Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2324

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2324, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo nuostatos dėl žvejybos įrankių grupių nustatymo tam tikruose geografiniuose rajonuose

OJ L 328, 12.12.2015, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; netiesiogiai panaikino 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2324/oj

12.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/101


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2324

2015 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo nuostatos dėl žvejybos įrankių grupių nustatymo tam tikruose geografiniuose rajonuose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1342/2008, nustatantį menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 (1), ypač į jo 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

vienas pagrindinių bendros žuvininkystės politikos tikslų yra panaikinti netausią žuvų išmetimo atgal į jūrą praktiką. Nuo 2016 m. ir ne vėliau kaip 2019 m. tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai, kuriai šiuo metu taikoma Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 nustatyta žvejybos pastangų sistema, palaipsniui įsigalios įpareigojimas iškrauti visą laimikį;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 numatyta, kad žvejybos pastangos ribojamos pagal žvejybos pastangų grupes, kurios nustatomos pagal žvejybos įrankių grupes ir geografinius rajonus, nustatytus to reglamento I priede;

(3)

kadangi bus įgyvendinamas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, reikėtų, kad dabartinė žvejybos pastangų sistema būtų lankstesnė ir žvejai galėtų naudoti selektyvesnius didesnių akių žvejybos įrankius. Šiomis aplinkybėmis nuspręsta, kad būtina patikrinti, ar dabartinis skirstymas į pastangų grupes tebėra ekonomiškai efektyvus lyginant administracinę naštą ir išsaugojimo poreikius;

(4)

todėl Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) buvo paprašyta patarti dėl galimybės sujungti TR1 ir TR2 žvejybos įrankių grupes, pagal kurias nustatomos žvejybos pastangų grupės. STECF padarė išvadą (2), kad sujungus TR1 ir TR2 žvejybos įrankių grupes gali padidėti atlantinių menkių mirtingumas dėl žvejybos, o šias grupes sujungus tik Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje atsiras neatitikimas su kitais valdymo rajonais. Jis taip pat nusprendė, kad nauja sujungta grupė biologinių išteklių požiūriu būtų mažiau vienalytė nei atskiros TR1 ir TR2 grupės ir kad vargu, ar toks sujungimas būtų ekonomiškai efektyvesnis, nes tektų imtis papildomų priemonių siekiant išvengti galimo atlantinių menkių mirtingumo dėl žvejybos padidėjimo. Visgi, STECF nuomone, sujungus minėtas grupes žvejai galėtų žvejoti selektyviau;

(5)

be to, 2011 m. atlikdamas Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 vertinimą (3) STECF pastebėjo, kad 2010 m. Šiaurės jūros atlantinių menkių mirtingumas dėl žvejybos buvo tik 3 % mažesnis nei 2008 m. Jis padarė išvadą, kad Šiaurės jūros atlantinių menkių išteklių žvejybos pastangų valdymas nepadėjo apriboti sužvejojamo šių žuvų kiekio;

(6)

2008 m. įvedus dabartinę žvejybos pastangų sistemą žvejybos TR1 ir TR2 grupių įrankiais pastangos smarkiai sumažintos. Taigi bet koks galimas neigiamas žvejybos įrankių grupių sujungimo poveikis atlantinių menkių mirtingumui dėl žvejybos šiuo metu būtų daug mažesnis nei būtų buvęs praeityje;

(7)

sujungus grupes smarkiai sumažėtų valdymo išlaidos. Sumažinus žvejybos įrankių grupių skaičių sumažėtų nacionalinių institucijų ir žvejų patiriamos administracinės išlaidos, nes daug žvejų naudoja kelis žvejybos įrankius, taigi priklauso kelioms pastangų grupėms ir jiems skiriant žvejybos pastangas tenka atlikti sudėtingus skaičiavimus. Be to, įgyvendinant naująjį įpareigojimą iškrauti visą laimikį valstybių narių institucijoms prireiks daugybės žmogiškųjų išteklių. Komisija taipogi nemano, kad dėl papildomų apsaugos priemonių, kurių tektų imtis, jei padidėtų atlantinių menkių mirtingumas dėl žvejybos, būtinai padidės administracinės išlaidos;

(8)

ICES rekomendacijos (4) duomenimis, Šiaurės jūros atlantinių menkių išteklių išsaugojimo būklė ICES IV parajonyje, ICES VIId kvadrate ir ICES IIIa kvadrato vakarinėje dalyje (Skagerako sąsiauryje) smarkiai pagerėjo;

(9)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galima daryti išvadą, kad spartesnis įpareigojimo iškrauti visą atlantinių menkių laimikį įvedimas duotų papildomos naudos mažinant šių žuvų mirtingumą dėl nepageidaujamos priegaudos, nei tolesnis privalomos žvejybos pastangų valdymo sistemos taikymas;

(10)

todėl netikslinga palikti atskiras TR1 ir TR2 žvejybos įrankių grupes šiuose rajonuose: Skagerako sąsiauryje, toje ICES IIIa zonos dalyje, kuri nepriklauso Skagerako ir Kategato sąsiauriams, ICES IV zonoje, ICES IIa zonos EB vandenyse ir ICES VIId zonoje. Dėl prastos atlantinių menkių išteklių būklės Kategato sąsiauryje, ICES VIIa zonoje, ICES VIa zonoje ir ICES Vb zonos EB vandenyse, šiuose rajonuose žvejybos įrankių grupės neturėtų būti sujungiamos;

(11)

Komisija atidžiai stebės TR1 ir TR2 žvejybos įrankių grupių sujungimo poveikį atlantinių menkių mirtingumui dėl žvejybos, kad galėtų skirstymą į grupes atitinkamai koreguoti, jei minėtų žuvų mirtingumas dėl žvejybos padidėtų dėl jų išmetimo į jūrą;

(12)

kad Komisija ir valstybės narės galėtų stebėti padėties raidą be papildomų administracinių išlaidų, reikėtų nekeisti dabartinės ataskaitų teikimo sistemos;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedas papildomas šiuo punktu:

„3.

Nukrypstant nuo 1 punkto, žvejybos pastangų valdymo 2 punkto b papunktyje nurodytame rajone tikslu TR2 ir TR1 žvejybos įrankių grupės laikomos viena grupe, kuriai priskiriamų įrankių tinklo akies dydis yra 70 mm arba didesnis. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (5) 33 ir 34 straipsnius valstybės narės ir toliau teikia naudojant TR1 ir TR2 grupių žvejybos įrankius panaudotų žvejybos pastangų atskiras ataskaitas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 348, 2008 12 24, p. 20.

(2)  Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto 49-ojo plenarinio posėdžio ataskaita (PLEN-15-02).

(3)  Atlantinių menkių išteklių Airijos jūroje, Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje ir į vakarus nuo Škotijos esančiuose vandenyse valdymo daugiamečių planų vertinimas (STECF-11-07).

(4)  ICES rekomendacija dėl žvejybos galimybių, sužvejojamų kiekių ir žvejybos pastangų Didžiosios Šiaurės jūros ekoregionuose: 6.3.4 atlantinės menkės (Gadus morhua) IV parajonyje, VIId kvadrate ir IIIa kvadrato vakarinėje dalyje (Šiaurės jūroje, rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, Skagerako sąsiauryje).


Top