Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1850

2015 m. spalio 13 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 leidžia tam tikromis sąlygomis pateikti rinkai produktus iš ruonių, kuriuos sumedžiojo inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės. Jis taip pat leidžia pateikti rinkai produktus iš ruonių tais atvejais, jei produktų iš ruonių importas yra nenuolatinio pobūdžio ir jį sudaro tik asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui skirtos prekės;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 737/2010 (2) nustatytos išsamios produktų iš ruonių pateikimo rinkai pagal Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį taisyklės;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1775 (3) iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnis, o Reglamentas (ES) Nr. 737/2010 panaikintas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl būtina nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 su pakeitimais 3 straipsnio įgyvendinimo taisykles;

(4)

derėtų nustatyti, kad tam tikrus reikalavimus atitinkančios įstaigos turėtų būti įtraukiamos į pripažintų įstaigų, išduodančių pažymas, kad laikomasi produktų iš ruonių pateikimo rinkai sąlygų, sąrašą;

(5)

siekiant palengvinti pažymų administravimą ir patikrą, reikėtų nustatyti pažymų ir jų kopijų formas;

(6)

reikėtų nustatyti pažymų patikros tvarką. Ji turėtų būti kuo paprastesnė ir patogesnė, kiek tai įmanoma nesumažinant kontrolės sistemos patikimumo ir nuoseklumo;

(7)

reikėtų leisti naudotis elektroninėmis sistemomis siekiant palengvinti kompetentingų institucijų, Komisijos ir pripažintų įstaigų keitimąsi duomenimis;

(8)

asmens duomenys, ypač pateikiami pažymose, taikant šį reglamentą turi būti apdorojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5);

(9)

šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1007/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) 2015/1775, kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 18 d., 3 straipsnio, įgyvendinimo taisyklės, todėl jis turėtų įsigalioti skubiai;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 (6) 18 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios produktų iš ruonių pateikimo rinkai ir produktų iš ruonių importo asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį taisyklės.

2 straipsnis

Asmeninis keliautojų ar jų šeimų naudojimas

1.   Produktai iš ruonių asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui gali būti importuojami tik jei tenkinamas kuris nors iš šių reikalavimų:

a)

keliautojai dėvi arba nešasi produktus iš ruonių arba produktai iš ruonių yra asmeniniame jų bagaže;

b)

produktai iš ruonių yra fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Sąjungą, asmeninė nuosavybė;

c)

produktus iš ruonių keliautojai įsigyja vietoje, trečiojoje šalyje, o importuoja vėliau, su sąlyga, kad atvykę į Sąjungos teritoriją tokie keliautojai atitinkamos valstybės narės muitinei pateikia šiuos dokumentus:

i)

raštišką pranešimą apie importą;

ii)

dokumentą, kuriuo įrodoma, kad produktai įsigyti atitinkamoje trečiojoje šalyje.

2.   Taikydama 1 dalies c punktą muitinė patvirtina raštišką pranešimą ir patvirtinamąjį dokumentą ir grąžina juos keliautojams. Importuojant raštiškas pranešimas ir patvirtinamasis dokumentas pateikiami muitinei kartu su atitinkamų produktų muitinės deklaracija.

3 straipsnis

Pripažintos įstaigos

1.   Įstaiga įtraukiama į pripažintų įstaigų sąrašą, jei ji įrodo, kad atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji yra juridinis asmuo;

b)

ji yra pajėgi nustatyti, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų;

c)

ji yra pajėgi išduoti ir tvarkyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, taip pat apdoroti ir archyvuoti įrašus;

d)

ji gali vykdyti savo funkcijas taip, kad išvengtų interesų konflikto;

e)

ji yra pajėgi vykdyti atitikties Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams stebėseną;

f)

ji yra pajėgi panaikinti arba sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymų galiojimą, jei nesilaikoma šio reglamento reikalavimų, ir imtis priemonių, kad apie tai būtų informuotos valstybių narių kompetentingos institucijos ir muitinės;

g)

jos auditus atlieka nepriklausoma trečioji šalis;

h)

ji veikia nacionaliniu arba regiono lygmeniu.

2.   Kad būtų įtraukta į 1 dalyje nurodytą sąrašą, įstaiga pateikia Komisijai prašymą ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad ji atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Pripažinta įstaiga kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Komisijai pateikia 1 dalies g punkte nurodytos nepriklausomos trečiosios šalies atlikto audito ataskaitas.

4 straipsnis

Pažymos

1.   Gavusi prašymą, jei Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos pateikimo rinkai sąlygos yra išpildytos, pripažinta įstaiga išduoda pažymas pagal šio reglamento priede pateiktas formas.

2.   Pripažinta įstaiga atiduoda pažymą pareiškėjui, o jos kopiją saugo trejus metus duomenų archyvavimo tikslais.

3.   Laikantis 5 straipsnio 2 dalies, pažymos originalas pateikiamas kartu su rinkai teikiamu produktu iš ruonių jo pateikimo rinkai metu. Pareiškėjas gali pasilikti pažymos kopiją.

4.   Visose paskesnėse sąskaitose faktūrose nurodomas pažymos numeris.

5.   Produktas iš ruonių, dėl kurio išduota pažyma pagal 1 dalį, laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

6.   Produkto iš ruonių pateikimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (7) 79 straipsnį priimama, jei pateikiama pagal šio straipsnio 1 dalį išduota pažyma. Nedarant poveikio Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 77 straipsnio 2 dalies taikymui, muitinė pasilieka ir archyvuoja pažymos kopiją.

7.   Jei kyla abejonių dėl pažymos, išduotos pagal 1 dalį, tikrumo ar teisingumo, taip pat jei reikia papildomai pasikonsultuoti, muitinė ir kiti už reglamento taikymą atsakingi pareigūnai kreipiasi į kompetentingą instituciją, kurią atitinkama valstybė narė paskyrė pagal 6 straipsnį. Kompetentinga institucija, į kurią kreiptasi, sprendžia dėl priemonių, kurių reikia imtis.

5 straipsnis

Pažymų forma

1.   4 straipsnio 1 dalyje nurodyta pažyma turi būti popierinė arba elektroninė.

2.   Jei pažyma elektroninė, kartu su produktu iš ruonių jo pateikimo rinkai metu pridedama išspausdinta pažymos kopija.

3.   Pažymos naudojimas neturi poveikio jokiems kitiems su pateikimu rinkai susijusiems formalumams.

4.   Pagal 6 straipsnį paskirta kompetentinga institucija gali reikalauti, kad pažyma būtų išversta į valstybės narės, kurioje produktas pateikiamas rinkai, valstybinę kalbą.

6 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Valstybė narė paskiria vieną arba kelias kompetentingas institucijas, atsakingas už šias užduotis:

a)

importuojamų produktų iš ruonių pažymų tikrinimą, kai to pagal 4 straipsnio 7 dalį prašo muitinė;

b)

toje valstybėje narėje įsteigtos ir veikiančios pripažintos įstaigos vykdomo pažymų išdavimo tikrinimą;

c)

produktų iš ruonių, gautų sumedžiojus ruonius toje valstybėje narėje, pažymų kopijų laikymą.

2.   Valstybės narės Komisiją informuoja apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 dalį.

3.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Sąrašas reguliariai atnaujinamas.

7 straipsnis

Duomenų registravimo ir mainų elektroninės sistemos

1.   Kompetentingos institucijos gali keistis pažymų duomenimis ir juos registruoti naudodamosi elektroninėmis sistemomis.

2.   Valstybės narės atsižvelgia į 1 dalyje nurodytų elektroninių sistemų papildomumą, suderinamumą ir sąveikumą.

8 straipsnis

Apsauga tvarkant asmens duomenis

Šis reglamentas neturi jokio poveikio asmenų apsaugos lygiui tvarkant asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas ir nekeičia Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų pareigų ir teisių. Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis užtikrinama visų pirma siekiant, kad pažymoje įrašyti asmens duomenys nebūtų atskleisti ar perduoti.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pažymos, kurias pripažinta įstaiga išdavė pagal Reglamentą (ES) Nr. 737/2010 iki [2015 m. spalio 18 d.], galioja ir po šios datos.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. spalio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 36.

(2)  2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 216, 2010 8 17, p. 1).

(3)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1775, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010 (OL L 262, 2015 10 7, p. 1).

(4)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1).

(7)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Pildymo instrukcijos

Bendrosios instrukcijos

Pildykite didžiosiomis raidėmis

1 laukelis

Išduodančioji įstaiga

Nurodykite pažymą išduodančios pripažintos įstaigos pavadinimą ir adresą

2 laukelis

Išduodančiosios šalies reikmėms

Ši vieta skirta išduodančiosios šalies reikmėms.

3 laukelis

Pažymos numeris

Nurodykite išduodamos pažymos numerį.

4 laukelis

Pateikimo rinkai šalis

Nurodykite šalį, kurioje numatoma produktą iš ruonių pirmą kartą pateikti Europos Sąjungos rinkai.

5 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 4 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

6 laukelis

Komercinis apibūdinimas

Pateikite komercinį produkto (-ų) iš ruonių apibūdinimą. Apibūdinimas turi derėti su įrašu 7-ame laukelyje.

7 laukelis

Mokslinis pavadinimas

Nurodykite mokslinį (-ius) ruonio (-ių) rūšių, naudoto (-ų) gaminant produktą, pavadinimą (-us). Jei sudėtinis produktas pagamintas iš kelių rūšių ruonių, įrašykite kiekvieną rūšį atskiroje eilutėje.

8 laukelis

SS pozicija

Įrašykite keturių ar šešių skaitmenų prekės kodą, nustatytą pagal Suderintąją prekių aprašymo ir kodavimo sistemą.

9 laukelis

Sugavimo šalis

Nurodykite šalį, kurioje produkte naudoti ruoniai sugauti laukinėje gamtoje.

10 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 9 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

11 laukelis

Grynasis svoris

Nurodykite visą svorį kilogramais. Tai grynoji produktų iš ruonių masė be tiesioginių talpyklų ar pakuočių, išskyrus atramas, tarpiklius, lipdukus ir pan.

12 laukelis

Vienetų skaičius

Nurodykite vienetų skaičių, jei taikoma.

13 laukelis

Skiriamieji ženklai

Nurodykite visus skiriamuosius ženklus, jei tokių yra, pvz., partijos numerį, važtaraščio numerį.

14 laukelis

Unikalusis atpažinties kodas

Nurodykite visus atsekamumo atpažinties kodus, esančius ant produkto.

15 laukelis

Pripažintos išduodančiosios įstaigos antspaudas ir parašas

Šiame langelyje pasirašo įgaliotasis pareigūnas, nurodoma vieta bei data ir uždedamas oficialus pažymą išduodančios įstaigos antspaudas.

16 laukelis

Muitinės patvirtinimas

Muitinė nurodo muitinės deklaracijos numerį ir uždeda antspaudą ir parašą.


Top