Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1748, kuriuo 2015 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1748

2015 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo 2015 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 75 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 50 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 (2) numatytų tiesioginių išmokų atveju ir ne daugiau kaip 75 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (3) su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių atveju;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad to straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos, įskaitant išankstines išmokas tiesioginių išmokų atveju, nemokamos, kol neužbaigiamos to reglamento 74 straipsnyje numatytos administracinės patikros ir patikros vietoje. Tačiau su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių pagal kaimo plėtros politiką atveju, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalimi, išankstinės išmokos gali būti išmokėtos po to, kai užbaigiamos administracinės patikros, nustatytos to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje;

(3)

dėl sunkios ekonominės tam tikrų žemės ūkio sektorių (visų pirma pieno produktų rinkos) padėties paramos gavėjai turi didelių finansinių sunkumų ir su pinigų srautu susijusių problemų. Ši padėtis sutampa su pirmaisiais naujų tiesioginių išmokų sistemų įgyvendinimo metais. Dėl valstybių narių patiriamų sunkumų praktiškai įgyvendinant šias sistemas, buvo vėluojama administruoti bendrąją paraišką, paramos paraiškas ir teisių į išmokas paraiškas arba pagal bazinę išmokos sistemą padidinti teisių į išmokas vertę. Todėl būtinos patikros greičiausiai bus baigtos vėliau negu įprasta, o išmokos paramos gavėjams greičiausiai bus atidėtos;

(4)

dėl šių susidariusių aplinkybių išskirtinumo ir dėl paramos gavėjams kylančių finansinių sunkumų, būtina palengvinti šiuos sunkumus ir suteikti galimybes paramos gavėjams padengti nuostolius, kol bus atkurtas rinkų stabilumas;

(5)

todėl nukrypimas nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos pateisinamas siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms 2015 paraiškų teikimo metais gavėjams išmokėti didesnę išankstinių išmokų dalį;

(6)

tiesioginių išmokų išmokėjimo tik užbaigus visas administracines patikras ir patikras vietoje principas – patikinimo, gaunamo taikant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, pagrindas. Tačiau atsižvelgiant į didelius paramos gavėjų patiriamus sunkumus, 2015 paraiškų teikimo metais būtina taikyti išskirtinę priemonę ir nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, kad tiesioginių išmokų atveju būtų sudarytos sąlygos išmokėti išankstines išmokas po to, kai bus užbaigtos administracinės patikros, apibrėžtos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (4) 28 ir 29 straipsniuose. Tačiau būtina, kad tokia leidžianti nukrypti nuostata netrukdytų patikimai valdyti finansų ir laikytis pakankamo patikinimo lygio reikalavimo. Taigi valstybės narės, taikančios nukrypti leidžiančią nuostatą, yra atsakingos už tai, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta permokų ir kad bet kokios nepagrįstai išmokėtos sumos būtų greitai faktiškai susigrąžintos. Be to, jeigu taikoma leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti pateikta 2016 finansinių metų valdymo deklaracija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punkte;

(7)

atsižvelgiant į šiuo metu paramos gavėjų patiriamus didelius finansinius sunkumus, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto, Tiesioginių išmokų komiteto ir Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, 2015 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 70 % tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju ir ne daugiau kaip 85 % pagal kaimo plėtros politiką teikiamos paramos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje, atveju.

2 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, 2015 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju po to, kai užbaigiamos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 74 straipsnyje nurodytos administracinės patikros.

3 straipsnis

Į valstybių narių, taikančių šio reglamento 2 straipsnį, 2016 finansinių metų valdymo deklaraciją, teikiamą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punktu, įtraukiamas patvirtinimas, kad paramos gavėjai negavo permokų, o nepagrįstai išmokėtos sumos, atlikus visos būtinos informacijos patikrinimą, buvo greitai faktiškai susigrąžintos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(4)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).


Top