EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2011, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios atžvilgiu, sąrašais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2011

2015 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios atžvilgiu, sąrašais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač jos 109a straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, atžvilgiu pagal Direktyvą 2009/138/EB, sąrašai yra svarbūs apskaičiuojant standartinės mokumo kapitalo reikalavimo formulės rinkos rizikos modulį ir sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulį;

(2)

kai reikia, į šiuos sąrašus įtrauktos regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijos turėtų būti grupuojamos pagal tipą, atsižvelgiant į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 85 straipsnyje nustatytas sąlygas;

(3)

priežiūros institucijos pateikė atitinkamą informaciją apie specifinius įplaukų generavimo įgaliojimus ir egzistuojančius institucinius susitarimus pagal nacionalinę teisę, susijusius su jų jurisdikcijai priklausančiomis regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijomis, ir kokiu mastu tos valdžios institucijos laikosi Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų reikalavimų;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų sąrašai

Toliau nurodytos regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijos, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, atžvilgiu, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 109a straipsnio 2 dalies a punkte:

1)

Austrijoje: „Land“ arba „Gemeinde“;

2)

Belgijoje: „communauté“ arba „gemeenschap“, „région“ arba „gewest“, „province“ arba „provincie“, arba „commune“ arba „gemeente“;

3)

Danijoje: „region“ arba „kommune“;

4)

Suomijoje: „kaupunki“ arba „stad“, „kunta“ arba „kommun“, arba „Ahvenanmaan maakunta“ arba „Landskapet Åland“;

5)

Prancūzijoje: „région“, „département“ arba „commune“;

6)

Vokietijoje: „Land“, „Gemeindeverband“ arba „Gemeinde“;

7)

Lichtenšteine: „Gemeinde“;

8)

Lietuvoje: „savivaldybė“;

9)

Liuksemburge: „commune“;

10)

Nyderlanduose: „provincie“, „waterschap“ arba „gemeente“;

11)

Lenkijoje: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ arba „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

Portugalijoje: „Região Autónoma dos Açores“ arba „Região Autónoma da Madeira“;

13)

Ispanijoje: „comunidad autónoma“ arba „corporación local“;

14)

Švedijoje: „region“, „landsting“ arba „kommun“;

15)

Jungtinėje Karalystėje: Škotijos Parlamentas, Velso nacionalinė asamblėja arba Šiaurės Airijos asamblėja.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


Top