar paslaugų sąrašu arba ženklo vaizdu.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, kuri turi būti skelbime apie paraišką. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

38.

40 straipsnis pakeičiamas taip:

„40 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

1.   Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ir bet kuri gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti Tarnybai rašytines pastabas, jose paaiškindami, dėl kurių 5 ir 7 straipsniuose nurodytų pagrindų prekių ženklas neturėtų būti įregistruotas ex officio.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys ir grupės ar įstaigos negali būti Tarnybos procedūrų šalys.

2.   Trečiųjų šalių pastabos pateikiamos iki laikotarpio, per kurį galima pareikšti protestą, pabaigos arba, jei dėl prekių ženklo pareikštas protestas, prieš priimant galutinį sprendimą dėl protesto.

3.   Pastabų teikimas pagal 1 dalį nedaro poveikio Tarnybos teisei atitinkamais atvejais bet kuriuo metu iki registracijos savo iniciatyva atnaujinti absoliučių pagrindų nagrinėjimą.

4.   Apie 1 dalyje nurodytas pastabas pranešama pareiškėjui, kuris gali pateikti atsiliepimus apie jas.“;

39.

41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

asmenys, pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus ar nacionalinę teisę turintys leidimą naudotis 8 straipsnio 4a dalyje nurodytomis teisėmis.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Protestas pareiškiamas raštu, nurodant pagrindus, kuriais jis grindžiamas. Jis laikomas tinkamai pareikštu tik po to, kai sumokamas protesto mokestis.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   Protestą pareiškęs asmuo per laikotarpį, kurį nustato Tarnyba, gali pateikti faktų, įrodymų ir argumentų savo teiginiams pagrįsti.“;

40.

42 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei pareiškėjas paprašo, protestą pareiškęs ankstesnio ES prekių ženklo savininkas pateikia įrodymus, kad penkerius metus iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo arba prioriteto datos ankstesnis ES prekių ženklas Sąjungoje iš tikrųjų buvo naudojamas prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas nurodo pagrįsdamas protestą, atžvilgiu arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių, su sąlyga, kad tą dieną nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis ES prekių ženklas buvo naudojamas tik dalies prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, atžvilgiu, nagrinėjant protestą jis laikomas įregistruotu tik tai daliai prekių ar paslaugų.“;

41.

įterpiamas šis straipsnis:

„42a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatoma 41 ir 42 straipsniuose nustatyto protesto pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra.“;

42.

43 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami procedūra, taikoma paraiškos keitimui.“;

43.

44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

anksčiau nei Tarnyba suteikė 27 straipsnyje nurodytą paraiškos padavimo datą ir 41 straipsnio 1 dalyje numatytu laikotarpiu, per kurį galima pareikšti protestą.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

c)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Tarnybai nustačius, kad nesilaikoma 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir pagal 9 dalies a punktą priimtų taisyklių, ji paprašo pareiškėjo per Tarnybos nustatytą laikotarpį ištaisyti trūkumus. Jei iki nustatyto termino pabaigos trūkumai neištaisomi, Tarnyba atmeta pareiškimą dėl padalijimo.“;

d)

papildoma šiomis dalimis:

„8.   Jei pareiškimas dėl padalijimo yra susijęs su paraiška, kuri jau yra paskelbta pagal 39 straipsnį, skelbiama apie padalijimą. Atskiroji paraiška paskelbiama. Šis paskelbimas nesuteikia naujo termino protestams pareikšti.

9.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsami pareiškime dėl paraiškos padalijimo, pateiktame pagal 1 dalį, pateiktina informacija;

b)

išsami informacija dėl to, kaip nagrinėti pareiškimą dėl paraiškos padalijimo, užtikrinant, kad atskirajai paraiškai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują paraiškos numerį;

c)

išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant apie atskirąją paraišką pagal 8 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

44.

45 straipsnis pakeičiamas taip:

„45 straipsnis

Registracija

1.   Jei paraiška atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir jei per 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį nepareiškiamas protestas arba pareikšti protestai buvo galutinai panaikinti juos atsiėmus, atmetus ar kitu būdu, prekių ženklas ir 87 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys įrašomi į registrą. Apie registraciją paskelbiama.

2.   Tarnyba išduoda registracijos liudijimą. Tas liudijimas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis. Sumokėjus mokestį, Tarnyba pateikia patvirtintas arba nepatvirtintas liudijimo kopijas, jeigu tos kopijos išduodamos ne elektroninėmis priemonėmis.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, pateiktina šio straipsnio 2 dalyje nurodytame registracijos liudijime ir jo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

45.

47 straipsnis pakeičiamas taip:

„47 straipsnis

Registracijos galiojimo pratęsimas

1.   ES prekių ženklo savininko arba bet kurio jo įgalioto asmens prašymu ES prekių ženklo registracija pratęsiama, jeigu už tai sumokami mokesčiai.

2.   Tarnyba iš anksto, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams, ES prekių ženklo savininkui ir bet kuriam turinčiam registruotas teises į ES prekių ženklą asmeniui praneša apie registracijos galiojimo pabaigą. Tarnyba nėra atsakinga už tokios informacijos nepateikimą ir jis nedaro poveikio registracijos galiojimo pasibaigimui.

3.   Prašymas pratęsti galiojimą pateikiamas per šešių mėnesių laikotarpį iki registracijos galiojimo pabaigos. Per šį laikotarpį taip pat turi būti sumokėtas pagrindinis galiojimo pratęsimo mokestis ir atitinkamais atvejais vienas ar keli klasių mokesčiai už kiekvieną papildomą prekių ar paslaugų klasę, kai prašoma galiojimą pratęsti daugiau nei vienai klasei. To neatlikus, prašymas gali būti pateiktas ir mokesčiai sumokėti per tolesnį šešių mėnesių laikotarpį po registracijos galiojimo pabaigos, su sąlyga, kad per šį tolesnį laikotarpį sumokamas papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą galiojimo pratęsimo mokestį ar pavėluotai pateiktą prašymą pratęsti galiojimą.

4.   Prašyme pratęsti galiojimą nurodoma:

a)

pratęsti galiojimą prašančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas);

b)

ES prekių ženklo, kurio galiojimą norima pratęsti, registracijos numeris;

c)

jei pratęsti galiojimą prašoma tik daliai įregistruotų prekių ir paslaugų, nurodomos tos klasės arba tos prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma pratęsti galiojimą, arba tos klasės arba tos prekės ir paslaugos, kurioms galiojimo pratęsti neprašoma, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir išdėstytos tos klasifikacijos klasių eilės tvarka.

Jei 3 dalyje nurodytas mokestis sumokamas, laikoma, kad prašymas pratęsti galiojimą yra pateiktas, su sąlyga, kad nurodoma visa būtina informacija, kad būtų galima nustatyti mokėjimo paskirtį.

5.   Jeigu prašymas paduodamas arba mokesčiai sumokami tiktai už prekių ar paslaugų, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas, dalį, registracijos galiojimas pratęsiamas tiktai toms prekėms ar paslaugoms. Jei sumokėtų mokesčių nepakanka visoms prekių ir paslaugų klasėms, kurioms prašoma pratęsimo, registracijos galiojimas pratęsiamas, jeigu aišku, už kurią klasę arba klases sumokėta. Kai nėra kitų kriterijų, Tarnyba į klases atsižvelgia pagal jų eilės tvarką klasifikacijoje.

6.   Galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos. Pratęsimas įregistruojamas.

7.   Jeigu prašymas pratęsti galiojimą pateikiamas per 3 dalyje numatytus laikotarpius, tačiau nėra tenkinamos kitos šiame straipsnyje numatytos galiojimo pratęsimui taikomos sąlygos, Tarnyba praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus.

8.   Jei prašymas pratęsti galiojimą nepateikiamas arba pateikiamas pasibaigus 3 dalyje numatytam laikotarpiui, arba jei nesumokami mokesčiai arba jie sumokami tik pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, arba jei per tą laikotarpį neištaisomi 7 dalyje nurodyti trūkumai, Tarnyba nusprendžia, kad registracijos galiojimas pasibaigė, ir atitinkamai apie tai praneša ES prekių ženklo savininkui. Jei tas sprendimas tampa galutinis, Tarnyba anuliuoja ženklo registraciją registre. Šis anuliavimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos datos. Jei pratęsimo mokesčiai sumokami, bet registracija nepratęsiama, tie mokesčiai grąžinami.

9.   Vienas prašymas pratęsti galiojimą gali būti pateiktas dėl dviejų ar daugiau ženklų, sumokėjus reikalaujamus mokesčius už kiekvieną iš ženklų, su sąlyga, kad savininkai arba atstovai kiekvienu atveju yra tie patys.“;

46.

48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Prašyme dėl pakeitimo nurodomas keistinas ženklo elementas ir pateikiamas to elemento pakeistas variantas.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami prašyme dėl pakeitimo pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Prašymas laikomas pateiktu tik po to, kai sumokamas reikalaujamas mokestis. Jei mokestis nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, Tarnyba atitinkamai apie tai praneša pareiškėjui. Dėl to paties elemento to paties savininko dviejuose ar keliuose įregistruotuose ženkluose pakeitimo gali būti pateiktas vienas bendras prašymas. Reikalaujamas mokestis mokamas už kiekvieną keistiną registraciją. Jei nesilaikoma įregistruoto ženklo keitimui keliamų reikalavimų, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei per laikotarpį, kurį Tarnyba turi nurodyti, trūkumai neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta.

5.   Skelbime apie pakeitimo įregistravimą pateikiamas pakeisto ES prekių ženklo vaizdas. Trečiosios šalys, kurių teisėms pakeitimas gali turėti įtakos, per tris mėnesius nuo paskelbimo gali užginčyti pakeitimo įregistravimą. Pakeitimo įregistravimo paskelbimui taikomi 41 bei 42 straipsniai ir pagal 42a straipsnį priimtos taisyklės.“;

47.

įterpiamas šis straipsnis:

„48a straipsnis

Vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso keitimas

1.   ES prekių ženklo savininko vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimas, kuris nėra ES prekių ženklo pakeitimas pagal 48 straipsnio 2 dalį ir kuris nėra atliekamas dėl visiško arba dalinio ES prekių ženklo perdavimo, savininko prašymu įrašomas registre.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami prašyme dėl vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo pagal šios dalies pirmą pastraipą pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Gali būti pateiktas vienas bendras prašymas dėl vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso keitimo dviejų ar daugiau to paties savininko registracijų atžvilgiu.

3.   Jei nesilaikoma reikalavimų, keliamų pakeitimo įrašymui, Tarnyba praneša ES prekių ženklo savininkui apie trūkumus. Jei per laikotarpį, kurį Tarnyba turi nurodyti, trūkumai neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta.

4.   Keičiant įregistruoto atstovo vardą, pavardę (pavadinimą) ar adresą taip pat taikomos 1–3 dalys.

5.   ES prekių ženklų paraiškoms taikomos 1–4 dalys. Pakeitimas įrašomas Tarnybos tvarkomose ES prekių ženklo paraiškos bylose.“;

48.

49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei nesilaikoma 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir reikalavimų pagal 8 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus arba prekių ir paslaugų, kurios yra atskirosios registracijos objektas, sąrašas iš dalies sutampa su prekėmis ir paslaugomis, kurioms toliau taikoma pradinė registracija, Tarnyba paprašo ES prekių ženklo savininko per laikotarpį, kurį ji gali nurodyti, ištaisyti trūkumus. Jei iki nustatyto laikotarpio pabaigos trūkumai neištaisomi, Tarnyba atmeta pareiškimą dėl padalijimo.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„8.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsami pareiškime dėl registracijos padalijimo pagal 1 dalį pateiktina informacija;

b)

išsami informacija apie tai, kaip nagrinėti pareiškimą dėl registracijos padalijimo, užtikrinant, kad atskirajai registracijai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują registracijos numerį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

49.

50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos prekių ženklo savininkas Tarnybai pareiškia raštu. Jis įsigalioja tik įrašius jį į registrą. Jei apie atsisakymą nuo ES prekių ženklo teisinės apsaugos Tarnybai pareiškiama po to, kai buvo pateiktas prašymas panaikinti tą prekių ženklą pagal 56 straipsnio 1 dalį, atsisakymas galioja su sąlyga, kad priimamas galutinis sprendimas atmesti prašymą panaikinti prekių ženklą arba jis atsiimamas.

3.   Informacija apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos į registrą įrašoma tik turint su ES prekių ženklu susijusios teisės, įrašytos registre, savininko sutikimą. Jeigu buvo įregistruota licencija, informacija apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos į registrą įrašoma tik tuo atveju, jei ES prekių ženklo savininkas įrodo, kad jis informavo licencijos turėtoją apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos. Įrašas apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos padaromas praėjus trijų mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kai savininkas Tarnybai pateikia įrodymus, kad informavo licencijos turėtoją apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos, arba dar nepraėjus tam laikotarpiui, kai tik jis įrodo, kad licencijos turėtojas davė sutikimą.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Jeigu nesilaikoma atsisakymui nuo teisinės apsaugos keliamų reikalavimų, Tarnyba praneša deklarantui apie trūkumus. Jei per laikotarpį, kurį Tarnyba turi nurodyti, trūkumai neištaisomi, Tarnyba tokio atsisakymo nuo teisinės apsaugos į registrą neįrašo.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktina informacija ir tai, kokių dokumentų reikia siekiant įrodyti trečiosios šalies sutikimą pagal šio straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

50.

53 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

papildoma šiuo punktu:

„d)

kai yra ankstesnė kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, kaip nurodyta 8 straipsnio 4a dalyje, ir tenkinamos toje dalyje nustatytos sąlygos.“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Visos pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos turi būti įvykdytos ES prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba prioriteto datą.“;

51.

54 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Jeigu ES prekių ženklo savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą Sąjungoje, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

2.   Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo arba 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto kito ankstesnio žymens savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis prekių ženklas ar kitas ankstesnis žymuo yra saugomas, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu ar kitu ankstesniu žymeniu prašyti paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.“;

52.

56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies c punkte žodžiai „pagal valstybės narės įstatymus“ pakeičiami žodžiais „pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės teisę“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Prašymas panaikinti prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu nepriimamas, jeigu prašymas dėl tokio pat dalyko ir tokiu pat pagrindu, dalyvaujant toms pačioms šalims, buvo išnagrinėtas iš esmės Tarnyboje arba ES prekių ženklų teisme, kaip nurodyta 95 straipsnyje, ir Tarnybos arba to teismo sprendimas dėl to prašymo įgijo galutinio sprendimo galią.“;

53.

57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei ES prekių ženklo savininkas to paprašo, procedūros dėl paskelbimo negaliojančiu šalimi esantis ankstesnio ES prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki prašymo paskelbti negaliojančiu padavimo dienos ankstesnis ES prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas Sąjungoje prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu (kaip to ankstesnio prekių ženklo savininkas nurodė pagrįsdamas savo prašymą) arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių, su sąlyga, kad tą dieną nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai. Jeigu ES prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba ES prekių ženklo paraiškos prioriteto datą nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai, ankstesnio ES prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus ir dėl to, kad tą dieną buvo tenkinamos 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, prašymas paskelbti negaliojančiu atmetamas. Jeigu ankstesnis ES prekių ženklas buvo naudojamas tik dalies prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu, nagrinėjant prašymą paskelbti negaliojančiu jis laikomas įregistruotu tik tai daliai prekių ar paslaugų.“;

54.

įterpiamas šis straipsnis:

„57a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomos procedūros, taikomos panaikinant ES prekių ženklą ir paskelbiant jį negaliojančiu, kaip nurodyta 56 ir 57 straipsniuose, taip pat perduodant atstovo vardu įregistruotą ES prekių ženklą, kaip nurodyta 18 straipsnyje.“;

55.

58 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apeliacija gali būti pateikta dėl bet kurių Tarnybos sprendimų priėmimo organų, išvardytų 130 straipsnio a–d punktuose ir atitinkamais atvejais to straipsnio f punkte, sprendimų. Tie sprendimai įsigalioja tik pasibaigus 60 straipsnyje nurodytam apeliacijos laikotarpiui. Pateikus apeliaciją termino skaičiavimas sustabdomas.“;

56.

60 straipsnis pakeičiamas taip:

„60 straipsnis

Apeliacijos terminas ir forma

1.   Apeliacija Tarnybai pateikiama raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Apeliacija laikoma pateikta tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. Ji pateikiama proceso kalba, kuria buvo priimtas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos pateikiamas rašytinis pareiškimas, kuriame nustatomi apeliacijos pagrindai.

2.   Procedūrose inter partes atsakovas atsakydamas gali siekti sprendimo, kuriuo ginčijamas sprendimas būtų panaikintas ar pakeistas apeliacijoje nenurodytu pagrindu. Tokie pareiškimai netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia procedūras.“;

57.

62 straipsnis išbraukiamas;

58.

64 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Apeliacinės tarybos sprendimai įsigalioja tik pasibaigus 65 straipsnio 5 dalyje nurodytam laikotarpiui arba, jeigu per tą laikotarpį buvo pateiktas ieškinys Bendrajam Teismui, nuo tokio ieškinio atmetimo dienos arba nuo Teisingumo Teismui pateiktos apeliacijos dėl Bendrojo Teismo sprendimo atmetimo dienos.“;

59.

65 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apeliacinių tarybų sprendimus dėl apeliacijų galima skųsti Bendrajam Teismui.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Bendrasis Teismas turi jurisdikciją panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.“;

c)

5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Skundas Bendrajam Teismui gali būti pateiktas per du mėnesius nuo pranešimo apie Apeliacinės tarybos sprendimą dienos.

6.   Tarnyba imasi būtinų priemonių Bendrojo Teismo sprendimui, arba, jei dėl to sprendimo pateikta apeliacija, Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti.“;

60.

įterpiamas šis straipsnis:

„65a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

a)

60 straipsnyje nurodytos apeliacijos turinio reikalavimai ir apeliacijos pateikimo bei nagrinėjimo procedūra;

b)

64 straipsnyje nurodytų Apeliacinės tarybos sprendimų turinio reikalavimai ir forma;

c)

60 straipsnyje nurodyto apeliacijos mokesčio grąžinimo tvarka.“;

61.

VIII dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

„SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL ES KOLEKTYVINIŲ ŽENKLŲ IR SERTIFIKAVIMO ŽENKLŲ“;

62.

prieš 66 straipsnį įterpiama ši skyriaus antraštė:

„1 SKYRIUS

ES kolektyviniai ženklai“;

63.

66 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   ES kolektyviniams ženklams taikomos I–VII ir IX–XIV dalys, jeigu šiame skyriuje nenumatyta kitaip.“;

64.

67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pareiškėjas, norintis įregistruoti ES kolektyvinį ženklą, per du mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos pateikia šio ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama šio straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse pateiktina išsami informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

65.

69 straipsnis pakeičiamas taip:

„69 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

Kai dėl ES kolektyvinio ženklo Tarnybai pagal 40 straipsnį teikiamos rašytinės pastabos, tos pastabos taip pat gali būti pagrindžiamos konkrečiais pagrindais, dėl kurių ES kolektyvinio ženklo paraišką turėtų būti atsisakoma registruoti pagal 68 straipsnį.“;

66.

71 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Rašytines pastabas, pateiktas pagal 69 straipsnį, galima pateikti ir dėl iš dalies pakeistų naudojimą reglamentuojančių taisyklių.“;

67.

VIII dalis papildoma šiuo skyriumi:

„2 SKYRIUS

ES sertifikavimo ženklai

74a straipsnis

ES sertifikavimo ženklai

1.   ES sertifikavimo ženklas yra ES prekių ženklas, kuris apibūdinamas kaip toks paduodant ženklo paraišką ir pagal kurį prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, išskyrus geografinę kilmę, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų.

2.   Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant viešosios teisės reglamentuojamas institucijas ir įstaigas, gali paduoti ES sertifikavimo ženklo paraišką, jei toks asmuo neužsiima verslu, susijusiu su sertifikuotos rūšies prekių tiekimu ar paslaugų teikimu.

3.   ES sertifikavimo ženklams taikomos I–VII ir IX–XIV dalys, jeigu šiame skyriuje nenumatyta kitaip.

74b straipsnis

ES sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės

1.   Pareiškėjas, norintis įregistruoti ES sertifikavimo ženklą, per du mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos pateikia sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.   Naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse nurodomi asmenys, kuriems leidžiama naudoti ženklą, ženklu sertifikuotinos charakteristikos, tvarka, kurios sertifikavimo įstaiga turi laikytis tikrindama tas charakteristikas ir prižiūrėdama ženklo naudojimą. Tose taisyklėse taip pat nurodomos ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami šio straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

74c straipsnis

Atsisakymas registruoti paraišką

1.   Be 36 ir 37 straipsniuose nurodytų atsisakymo registruoti ES prekių ženklą pagrindų, atsisakoma registruoti ES sertifikavimo ženklo paraišką, jeigu nesilaikoma 74a ir 74b straipsniuose nustatytų sąlygų arba jeigu naudojimą reglamentuojančios taisyklės prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams.

2.   Taip pat atsisakoma registruoti ES sertifikavimo ženklo paraišką, jeigu dėl ženklo pobūdžio ar reikšmingumo gali būti klaidinama visuomenė, visų pirma jei tikėtina, kad jis bus palaikytas kuo nors kitu nei sertifikavimo ženklu.

3.   Paraiškos neatsisakoma registruoti, jeigu pareiškėjas, iš dalies pakeitęs naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo 1 ir 2 dalių reikalavimus.

74d straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

Kai dėl ES sertifikavimo ženklo Tarnybai pagal 40 straipsnį teikiamos rašytinės pastabos, tos pastabos taip pat gali būti pagrindžiamos konkrečiais pagrindais, dėl kurių ES sertifikavimo ženklo paraišką turėtų būti atsisakoma registruoti pagal 74c straipsnį.

74e straipsnis

ES sertifikavimo ženklo naudojimas

Kiekvienas asmuo, pagal 74b straipsnyje nurodytas naudojimą reglamentuojančias taisykles turintis teisę naudoti ES sertifikavimo ženklą, turi jį naudoti laikydamasis šiame reglamente nustatytų reikalavimų, su sąlyga, kad yra tenkinamos ir kitos šiame reglamente nustatytos su ES prekių ženklų naudojimu susijusios sąlygos.

74f straipsnis

Ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių dalinis pakeitimas

1.   ES sertifikavimo ženklo savininkas pateikia Tarnybai visas iš dalies pakeistas naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.   Pakeitimai registre neįrašomi, jeigu taisyklės su pakeitimais neatitinka 74b straipsnyje nustatytų reikalavimų arba jeigu dėl jų atsiranda vienas iš 74c straipsnyje nurodytų atsisakymo registruoti pagrindų.

3.   Rašytines pastabas pagal 74d straipsnį galima pateikti ir dėl iš dalies pakeistų naudojimą reglamentuojančių taisyklių.

4.   Šio reglamento tikslais iš dalies pakeistos naudojimą reglamentuojančios taisyklės įsigalioja tik nuo pakeitimo įrašymo registre dienos.

74g straipsnis

Perdavimas

Nukrypstant nuo 17 straipsnio 1 dalies, ES sertifikavimo ženklas gali būti perduotas tik asmeniui, kuris atitinka 74a straipsnio 2 dalies reikalavimus.

74h straipsnis

Asmenys, turintys teisę pateikti ieškinį dėl teisių pažeidimo

1.   Ieškinį dėl teisių pažeidimo turi teisę pateikti tik ES sertifikavimo ženklo savininkas arba konkrečiai tuo tikslu jo įgaliotas asmuo.

2.   ES sertifikavimo ženklo savininkas turi teisę reikalauti kompensacijos asmenų, turinčių teisę naudoti ženklą, vardu, jeigu šie asmenys dėl neteisėto ženklo naudojimo patyrė nuostolių.

74i straipsnis

Panaikinimo pagrindai

Be 51 straipsnyje numatytų panaikinimo pagrindų, ES sertifikavimo ženklo savininko teisės panaikinamos pateikus prašymą Tarnybai arba remiantis priešieškiniu teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrose, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

a)

savininkas nebesilaiko 74a straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

b)

savininkas nesiima pagrįstų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su jo naudojimo sąlygomis, nustatytomis naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, kurių pakeitimai, kai taikytina, nurodyti registre;

c)

atsižvelgiant į tai, kaip savininkas naudojo ženklą, ženklas gali klaidinti visuomenę, kaip nurodyta 74c straipsnio 2 dalyje;

d)

ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimas registre buvo įrašytas pažeidžiant 74f straipsnio 2 dalį, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas, toliau pakeitęs ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo to straipsnio reikalavimus.

74j straipsnis

Negaliojimo pagrindai

Be 52 ir 53 straipsniuose nurodytų negaliojimo pagrindų, ES sertifikavimo ženklas, kuris įregistruotas pažeidžiant 74c straipsnį, paskelbiamas negaliojančiu pateikus prašymą Tarnybai arba remiantis priešieškiniu teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrose, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas, iš dalies pakeitęs ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, įvykdo 74c straipsnio reikalavimus.

74k straipsnis

Pavertimas

Nedarant poveikio 112 straipsnio 2 daliai, ES sertifikavimo ženklo paraiškos arba registruoto ES sertifikavimo ženklo pavertimas neatliekamas, jei atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje garantinių ar sertifikavimo ženklų registracija nenumatyta pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 28 straipsnį.“;

68.

75 straipsnis pakeičiamas taip:

„75 straipsnis

Tarnybos sprendimai ir pateikiama informacija

1.   Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tik tokiais motyvais ar įrodymais, dėl kurių atitinkamos šalys turėjo galimybę pateikti savo pastabas. Jei Tarnyboje vykdomas žodinis procesas, sprendimas gali būti paskelbtas žodžiu. Vėliau apie šį sprendimą šalims turi būti pranešta raštu.

2.   Visuose Tarnybos sprendimuose, pateikiamoje informacijoje ar pranešimuose nurodomas Tarnybos departamentas ar padalinys, taip pat atsakingo pareigūno vardas ir pavardė arba atsakingų pareigūnų vardai ir pavardės. Juos pasirašo tas pareigūnas ar tie pareigūnai arba vietoj parašo turi būti išspausdintas arba įspaustas Tarnybos antspaudas. Vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad Tarnybos departamentas ar padalinys ir atsakingo pareigūno ar atsakingų pareigūnų vardai ir pavardės gali būti identifikuojami kitais būdais arba galima naudoti kitokią nei antspaudas identifikavimo priemonę, kai Tarnybos sprendimai, pateikiama informacija ar pranešimai perduodami faksu ar kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

3.   Kartu su Tarnybos sprendimais, dėl kurių galima teikti apeliaciją, pateikiama rašytinė informacija, kurioje nurodoma, kad bet kuri apeliacija Tarnybai turi būti raštu pateikta per du mėnesius nuo pranešimo apie atitinkamą sprendimą dienos. Pateikiamoje informacijoje taip pat atkreipiamas šalių dėmesys į 58, 59 ir 60 straipsnių nuostatas. Šalys neturi teisės remtis tuo, kad Tarnyba joms nepranešė apie apeliacinio proceso galimybę.“;

69.

76 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūrose, kurių imtasi pagal 52 straipsnį, Tarnyba nagrinėja tik šalių pateiktus pagrindus ir argumentus.“;

70.

77 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami žodinio proceso tvarka, įskaitant išsamią tvarką dėl kalbų vartojimo pagal 119 straipsnį.“;

71.

78 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tokiame šaukime numatytas pranešimo laikotarpis turi būti bent vienas mėnuo, nebent jie sutiktų, kad laikotarpis būtų trumpesnis.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„5.   Vykdomasis direktorius nustato mokėtinas sumas, įskaitant išankstinius mokėjimus, susijusias su šiame straipsnyje nurodyto įrodymų rinkimo išlaidomis.

6.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami įrodymų rinkimo tvarka.“;

72.

79 straipsnis pakeičiamas taip:

„79 straipsnis

Pranešimas

1.   Tarnyba laikosi nusistovėjusios praktikos, pagal kurią suinteresuotiesiems subjektams praneša apie sprendimus, šaukimus ir apie kiekvieną pranešimą ar kitokį informacijos pateikimą, nuo kurių pradedamas skaičiuoti terminas arba apie kuriuos tiems suinteresuotiems subjektams turi būti pranešta vadovaujantis kitomis šio reglamento arba aktų, priimtų pagal šį reglamentą, nuostatomis, arba apie kuriuos pranešti nurodė vykdomasis direktorius.

2.   Vykdomasis direktorius gali nustatyti, apie kuriuos dokumentus (kitus nei sprendimai, kurie gali būti apskųsti per nurodytą terminą, ir šaukimai) turi būti pranešama registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą.

3.   Pranešimas gali būti pateiktas įvairiomis priemonėmis, įskaitant elektronines priemones. Išsamias sąlygas, susijusias su elektroninėmis priemonėmis, nustato vykdomasis direktorius.

4.   Kai turi būti pranešama viešu pranešimu, vykdomasis direktorius nustato, kaip viešas pranešimas turi būti pateiktas ir nustato, kada prasideda vieno mėnesio laikotarpis, kuriam pasibaigus laikoma, kad apie dokumentą pranešta.

5.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami pranešimo tvarka.“;

73.

įterpiami šie straipsniai:

„79a straipsnis

Pranešimas apie teisių praradimą

Jei Tarnyba nustato, kad, nepriėmus jokio sprendimo, vadovaujantis šiuo reglamentu arba pagal šį reglamentą priimtais aktais prarandamos kokios nors teisės, ji apie tai pagal 79 straipsnį praneša atitinkamam asmeniui. Jei pastarasis mano, kad Tarnybos išvada yra neteisinga, per du mėnesius nuo informacijos pranešimo jis gali prašyti, kad tuo klausimu būtų priimtas sprendimas. Tarnyba priima tokį sprendimą, tik jeigu ji nesutinka su jo prašančiu asmeniu; priešingu atveju Tarnyba pakeičia savo išvadą ir apie tai praneša sprendimo prašančiam asmeniui.

79b straipsnis

Informacijos pateikimas Tarnybai

1.   Tarnybai adresuota informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis. Vykdomasis direktorius nustato, kokia apimtimi ir kokiomis techninėmis sąlygomis ta informacija gali būti teikiama elektroniniu būdu.

2.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl informacijos teikimo priemonių, įskaitant elektronines informacijos teikimo priemones, kurias turi naudoti Tarnyboje vykdomų procedūrų šalys, taisyklių ir formų, kurias turi parengti Tarnyba.

79c straipsnis

Terminai

1.   Terminai nustatomi metais, mėnesiais, savaitėmis arba dienomis. Skaičiuoti pradedama nuo kitos dienos po atitinkamo įvykio. Termino trukmė yra ne mažiau kaip vienas mėnuo ir ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

2.   Vykdomasis direktorius prieš prasidedant kiekvieniems kalendoriniams metams nustato dienas, kuriomis Tarnyba nepriima dokumentų arba kuriomis įprastas paštas vietovėje, kurioje yra Tarnyba, nepristatomas.

3.   Vykdomasis direktorius nustato veiklos pertraukimo tuo atveju, kai valstybėje narėje, kurioje yra Tarnyba, laikinai nutrūksta bendras pašto pristatymas arba kai faktiškai nutrūkus Tarnybos ryšiui Tarnyba neturi galimybės naudotis leidžiamomis elektroninėmis ryšių priemonėmis, laikotarpio trukmę.

4.   Jei dėl išskirtinio įvykio, pavyzdžiui, gaivalinės nelaimės arba streiko, nutrūksta arba sutrinka tinkamas procedūrų šalių informacijos teikimas Tarnybai arba atvirkščiai, vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad visi terminai, kurie kitu atveju pasibaigtų tokio įvykio pradžios dieną (kurią jis nustato) arba po jos, procedūrų šalims, atitinkamoje valstybėje narėje turinčioms savo gyvenamąją vietą ar registruotą buveinę arba paskyrusioms atitinkamoje valstybėje narėje verslo vietą turintį atstovą, būtų pratęsti iki jo nustatytos datos. Nustatydamas tą datą jis įvertina, kada baigiasi išskirtinis įvykis. Jei įvykis turi poveikio Tarnybos buveinei, vykdomasis direktorius nurodo, kad jis taikomas visoms procedūrų šalims.

5.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios nuostatos dėl terminų apskaičiavimo ir trukmės.

79d straipsnis

Klaidų ir akivaizdžių apsirikimų ištaisymas

1.   Tarnyba savo iniciatyva arba šalies prašymu ištaiso visas kalbos klaidas arba transkripcijos klaidas ir akivaizdžius apsirikimus savo sprendimuose arba jai priskirtinas technines klaidas, padarytas registruojant prekių ženklą arba skelbiant apie registraciją.

2.   Kai ištaisyti prekių ženklų registracijos arba registracijos paskelbimo klaidas prašo prekių ženklo savininkas, mutatis mutandis taikomas 48a straipsnis.

3.   Tarnyba paskelbia prekių ženklų registracijos ir registracijos paskelbimo klaidų ištaisymus.“;

74.

80 straipsnis pakeičiamas taip:

„80 straipsnis

Sprendimų panaikinimas

1.   Jei Tarnyba padarė įrašą registre arba priėmė sprendimą, kuriame yra akivaizdi klaida, priskirtina Tarnybai, ji užtikrina, kad įrašas būtų anuliuotas arba sprendimas būtų panaikintas. Jei procedūrų šalis yra tik viena, o įrašas ar aktas turi poveikio jos teisėms, įrašas anuliuojamas arba aktas panaikinamas, net jei šalis klaidos ir nepastebėjo.

2.   Sprendimą dėl 1 dalyje nurodyto anuliavimo arba panaikinimo ex officio arba vienos iš procedūrų šalių prašymu priima tas departamentas, kuris padarė įrašą arba priėmė sprendimą. Įrašas registre anuliuojamas arba sprendimas panaikinimas per vienerius metus nuo to įrašo padarymo registre arba to sprendimo priėmimo dienos, pasikonsultavus su procedūrų šalimis ir visais registre įrašytais teisių į atitinkamą ES prekių ženklą savininkais. Tarnyba registruoja visus tokius anuliavimo ar panaikinimo atvejus.

3.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiama sprendimo panaikinimo arba įrašo registre anuliavimo tvarka.

4.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis šalių teisei pateikti apeliaciją pagal 58 ir 65 straipsnius arba galimybei ištaisyti klaidas ir akivaizdžius apsirikimus pagal 79d straipsnį. Jei dėl Tarnybos sprendimo, kuriame yra klaida, pateikta apeliacija, apeliacinis procesas netenka prasmės, kai Tarnyba panaikina savo sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį. Pastaruoju atveju apeliantui grąžinamas apeliacijos mokestis.“;

75.

82 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis straipsnis netaikomas terminams, nustatytiems 27 straipsnyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 1 dalyje, 36 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 47 straipsnio 3 dalyje, 60 straipsnyje, 65 straipsnio 5 dalyje, 81 straipsnio 2 dalyje ir 112 straipsnyje, arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems terminams, arba prašymo pripažinti pirmenybę pagal 34 straipsnį terminui po paraiškos padavimo.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Tarnybai priėmus paraišką, laikoma, kad termino nesilaikymo pasekmių neatsirado. Jei laikotarpiu nuo to termino pabaigos iki prašymo tęsti procedūras dienos buvo priimtas sprendimas, sprendimą dėl neatlikto veiksmo priimti kompetentingas departamentas peržiūri sprendimą ir, jei pakanka tik užbaigti neatliktą veiksmą, priima kitokį sprendimą. Jei po peržiūros Tarnyba padaro išvadą, kad pirminis sprendimas neturi būti keičiamas, tą sprendimą ji patvirtina raštu.“;

76.

įterpiamas šis straipsnis:

„82a straipsnis

Procedūrų sustabdymas

1.   Procedūros Tarnyboje sustabdomos:

a)

pareiškėjui, norinčiam įregistruoti ES prekių ženklą, šio ženklo savininkui arba asmeniui, pagal nacionalinę teisę įgaliotam veikti jo vardu, mirus arba netekus veiksnumo. Jei ta mirtis ar neveiksnumas neturi poveikio pagal 93 straipsnį paskirto atstovo įgaliojimui, procedūros sustabdomos tik tokio atstovo prašymu;

b)

jei pareiškėjui, norinčiam įregistruoti ES prekių ženklą arba šio ženklo savininkui dėl teisinių priežasčių, susijusių su ieškiniu jo turto atžvilgiu, neleidžiama tęsti procedūrų Tarnyboje;

c)

pareiškėjo, norinčio įregistruoti ES prekių ženklą, arba šio ženklo savininko atstovui mirus arba netekus veiksnumo, arba jei tam atstovui dėl teisinių priežasčių, susijusių su ieškiniu jo turto atžvilgiu, neleidžiama tęsti procedūrų Tarnyboje.

2.   Procedūros Tarnyboje atnaujinamos, kai tik nustatoma asmens, įgalioto jas tęsti, tapatybė.

3.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami procedūrų atnaujinimo Tarnyboje tvarka.“;

77.

83 straipsnis pakeičiamas taip:

„83 straipsnis

Nuoroda į bendruosius principus

Jeigu šiame reglamente arba pagal šį reglamentą priimtuose aktuose nėra procedūrinių nuostatų, Tarnyba atsižvelgia į valstybėse narėse visuotinai pripažintus proceso teisės principus.“;

78.

85 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pralaimėjusi protesto, panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu arba apeliacinių procedūrų šalis atlygina kitos šalies sumokėtus mokesčius. Nedarant poveikio 119 straipsnio 6 daliai, pralaimėjusi šalis taip pat padengia visas kitas kitos šalies turėtas išlaidas, kurios yra būtinos procedūroms, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas ir atstovo, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje, atlyginimą; kiekvienai išlaidų kategorijai taikomos dydžio ribos, nustatytos įgyvendinimo akte, kuris turi būti priimtas laikantis šio straipsnio 1a dalies. Mokesčiai, kuriuos turi atlyginti pralaimėjusi šalis, – tai tik tie mokesčiai, kuriuos kita šalis sumokėjo už protestą, prašymą panaikinti ES prekių ženklą ar paskelbti jį negaliojančiu arba už apeliaciją.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos didžiausios išlaidų, būtinų procedūroms ir kurių laimėjusi šalis faktiškai turėjo, normos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nustatydama tokias sumas kelionės ir pragyvenimo išlaidų atžvilgiu Komisija atsižvelgia į atstumą nuo šalies, atstovo, liudytojo ar eksperto gyvenamosios ar verslo vietos iki vietos, kurioje vyksta žodinis procesas, į procedūrinį etapą, kuriame turėta išlaidų, o kalbant apie atstovavimo išlaidas, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje, – į poreikį užtikrinti, kad kita šalis dėl taktinių priežasčių nepiktnaudžiautų prievole padengti išlaidas. Pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (16).

Pralaimėjusi šalis padengia tik vienos protestą pateikusios šalies ir atitinkamais atvejais tik vieno atstovo išlaidas.

(16)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.“;"

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba nustato pagal šio straipsnio 1–5 dalis kompensuotinų išlaidų sumas, kai mokėtinas išlaidas sudaro tik Tarnybai sumokėti mokesčiai ir atstovavimo išlaidos. Visais kitais atvejais gavus reikalavimą grąžintinų išlaidų sumas nustato Apeliacinės tarybos raštinė arba Protestų skyriaus ar Anuliavimo skyriaus personalo narys. Reikalavimas priimamas tik dviejų mėnesių laikotarpiu po datos, kai sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas prašymas nustatyti išlaidas, tampa galutinis; prie reikalavimo pridedama sąskaita ir patvirtinamieji dokumentai. Atstovavimo išlaidų pagal 93 straipsnio 1 dalį atveju pakanka atstovo laidavimo, kad išlaidos buvo patirtos. Kitų išlaidų atveju pakanka nustatyti, kad jos yra patikimos. Kai išlaidų suma nustatoma pagal šios dalies pirmą sakinį, priskiriamų atstovavimo išlaidų dydis nustatomas pagal šio straipsnio 1a dalį priimtame akte, neatsižvelgiant į tai, ar jų faktiškai buvo turėta.“;

d)

papildoma šia dalimi:

„7.   Sprendimas dėl išlaidų nustatymo, nurodant jį pagrindžiančias priežastis, gali būti peržiūrimas Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos sprendimu, jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie išlaidų nustatymą dienos buvo pateiktas prašymas. Jis laikomas pateiktu tik tada, kai sumokamas mokestis už nustatytų išlaidų sumų peržiūrėjimą. Atitinkamai Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba nerengdami žodinio proceso priima sprendimą dėl prašymo peržiūrėti sprendimą dėl išlaidų nustatymo.“

79.

86 straipsnio 2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Kiekviena valstybė narė paskiria vieną valdžios instituciją, atsakingą už 1 dalyje nurodyto sprendimo autentiškumo patvirtinimą, ir perduoda jos kontaktinius duomenis Tarnybai, Teisingumo Teismui ir Komisijai. Ta valdžios institucija prie sprendimo prideda nutartį dėl sprendimo vykdymo užtikrinimo su sprendimo autentiškumo patvirtinimu kaip vieninteliu formalumu.“;

80.

87 straipsnis pakeičiamas taip:

„87 straipsnis

ES prekių ženklų registras

1.   Tarnyba tvarko ES prekių ženklų registrą ir nuolat jį atnaujina.

2.   Registre pateikiami šie įrašai, susiję su ES prekių ženklų paraiškomis ir registracijomis:

a)

paraiškos padavimo data;

b)

paraiškai suteiktas bylos numeris;

c)

paraiškos paskelbimo data;

d)

pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas;

e)

atstovo, išskyrus atstovą, kaip nurodyta 92 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje, vardas ir pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas;

f)

ženklo vaizdas nurodant jo rūšį; ir atitinkamais atvejais ženklo aprašas;

g)

prekių ir paslaugų pavadinimų nuoroda;

h)

prašymų pripažinti prioritetą pagal 30 straipsnį duomenys;

i)

prašymų pripažinti parodos prioritetą pagal 33 straipsnį duomenys;

j)

prašymų pripažinti įregistruoto ankstesnio prekių ženklo pirmenybę, kaip nurodyta 34 straipsnyje, duomenys;

k)

pareiškimas, kad ženklas dėl jo naudojimo yra tapęs skiriamuoju, pagal 7 straipsnio 3 dalį;

l)

nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis ženklas;

m)

nuoroda, kad ženklas yra sertifikavimo ženklas;

n)

kalba, kuria paduota paraiška, ir antroji kalba, kurią pareiškėjas yra nurodęs paraiškoje, pagal 119 straipsnio 3 dalį;

o)

ženklo registracijos registre data ir registracijos numeris;

p)

pareiškimas, kad paraiška paduodama dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo pagal šio reglamento 161 straipsnį, kartu su tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba data, kurią po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį buvo įregistruotas teritorinis išplėtimas nurodant Sąjungą, ir, jei taikytina, tarptautinės registracijos prioriteto data.

3.   Registre taip pat pateikiami šie įrašai, prie kiekvieno įrašo nurodant tokio įrašo įrašymo datą:

a)

ES prekių ženklo savininko vardo ir pavardės (pavadinimo), adreso ar pilietybės pakeitimai arba valstybės, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba verslo buveinę ar įstaigą, pakeitimai;

b)

atstovo, išskyrus atstovą, kaip nurodyta 92 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje, vardo ir pavardės (pavadinimo) ar verslo adreso pakeitimai;

c)

paskyrus naują atstovą, to atstovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas;

d)

ženklo pakeitimai pagal 43 ir 48 straipsnius ir klaidų ištaisymai;

e)

pranešimas apie kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimus pagal 71 straipsnį;

f)

prašymų pripažinti įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, nurodyto 34 straipsnyje, pirmenybę pagal 35 straipsnį duomenys;

g)

visiški arba daliniai perdavimai pagal 17 straipsnį;

h)

daiktinės teisės sukūrimas arba perdavimas pagal 19 straipsnį ir daiktinės teisės pobūdis;

i)

išieškojimas vykdymo procese pagal 20 straipsnį ir nemokumo procedūros pagal 21 straipsnį;

j)

licencijos suteikimas arba perdavimas pagal 22 straipsnį ir atitinkamais atvejais licencijos rūšis;

k)

registracijos galiojimo pratęsimas pagal 47 straipsnį, jo įsigaliojimo data ir apribojimai pagal 47 straipsnio 4 dalį;

l)

registracijos galiojimo pabaigos nustatymo įrašas pagal 47 straipsnį;

m)

ženklo savininko pareiškimai dėl atšaukimo ar atsisakymo nuo teisinės apsaugos atitinkamai pagal 43 ir 50 straipsnius;

n)

protesto pagal 41 straipsnį arba prašymo pagal 56 straipsnį, arba priešieškinio dėl prekių ženklo panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu pagal 100 straipsnio 4 dalį, arba apeliacijos pagal 60 straipsnį pateikimo data ir duomenys;

o)

sprendimo dėl protesto, dėl prašymo ar priešieškinio pagal 57 straipsnio 6 dalį arba 100 straipsnio 6 dalies trečią sakinį, ar dėl apeliacijos pagal 64 straipsnį data ir turinys;

p)

prašymo atlikti pavertimą pagal 113 straipsnio 2 dalį gavimo įrašai;

q)

atstovo, įrašyto pagal šio straipsnio 2 dalies e punktą, atšaukimas;

r)

nacionalinio ženklo pirmenybės panaikinimas;

s)

šios dalies h, i ir j punktuose nurodytų įrašų pakeitimas arba anuliavimas registre;

t)

ES prekių ženklo pakeitimas tarptautine registracija pagal 157 straipsnį;

u)

tarptautinių registracijų, grindžiamų ES prekių ženklo paraiška, kurios yra registruotos kaip ES prekių ženklas pagal 148 straipsnio 1 dalį, data ir numeris;

v)

tarptautinių registracijų, grindžiamų ES prekių ženklu pagal 148 straipsnio 2 dalį, data ir numeris;

w)

paraiškos padalijimas pagal 44 straipsnį ir registracijos padalijimas pagal 49 straipsnį kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais įrašais dėl atskirosios registracijos, ir pirminės registracijos prekių bei paslaugų sąrašas su pakeitimais;

x)

sprendimo arba įrašo registre panaikinimas pagal 80 straipsnį, jei panaikinamas paskelbtas sprendimas arba įrašas;

y)

pranešimas apie sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimus pagal 74f straipsnį.

4.   Vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad registre be nurodytųjų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse turi būti daromi ir kiti įrašai, laikantis 123 straipsnio 4 dalies.

5.   Registras gali būti tvarkomas elektronine forma. Tarnyba renka, grupuoja, skelbia ir saugo 2 ir 3 dalyse nurodytus įrašus, įskaitant asmens duomenis, 9 dalyje nustatytais tikslais. Tarnyba užtikrina, kad registras būtų lengvai prieinamas visuomenei.

6.   Apie visus pakeitimus registre pranešama ES prekių ženklo savininkui.

7.   Pateikus prašymą ir sumokėjus mokestį, Tarnyba pateikia patvirtintus arba nepatvirtintus registro išrašus.

8.   Duomenys, susiję su 2 ir 3 dalyse nurodytais įrašais, įskaitant asmens duomenis, tvarkomi siekiant:

a)

administruoti paraiškas ir (arba) registracijas, kaip aprašyta šiame reglamente ir pagal jį priimtuose aktuose;

b)

tvarkyti viešą registrą, skirtą valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams susipažinti ir juos informuoti, kad jie galėtų naudotis šiuo reglamentu jiems suteiktomis teisėmis ir galėtų būti informuoti apie trečiosioms šalims priklausančias ankstesnes teises, ir

c)

rengti ataskaitas ir statistiką, suteikiant Tarnybai galimybę optimizuoti savo veiklą ir gerinti sistemos veikimą.

9.   Visi duomenys, įskaitant asmens duomenis, susiję su 2 ir 3 dalyse nurodytais įrašais, laikomi viešojo intereso duomenimis, ir su jais gali susipažinti visos trečiosios šalys. Dėl teisinio tikrumo priežasčių įrašai registre laikomi neribotą laiką.“;

81.

įterpiami šie straipsniai:

„87a straipsnis

Duomenų bazė

1.   Be pareigos tvarkyti registrą, kaip apibrėžta 87 straipsnyje, Tarnyba renka ir elektroninėje duomenų bazėje saugo visus pareiškėjų ar kitų procedūrų šalių pagal šį reglamentą ar pagal jį priimtus aktus pateiktus duomenis.

2.   Be asmens duomenų, įrašytų į registrą pagal 87 straipsnį, elektroninėje duomenų bazėje gali būti saugomi kiti asmens duomenys, jei tokių duomenų reikia pagal šį reglamentą arba pagal jį priimtus aktus. Tokie duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi siekiant:

a)

administruoti paraiškas ir (arba) registracijas, kaip aprašyta šiame reglamente ir pagal jį priimtuose aktuose;

b)

susipažinti su informacija, kuri yra reikalinga tam, kad būtų galima lengviau ir veiksmingiau vykdyti atitinkamas procedūras;

c)

teikti informaciją pareiškėjams ir kitoms procedūrų šalims;

d)

rengti ataskaitas ir statistiką, suteikiant Tarnybai galimybę optimizuoti savo veiklą ir gerinti sistemos veikimą.

3.   Vykdomasis direktorius nustato prieigos prie elektroninės duomenų bazės sąlygas ir būdą, kuriuo šios duomenų bazės turinys, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmens duomenis, bet įskaitant 87 straipsnyje išvardytus asmens duomenis, gali būti pateiktas automatizuotai nuskaitoma forma, įskaitant rinkliavą už tokią prieigą.

4.   Prieiga prie 2 dalyje nurodytų asmens duomenų yra ribota, ir tokie duomenys viešai neskelbiami, išskyrus tuo atveju, jei atitinkama šalis davė savo aiškų sutikimą.

5.   Visi duomenys laikomi neribotą laiką. Vis dėlto atitinkama šalis gali paprašyti pašalinti visus asmens duomenis iš duomenų bazės praėjus 18 mėnesių nuo prekių ženklo galiojimo pabaigos arba atitinkamos inter partes procedūros pabaigos. Atitinkama šalis turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar klaidingi duomenys.

87b straipsnis

Internetinė prieiga prie sprendimų

1.   Siekiant skaidrumo ir nuspėjamumo, Tarnybos sprendimai skelbiami internete, kad plačioji visuomenė būtų apie juos informuojama ir galėtų su jais susipažinti. Bet kuri procedūrų, po kurių buvo priimtas sprendimas, šalis gali prašyti pašalinti iš sprendimo asmens duomenis.

2.   Tarnyba gali suteikti internetinę prieigą prie nacionalinių ir Sąjungos teismų sprendimų, susijusių su jos uždaviniais, kad būtų didinamas visuomenės informuotumas intelektinės nuosavybės klausimais ir skatinama praktikos konvergencija. Tarnyba laikosi pirminio paskelbimo sąlygų asmens duomenų atžvilgiu.“;

82.

88 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kai su bylomis susipažįstama pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį, galima neleisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su nušalinimu arba protestu pagal 137 straipsnį, su sprendimų projektais ir nuomonėmis ir visais kitais vidiniais dokumentais, naudotais rengiant sprendimus ir nuomones, taip pat su bylos dalimis, kurių atžvilgiu atitinkama šalis parodė ypatingą suinteresuotumą išlaikyti konfidencialumą prieš pateikiant prašymą leisti susipažinti su bylomis, išskyrus atvejus, kai susipažinimas su tokiomis bylos dalimis yra pateisinamas viršesniais teisėtais susipažinimo siekiančios šalies interesais.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„5.   Susipažinti su ES prekių ženklų paraiškų ir registruotų ES prekių ženklų bylomis galima susipažįstant su dokumento originalu ar jo kopijomis arba techninėmis saugojimo priemonėmis, jei bylos saugomos tokiu būdu. Susipažinimo būdus nustato vykdomasis direktorius.

6.   Kai su bylomis susipažįstama taip, kaip numatyta 7 dalyje, prašymas susipažinti su bylomis laikomas pateiktu tik tada, kai sumokamas reikalaujamas mokestis. Mokesčio mokėti nereikia, jei su techninėmis saugojimo priemonėmis susipažįstama internetu.

7.   Su byla susipažįstama Tarnybos patalpose. Pateikus prašymą, susipažinti su byla galima išduodant bylos dokumentų kopijas. Tokios kopijos išduodamos sumokėjus mokestį. Pateikus prašymą Tarnyba už mokestį taip pat išduoda ES prekių ženklo paraiškos patvirtintas ar nepatvirtintas kopijas.

8.   Su Tarnybos tvarkomomis bylomis, susijusiomis su tarptautinėmis registracijomis, kuriose nurodyta Sąjunga, pateikus prašymą galima susipažinti nuo 152 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskelbimo datos, laikantis šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

9.   Laikydamasi 4 dalyje numatytų apribojimų, Tarnyba gavusi prašymą gali pateikti informaciją iš bylos dėl ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, ar dėl įregistruoto ES prekių ženklo, jei sumokamas mokestis. Tačiau Tarnyba gali reikalauti, kad būtų naudojamasi galimybe susipažinti su pačia byla, jei ji mano, kad tai yra tinkama atsižvelgiant į teiktinos informacijos kiekį.“;

83.

įterpiamas šis straipsnis:

„88a straipsnis

Bylų tvarkymas

1.   Tarnyba tvarko visų procedūrų, susijusių su ES prekių ženklo paraiška ar ES prekių ženklo registracija, bylas. Vykdomasis direktorius nustato, kokia forma tas bylas saugoti.

2.   Kai bylos saugomos elektronine forma, elektroninės bylos ar jų atsarginės kopijos saugomos neribotą laiką. Procedūrų šalių pateikti dokumentų originalai, kurie yra tokių elektroninių bylų pagrindas, praėjus tam tikram laikotarpiui po to, kai juos gauna Tarnyba, sunaikinami; laikotarpio trukmę nustato vykdomasis direktorius.

3.   Tais atvejais, kai (ir ta apimtimi, kuria) bylos ir bylų dalys tvarkomos kita nei elektronine forma, dokumentai arba įrodymai, sudarantys tokių bylų dalį, saugomi mažiausiai penkerius metus pasibaigus metams, kuriais paraiška atmetama arba atšaukiama ar laikoma atšaukta, kuriais pagal 47 straipsnį visiškai pasibaigia ES prekių ženklo galiojimas, pagal 50 straipsnį įregistruojamas visiškas atsisakymas nuo ES prekių ženklo teisinės apsaugos arba ES prekių ženklas visiškai pašalinamas iš registro pagal 57 straipsnio 6 dalį arba 100 straipsnio 6 dalį.“;

84.

89 straipsnis pakeičiamas taip:

„89 straipsnis

Periodiniai leidiniai

1.   Tarnyba periodiškai leidžia:

a)

Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenį, kuriame skelbiamos paraiškos ir registre padaryti įrašai, taip pat kiti duomenys, susiję su ES prekių ženklų paraiškomis ar registracijomis, kuriuos reikalaujama skelbti pagal šį reglamentą arba pagal jį priimtus aktus;

b)

Tarnybos oficialųjį leidinį, kuriame skelbiami pranešimai ir vykdomojo direktoriaus pateikta bendro pobūdžio informacija, taip pat kita šiam reglamentui arba jo įgyvendinimui svarbi informacija.

Leidiniai, nurodyti pirmos pastraipos a ir b punktuose, gali būti leidžiami elektroninėmis priemonėmis.

2.   Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenis leidžiamas vykdomojo direktoriaus nustatytinu būdu ir dažnumu.

3.   Tarnybos oficialusis leidinys leidžiamas Tarnybos kalbomis. Tačiau vykdomasis direktorius gali nuspręsti, kad tam tikra informacija Tarnybos oficialiajame leidinyje būtų paskelbta oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodoma:

a)

data, kuria reikia remtis kaip paskelbimo data Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje;

b)

kokiu būdu skelbiami su prekių ženklų registracija susiję įrašai, kuriuose nėra padaryta pakeitimų palyginti su paraiškos paskelbimu;

c)

kokia forma visuomenė gali susipažinti su Tarnybos oficialiojo leidinio leidimais.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

85.

90 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

prieš pirmą pastraipą įrašomas skaičius „1“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„2.   Tarnyba neima mokesčio už informacijos pateikimą ar leidimą susipažinti su bylomis.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato išsamią tvarką, kaip Tarnyba ir valstybių narių valdžios institucijos turi tarpusavyje keistis informacija ir leidžia susipažinti su bylomis, atsižvelgiant į apribojimus, kurie taikomi susipažinimui su ES prekių ženklų paraiškų ar registracijų bylomis pagal 88 straipsnį, kai susipažinti su byla leidžiama trečiosioms šalims. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

86.

92 straipsnio 2–4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies antram sakiniui, fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie neturi gyvenamosios vietos ar pagrindinės verslo vietos arba faktiškų ir veikiančių pramoninių ar komercinių padalinių Europos ekonominėje erdvėje, pagal 93 straipsnio 1 dalį yra atstovaujami Tarnyboje atliekant visas šiame reglamente numatytas procedūras, išskyrus ES prekių ženklo paraiškos padavimą.

3.   Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Europos ekonominėje erdvėje turi savo gyvenamąją arba pagrindinio verslo vietą, arba faktiškus ir veikiančius pramoninius ir komercinius padalinius, gali būti atstovaujami Tarnyboje darbuotojo. Juridinio asmens darbuotojas, kuriam taikoma ši dalis, gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, palaikantiems ekonominius ryšius su pirmuoju juridiniu asmeniu, net jeigu tie kiti juridiniai asmenys Europos ekonominėje erdvėje neturi nei savo gyvenamosios ar pagrindinės verslo vietos, nei faktiškų ir veikiančių pramoninių ir komercinių padalinių. Darbuotojai, kurie atstovauja asmenims, kaip apibrėžta šioje dalyje, Tarnybos prašymu arba, atitinkamais atvejais, procedūrų šalies prašymu, jai pateikia prie bylų pridedamą pasirašytą įgaliojimą.

4.   Kai kartu veikia daugiau nei vienas pareiškėjas arba daugiau nei viena trečioji šalis, paskiriamas bendras atstovas.“;

87.

93 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims Tarnyboje gali tik:

a)

praktikuojantis teisininkas, kurio kvalifikacija pripažįstama vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kuris turi savo verslo vietą Europos ekonominėje erdvėje, jei jis tokioje valstybėje narėje turi teisę būti atstovu prekių ženklų klausimais;

b)

profesionalūs atstovai, kurių vardai ir pavardės įrašyti sąraše, kurį tuo tikslu tvarko Tarnyba.

Tarnyboje atstovaujantys asmenys, Tarnybai arba atitinkamais atvejais kitai procedūrų šaliai paprašius, jai pateikia prie bylų pridedamą pasirašytą įgaliojimą.

2.   Į profesionalių atstovų sąrašą gali būti įtrauktas kiekvienas fizinis asmuo, atitinkantis šias sąlygas:

a)

jis yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių narių pilietis;

b)

jo verslo vieta ar darbo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje;

c)

jis turi teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Jeigu atitinkamoje valstybėje šios teisės suteikimui nėra būtina turėti specialią profesinę kvalifikaciją, asmenys, pareiškę norą būti įtraukti į sąrašą, vykdantys veiklą prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba tose centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose, turi būti tuo nuolat vertęsi ne trumpiau kaip penkerius metus. Tačiau iš tų asmenų, kurių profesinė kvalifikacija atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba tose centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose yra oficialiai pripažįstama pagal atitinkamos valstybės nustatytus teisės aktus, profesinės veiklos patirties nereikalaujama.“;

b)

4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Vykdomasis direktorius gali atleisti nuo:

a)

2 dalies c punkto antrame sakinyje išdėstyto reikalavimo, jeigu kandidatas pateikia įrodymų, kad jis reikalaujamą kvalifikaciją yra įgijęs kitu būdu;

b)

2 dalies a punkte nustatyto reikalavimo aukštos kvalifikacijos specialistų atveju, jei tenkinami 2 dalies b ir c punktuose nustatyti reikalavimai.

5.   Asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo jam paprašius arba netekus kompetencijos atstovauti. Profesionalių atstovų sąrašo pakeitimai paskelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.“;

88.

įterpiamas šis straipsnis:

„93a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

a)

92 straipsnio 4 dalyje nurodyto bendro atstovo skyrimo sąlygos ir tvarka;

b)

sąlygos, kuriomis 92 straipsnio 3 dalyje nurodyti darbuotojai ir 93 straipsnio 1 dalyje nurodyti profesionalūs atstovai pateikia Tarnybai pasirašytą įgaliojimą, kad galėtų atstovauti, ir to įgaliojimo turinys;

c)

aplinkybės, kuriomis asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo, kaip nurodyta 93 straipsnio 5 dalyje.“;

89.

X dalies 1 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„Sąjungos taisyklių dėl jurisdikcijos taikymas ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas“;

90.

94 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Sąjungos taisyklių dėl jurisdikcijos taikymas ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas“;

b)

1 dalyje žodžiai „Reglamentas (EB) Nr. 44/2001“ pakeičiami žodžiais „Sąjungos taisyklės dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai;

c)

papildoma šia dalimi:

„3.   Šiame reglamente nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 apima atitinkamais atvejais Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, sudarytą 2005 m. spalio 19 d.“;

91.

96 straipsnio c punkte žodžiai „9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje“ pakeičiami žodžiais „9b straipsnio 2 dalyje“;

92.

99 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   96 straipsnio a ir c punktuose nurodytose bylose pareiškimai, susiję su ES prekių ženklo panaikinimu, pateikti ne kaip priešieškiniai, priimami tuo atveju, kai atsakovas nurodo, kad ES prekių ženklą galima panaikinti dėl to, kad ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas tuo metu, kai buvo pateiktas ieškinys dėl teisių pažeidimo.“;

93.

100 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   ES prekių ženklų teismas, kuriame buvo pareikštas priešieškinis dėl ES prekių ženklo panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, priešieškinio nenagrinėja, kol suinteresuota šalis arba teismas neinformuoja Tarnybos apie datą, kada buvo pareikštas priešieškinis. Tarnyba įrašo tą informaciją į registrą. Jeigu anksčiau, nei buvo pateiktas priešieškinis, Tarnybai jau buvo pateiktas prašymas panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu, Tarnyba apie tai informuoja teismą ir teismas sustabdo procesinius veiksmus pagal 104 straipsnio 1 dalį, kol dėl prašymo bus priimtas galutinis sprendimas arba prašymas bus atsiimtas.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Jeigu ES prekių ženklų teismas dėl priešieškinio panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu yra priėmęs sprendimą, kuris tapo galutiniu, teismas arba bet kuri nacionalinių procedūrų šalis sprendimo kopiją nedelsdama nusiunčia Tarnybai. Tarnyba arba bet kuri kita suinteresuota šalis gali paprašyti informacijos apie tokį persiuntimą. Tarnyba įrašo informaciją apie sprendimą į registrą ir imasi būtinų priemonių, kad įvykdytų jo rezoliucinę dalį.“;

94.

101 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visiems su prekių ženklu susijusiems klausimams, kurių nereglamentuoja šis reglamentas, susijęs ES prekių ženklų teismas taiko taikytiną nacionalinę teisę.“;

95.

102 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   ES prekių ženklų teismas taip pat gali taikyti priemones ar priimti nutarimus pagal taikytiną teisę, kurie, jo nuomone, yra tinkami atsižvelgiant į bylos aplinkybes.“;

96.

antraštė „4 skyrius. Pereinamojo laikotarpio nuostata“ ir 108 straipsnis išbraukiami;

97.

113 straipsnis pakeičiamas taip:

„113 straipsnis

Prašymo atlikti pavertimą pateikimas, paskelbimas ir perdavimas

1.   Prašymas atlikti pavertimą Tarnybai pateikiamas per atitinkamą laikotarpį pagal 112 straipsnio 4, 5 ar 6 dalį; prašyme nurodomi pavertimo motyvai pagal 112 straipsnio 1 dalies a ar b punktą, valstybė narė, kurios atžvilgiu prašoma atlikti pavertimą, ir prekės bei paslaugos, kurioms taikomas pavertimas. Jei pavertimo prašoma nepratęsus registracijos galiojimo, 112 straipsnio 5 dalyje numatytas trijų mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną po paskutinės prašymų pratęsti galiojimą pateikimo dienos pagal 47 straipsnio 3 dalį. Prašymas atlikti pavertimą laikomas pateiktu tik tada, kai sumokėtas pavertimo mokestis.

2.   Kai prašymas atlikti pavertimą susijęs su ES prekių ženklo paraiška, kuri jau buvo paskelbta, arba kai prašymas atlikti pavertimą susijęs su ES prekių ženklu, apie tokio prašymo gavimą įrašoma registre, o prašymas atlikti pavertimą paskelbiamas.

3.   Tarnyba patikrina, ar pavertimas, kurį prašoma atlikti, atitinka šiame reglamente, visų pirma 112 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas bei formalius reikalavimus, nurodytus įgyvendinimo akte, priimtame pagal šio straipsnio 6 dalį. Kai prašymui nustatytos sąlygos netenkinamos, Tarnyba nurodo pareiškėjui trūkumus. Jei per Tarnybos nustatytiną laiką trūkumai nepašalinami, Tarnyba prašymą atlikti pavertimą atmeta. Jei taikoma 112 straipsnio 2 dalis, Tarnyba atmeta prašymą atlikti pavertimą kaip nepriimtiną tik tų valstybių narių atžvilgiu, kurių atveju pagal tą nuostatą pavertimas negali būti atliktas. Jei per atitinkamą trijų mėnesių laikotarpį nesumokamas pavertimo mokestis pagal 112 straipsnio 4, 5 ar 6 dalį, Tarnyba pareiškėjui praneša, kad prašymas atlikti pavertimą laikomas nepateiktu.

4.   Jei Tarnyba arba ES prekių ženklų teismas atsisakė registruoti ES prekių ženklo paraišką arba paskelbė ES prekių ženklą negaliojančiu remdamasis absoliučiais pagrindais nurodydamas valstybės narės kalbą, visų valstybių narių, kuriose ta kalba yra viena iš oficialiųjų kalbų, atveju pavertimo galimybė atmetama pagal 112 straipsnio 2 dalį. Jei Tarnyba arba ES prekių ženklų teismas atsisakė registruoti ES prekių ženklo paraišką arba paskelbė ES prekių ženklą negaliojančiu remdamasis absoliučiais pagrindais, kurie, kaip nustatyta, taikomi visoje Sąjungoje, arba remdamasi ankstesniu ES prekių ženklu ar kita Sąjungos pramoninės nuosavybės teise, pavertimo galimybė pagal 112 straipsnio 2 dalį atmetama visų valstybių narių atžvilgiu.

5.   Jei prašymas atlikti pavertimą atitinka šio straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, Taryba perduoda prašymą atlikti pavertimą ir 84 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, kurių atveju prašymas buvo nustatytas priimtinu. Tarnyba praneša pareiškėjui perdavimo datą.

6.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsami informacija, kuri turi būti pateikta prašyme atlikti ES prekių ženklo paraiškos arba registruoto ES prekių ženklo pavertimą nacionaline prekių ženklo paraiška pagal 1 dalį;

b)

išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant prašymą atlikti pavertimą pagal 2 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

98.

114 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   ES prekių ženklo paraiškai arba ES prekių ženklui, perduotam pagal 113 straipsnį, netaikomi nacionalinės teisės numatyti formalūs reikalavimai, kurie skiriasi nuo šiame reglamente ar pagal šį reglamentą priimtuose aktuose keliamų reikalavimų arba juos papildo.“;

99.

115 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Tarnyba yra Sąjungos agentūra.“;

100.

116 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nedarant poveikio 1 daliai, Tarnyba gali pasitelkti deleguotuosius nacionalinius ekspertus arba kitus Tarnyboje nedirbančius darbuotojus. Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriame nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į Tarnybą taisyklės.“;

101.

117 straipsnyje žodis „Tarnybai“ pakeičiamas žodžiais „Tarnybai ir jos darbuotojams“;

102.

119 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Protestas ir prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pateikiami viena iš Tarnybos kalbų.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„5a.   Nedarant poveikio 5 daliai:

a)

visi prašymai arba pareiškimai, susiję su ES prekių ženklo paraiška, gali būti pateikiami ta kalba, kuria buvo paduota to ES prekių ženklo paraiška, arba antrąja kalba, kurią pareiškėjas nurodė savo paraiškoje;

b)

visi prašymai arba pareiškimai, susiję su registruotu ES prekių ženklu, gali būti pateikiami viena iš Tarnybos kalbų.

Tačiau kai prašymas pateikiamas naudojantis Tarnybos pateikta forma, nurodyta 79b straipsnio 2 dalyje, galima naudoti bet kuria iš Sąjungos oficialiųjų kalbų parengtą formą, su sąlyga, kad jos tekstinės dalys pildomos viena iš Tarnybos kalbų.“;

c)

6 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Vertimas parengiamas per vieną mėnesį nuo protesto laikotarpio pabaigos arba nuo prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pateikimo datos.“;

d)

papildoma šiomis dalimis:

„8.   Nedarant poveikio 4 ir 7 dalims ir jeigu nenustatyta kitaip, vykdant rašytines procedūras Tarnyboje šalys gali naudoti bet kurią iš Tarnybos kalbų. Jeigu pasirenkama ne ta kalba, kuria vykdomos procedūros, per vieną mėnesį nuo dokumento originalo pateikimo dienos šalis pateikia vertimą į tą kalbą. Jeigu pareiškėjas, norintis įregistruoti ES prekių ženklą, yra vienintelė procedūrų Tarnyboje šalis, o ES prekių ženklo paraiška paduota kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, vertimas gali būti pateiktas ir antrąja kalba, kurią pareiškėjas yra nurodęs savo paraiškoje.

9.   Vykdomasis direktorius nustato, kokiu būdu vertimai turi būti patvirtinami.

10.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

kokia apimtimi rašytiniame procese Tarnyboje naudojamus patvirtinamuosius dokumentus galima teikti bet kuria iš Sąjungos kalbų ir kada reikia pateikti vertimą;

b)

Tarnybai pateiktinų vertimų būtini standartai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

103.

120 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Įgyvendinimo reglamentas“ pakeičiami žodžiais „pagal šį reglamentą priimtas aktas“;

104.

122 straipsnis išbraukiamas.

105.

123 straipsnis pakeičiamas taip:

„123 straipsnis

Skaidrumas

1.   Tarnybos saugomiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (17).

2.   Valdančioji taryba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

3.   Sprendimai, kuriuos Tarnyba priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti apskųsti Europos ombudsmenui arba dėl jų pareikštas ieškinys Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4.   Tarnybos vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (18).

(17)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43)."

(18)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“;"

106.

įterpiamas šis straipsnis:

„123a straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtos saugumo taisyklės

Tarnyba taiko saugumo principus, išdėstytus Europos Sąjungos įslaptintos informacijos (ESĮI) ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtose Komisijos saugumo taisyklėse, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (19) ir 2015/444 (20). Saugumo principai taikomi, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatoms.

(19)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41)."

(20)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).“;"

107.

XII dalyje įterpiamas šis skyrius:

„1a SKYRIUS

Tarnybos užduotys ir bendradarbiavimas siekiant skatinti konvergenciją

123b straipsnis

Tarnybos užduotys

1.   Tarnybai nustatomos šios užduotys:

a)

šiuo reglamentu nustatytos ES prekių ženklų sistemos administravimas ir populiarinimas;

b)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 6/2002 (21) nustatytos Europos Sąjungos dizaino sistemos administravimas ir populiarinimas;

c)

prekių ženklų ir dizaino srityse taikomos praktikos ir priemonių konvergencijos skatinimas, bendradarbiaujant su valstybių narių centrinėmis pramoninės nuosavybės tarnybomis, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą;

d)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 386/2012 (22) nurodytos užduotys;

e)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/28/ES (23) jai nustatytos užduotys.

2.   Vykdydama 1 dalyje jai priskirtas užduotis, Tarnyba bendradarbiauja su institucijomis, valdžios institucijomis, įstaigomis, pramoninės nuosavybės tarnybomis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

3.   Tarnyba gali teikti savanoriškas mediacijos paslaugas, kad padėtų šalims pasiekti draugišką susitarimą.

123c straipsnis

Bendradarbiavimas siekiant skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją

1.   Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos bei Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją prekių ženklų ir dizaino srityje.

Nedarant poveikio 3 daliai, šis bendradarbiavimas visų pirma apima šias veiklos sritis:

a)

bendrų ekspertizės standartų rengimą;

b)

bendrų ar sujungtų duomenų bazių ir portalų, skirtų susipažinimui su informacija, jos paieškai ir klasifikacijai Sąjungos mastu, kūrimą;

c)

nuolatinį duomenų ir informacijos teikimą ir keitimąsi jais, įskaitant duomenų ir informacijos teikimą b punkte nurodytoms duomenų bazėms ir portalams;

d)

bendrų standartų ir praktikos nustatymą, siekiant užtikrinti procedūrų ir sistemų sąveikumą visoje Sąjungoje ir didinti jų nuoseklumą, veiksmingumą ir efektyvumą;

e)

dalijimąsi informacija apie pramoninės nuosavybės teises ir procedūras, įskaitant tarpusavio paramą pagalbos tarnyboms ir informacijos centrams;

f)

keitimąsi technine kompetencija ir pagalba a–e punktuose nurodytose srityse.

2.   Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba apibrėžia ir koordinuoja Sąjungos ir valstybių narių interesus atitinkančius projektus 1 ir 6 dalyse nurodytose srityse ir pakviečia valstybių narių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą dalyvauti tuose projektuose.

Apibrėžiant projektą nurodomos visų dalyvaujančių valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybų, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos ir Tarnybos konkrečios pareigos ir atsakomybė. Tarnyba konsultuojasi su naudotojų atstovais, visų pirma projektų apibrėžimo ir jų rezultatų įvertinimo etapais.

3.   Valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba gali pasinaudoti galimybe nedalyvauti, apriboti arba laikinai sustabdyti savo bendradarbiavimą projektuose, nurodytuose 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Pasinaudodamos pirmoje pastraipoje numatytomis galimybėmis, valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba pateikia Tarnybai rašytinį pareiškimą, kuriame paaiškina savo sprendimo priežastis.

4.   Įsipareigojusios dalyvauti tam tikruose projektuose, valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, nedarant poveikio 3 daliai, veiksmingai dalyvauja 2 dalyje nurodytuose projektuose, siekdamos užtikrinti, kad jie būtų rengiami, veiktų, būtų sąveikūs ir būtų atnaujinami.

5.   Tarnyba teikia finansinę paramą 2 dalyje nurodytiems projektams tiek, kiek tai būtina 4 dalies tikslais siekiant užtikrinti veiksmingą valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybų ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos dalyvavimą tuose projektuose. Ta finansinė parama gali būti teikiama dotacijų ir nepiniginių įnašų forma. Bendra finansavimo suma neviršija 15 % Tarnybos metinių pajamų. Dotacijų gavėjai yra valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba. Dotacijos gali būti suteikiamos neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus laikantis Tarnybai taikomų finansinių taisyklių ir dotacijų procedūrų principų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (24) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/2012 (25).

6.   Tarnyba ir atitinkamos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos savanoriškai tarpusavyje bendradarbiauja, siekdamos didinti informuotumą apie prekių ženklų sistemą ir kovą su klastojimu. Toks bendradarbiavimas apima projektus, kuriais siekiama visų pirma įgyvendinti pripažintus standartus bei praktiką ir organizuoti švietimo bei mokomąją veiklą. Finansinė parama tiems projektams yra 5 dalyje nurodytos bendros finansavimo sumos dalis. Mutatis mutandis taikomos 2–5 dalys.

(21)  2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002 1 5, p. 1)."

(22)  2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 386/2012 dėl su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas), įskaitant Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų (OL L 129, 2012 5 16, p. 1)."

(23)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (OL L 299, 2012 10 27, p. 5)."

(24)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1)."

(25)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).“;"

108.

XII dalies 2 ir 3 skyriai pakeičiami taip:

„2 SKYRIUS

Valdančioji taryba

124 straipsnis

Valdančiosios tarybos funkcijos

1.   Nedarant poveikio 5 skyriuje nurodytoms Biudžeto komitetui priskirtoms funkcijoms, Valdančioji taryba vykdo šias funkcijas:

a)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies c punktą pateiktu projektu, priima Tarnybos kitų metų metinę darbo programą, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, ir priimtą metinę darbo programą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

b)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies e punktą pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, vykdomajam direktoriui ir atitinkamam Europos Parlamento komitetui pasikeitus nuomonėmis, priima Tarnybos daugiametę strateginę programą, į kurią įtraukiama Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo strategija, ir priimtą daugiametę strateginę programą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

c)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies g punktą pateiktu projektu, priima metinę ataskaitą ir priimtą metinę ataskaitą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams;

d)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies h punktą pateiktu projektu, priima daugiametį personalo politikos planą;

e)

naudojasi įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal 123c straipsnio 2 dalį;

f)

naudojasi įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal 139 straipsnio 5 dalį;

g)

priima interesų konfliktų prevencijos ir valdymo Tarnyboje taisykles;

h)

laikydamasi 2 dalies, Tarnybos personalo atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie Tarnybos nuostatais suteikiami paskyrimų tarnybai, o Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis suteikiami tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

i)

priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles siekiant, kad įsigaliotų Tarnybos nuostatos ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, laikantis Tarnybos nuostatų 110 straipsnio;

j)

sudaro 129 straipsnio 2 dalyje numatytą kandidatų sąrašą;

k)

užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų, 165a straipsnyje nurodytų vertinimų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) atliktų tyrimų išvadas bei rekomendacijas;

l)

su ja konsultuojamasi prieš priimant Tarnyboje atliekamos ekspertizės gaires ir kitais šiame reglamente numatytais atvejais;

m)

kai ji mano, kad tai būtina, teikia nuomones ir prašymus pateikti informaciją vykdomajam direktoriui ir Komisijai.

2.   Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 142 straipsniu, Valdančioji taryba priima sprendimą, pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo vykdomajam direktoriui ir apibrėžia sąlygas, kuriomis tas paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimas gali būti sustabdytas.

Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus subdeleguoti.

Kai to reikia atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, Valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą vykdomajam direktoriui bei pastarojo įvykdytą paskyrimų tarnybos įgaliojimų subdelegavimą ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam iš savo narių arba personalo nariui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

125 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.   Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai, vienas Europos Parlamento atstovas ir jų atitinkami pakaitiniai nariai.

2.   Valdančiosios tarybos nariams, laikantis jos darbo tvarkos taisyklių, gali padėti patarėjai arba ekspertai.

126 straipsnis

Valdančiajai tarybai pirmininkaujantis asmuo

1.   Valdančioji taryba iš savo narių renka pirmininkaujantį asmenį ir pirmininkaujančio asmens pavaduotoją. Valdančiajai tarybai pirmininkaujančio asmens pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininkaujantį asmenį, jeigu pastarasis negali eiti savo pareigų.

2.   Pirmininkaujančio asmens ir pirmininkaujančio asmens pavaduotojo kadencija yra ketveri metai. Kadencija gali būti vieną kartą pratęsta. Tačiau jeigu kuriuo nors savo kadencijos metu jie netenka Valdančiosios tarybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

127 straipsnis

Posėdžiai

1.   Valdančiosios tarybos posėdžius sušaukia jai pirmininkaujantis asmuo.

2.   Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip.

3.   Eilinis Valdančiosios tarybos posėdis rengiamas bent kartą per metus. Be to, ji į posėdį renkasi jai pirmininkaujančio asmens iniciatyva arba Komisijos ar vieno trečdalio valstybių narių prašymu.

4.   Valdančioji taryba priima darbo tvarkos taisykles.

5.   Valdančioji taryba sprendimus priima absoliučiąja savo narių balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba įgaliota priimti pagal 124 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 126 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 2 ir 4 dalis, reikalinga dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma. Abiem atvejais kiekvienas narys turi po vieną balsą.

6.   Valdančioji taryba į savo posėdžius gali kviesti stebėtojus.

7.   Valdančiosios tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Tarnyba.

3 SKYRIUS

Vykdomasis direktorius

128 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus funkcijos

1.   Tarnybai vadovauja vykdomasis direktorius. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai.

2.   Nedarant poveikio Komisijos, Valdančiosios tarybos ir Biudžeto komiteto įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti Vyriausybės ar jokios kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

3.   Vykdomasis direktorius yra teisinis Tarnybos atstovas.

4.   Vykdomasis direktorius visų pirma vykdo šias funkcijas, kurios gali būti deleguotos:

a)

imasi visų būtinų veiksmų, įskaitant administracinių vidaus tvarkos taisyklių priėmimą ir pranešimų skelbimą, reikalingų Tarnybos veikimui užtikrinti;

b)

įgyvendina Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus;

c)

rengia metinės darbo programos projektą, kuriame nurodomi numatomi kiekvienos veiklos srities žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, ir po konsultacijų su Komisija pateikia jį Valdančiajai tarybai;

d)

teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymus pagal 123c straipsnio 2 dalį;

e)

rengia daugiametės strateginės programos, į kurią įtraukiama Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo strategija, projektą ir po konsultacijų su Komisija bei pasikeitimo nuomonėmis su atitinkamu Europos Parlamento komitetu pateikia jį Valdančiajai tarybai;

f)

įgyvendina metinę darbo programą bei daugiametę strateginę programą ir jų įgyvendinimo ataskaitas teikia Valdančiajai tarybai;

g)

rengia Tarnybos veiklos metinę ataskaitą ir teikia ją tvirtinti Valdančiajai tarybai;

h)

rengia daugiamečio personalo politikos plano projektą ir po konsultacijų su Komisija teikia jį Valdančiajai tarybai;

i)

rengia veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų, taip pat į OLAF atliktų tyrimų išvadas, ir du kartus per metus Komisijai bei Valdančiajai tarybai teikia padarytos pažangos ataskaitas;

j)

užtikrina, kad būtų saugomi Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos bei kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas, ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines bei finansines sankcijas;

k)

rengia Tarnybos kovos su sukčiavimu strategiją ir teikia ją tvirtinti Biudžeto komitetui;

l)

kad būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas, prireikus teikia teisinius klausimus išplėstinei Apeliacinei tarybai (toliau – Didžioji taryba), visų pirma jei Apeliacinės tarybos tuo klausimu priėmė skirtingus sprendimus;

m)

sudaro Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatas ir vykdo biudžetą;

n)

naudojasi Valdančiosios tarybos pagal 124 straipsnio 1 dalies h punktą jam suteiktais įgaliojimais personalo klausimais;

o)

naudojasi įgaliojimais, kurie jam suteikti pagal 26 straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 75 straipsnio 2 dalį, 78 straipsnio 5 dalį, 79, 79b, 79c straipsnius, 87 straipsnio 4 dalį, 87a straipsnio 3 dalį, 88 straipsnio 5 dalį, 88a, 89 straipsnius, 93 straipsnio 4 dalį, 119 straipsnio 9 dalį, 144 straipsnį, 144a straipsnio 1 dalį, 144b straipsnio 2 dalį ir 144c straipsnį laikydamasis šiame reglamente ir pagal šį reglamentą priimtuose aktuose nustatytų kriterijų.

5.   Vykdomajam direktoriui padeda vienas ar daugiau vykdomojo direktoriaus pavaduotojų. Jeigu vykdomojo direktoriaus nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Valdančiosios tarybos nustatyta tvarka jį pakeičia vykdomojo direktoriaus pavaduotojas arba vienas iš vykdomojo direktoriaus pavaduotojų.

129 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus paskyrimas, atleidimas iš pareigų ir kadencijos pratęsimas

1.   Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip Tarnybos laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

2.   Vykdomąjį direktorių iš Valdančiosios tarybos pasiūlytų kandidatų sąrašo taikydama viešą ir skaidrią atrankos procedūrą skiria Taryba, spręsdama paprastąja balsų dauguma. Prieš jį paskiriant, Valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas gali būti pakviestas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių užduotus klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Tarnybai atstovauja Valdančiajai tarybai pirmininkaujantis asmuo.

Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik Tarybos sprendimu, kurį ji priima remdamasi Valdančiosios tarybos pasiūlymu.

3.   Vykdomojo direktoriaus kadencija – penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Valdančioji taryba atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir į būsimas Tarnybos užduotis bei spręstinus klausimus.

4.   Atsižvelgdama į 3 dalyje nurodytą įvertinimą, Taryba gali vieną kartą ir ne ilgiau kaip penkeriems metams pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.

5.   Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visai jo kadencijai nebegali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.   Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas arba vykdomojo direktoriaus pavaduotojai skiriami ir atleidžiami iš pareigų taip, kaip numatyta 2 dalyje, pasikonsultavus su vykdomuoju direktoriumi ir, kai taikoma, su išrinktuoju vykdomuoju direktoriumi. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencija – penkeri metai. Taryba, pasikonsultavusi su vykdomuoju direktoriumi, gali ją pratęsti vieną kartą ir ne ilgiau kaip penkeriems metams.“;

109.

130 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

už registrą atsakingas departamentas;“;

b)

papildoma šiuo punktu:

„f)

bet kuris kitas tuo tikslu vykdomojo direktoriaus paskirtas padalinys ar asmuo.“;

110.

131 straipsnyje nuoroda „36, 37 ir 68 straipsniuose“ pakeičiama nuoroda „36, 37, 68 ir 74c straipsniuose“;

111.

132 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Sprendimus, susijusius su išlaidomis arba procedūromis, priima vienas narys.“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokių tiksliai rūšių sprendimus turi priimti vienas narys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

112.

133 straipsnis pakeičiamas taip:

„133 straipsnis

Už registrą atsakingas departamentas

1.   Už registrą atsakingas departamentas yra atsakingas už sprendimų dėl registro įrašų priėmimą.

2.   Be to, jis yra atsakingas už 93 straipsnio 2 dalyje nurodyto profesionalių atstovų sąrašo tvarkymą.

3.   Departamento sprendimus priima vienas jo narys.“;

113.

134 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Anuliavimo skyrius yra atsakingas už priėmimą sprendimų, susijusių su:

a)

prašymais panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu;

b)

prašymais perleisti ES prekių ženklą, kaip numatyta 18 straipsnyje.“;

b)

2 dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Sprendimus, susijusius su išlaidomis arba su procedūromis, kaip nurodyta pagal 132 straipsnio 2 dalį priimtuose aktuose, priima vienas narys.“;

114.

įterpiamas šis straipsnis:

„134a straipsnis

Bendroji kompetencija

Šiuo reglamentu reikalaujamus sprendimus, kurie nepriklauso eksperto, Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba už registrą atsakingo departamento kompetencijai, priima bet kuris vykdomojo direktoriaus tuo tikslu paskirtas pareigūnas ar padalinys.“;

115.

135 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apeliacinės tarybos yra atsakingos už sprendimus, priimamus dėl apeliacijų, kurios paduotos dėl sprendimų, priimtų pagal 131–134a straipsnius.“;

b)

2 dalyje žodžiai „išplėstinė Taryba“ pakeičiami žodžiais „Didžioji taryba“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Didžiosios tarybos jurisdikcijai priklausančios specialios bylos nustatomos, atsižvelgiant į bylos teisinį sudėtingumą ar svarbą arba specifines tai pagrindžiančias aplinkybes. Tokias bylas Didžiajai tarybai gali perduoti:

a)

Apeliacinių tarybų organas, nurodytas 136 straipsnio 4 dalies a punkte, arba

b)

bylą nagrinėjanti taryba.“;

d)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Didžioji taryba taip pat yra įpareigota teikti pagrįstas nuomones dėl teisės klausimų, kuriuos jai pateikia vykdomasis direktorius pagal 128 straipsnio 4 dalies l punktą.“;

e)

5 dalyje išbraukiamas paskutinis sakinys;

116.

136 straipsnis pakeičiamas taip:

„136 straipsnis

Apeliacinių tarybų narių nepriklausomumas

1.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir taryboms pirmininkaujantys asmenys skiriami penkerių metų kadencijai, laikantis 129 straipsnyje nustatytos vykdomojo direktoriaus skyrimo tvarkos. Šios kadencijos metu jie negali būti atleisti iš pareigų, nebent tam yra svarbių priežasčių ir Teisingumo Teismas juos paskyrusios institucijos teikimu priima sprendimą dėl atleidimo iš pareigų.

2.   Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus Apeliacinių tarybų pirmininko veiklą, jo kadencija gali būti vieną kartą pratęsta papildomam penkerių metų laikotarpiui arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

3.   Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančių asmenų veiklą ir pasikonsultavus su Apeliacinių tarybų pirmininku, jų kadencija gali būti pratęsiama papildomiems penkerių metų laikotarpiams arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

4.   Apeliacinių tarybų pirmininkas vykdo šias vadovaujamas ir organizacines funkcijas:

a)

pirmininkauja Apeliacinių tarybų prezidiumui (toliau – prezidiumas), atsakingam už tarybų taisyklių nustatymą ir darbo organizavimą;

b)

užtikrina prezidiumo sprendimų įgyvendinimą;

c)

skiria bylas tarybai, remdamasis prezidiumo nustatytais objektyviais kriterijais;

d)

vykdomajam direktoriui perduoda tarybų išlaidų poreikius, kad būtų galima sudaryti išlaidų sąmatas.

Apeliacinių tarybų pirmininkas pirmininkauja Didžiajai tarybai.

5.   Apeliacinių tarybų narius penkerių metų laikotarpiui skiria Valdančioji taryba. Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus jų veiklą ir pasikonsultavus su Apeliacinių tarybų pirmininku, jų kadencija gali būti pratęsiama papildomiems penkerių metų laikotarpiams arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

6.   Apeliacinių tarybų nariai negali būti atleisti iš pareigų, nebent tam yra svarbių priežasčių; sprendimą dėl atleidimo iš pareigų priima Teisingumo Teismas, kai bylą jam perduoda Valdančioji taryba, remdamasi Apeliacinių tarybų pirmininko rekomendacija ir pasikonsultavus su tarybai, kuriai priklauso atitinkamas narys, pirmininkaujančiu asmeniu.

7.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys bei jų nariai yra nepriklausomi. Priimdami sprendimus jie neprivalo vykdyti jokių nurodymų.

8.   Didžiosios tarybos priimti sprendimai dėl apeliacijų ar jos nuomonės teisės klausimais, kuriuos jai pateikia vykdomasis direktorius pagal 135 straipsnį, yra privalomi 130 straipsnyje nurodytiems Tarnybos sprendimų priėmimo organams.

9.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys bei jų nariai negali būti ekspertais arba Protestų skyrių, už registrą atsakingo departamento arba Anuliavimo skyrių nariais.“;

117.

įterpiamas šis straipsnis:

„136a straipsnis

Apeliacinių tarybų prezidiumas ir Didžioji taryba

1.   Prezidiumą sudaro jam pirmininkaujantis Apeliacinių tarybų pirmininkas, taryboms pirmininkaujantys asmenys ir tarybų nariai, kuriuos kiekvieniems kalendoriniams metams renka visi tarybų nariai iš visų narių sąrašo, išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis. Tokiu būdu išrinktų tarybų narių skaičius sudaro ketvirtį tarybų narių skaičiaus, be Apeliacinių tarybų pirmininko ir taryboms pirmininkaujančių asmenų, prireikus suapvalinant tą skaičių iki artimiausio didesnio sveiko skaičiaus.

2.   135 straipsnio 2 dalyje nurodytą Didžiąją tarybą sudaro devyni nariai, įskaitant Apeliacinių tarybų pirmininką, taryboms pirmininkaujančius asmenis, prieš bylos perdavimą Didžiajai tarybai paskirtą pranešėją (jei jis buvo paskirtas) ir narius, rotacijos principu atrinktus iš sąrašo, į kurį įtraukti visi Apeliacinių tarybų nariai, išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis.“;

118.

įterpiamas šis straipsnis:

„136b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai apibrėžiamas Apeliacinių tarybų darbo organizavimas, įskaitant prezidiumo įsteigimą ir jo vaidmenį, Didžiosios tarybos sudėtį ir taisykles dėl kreipimosi į ją, ir apibrėžiamos sąlygos, kuriomis sprendimus turi priimti vienas narys pagal 135 straipsnio 2 ir 5 dalis.“;

119.

įterpiamas šis straipsnis:

„137a straipsnis

MEDIAcijos centras

1.   123b straipsnio 3 dalies tikslais Tarnyba gali įsteigti MEDIAcijos centrą (toliau – Centras).

2.   Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali savanoriškai naudotis Centro paslaugomis, siekdamas taikiu abipusiu susitarimu išspręsti ginčus, remdamasis šiuo reglamentu ar Reglamentu (EB) Nr. 6/2002.

3.   Šalys kreipiasi dėl mediacijos pateikdamos bendrą prašymą. Prašymas laikomas pateiktu tik tada, kai sumokama atitinkama rinkliava. Vykdomasis direktorius nustato mokėtiną sumą pagal 144 straipsnio 1 dalį.

4.   Tais atvejais, kai ginčai yra nagrinėjami Protesto skyriuose, Anuliavimo skyriuose arba Tarnybos Apeliacinėse tarybose, bendras mediacijos prašymas gali būti pateiktas bet kuriuo metu po to, kai buvo pateiktas protestas, prašymas panaikinti ženklą ar prašymas paskelbti jį negaliojančiu arba apeliacija dėl Protesto skyrių ar Anuliavimo skyrių sprendimų.

5.   Atitinkamos procedūros sustabdomos, o terminų, išskyrus taikytino mokesčio sumokėjimo terminus, skaičiavimas pertraukiamas nuo bendro mediacijos prašymo pateikimo dienos. Terminai toliau skaičiuojami nuo dienos, kurią atnaujinamos procedūros.

6.   Šalių paprašoma iš 12 dalyje nurodyto sąrašo bendrai paskirti mediatorių, nurodžiusį, kad jis moka kalbą, kuria atitinkamu atveju vykdoma mediacija. Jei šalys po prašymo tai padaryti per 20 dienų mediatoriaus nepaskiria, laikoma, kad mediacija nepavyko.

7.   Šalys ir mediatorius mediacijos susitarime patvirtina išsamią mediacijos tvarką.

8.   MEDIAtorius užbaigia mediacijos procedūras tuomet, kai tik šalys pasiekia susitarimą arba viena iš šalių pareiškia, kad nori nutraukti mediacijos procedūras, arba mediatorius nustato, kad šalims tokio susitarimo pasiekti nepavyko.

9.   Užbaigus mediacijos procedūras, mediatorius apie tai iš karto informuoja šalis ir atitinkamą Tarnybos organą.

10.   MEDIAcijos metu vedamos diskusijos ir derybos visiems mediacijoje dalyvaujantiems asmenims, visų pirma mediatoriui, šalims ir jų atstovams, yra konfidencialios. Visi mediacijos metu pateikti dokumentai ir informacija laikomi atskirai nuo kitų Tarnybos nagrinėjamų bylų ir nėra tų bylų dalis.

11.   MEDIAcija vykdoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, dėl kurios turi susitarti šalys. Kai mediacija yra susijusi su Tarnybos nagrinėjamais ginčais, mediacija vykdoma Tarnybos procedūrų kalba, jei šalys nesusitaria kitaip.

12.   Tarnyba sudaro mediatorių, padedančių šalims spręsti ginčus, sąrašą. MEDIAtoriai turi būti nepriklausomi ir turėti reikiamą kompetenciją bei patirtį. Į sąrašą gali būti įtraukti tiek Tarnyboje įdarbinti, tiek neįdarbinti mediatoriai.

13.   Vykdydami savo pareigas mediatoriai yra nešališki; po savo paskyrimo jie deklaruoja apie bet kokį esamą ar numanomą interesų konfliktą. 130 straipsnyje išvardytų Tarnybos sprendimų priėmimo organų nariai nedalyvauja mediacijoje dėl bylos, kurioje jie:

a)

buvo anksčiau susiję su procedūromis, kurioms taikoma mediacija;

b)

tose procedūrose turi asmeninių interesų arba

c)

jau anksčiau dalyvavo kaip vienos iš šalių atstovai.

14.   MEDIAtoriai kaip 130 straipsnyje išvardytų Tarnybos sprendimų priėmimo organų nariai nedalyvauja procedūrose, atnaujintose nepavykus mediacijai.

15.   Tarnyba gali bendradarbiauti su kitomis pripažintomis nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, užsiimančiomis mediacija.“;

120.

138 straipsnis pakeičiamas taip:

„138 straipsnis

Biudžeto komitetas

1.   Biudžeto komitetas atlieka jam šiame skyriuje priskirtas funkcijas.

2.   Biudžeto komitetui mutatis mutandis taikomi 125 ir 126 straipsniai bei 127 straipsnio 1–4 ir 5 dalys, kiek tai susiję su pirmininkaujančio asmens ir pirmininkaujančio asmens pavaduotojų rinkimais, bei 6 ir 7 dalys.

3.   Biudžeto komitetas sprendimus priima absoliučiąja savo narių balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus, kuriuos Biudžeto komitetas įgaliotas priimti pagal 140 straipsnio 3 dalį ir 143 straipsnį, reikalinga dviejų trečdalių jo narių balsų dauguma. Abiem atvejais kiekvienas narys turi po vieną balsą.“;

121.

139 straipsnis pakeičiamas taip:

„139 straipsnis

Biudžetas

1.   Visų Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams ir nurodomos Tarnybos biudžete. Kiekvieni finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.   Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Nedarant poveikio kitoms pajamų rūšims, pajamas sudaro visi pagal šio reglamento -I priedą mokėtini mokesčiai, visi mokesčiai, numatyti Reglamente (EB) Nr. 6/2002, visi pagal šio reglamento 145 straipsnyje nurodytą Madrido protokolą mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kurioje nurodoma Sąjunga, ir kiti mokėjimai Madrido protokolo Susitariančiosioms Šalims, visi pagal Ženevos aktą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 6/2002 106c straipsnyje, mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kurioje nurodoma Sąjunga, ir kiti mokėjimai Ženevos akto Susitariančiosioms Šalims, taip pat, kiek tai būtina, subsidija, įrašyta į Sąjungos bendrojo biudžeto Komisijos skirsnio specialią kategoriją.

4.   Kiekvienais metais Tarnyba kompensuoja valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos ir visų kitų atitinkamų tarnybų, kurias turi paskirti valstybės narės, išlaidas, kurių jos turėjo vykdydamos konkrečias užduotis kaip ES prekių ženklų sistemos funkcinės dalys šių paslaugų ir procedūrų kontekste:

a)

valstybių narių centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje vykdant protesto ir ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūras, susijusias su ES prekių ženklais;

b)

teikiant informaciją apie ES prekių ženklų sistemos veikimą per pagalbos tarnybas ir informacijos centrus;

c)

užtikrinant teises į ES prekių ženklus, įskaitant veiksmus, kurių imtasi pagal 9 straipsnio 4 dalį.

5.   4 dalyje numatyta bendra išlaidų kompensavimo suma atitinka 5 % Tarnybos metinių pajamų. Nedarant poveikio šios dalies trečiai pastraipai, Tarnybos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Biudžeto komitetu Valdančioji taryba nustato paskirstymo raktą remdamasi šiais sąžiningais, nešališkais ir aktualiais kriterijais:

a)

ES prekių ženklų paraiškų, kurias padavė kiekvienos valstybės narės pareiškėjai, metinis skaičius;

b)

nacionalinių prekių ženklų paraiškų kiekvienoje valstybėje narėje metinis skaičius;

c)

protestų ir prašymų paskelbti prekių ženklą negaliojančiu, kuriuos ES prekių ženklo savininkai pateikė kiekvienoje valstybėje narėje, metinis skaičius;

d)

ES prekių ženklo teismuose, kuriuos kiekviena valstybė narė paskyrė pagal 95 straipsnį, metinis iškeltų bylų skaičius.

Siekdamos pagrįsti 4 dalyje nurodytas išlaidas, valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. pateikia Tarnybai statistinius duomenis su šios dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais skaičiais už praėjusius metus, kurie įtraukiami į Valdančiajai tarybai teiktiną pasiūlymą.

Vadovaujantis lygybės pagrindais laikoma, kad 4 dalyje nurodytos įstaigų turėtos išlaidos kiekvienoje valstybėje narėse atitinka bent 2 % bendros kompensavimo sumos, numatytos pagal šią dalį.

6.   Tarnyba turi įvykdyti prievolę kompensuoti 4 dalyje nurodytas išlaidas, turėtas konkrečiais metais, tik ta apimtimi, kuria tais metais nesusidaro biudžeto deficitas.

7.   Jeigu susidarė biudžeto perteklius, nedarant poveikio 10 daliai, Tarnybos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Biudžeto komitetu Valdančioji taryba gali padidinti 5 dalyje nustatytą procentinį dydį iki ne daugiau kaip 10 % metinių Tarnybos pajamų.

8.   Nedarant poveikio šio straipsnio 4–7 dalims ir 10 daliai bei 123b ir 123c straipsniams, jei penkerius metus iš eilės susidaro didelis perteklius, Biudžeto komitetas, remdamasis Tarnybos pasiūlymu ir vadovaudamasis 124 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytomis metine darbo programa ir daugiamete strategine programa, dviejų trečdalių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl pertekliaus, susidariusio nuo 2016 m. kovo 23 d., pervedimo į Sąjungos biudžetą.

9.   Tarnyba du kartus per metus parengia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai skirtą savo finansinės būklės ataskaitą, įskaitant finansinių operacijų, atliktų pagal 123c straipsnio 5 ir 6 dalis bei 139 straipsnio 5 ir 7 dalis, ataskaitą. Remdamasi ta ataskaita, Komisija peržiūri Tarnybos finansinę būklę.

10.   Tarnyba numato rezervinį fondą, kurio užtektų jos vienų metų veiklos išlaidoms padengti, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas ir jos užduočių vykdymas.“;

122.

įterpiamas šis straipsnis:

„141a straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (26), Tarnyba prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems Tarnybos darbuotojams taikomas nuostatas.

2.   Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Tarnybos, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   OLAF, laikydamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (27) nuostatų ir tvarkos, gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta sukčiavimo, korupcijos arba kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, kiek tai susiję su Tarnybos finansuojamomis dotacijomis ar sutartimis, atvejų.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į Tarnybos bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijos susitarimus ir dotacijos sprendimus įtraukiamos nuostatos, kuriomis Europos Audito Rūmai ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti tokius auditus ir tyrimus pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis.

5.   Biudžeto komitetas priima kovos su sukčiavimu strategiją, kuri yra proporcinga sukčiavimo rizikai atsižvelgiant į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį.

(26)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1)."

(27)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).“;"

123.

144 straipsnis pakeičiamas taip:

„144 straipsnis

Mokesčiai bei rinkliavos ir mokėjimo terminas

1.   Vykdomasis direktorius nustato už visas Tarnybos teikiamas paslaugas, išskyrus tas, kurios nustatytos -I priede, mokėtinas sumas, taip pat sumas, mokėtinas už Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenį, Tarnybos oficialųjį leidinį ir visus kitus Tarnybos leidžiamus leidinius. Rinkliavų sumos nustatomos eurais ir skelbiamos Tarnybos oficialiajame leidinyje. Kiekvienos rinkliavos suma neviršija sumos, kuri yra būtina Tarnybos teikiamos konkrečios paslaugos išlaidoms padengti.

2.   Mokesčiai ir rinkliavos, kurių mokėjimo terminas šiame reglamente nenurodytas, turi būti sumokami tą dieną, kai gaunamas prašymas suteikti paslaugą, už kurią mokamas atitinkamas mokestis ar rinkliava.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti, kuriai iš pirmoje pastraipoje minėtų paslaugų neturi būti taikoma išankstinio atitinkamų mokesčių ar rinkliavų mokėjimo sąlyga.“;

124.

įterpiami šie straipsniai:

„144a straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų mokėjimas

1.   Tarnybai mokėtini mokesčiai ir rinkliavos mokami įmokant arba pervedant atitinkamą sumą į Tarnybos banko sąskaitą.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti, kokius konkrečius mokėjimo būdus be tų, kurie nustatyti pirmoje pastraipoje, – visų pirma darant įmokas į Tarnyboje atidarytas einamąsias sąskaitas – galima naudoti.

Pagal antrą pastraipą priimti sprendimai skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

Visi mokėjimai, be kita ko, visais kitais mokėjimo būdais, nustatytais pagal antrą pastraipą, atliekami eurais.

2.   Atliekant kiekvieną mokėjimą nurodomas mokėjimą atliekančio asmens vardas ir pavardė (pavadinimas) ir pateikiama reikiama informacija, kad Tarnyba iš karto galėtų nustatyti mokėjimo paskirtį. Visų pirma pateikiama ši informacija:

a)

mokant paraiškos mokestį – mokėjimo paskirtis, būtent, „paraiškos mokestis“;

b)

mokant protesto mokestį – paraiškos bylos numeris ir pareiškėjo, norinčio įregistruoti ES prekių ženklą, kurio atžvilgiu pareiškiamas protestas, pavadinimas ir mokėjimo paskirtis, būtent, „protesto mokestis“;

c)

mokant panaikinimo mokestį arba paskelbimo negaliojančiu mokestį – registracijos numeris ir ES prekių ženklo, kurio atžvilgiu pateikiamas prašymas, savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) ir mokėjimo paskirtis, būtent, „panaikinimo mokestis“ arba „paskelbimo negaliojančiu mokestis“.

3.   Jei 2 dalyje nurodyto mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti iš karto, Tarnyba per savo pačios nustatytą laikotarpį paprašo mokėtoją raštu jai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei mokėtojas laiku neįvykdo šio prašymo, mokestis laikomas nesumokėtu. Sumokėta suma grąžinama.

144b straipsnis

Data, kai mokėjimas laikomas atliktu

1.   144a straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais data, kai mokėjimas Tarnybai laikomas atliktu, yra diena, kai mokėjimo arba pervedimo suma faktiškai patenka į Tarnybos banko sąskaitą.

2.   Kai galima naudoti 144a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytus mokėjimo būdus, vykdomasis direktorius nustato datą, kurią laikoma, kad tokie mokėjimai yra atlikti.

3.   Kai, remiantis 1 ir 2 dalimis, mokestis laikomas sumokėtu tik pasibaigus jo mokėjimo terminui, laikoma, kad šio termino laikytasi, jeigu Tarnybai pateikiami įrodymai, kad asmenys, atlikę mokėjimą valstybėje narėje per mokėjimui nustatytą laikotarpį tinkamai nurodė banko įstaigai pervesti mokėjimo sumą ir sumokėjo atitinkamo mokesčio ar mokesčių 10 % priemoką, neviršijančią 200 EUR. Priemoka nemokama, jei atitinkamas nurodymas banko įstaigai pateiktas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki mokėjimo termino pabaigos.

4.   Tarnyba gali prašyti asmens, kuris atliko mokėjimą, pateikti įrodymus dėl datos, kurią banko įstaigai buvo pateiktas 3 dalyje nurodytas nurodymas, ir, prireikus, sumokėti atitinkamą priemoką per jos nurodytą laikotarpį. Jei asmuo to prašymo neįvykdo ar jei nepakanka įrodymų, arba jei reikiama priemoka nesumokama laiku, laikoma, kad mokėjimo termino nesilaikyta.

144c straipsnis

Nepakankami mokėjimai ir nereikšmingų sumų grąžinimas

1.   Iš esmės laikoma, kad mokėjimo termino laikytasi tik tuo atveju, jeigu laiku buvo sumokėta visa mokesčio suma. Jeigu sumokamas ne visas mokestis, sumokėta suma grąžinama pasibaigus mokėjimo terminui.

2.   Vis dėlto Tarnyba, kiek tai įmanoma per laikotarpį, likusį iki mokėjimo termino pabaigos, gali suteikti mokėtojui galimybę sumokėti trūkstamą sumą arba, jei tai laikoma pateisinama, nekreipti dėmesio į nedideles trūkstamas sumas, užtikrinant, kad nebūtų daromas poveikis mokėtojo teisėms.

3.   Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nesiimti mokėtinos sumos priverstinio išieškojimo veiksmų, jei išieškotina suma yra labai maža arba jei galimybė išieškoti tokią sumą yra pernelyg abejotina.

4.   Jeigu mokesčiui ar rinkliavai padengti įmokama per didelė suma, permoka negrąžinama, jeigu suma yra nereikšminga ir jeigu permokėjusi šalis aiškiai nepareikalavo permokos grąžinimo.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti sumą, kurios nesiekianti per didelė suma, įmokėta kaip mokestis ar rinkliava, negrąžinama.

Nustatymai pagal antrą pastraipą skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.“;

125.

145 straipsnyje žodžiai „jo įgyvendinimo reglamentai“ pakeičiami žodžiais „pagal šį reglamentą priimti aktai“;

126.

147 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje po pirmo sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Tarnyba tarptautinės paraiškos pareiškėjui praneša datą, kada Tarnyba gavo dokumentus, sudarančius tarptautinę paraišką.“;

b)

3–6 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Jei tarptautinė paraiška paduodama ne viena iš tų kalbų, kurias leidžiama vartoti pagal Madrido protokolą paduodant tarptautines paraiškas, pareiškėjas gali pateikti prekių ir paslaugų sąrašo arba bet kurių kitų teksto elementų, sudarančių tarptautinės paraiškos dalį, vertimą į tą kalbą, kuria tarptautinė paraiška bus paduota Tarptautiniam biurui, kaip numatyta 2 dalyje. Jei toks vertimas kartu su paraiška nepateikiamas, pareiškėjas Tarnybai leidžia pridėti tą vertimą prie tarptautinės paraiškos. Kai ES prekių ženklo paraiškos, kuria grindžiama tarptautinė paraiška, registravimo procedūros metu vertimas dar neatliktas, Tarnyba nedelsdama pasirūpina vertimu.

4.   Už tarptautinės paraiškos padavimą Tarnybai mokamas mokestis. Kai tarptautinė registracija turi būti grindžiama ES prekių ženklu jį įregistravus, mokestis turi būti sumokamas ES prekių ženklo registravimo dieną. Paraiška laikoma paduota tik tada, kai sumokamas reikalaujamas mokestis. Jei mokestis nesumokamas, Tarnyba atitinkamai apie tai praneša pareiškėjui. Jei paraiška paduodama elektroniniu būdu, Tarnyba gali įgalioti Tarptautinį biurą paimti mokestį jos vardu.

5.   Kai tarptautinės paraiškos ekspertizė atskleidžia bet kurį iš šių trūkumų, Tarnyba paprašo pareiškėjo tuos trūkumus ištaisyti per tokį laikotarpį, kurį ji pati gali nustatyti:

a)

tarptautinė paraiška nebuvo paduota naudojant vieną iš 1 dalyje nurodytų formų ir joje nėra pateikti visi toje formoje reikalaujami duomenys ir informacija;

b)

tarptautinėje paraiškoje pateiktas prekių ir paslaugų sąrašas neatitinka prekių ir paslaugų sąrašo, nurodyto pagrindinėje ES prekių ženklo paraiškoje, arba sąrašo, kuriam įregistruotas pagrindinis ES prekių ženklas;

c)

ženklas, dėl kurio paduodama tarptautinė paraiška, nesutampa su ženklu pagrindinėje ES prekių ženklo paraiškoje ar su pagrindiniu ES prekių ženklu;

d)

tarptautinėje paraiškoje pateikti su prekių ženklu susiję duomenys, išskyrus teisės atsisakymą arba reikalavimą dėl spalvos, nėra pateikti pagrindinėje ES prekių ženklo paraiškoje arba pagrindinio ES prekių ženklo atžvilgiu;

e)

kai tarptautinėje paraiškoje teigiama, kad spalva yra ženklo skiriamasis požymis, pagrindinė ES prekių ženklo paraiška arba pagrindinis ES prekių ženklas yra ne tos pačios spalvos ar spalvų, arba

f)

pagal tarptautinėje formoje pateiktus duomenis pareiškėjas neturi teisės paduoti tarptautinės paraiškos per Tarnybą pagal Madrido protokolo 2 straipsnio 1 dalies ii punktą.

6.   Kai pareiškėjas nėra įgaliojęs Tarnybos pridėti vertimą, kaip numatyta 3 dalyje, arba kai kitais atvejais neaišku, kokiu prekių ir paslaugų sąrašu turi būti grindžiama tarptautinė paraiška, Tarnyba paprašo pareiškėjo pateikti reikalaujamus duomenis per tokį laikotarpį, kurį ji pati gali nustatyti.“;

c)

papildoma šiomis dalimis:

„7.   Jei 5 dalyje nurodyti trūkumai neištaisomi arba jei 6 dalyje nurodyti reikalaujami duomenys nepateikiami per Tarnybos nustatytą laikotarpį, Tarnyba atsisako persiųsti tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

8.   Tarnyba persiunčia tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui kartu su patvirtinimu, numatytu Madrido protokolo 3 straipsnio 1 dalyje, kai tik tarptautinė paraiška atitinka šiame straipsnyje, pagal šio straipsnio 9 dalį priimtame įgyvendinimo akte ir šio reglamento 146 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

9.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma tiksli tarptautinei paraiškai pagal 1 dalį paduoti naudotina forma, įskaitant jos elementus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

127.

įterpiamas šis straipsnis:

„148a straipsnis

Pranešimas apie pagrindinės paraiškos ar registracijos negaliojimą

1.   Per penkerius metus nuo tarptautinės registracijos datos Tarnyba praneša Tarptautiniam biurui apie bet kokius faktus ir sprendimus, turinčius įtakos ES prekių ženklo paraiškos arba ES prekių ženklo registracijos, kuria buvo pagrįsta tarptautinė registracija, galiojimui.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi atskiri faktai ir sprendimai, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Madrido protokolo 6 straipsnio 3 dalį, taip pat atitinkamas tokių pranešimų pateikimo laikas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

128.

149 straipsnis pakeičiamas taip:

„149 straipsnis

Prašymas išplėsti teritorinį galiojimą atlikus tarptautinę registraciją

1.   Atlikus tarptautinę registraciją, per Tarnybą gali būti pateiktas teritorinio išplėtimo prašymas vadovaujantis Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalimi. Prašymas pateikiamas ta kalba, kuria buvo paduota tarptautinė paraiška pagal šio reglamento 147 straipsnį. Jame pateikiami duomenys, kuriais pagrindžiama teisė prašyti išplėsti teritorinį galiojimą pagal Madrido protokolo 2 straipsnio 1 dalies ii punktą ir 3ter straipsnio 2 dalį. Tarnyba praneša teritorinio išplėtimo prašymą pateikusiam pareiškėjui apie datą, kurią buvo gautas teritorinio išplėtimo prašymas.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiai nustatomi teritorinio išplėtimo prašymui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Kai teritorinio išplėtimo prašymas, pateiktas atlikus tarptautinę registraciją, neatitinka 1 dalyje ir pagal 2 dalį priimtame įgyvendinimo akte nustatytų reikalavimų, Tarnyba prašo pareiškėjo ištaisyti nustatytus trūkumus per tokį terminą, kurį ji pati gali nustatyti. Jei per Tarnybos nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, Tarnyba atsisako Tarptautiniam biurui perduoti prašymą. Tarnyba neatsisako perduoti prašymo Tarptautiniam biurui, kol pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė ištaisyti prašyme aptiktus trūkumus.

4.   Tarnyba teritorinio išplėtimo prašymą, pateiktą atlikus tarptautinę registraciją, perduoda Tarptautiniam biurui iš karto po to, kai įvykdomi 3 dalyje nurodyti reikalavimai.“;

129.

153 straipsnis pakeičiamas taip:

„153 straipsnis

Tarptautinėje paraiškoje pateiktas pirmenybės prašymas

1.   Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą pareiškėjas tarptautinėje paraiškoje gali reikalauti pirmenybės ankstesnio valstybėje narėje įregistruoto prekių ženklo, įskaitant Beniliukso šalyse įregistruotus prekių ženklus arba prekių ženklus, įregistruotus pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, kaip numatyta 34 straipsnyje, atžvilgiu.

2.   Pirmenybės prašymo patvirtinamieji dokumentai, kaip nurodyta pagal 34 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, pateikiami per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Tarptautinis biuras praneša Tarnybai apie tarptautinę registraciją. Šiuo atveju taikoma 34 straipsnio 6 dalis.

3.   Kai tarptautinės registracijos savininkui turi būti atstovaujama Tarnyboje pagal 92 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime pateikiama informacija apie atstovo paskyrimą, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje.

4.   Jei Tarnyba nustato, kad pirmenybės prašymas pagal šio straipsnio 1 dalį neatitinka 34 straipsnio arba neatitinka kitų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji prašo pareiškėjo ištaisyti trūkumus. Jeigu pirmame sakinyje nurodyti reikalavimai neįvykdomi per Tarnybos nurodytą terminą, pirmenybės teisė tos tarptautinės registracijos atžvilgiu prarandama. Jei trūkumai yra susiję tik su kai kuriomis prekėmis ir paslaugomis, pirmenybės teisė prarandama tik tų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

5.   Tarnyba Tarptautiniam biurui praneša apie visus pirmenybės teisės praradimo pagal 4 dalį pareiškimus. Ji Tarptautiniam biurui taip pat praneša apie visus pirmenybės prašymo atsiėmimo ar apribojimo atvejus.

6.   Taikoma 34 straipsnio 4 dalis, išskyrus atvejus, kai pranešama apie pirmenybės teisės praradimą pagal šio straipsnio 4 dalį.“;

130.

įterpiamas šis straipsnis:

„153a straipsnis

Tarnybai pateiktas pirmenybės prašymas

1.   Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą savininkas nuo tokios registracijos įsigaliojimo paskelbimo datos pagal 152 straipsnio 2 dalį gali Tarnyboje reikalauti pripažinti ankstesnio valstybėje narėje įregistruoto prekių ženklo, įskaitant Beniliukso šalyse įregistruotus prekių ženklus arba prekių ženklus, įregistruotus pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, pirmenybę, kaip numatyta 35 straipsnyje.

2.   Kai pirmenybės prašymas pateikiamas iki 1 dalyje nurodytos dienos, laikoma, kad pirmenybės prašymą Tarnyba gavo tą dieną.

3.   Pirmenybės prašymas pagal šio straipsnio 1 dalį turi atitikti 35 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir jame turi būti pateikta informacija, suteikianti galimybę patikrinti, ar jis atitinka tuos reikalavimus.

4.   Jei 3 dalyje ir pagal 6 dalį priimtame įgyvendinimo akte nurodyti reikalavimai, taikomi pirmenybės prašymo pateikimui, neįvykdomi, Tarnyba prašo tarptautinės registracijos savininko ištaisyti trūkumus. Jei per Tarnybos nustatytiną laikotarpį trūkumai neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta.

5.   Tuo atveju, kai Tarnyba priima pirmenybės prašymą arba kai pirmenybės prašymas atsiimamas ar Tarnyba jį panaikina, Tarnyba atitinkamai informuoja Tarptautinį biurą.

6.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pirmenybės prašyme pateiktina informacija pagal šio straipsnio 1 dalį ir informacijos, kuri turi būti pateikta pagal šio straipsnio 5 dalį, elementai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

131.

154 straipsnis pakeičiamas taip:

„154 straipsnis

Prekių ir paslaugų nurodymas ir absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas

1.   Tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma Sąjunga, atitiktis 28 straipsnio 2–4 dalims ir absoliutiems atsisakymo registruoti pagrindams nagrinėjama taip pat kaip ES prekių ženklų paraiškų.

2.   Tais atvejais, kai, remiantis šio reglamento 28 straipsnio 4 dalimi arba 37 straipsnio 1 dalimi, nustatoma, kad apsauga, kurią garantuotų tarptautinė registracija, kurioje nurodoma Sąjunga, negali būti suteikiama visoms prekėms ir paslaugoms, kurių atžvilgiu Tarptautinis biuras atliko tokią registraciją, ar jų daliai, Tarnyba pateikia ex officio preliminarų pranešimą apie atsisakymą registruoti Tarptautiniam biurui pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

3.   Kai tarptautinės registracijos savininkui turi būti atstovaujama Tarnyboje pagal 92 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime paraginama paskirti atstovą, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje.

4.   Preliminaraus atsisakymo registruoti pranešime nurodomos priežastys, kuriomis jis grindžiamas, ir terminas, per kurį tarptautinės registracijos savininkas gali pateikti savo pastabas ir, prireikus, paskiria atstovą. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Tarnyba paskelbia apie preliminarų atsisakymą registruoti.

5.   Tarnybai nustačius, kad tarptautinėje paraiškoje, kurioje nurodoma Sąjunga, nenurodyta antroji kalba pagal šio reglamento 161b straipsnį, Tarnyba Tarptautiniam biurui pateikia ex officio preliminarų pranešimą apie atsisakymą registruoti pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

6.   Tuo atveju, kai tarptautinės registracijos savininkas per nustatytą terminą nepanaikina priežasties, dėl kurios apsauga nesuteikiama, arba, kai taikytina, nepaskiria atstovo arba nenurodo antrosios kalbos, Tarnyba nesuteikia apsaugos visoms prekėms ar paslaugoms, kurių atžvilgiu atlikta tarptautinė registracija, arba jų daliai. Atsisakymas suteikti apsaugą pakeičia atsisakymą registruoti ES prekių ženklo paraišką. Šį sprendimą apeliacine tvarka galima apskųsti pagal 58–65 straipsnius.

7.   Tais atvejais, kai nuo protesto pareiškimo laikotarpio, nurodyto 156 straipsnio 2 dalyje, pradžios Tarnyba nepateikia ex officio preliminaraus pranešimo apie atsisakymą registruoti pagal šio straipsnio 2 dalį, ji Tarptautiniam biurui išsiunčia pareiškimą, kuriame nurodo, kad absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas pagal 37 straipsnį yra baigtas, bet trečiosios šalys dėl tarptautinės registracijos vis dar gali pareikšti protestus ar pastabas. Šis tarpinis pareiškimas nedaro poveikio Tarnybos teisei vėl pradėti absoliučių pagrindų nagrinėjimą savo iniciatyva bet kuriuo metu iki galutinio pranešimo dėl apsaugos suteikimo pateikimo.

8.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma išsami informacija, pateiktina pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą, kuris turi būti išsiųstas Tarptautiniam biurui, ir galutiniuose pranešimuose dėl galutinio apsaugos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti, kurie turi būti išsiųsti Tarptautiniam biurui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

132.

įterpiamas šis straipsnis:

„154a straipsnis

Kolektyviniai ir sertifikavimo ženklai

1.   Kai tarptautinė registracija yra grindžiama pagrindine paraiška arba pagrindine registracija, susijusia su kolektyviniu ženklu, sertifikavimo ženklu arba garantiniu ženklu, tarptautinė registracija nurodant Sąjungą traktuojama kaip ES kolektyvinis ženklas arba ES sertifikavimo ženklas, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikomas.

2.   Tarptautinės registracijos savininkas per du mėnesius nuo tos dienos, kai Tarptautinis biuras praneša Tarnybai apie tarptautinę registraciją, tiesiogiai Tarnybai pateikia ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, kaip numatyta 67 ir 74b straipsniuose.

3.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatoma tarptautinės registracijos atvejų, grindžiamų pagrindine paraiška arba pagrindine registracija, susijusia su kolektyviniu ženklu, sertifikavimo ženklu arba garantiniu ženklu, procedūra.“;

133.

155 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia nuostata:

„jeigu paieškos ataskaitos prašymas pagal 38 straipsnio 1 dalį Tarnybai buvo pateiktas per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos.“;

b)

2 dalis papildoma šia nuostata:

„jeigu paieškos ataskaitos prašymas pagal 38 straipsnio 2 dalį Tarnybai buvo pateiktas per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos ir per tą patį laikotarpį buvo sumokėtas paieškos mokestis.“;

c)

4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar tarptautinės registracijos savininkas prašė ES paieškos ataskaitos, nebent ankstesnės registracijos ar paraiškos savininkas paprašo negauti pranešimo.“;

134.

156 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Protestas pareiškiamas per tris mėnesius, kurie pradedami skaičiuoti praėjus mėnesiui nuo paskelbimo pagal 152 straipsnio 1 dalį dienos. Protestas nelaikomas tinkamai pareikštu, kol nesumokamas protesto mokestis.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma protesto pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra, įskaitant reikiamus pranešimus, kurie turi būti pateikti Tarptautiniam biurui.“;

135.

158 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Tais atvejais, kai priimamas galutinis sprendimas, kuriuo pagal šio reglamento 57 straipsnį arba 100 straipsnį ir šį straipsnį tarptautinė registracija nurodant Sąjungą paskelbiama negaliojančia, Tarnyba pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 6 dalį praneša apie tai Tarptautiniam biurui.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pranešime, kuris turi būti pateiktas Tarptautiniam biurui pagal šio straipsnio 3 dalį, pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

136.

įterpiami šie straipsniai:

„158a straipsnis

Perdavimų registracijos teisinis poveikis

Įrašas tarptautiniame registre apie tarptautinės registracijos savininko pasikeitimą turi tokį pat poveikį kaip pagal 17 straipsnį registre padarytas įrašas apie perdavimą.

158b straipsnis

Licencijų ir kitų teisių registracijos teisinis poveikis

Įrašas tarptautiniame registre apie su tarptautine registracija susijusią licenciją arba savininko teisės disponuoti tarptautine registracija apribojimą turi tokį pat poveikį kaip atitinkamai pagal 19, 20, 21 ir 22 straipsnius registre padaryti įrašai apie daiktinę teisę, išieškojimo vykdymą procese, nemokumo procedūras arba licenciją.

158c straipsnis

Prašymų įregistruoti perdavimus, licencijas arba savininko disponavimo teisės apribojimus nagrinėjimas

Tarnyba jai pateiktus prašymus įregistruoti nuosavybės pasikeitimą, licenciją arba savininko disponavimo teisės apribojimą, licencijos pakeitimą ar anuliavimą arba savininko disponavimo teisės apribojimo panaikinimą perduoda Tarptautiniam biurui, jei su tokiu prašymu pateikiamas tinkamas perdavimo, licencijos ar disponavimo teisės apribojimo įrodymas arba įrodymas, kad licencija nebeegzistuoja arba kad ji buvo iš dalies pakeista, arba kad disponavimo teisės apribojimas panaikintas.“;

137.

159 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

į nuorodą į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis, jei tą dieną, kai buvo kreiptasi su prašymu atlikti pavertimą, tą valstybę narę buvo galima tiesiogiai nurodyti pagal Madrido protokolą. Taikomi šio reglamento 112, 113 ir 114 straipsniai.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nacionalinei prekių ženklo paraiškai arba nuorodai į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis, paverstoms iš nuorodos į Sąjungą atliekant tarptautinę registraciją, atitinkamoje valstybėje narėje taikoma tarptautinės registracijos data pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį arba teritorinio išplėtimo apimant Sąjungą data pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį, jei jis atliktas po tarptautinės registracijos, arba tos registracijos prioriteto data ir, atitinkamais atvejais, toje valstybėje įregistruoto prekių ženklo pirmenybė, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 153 straipsnį.“;

c)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Prašyme atlikti tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma Sąjunga, pavertimą į nacionalinę prekių ženklo paraišką pateikiama 113 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija ir duomenys.

5.   Tais atvejais, kai atlikti pavertimą prašoma pagal šį straipsnį ir šio reglamento 112 straipsnio 5 dalį po to, kai nepavyko atnaujinti tarptautinės registracijos, šio straipsnio 4 dalyje nurodytame prašyme pateikiama nuoroda tuo tikslu ir nurodoma data, kurią pasibaigė apsaugos galiojimas. Šio reglamento 112 straipsnio 5 dalyje numatytas trijų mėnesių laikotarpis prasideda kitą dieną po paskutinės dienos, kurią vis dar galima pratęsti galiojimą pagal Madrido protokolo 7 straipsnio 4 dalį.

6.   Šio straipsnio 4 dalyje nurodytam prašymui atlikti pavertimą mutatis mutandis taikomos 113 straipsnio 3 ir 5 dalys.

7.   Prašyme atlikti tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma Sąjunga, pavertimą į nuorodą į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis, pateikiami 4 ir 5 dalyse nurodyti duomenys ir elementai.

8.   Šio straipsnio 7 dalyje nurodytam prašymui atlikti pavertimą mutatis mutandis taikoma 113 straipsnio 3 dalis. Tarnyba taip pat atmeta prašymą atlikti pavertimą, jei nei Sąjungos nurodymo dieną, nei tą dieną, kai buvo gautas prašymas dėl pavertimo arba kai, vadovaujantis 113 straipsnio 1 dalies paskutiniu sakiniu, laikoma, kad Tarnyba jį gavo, sąlygos, kad būtų galima nurodyti valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo arba Madrido susitarimo šalis, nebuvo įvykdytos.

9.   Tais atvejais, kai 7 dalyje nurodytas prašymas atlikti pavertimą atitinka šio reglamento reikalavimus ir pagal jį priimtas taisykles, Tarnyba nedelsdama perduoda prašymą Tarptautiniam biurui. Tarnyba informuoja tarptautinės registracijos savininką apie perdavimo datą.

10.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsami informacija, kuri turi būti pateikta 4 ir 7 dalyse nurodytuose prašymuose atlikti pavertimą;

b)

išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant prašymus atlikti pavertimą pagal 3 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

138.

161 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Tam, kad ES prekių ženklo paraišką būtų galima laikyti tarptautinės registracijos, kurią Tarptautinis biuras panaikino kilmės šalies tarnybos prašymu, pakeitimu pagal Madrido protokolo 9quinquies straipsnį, paraiškoje turi būti pateikta nuoroda tuo tikslu. Ta nuoroda pateikiama paraiškos padavimo dieną.

4.   Jeigu, atlikdama tikrinimą pagal 36 straipsnio 1 dalies b punktą, Tarnyba nustato, kad paraiška nebuvo paduota per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Tarptautinis biuras panaikino tarptautinę registraciją, arba jeigu prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu turi būti įregistruotas ES prekių ženklas, nėra prekių ir paslaugų, kurioms atlikta tarptautinė registracija Sąjungos atžvilgiu, sąraše, Tarnyba prašo pareiškėjo ištaisyti šiuos trūkumus.

5.   Jei 4 dalyje nurodyti trūkumai neištaisomi per Tarnybos nustatytą terminą, teisė į tarptautinės registracijos datą arba į teritorinio išplėtimo datą ir, jei taikytina, į tarptautinės registracijos prioritetą prarandama.

6.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, kuri turi būti pateikta paraiškoje dėl pakeitimo pagal šio straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

139.

įterpiami šie straipsniai:

„161a straipsnis

Susirašinėjimas su Tarptautiniu biuru

Susirašinėjimas su Tarptautiniu biuru vykdomas Tarptautinio biuro ir Tarnybos sutartu būdu ir formatu, ir, pageidautina, elektroninėmis priemonėmis. Laikoma, kad visos nuorodos į formas apima ir formas elektroniniu formatu.

161b straipsnis

Kalbų vartojimas

Šio reglamento ir pagal jį priimtų taisyklių taikymo tarptautinėms registracijoms nurodant Sąjungą tikslais tarptautinė paraiška paduodama proceso kalba, kaip apibrėžta 119 straipsnio 4 dalyje, o antroji kalba, nurodoma tarptautinėje paraiškoje, yra antroji kalba, kaip apibrėžta 119 straipsnio 3 dalyje.“;

140.

162 straipsnis išbraukiamas;

141.

163 straipsnis pakeičiamas taip:

„163 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Įgyvendinimo taisyklių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (28).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(28)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;"

142.

įterpiamas šis straipsnis:

„163a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   42a straipsnyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 57a straipsnyje, 65a straipsnyje, 77 straipsnio 4 dalyje, 78 straipsnio 6 dalyje, 79 straipsnio 5 dalyje, 79b straipsnio 2 dalyje, 79c straipsnio 5 dalyje, 80 straipsnio 3 dalyje, 82a straipsnio 3 dalyje, 93a straipsnyje, 136b straipsnyje, 154a straipsnio 3 dalyje ir 156 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2016 m. kovo 23 d. Ypač svarbu, kad Komisija vadovautųsi savo įprasta praktika ir prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant valstybių narių ekspertus.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 42a straipsnį, 43 straipsnio 3 dalį, 57a straipsnį, 65a straipsnį, 77 straipsnio 4 dalį, 78 straipsnio 6 dalį, 79 straipsnio 5 dalį, 79b straipsnio 2 dalį, 79c straipsnio 5 dalį, 80 straipsnio 3 dalį, 82a straipsnio 3 dalį, 93a straipsnį, 136b straipsnį, 154a straipsnio 3 dalį ir 156 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

143.

164 straipsnis išbraukiamas;

144.

įterpiamas šis straipsnis:

„165a straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. kovo 24 d., o vėliau kas penkerius metus, Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą.

2.   Atliekant vertinimą peržiūrima Tarnybos, valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos bendradarbiavimo teisinė sistema, ypatingą dėmesį skiriant finansavimo mechanizmui, nustatytam 123c straipsnyje. Taip pat įvertinamas Tarnybos ir jos darbo praktikos poveikis, veiksmingumas ir efektyvumas. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tai, kokios būtų visų tokių pakeitimų finansinės pasekmės.

3.   Įvertinimo ataskaitą kartu su tos ataskaitos pagrindu padarytomis savo išvadomis Komisija perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Įvertinimo išvados skelbiamos viešai.

4.   Kas antro vertinimo metu įvertinami Tarnybos pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis.“;

145.

įterpiamas šio reglamento I priede pateiktas priedas.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 taisyklės 3 dalis išbraukiama;

2.

2 taisyklė išbraukiama;

3.

4 taisyklė išbraukiama;

4.

5 taisyklė išbraukiama;

5.

5a taisyklė išbraukiama;

6.

9 taisyklės 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte žodžiai „1, 2 ir 3 taisyklių“ pakeičiami žodžiais „1 ir 3 taisyklių bei Reglamento 28 straipsnio“;

b)

b punkte nuoroda į „4 taisyklės b punktą“ pakeičiama nuoroda į „Reglamento 26 straipsnio 2 dalį“;

7.

11 taisyklės 2 dalis išbraukiama;

8.

12 taisyklės k punktas išbraukiamas;

9.

IV antraštinė dalis išbraukiama;

10)

62 taisyklės 2 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiais „Europos ekonominėje erdvėje“;

11.

71 taisyklės 1 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiais „Europos ekonominėje erdvėje“;

12.

76 taisyklės 2 dalis išbraukiama;

13.

78 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

2 dalies c punkte žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiais „Europos ekonominėje erdvėje“;

b)

2 dalies b punkte, 3 ir 5 dalyse žodžiai „valstybės narės“ ir „valstybių narių“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „Europos ekonominės erdvės valstybės narės“ ir „Europos ekonominės erdvės valstybių narių“;

14.

84 taisyklė išbraukiama;

15.

87 taisyklė išbraukiama;

16.

XI antraštinėje dalyje K dalis išbraukiama;

17.

112 taisyklės 2 dalis išbraukiama.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2869/95 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 207/2009 ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2016 m. kovo 23 d.

Toliau nurodyti šio reglamento 1 straipsnio punktai taikomi nuo 2017 m. spalio 1 d.:

 

8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies d punktu ir 3 dalimi, 29, 30 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 31 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 33 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 32 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 1a, 4 ir 6 dalimis, 33, 34, 35 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 37 straipsnio 3 dalimi, 37 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 39 straipsnio 1 dalies antru sakiniu ir 3 bei 4 dalimis, 43 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 44 straipsnio 2, 3, 4a ir 8 dalimis, 46 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 48 straipsnio 5 dalies trečiu sakiniu, 47 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 48a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 2–5 dalimis, 48 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 49 straipsnio 3 dalimi, 49 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 50 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, 61, 62, 63, 64 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 67 straipsnio 1 dalimi, 67 punktas, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 207/2009 74b straipsnio 3 dalį, 68, 71 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 78 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 72 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 79 straipsnio 1–4 dalimis, 73 punktas, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 207/2009 79b straipsnio 2 dalį ir 79c straipsnio 5 dalį, 74 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 80 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 75 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 82 straipsnio 2 dalimi, 76 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 82a straipsnio 1 ir 2 dalimis, 77, 78 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 85 straipsnio 1, 6 ir 7 dalimis, 80 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 87 straipsnio 2 dalies m punktu ir 3 dalies y punktu, 84 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 89 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, 97 punktas, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 207/2009 113 straipsnio 6 dalį, 98, 102 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 119 straipsnio 5, 5a, 6, 8 ir 9 dalimis, 103, 108 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 128 straipsnio 4 dalies o punktu, 111 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 132 straipsnio 2 dalies trečiu sakiniu, 113, 125, 126 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 147 straipsnio 1 ir 3–8 dalimis, 127 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 148a straipsnio 1 dalimi, 128 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 149 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 129 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 153 straipsniu, 130 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 153a straipsnio 1–5 dalimis, 132, 135 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 158 straipsnio 3 dalimi, 136, 137 punktai, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 159 straipsnio 4–9 dalimis, 138 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 161 straipsnio 3–5 dalimis, ir 139 punktas.

Šio reglamento 1 straipsnio 108 punktas, kiek tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 124 straipsnio 1 dalies f punktu ir 128 straipsnio 4 dalies n punktu, taikomi nuo tos dienos, kai įsigalioja Reglamento (EB) Nr. 207/2009 124 straipsnio 2 dalyje numatytas sprendimas, arba nuo tada, kai praeina 12 mėnesių po šio straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Iki tos dienos Reglamento (EB) Nr. 207/2009 124 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais įgaliojimais naudojasi vykdomasis direktorius.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija.

(2)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

(3)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

(4)  1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989 2 11, p. 1).

(5)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

(6)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21).

(7)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

(8)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995 12 15, p. 1).

(9)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 303, 1995 12 15, p. 33).

(10)  1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/96, nustatantis Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, 1996 2 6, p. 11).

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(12)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

Įterpiamas šis priedas:

„-I PRIEDAS

MOKESČIŲ DYDIS

A.

Pagal šį reglamentą Tarnybai mokėtini mokesčiai yra tokie (sumos EUR):

1.

Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo paraiškos mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

1 000 EUR

2.

Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo paraiškos, paduotos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

850 EUR

3.

Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma individualaus ES prekių ženklo paraiškoje, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

50 EUR

4.

Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai individualaus ES prekių ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

150 EUR

5.

Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 800 EUR

6.

Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos, pateiktos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 500 EUR

7.

Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio prekių ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

50 EUR

8.

Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

150 EUR

9.

Paieškos mokestis, susijęs su ES prekių ženklo paraiška (38 straipsnio 2 dalis) arba su tarptautine registracija nurodant Sąjungą (38 straipsnio 2 dalis ir 155 straipsnio 2 dalis): 12 EUR, padaugintų iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų skaičiaus; tą sumą ir vėlesnius pakeitimus Tarnyba skelbia Tarnybos oficialiajame leidinyje.

10.

Protesto mokestis (41 straipsnio 3 dalis):

320 EUR

11.

Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

1 000 EUR

12.

Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

850 EUR

13.

Individualaus ES prekių ženklo antros prekių ir paslaugų klasės galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

50 EUR

14.

Individualaus ES prekių ženklo kiekvienos prekių ir paslaugų klasės, kai yra daugiau nei dvi, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

150 EUR

15.

Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 800 EUR

16.

Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 500 EUR

17.

Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

50 EUR

18.

Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

150 EUR

19.

Papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą galiojimo pratęsimo mokestį arba pavėluotai pateiktą prašymą pratęsti galiojimą (47 straipsnio 3 dalis): 25 % galiojimo pratęsimo mokesčio, kurį vėluojama sumokėti, bet ne daugiau kaip 1 500 EUR

20.

Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu mokestis (56 straipsnio 2 dalis):

630 EUR

21.

Apeliacijos mokestis (60 straipsnio 1 dalis):

720 EUR

22.

Paraiškos dėl restitutio in integrum mokestis (81 straipsnio 3 dalis):

200 EUR

23.

Mokestis už prašymą paversti ES prekių ženklo paraišką arba ES prekių ženklą (113 straipsnio 1 dalis, taip pat kartu su 159 straipsnio 1 dalimi):

a)

į nacionalinę prekių ženklo paraišką,

b)

į nuorodą į valstybes nares pagal Madrido protokolą:

200 EUR

24.

Procedūrų pratęsimo mokestis (82 straipsnio 1 dalis):

400 EUR

25.

Pareiškimo dėl įregistruoto ES prekių ženklo padalijimo (49 straipsnio 4 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos (44 straipsnio 4 dalis) padalijimo mokestis:

250 EUR

26.

Prašymo įregistruoti licenciją ar kitą teisę įregistruoto ES prekių ženklo atžvilgiu (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 33 taisyklės 2 dalis, o nuo tos datos – 22a straipsnio 2 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos atžvilgiu (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 33 taisyklės 2 dalis, o nuo tos datos – 22a straipsnio 2 dalis) mokestis už:

a)

licencijos suteikimą;

b)

licencijos perdavimą;

c)

daiktinės teisės sukūrimą;

d)

daiktinės teisės perdavimą;

e)

išieškojimą vykdymo procese:

200 EUR už vieną įregistravimą, tačiau tuo atveju, kai tame pačiame prašyme arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos

27.

Licencijos ar kitos teisės registracijos anuliavimo mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 35 taisyklės 3 dalis, o nuo tos datos – 24a straipsnio 3 dalis): 200 EUR už vieną anuliavimą, tačiau tuo atveju, kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos

28.

Įregistruoto ES prekių ženklo pakeitimo mokestis (48 straipsnio 4 dalis):

200 EUR

29.

ES prekių ženklo paraiškos kopijos (88 straipsnio 7 dalis), registracijos liudijimo kopijos (45 straipsnio 2 dalis) arba registro išrašo (87 straipsnio 7 dalis) išdavimo mokestis:

a)

nepatvirtinta kopija arba išrašas:

10 EUR

b)

patvirtinta kopija arba išrašas:

30 EUR

30.

Susipažinimo su bylomis mokestis (88 straipsnio 6 dalis):

30 EUR

31.

Bylose esančių dokumentų kopijų išdavimo mokestis (88 straipsnio 7 dalis):

a)

nepavirtinta kopija:

10 EUR

b)

patvirtinta kopija:

30 EUR

papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10

1 EUR

32.

Byloje esančios informacijos suteikimo mokestis (88 straipsnio 9 dalis):

10 EUR

33.

Sprendimų atlyginti procesinių veiksmų išlaidas peržiūrėjimo mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 94 taisyklės 4 dalis, o nuo tos datos – 85 straipsnio 7 dalis):

100 EUR

34.

Tarptautinės paraiškos padavimo Tarnyboje mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – 147 straipsnio 5 dalis, o nuo tos datos – 147 straipsnio 4 dalis):

300 EUR

B.

Tarptautiniam biurui mokėtini mokesčiai

I.   Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą mokestis

1.

Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą pareiškėjas Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

2.

Tarptautinės registracijos savininkas, kuris, atlikus tarptautinę registraciją, pateikia prašymą išplėsti teritorinį galiojimą, nurodant Sąjungą, Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

3.

B.I.1 arba B.I.2 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:

a)

individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės;

b)

kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės.

II.   Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą galiojimo pratęsimo mokestis

1.

Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą savininkas kaip tarptautinės registracijos galiojimo pratęsimo mokesčių dalį Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

2.

B.II.1 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:

a)

individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės;

b)

kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės.“


II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 2869/95

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009

1 straipsnis

2 straipsnis

-I priedo A dalies 1–34 punktai

3 straipsnis

144 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

144 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalis

144a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

144a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

144a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

6 straipsnis

144a straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

144a straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

144a straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

144b straipsnis

9 straipsnis

144c straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnis

144c straipsnio 4 dalis

11 straipsnis

-I priedo B(I) dalies 1–3 punktai

12 straipsnis

-I priedo B(II) dalies 1 ir 2 punktai

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis


Top