EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2016, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių indeksu, naudojamu atliekant simetrinį standartinio nuosavybės vertybinių popierių kapitalo poreikio tikslinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2016

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių indeksu, naudojamu atliekant simetrinį standartinio nuosavybės vertybinių popierių kapitalo poreikio tikslinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad nuosavybės vertybinių popierių indeksas atitiktų diversifikuoto nuosavybės vertybinių popierių portfelio rinkos kainą, kuri yra tipinė atsižvelgiant į draudimo ir perdraudimo įmonių paprastai turimų nuosavybės vertybinių popierių pobūdį, kaip reikalaujama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 172 straipsniu, jis turėtų būti sudarytas iš susijusių rinkų kelių esamų nuosavybės vertybinių popierių indeksų. Siekiant, kad šių nuosavybės vertybinių popierių indeksų lygius būtų galima palyginti, atitinkamo laikotarpio, nurodyto Direktyvos 2009/138/EB 106 straipsnio 2 dalyje, pradžioje kiekvieno indekso lygis turėtų būti nustatytas kaip 100 procentinių punktų;

(2)

nuosavybės vertybinių popierių indekso vertė per dieną svyruoja. Todėl būtina išsiaiškinti, kuri vertė bus naudojama konkrečią dieną. Kadangi vertybinių popierių biržose prekyba nevyksta kiekvieną dieną, taip pat būtina nurodyti, kurioms dienoms turi būti apskaičiuotas nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis. Dėl šios priežasties turėtų būti apibrėžtos sąvokos „paskutinis lygis“ ir „darbo diena“;

(3)

nuosavybės vertybinių popierių indeksas turėtų atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

„paskutinis lygis“ reiškia ataskaitinės dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso paskutinę vertę, paskelbtą nuosavybės vertybinių popierių indekso teikėjo;

2)

„darbo diena“ reiškia kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius.

2 straipsnis

Nuosavybės vertybinių popierių indekso apskaičiavimas

1.   Direktyvos 2009/138/EB 106 straipsnio 2 dalyje nurodyto nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis nustatomas kiekvienai darbo dienai.

Konkrečios darbo dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis yra visų į priedą įtrauktų nuosavybės vertybinių popierių indeksų tą darbo dieną indėlių suma.

Kiekvieno iš priede nustatytų nuosavybės vertybinių popierių indeksų konkrečios darbo dienos indėlis yra apskaičiuojamas pagal tos darbo dienos normalizuotą lygį ir atitinkamą nuosavybės vertybinių popierių indekso svertinį rodiklį, kaip nustatyta priede.

2.   Kiekvieno iš priede nustatytų nuosavybės vertybinių popierių indeksų konkrečios dienos normalizuotas lygis yra jo paskutinis lygis tą darbo dieną, padalytas iš 36 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio tą darbo dieną, kurios nuosavybės vertybinių popierių indekso lygis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 172 straipsnio 1 dalyje, skaičiuojamas, pirmos dienos paskutinio lygio. Kai konkrečios dienos nuosavybės vertybinių popierių indekso paskutinis lygis nežinomas, naudojamas vėliausias iki tos dienos buvęs paskutinis lygis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


PRIEDAS

Nuosavybės vertybinių popierių indeksai ir svertiniai rodikliai

Nuosavybės vertybinių popierių indeksai (Kainų indeksai)

Svertiniai rodikliai

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

MVĮ

0,02

WIG30

0,08


Top