EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1095

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1095, kuriuo dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 177, 8.7.2015, p. 19–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1095/oj

8.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1095

2015 m. gegužės 5 d.

kuriuo dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė, kurie daro didelį poveikį aplinkai ir kuriuos būtų galima gerokai patobulinti projektuojant: sumažinti jų poveikį aplinkai nepatiriant pernelyg didelių išlaidų;

(2)

pagal 2008 m. spalio 21 d. Direktyvą 2009/125/EB (2) Komisija nustatė pirmąjį darbo planą 2009–2011 metams, kuriame nurodomi šaldymo ir užšaldymo įrenginiai, įskaitant pramonines šaldymo spintas, staigaus šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus, dėl kurių pirmiausia turėtų būti priimtos įgyvendinimo priemones;

(3)

Komisija atliko įprastai Sąjungoje naudojamų šaldymo ir užšaldymo įrenginių, įskaitant pramonines šaldymo spintas, staigaus šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus, techninių, aplinkosauginių ir ekonominių aspektų parengiamąjį tyrimą. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai;

(4)

buvo atskirtas penktasis gaminys iš šaldymo ir užšaldymo įrenginių grupės – šaldymo kambariai, nes šaldymo kambariams būdingos unikalios charakteristikos, nors jie ir priklauso šiai grupei, tad šiuo metu šis reglamentas jiems neturėtų būti taikomas;

(5)

kalbant apie pramonines šaldymo spintas, nebūtina nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimų tiesiogiai išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su naudojamais šaldalais, nes namų ūkių ir komercinių šaldytuvų rinkoje vis dažniau naudojami mažą visuotinio atšilimo potencialą turintys šaldalai, todėl šiuo pavyzdžiu galėtų pasekti ir pramoninių šaldymo spintų sektorius;

(6)

procesinių aušintuvų atveju reikėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus tiesiogiai išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su naudojamais šaldalais, nes taip rinka toliau būtų skatinama naudoti mažą visuotinio atšilimo potencialą turinčius šaldalus, kurie dažnai dar ir taupesni energijos požiūriu;

(7)

kondensavimo agregatų atveju yra nepatentuotų technologijų, kurios padeda sumažinti tiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, jeigu naudojami šaldalai, kurių žalingas poveikis aplinkai yra mažesnis. Tačiau šių technologijų ekonominis efektyvumas ir poveikis energijos vartojimo efektyvumui, jas naudojant kondensavimo agregatuose, vis dar nėra visiškai nustatyti, nes šios technologijos paplitusios nežymiai arba šiuo metu jų dalis kondensavimo agregatų rinkoje yra visai nedidelė;

(8)

kadangi šaldalams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (3) ir kadangi 2012 m. lapkričio 7 d. Komisija pasiūlė peržiūrėti minėtą reglamentą, šiame reglamente neturėtų būti nustatyta jokių konkrečių šaldalų naudojimą ribojančių priemonių. Tačiau, nustatant ekologinio projektavimo reikalavimus kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, reikėtų pasiūlyti lengvatų, kad rinka būtų skatinama vystyti šaldalus, kurių žalingas poveikis aplinkai yra mažesnis, naudojančias technologijas, kadangi lengvatomis kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, kuriuose naudojami mažą visuotinio atšilimo potencialą turintys šaldalai, būtų nustatyti ne tokie griežti būtiniausi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Atliekant būsimą peržiūrą, vadovaujantis atitinkamais galiojančiais teisės aktais bus vertinamas gaminiams, kuriuose naudojami didelį visuotinio atšilimo potencialą turintys šaldalai, taikomas režimas;

(9)

šio reglamento tikslais nustatyta, kad aplinkosaugos požiūriu yra svarbus eksploatuojant pramonines šaldymo spintas, staigaus šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus suvartojamos energijos kiekis;

(10)

parengiamojo tyrimo duomenimis, pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams nebūtina taikyti reikalavimų dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų;

(11)

2012 m. apskaičiuota, kad metinis kondensavimo agregatų, procesinių aušintuvų ir pramoninių šaldymo spintų Sąjungoje suvartojamos elektros energijos kiekis yra 116,5 TWh (teravatvalandžių), o tai atitinka į aplinką išmetamus 47 mln. tonų CO2. Jeigu nebus imtasi konkrečių priemonių, tikėtina, kad 2020 m. metinis suvartojamos energijos kiekis sieks 134,5 TWh, o 2030 m. – 154,5 TWh, o tai atitiks 54,5 ir 62,5 mln. tonų CO2. Numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/1094 (4), kuriuo dėl pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, poveikio iki 2020 m. metinis elektros energijos suvartojimas sumažėtų 6,3 TWh, o iki 2030 m. – 15,6 TWh, palyginti su tuo, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių;

(12)

remiantis parengiamojo tyrimo duomenimis, energijos suvartojimas eksploatavimo etapu gali būti gerokai sumažintas naudojant ekonomiškai efektyvias nepatentuotas technologijas, dėl kurių sumažėja bendros šių gaminių įsigijimo ir eksploatavimo sąnaudos;

(13)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai; tai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą;

(14)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų funkcijų ar sumažinti galutinių vartotojų galimybes juos įsigyti ir daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai;

(15)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko pritaikyti gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, konstrukciją. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

(16)

gaminių parametrai turėtų būti išmatuoti ir apskaičiuoti taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, atsižvelgiant į pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB (5) nustatyta tvarka prie tokių metodų priskiriami Komisijos prašymu Europos standartizavimo institucijų priimti darnieji standartai, kai jie yra priimti;

(17)

nustatant metinio pramoninių šaldymo spintų suvartojamos energijos kiekio vertes, vartojama šaldymo temperatūros apibrėžtis. nors atsižvelgiama į maisto saugą, ji nėra susijusi su maisto saugą reglamentuojančiais teisės aktais;

(18)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

(19)

gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams;

(20)

siekiant dar labiau sumažinti pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją apie išardymą, perdirbimą ar šalinimą;

(21)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, reikėtų nurodyti turimų geriausių technologijų lyginamuosius standartus, siekiant užtikrinti, kad informacija apie pramoninių šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai paplitusi ir lengvai prieinama;

(22)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai pramonines šaldymo spintas ir staigaus šaldymo spintas.

Šis reglamentas taikomas iš tinklo maitinamoms elektrinėms staigaus šaldymo spintoms ir pramoninio šaldymo spintoms, įskaitant maisto produktams ir pašarui šaldyti skirtas spintas.

Tačiau jis netaikomas šiems produktams:

a)

pramoninėms šaldymo spintoms, kurios daugiausia maitinamos iš kitų nei elektros šaltinių;

b)

pramoninėms šaldymo spintoms, veikiančioms su atskirtuoju kondensavimo agregatu;

c)

atvirosioms spintoms, kai atvirumas yra esminis reikalavimas, taikomas jų pagrindinėms funkcijoms;

d)

maistui perdirbti specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad jose yra specialiai maistui perdirbti skirtas atskiras skyrius, kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo spintos naudingojo tūrio;

e)

užšaldytiems maisto produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad jose yra specialiai užšaldytiems produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis skirtas atskiras skyrius;

f)

salotų vitrinoms;

g)

prekystaliams ir kitoms panašaus pavidalo spintoms, kurios, be šaldymo ir laikymo, yra visų pirma skirtos maisto produktų demonstravimui ir pardavimui;

h)

spintoms, kuriose netaikomas garo kompresijos šaldymo ciklas;

i)

staigaus šaldymo spintoms ir patalpoms, kuriose telpa daugiau nei 300 kg maisto produktų;

j)

nuolat veikiantiems staigaus šaldymo įrenginiams;

k)

pagal individualaus kliento reikalavimus ir užsakymą gaminamoms vienetinės gamybos pramoninėms šaldymo spintoms ir staigaus šaldymo spintoms, kurios nėra lygiavertės kitoms pramoninėms šaldymo spintoms, remiantis I priedo 10 apibrėžtimi, arba staigaus šaldymo spintoms, remiantis I priedo 11 apibrėžtimi;

l)

įmontuojamosioms šaldymo spintoms;

m)

stelažų šaldymo spintoms ir spintoms su durimis priešingose pusėse;

n)

statinio oro šaldymo spintoms;

o)

skryniniams šaldikliams.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai žemos arba vidutinės, arba abiejų tipų temperatūros sąlygomis veikiančius kondensavimo agregatus.

Tačiau jis netaikomas šiems produktams:

a)

kondensavimo agregatams su garintuvu, kuris gali būti integruotas, pvz., į vieną bloką, arba gali būti atskirtasis, pvz., sudarytas iš kelių blokų;

b)

kompresoriniams įrenginiams be kondensatoriaus;

c)

kondensavimo agregatams, kurių kondensatoriaus pusėje oras nenaudojamas kaip šilumnešis.

3.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai žemos arba vidutinės temperatūros sąlygomis veikti skirtus procesinius aušintuvus.

Tačiau jis netaikomas šiems produktams:

a)

procesiniams aušintuvams, skirtiems veikti aukštos temperatūros sąlygomis;

b)

procesiniams aušintuvams, naudojantiems tik garinamąjį kondensavimą;

c)

vietoje pagal užsakymą surenkamiems vienetinės gamybos procesiniams aušintuvams;

d)

absorbciniams aušintuvams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pramoninė šaldymo spinta– vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti nustatytų ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas naudotis klientams;

b)   staigaus šaldymo spinta– izoliuotas šaldymo įrenginys, visų pirma skirtas karštiems maisto produktams staigiai atvėsinti iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir jiems užšaldyti iki žemesnės nei – 18 °C;

c)   staigaus šaldymo patalpa– patalpa, kurios durys ir vidus yra pakankamai erdvūs, kad asmuo galėtų įeiti, ir kuri visų pirma yra skirta karštiems maisto produktams staigiai atvėsinti iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir jiems užšaldyti iki žemesnės nei – 18 °C;

d)   pajėgumas (staigaus šaldymo spintos)– maisto kiekis, kurį, naudojant staigaus šaldymo spintą, galima apdoroti vienu kartu atvėsinant iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir užšaldant iki žemesnės nei – 18 °C;

e)   nuolat veikiantis staigaus šaldymo įrenginys– staigaus šaldymo spinta su juostiniu konvejeriu, kuriuo maisto produktai tiekiami, kad vyktų nepertraukiamas jų staigaus atvėsinimo arba užšaldymo procesas;

f)   maisto produktai– maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, ir kiti pirmiausia vartojimui skirti produktai, kurie turi būti šaldomi tam tikra temperatūra;

g)   įmontuojamoji šaldymo spinta– tvirtinamasis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris skirtas įmontuoti į spintą, paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;

h)   stelažų šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta su vienu specialiu skyriumi, į kurį galima įstumti ratinius stelažus su produktais;

i)   spinta su durimis priešingose pusėse– pramoninė šaldymo spinta, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių;

j)   statinio oro šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta be dirbtinio vidaus oro cirkuliavimo, specialiai suprojektuota laikyti nuo temperatūros labai priklausomus maisto produktus arba tam, kad nebūtų išdžiovinti nesandarioje pakuotėje laikomi maisto produktai, jei vieno statinio oro skyriaus šaldymo spintoje nepakanka tam, kad šaldymo spinta būtų laikoma statinio oro šaldymo spinta;

k)   didelės galios šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, galinti nuolat palaikyti aušinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 5 klimato klasę, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

l)   atviroji šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, kurios šaldomą ertmę iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus, tačiau kuri neatitinka šios sąvokos, jeigu joje tėra vienas skyrius, kurį iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus ir kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo pramoninės šaldymo spintos viso tūrio;

m)   salotų virtina– pramoninė šaldymo spinta, vertikalioje plokštumoje turinti vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje turinti išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų galima lengvai išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą arba, be kita ko, salotų sudedamąsias dalis;

n)   skryninis šaldiklis– maisto produktų šaldiklis, kurio skyrius (-iai) pasiekiamas (-i) pro įrenginio viršų arba kuriame įrengti tiek iš viršaus atidaromi skyriai, tiek vertikalūs skyriai, tačiau kurio iš viršaus atidaromo (-ų) skyriaus (-ių) bendrasis tūris yra didesnis nei 75 % viso bendrojo įrenginio tūrio;

o)   kondensavimo agregatas– bent iš vieno elektrinio kompresoriaus ir vieno kondensatoriaus sudarytas gaminys, kuris gali ataušinti ir šaldymo įrenginio arba sistemos viduje nuolat palaikyti žemą arba vidutinę temperatūrą, kai prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas gaminys veikia garo kompresijos ciklu;

p)   žema temperatūra– temperatūros sąlygos, kuriomis kondensacinis agregatas gali pasiekti vardinę šaldymo galią, ataušindamas iki – 35 °C prisotintųjų garų temperatūros;

q)   vidutinė temperatūra– temperatūros sąlygos, kuriomis kondensacinis agregatas gali pasiekti vardinę šaldymo galią, ataušindamas iki – 10 °C prisotintųjų garų temperatūros;

r)   vardinė šaldymo galia– šaldymo galia (kW), kurią prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas ir pilnutine apkrova veikiantis kondensavimo agregatas gali pasiekti per garo kompresijos ciklą, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai vardinė aplinkos temperatūra yra 32 °C;

s)   procesinis aušintuvas– įrenginys, sudarytas bent iš vieno kompresoriaus ir vieno garintuvo, kuris gali ataušinti skystį ir palaikyti pastovią jo temperatūrą ir taip aušinti šaldymo įrenginį arba sistemą; į jį gali būti integruotas kondensatorius, šaldalo kontūro aparatinė įranga ir kita papildoma įranga arba jų gali ir nebūti;

t)   žema temperatūra– temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią, ataušindamas iki – 25 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos temperatūros;

u)   vidutinė temperatūra– temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią, standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis ataušindamas iki – 8 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos temperatūros;

v)   aukšta temperatūra– temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią, ataušindamas iki 7 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos temperatūros;

w)   vardinė šaldymo galia (kW)– šaldymo galia, kurią gali pasiekti pilnutine apkrova veikiantis procesinis aušintuvas, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai oru aušinamų aušintuvų vardinė aplinkos temperatūra yra 35 °C, o vandeniu aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C.

x)   kompresorinis įrenginys– įtaisas, sudarytas bent iš vieno elektra varomo šaldymo kompresoriaus ir valdymo sistemos;

y)   absorbcinis aušintuvas– procesinis aušintuvas, kuriame šaldymas vyksta absorbcijos būdu, naudojant šilumą kaip energijos šaltinį;

z)   garinamasis kondensacinis aušintuvas– procesinis aušintuvas su garinamuoju kondensatoriumi, kuriame šaldalas atvėsinamas pučiant orą ir tuo pačiu metu purškiant vandenį.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.   Pramoninių šaldymo spintų ir staigaus šaldymo spintų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti II priede.

2.   Kondensavimo agregatų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti V priede.

3.   Procesinių aušintuvų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti VII priede.

4.   Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

a)

nuo 2016 m. liepos 1 d.:

1)

kondensaciniai agregatai atitinka V priedo 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

2)

procesiniai aušintuvai atitinka VII priedo 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

3)

pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto i papunktyje ir 2 dalies a punkte nustatytus reikalavimus;

4)

didelės galios šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nustatytus reikalavimus;

5)

staigaus šaldymo spintos atitinka II priedo 2 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;

b)

nuo 2018 m. sausio 1 d.:

1)

pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto ii papunktyje nustatytus reikalavimus;

c)

nuo 2018 m. liepos 1 d.:

1)

kondensaciniai agregatai atitinka V priedo 1 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;

2)

procesiniai aušintuvai atitinka VII priedo 1 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;

d)

nuo 2019 m. liepos 1 d.:

1)

pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto iii papunktyje nustatytus reikalavimus.

5.   Pramoninių šaldymo spintų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant III ir IV prieduose nurodytus metodus.

6.   Kondensacinių agregatų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant VI priede nurodytus metodus.

7.   Procesinių aušintuvų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant VIII priede nurodytus metodus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties įvertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Atitikties įvertinimo tikslais pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninius dokumentus įtraukiama šio reglamento II priedo 2 dalyje, V priedo 2 dalies b punkte ir VII priedo 2 dalies b punkte nurodyta informacija.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos nustatyti, ar laikomasi šio reglamento II, V ir VII priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko IX, X ir XI prieduose nurodytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Lyginamieji standartai

Įsigaliojant šiam reglamentui rinkoje esančių efektyviausių pramoninių šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų lyginamieji standartai pateikiami XII priede.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį persvarsto atsižvelgdama į technologijų pažangą ir peržiūros rezultatus pateikia konsultacijų forumui. Atliekant peržiūrą įvertinama:

1.

pramoninėms šaldymo spintoms taikytinų reikalavimų įvedimo tikslingumas, visų pirma:

a)

1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms spintoms taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų;

b)

didelės galios šaldymo spintoms taikytinų griežtesnių reikalavimų;

c)

informacijos apie pramoninės šaldymo spintos maisto produktų šaldymo galią reikalavimų;

d)

šaldytuvų su integruotu šaldikliu standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodo;

e)

šaldymo prekystalio standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo patikslinto metodo;

2.

staigaus šaldymo spintoms taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų įvedimo tikslingumas;

3.

šaldymo kambariams taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų įvedimo tikslingumas;

4.

kondensacinių agregatų ir procesinių aušintuvų atveju:

a)

ekologinio projektavimo reikalavimų tiesiogiai išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su šaldalais, įvedimo tikslingumas;

b)

ekologinio projektavimo reikalavimų kondensaciniams agregatams, kurių vardinė šaldymo galia yra mažesnė nei 0,1 kW esant žemai temperatūrai ir 0,2 kW esant vidutinei temperatūrai, ir kondensaciniams agregatams, kurių vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 20 kW esant žemai temperatūrai ir 50 kW esant vidutinei temperatūrai, įvedimo tikslingumas;

c)

ekologinio projektavimo reikalavimų kondensaciniams agregatams, parduodamiems su garintuvu, kompresoriniais įrenginiais be kondensatoriaus, ir kondensaciniams agregatams, kuriuose oras kondensatoriui nenaudojamas kaip šilumnešis, įvedimo tikslingumas;

d)

ekologinio projektavimo reikalavimų garinamąjį kondensavimą naudojantiems procesiniams aušintuvams ir absorbavimo technologiją naudojantiems procesiniams aušintuvams įvedimo tikslingumas;

5.

ar patikrinti paskelbti naujesnės redakcijos šaltiniai, kuriuose pateikiamos visuotinio atšilimo potencialo vertės visiems gaminiams;

6.

taikant išmatuotų energijos suvartojimo verčių patikros procedūrą visiems gaminiams leidžiamų nuokrypų dydžiai.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  COM(2008) 660 galutinis.

(3)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 161, 2006 6 14, p. 1).

(4)  2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 2).

(5)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).


I PRIEDAS

II–XII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–XII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

Apibrėžtys, susijusios su pramoninėmis šaldymo spintomis ir staigaus šaldymo spintomis

1)   naudingasis tūris– didžiausiai maisto produktų įkrovai skirtas tūris;

2)   vėsinimo temperatūros režimas– šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra – 1 – + 5 °C;

3)   šaldymo temperatūros režimas– šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra mažesnė nei – 15 °C, o tai laikoma aukščiausia šilčiausios pakuotės bandymo temperatūra;

4)   daugiafunkcė šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, kurioje arba kurios atskirame skyriuje atvėsintiems ir užšaldytiems maisto produktams gali būti nustatyta skirtinga temperatūra;

5)   kombinuotoji šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta su dviem arba daugiau skirtingos temperatūros skyrių, kuriuose šaldomi ir laikomi maisto produktai;

6)   šaldytuvas su integruotu šaldikliu– kombinuotoji šaldymo spinta su bent vienu tik vėsinimo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi ir vienu tik šaldymo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi;

7)   vertikalioji šaldymo spinta– ne žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

8)   šaldymo prekystalis– žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

9)   nedidelės galios šaldymo spinta (vadinamoji pusiau pramoninė šaldymo spinta)– pramoninė šaldymo spinta, pajėgi tik nuolat išlaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) jos skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 3 klimato klasę, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje; šaldymo spinta, kuri gali išlaikyti temperatūrą, kai aplinkos sąlygos atitinka 4 klimato klasę, nelaikoma nedidelės galios šaldymo spinta;

10)   lygiavertė pramoninė šaldymo spinta– rinkai pateikta pramoninė šaldymo spinta, kurios naudingasis tūris, techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos, taip pat skyrių tipai ir tūris yra tokie patys kaip kito pramoninės šaldymo spintos modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.

11)   lygiavertė staigaus šaldymo spinta– rinkai tiekiamas staigaus šaldymo spintos modelis, kurio techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos yra tokios pačios kaip kito staigaus šaldymo spintos modelio, kurį tas pats tiekėjas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.

Su kondensavimo agregatais susijusios apibrėžtys

12)

vardinė vėsinimo galia (PA ) – vėsinimo galia (kW šimtųjų tikslumu), kurią garo kompresijos ciklo sąlygomis gali pasiekti kondensavimo agregatas, prijungtas prie garintuvo ir praplėtimo prietaiso ir veikiantis pilnutinės apkrovos sąlygomis, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai vardinė aplinkos temperatūra yra 32 °C;

13)

vardinė vartojamoji galia (DA ) – elektrinė vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu), reikalinga kondensavimo agregatui (įskaitant kompresorių, kondensatoriaus ventiliatorių (-ius) ir pagalbinius prietaisus), kad būtų gauta vardinė vėsinimo galia;

14)

vardinis veiksmingumo koeficientas (COPA ) – vardinė vėsinimo galia (kW), padalyta iš vardinės vartojamosios galios (kW šimtųjų tikslumu);

15)

veiksmingumo koeficientas COPB, COPC ir COPD – šaldymo galia (kW), padalyta iš vartojamosios galios (kW šimtųjų tikslumu) B, C ir D galios taškuose;

16)

sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) – kondensavimo agregato, skirto šaldyti standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, efektyvumo koeficientas, nustatytas atsižvelgiant į apkrovos ir aplinkos temperatūros pokyčius per metus ir apskaičiuotas kaip metinio šaldymo poreikio ir metinio suvartojamos elektros energijos kiekio santykis šimtųjų tikslumu;

17)

metinis šaldymo poreikis – kiekvieno intervalo šaldymo poreikio suma, padauginta iš atitinkamo skaičiaus intervalo valandų;

18)

intervalo šaldymo poreikis – šaldymo poreikis už kiekvieną intervalą per metus, apskaičiuotas kaip vardinė vėsinimo galia, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento ir išreikšta kW šimtųjų tikslumu;

19)

dalinė apkrova (Pc(Tj)) – šaldymo apkrova konkrečios aplinkos temperatūros sąlygomis Tj, apskaičiuota kaip pilnutinė apkrova, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento, atitinkančio tą pačią aplinkos temperatūrą Tj (kW šimtųjų tikslumu);

20)

dalinės apkrovos koeficientas (PR(Tj)) esant konkrečiai aplinkos temperatūrai Tj – aplinkos temperatūra Tj atėmus 5 °C, padalyta iš vardinės aplinkos temperatūros atėmus 5 °C ir, kai temperatūra vidutinė, padauginta iš 0,4 ir pridėta prie 0,6, o kai temperatūra žema, padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu aplinkos temperatūra aukštesnė nei vardinė aplinkos temperatūra, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C, dalinės apkrovos koeficientas esant vidutinei temperatūrai yra 0,6, o esant žemai temperatūrai – 0,8. Dalinės apkrovos koeficientas gali būti išreikštas tūkstantųjų tikslumu arba procentine dalimi, padauginus iš 100 (dešimtųjų tikslumu);

21)

metinis suvartojamos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas sudedant kiekvieno intervalo šaldymo poreikio ir atitinkamo intervalo naudingumo koeficiento santykius ir padauginant iš atitinkamo intervalo valandų skaičiaus;

22)

aplinkos temperatūra – sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (Celsijaus laipsniais);

23)

intervalas (binj ) – aplinkos temperatūros T j ir intervalo valandų h j derinys, kaip nurodyta VI priedo 6 lentelėje;

24)

intervalo valandos (hj ) – valandos per metus, kuriomis kiekvieno intervalo atveju gaunama aplinkos temperatūra, kaip nustatyta VI priedo 6 lentelėje;

25)

vardinė aplinkos temperatūra – aplinkos temperatūra, išreikšta Celsijaus laipsniais, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas yra lygus 1. Ji yra lygi 32 °C;

26)

intervalo veiksmingumo koeficientas (COPj ) – veiksmingumo koeficientas, taikomas kiekvienam intervalui per metus, gaunamas remiantis daline apkrova, deklaruotu šaldymo poreikiu ir deklaruotu veiksmingumo koeficientu, taikomu nurodytiems intervalams, kitų intervalų atveju apskaičiuojamas tiesiškai interpoliuojant ir prireikus pataisius atsižvelgiant į blogėjimo koeficientą;

27)

deklaruotas šaldymo poreikis – šaldymo poreikis esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų, apskaičiuojamas kaip vardinė vėsinimo galia, padauginta iš atitinkamo dalinės apkrovos koeficiento;

28)

deklaruotas veiksmingumo koeficientas – veiksmingumo koeficientas esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų, apskaičiuojamas kaip deklaruota vėsinimo galia, padalyta iš deklaruotos vartojamosios galios;

29)

deklaruota vėsinimo galia – agregato pasiekta vėsinimo galia, reikalinga konkrečiam šaldymo poreikiui patenkinti esant ribotam nurodytų intervalų skaičiui, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;

30)

deklaruota vartojamoji galia – elektrinė vartojamoji galia, reikalinga kondensavimo agregatui, kad būtų pasiekta deklaruota vėsinimo galia, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;

31)

blogėjimo koeficientas (Cdc) yra lygus 0,25 ir reiškia efektyvumo sumažėjimo dėl kondensavimo agregatų ciklinio veikimo (neveikimo), būtino norint užtikrinti reikiamą dalinę apkrovą, jeigu agregato galios valdymo įtaisas negali išsikrauti iki reikiamos dalinės apkrovos, matą;

32)

galios valdymas – galėjimas keisti kondensavimo agregato galią, keičiant šaldymo ciklui reikalingo šaldalo tūrio srautą, nurodomas kaip pastovus, jei tūrio srauto pakeisti neįmanoma, nurodomas kaip pakopinis, jeigu tūrio srautas keičiamas arba kinta palaipsniui, bet ne daugiau kaip dviem pakopomis, arba kaip kintamas, jei tūrio srautas keičiamas arba kinta trimis arba daugiau pakopų.

Su procesiniais aušintuvais susijusios apibrėžtys

33)

vardinė vėsinimo galia (PA , kW šimtųjų tikslumu) – vėsinimo galia, kurią gali pasiekti pilnutinės apkrovos sąlygomis veikiantis procesinis aušintuvas, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai oru aušinamų aušintuvų vardinė aplinkos temperatūra yra 35 °C, o vandeniu aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C;

34)

vardinė vartojamoji galia (DA ) – elektrinė vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu), kurios reikia procesiniam aušintuvui (įskaitant kompresorių, kondensatoriaus ventiliatorių (-ius) arba siurblį (-ius), garintuvo siurblį (-ius) ir pagalbinius įtaisus), siekiant gauti vardinę šaldymo galią;

35)

vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERA ) – vardinė vėsinimo galia (kW), padalyta iš vardinės vartojamosios galios (kW šimtųjų tikslumu);

36)

sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) – procesinio aušintuvo, skirto šaldyti standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, efektyvumo koeficientas, nustatytas atsižvelgiant į apkrovos ir aplinkos temperatūros pokyčius per metus ir apskaičiuotas kaip metinio šaldymo poreikio ir metinio suvartojamos elektros energijos kiekio santykis šimtųjų tikslumu;

37)

metinis šaldymo poreikis – kiekvieno intervalo šaldymo poreikio suma, padauginta iš atitinkamo skaičiaus intervalo valandų;

38)

intervalo šaldymo poreikis – vardinė intervalo galia už kiekvieną intervalą per metus, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;

39)

dalinė apkrova (Pc(Tj)) – šaldymo apkrova konkrečios aplinkos temperatūros sąlygomis Tj, apskaičiuota kaip pilnutinė apkrova, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento, atitinkančio tą pačią aplinkos temperatūrą Tj (kW šimtųjų tikslumu);

40)

dalinė apkrova (PR(Tj)) konkrečios aplinkos temperatūros Tj sąlygomis:

a)

jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su oru aušinamais kondensatoriais, tai – aplinkos temperatūra Tj atėmus 5 °C, padalyta iš vardinės aplinkos temperatūros atėmus 5 °C, padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu aplinkos temperatūra aukštesnė nei vardinė aplinkos temperatūra, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 0,8;

b)

jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, vandens įleidimo angos temperatūra Tj atėmus 9 °C, padalinta iš vardinės vandens įleidimo angos temperatūros (30 °C) atėmus 9 °C, padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu aplinkos temperatūra aukštesnė nei vardinė aplinkos temperatūra, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C (vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 9 °C), dalinės apkrovos koeficientas yra 0,8.

Dalinės apkrovos koeficientas gali būti išreikštas tūkstantųjų tikslumu arba procentine dalimi, padauginus iš 100 (dešimtųjų tikslumu);

41)

metinis suvartojamos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas sudedant kiekvieno intervalo šaldymo poreikio ir atitinkamo intervalo energijos vartojimo efektyvumo indekso santykius ir padauginant iš atitinkamo intervalo valandų skaičiaus;

42)

aplinkos temperatūra:

a)

jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su oru aušinamu kondensatoriumi, sausuoju oro termometru išmatuota temperatūra Celsijaus laipsniais;

b)

jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus Celsijaus laipsniais;

43)

intervalas (binj ) – aplinkos temperatūros T j ir intervalo valandų h j derinys, kaip nurodyta VIII priede;

44)

intervalo valandos (hj ) – valandos per metus, kuriomis kiekvieno intervalo atveju gaunama aplinkos temperatūra, kaip nustatyta VIII priede;

45)

vardinė aplinkos temperatūra – aplinkos temperatūra, išreikšta Celsijaus laipsniais, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas yra lygus 1. Ji yra lygi 35 °C. Jeigu procesiniai aušintuvai aušinami oru, vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus turi būti lygi 35 °C, o jeigu procesiniai aušintuvai aušinami vandeniu, vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus turi būti lygi 30 °C;

46)

intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERj ) – energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, taikomas kiekvienam intervalui per metus, gaunamas remiantis daline apkrova, deklaruotu šaldymo poreikiu ir deklaruotu energijos vartojimo efektyvumo koeficientu, taikomu nurodytiems intervalams, kitų intervalų atveju apskaičiuojamas tiesiškai interpoliuojant ir prireikus pataisius atsižvelgiant į blogėjimo koeficientą;

47)

deklaruotas šaldymo poreikis – šaldymo poreikis esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų, apskaičiuojamas kaip vardinė vėsinimo galia, padauginta iš atitinkamo dalinės apkrovos koeficiento;

48)

deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas – energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, taikomas ribotam skaičiui nustatytų intervalų;

49)

deklaruota vartojamoji galia – elektrinė vartojamoji galia, reikalinga procesinių aušintuvui, kad būtų pasiekta deklaruota vėsinimo galia;

50)

deklaruotoji vėsinimo galia – aušintuvo pasiekiama vėsinimo galia, reikalinga siekiant gauti deklaruotą vėsinimo poreikį;

51)

blogėjimo koeficientas (Cd) – veiksmingumo sumažėjimo dėl procesinių aušintuvų ciklinio kondicionavimo esant dalinei apkrovai matas; jei Cc nustatomas ne matavimo būdu, numatytoji blogėjimo koeficiento Cc vertė yra lygi 0,9;

52)

galios valdymas – galėjimas pakeisti procesinių aušintuvo galią, keičiant vardinį šaldalo tūrio srautą, nurodomas kaip pastovus, jei procesinio aušintuvo tūrio srauto pakeisti neįmanoma, nurodomas kaip pakopinis, jeigu srautas keičiamas arba kinta palaipsniui, bet ne daugiau kaip dviem pakopomis, arba kaip kintamas, jei tūrio srautas keičiamas arba kinta trimis arba daugiau pakopų.

Bendrosios apibrėžtys

53)

visuotinio atšilimo potencialas (GWP) – 1 kg šaldalo, naudojamo garų suspaudimo cikle, apskaičiuoto poveikio visuotiniam atšilimui matas, išreiškiamas kg CO2 ekvivalento per 100 metų laikotarpį;

54)

fluorintų šaldalų atveju bus taikomos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje paskelbtos GWP vertės (1) (2007 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);

55)

nefluorintų dujų atveju bus taikomos TKKK priimtoje pirmojoje vertinimo ataskaitoje paskelbtos ir 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės;

56)

šaldalų mišinių atveju GWP vertės apskaičiuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 I priede pateiktą formulę, taikant Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje paskelbtas vertes (2007 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);

57)

pirmiau paminėtuose šaltiniuose nenurodytų šaldalų atveju remiamasi Mokslinio vertinimo grupės (MVG) 2010 m. vertinimo ataskaita (2) pagal Monrealio protokolą ir Jungtinių Tautų aplinkos programos 2010 m. šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių ataskaita (3) (arba naujesnėmis redakcijomis).


(1)  TKKK ketvirtasis klimato kaitos vertinimas, 2007 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.

(2)  http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml.

(3)  http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/.


II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai pramoninėms šaldymo spintoms ir staigaus šaldymo spintoms

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a)

Pramoninės šaldymo spintos, kurioms taikomas šis reglamentas, išskyrus didelės galios spintas ir šaldytuvus su integruotais šaldikliais, turi atitikti šias energijos vartojimo efektyvumo indekso (EEI) ribines vertes:

i)

nuo 2016 m. liepos 1 d.: EEI < 115

ii)

nuo 2018 m. sausio 1 d.: EEI < 95

iii)

nuo 2019 m. liepos 1 d.: EEI < 85

pramoninės šaldymo spintos EEI apskaičiuojamas III priede aprašyta tvarka.

b)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. didelės galios spintų EEI yra ne mažesnis nei 115.

2.   INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija apie pramonines šaldymo spintas:

i)

įrenginio rūšis, būtent, ar jis yra vertikalaus ar prekystalio tipo;

ii)

jei taikoma, ar tai yra didelės ar nedidelės galios šaldymo spinta, ar šaldytuvas su integruotu šaldikliu;

iii)

numatomas šaldymo spintos temperatūros režimas – vėsinimo, šaldymo ar kelių tipų;

iv)

kiekvieno skyriaus naudingasis tūris litrais dešimtųjų tikslumu;

v)

metinis šaldymo spintos suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);

vi)

šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo indeksas, išskyrus šaldytuvus su integruotu šaldikliu, kurių atveju nurodomas orientacinis per parą suvartojamos energijos kiekis, išbandant vėsinimo temperatūros režimo sąlygomis skyrius, pritaikytus veikti tik vėsinimo temperatūros režimu, o pritaikytus veikti tik šaldymo temperatūros režimu – šaldymo temperatūros režimo sąlygomis;

vii)

jei tai yra nedidelės galios šaldymo spintos, nurodoma, kad „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 25 °C temperatūros aplinkoje, todėl nėra tinkamas naudoti kaitriose virtuvėse, kuriose naudojama pramoninė įranga“;

viii)

jei tai yra didelės galios šaldymo spintos, nurodoma, kad „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 40 °C temperatūros aplinkoje“;

ix)

bet kokias specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis naudojant ir prižiūrint šaldymo spintą, siekiant optimalaus energijos vartojimo efektyvumo;

x)

šaldalo šaldymo spintoje tipas, pavadinimas ir visuotinio atšilimo potencialas (GWP);

xi)

šaldalo užpildas kg šimtųjų tikslumu;

xii)

informacija apie perdirbimą ar šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui.

1 lentelėje pateikiamas pavyzdys, kaip pateikti prašomą informaciją.

1 lentelė

Informacijos apie pramonines šaldymo spintas reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]

Numatoma paskirtis

Saugojimas

Temperatūros režimas

vėsinimo/šaldymo/kelių tipų

Rūšis

Vertikalaus/prekystalio tipo

(kai taikoma)

didelės galios/nedidelės galios

šaldalas (-ai): [šaldalo (-ų) identifikavimo duomenys, įskaitant GWP]

Punktas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis

AEC

x,xx

KWh

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEI

x,xx

 

Naudingasis tūris

VN

x.x

litras

(jei taikoma)

 

 

 

Vėsinamas tūris

VNRef

x.x

litras

Šaldomas tūris

VNFrz

x.x

litras

Šaldalo užpildas

 

x,xx

kg

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

b)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba importuotojams skirtose viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija apie pramonines šaldymo spintas:

i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii)

neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;

iii)

išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui.

c)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiama ši preliminari informacija apie staigaus šaldymo spintas:

i)

šaldymo spintos talpa maisto produktų kilogramais šimtųjų tikslumu pilnutinės apkrovos sąlygomis;

ii)

standartinis temperatūros ciklas, rodantis, nuo kokios ir iki kokios temperatūros °C laipsniais ketinama ataušinti maisto produktus ir per kiek minučių;

iii)

suvartojamos elektros energijos kiekis kWh vienam maisto produktų kilogramui šimtųjų tikslumu per standartinį temperatūros ciklą;

iv)

jeigu tai yra įmontuotoji įranga, šaldalo šaldymo spintoje tipas, pavadinimas bei GWP ir šaldalo užpildas (kg) šimtųjų tikslumu. Jeigu įranga yra skirta naudoti su nuotoliniu kondensavimo agregatu (pateikiamu atskirai nuo pačios staigaus šaldymo spintos), numatomo šaldalo užpildas, kai jis naudojamas su rekomenduojamu kondensavimo agregatu, ir numatomo šaldalo tipas, pavadinimas bei GWP.

d)

Atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti skirtuose techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

i)

a ir c punktuose nurodyti elementai, susiję atitinkamai su pramoninėmis šaldymo spintomis ir staigaus šaldymo spintomis;

ii)

jeigu į konkrečiam modeliui skirtą techninių dokumentų rinkinį įtraukta informacija gaunama apskaičiavimo būdu, remiantis konstrukcija, ar ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių šaldymo įrenginių duomenis arba abiem būdais, dokumentuose pateikiami su tokiais apskaičiavimais ir (arba) ekstrapoliavimu ir tiekėjų atliktais bandymais, kuriais siekta patikrinti apskaičiavimų tikslumą, susiję duomenys. Į informaciją, jei ji gauta remiantis tuo pačiu pagrindu, taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių modelių sąrašas;

iii)

šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiama su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES (1) nustatytų priemonių.


(1)  2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (OL L 153, 2010 6 18, p. 1).


III PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas

Siekiant apskaičiuoti pramoninės šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), metinis šaldymo spintos suvartojamos elektros energijos kiekis lyginamas su jos standartiniu metiniu energijos suvartojimu.

EEI apskaičiuojamas taip:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

čia:

AEC = E24h × af × 365

AEC – šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

E24h – per parą šaldymo spintos suvartojamos elektros energijos kiekis

af = korekcijos koeficientas, taikytinas tik nedidelės galios šaldymo spintoms pagal IV priedo 2 dalies b punktą;

SAEC = M × Vn + N

SAEC– šaldymo spintos standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

Vn– įrenginio naudingasis tūris, t. y. visų šaldymo spintos skyrių naudingųjų tūrių suma litrais.

M ir N vertės pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė

M ir N koeficiento vertės

Rūšis

M vertė

N vertė

Vertikalaus tipo, vėsinimui

1,643

609

Vertikalaus tipo, šaldymui

4,928

1 472

Prekystalio tipo, vėsinimui

2,555

1 790

Prekystalio tipo, šaldymui

5,840

2 380


IV PRIEDAS

Matavimai ir skaičiavimai, susiję su pramoninėmis šaldymo spintomis

1.

Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Pramoninių šaldymo spintų atveju, jie turi atitikti 2 ir 3 dalyse nurodytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Siekiant nustatyti pramoninių šaldymo spintų metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo efektyvumo indekso vertes, matavimas atliekamas šiomis sąlygomis:

a)

vėsinimo spintoms skirtų bandomųjų paketų temperatūra turi būti – 1 + – 5 °C, o šaldymo spintoms – mažesnė nei – 15 °C;

b)

aplinkos sąlygos turi atitikti 3 lentelėje nustatytą 4 klimato klasę, išskyrus nedidelės galios šaldymo spintas – jos bandomos 3 klimato klasę atitinkančiomis aplinkos sąlygomis. Gautiems nedidelės galios šaldymo spintų bandymo rezultatams, nurodant informaciją pagal II priedo 2 dalies a punktą), turėtų būti pritaikytas 1,2 dydžio korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia vėsinimo temperatūros režimu, ir 1,1 dydžio korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia šaldymo temperatūros režimu;

c)

pramoninės šaldymo spintos bandomos nustačius:

vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra kombinuotoji šaldymo spinta, turinti bent vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu;

vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra pramoninė šaldymo spinta, turinti tik vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu;

visais kitais atvejais – šaldymo temperatūros režimą.

3.

3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos parodytos 3 lentelėje.

3 lentelė

3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos

Bandymo patalpos klimato klasė

Sausuoju termometru išmatuota temperatūra, °C

Santykinis drėgnumas, %

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė sausame ore, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


V PRIEDAS

Kondensavimo agregatų ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. kondensavimo agregatų veiksmingumo koeficientas (COP) ir sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesni už šias vertes:

Temperatūros režimas

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Vertė

Vidutinė

0,2 kW≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,20

1 kW< PA ≤ 5 kW

COP

1,40

5 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

2,25

20 kW< PA ≤ 50 kW

SEPR

2,35

Žema

0,1 kW≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,75

0,4 kW< PA ≤ 2 kW

COP

0,85

2 kW< PA ≤ 8 kW

SEPR

1,50

8 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

1,60

b)

Nuo 2018 m. liepos 1 d. kondensavimo agregatų veiksmingumo koeficientas (COP) ir sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesni už šias vertes:

Temperatūros režimas

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Vertė

Vidutinė

0,2 kW≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,40

1 kW< PA ≤ 5 kW

COP

1,60

5 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

2,55

20 kW< PA ≤ 50 kW

SEPR

2,65

Žema

0,1 kW≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,80

0,4 kW< PA ≤ 2 kW

COP

0,95

2 kW< PA ≤ 8 kW

SEPR

1,60

8 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

1,70

c)

Kondensavimo agregatų, kuriuos ketinama užpildyti šaldalu, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra mažesnis nei 150, COP ir SEPR vertės už 1 dalies a punkte nurodytas vertes gali būti mažesnės ne daugiau kaip 15 %, už 1 dalies b punkte – ne daugiau kaip 10 %

d)

Kondensavimo agregatai, galintys veikti tiek vidutinės ir žemos temperatūros sąlygomis, turi atitikti kiekvienai deklaruotai kategorijai taikomus reikalavimus.

2.   INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pateikiama tokia informacija apie gaminius (kondensavimo agregatus):

a)

montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiami šie duomenys:

i)

numatoma garinimo temperatūra Celsijaus laipsniais (vidutinė temperatūra – –10 °C, žema temperatūra – –35 °C);

ii)

kondensacinių įrenginių, kurių vardinė vėsinimo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra mažesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW:

vardinis COP esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir vardinė vėsinimo galia bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

vardinio COP vertė esant pilnutinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir atitinkama vėsinimo galia bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

iii)

kondensavimo agregatų, kurių vardinė šaldymo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra aukštesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW:

SEPR vertė šimtųjų tikslumu;

metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);

vardinė vėsinimo galia, vardinė vartojamoji galia ir vardinis COP;

deklaruota vėsinimo galia ir deklaruota vartojamoji galia kW tūkstantųjų tikslumu ir COP vertė šimtųjų tikslumu B, C ir D galios taškuose;

iv)

jeigu kondensavimo agregatus numatyta naudoti 35 °C viršijančios aplinkos temperatūros sąlygomis, COP vertė esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir atitinkama vėsinimo galia bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

v)

kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai);

vi)

bet kokios specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prižiūrint kondensavimo agregatą;

vii)

visas specialias saugumo priemones, kurių reikia imtis siekiant optimizuoti kondensavimo agregato efektyvumą, kai jis yra įmontuotas į šaldymo įrenginį;

viii)

informacija apie perdirbimą ir šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui;

b)

montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba importuotojams skirtose viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija:

i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii)

neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;

iii)

išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui.

c)

Atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

i)

a punkte nurodyti elementai;

ii)

jei su tam tikru modeliu susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų arba ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų duomenys, įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti tą modelį, duomenis;

4 ir 5 lentelėse pateikiami pavyzdžiai, kaip pateikti prašomą informaciją.

4 lentelė

Informacijos apie kondensavimo agregatus, kurių vardinė šaldymo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra mažesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW, reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]

Šaldalas (-ai): [kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]

Punktas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

Garinimo temperatūra  (1)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai

Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xxx

x,xxx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xxx

x,xxx

kW

Vardinis COP

COPA

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai

Vėsinimo galia

P2

x,xxx

x,xxx

kW

Vartojamoji galia

D2

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP2

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai

(jei taikoma)

Vėsinimo galia

P3

x,xxx

x,xxx

kW

Vartojamoji galia

D3

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP3

x,xx

x,xx

 

Kiti parametrai

Galios valdymas

pastovus/žingsninis/kintamas

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


5 lentelė

Informacijos apie kondensavimo įrenginius, kurių vardinė vėsinimo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra didesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW, reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]

Šaldalas (-ai): [kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]

Punktas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

Garinimo temperatūra  (2)

t

–10 °C

–35 °C

°C

Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis

Q

x

x

kWh per metus

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas

SEPR

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai

(A taškas)

Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xx

x,xx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xx

x,xx

kW

Vardinis COP

COPA

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai

(B taškas)

Deklaruota vėsinimo galia

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas COP

COPB

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 15 °C aplinkos temperatūrai

(C taškas)

Deklaruota vėsinimo galia

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas COP

COPC

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 5 °C aplinkos temperatūrai

(D taškas)

Deklaruota vėsinimo galia

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas COP

COPD

x,xx

x,xx

 

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai

(jei taikoma)

Vėsinimo galia

P3

x,xx

x,xx

kW

Vartojamoji galia

D3

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas COP

COP3

x,xx

x,xx

 

Kiti parametrai

Galios valdymas

pastovus/žingsninis/kintamas

Blogėjimo koeficientas, taikomas pastovios ir pakopinės galios agregatams

Cdc

0,25

 

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


(1)  Jeigu kondensavimo agregatai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokią garinimo temperatūrą, gali būti išbraukta viena iš dviejų su „Verte“ susijusių skilčių.

(2)  Jeigu kondensavimo agregatai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokią garinimo temperatūrą, gali būti išbraukta viena iš dviejų su „Verte“ susijusių skilčių.


VI PRIEDAS

Su kondensavimo agregatais susijęs matavimas ir skaičiavimas

1.

Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Jie atitinka 2 punkte nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Nustatant vėsinimo galios, vartojamosios galios, veiksmingumo koeficiento ir sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento vertes, matuojama taikant šias sąlygas:

a)

vardinė išorinio šilumokaičio (kondensatoriaus) aplinkos temperatūra turi būti 32 °C;

b)

vidaus šilumokaičio (garintuvo) prisotintųjų garų temperatūra, esant žemai temperatūrai, turi būti – 35 °C, o esant vidutinei – 10 °C;

c)

kai taikytina, aplinkos temperatūros pokyčiai per metus, būdingi vidutinėms klimato sąlygoms Sąjungoje, ir atitinkamas valandų, kuriomis yra tokia temperatūra, skaičius jei šias temperatūras, turi atitikti nurodytuosius 6 lentelėje;

d)

kai taikytina, atsižvelgiama į cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimo poveikį, atsižvelgiant į kondensavimo agregato galios valdymo tipą.

6 lentelė

Su kondensavimo agregatais susijęs lauko temperatūros kitimas per metus vidutinėmis klimato sąlygomis Europoje

j

Tj

hj

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40


VII PRIEDAS

Procesinių aušintuvų ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2016 m. liepos 1 d. procesinių aušintuvų sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesnis už šias vertes:

Šilumnešis kondensatoriaus pusėje

Temperatūros režimas

Vardinė vėsinimo galia

PA

Mažiausia SEPR vertė

Oras

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

2,24

PA > 300 kW

2,80

Žema

PA ≤ 200 kW

1,48

PA > 200 kW

1,60

Vanduo

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

2,86

PA > 300 kW

3,80

Žema

PA ≤ 200 kW

1,82

PA > 200 kW

2,10

b)

Nuo 2018 m. liepos 1 d. procesinių aušintuvų sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesnis už šias vertes:

Šilumnešis kondensatoriaus pusėje

Temperatūros režimas

Vardinė vėsinimo galia

PA

Mažiausia SEPR vertė

Oras

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

2,58

PA > 300 kW

3,22

Žema

PA ≤ 200 kW

1,70

PA > 200 kW

1,84

Vanduo

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

3,29

PA > 300 kW

4,37

Žema

PA ≤ 200 kW

2,09

PA > 200 kW

2,42

c)

Procesinių aušintuvų, kuriuos ketinama užpildyti šaldalu, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra mažesnis nei 150, SEPR vertės už 1 dalies a ir b punktuose nurodytas vertes gali būti mažesnės ne daugiau nei 10 %

2.   INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pateikiama tokia informacija apie gaminius (procesinius aušintuvus):

a)

montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiami šie duomenys:

i)

numatoma garinimo temperatūra Celsijaus laipsniais (vidutinė temperatūra – 8 °C, žema temperatūra – 25 °C);

ii)

procesinių aušintuvų tipas (aušinimas oru arba vandeniu);

iii)

vardinė vėsinimo galia, vardinė vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

iv)

vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERA ) šimtųjų tikslumu;

v)

deklaruota vėsinimo galia ir deklaruota vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu) B, C ir D galios taškuose;

vi)

deklaruotas EER šimtųjų tikslumu B, C ir D galios taškuose;

vii)

SEPR vertė šimtųjų tikslumu;

viii)

metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);

ix)

procesiniam aušintuvui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai);

x)

bet kokios specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prižiūrint procesinį aušintuvą;

viii)

informacija apie perdirbimą ir šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui;

b)

montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba importuotojams skirtose viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija:

i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii)

neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;

iii)

išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui;

c)

atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

i)

a punkte nurodyti elementai;

ii)

jei su tam tikru modeliu susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų arba ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų duomenys, įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti tą modelį, duomenis.

7 lentelė

Informacijos apie procesinius aušintuvus reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]

Kondensacijos tipas [aušinama oru/aušinama vandeniu]

Šaldalas (-ai): procesiniam aušintuvui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]

Punktas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

Temperatūros režimas

t

– 8 °C

– 25 °C

°C

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas

SEPR

x,xx

x,xx

 

Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis

Q

x

x

kWh per metus

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir vardinei aplinkos temperatūrai

(A taškas)

Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xx

x,xx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xx

x,xx

kW

Vardinis EER

EERA

x,xx

x,xx

 

Parametrų B galios taške

Deklaruota vėsinimo galia

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas EER

EERB

x,xx

x,xx

 

Parametrai C galios taške

Deklaruota vėsinimo galia

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas EER

EERC

x,xx

x,xx

 

Parametrai D galios taške

Deklaruota vėsinimo galia

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruotas EER

EERD

x,xx

x,xx

 

Kiti parametrai

Galios valdymas

 

pastovus/pakopinis (2)/kintamas

Blogėjimo koeficientas, taikomas pastovios ir pakopinės galios agregatams (1)

Cc

x,xx

x,xx

 

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


(1)  Jei Cc nustatomas ne matavimo būdu, numatytoji blogėjimo koeficiento Cc vertė yra lygi 0,9; Jei pasirenkama numatytoji Cc vertė, ciklo bandymų rezultatų pateikti nereikia. Antraip reikalaujama pateikti vėsinimo ciklo bandymo vertę.

(2)  Dėl pakopinių galios įrenginių kiekviename iš skilties, susijusios su vėsinimo galia ir EER, laukelyje, nurodomos dvi vertės, atskirtos pasviruoju brūkšniu („/“).

Jeigu procesiniai aušintuvai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokį temperatūros režimą, gali būti išbraukta viena iš dviejų su „Verte“ susijusių skilčių.


VIII PRIEDAS

Su procesiniais aušintuvais susijęs matavimas ir skaičiavimas

1.

Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Jie atitinka 2 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Nustatant vėsinimo galios, vartojamosios galios, energijos vartojimo efektyvumo koeficiento ir sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento vertes, matuojama taikant šias sąlygas:

a)

oru aušinamų aušintuvų atveju vardinė išorės šilumokaičio aplinkos temperatūra turi būti 35 °C, o vandeniu aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C;

b)

vidaus šilumokaičio skysčio išleidimo temperatūra, esant žemai temperatūrai, turi būti – 25 °C, o esant vidutinei – 8 °C;

c)

aplinkos temperatūros kitimas per metus, būdingas vidutinėms klimato sąlygoms Sąjungoje, ir atitinkamas valandų, kuriomis yra tokia temperatūra, skaičius atitinka nurodytuosius VI priedo 6 lentelėje;

d)

atsižvelgiama į cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimo poveikį, atsižvelgiant į kondensavimo agregato galios valdymo tipą.


IX PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų rinkos priežiūros tikslais atliekama patikrinimo procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių institucijos, tikrindamos atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.

1.

Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.

2.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;

b)

išmatuotasis tūris už vardinę vertę mažesnis ne daugiau kaip 3 %;

c)

išmatuotoji suvartojamos energijos kiekio vertė yra ne daugiau nei 10 % didesnė už vardinę vertę (E24h).

3.

Jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos išbando dar tris atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio vienetus. Kitaip, pasirinkti papildomi trys vienetai gali būti vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai gaminiai.

4.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

trijų įrenginių išmatuotojo tūrio vidurkis už vardinę vertę mažesnis ne daugiau nei 3 %;

b)

trijų įrenginių išmatuotosios suvartojamos energijos kiekio vertės vidurkis yra ne daugiau nei 10 % didesnis už vardinę vertę (E24h).

5.

Jei nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad minėtas modelis ir lygiaverčiai pramoninės šaldymo spintos modeliai šio reglamento reikalavimų neatitinka. Valstybių narių valdžios institucijos per mėnesį po sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pateikia bandymų rezultatus ir kitą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos laikosi III ir IV prieduose nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų nenaudoja kaip leidžiamų nuokrypų techniniuose dokumentuose pateikiamoms reikšmėms nustatyti. Etiketėje arba vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.


X PRIEDAS

Kondensavimo agregatų rinkos priežiūros tikslais taikoma tikrinimo procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių institucijos, tikrindamos atitiktį V priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.

1.

Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.

2.

Laikoma, kad kondensavimo agregatas atitinka taikomus V priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos vertės atitinka V priede nustatytus reikalavimus;

b)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruotą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;

c)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, vardinis veiksmingumo koeficientas (COPA ) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis;

d)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, veiksmingumo koeficientai (COPB, COPc, COPD) už deklaruotą vertę neturi būti mažesni daugiau nei 10 %, matuojant deklaruotos vėsinimo galios sąlygomis.

3.

Jeigu nepasiekiamas 2 punkte nurodytas rezultatas, valstybių narių institucijos išbando tris papildomus atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio įrenginius.

4.

Laikoma, kad kondensavimo agregatas atitinka taikomus V priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių vidutinis sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruotą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;

b)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių vidutinis vardinis veiksmingumo koeficientas (COPA ) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis;

c)

jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių veiksmingumo koeficientų (COPB, COPc, COPD) vidurkiai už deklaruotą vertę neturi būti mažesni daugiau nei 10 %, matuojant deklaruotos vėsinimo galios sąlygomis.

5.

Jeigu nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VI priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų, kaip leidžiamų nuokrypų, nenaudoja techniniuose dokumentuose pateikiamoms reikšmėms nustatyti.


XI PRIEDAS

Procesinių aišintuvų rinkos priežiūros tikslais taikoma tikrinimo procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį VII priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.

1.

Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.

2.

Laikoma, kad procesinis aušintuvas atitinka taikomus VII priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos vertės atitinka VII priede nustatytus reikalavimus;

b)

sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruotą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;

c)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EERA ) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis.

3.

Jeigu nepasiekiamas 2 punkte nurodytas rezultatas, valstybių narių institucijos išbando tris papildomus atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio įrenginius.

4.

Laikoma, kad procesinis aušintuvas atitinka taikomus VII priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

trijų įrenginių vidutinis sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruojamą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;

b)

trijų įrenginių vidutinis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EERA ) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis.

5.

Jeigu nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VIII priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų, kaip leidžiamų nuokrypų, nenaudoja techniniuose dokumentuose pateikiamoms reikšmėms nustatyti.


XII PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti orientaciniai etalonai

1.

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje esančios pramoninių šaldymo spintų technologijos, atsižvelgiant į jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), yra šios:

 

Naudingasis tūris (litrais)

Metinis suvartojamos energijos kiekis

EEI

Vertikalaus tipo, vėsinimui

600

474,5

29,7

Prekystalio tipo, vėsinimui

300

547,5

21,4

Vertikalaus tipo, šaldymui

600

1 825

41,2

Prekystalio tipo, šaldymui

200

1 460

41,0

2.

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje kondensavimo agregatų technologijos, užtikrinančios vardinį veiksmingumo koeficientą ir sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą, yra šios:

Temperatūros režimas

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Etalono vertė

Vidutinė

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,9

1 kW < PA ≤ 5 kW

COP

2,3

5 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

3,6

20 kW < PA ≤ 50 kW

SEPR

3,5

Žema

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

1,0

0,4 kW < PA ≤ 2 kW

COP

1,3

2 kW < PA ≤ 8 kW

SEPR

2,0

8 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

2,0

3.

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje procesinių aušintuvų technologijos, užtikrinančios sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą, yra šios:

Šilumnešis kondensatoriaus pusėje

Temperatūros režimas

Vardinė vėsinimo galia

PA

Mažiausia SEPR vertė

Oras

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

3,4

PA > 300 kW

3,7

Žema

PA ≤ 200 kW

1,9

PA > 200 kW

1,95

Vanduo

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

4,3

PA > 300 kW

4,5

Žema

PA ≤ 200 kW

2,3

PA > 200 kW

2,7


Top