Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1094

2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 177, 8.7.2015, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/oj

8.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1094

2015 m. gegužės 5 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

pramoninių šaldymo spintų suvartojama elektros energija sudaro didelę visos Sąjungoje suvartojamos energijos dalį, o lygiavertes funkcijas atliekančios pramoninės šaldymo spintos labai skiriasi energijos vartojimo efektyvumu. Suvartojamos energijos kiekį galima gerokai sumažinti; todėl pramoninėms šaldymo spintoms turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

(3)

kad gamintojai būtų paskatinti didinti tokių gaminių energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo, turėtų būti nustatytos pramoninių šaldymo spintų ženklinimo ir gaminio energijos vartojimo efektyvumo standartinės informacijos nuostatos;

(4)

apskaičiuota, kad dėl bendro šio reglamento ir Komisijos reglamento (ES) 2015/1095 (2) 2020 m. bus per metus sutaupyta 1,8 TWh energijos, o 2030 m. – 4,1 TWh, arba atitinkamai 0,7 ir 1,4 mln. tonų CO2 ekvivalento, palyginti su tuo atveju, jei nebūtų taikoma jokių priemonių;

(5)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gauta taikant patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas pripažintais pažangiausiais metodais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (3) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(6)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota pramoninių šaldymo spintų etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys;

(7)

be to, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pramoninių šaldymo spintų vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai;

(8)

šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti parduodant pramonines šaldymo spintas bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, jas reklamuojant ir teikiant tokių gaminių techninę reklaminę medžiagą, reikalavimai;

(9)

dera numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi pramoninių šaldymo spintų ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas taikomas iš elektros tinklo maitinamoms pramoninėms šaldymo spintoms, įskaitant spintas, parduodamas maisto produktams ir pašarui šaldyti.

3.   Šis reglamentas netaikomas šiems gaminiams:

a)

pramoninėms šaldymo spintoms, kurios daugiausia maitinamos ne iš elektros tinklo, o kitų energijos šaltinių;

b)

pramoninėms šaldymo spintoms, veikiančioms su atskirtuoju kondensavimo agregatu;

c)

atvirosioms šaldymo spintoms, jei atvirumas yra esminis jų pagrindinių funkcijų reikalavimas;

d)

specialiai suprojektuotoms maisto apdorojimo spintoms, jei išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad yra specialus maisto apdorojimo skyrius, kurio naudingasis tūris yra mažesnis kaip 20 % bendrojo spintos naudingojo tūrio;

e)

užšaldytiems maisto produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad joje yra užšaldytiems produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtas atskiras skyrius;

f)

salotų vitrinoms;

g)

aptarnavimo prekystaliams ir kitoms panašių formų spintoms, kurios, be šaldymo ir laikymo, yra visų pirma skirtos maisto produktams rodyti ir parduoti;

h)

spintoms, kuriose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;

i)

pagal individualaus kliento reikalavimus ir užsakymą gaminamoms vienetinės gamybos pramoninėms šaldymo spintoms, kurios nėra lygiavertės kitoms pramoninėms šaldymo spintoms, remiantis I priedo 9 apibrėžtimi;

j)

šaldytuvams su integruotais šaldikliais;

k)

statinio oro šaldymo spintoms;

l)

įmontuojamosioms šaldymo spintoms;

m)

stelažų šaldymo spintoms ir spintoms su durimis priešingose pusėse;

n)

skryniniams šaldikliams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pramoninė šaldymo spinta– vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti nustatytų ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas naudotis klientams;

b)   maisto produktai– maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, ir kiti pirmiausia vartojimui skirti produktai, kurie turi būti šaldomi tam tikra temperatūra;

c)   įmontuojamoji šaldymo spinta– tvirtinamasis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris skirtas įmontuoti į spintą, paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;

d)   stelažų šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta su vienu specialiu skyriumi, į kurį galima įstumti ratinius stelažus su produktais;

e)   spinta su durimis priešingose pusėse– pramoninė šaldymo spinta, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių;

f)   statinio oro šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta be dirbtinio vidaus oro cirkuliavimo, specialiai suprojektuota laikyti nuo temperatūros labai priklausomus maisto produktus arba tam, kad nebūtų išdžiovinti nesandarioje pakuotėje laikomi maisto produktai, jei vieno statinio oro skyriaus šaldymo spintoje nepakanka tam, kad šaldymo spinta būtų laikoma statinio oro šaldymo spinta;

g)   atviroji šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, kurios šaldomą ertmę iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus, tačiau kuri neatitinka šios sąvokos, jeigu joje tėra vienas skyrius, kurį iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus ir kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo pramoninės šaldymo spintos viso tūrio;

h)   salotų virtina– pramoninė šaldymo spinta, vertikalioje plokštumoje turinti vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje turinti išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų galima lengvai išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą arba, be kita ko, salotų sudedamąsias dalis;

i)   kombinuotoji šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta su dviem arba daugiau skirtingos temperatūros skyrių, kuriuose šaldomi ir laikomi maisto produktai;

j)   šaldytuvas su integruotu šaldikliu– kombinuotoji šaldymo spinta su bent vienu tik vėsinimo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi ir vienu tik šaldymo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi;

k)   skryninis šaldiklis– maisto produktų šaldiklis, kurio skyrius (-iai) pasiekiamas (-i) pro įrenginio viršų arba kuriame įrengti tiek iš viršaus atidaromi skyriai, tiek vertikalūs skyriai, tačiau kurio iš viršaus atidaromo (-ų) skyriaus (-ių) bendrasis tūris yra didesnis nei 75 % viso bendrojo įrenginio tūrio.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.   Nuo 2016 m. liepos 1 d. tiekėjai, pramonines šaldymo spintas tiekiantys rinkai arba perduodantys jas naudoti, užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:

a)

kiekviena pramoninė šaldymo spinta pateikiama su spausdinta etikete, kurioje pateikiama III priede nustatytos formos informacija;

b)

prekiautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė etiketė, kurioje pateikiama III priede nustatytos formos informacija;

c)

pateikiama IV priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

d)

prekiautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede;

e)

valstybių narių institucijų prašymu joms pateikiami V priede nustatyti techniniai dokumentai;

f)

visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

g)

visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

2.   III priede nustatytos etiketės prie rinkai tiekiamų pramoninių šaldymo spintų pridedamos pagal šį tvarkaraštį:

nuo 2016 m. liepos 1 d. – 1 arba 2 etiketė,

nuo 2019 m. liepos 1 d. – 2 etiketė.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai pramoninėmis šaldymo spintomis užtikrina, kad:

a)

pardavimo vietoje kiekviena pramoninė šaldymo spinta būtų su tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį pateikta etikete, rodoma ant įrenginio priekinio šono arba viršaus taip, kad būtų aiškiai matoma;

b)

parduodamos, išnuomojamos arba įsigyti išperkamąja nuoma siūlomos pramoninės šaldymo spintos, kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, yra pateikiamos su informacija, kurią tiekėjai pateikia pagal VI priedą, išskyrus kai pasiūlymas teikiamas internetu – tuomet taikomos VII priedo nuostatos;

c)

visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

d)

visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

5 straipsnis

Matavimas ir skaičiavimas

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo procesais, grindžiamais pripažintais pažangiausiais metodais, kaip nurodyta IX priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui, taip pat tūriui įvertina taikydamos X priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinama:

a)

įvairių tipų įrenginių rinkos dalies pokyčiai;

b)

X priede nustatytos patikros nuokrypos;

c)

ar dera įvesti šaldytuvų su integruotu šaldikliu standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą;

d)

ar dera įvesti patikslintą šaldymo prekystalio standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  2015 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1095, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19).

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).


I PRIEDAS

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   naudingasis tūris– didžiausiai maisto produktų įkrovai skirtas tūris;

2)   vėsinimo temperatūra– šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra – 1 – + 5 °C;

3)   šaldymo temperatūros režimas– šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra mažesnė nei – 15 °C, o tai laikoma aukščiausia šilčiausios pakuotės bandymo temperatūra;

4)   daugiafunkcė šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, kurioje arba kurios atskirame skyriuje atvėsintiems ir užšaldytiems maisto produktams gali būti nustatyta skirtinga temperatūra;

5)   vertikalioji šaldymo spinta– ne žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

6)   šaldymo prekystalis– žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

7)   nedidelės galios šaldymo spinta (vadinamoji pusiau pramoninė šaldymo spinta)– pramoninė šaldymo spinta, pajėgi tik nuolat išlaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) jos skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 3 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo 3 lentelėje; šaldymo spinta, kuri gali išlaikyti temperatūrą, kai aplinkos sąlygos atitinka 4 klimato klasę, nelaikoma nedidelės galios šaldymo spinta;

8)   didelės galios šaldymo spinta– pramoninė šaldymo spinta, pajėgi nuolat palaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 5 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo 3 lentelėje;

9)   lygiavertė pramoninė šaldymo spinta– rinkai pateiktas pramoninės šaldymo spintos modelis, kurio naudingasis tūris, techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos, taip pat skyrių tipai ir tūris yra tokie patys kaip kito pramoninės šaldymo spintos modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Pramoninės šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI) 1 lentelėje.

1 lentelė

Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI apskaičiuojamas, kaip nustatyta VIII priede.


III PRIEDAS

Etiketės

1.   1 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G klasifikuojamos pramoninės šaldymo spintos

Image

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis galutinės energijos kilovatais (kWh per metus);

V.

visų vėsinimo skyrių, veikiančių vėsinimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei vėsinimo temperatūros režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;

VI.

visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei šaldymo temperatūros režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;

VII.

klimato klasė (3, 4 arba 5), sausuoju termometru išmatuota temperatūra (°C) ir santykinis drėgnumas ( %), kaip nurodyta IX priedo 3 lentelėje.

Etiketės forma atitinka nustatytąją 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas (1), galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   2 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G klasifikuojamos pramoninės šaldymo spintos

Image

Etiketėje pateikiama 1 punkte nurodyta informacija.

Etiketės forma atitinka nustatytąją 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.   Pramoninių šaldymo spintų etiketės forma

Image

Čia:

a)

Etiketė yra bent 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Etiketės fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda), pavyzdžiui, 00-70-X-00 reiškia 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visas šias specifikacijas (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00;

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00;

Piktograma atitinka pavaizduotąją (ES logotipas ir energijos ženklas). 92 mm (plotis) × 17 mm (aukštis);

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, 92,5 mm ilgio;

Image

A–G skalė

Rodyklė.

7 mm aukščio, 0,75 mm tarpelis, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

 

antra klasė – 70-00-X-00,

 

trečia klasė – 30-00-X-00,

 

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

 

penkta klasė – 00-30-X-00,

 

šešta klasė – 00-70-X-00,

 

žemiausios klasės – 00-X-X-00;

Tekstas.

Šriftas Calibri bold, 19 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – Calibri bold, 13 pt, viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė.

26 mm plotis × 14 mm aukštis, 100 % juodos;

Tekstas.

Šriftas Calibri bold, 29 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – Calibri bold, 18 pt, viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;

Image

Energija

Tekstas.

Šriftas Calibri regular, 11 pt, 100 % juodos;

Image

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 32 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė.

Šriftas Calibri regular, 14 pt, 100 % juodos;

Image

Visų skyrių, veikiančių vėsinimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma

Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos; šriftas Calibri regular, 17 pt, 100 % juodos;

Image

Klimato klasė, sausuoju termometru išmatuota temperatūra ir santykinis drėgnumas

Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė.

Šriftas Calibri regular, 14 pt, 100 % juodos;

Image

Visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma

Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos; šriftas Calibri regular, 17 pt, 100 % juodos;

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo telpa 90 × 15 mm plote

Image

Reglamento numeris

Tekstas.

Šriftas Calibri bold, 11 pt.


(1)  Pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27, 2010 1 30, p. 1).


IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Pramoninės šaldymo spintos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

modelio tipas pagal I priedo apibrėžtis;

d)

modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo indeksas pagal II priedą;

e)

jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją;

f)

pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas šaldymo spintos per 24 valandas suvartojamos energijos kiekis (E24h) ir metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh);

g)

kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;

h)

klimato klasė pagal IX priedo 3 lentelę;

i)

prierašas nedidelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 25 °C temperatūros aplinkoje, todėl nėra tinkamas naudoti kaitriose virtuvėse, kuriose naudojama pramoninė įranga“;

j)

prierašas didelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 40 °C temperatūros aplinkoje“.

2.

Keliems to paties tiekėjo pramoninės šaldymo spintos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją, pastaruoju atveju taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.


V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

pramoninės šaldymo spintos modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

IX priede nustatytų techninių parametrų matavimo ir skaičiavimo rezultatai.

2.

Jei į pramoninės šaldymo spintos modelio techninius dokumentus įtraukta informacija gauta skaičiavimu, grindžiamu lygiaverčiu pramoninės šaldymo spintos modeliu, techniniuose dokumentuose pateikiami duomenys apie tokį skaičiavimą ir bandymus, kuriuos atliko tiekėjai, kad patikrintų atlikto skaičiavimo tikslumą. Į techninę informaciją taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių pramoninės šaldymo spintos modelių, kurių informacija nustatyta tokiu pačiu pagrindu, sąrašas.

3.

Šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiama su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis Direktyva 2009/125/EB nustatytų priemonių.


VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą

1.

Kai galutiniai naudotojai negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą, informacija pateikiama šia tvarka:

a)

pagal II priedą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

c)

kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;

d)

klimato klasė pagal IX priedą.

2.

Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąsias IV priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Informacija, pateiktina, kai gaminiai parduodami, nuomojami arba nuomojami išperkamąja nuoma internete

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   rodinio mechanizmas– bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)   įdėtinis rodinys– vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)   jutiklinis ekranas– į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)   alternatyvusis tekstas– vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Gaminio vardinių parametrų lentelė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.


VIII PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas

Pramoninės šaldymo spintos modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti pramoninės šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis lyginamas su jos standartiniu metiniu suvartojamos energijos kiekiu.

EEI apskaičiuojamas taip:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

Čia:

AEC = E24h × af × 365

AEC

šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

E24h

šaldymo spintos per 24 val. suvartojamos elektros energijos kiekis

af

korekcijos koeficientas, taikytinas tik nedidelės galios šaldymo spintoms pagal IX priedo 2 punktą;

SAEC = M × Vn + N

SAEC

šaldymo spintos standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

Vn

įrenginio naudingasis tūris, t. y. visų šaldymo spintos skyrių naudingųjų tūrių suma litrais.

M ir N vertės pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė

M ir N koeficiento vertės

Kategorija

M vertė

N vertė

Vertikalaus tipo, vėsinimui

1,643

609

Vertikalaus tipo, šaldymui

4,928

1 472

Prekystalio tipo, vėsinimui

2,555

1 790

Prekystalio tipo, šaldymui

5,840

2 380


IX PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.

2.

Siekiant nustatyti pramoninių šaldymo spintų metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo efektyvumo indekso vertes, matavimas atliekamas šiomis sąlygomis:

bandomųjų paketų temperatūra yra – 1 °C – + 5 °C vėsinimo spintoms ir mažesnė kaip – 15 °C šaldymo spintoms,

aplinkos sąlygos atitinka 3 lentelėje nustatytą 4 klimato klasę, išskyrus nedidelės galios šaldymo spintas – jos bandomos 3 klimato klasę atitinkančiomis aplinkos sąlygomis. Gautiems nedidelės galios šaldymo spintų bandymo rezultatams pritaikomas 1,2 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia vėsinimo temperatūros režimu, ir 1,1 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia šaldymo temperatūros režimu.

Pramoninės šaldymo spintos bandomos nustačius:

vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra kombinuotoji šaldymo spinta, turinti bent vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu,

vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra pramoninė šaldymo spinta, turinti tik vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu,

visais kitais atvejais – šaldymo temperatūros režimą.

3.

3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos parodytos 3 lentelėje.

3 lentelė

3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos

Bandymo patalpos klimato klasė

Sausuoju termometru išmatuota temperatūra, °C

Santykinis drėgnumas, %

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė sausame ore, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


X PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Patikros procedūra, kurią valstybių narių valdžios institucijos taiko, kad įvertintų atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

1.

Valstybių narių institucijos išbando vieną tam tikro modelio prietaisą.

2.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei yra šių reikalavimų atitiktis:

a)

išmatuotasis tūris yra ne daugiau kaip 3 % mažesnis už vardinę vertę;

b)

išmatuotoji suvartojamos energijos kiekio vertė yra ne daugiau nei 10 % didesnė už vardinę vertę (E24h).

3.

Jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos išbando dar tris atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio vienetus. Kitaip, pasirinkti papildomi trys vienetai gali būti vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai gaminiai.

4.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei yra šių reikalavimų atitiktis:

a)

trijų gaminių išmatuotojo tūrio vidurkis yra ne daugiau kaip 3 % mažesnis už vardinę vertę;

b)

trijų įrenginių išmatuotosios suvartojamos energijos kiekio vertės vidurkis yra ne daugiau nei 10 % didesnis už vardinę vertę (E24h).

5.

Jei nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad minėtas modelis ir lygiaverčiai pramoninės šaldymo spintos modeliai šio reglamento reikalavimų neatitinka. Valstybių narių valdžios institucijos per mėnesį po sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai bandymų rezultatus ir kitą susijusią informaciją.

Valstybių narių valdžios institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Šiame priede nustatytos nuokrypos reiškia leidžiamą patikros bandymo matavimo rezultatų svyravimą ir yra taikomos tik valstybių narių valdžios institucijoms atliekant matuojamų parametrų patikrą, o tiekėjas jų nenaudoja tam, kad nustatytų techniniuose dokumentuose nurodomas vertes arba kad aiškindamas šias vertes pasiektų geresnę ženklinimo klasę arba bet kokiomis kitomis priemonėmis nurodytų geresnius veikimo rodiklius.


Top