EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2094

2015 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2094 dėl asignavimų, perkeltų iš 2015 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

OJ L 303, 20.11.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2094/oj

20.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2094

2015 m. lapkričio 19 d.

dėl asignavimų, perkeltų iš 2015 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2) 169 straipsnio 3 dalimi, nepaskirtus asignavimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamais veiksmais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje, galima perkelti į kitus finansinius metus. Taip perkeliamų asignavimų suma negali viršyti 2 % pradinių asignavimų ir negali būti didesnė už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (3) 8 straipsnyje nurodyto tiesioginių išmokų koregavimo sumą, taikytą praėjusiais finansiniais metais. Todėl gali atsitikti taip, kad galutiniams gavėjams, kuriems buvo taikomas šis koregavimas, bus mokama papildoma išmoka;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį, nukrypdamos nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalies, valstybės narės turi kompensuoti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalyje nurodytus perkeltus asignavimus galutiniams gavėjams, kuriems tais finansiniais metais, į kuriuos perkeliami asignavimai, taikomas koregavimo koeficientas. Šis kompensavimas taikomas tik valstybių narių, kuriose praėjusiais finansiniais metais taikytas finansinės drausmės mechanizmas (4), galutiniams gavėjams;

(3)

nustatant kompensuotiną perkeliamų asignavimų sumą, pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 7 dalį turi būti atsižvelgiama į to reglamento 25 straipsnyje nurodytą žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui skirtą, tačiau iki finansinių metų pabaigos kovos su krize priemonėms nepaskirtą sumą;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1227/2014 (5) 1 straipsnio 1 dalį finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms už 2014 m. kalendorinius metus skiriamoms išmokoms siekiant sukurti 433 mln. EUR dydžio krizių rezervą. 2015 finansiniais metais krizių rezervu nepasinaudota;

(5)

remiantis valstybių narių 2014 m. spalio 16 d.–2015 m. spalio 15 d. išlaidų deklaracijomis, 2015 finansiniais metais valstybėms narėms faktiškai taikant finansinės drausmės mechanizmą išlaidos buvo sumažintos 409,8 mln. EUR;

(6)

todėl nepanaudoti asignavimai, atitinkantys 409,8 mln. EUR sumą, kuria 2015 finansiniais metais taikant finansinės drausmės mechanizmą sumažintos išlaidos ir kuri neviršija 2 % pradinių asignavimų, gali būti perkelti į 2016 finansinius metus, kai Komisija priims sprendimą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalies penktą pastraipą;

(7)

siekiant užtikrinti, kad šie asignavimai galutiniams gavėjams būtų kompensuoti proporcingai pagal finansinės drausmės mechanizmą taikyto koregavimo sumai, Komisija turėtų nustatyti sumas, kurias valstybės narės gali panaudoti kompensacijoms išmokėti;

(8)

kad nereikėtų raginti valstybių narių atlikti papildomą tokios kompensacijos mokėjimą, šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Todėl šiame reglamente nustatytos sumos yra galutinės ir, nedarant poveikio sumažinimų taikymui pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsnio 1 dalį, taikomos kitiems koregavimams, į kuriuos atsižvelgiama sprendime dėl mėnesio išmokos, susijusiame su valstybių narių mokėjimo agentūrų 2015 m. spalio mėn. išlaidomis, pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 3 dalį ir išskaitymams bei papildomoms išmokoms pagal to reglamento 18 straipsnio 4 dalį arba sprendimams, kurie bus priimti pagal sąskaitų atitikties patvirtinimo procedūrą;

(9)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalį nepaskirtus asignavimus galima perkelti tik į ateinančius finansinius metus. Todėl Komisija turėtų nustatyti valstybių narių išlaidų, kompensuotinų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį, tinkamumo finansuoti datas, atsižvelgdama į finansinius žemės ūkio metus, apibrėžtus to reglamento 39 straipsnyje;

(10)

siekiant atsižvelgti į trumpą laikotarpį nuo pranešimo apie tai, kaip valstybės narės pagal pasidalijamąjį valdymą 2014 m. spalio 16 d.–2015 m. spalio 15 d. įvykdė 2015 m. EŽŪGF asignavimų biudžetą, iki 2015 m. gruodžio 1 d., kai būtina pradėti taikyti šį reglamentą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Asignavimų sumos, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalį bus perkeltos iš 2015 finansinių metų ir kurios pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį bus valstybėms narėms skirtos išmokėti kompensacijoms galutiniams gavėjams, kuriems 2016 m. finansiniais metais bus taikomas koregavimo koeficientas, nustatomos šio reglamento priede.

Perkeliamoms sumoms taikomas Komisijos sprendimas dėl asignavimų perkėlimo pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalies penktą pastraipą.

2 straipsnis

Valstybių narių išlaidos, susijusios su perkeltų asignavimų kompensavimu, gali būti finansuojamos iš Sąjungos lėšų tik jei atitinkamos sumos gavėjams buvo išmokėtos iki 2016 m. spalio 16 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 347.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(4)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalį 2015 finansiniais metais drausmės mechanizmas netaikytas Bulgarijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje.

(5)  2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1227/2014, kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014 (OL L 331, 2014 11 18, p. 6).


PRIEDAS

Sumos, skirtos perkeltiems asignavimams kompensuoti

(sumos eurais)

Belgija

6 288 982

Čekija

10 759 194

Danija

10 873 619

Vokietija

58 750 752

Estija

1 169 016

Airija

12 903 416

Graikija

16 705 610

Ispanija

53 390 829

Prancūzija

88 569 550

Italija

31 012 148

Kipras

358 950

Latvija

1 312 744

Lietuva

3 277 932

Liuksemburgas

383 255

Vengrija

13 724 881

Мalta

34 561

Nyderlandai

9 323 434

Austrija

6 729 968

Lenkija

22 604 718

Portugalija

6 448 884

Slovėnija

876 855

Slovakija

5 282 221

Suomija

5 438 416

Švedija

7 499 878

Jungtinė Karalystė

36 083 758


Top