EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1829

2015 m. balandžio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1829, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse

OJ L 266, 13.10.2015, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1829/oj

13.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1829

2015 m. balandžio 23 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 15 straipsnio 8 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalies a punktą ir 66 straipsnio 3 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1144/2014 panaikintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (3) ir nustatytos naujos taisyklės, pagal kurias informacijos apie žemės ūkio produktus ir tam tikrus iš jų pagamintus maisto produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonės, įgyvendinamos vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse, gali būti visiškai arba iš dalies finansuojamos iš Sąjungos biudžeto;

(2)

šiame reglamente nustatytos taisyklės yra daugiausia skirtos paprastoms programoms, kurias administruoja valstybės narės. Daugiašalėms programoms, kurias tiesiogiai administruoja Komisija, reikėtų taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4). Vis dėlto šio reglamento 1 straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis pasiūlymą teikianti organizacija gali pateikti programą, turėtų būti taikomos tiek daugiašalėms, tiek paprastoms programoms;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnyje nustatytas pasiūlymus teikiančių organizacijų sąrašas. Reikia nustatyti, kokiomis sąlygomis kiekvienos kategorijos pasiūlymą teikiančios organizacijos gali teikti pasiūlymą dėl informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo programos, kuri bendrai finansuojama Sąjungos lėšomis. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlymus teikiančios organizacijos atstovautų atitinkamam sektoriui, reikėtų patikslinti reikiamą atstovavimo lygį. Kai įmanoma, būtų taikoma paprasta sektoriaus daugumos atstovavimo taisyklė;

(4)

bendrai Sąjungos finansuojamomis informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonėmis reikėtų siekti atverti naujas rinkas trečiosiose šalyse, be to, jas turėtų taikyti kuo įvairesnės organizacijos. Siekiant skatinti konkurenciją ir užtikrinti kuo daugiau galimybių naudotis Sąjungos pardavimo skatinimo schema, reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrinta, kad už tą pačią pardavimo skatinimo programą organizacija negautų paramos daugiau nei du kartus iš eilės;

(5)

vykdydamos už paprastų programų įgyvendinimą atsakingų subjektų atranką, pasiūlymus teikiančios organizacijos privalo užtikrinti, kad būtų atrinkti ekonomiškai naudingiausi subjektai. Tai darydamos jos privalo vengti bet kokio interesų konflikto. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikianti organizacija yra viešosios teisės reglamentuojamas subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES (5) 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, taikomos toje direktyvoje nustatytos ir į nacionalinius teisės aktus perkeltos taisyklės;

(6)

Sąjungos pardavimo skatinimo schema turėtų papildyti ir stiprinti valstybių narių administruojamas schemas bei būti orientuota į Sąjungos pranešimą. Todėl bendrai Sąjungos finansuojamomis informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonėmis turėtų būti atskleidžiama specifinė Sąjungos dimensija, dėl kurios būtina nustatyti reikiamus kriterijus;

(7)

iki šiol pasiūlymus teikiančios organizacijos beveik du trečdalius vidaus rinkoje vykdytų programų orientavo į kilmės valstybę narę. Be to, dabar tam tikromis sąlygomis informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo medžiagoje galima nurodyti produktų kilmę. Siekiant realios Sąjungos pridėtinės vertės, vidaus rinkoje vykdomų bendrai Sąjungos finansuojamų programų tikslinės rinkos turėtų būti išplėstos ir neapsiriboti pasiūlymą teikiančios organizacijos kilmės valstybe nare, išskyrus atvejus, kai programa skleidžiama informacija apie Europos kokybės sistemas arba tinkamos mitybos praktiką pagal Europos Komisijos baltąją knygą dėl strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (6);

(8)

siekiant išvengti dubliavimosi su pardavimo skatinimo priemonėmis, finansuojamomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (7), pagal šį reglamentą būtina neteikti finansavimo programoms, darančioms tik vietos poveikį, o vidaus rinkoje vykdysimoms didelio tarpvalstybinio masto programoms sudaryti palankias sąlygas;

(9)

bendrai Sąjungos finansuojamos informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonės turėtų būti orientuotos ne į prekių ženklus ar kilmę, o į Sąjungos pranešimo sklaidą. Tam vidaus rinkoje vykdomomis ir Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sistemoms taikomomis informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonėmis reikėtų skleisti informaciją apie šių sistemų savybes arba garantijas, visų pirma siekiant didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas ir šių sistemų pripažinimą;

(10)

siekiant informuoti vartotojus reikėtų nurodyti, kad visa informacija apie produkto poveikį sveikatai turi turėti pripažintą mokslinį pagrindą ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 (8) priedą arba būti pripažinta kompetentingų nacionalinių institucijų, kurios toje šalyje, kurioje vykdoma veikla, yra atsakingos už visuomenės sveikatą;

(11)

atsižvelgiant į savitą pardavimo skatinimo priemonių pobūdį, reikėtų nustatyti gavėjo įgyvendinant programą patirtų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisykles;

(12)

paprastos programos turėtų būti finansuojamos remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (9) 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad visus su užstatu susijusius mokesčius turėtų padengti užstatą teikianti šalis. Pagal daugiašalėms programoms taikomo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 126 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktą išlaidos, susijusios su dotacijos gavėjo pateikiama išankstinio finansavimo garantija, turėtų būti laikomomis atitinkančiomis Sąjungos finansavimo reikalavimus. Kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos paprastoms ir daugiašalėms programoms, kurias abi gali teikti tos pačios pasiūlymus teikiančios organizacijos, reikėtų leisti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 907/2014 19 straipsnio 4 dalies ir užstato išlaidas laikyti atitinkančiomis Sąjungos finansavimo reikalavimus;

(13)

siekiant veiksmingai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikėtų priimti tinkamas kovos su sukčiavimu ir dideliu aplaidumu priemones. Tam reikėtų nustatyti administracines nuobaudas, atitinkančias veiksmingumo, atgrasymo ir proporcingumo principus. Pagal šį reglamentą skiriamos administracinės nuobaudos turėtų būti laikomos pakankamai atgrasomomis, kad jomis būtų atgrasyta nuo tyčinio reikalavimų nesilaikymo;

(14)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 501/2008 (10), kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 3/2008 įgyvendinimo taisyklės, reikėtų panaikinti. Tačiau jis turėtų toliau būti taikomas pagal jo nuostatas atrinktoms programoms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąlygos, kuriomis pasiūlymą teikianti organizacija gali teikti paprastą arba daugiašalę programą

1.   Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalyje nustatytos pasiūlymus teikiančios organizacijos gali teikti informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo programos pasiūlymą, jeigu jos atstovauja sektoriui arba atitinkamam produktui, tokiomis sąlygomis:

a)

valstybėje narėje arba Sąjungos lygmeniu įsteigtos šakinės arba tarpšakinės organizacijos, nurodytos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, laikomos atstovaujančiomis su programa susijusiam sektoriui, kai:

i)

apima bent 50 % gamintojų skaičiaus, arba 50 % parduodamo (-ų) produkto (-ų) arba atitinkamo sektoriaus gamybos masto ar vertės atitinkamoje valstybėje narėje arba Sąjungos lygmeniu, arba

ii)

tai yra tarpšakinė organizacija, kurią valstybė narė pripažino pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (11) 158 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (12) 16 straipsnį;

b)

grupė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (13) 3 straipsnio 2 punkte ir nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies a punkte, laikoma atstovaujančia pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugomam pavadinimui ir patenkančia į programos taikymo sritį, kai apima bent 50 % parduodamo (-ų) produkto (-ų), kurio (-ių) pavadinimas saugomas, gamybos masto arba vertės;

c)

gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies c punkte, laikoma atstovaujančia su programa susijusiam (-iems) produktui (-ams) ar sektoriui, kai valstybė narė yra ją pripažinusi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 arba 156 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 14 straipsnį;

d)

žemės ūkio maisto produktų sektoriaus subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies d punkte, atstovauja su programa susijusiam (-iems) sektoriui (-iams) tada, kai jo nariais yra to (-ų) produkto (-ų) arba sektoriaus atstovai, išskyrus tuo atveju, kai programos vykdomos po to, kai buvo prarastas vartotojų pasitikėjimas.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto i papunkčio ir b punkto, galima priimtinomis laikyti ir mažesnes ribas, jeigu pasiūlymą teikianti organizacija pateiktame pasiūlyme nurodo, kad yra konkrečių aplinkybių, įskaitant rinkos struktūros įrodymus, dėl kurių tą pasiūlymą teikiančią organizaciją būtų galima pagrįstai laikyti atstovaujančia tam (tiems) produktui (-ams) ar atitinkamam sektoriui.

3.   Pasiūlymą teikianti organizacija turi turėti reikalingų techninių, finansinių ir profesinių išteklių programai veiksmingai įgyvendinti.

4.   Pasiūlymą teikiančiai organizacijai parama informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo programoms, skirtoms tam pačiam produktui arba sistemai ir vykdomoms toje pačioje geografinėje rinkoje, teikiama ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

2 straipsnis

Už paprastų programų įgyvendinimą atsakingų subjektų atranka

1.   Vykdydamos už paprastų programų įgyvendinimą atsakingų subjektų atranką, pasiūlymus teikiančios organizacijos privalo užtikrinti, kad būtų atrinkti ekonomiškai naudingiausi subjektai. Tam jos turi imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog programa negalės būti nešališkai ir objektyviai įgyvendinta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais ar bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas).

2.   Tais atvejais, kai pasiūlymą teikianti organizacija yra viešosios teisės reglamentuojamas subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ji turi vykdyti už paprastų programų įgyvendinimą atsakingų subjektų atranką pagal nacionalinius teisės aktus, kuriais ta direktyva perkelta.

3 straipsnis

Paprastų programų atitiktis finansavimo reikalavimams

1.   Kad atitiktų finansavimo reikalavimus, paprastos programos turi:

a)

atitikti Sąjungos teisės aktus dėl atitinkamų produktų ir jų prekybos;

b)

būti didelio masto, visų pirma atsižvelgiant į jų numatomą ir įvertinamą tarpvalstybinį mastą. Tai reiškia, kad vidaus rinkoje programa turi būti įgyvendinama bent dviejose valstybėse narėse, kiekvienai numatant atitinkamą paskirto biudžeto dalį, ypač pagal atitinkamą kiekvienos susijusios valstybės narės rinkos dydį, arba įgyvendinama vienoje valstybėje narėje, jei ta valstybė narė nėra pasiūlymą (-us) teikiančios (-ų) organizacijos (-ų) kilmės valstybė narė. Šis reikalavimas netaikomas programoms, kuriomis skleidžiama informacija, susijusi su Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose nurodytomis Sąjungos kokybės sistemomis, ir programoms, kuriomis skleidžiama informacija, susijusi su tinkamos mitybos praktika;

c)

turėti Sąjungos dimensiją tiek pranešimo turinio, tiek jo poveikio požiūriu; jomis visų pirma turi būti skleidžiama informacija apie Europos gamybos standartus, Europos maisto produktų kokybę ir saugumą, Europos mitybos praktiką ir kultūrą, propaguojamas Europos produktų įvaizdis vidaus ir tarptautinėse rinkose, didinamas Europos produktų ir logotipų žinomumas plačiojoje visuomenėje ir tarp komercinių įmonių. Tai visų pirma reikštų, kad vidaus rinkoje vykdoma programa, apimanti vieną ar daugiau sistemų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalyje, turėtų būti orientuota į tą (-as) schemą (-as) pagrindiniame ja perduodamame Sąjungos pranešime. Kai šioje programoje vienas ar keli produktai iliustruoja šią (-as) sistemą (-as), šis (-ie) produktas (-ai), palyginti su pagrindiniu Sąjungos pranešimu, pristatomas (-i) antrame plane.

2.   Be to, jeigu programa perduodamas pranešimas yra susijęs su poveikiu sveikatai, šis pranešimas turi:

a)

vidaus rinkoje atitikti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedą arba būti patvirtintas nacionalinės institucijos, kuri valstybėje narėje, kurioje vykdoma veikla, yra atsakinga už visuomenės sveikatą;

b)

trečiosiose šalyse būti patvirtintas nacionalinės institucijos, kuri šalyje, kurioje vykdoma veikla, yra atsakinga už visuomenės sveikatą.

4 straipsnis

Paprastų programų išlaidos, atitinkančios Sąjungos finansavimo reikalavimus

1.   Sąjungos lėšomis finansuojamos išlaidos, atitinkančios visus šiuos kriterijus:

a)

jas įgyvendindama programą faktiškai patyrė pasiūlymą teikianti organizacija, išskyrus su galutinėmis ataskaitomis ir vertinimu susijusias išlaidas;

b)

jos nurodytos programos bendro biudžeto sąmatoje;

c)

jos būtinos bendrai finansuojamai programai įgyvendinti;

d)

jos yra nustatomos ir patikrinamos, visų pirma užfiksuotos pasiūlymą teikiančios organizacijos apskaitos dokumentuose ir nustatytos atsižvelgiant į valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi pasiūlymą teikianti organizacija, taikomus apskaitos standartus;

e)

jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinių teisės aktų reikalavimus;

f)

jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principą, visų pirma visų pirma yra ekonomiškos ir veiksmingos.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 8 straipsnio 2 dalyje minimame kvietime teikti pasiūlymus nurodoma, kurių kategorijų išlaidos laikomos atitinkančiomis Sąjungos finansavimo reikalavimus.

Tačiau atitinkančiomis finansavimo reikalavimus laikomos šių kategorijų išlaidos:

a)

nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 907/2014 19 straipsnio 4 dalies, išlaidos, susijusios su pasiūlymą teikiančios organizacijos pateikiama išankstinio finansavimo garantija, kurią suteikė bankas ar finansų įstaiga, kai tokią garantiją reikia pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 15 straipsnio 6 dalį;

b)

išlaidos, susijusios su išorės auditais, kai tokių auditų reikalaujama mokėjimo prašymams pagrįsti;

c)

personalo išlaidos, kurias sudaro tik darbo užmokestis, socialinio draudimo mokesčiai ir kitos išlaidos, įtrauktos į programai įgyvendinti paskirto personalo atlygį ir taikomos pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus arba darbo sutartį; išlaidos, susijusios su fiziniais asmenimis, dirbančiais su pasiūlymą teikiančia organizacija pagal tiesioginę sutartį, išskyrus darbo sutartį, arba deleguotais trečiosios šalies už užmokestį;

d)

pridėtinės vertės mokestis (PVM), kai jis nėra susigrąžinamas pagal taikomus nacionalinius PVM teisės aktus ir jį sumoka gavėjas, išskyrus neapmokestinamus asmenis, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB (14) 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje;

e)

nepriklausomo ir kvalifikuoto išorės subjekto atliktų tyrimų pardavimo skatinimo ir informacijos teikimo priemonių taikymo rezultatams įvertinti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 15 straipsnio 4 dalyje, išlaidos.

3.   Netiesioginės finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos nustatomos taikant fiksuotą 4 % visų tiesioginių reikalavimus atitinkančių personalo išlaidų normą.

5 straipsnis

Administracinės nuobaudos, taikomos paprastų programų atveju

1.   Nustačius pažeidimą, pasiūlymą teikiančiai organizacijai taikoma administracinė nuobauda, lygi dvigubam skirtumui tarp pradžioje išmokėtos arba prašytos sumos ir faktiškai išmokėtinos sumos.

2.   Sunkaus nusižengimo atveju, ypač kai 1 dalyje minėti pažeidimai įvykdomi pakartotinai arba kai nustatoma, kad pasiūlymą teikianti organizacija šiurkščiai pažeidė savo prievoles vykdydama programų atranką arba jas įgyvendindama, pasiūlymą teikianti organizacija netenka teisės dalyvauti su informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonėmis susijusioje veikloje trejus metus nuo pažeidimo nustatymo dienos.

6 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 501/2008 panaikinamas. Tačiau jis toliau taikomas programoms, kurios buvo patvirtintos pagal jo nuostatas iki 2015 m. gruodžio 1 d.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. gruodžio 1 d. programų pasiūlymams, pateiktiems nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2014 11 4, p. 56.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(5)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65). Direktyva 2004/18/EB panaikinama nuo 2016 m. balandžio 18 d.

(6)  COM(2007) 279 final, 2007 5 30.

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(8)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 12 30, p. 9).

(9)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(10)  2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės (OL L 147, 2008 6 6, p. 3).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(13)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(14)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


Top