EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su procedūromis ir šablonais, naudojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB teikiant informaciją grupės priežiūros institucijai ir priežiūros institucijoms keičiantis informacija (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2014

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su procedūromis ir šablonais, naudojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB teikiant informaciją grupės priežiūros institucijai ir priežiūros institucijoms keičiantis informacija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 249 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

nedarant poveikio kitoms galimo dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp priežiūros institucijų formoms, procedūros ir šablonai visų pirma reikalingi veiksmingam ir konvergenciniam priežiūros institucijų keitimuisi informacija priežiūros institucijų kolegijoje skatinti, nes priežiūros institucijų kolegija turėtų būti pagrindinė grupės priežiūros institucijų keitimosi informacija tarp platforma;

(2)

šios procedūros ir šablonai yra skirti priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms, kurios, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką, nusprendžia, kokia informacija reikalinga priežiūros institucijų kolegijos veiklai ir kokiomis sąlygomis ja turėtų būti keičiamasi pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 357 straipsnį;

(3)

efektyviai ir veiksmingai priežiūrai būtina, kad priežiūros institucijoms keičiantis informacija ir bendradarbiaujant būtų atsižvelgiama į grupės pobūdį, mastą ir sudėtingumą, informacijos prieinamumą bei tipą ir pačius naujausius ir svarbiausius duomenis;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijų keitimasis informacija

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos sistemingai keičiasi informacija ne rečiau kaip kasmet ir, kai reikia, ad hoc pagrindu.

2 straipsnis

Keitimosi informacija terminai

1.   Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos susitaria dėl keitimosi informacija tiek sistemingai, tiek ad hoc pagrindu terminų.

2.   Apie nukrypimą nuo sutarto termino turi būti iš anksto pranešta atitinkamoms priežiūros institucijoms nurodant pateisinamą priežastį.

3 straipsnis

Keitimosi informacija būdai

Priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos susitaria dėl saugios elektroninės keitimosi informacija formos, taip pat dėl duomenų formato, kuriuo ta informacija turi būti keičiamasi.

4 straipsnis

Valiuta

Jei priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką pagal Direktyvos 2009/138/ES 248 straipsnio 4 dalį, nenusprendžia kitaip, priežiūros institucijos, keisdamosi informacija priežiūros institucijų kolegijoje, sumas išreiškia valiuta, kuria buvo pateikta informacija.

5 straipsnis

Kalba

Jei priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos, nustatydamos veiklos koordinavimo tvarką pagal Direktyvos 2009/138/ES 248 straipsnio 4 dalį, nenusprendžia kitaip, priežiūros institucijos informacija keičiasi kalba, kuri daugiausia naudojama priežiūros institucijų kolegijoje.

6 straipsnis

Informacijos, kuria turi būti keičiamasi priežiūros institucijų kolegijoje, apžvalga

Grupės priežiūros institucija pateikia kitoms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms informacijos, kuria turi būti keičiamasi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnį, apžvalgą, naudodama šio reglamento I priede pateiktą šabloną.

7 straipsnis

Pagrindinių priežiūros proceso išvadų pateikimas

1.   Kitos priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijos pateikia grupės priežiūros institucijai pagrindines išvadas, padarytas po priežiūros proceso, vykdyto atskiros įmonės lygmeniu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnio 2 dalies c punktą, naudodamos šio reglamento II priede pateiktą šabloną.

2.   Grupės priežiūros institucija pateikia kitoms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms pagrindines išvadas, padarytas po priežiūros proceso, vykdyto grupės lygmeniu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 357 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktį, naudodama šio reglamento II priede pateiktą šabloną.

8 straipsnis

Priežiūros institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija ne priežiūros institucijų kolegijoje

1.   Kai priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucija dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu dalijasi informacija, kuri yra svarbi grupės priežiūrai, su kai kuriomis kitomis priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijomis, ji per pagrįstą laikotarpį pateikia informaciją grupės priežiūros institucijai. Grupės priežiūros institucija užtikrina, kad informacija būtų išplatinta visoms kitoms susijusioms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms kitame jos posėdyje arba iki jo.

2.   Kai priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucija gauna informaciją, kuri yra svarbi grupės priežiūrai, iš trečiosios šalies ir dalijasi šia informacija su kai kuriomis kitomis priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijomis, ji, kiek įmanoma, atsižvelgiant į trečiosios šalies ar įstatymu nustatytus konfidencialumo apribojimus, per pagrįstą laikotarpį pateikia informaciją grupės priežiūros institucijai. Grupės priežiūros institucija užtikrina, kad informacija būtų išplatinta visoms kitoms susijusioms priežiūros institucijų kolegijos priežiūros institucijoms kitame jos posėdyje arba iki jo.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


I PRIEDAS

Informacijos, kuria keičiamasi priežiūros institucijų kolegijoje, apžvalga

Informacijos rūšis

Įmonės pavadinimas

Mokumo ir finansinės padėties ataskaita

Reguliarioji priežiūros ataskaita

Kiekybinės informacijos šablonai

Pagrindinės priežiūros proceso išvados

Kiti pasirinkti duomenys

Dalyvaujanti įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Patronuojamoji įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Kita susijusi įmonė

Elementas

 

 

 

 

 

Dažnumas

 

 

 

 

 

Terminas

 

 

 

 

 

Apžvalgoje nurodomi informacijos, kuria keičiamasi, elementai, įskaitant susijusias aprašomųjų ataskaitų dalis, susijusius kiekybinės informacijos šablonus, pagrindines priežiūros proceso išvadas ir kitus pasirinktus duomenis, taip pat terminai ir dažnumas, kaip susitarta priežiūros institucijų kolegijoje.


II PRIEDAS

Pagrindinių priežiūros proceso išvadų pateikimas

Atskiros įmonės arba grupės pavadinimas

 

Rizikos vertinimo rezultatai ir susijusi planuota priežiūros veikla

Aprašymas

 

Per patikrinimus (patikras) vietoje ir vykdant veiklą ne įmonėse nustatyti faktai

Aprašymas

 

Susijusios priežiūros priemonės

Aprašymas

 

Pagrindinės priežiūros proceso išvados apima rizikos vertinimo rezultatus, susijusią planuotą priežiūros veiklą, per patikrinimus (patikras) vietoje ir vykdant veiklą ne įmonėse nustatytus faktus ir susijusias priežiūros priemones, kaip sutarta priežiūros institucijų kolegijoje.


Top