Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1221, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1221

2015 m. liepos 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1), ypač į jo 37 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje pateikti du pavojingų cheminių medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašai. 3.1 lentelėje pateiktas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2–5 dalyse nustatytais kriterijais. 3.2 lentelėje pateiktas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis Tarybos direktyvos 67/548/EEB (2) VI priede nustatytais kriterijais;

(2)

pasiūlymai dėl naujos ar atnaujintos suderintos tam tikrų cheminių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnį. Remiantis ECHA Rizikos vertinimo komiteto (RVK) pateiktomis nuomonėmis apie tuos pasiūlymus ir iš suinteresuotų šalių gautomis pastabomis, tikslinga pradėti taikyti naują arba atnaujinti suderintą tam tikrų cheminių medžiagų klasifikaciją ir ženklinimą iš dalies pakeičiant to reglamento VI priedą;

(3)

gauta naujų mokslinių duomenų, susijusių su cheminės medžiagos „… % azoto rūgštis“ (EB numeris: 231–714–2), pavojingumo klase „ūmus toksiškumas“, iš kurių matyti, kad priskyrimas šiai pavojingumo klasei pagal RVK nuomonėje pateiktas rekomendacijas, pagrįstas senesniais duomenimis, gali būti netinkamas. Todėl, kol RVK nepateiks nuomonės apie naują informaciją, šios pavojingumo klasės į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą įtraukti nereikėtų, tačiau reikėtų įtraukti visas kitas ankstesnėje RVK nuomonėje nurodytas pavojingumo klases;

(4)

dėl cheminės medžiagos „fenolis, dodecil-, šakotasis“ (EB numeris: 310–154–3), RVK rengiasi priimti naują nuomonę dėl konkrečių ribinių koncentracijų, taikytinų pavojingumo klasei „toksiška reprodukcijai“. Todėl, kol nebus priimta galutinė nuomonė, šios pavojingumo klasės į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą įtraukti nereikėtų;

(5)

atitikties naujoms suderintoms klasifikacijoms nereikėtų reikalauti iš karto, nes tiekėjams reikės tam tikro laikotarpio, kad jie galėtų pradėti chemines medžiagas bei mišinius ženklinti ir pakuoti pagal naujas klasifikacijas ir parduoti esamas atsargas. Be to, tiekėjams reikės tam tikro laikotarpio, kad jie galėtų pradėti laikytis registravimo įpareigojimų, atsirandančių dėl naujų suderintų klasifikacijų, taikomų cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai ir kurios priskiriamos 1A bei 1B kategorijoms (3.1 lentelė) ir 1 bei 2 kategorijoms (3.2 lentelė) arba kurios yra labai toksiškos vandens organizmams ir gali padaryti ilgalaikį poveikį vandens aplinkai, ypač įpareigojimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (3), 23 straipsnyje;

(6)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuriomis leidžiama naujas nuostatas savanoriškai pradėti taikyti anksčiau, tiekėjams turėtų būti suteikta galimybė prieš atitikties terminą savanoriškai pradėti taikyti naujas suderintas klasifikacijas ir atitinkamai pritaikyti ženklinimą ir pakavimą;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą:

2 straipsnis

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, šio reglamento priede nustatytas suderintas klasifikacijas galima taikyti prieš 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą datą.

3 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnis cheminėms medžiagoms ir mišiniams taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

3.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Įrašai, atitinkantys indekso numerius 007–004–00–1, 015–003–00–2, 031–001–00–4, 050–008–00–3, 603–102–00–9, 603–197–00–7, 606–054–00–7, 607–197–00–8, 613–042–00–5, 613–057–00–7, 613–133–00-X ir 613–149–00–7 pakeičiami šiais atitinkamais įrašais:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Konkrečios ribinės koncentracijos, M faktoriai

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

007–004–00–1

… % azoto rūgštis

231–714–2

7697–37–2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1 B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015–003–00–2

kalcio fosfidas; trikalcio difosfidas

215–142–0

1305–99–3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031–001–00–4

galio arsenidas

215–114–8

1303–00–0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (kvėpavimo ir kraujodaros sistemos)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (kvėpavimo ir kraujodaros sistemos)

 

 

 

050–008–00–3

tributilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603–102–00–9

1,2-epoksibutanas

203–438–2

106–88–7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603–197–00–7

tebukonazolis (ISO); 1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis

403–640–2

107534–96–3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606–054–00–7

izoksaflutolas (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il-a,a,a-trifluor-2-metansulfonil-p-tolilketonas

141112–29–0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607–197–00–8

nonano rūgštis

203–931–2

112–05–0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613–042–00–5

imazalilas (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas

252–615–0

35554–44–0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613–057–00–7

dodemorfas (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolinas

216–474–9

1593–77–7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (kepenys)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (kepenys)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613–133–00-X

etridiazolas (ISO); 5-etoksi-3-trichlormetil-1,2,4-tiadiazolas

219–991–8

2593–15–9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613–149–00–7

piridabenas (ISO); 2-tret-butil-5-(4-tret-butilbenziltio)-4-chlorpiridazin-3(2H)-onas

405–700–3

96489–71–3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

Vadovaujantis 3.1 lentelėje nustatyta įrašų pateikimo tvarka įtraukiami šie įrašai:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Konkrečios ribinės koncentracijos, M faktoriai

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

019–003–00–3

kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246–376–1

24634–61–5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604–092–00–9

fenolis, dodecil-, šakotasis [1];

fenolis, 2-dodecil-, šakotasis;

fenolis, 3-dodecil-, šakotasis;

fenolis, 4-dodecil-, šakotasis;

fenolis, (tetrapropenilo) dariniai [2]

310–154–3 [1]

121158–58–5 [1]

74499–35–7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606–148–00–8

karvonas (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas; [1]

d-karvonas; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas; [2]

l-karvonas (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas [3]

202–759–5 [1]

218–827–2 [2]

229–352–5 [3]

99–49–0 [1]

2244–16–8 [2]

6485–40–1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606–149–00–3

tembotrionas (ISO); 2-{2-chlor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dionas

335104–84–2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (akys, inkstai, kepenys)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (akys, inkstai, kepenys)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607–707–00–9

fenoksaprop-P-etilas (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-chlor-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoatas

71283–80–2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (inkstai)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (inkstai)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607–708–00–4

oktano rūgštis

204–677–5

124–07–2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607–709–00-X

dekano rūgštis

206–376–4

334–48–5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607–710–00–5

1,2-benzendikarboksilo rūgštis, diheksilesteris, šakotasis ir linijinis

271–093–5

68515–50–4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607–711–00–0

spirotetramatas (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etilo karbonatas

203313–25–1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607–712–00–6

dodemorfo acetatas; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin-4-ium acetatas

250–778–2

31717–87–0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (kepenys)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (kepenys)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607–713–00–1

fenpiroksimatas (ISO); tret-butilo 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amin}oksi)metil]benzoatas

134098–61–6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607–714–00–7

triflusulfuron-metilas; metilo 2-({[4-(dimetilamin)-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoatas

126535–15–7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607–715–00–2

bifenazatas (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazinkarboksilatas

442–820–5

149877–41–8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613–319–00–0

imidazolas

206–019–2

288–32–4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D:

H302

H314

 

 

 

613–320–00–6

lenacilas (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dionas

218–499–0

2164–08–1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616–213–00–2

mandipropamidas (ISO); 2-(4-chlorfenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamidas

374726–62–2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616–214–00–8

metosulamas (ISO); N-(2,6-dichlor-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamidas

139528–85–1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (akys, inkstai)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (akys, inkstai)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616–215–00–3

p-dimetenamidas (ISO); 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamidas

163515–14–8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616–216–00–9

flonikamidas (ISO); N-(cianmetil)-4-(trifluormetil)piridin-3-karboksamidas

158062–67–0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616–217–00–4

sulfoksafloras (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

946578–00–3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

3.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Įrašai, atitinkantys indekso numerius 007–004–00–1, 015–003–00–2, 031–001–00–4, 050–008–00–3, 603–102–00–9, 603–197–00–7, 606–054–00–7, 607–197–00–8, 613–042–00–5, 613–057–00–7, 613–133–00-X ir 613–149–00–7 pakeičiami šiais atitinkamais įrašais:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Ribinės koncentracijos

Pastabos

007–004–00–1

… % azoto rūgštis

231–714–2

7697–37–2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8–35

S: (1/2-)26–28–36/37/39–45–63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015–003–00–2

kalcio fosfidas; trikalcio difosfidas

215–142–0

1305–99–3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38–41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29–21–26/28–32–38–41–50

S:(1/2-)26–28–30–36/37/39–43–45–60–61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031–001–00–4

galio arsenidas

215–114–8

1303–00–0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45–48/23–60

S: 45–53

 

E

050–008–00–3

tributilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

Repr. Cat. 2; R60–61

T; R25–48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50–53

T; N

R: 21–25–36/38–48/23/25–50/53–60–61

S: 45–53–60–61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0.025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603–102–00–9

1,2-epoksibutanas

203–438–2

106–88–7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11–20/21/22–36/37/38–40-

S: (2-)9–16–29–36/37–46

 

 

603–197–00–7

tebukonazolis (ISO); 1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis

403–640–2

107534–96–3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50–53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-)22–36/37–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606–054–00–7

izoksaflutolas (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4--α, α,α-trifluor-2-metasulfonil-p-tolilketonas

141112–29–0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50–53

Xn; N

R: 50/53–63

S: (2-)36/37–60–61

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0.025 % ≤ C < 0,25 %

 

607–197–00–8

nonano rūgštis

203–931–2

112–05–0

Xi; R36/38

N; R51–53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)46–61

 

 

613–042–00–5

imazalilas (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas

252–615–0

35554–44–0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51–53

Xn; N

R: 20/22–40–41–51/53

S: (2-)26–36/37/39–46–61

 

 

613–057–00–7

dodemorfas (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolinas

216–474–9

1593–77–7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50–53

C; N

R: 34–43–50/53–63

S: (1/2-)26–28–36/37/39–45–60–61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613–133–00-X

etridiazolas (ISO); 5-etoksi-3-trichlormetil-1,2,4-tiadiazolas

219–991–8

2593–15–9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 22–40–43–50/53

S: (2-)36/37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613–149–00–7

piridabenas (ISO); 2-tret-butil-5-(4-tret-butilbenziltio)-4-chlorpiridazin-3(2H)-onas

405–700–3

96489–71–3

T; R23/25

N; R50–53

T; N

R: 23/25–50/53

S: (1/2-)36/37–45–60–61

N; R50–53: C ≥ 0.025 %

N; R51–53: 0,0025 % ≤ C < 0.025 %

R52–53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

Vadovaujantis 3.2 lentelėje nustatyta įrašų pateikimo tvarka įtraukiami šie įrašai:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Ribinės koncentracijos

Pastabos

019–003–00–3

kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246–376–1

24634–61–5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25–46

 

 

604–092–00–9

fenolis, dodecil-, šakotasis [1];

fenolis, 2-dodecil-, šakotasis;

fenolis, 3-dodecil-, šakotasis;

fenolis, 4-dodecil-, šakotasis;

fenolis, (tetrapropenilo) dariniai [2]

310–154–3 [1]-[2]

121158–58–5 [1]

74499–35–7 [2]

C; R34

N; R50–53

C; N

R: 34–50/53

S: (1/2-)26–36/37/39–45–61

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606–148–00–8

karvonas (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas; [1]

d-karvonas; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas; [2]

l-karvonas (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-onas [3]

202–759–5 [1]

218–827–2 [2]

229–352–5 [3]

99–49–0 [1]

2244–16–8 [2]

6485–40–1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

606–149–00–3

tembotrionas (ISO); 2-{2-chlor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dionas

 

335104–84–2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53–63

S: (2-)36/37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 0,25 %

N; R51–53: 0.025 % ≤ C < 0,25 %

R52–53: 0,0025 % ≤ C < 0.025 %

 

607–707–00–9

fenoksaprop-P-etilas (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-chlor-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoatas

71283–80–2

Xn; R48/22

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53

S: (2-)24–37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607–708–00–4

oktano rūgštis

204–677–5

124–07–2

C; R34

N; R51–53

C; N

R: 34–51/53

S: (1/2-)26–36/37/39–45–61

 

 

607–709–00-X

dekano rūgštis

206–376–4

334–48–5

Xi; R36/38

N; R51–53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)25–46–61

 

 

607–710–00–5

1,2-benzendikarboksilo rūgštis, diheksilesteris, šakotasis ir linijinis

271–093–5

68515–50–4

Repr. Cat. 2; R60–61

T

R: 60–61

S: 53–45

 

 

607–711–00–0

spirotetramatas (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etilo karbonatas

203313–25–1

Repr. Cat. 3; R62–63

Xi; R36/37

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 36/37–43–50/53–62–63

S: (2-)36/37–60–61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607–712–00–6

dodemorfo acetatas; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin-4-ium acetatas

250–778–2

31717–87–0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51–53

C; N

R: 34–43–51/53–63

S: (1/2-)26–28–36/37/39–45–61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607–713–00–1

fenpiroksimatas (ISO); tret-butilo 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amin}oksi)metil]benzoatas

134098–61–6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50–53

T+; N

R: 22–26–43–50/53

S: (1/2-)28–36/37–45–60–61–63

N; R50–53: C ≥ 0,25 %

N; R51–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52–53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607–714–00–7

triflusulfuron-metilas; metil 2-({[4-(dimetilamin)-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoatas

126535–15–7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50–53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37–60–61

N; R50–53: C ≥ 0,25 %

N; R51–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52–53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607–715–00–2

bifenazatas (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazinkarboksilatas

442–820–5

149877–41–8

R43

N; R50–53

Xi; N

R: 43–50/53

S: (2-)24–37–60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613–319–00–0

imidazolas

206–019–2

288–32–4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22–34–61

S: 53–45

 

 

613–320–00–6

lenacilas (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dionas

218–499–0

2164–08–1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50–53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37–60–61

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616–213–00–2

mandipropamidas (ISO); 2-(4-chlorfenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamidas

374726–62–2

N; R50–53

N

R: 50/53

S: 60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616–214–00–8

metosulamas (ISO); N-(2,6-dichlor-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamidas

139528–85–1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50–53

Xn; N

R: 40–48/22–50/53

S: (2-)36/37–46–60–61

N; R50–53: C ≥ 0,025 %

N; R51–53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616–215–00–3

p-dimetenamidas (ISO); 2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamidas

163515–14–8

Xn; R22

R43

N; R50–53

Xn; N

R: 22–43–50/53

S: (2-)24–37–60–61

N; R50–53: C ≥ 2,5 %

N; R51–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52–53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616–216–00–9

flonikamidas (ISO); N-(cianmetil)-4-(trifluormetil)piridin-3-karboksamidas

158062–67–0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616–217–00–4

sulfoksafloras (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidas

946578–00–3

Xn; R22

N; R50–53

Xn; N

R: 22–50/53

S: (2-)60–61

N; R50–53: C ≥ 25 %

N; R51–53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52–53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top