EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1295

2015 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1295, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga sulfoksafloras ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1295/oj

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1295

2015 m. liepos 27 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga sulfoksafloras ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį 2011 m. rugsėjo 1 d. bendrovė „Dow AgroSciences“ pateikė Airijai paraišką dėl veikliosios medžiagos sulfoksafloro patvirtinimo. Pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį Airija, kaip valstybė narė ataskaitos rengėja, 2011 m. rugsėjo 30 d. pranešė Komisijai apie paraiškos priimtinumą;

(2)

2012 m. lapkričio 23 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą, o jo kopiją – Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), kuriame vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus;

(3)

Tarnyba laikėsi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 3 dalį ji paprašė pareiškėjo valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai pateikti papildomos informacijos. 2014 m. sausio mėn. valstybė narė ataskaitos rengėja atnaujintos vertinimo ataskaitos projekto forma pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą;

(4)

2014 m. gegužės 12 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą dėl to, ar tikėtina, kad veiklioji medžiaga sulfoksafloras atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (2) 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(5)

2014 m. gruodžio 11 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui peržiūros ataskaitą dėl sulfoksafloro ir reglamento projektą, kuriuo nustatoma, kad sulfoksafloras patvirtinamas;

(6)

pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl peržiūros ataskaitos;

(7)

nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis, visų pirma peržiūros ataskaitoje išnagrinėtas ir išsamiai aprašytas paskirtis. Todėl tie patvirtinimo kriterijai laikomi įvykdytais. Todėl tikslinga patvirtinti sulfoksaflorą;

(8)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (3) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga sulfoksafloras patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2014;12(5):3692. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Sulfoksafloras

CAS Nr. 946578–00–3

CIPAC Nr. 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

≥ 950 g/kg

2015 m. rugpjūčio 18 d.

2025 m. rugpjūčio 18 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į sulfoksafloro peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

rizikai bitėms ir kitiems netiksliniams nariuotakojams;

b)

rizikai bitėms ir kamanėms, paleistoms apdulkinimo tikslais, kai veiklioji medžiaga naudojama šiltnamiuose.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

rizika bitėms dėl skirtingų poveikio būdų, visų pirma per nektarą, žiedadulkes, gutacijos lašus ir dulkes;

b)

rizika bitėms, kurios maitinasi nektaru arba žiedadulkėmis vėlesniuose pasėliuose ir žydinčiose piktžolėse;

c)

rizika kitiems nei bitės apdulkintojams;

d)

rizika bičių perams.

Pranešėjas pateikia šią informaciją Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„88

Sulfoksafloras

CAS Nr. 946578–00–3

CIPAC Nr. 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

≥ 950 g/kg

2015 m. rugpjūčio 18 d.

2025 m. rugpjūčio 18 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į sulfoksafloro peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

rizikai bitėms ir kitiems netiksliniams nariuotakojams;

b)

rizikai bitėms ir kamanėms, paleistoms apdulkinimo tikslais, kai veiklioji medžiaga naudojama šiltnamiuose.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

rizika bitėms dėl skirtingų poveikio būdų, visų pirma per nektarą, žiedadulkes, gutacijos lašus ir dulkes;

b)

rizika bitėms, kurios maitinasi nektaru arba žiedadulkėmis vėlesniuose pasėliuose ir žydinčiose piktžolėse;

c)

rizika kitiems nei bitės apdulkintojams;

d)

rizika bičių perams.

Pranešėjas pateikia šią informaciją Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


Top