Help Print this page 

Document 32015R0760

Title and reference
2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/98


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/760

2015 m. balandžio 29 d.

dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

ilgalaikis finansavimas yra itin svarbi priemonė užtikrinant, kad Europos ekonomikai taptų būdingas pažangus, tvarus ir integracinis augimas, kaip numatyta pagal strategiją „Europa 2020“, didelis užimtumas ir konkurencingumas, kuriant rytojaus ekonomiką taip, kad ją mažiau veiktų sisteminė rizika ir kad ji būtų atsparesnė. Europos ilgalaikių investicijų fondais (toliau – ELTIF) užtikrinamas įvairių infrastruktūros projektų, nebiržinių įmonių arba biržinių mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), išleidžiančių nuosavo kapitalo ar skolos investicines priemones, kurių pirkėjas nėra lengvai nustatomas, ilgalaikės trukmės finansavimas. Finansuodami tokius projektus, ELTIF padeda finansuoti Sąjungos realiąją ekonomiką ir įgyvendinti jos politiką;

(2)

paklausos srityje ELTIF gali užtikrinti stabilų pajamų srautą pensijų administratoriams, draudimo bendrovėms, fondams, savivaldybėms ir kitiems subjektams, turintiems nuolatinių ir pasikartojančių įsipareigojimų ir siekiantiems ilgalaikės grąžos gerai reguliuojamose struktūrose. Nors ELTIF likvidumas yra mažesnis, palyginti su investicijomis į perleidžiamus vertybinius popierius, ELTIF gali užtikrinti stabilų pajamų srautą atskiriems investuotojams, pasikliaujantiems reguliariu grynųjų pinigų srautu, kurį gali generuoti ELTIF. ELTIF taip pat gali ilgainiui suteikti gerų kapitalo vertės didėjimo galimybių nuolatinio pajamų srauto negaunantiems investuotojams;

(3)

projektams, kaip antai transporto infrastruktūros, tvarios energijos gamybos ar paskirstymo, socialinės infrastruktūros (būsto ar ligoninių), naujųjų technologijų bei išteklių ir energijos suvartojimą mažinančių sistemų plėtros ar tolesnio MVĮ augimo, gali trūkti finansavimo. Kaip parodė finansų krizė, bankų finansavimo papildymas įvairesniais finansavimo šaltiniais, sutelkiančiais daugiau lėšų kapitalo rinkose, galėtų padėti užpildyti finansavimo spragas. ELTIF šiuo požiūriu gali atlikti itin svarbų vaidmenį, taip pat gali sutelkti kapitalą pritraukdami trečiųjų šalių investuotojus;

(4)

šio reglamento svarbiausias tikslas – skatinti Europos ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką. Ilgalaikės investicijos į projektus, įmones ir infrastruktūrą trečiosiose šalyse taip pat gali suteikti ELTIF kapitalo ir tokiu būdu duoti naudos Europos ekonomikai. Todėl tokių investicijų nederėtų stabdyti;

(5)

nesant reglamento, kuriuo būtų nustatytos ELTIF taisyklės, nacionaliniu lygmeniu gali būti patvirtintos skirtingos priemonės, dėl investicijų apsaugos priemonių skirtumų galinčios iškraipyti konkurenciją. Dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, diversifikavimui ir reikalavimus atitinkančiam turtui (visų pirma investicijoms į biržos prekes), atsiranda kliūčių tarpvalstybiniam į nebiržines įmones ir realųjį turtą orientuotų investicinių fondų vienetų ar akcijų platinimui, nes investuotojai negali lengvai palyginti įvairių jiems teikiamų investavimo pasiūlymų. Dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų skiriasi ir investuotojų apsaugos lygis. Be to, dėl skirtingų nacionalinių reikalavimų, susijusių su investavimo metodais, tokiais kaip leistinas skolinimosi lygis, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, skolintų vertybinių popierių pardavimo ar vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių taisyklės, atsiranda neatitikimų, susijusių su investuotojų apsaugos lygiu. Skirtingi nacionaliniai reikalavimai dėl išpirkimo ar laikymo laikotarpių taip pat kliudo vykdyti į nebiržinį turtą investuojančių fondų vienetų ar akcijų pardavimą tarpvalstybiniu mastu. Tie skirtumai, dėl kurių didėja teisinis neapibrėžtumas, gali pakenkti investuotojų pasitikėjimui jiems svarstant galimybę investuoti į tokius fondus ir apriboti investuotojų galimybes efektyviai rinktis iš įvairių ilgalaikių investicijų variantų. Taigi šio reglamento tinkamas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(6)

norint užtikrinti, kad ELTIF produktų pobūdis visoje Sąjungoje būtų nuoseklus ir pastovus, būtina taikyti vienodas taisykles. Konkrečiau, siekiant užtikrinti vidaus rinkos sklandų veikimą ir aukštą investuotojų apsaugos lygį, būtina nustatyti vienodas ELTIF veiklos taisykles, visų pirma susijusias su jų portfelio sudėtimi ir investicinėmis priemonėmis, kurias jiems leidžiama naudoti norint įgyti ilgalaikio turto, pvz., biržinių MVĮ ir nebiržinių įmonių išleistų nuosavo kapitalo ar skolos priemonių, ir realiojo turto. Vienodų ELTIF portfelio taisyklių reikia dar ir tam, kad būtų užtikrinta, jog reguliarių pajamų siekiantys ELTIF išlaikytų diversifikuotą investicinio turto portfelį, kuris gali užtikrinti reguliarų grynųjų pinigų srautą. ELTIF yra pirmas žingsnis siekiant sukurti integruotą vidaus rinką, kurioje pritraukiamas kapitalas, kurį galima nukreipti į ilgalaikes investicijas į Europos ekonomiką. Sklandžiam ilgalaikių investicijų vidaus rinkos veikimui užtikrinti būtina, kad Komisija toliau tęstų vertinimą, kokios kliūtys galėtų trukdyti pritraukti ilgalaikio kapitalo iš kitų valstybių, įskaitant kliūtis, atsirandančias dėl fiskalinio tokių investicijų traktavimo;

(7)

būtina užtikrinti, kad taisyklės, reguliuojančios ELTIF veiklą, visų pirma jų portfelio sudėtį ir investicines priemones, kuriomis jie gali naudotis, būtų taikomos tiesiogiai ELTIF valdytojams, ir kad todėl šias naująsias taisykles reikia priimti kaip reglamentą. Tuo taip pat užtikrinamos vienodos sąlygos naudoti nuorodą „ELTIF“, nes išvengiama skirtingų nacionalinių reikalavimų atsiradimo. ELTIF valdytojai turėtų laikytis visoje Sąjungoje vienodų taisyklių, siekiant didinti investuotojų pasitikėjimą ELTIF ir užtikrinti tolygų nuorodos„ELTIF“ patikimumą. Kartu, patvirtinus vienodas taisykles, ELTIF taikomi reguliavimo reikalavimai supaprastėja. Taikant vienodas taisykles, taip pat sumažėja valdytojų sąnaudos, patiriamos laikantis skirtingų nacionalinių reikalavimų, taikomų fondams, investuojantiems į biržines ir nebiržines įmones ir palyginamų kategorijų realųjį turtą. Tai ypač taikytina ELTIF valdytojams, kurie nori kaupti kapitalą tarpvalstybiniu lygmeniu. Priimant vienodas taisykles taip pat padedama panaikinti konkurencijos iškraipymus;

(8)

naujosios ELTIF taisyklės yra glaudžiai susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES (4), nes ta direktyva sukuriama teisinė sistema, reglamentuojanti alternatyvaus investavimo fondų (toliau – AIF) valdymą ir jų investicinių vienetų ar akcijų platinimą Sąjungoje. Pagal apibrėžtį ELTIF yra ES AIF, kuriuos valdo pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą gavę alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (toliau – AIFV);

(9)

kadangi Direktyvoje 2011/61/ES taip pat numatytas kelių etapų trečiųjų šalių atžvilgiu taikomas režimas dėl ne ES AIFV ir ne ES AIF, naujųjų ELTIF taisyklių taikymo sritis yra siauresnė, taip pabrėžiant naujųjų ilgalaikių investicinių produktų europinį metmenį. Atitinkamai tik ES AIF, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/61/ES, turėtų galėti veikti kaip ELTIF ir tik tuo atveju, jei jį valdo ES AIFV, gavęs veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES;

(10)

naujosios ELTIF taikytinos taisyklės turėtų būti pagrįstos esama reguliavimo sistema, nustatyta pagal Direktyvą 2011/61/ES ir jos įgyvendinimo aktus. Todėl produktų taisyklės, susijusios su ELTIF, turėtų būti taikomos kartu su galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis. Visų pirma ELTIF turėtų būti taikomos Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytos valdymo ir investicinių vienetų ar akcijų platinimo taisyklės. ELTIF tarpvalstybinei veiklai atitinkamai turėtų būti taikomos Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytos taisyklės, susijusios su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu ir įsisteigimo laisve. Jas turėtų papildyti specialios investicinių vienetų ar akcijų platinimo taisyklės, susijusios su ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu visoje Sąjungoje neprofesionaliesiems ir profesionaliesiems investuotojams;

(11)

vienodos taisyklės turėtų būti taikomos visiems ES AIF, kurie nori, kad jų investiciniai vienetai ar akcijos būtų platinami kaip ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos. ES AIF, nenorintiems, kad jų investiciniai vienetai ar akcijos būtų platinami kaip ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos, šios taisyklės neturėtų būti privalomos, bet jie atitinkamai sutinka nesinaudoti ELTIF suteikiamais privalumais. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (toliau – KIPVPS) ir ne ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos neturėtų būti platinami kaip ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos;

(12)

siekiant užtikrinti, kad ELTIF atitiktų suderintas šių fondų veiklos taisykles, būtina nustatyti reikalavimą, kad ELTIF veiklos leidimus išduotų kompetentingos institucijos. Todėl pagal Direktyvą 2011/61/ES nustatytas ir AIFV taikomas suderintas veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros procedūras reikėtų papildyti specialia veiklos leidimų išdavimo ELTIF procedūra. Reikėtų nustatyti procedūras, kuriomis būtų užtikrinama, kad ELTIF valdytų tik pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą turintys ir ELTIF valdyti pajėgūs ES AIFV. Turėtų būti imamasi visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad ELTIF pajėgs atitikti šių fondų veiklą reglamentuojančias suderintas taisykles. Atvejams, kai ELTIF valdymas yra vidinis ir nepaskirtas išorinis AIFV, turėtų būti taikoma speciali veiklos leidimų išdavimo procedūra;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad ES AIF teisinė forma gali būti įvairi ir jie nebūtinai yra juridinis asmuo, reikėtų, jog nuostatos, pagal kurias iš ELTIF reikalaujama imtis veiksmų, reikštų, kad tuo atveju, kai ELTIF įsteigtas kaip ES AIF, negalintis veikti pats, nes nėra juridinis asmuo, veiksmų privalo imtis ELTIF valdytojas;

(14)

siekiant užtikrinti, kad ELTIF tikslas būtų ilgalaikės investicijos ir kad jie padėtų finansuoti tvarų Sąjungos ekonomikos augimą, reikia, kad ELTIF portfelio taisyklėse būtų aiškiai nustatytos turto kategorijos, į kurias ELTIF gali investuoti, ir sąlygos, kuriomis į tą turtą leidžiama investuoti. ELTIF turėtų investuoti bent 70 % savo kapitalo į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą. Siekiant užtikrinti ELTIF vientisumą, taip pat pageidautina uždrausti ELTIF sudaryti tam tikrus finansinius sandorius, dėl kurių galėtų kilti pavojus jo investavimo strategijai ir tikslams, nes atsirastų kitokia rizika, nei būtų galima tikėtis į ilgalaikes investicijas orientuotame fonde. Siekiant užtikrinti, kad daugiausia dėmesio būtų aiškiai skiriama ilgalaikėms investicijoms, kurios gali būti naudingos neprofesionaliesiems investuotojams, nesusipažinusiems su mažiau paplitusiomis investavimo strategijomis, ELTIF neturėtų būti leista investuoti į išvestines finansines priemones, išskyrus atvejus, kai siekiama apsidrausti nuo jo paties investicijoms būdingos rizikos. Atsižvelgiant į biržos prekių ir išvestinių finansinių priemonių, suteikiančių netiesioginę poziciją jų atžvilgiu, likvidų pobūdį, investicijoms į biržos prekes nereikia ilgalaikių investuotojų įsipareigojimų, todėl jų nereikėtų įtraukti į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą. Tas argumentas netaikomas investicijoms į infrastruktūrą ar įmones, kurios susijusios su biržos prekėmis ar kurių veiklos rezultatai netiesiogiai susiję su biržos prekių kaina, kaip antai ūkius žemės ūkio biržos prekių atveju ar jėgaines energetikos biržos prekių atveju;

(15)

ilgalaikių investicijų sąvoka yra pakankamai plati. Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas paprastai nėra likvidus, jam reikia įsipareigojimų tam tikram laikui, o ekonominiu požiūriu jam būdingas ilgalaikiškumas. Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas yra neperleidžiami vertybiniai popieriai, taigi jis neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Jam dažnai reikia nustatytos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė juos platinti rinkoje. Nepaisant to, kadangi biržinės MVĮ gali patirti problemų, susijusių su likvidumu ir prieiga prie antrinės rinkos, jos taip pat turėtų būti laikomos portfelio reikalavimus atitinkančiomis įmonėmis. ELTIF siekiamų investicijų ekonominis ciklas dėl didelių kapitalo įsipareigojimų ir grąžos laukimo laikotarpio trukmės iš esmės yra ilgalaikio pobūdžio;

(16)

ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į kitą, reikalavimų neatitinkantį investicinį turtą, kai to reikia siekiant efektyviai valdyti jo grynųjų pinigų srautus, bet tik tuo atveju, kai tai atitinka ELTIF ilgalaikių investicijų strategiją;

(17)

turėtų būti laikoma, kad reikalavimus atitinkantis investicinis turtas apima investicijas, kaip antai nuosavo kapitalo ir kvazinuosavo kapitalo priemones, skolos priemones portfelio reikalavimus atitinkančiose įmonėse bei joms suteiktas paskolas. Jis taip pat turėtų apimti investicijas į kitus fondus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama turtui, kaip antai investicijas į nebiržines įmones, išleidžiančias nuosavo kapitalo ar skolos priemones, kurių pirkėjas ne visada lengvai nustatomas. Tiesiogiai valdomas realusis turtas taip pat turėtų būti reikalavimus atitinkančio turto kategorija, jei jis generuoja prognozuojamą grynųjų pinigų srautą, tiek reguliarų ar nereguliarų (t. y. jei tuos srautus galima modeliuoti ir įvertinti remiantis diskontuoto grynųjų pinigų srauto vertinimo metodu), nebent jis būtų pakeistas vertybiniais popieriais. Tas turtas galėtų būti, be kita ko, socialinė infrastruktūra, kuri generuoja prognozuojamas pajamas, pvz., energetikos, transporto ir komunikacijos infrastruktūra, o taip pat švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės paramos arba pramonės infrastruktūra. Kita vertus, toks turtas kaip meno kūriniai, rankraščiai, vyno atsargos ar brangenybės neturėtų atitikti reikalavimų, nes jis paprastai negeneruoja prognozuojamo grynųjų pinigų srauto;

(18)

reikalavimus atitinkančiu investiciniu turtu derėtų taip pat laikyti daugiau kaip 10 000 000 EUR vertės realųjį turtą, kuris sukuria ekonominę ir socialinę naudą. Toks turtas apima infrastruktūrą, intelektinę nuosavybę, laivus, įrangą, mechanizmus, orlaivius ar riedmenis ir nekilnojamą nuosavybę. Investicijos į komercinę nuosavybę arba būstą turėtų būti leidžiamos tik tiek, kiek jos naudingos siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo arba įgyvendinant Sąjungos energetikos, regioninę ir sanglaudos politiką. Investicijos į tokį nekilnojamą turtą turėtų būti aiškiai pagrįstos dokumentais, įrodančiais įsipareigojimų dėl tokio turto ilgalaikiškumą. Šiuo reglamentu nesiekiama skatinti spekuliacinio pobūdžio investicijų;

(19)

infrastruktūros projektų mastas reiškia, jog jiems reikia didelio kapitalo, kuris investuojamas ilgam laikui. Prie tokių infrastruktūros projektų priskiriama viešoji pastatų infrastruktūra, kaip antai mokyklos, ligoninės ar kalėjimai, socialinė infrastruktūra, kaip antai socialinis būstas, transporto infrastruktūra, kaip antai keliai, viešojo transporto sistemos ar oro uostai, energetikos infrastruktūra, kaip antai energetikos tinklai, prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių ir jų švelninimo projektai, jėgainės ar vamzdynai, vandentvarkos infrastruktūra, kaip antai vandentiekio sistemos, kanalizacija ar drėkinimo sistemos, komunikacijų infrastruktūra, kaip antai tinklai, ir atliekų tvarkymo infrastruktūra, kaip antai perdirbimo ar surinkimo sistemos;

(20)

kvazinuosavo kapitalo priemonėmis turėtų būti laikomos tam tikro tipo finansavimo priemonės – nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kai grąža susijusi su portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Prie tokių priemonių priskiriamos įvairios finansavimo priemonės, kaip antai subordinuotosios paskolos, kapitalo dalys be balsavimo teisės, paskolos su kapitalo dalies teisėmis, teisės gauti dalį pelno, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su varantu;

(21)

siekiant atspindėti dabartinę verslo praktiką, ELTIF turėtų būti leidžiama pirkti esamas portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės akcijas iš esamų tos įmonės akcininkų. Be to, siekiant užtikrinti kuo plačiausias lėšų rinkimo galimybes, turėtų būti leidžiama investuoti į kitus ELTIF, Europos rizikos kapitalo fondus (toliau – EuVECA), reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 345/2013 (5), ir Europos socialinio verslumo fondus (toliau – EuSEF), reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 346/2013 (6). Siekiant išvengti investicijų į portfelio reikalavimus atitinkančias įmones sumažėjimo, ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į kitus ELTIF, EuVECA ir EuSEF tik tuo atveju, jeigu tie fondai patys nėra investavę daugiau kaip 10 % savo kapitalo į kitus ELTIF;

(22)

finansinių įmonių gali prireikti norint kaupti ir organizuoti įvairių investuotojų įnašus į infrastruktūros projektus, įskaitant viešojo pobūdžio investicijas. Todėl ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą per finansines įmones, jei šios įmonės užsiima ilgalaikių projektų, o taip pat MVĮ augimo finansavimu;

(23)

nebiržinės įmonės gali susidurti su sunkumais norėdamos patekti į kapitalo rinkas ir finansuoti tolesnį augimą ir plėtrą. Įprastas lėšų rinkimo būdas – privatus finansavimas skiriant nuosavo kapitalo dalį ar gaunant paskolą. Kadangi tokios priemonės savo pobūdžiu yra ilgalaikės investicijos, joms reikia ilgalaikio kapitalo, kurį gali suteikti ELTIF. Be to, biržinės MVĮ dažnai susiduria su didelėmis kliūtimis gauti ilgalaikį finansavimą, o ELTIF gali būti vertingi alternatyvūs finansavimo šaltiniai;

(24)

todėl šiame reglamente ilgalaikio turto kategorijos turėtų aprėpti nebiržines įmones, išleidžiančias nuosavo kapitalo ar skolos priemones, kurių pirkėjas negalėtų būti lengvai nustatomas, taip pat biržines įmones, kurių kapitalizacija neviršija 500 000 000 EUR;

(25)

jei ELTIF valdytojas turi dalį įmonės portfelio, kyla rizika, kad valdytojas visų pirma paisys savo, o ne ELTIF investuotojų interesų. Kad būtų išvengta tokio interesų konflikto ir būtų užtikrintas patikimas įmonių valdymas, ELTIF turėtų investuoti tik į su ELTIF valdytoju nesusijusį turtą, nebent ELTIF investuoja į kitiems ELTIF, EuVECA ar EuSEF priklausančius investicinius vienetus ar akcijas, kuriuos valdo ELTIF valdytojas;

(26)

kad ELTIF valdytojams būtų užtikrintas tam tikras lankstumas investuojant jų fondų lėšas, reikėtų leisti prekiauti turtu, kuris nėra ilgalaikės investicijos ir kuris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 30 % ELTIF kapitalo;

(27)

siekiant apriboti ELTIF prisiimamą riziką, būtina mažinti sandorio šalies riziką – ELTIF portfeliui reikia taikyti aiškius diversifikavimo reikalavimus. Nebiržinėms išvestinėms finansinėms priemonėms turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (7);

(28)

norint išvengti per didelės investuojančio ELTIF įtakos kito ELTIF ar emitento vadovybei, būtina vengti pernelyg didelės ELTIF koncentracijos toje pačioje investicijoje;

(29)

siekiant leisti ELTIF valdytojams toliau kaupti kapitalą per fondo gyvavimo trukmę, jiems turėtų būti leista skolintis grynųjų pinigų, kurių suma galėtų sudaryti ne daugiau kaip 30 % ELTIF kapitalo vertės. Tai turėtų užtikrinti papildomą grąžą investuotojams. Siekiant panaikinti valiutų nesutapimo riziką, ELTIF turėtų skolintis tik ta valiuta, kuria ELTIF valdytojas tikisi įsigyti turtą. Siekiant pašalinti problemas, susijusias su šešėlinės bankininkystės veikla, ELTIF pasiskolinti grynieji pinigai neturėtų būti naudojami paskoloms portfelio reikalavimus atitinkančioms įmonėms;

(30)

dėl ELTIF investicijų ilgalaikio ir nelikvidaus pobūdžio ELTIF valdytojas turėtų turėti pakankamai laiko, kad galėtų laikytis investicijų ribų. Nustatant laikotarpį, per kurį reikia pasiekti tas ribas, reikėtų atsižvelgti į investicijų ypatumus ir savybes, bet jis neturėtų viršyti penkerių metų po ELTIF veiklos leidimo išdavimo dienos arba pusės ELTIF gyvavimo trukmės, pasirenkant ankstesnę datą;

(31)

ELTIF paskirtis, atsižvelgiant į jų portfelių profilį ir jų orientaciją į ilgalaikio turto kategorijas, – nukreipti privačias santaupas į Europos ekonomiką. ELTIF taip pat turėtų būti investicijų priemone, kuria naudodamasi Europos investicijų banko (toliau – EIB) grupė gali valdyti savo lėšų, skirtų Europos infrastruktūrai arba MVĮ, srautus. Šiuo reglamentu ELTIF organizuojami kaip sukauptų investicijų priemonė, atitinkanti EIB grupės tikslą skatinti subalansuotą ir stabilų ilgalaikių investicijų vidaus rinkos vystymąsi, kuriuo suinteresuota Sąjunga. Dėl savo orientacijos į ilgalaikio turto kategorijas ELTIF gali atlikti jiems numatytą vaidmenį – būti prioritetine 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikate nustatyto Europos investicijų plano įgyvendinimo priemone;

(32)

Komisija turėtų teikti pirmenybę su visais ELTIF prašymais dėl EIB finansavimo susijusioms procedūroms ir jas racionalizuoti. Todėl Komisija turėtų racionalizuoti visų nuomonių ar informacijos apie ELTIF paraiškų dėl EIB finansavimo teikimo procedūras;

(33)

be to, valstybės narės, taip pat regionų ir vietos valdžios institucijos gali būti suinteresuotos informuoti potencialius investuotojus ir visuomenę apie ELTIF;

(34)

nepaisant to, kad nėra reikalaujama, jog ELTIF siūlytų išpirkimo teises nepasibaigus jo gyvavimo trukmei, niekas neturėtų trukdyti ELTIF siekti, kad jo investiciniai vienetai ar akcijos būtų įtraukti į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, taip suteikiant investuotojams galimybę parduoti savo investicinius vienetus ar akcijas nepasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei. ELTIF taisyklėmis ar steigimo dokumentais neturėtų būti kliudoma įtraukti ELTIF investicinių vienetų ar akcijų į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje; jais taip pat neturėtų būti draudžiama investuotojams laisvai perleisti savo investicinių vienetų ar akcijų trečiosioms šalims, kurios pageidauja tuos investicinius vienetus ar akcijas įsigyti. Šia nuostata siekiama skatinti, kad antrinės rinkos būtų svarbi neprofesionaliųjų investuotojų prekybos ELTIF investiciniais vienetais arba akcijomis vieta;

(35)

atskiri investuotojai gali būti suinteresuoti investuoti į ELTIF, bet dėl daugumos investicijų į ilgalaikius projektus nelikvidumo ELTIF negali pasiūlyti reguliaraus išpirkimo teisių savo investuotojams. Atskiro investuotojo įsipareigojimas investuojant į tokį turtą iš esmės prisiimamas visam investiciniam laikotarpiui. Todėl ELTIF iš esmės turėtų būti sukurti taip, kad nesiūlytų reguliaraus išpirkimo teisių nepasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei;

(36)

siekiant suteikti paskatas investuotojams, ypač neprofesionaliesiems, kurie gali būti nelinkę ilgą laikotarpį neatsiimti savo kapitalo, ELTIF turėtų galėti tam tikromis sąlygomis pasiūlyti ankstyvo išpirkimo teises savo investuotojams. Taigi ELTIF valdytojui reikėtų suteikti galimybę atsižvelgiant į ELTIF investavimo strategiją savo nuožiūra nuspręsti, kokius ELTIF įsteigti – su išpirkimo teisėmis ar be jų. Nustačius išpirkimo teises, jos ir jų pagrindinės ypatybės turėtų būti aiškiai iš anksto apibrėžtos ir atskleistos ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose;

(37)

siekiant, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei investuotojų investiciniai vienetai ar akcijos būtų efektyviai išpirkti, ELTIF valdytojas turėtų pradėti pardavinėti ELTIF turto portfelį iš anksto, kad būtų tinkamai realizuota jo vertė. Nustatydamas investicinio turto tvarkingo likvidavimo grafiką, ELTIF valdytojas turėtų atsižvelgti į skirtingus įvairių investicijų likvidavimo terminus ir laiką, kurio reikia ELTIF investicinio turto pirkėjui rasti. Kadangi šio likvidavimo laikotarpio metu netikslinga išlaikyti investicijų ribas, jos prasidėjus likvidavimo laikotarpiui nebeturėtų būti taikomos;

(38)

siekiant išplėsti neprofesionaliųjų investuotojų prieigą prie ELTIF, KIPVPS gali investuoti į ELTIF išleistus investicinius vienetus arba akcijas, jei tie investiciniai vienetai arba akcijos atitinka reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB (8);

(39)

jei ELTIF likvidavo vieną iš savo turto objektų, ypač investicijų į infrastruktūrą atveju, ELTIF turėtų turėti galimybę proporcingai sumažinti savo kapitalą;

(40)

nebiržinis turtas, į kurį investavo ELTIF, per fondo gyvavimo trukmę gali būti įtrauktas į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje. Jei taip įvyksta, turtas gali nebeatitikti šio reglamento reikalavimo, taikomo neįtraukimo į prekybos sąrašus atvejui. Kad ELTIF valdytojas galėtų tvarkingai likviduoti investicijas į tokį turtą, kuris nebeatitiktų reikalavimų, turtas ne ilgiau kaip trejus metus galėtų ir toliau būti įtraukiamas į turtą, kuris tenkina nuostatą dėl 70 % reikalavimus atitinkančio investicinio turto ribos;

(41)

atsižvelgiant į ELTIF ypatumus bei jų numatytus neprofesionaliuosius ir profesionaliuosius investuotojus, svarbu nustatyti patikimus skaidrumo reikalavimus, kuriais būtų užtikrinta galimybė potencialiems investuotojams priimti informacija pagrįstą sprendimą ir visiškai suprasti susijusią riziką. Be atitikties Direktyvoje 2011/61/ES išdėstytiems skaidrumo reikalavimams, ELTIF turėtų skelbti prospektą, kuriame turėtų būti pateikta visa informacija, kurią privalo atskleisti uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB (9) ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004 (10). Platinant ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams, turėtų būti privaloma skelbti pagrindinės informacijos dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (11). Be to, visuose investicinių vienetų ar akcijų platinimo dokumentuose turėtų būti konkrečiai atkreipiamas dėmesys į ELTIF rizikos profilį;

(42)

ELTIF gali būti patrauklūs investuotojams, kaip antai savivaldybėms, bažnyčioms, labdaros organizacijoms ir fondams, kurie turėtų galėti teikti prašymus laikyti juos profesionaliais klientais esant tokioms aplinkybėms, kai jie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (12) II priedo II skirsnyje nustatytas sąlygas;

(43)

kadangi ELTIF skirti ne tik profesionaliesiems, bet ir neprofesionaliesiems investuotojams visoje Sąjungoje, būtina Direktyvoje 2011/61/ES jau nustatytus investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus papildyti tam tikrais papildomais reikalavimais, siekiant užtikrinti tinkamą neprofesionaliųjų investuotojų apsaugos lygį. Todėl atitinkamai reikėtų numatyti priemones, padėsiančias pasirašyti investicinius vienetus ar akcijas, atlikti mokėjimus investicinių vienetų ar akcijų savininkams, atpirkti ar išpirkti investicinius vienetus ar akcijas bei teikti informaciją, kurią ELTIF ir ELTIF valdytojai privalo teikti. Be to, siekiant užtikrinti, kad neprofesionalieji investuotojai neatsidurtų mažiau palankioje padėtyje, palyginti su profesionaliaisiais investuotojais, reikėtų numatyti tam tikras apsaugos priemones, kurios turi būti taikomos platinant ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams. Tuo atveju, kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami arba pateikiami neprofesionaliesiems investuotojams per platintoją, toks platintojas turėtų laikytis atitinkamų Direktyvos 2014/65/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (13) reikalavimų;

(44)

ELTIF valdytojas arba platintojas turėtų gauti visą reikalingą informaciją apie neprofesionaliojo investuotojo žinias ir patirtį, finansinę padėtį, polinkį rizikuoti, investavimo tikslus ir trukmę, kad įvertintų, ar ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos tinkami platinti tam neprofesionaliajam investuotojui, be kita ko, atsižvelgiant į ELTIF gyvavimo trukmę ir numatomą investavimo strategiją. Be to, jeigu ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos siūlomi arba pateikiami neprofesionaliesiems investuotojams, gyvavimo trukmė viršija 10 metų, ELTIF valdytojas ar platintojas turėtų pateikti aiškų raštišką įspėjimą, kad šis produktas gali būti netinkamas tiems neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali sau leisti tokio ilgo laikotarpio nelikvidžių įsipareigojimų priemonių;

(45)

platinant ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams, ELTIF depozitoriumas turėtų atitikti Direktyvos 2009/65/EB nuostatas dėl reikalavimus atitinkančių subjektų, kuriems leidžiama vykdyti depozitoriumo veiklą, neatleidimo nuo atsakomybės taisyklės ir pakartotinio turto naudojimo;

(46)

siekiant stiprinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą, šiame reglamente papildomai numatyta, kad, jei neprofesionaliojo investuotojo portfelio, kurį sudaro grynųjų pinigų indėliai ir finansinės priemonės, išskyrus pateiktas kaip įkaitas priemones, vertė neviršija 500 000 EUR, ELTIF valdytojas ar bet kuris platintojas, atlikęs tinkamumo patikrinimą ir suteikęs tinkamas konsultacijas investicijų klausimais, turėtų užtikrinti, kad neprofesionalusis investuotojas neinvestuotų į ELTIF bendros sumos, kuri viršytų 10 % to investuotojo portfelio, ir pradinė į vieną ar daugiau ELTIF investuojama suma yra ne mažesnė kaip 10 000 EUR;

(47)

išskirtinėmis ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatytomis aplinkybėmis ELTIF gyvavimo trukmė galėtų būti pratęsta arba sutrumpinta, kad būtų didesnės lankstumo galimybės, kai, pvz., projektas baigiamas įgyvendinti vėliau arba anksčiau nei tikėtasi, taip siekiant gyvavimo trukmę suderinti su ELTIF ilgalaike investavimo strategija;

(48)

ELTIF kompetentinga institucija turėtų nuolatos tikrinti, ar ELTIF laikosi šio reglamento. Kadangi pagal Direktyvą 2011/61/ES kompetentingoms institucijoms jau suteikti platūs įgaliojimai, tuos įgaliojimus reikia išplėsti atsižvelgiant į šį reglamentą;

(49)

Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (14), turėtų turėti galimybę taikant šį reglamentą naudotis visais įgaliojimais, kurie jai yra suteikti pagal Direktyvą 2011/61/ES, ir turėtų būti aprūpinta visais ištekliais, reikalingais tam tikslui įgyvendinti, ypač žmogiškaisiais ištekliais;

(50)

ESMA turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį taikant ELTIF taisykles, užtikrindama, kad nacionalinės kompetentingos institucijos nuosekliai taikytų Sąjungos taisykles. Kadangi ši institucija turi itin specializuotų ekspertinių žinių vertybinių popierių ir jų rinkų srityje, būtų efektyvu ir tikslinga pavesti ESMA parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nebūtų numatomi politiniai sprendimai ir kurie turėtų būti pateikti Komisijai. Šie techniniai reguliavimo standartai turėtų būti taikomi tokiomis aplinkybėmis, kai išvestinės finansinės priemonės naudojamos tik siekiant apsidrausti nuo investicijoms būdingos rizikos, aplinkybėmis, kuomet ELTIF gyvavimo trukmė bus laikoma pakankamai ilga, kad apimtų kiekvieno ELTIF turto objekto gyvavimo ciklą, ELTIF turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiko ypatybes, investuotojų patirtų išlaidų apibrėžtis ir skaičiavimo metodus, informacijos apie sąnaudas pateikimą ir priemonių, kurias ELTIF turi įdiegti kiekvienoje valstybėje narėje, kuriose jie ketina platinti investicinius vienetus ar akcijas, savybes;

(51)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (15) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (16) turėtų būti visa apimtimi taikomi asmens duomenų mainams, perdavimui ir apdorojimui, atliekamiems šio reglamento tikslais;

(52)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti visoje Sąjungoje vienodus reikalavimus ELTIF investicijoms ir veiklos sąlygoms, kartu visapusiškai atsižvelgiant į poreikį suderinti ELTIF saugumą ir patikimumą su efektyviu ilgalaikio finansavimo rinkos veikimu ir įvairių šios rinkos suinteresuotųjų subjektų sąnaudomis, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(53)

šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač vartotojų apsaugos principo, laisvės užsiimti verslu, teisės į teisių gynimo priemones ir į teisingą bylos nagrinėjimą, asmens duomenų apsaugos ir galimybės naudotis visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis principų. Šis reglamentas turi būti taikomas vadovaujantis tomis teisėmis ir principais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės dėl ES alternatyvaus investavimo fondų (toliau – ES AIF) arba ES AIF padalinių, kurių investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami kaip Europos ilgalaikių investicijų fondų (toliau – ELTIF) investiciniai vienetai ar akcijos, veiklos leidimų išdavimo, investicijų politikos ir veiklos sąlygų.

2.   Šio reglamento tikslas – vadovaujantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslu, kaupti ir nukreipti kapitalą į Europos ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką.

3.   Valstybės narės šio reglamento taikymo srityje nenustato jokių tolesnių reikalavimų.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   kapitalas– visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir sąnaudas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

2)   profesionalusis investuotojas– investuotojas, kuris yra laikomas profesionaliu klientu arba kuris, pateikęs prašymą, gali būti laikomas profesionaliu klientu pagal Direktyvos 2014/65/ES II priedą;

3)   neprofesionalusis investuotojas– investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

4)   nuosavas kapitalas– portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis investicijų į portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės kapitalą priemonėmis, kurios išleidžiamos jos investuotojams;

5)   kvazinuosavas kapitalas– bet kokios rūšies finansavimo priemonė, kurios grąža susijusi su portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurios grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

6)   realusis turtas– turtas, kuris turi vertę dėl savo pobūdžio bei savybių ir gali duoti pajamų, įskaitant infrastruktūrą ir kitą turtą, kuris teikia ekonominės arba socialinės naudos, pvz., susijusį su švietimu, konsultavimu, moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, ir įskaitant komercinę nuosavybę arba būstą tik tais atvejais, kai jie yra ilgalaikių investicijų projekto, kuriuo prisidedama prie Sąjungos tikslo siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, neatsiejama dalis arba papildomas aspektas;

7)   finansų įmonė– bet kuris iš toliau išvardytų subjektų:

a)

kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (17) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

b)

investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

c)

draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (18) 13 straipsnio 1 punkte;

d)

finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

e)

mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;

f)

valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

g)

AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

8)   ES AIF– ES AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

9)   ES AIFV– ES AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies l punkte;

10)   ELTIF kompetentinga institucija– ES AIF kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies h punkte;

11)   ELTIF buveinės valstybė narė– valstybė narė, kurioje ELTIF išduotas veiklos leidimas;

12)   ELTIF valdytojas– veiklos leidimą turintis ES AIFV, kuriam suteiktas leidimas valdyti ELTIF, arba vidinio valdymo ELTIF, jei vidinis valdymas galimas pagal to ELTIF teisinę formą ir jei nepaskirtas išorinis AIFV;

13)   ELTIF valdytojo kompetentinga institucija– AIFV buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies q punkte, kompetentinga institucija;

14)   vertybinių popierių skolinimas ir vertybinių popierių skolinimasis– sandoriai, kuriais sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, o skolininkas įsipareigoja grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalauja perdavėjas; vertybinius popierius perduodančiai sandorio šaliai tas sandoris yra vertybinių popierių skolinimas, o sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai yra perduodami, – vertybinių popierių skolinimasis;

15)   atpirkimo sandoris– atpirkimo sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 83 punkte;

16)   finansinė priemonė– Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje nurodyta finansinė priemonė;

17)   skolintos finansinės priemonės pardavimas– veikla, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 (19) 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

18)   reguliuojama rinka– reguliuojama rinka, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

19)   daugiašalė prekybos sistema– daugiašalė prekybos sistema, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte.

3 straipsnis

Veiklos leidimas ir viešas centrinis registras

1.   ELTIF investicinius vienetus ar akcijas galima platinti Sąjungoje tik tuo atveju, kai tam ELTIF išduotas veiklos leidimas pagal šį reglamentą. Leidimas vykdyti ELTIF veiklą galioja visose valstybėse narėse.

2.   Tik ES AIF gali pateikti prašymą išduoti leidimą vykdyti ELTIF veiklą ir jį gauti.

3.   ELTIF kompetentingos institucijos kartą per ketvirtį informuoja ESMA apie veiklos leidimus, išduotus ar panaikintus pagal šį reglamentą.

ESMA tvarko viešą centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas pagal šį reglamentą veiklos leidimą gavęs ELTIF, ELTIF valdytojas ir ELTIF kompetentinga institucija. Registras yra prieinamas elektronine forma.

4 straipsnis

Nuoroda ir persivadinimo draudimas

1.   Nuoroda „ELTIF“ ar „Europos ilgalaikių investicijų fondas“, kai tai susiję su kolektyvinio investavimo subjektais, norint pavadinti save ar savo išleidžiamus investicinius vienetus ar akcijas, gali būti naudojama tik kolektyvinio investavimo subjektui turint veiklos leidimą pagal šį reglamentą.

2.   ELTIF draudžiama tapti kolektyvinio investavimo subjektais, kurie nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

5 straipsnis

Prašymas išduoti ELTIF veiklos leidimą

1.   Prašymas išduoti ELTIF veiklos leidimą pateikiamas ELTIF kompetentingai institucijai.

Prašyme išduoti ELTIF veiklos leidimą pateikiama:

a)

fondo taisyklės ar steigimo dokumentai;

b)

informacija apie siūlomo ELTIF valdytojo tapatybę, dabartinę ir ankstesnę fondų valdymo veiklos patirtį ir biografiją;

c)

depozitoriumo tapatybės informacija;

d)

investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

ELTIF kompetentinga institucija gali paprašyti pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su pagal antrą pastraipą pateiktais dokumentais ir informacija.

2.   Tik ES AIFV, turintis veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES, gali teikti prašymą ELTIF kompetentingai institucijai leisti valdyti ELTIF, dėl kurio teikiamas prašymas išduoti veiklos leidimą pagal 1 dalį. Tuo atveju, kai ELTIF kompetentinga institucija yra to paties ES AIFV kompetentinga institucija, tokiame prašyme dėl leidimo nurodomi dokumentai, pateikti veiklos leidimui gauti pagal Direktyvą 2011/61/ES.

Prašyme leisti valdyti ELTIF pateikiama:

a)

raštiškas susitarimas su depozitoriumu;

b)

informacija apie deleguotus įgaliojimus, susijusius su ELTIF portfelio ir rizikos valdymu ir administravimu;

c)

informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitas AIF, kuriuos ES AIFV turi leidimą valdyti, savybes.

ELTIF kompetentinga institucija gali prašyti ES AIFV kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su antroje pastraipoje nurodytais dokumentais, arba patvirtinimą, kad ELTIF patenka į ES AIFV leidimo valdyti AIF taikymo sritį. ES AIFV kompetentinga institucija atsakymą pateikia per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji gauna ELTIF kompetentingos institucijos pateiktą prašymą.

3.   Pareiškėjams per du mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos pranešama, ar išduotas ELTIF veiklos leidimas, įskaitant ir leidimą ES AIFV valdyti ELTIF.

4.   Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų pakeitimus nedelsiant pranešama ELTIF kompetentingai institucijai.

5.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, ES AIF, kurio teisinė forma yra tokia, kad jis gali pasirinkti vidinį valdymą, ir jo valdymo organas nusprendžia neskirti išorės AIFV, vienu sykiu prašo išduoti ELTIF veiklos leidimą pagal šį reglamentą ir AIFV veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES.

Nedarant poveikio Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsniui, į prašymą dėl vidinio valdymo ELTIF veiklos leidimo įtraukiama:

a)

fondo taisyklės ar steigimo dokumentai;

b)

investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

Nukrypstant nuo 3 dalies, per tris mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos vidinio valdymo ES AIF pranešama, ar ELTIF išduotas veiklos leidimas.

6 straipsnis

ELTIF veiklos leidimo išdavimo sąlygos

1.   ES AIF išduodamas ELTIF veiklos leidimas tik tuo atveju, jei jo kompetentinga institucija:

a)

įsitikina, kad ES AIF geba atitikti visus šio reglamento reikalavimus;

b)

yra priėmusi sprendimą patenkinti pagal Direktyvą 2011/61/ES veiklos leidimą turinčio ES AIFV prašymą leisti valdyti ELTIF, yra patvirtinusi fondo taisykles ar steigimo dokumentus ir pritarusi tam, koks pasirinktas depozitoriumas.

2.   ES AIF pateikus prašymą pagal šio reglamento 5 straipsnio 5 dalį, kompetentinga institucija ES AIF išduoda veiklos leidimą tik tuo atveju, jeigu ji įsitikina, kad ES AIF atitinka tiek šio reglamento, tiek Direktyvos 2011/61/ES reikalavimus, susijusius su ES AIFV veiklos leidimu.

3.   ELTIF kompetentinga institucija gali netenkinti ES AIFV prašymo leisti valdyti ELTIF tik tuo atveju, jeigu ES AIFV:

a)

neatitinka šio reglamento reikalavimų;

b)

neatitinka Direktyvos 2011/61/ES reikalavimų;

c)

kompetentinga institucija nėra išdavusi jam leidimo valdyti AIF, besilaikančių tokio tipo investavimo strategijų, kokioms taikomas šis reglamentas, arba

d)

nepateikė 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų arba jokio paaiškinimo ar informacijos, paprašytų pagal tą dalį.

Prieš priimdama sprendimą netenkinti prašymo, ELTIF kompetentinga institucija pasitaria su ES AIFV kompetentinga institucija.

4.   ELTIF kompetentinga institucija nesuteikia ELTIF veiklos leidimo ES AIF, kuris pateikė veiklos prašymą, jeigu pagal teisės aktus jis negali platinti savo investicinių vienetų ar akcijų savo buveinės valstybėje narėje.

5.   ELTIF kompetentinga institucija praneša ES AIF savo sprendimo neišduoti ELTIF veiklos leidimo priežastis.

6.   Negalima prašymo, kuris buvo nepatenkintas vadovaujantis šiuo skyriumi, pateikti kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

7.   ELTIF veiklos leidimui netaikomas reikalavimas, kad ELTIF valdytų ELTIF buveinės valstybėje narėje veiklos leidimą gavęs ES AIFV ar kad ES AIFV vykdytų ar pavestų vykdyti veiklą ELTIF buveinės valstybėje narėje.

7 straipsnis

Taikytinos taisyklės ir atsakomybė

1.   ELTIF turi visada atitikti šio reglamento nuostatas.

2.   ELTIF ir ELTIF valdytojas turi visada atitikti Direktyvą 2011/61/ES.

3.   ELTIF valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrinama atitiktis šio reglamento reikalavimams, ir taip pat yra atsakingas, kaip numatyta Direktyvoje 2011/61/ES, už bet kokius šio reglamento pažeidimus. ELTIF valdytojas taip pat atsako už visus nuostolius ar žalą, patiriamus dėl šio reglamento nesilaikymo.

II SKYRIUS

SU ELTIF INVESTAVIMO POLITIKA SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS

1 SKIRSNIS

Bendrosios taisyklės ir reikalavimus atitinkantis turtas

8 straipsnis

Investiciniai padaliniai

Jeigu ELTIF sudaro daugiau nei vienas investicinis padalinys, taikant šio skyriaus nuostatas kiekvienas padalinys yra laikomas atskiru ELTIF.

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios investicijos

1.   Laikydamasis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų, ELTIF investuoja tik į šių kategorijų turtą ir tik laikydamasis šiame reglamente nustatytų sąlygų:

a)

reikalavimus atitinkantį investicinį turtą;

b)

turtą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalyje.

2.   ELTIF neužsiima jokia šia veikla:

a)

skolinto turto pardavimu;

b)

tiesioginės ar netiesioginės pozicijos įsigijimu biržos prekių atžvilgiu, įskaitant atvejus, kai naudojamos išvestinės finansinės priemonės, jų sertifikatai, jomis pagrįsti indeksai ar bet kokios kitos priemonės, kurios jiems suteiktų poziciją;

c)

vertybinių popierių skolinimo, vertybinių popierių skolinimosi, atpirkimo sandorių ar bet kokio kito susitarimo, kuris turėtų lygiavertį ekonominį poveikį ir keltų panašią riziką, sudarymu, jeigu jais daromas poveikis daugiau kaip 10 % ELTIF turto;

d)

išvestinių finansinių priemonių naudojimu, išskyrus atvejus, kai tokios priemonės naudojamos tik siekiant apsidrausti nuo kitoms ELTIF investicijoms būdingos rizikos.

3.   Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, ESMA, surengusi viešas konsultacijas, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kada išvestinių finansinių priemonių taikymas yra naudojamas turint vienintelį tikslą, nurodytą 2 dalies d punkte, apsidrausti nuo investicijoms būdingos rizikos.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 9 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

10 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas

ELTIF gali investuoti į 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą turtą tik tuo atveju, jei jis priklauso vienai iš šių kategorijų:

a)

nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias:

i)

išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė ir kurias ELTIF įsigyja iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės ar trečiosios šalies antrinėje rinkoje;

ii)

išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė mainais už nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonę, kurią ELTIF įsigijo anksčiau iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės arba trečiosios šalies antrinėje rinkoje;

iii)

išleidžia įmonė, valdanti portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias ELTIF įsigyja iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės arba trečiosios šalies antrinėje rinkoje mainais už nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonę, įsigytą pagal i ar ii punktus;

b)

portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės išleistos skolos priemonės;

c)

paskolos, kurias ELTIF suteikia portfelio reikalavimus atitinkančiai įmonei ir kurių terminas nėra ilgesnis už ELTIF gyvavimo trukmę;

d)

vieno ar kelių kitų ELTIF, EuVECA ir EuSEF investiciniai vienetai ar akcijos, jei tie ELTIF, EuVECA ir EuSEF patys nėra investavę daugiau nei 10 % savo kapitalo į ELTIF;

e)

tiesiogiai ar netiesiogiai per portfelio reikalavimus atitinkančias įmones kontroliuojami atskiri realiojo turto objektai, kurių vertė yra mažiausiai 10 000 000 EUR ar lygiavertė šiai sumai kita valiuta tuo metu, kai buvo patirtos išlaidos.

11 straipsnis

Portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė

1.   10 straipsnyje nurodyta portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė – tai portfelio įmonė, kuri nėra kolektyvinio investavimo subjektas ir kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji nėra finansų įmonė;

b)

ji yra įmonė, kuri:

i)

nėra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, arba

ii)

yra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, ir tuo pat metu jos rinkos kapitalizacija sudaro ne daugiau kaip 500 000 000 EUR;

c)

ji yra įsteigta valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei trečioji šalis:

i)

nėra didelės rizikos ir nebendradarbiaujanti jurisdikcija, nustatyta Finansinių veiksmų darbo grupės;

ii)

yra pasirašiusi susitarimą su ELTIF valdytojo buveinės valstybe nare ir su visomis kitomis valstybėmis narėmis, kuriose ketinama platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas, siekiant užtikrinti, kad trečioji šalis visiškai laikytųsi EBPO pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje nustatytų standartų ir užtikrintų veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant visus daugiašalius mokesčių susitarimus.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies a punkto, portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė gali būti finansų įmonė, finansuojanti vien tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytas portfelio reikalavimus atitinkančias įmones arba 10 straipsnio e punkte nurodytą realųjį turtą.

12 straipsnis

Interesų konfliktai

ELTIF neinvestuoja į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą, kuriame dalį tiesiogiai ar netiesiogiai turi ELTIF valdytojas, išskyrus atvejus, kai ta dalis yra jo valdomų ELTIF, EuSEF ar EuVECA investiciniai vienetai ar akcijos.

2 SKIRSNIS

Nuostatos dėl investavimo politikos

13 straipsnis

Portfelio sudėtis ir diversifikavimas

1.   ELTIF investuoja ne mažiau kaip 70 % savo kapitalo į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą.

2.   ELTIF investuoja ne daugiau kaip:

a)

10 % savo kapitalo į priemones, kurias išleidžia bet kuri viena portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, arba vienai tokiai įmonei suteikiamas paskolas;

b)

10 % savo kapitalo tiesiogiai ar netiesiogiai į vieną realiojo turto objektą;

c)

10 % savo kapitalo į vieno ELTIF, EuVECA ar EuSEF investicinius vienetus ar akcijas;

d)

5 % savo kapitalo į 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą, kurio priemones išleido vienas subjektas.

3.   ELTIF, EuVECA ir EuSEF investicinių vienetų ar akcijų bendroji vertė ELTIF portfelyje neturi viršyti 20 % ELTIF kapitalo vertės.

4.   Bendroji pozicijos rizika ELTIF sandorio šalies atžvilgiu, susijusi su nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atpirkimo sandoriais ar atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, neturi viršyti 5 % ELTIF kapitalo vertės.

5.   Nukrypstant nuo 2 dalies a ir b punktų, ELTIF gali padidinti tuose punktuose nurodytą 10 % ribą iki 20 %, jei ELTIF turimo portfelio reikalavimus atitinkančių įmonių ir atskirų realiojo turto objektų, į kuriuos jis investuoja daugiau nei 10 % savo kapitalo, turto bendroji vertė neviršija 40 % ELTIF kapitalo vertės.

6.   Nukrypstant nuo 2 dalies d punkto, ELTIF gali padidinti tame punkte nurodytą 5 % ribą iki 25 %, jeigu obligacijas išleidžia valstybėje narėje registruotą buveinę turinti kredito įstaiga, kuriai pagal teisės aktus taikoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas yra apsaugoti obligacijų turėtojus. Visų pirma, sumos, gaunamos išleidus tas obligacijas, pagal teisės aktus turi būti investuojamos į turtą, kuris per visą obligacijų galiojimo laikotarpį galėtų padengti su obligacijomis susijusias pretenzijas ir kuris, emitentui negalint jų išpirkti, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei skolos sumai ir susikaupusioms palūkanoms grąžinti.

7.   Apskaičiuojant 1–6 dalyse nurodytas ribas, bendrovės, priskiriamos vienai grupei konsoliduotos finansinės atskaitomybės tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES (20) ar pripažintose tarptautinėse apskaitos taisyklėse, laikomos viena portfelio reikalavimus atitinkančia įmone arba vienu subjektu.

14 straipsnis

Investicijų balanso ištaisymas

Jeigu ELTIF pažeidžia 13 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus diversifikavimo reikalavimus ir šis pažeidimas nepriklauso nuo ELTIF valdytojo, ELTIF valdytojas per atitinkamą laikotarpį imasi reikiamų priemonių, kad balansas būtų ištaisytas, tinkamai atsižvelgdamas į ELTIF investuotojų interesus.

15 straipsnis

Koncentracija

1.   ELTIF gali įsigyti ne daugiau kaip 25 % vieno ELTIF, EuVECA ar EuSEF investicinių vienetų ar akcijų.

2.   Investicijoms į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą taikomos koncentracijos ribos, nustatytos Direktyvos 2009/65/EB 56 straipsnio 2 dalyje.

16 straipsnis

Grynųjų pinigų skolinimasis

1.   ELTIF gali skolintis grynųjų pinigų, jei toks skolinimasis atitinka visas šias sąlygas:

a)

jis sudaro ne daugiau kaip 30 % ELTIF kapitalo vertės;

b)

skolinamasi turint tikslą investuoti į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą, išskyrus 10 straipsnio c punkte nurodytas paskolas, jeigu ELTIF turimų grynųjų pinigų ar grynųjų pinigų ekvivalentų nepakanka atitinkamai investicijai atlikti;

c)

skolinamasi ta pačia valiuta, kokia ketinama pirkti turtą, kuriam pirkti skolinamasi grynųjų pinigų;

d)

jo terminas ne ilgesnis kaip ELTIF gyvavimo trukmė;

e)

juo suvaržomas turtas, ne didesnis kaip 30 % ELTIF kapitalo vertės.

2.   ELTIF valdytojas ELTIF prospekte nurodo, ar pagal fondo investavimo strategiją ketinama skolintis grynųjų pinigų.

17 straipsnis

Portfelio sudėties ir diversifikavimo taisyklių taikymas

1.   13 straipsnio 1 dalyje nustatyta investavimo riba:

a)

taikoma iki datos, nurodytos ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose;

b)

nebetaikoma, kai ELTIF pradeda parduoti turtą, kad išpirktų investuotojų turimus investicinius vienetus ar akcijas pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei;

c)

laikinai netaikoma, kai ELTIF kaupia papildomą kapitalą arba mažina esamą kapitalą, jei toks netaikymas trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Nustatant pirmos pastraipos a punkte nurodytą datą atsižvelgiama į turto, į kurį investuoja ELTIF, ypatumus ir savybes, be to, iki šios datos negali būti praėję daugiau kaip penkeri metai po ELTIF veiklos leidimo išdavimo dienos arba pusė ELTIF gyvavimo trukmės, kaip nustatyta pagal 18 straipsnio 3 dalį, pasirenkant ankstesnę datą. Išimties tvarka ELTIF kompetentinga institucija, pateikus tinkamai pagrįstą investavimo planą, gali leisti pratęsti šį laikotarpį ne daugiau kaip dar vieniems metams.

2.   Kai ilgalaikio turto priemones, į kurias yra investavęs ELTIF, yra išleidusi portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, kuri nebeatitinka 11 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimų, ilgalaikis turtas gali būti ir toliau įtraukiamas apskaičiuojant 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą investavimo ribą, tačiau ne ilgiau nei trejus metus nuo tos dienos, kai portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė nebeatitinka 11 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimų.

III SKYRIUS

ELTIF INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ IŠPIRKIMAS, PREKYBA IR EMISIJA BEI PAJAMŲ IR KAPITALO PASKIRSTYMAS

18 straipsnis

ELTIF išpirkimo politika ir gyvavimo trukmė

1.   ELTIF investuotojai negali prašyti išpirkti savo investicinių vienetų ar akcijų nepasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei. Išpirkimo galimybė investuotojams suteikiama kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena.

ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose aiškiai nurodoma konkreti data, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena, ir gali būti numatoma teisė laikinai pratęsti ELTIF gyvavimo trukmę ir naudojimosi tokia teise sąlygos.

ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose ir informacijos atskleidimo investuotojams dokumentuose nustatomos investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo ir turto pardavimo ar perleidimo procedūros ir aiškiai nurodoma, kad investuotojų turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimas prasideda kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose gali būti numatyta galimybė išpirkti investicinius vienetus ar akcijas nepasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

išpirkimo galimybė nesuteikiama anksčiau nei 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta data;

b)

veiklos leidimo išdavimo ir visos ELTIF gyvavimo trukmės metu ELTIF valdytojas gali įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad taikoma tinkama ELTIF likvidumo valdymo sistema ir veiksmingos likvidumo rizikos stebėjimo procedūros, kurios suderinamos su ELTIF ilgalaike investavimo strategija ir siūloma išpirkimo politika;

c)

ELTIF valdytojas nustato apibrėžtą išpirkimo politiką, aiškiai nurodydamas laikotarpius, kada investuotojai gali prašyti išpirkti investicinius vienetus ar akcijas;

d)

ELTIF išpirkimo politika užtikrina, kad visa išperkamų investicinių vienetų ar akcijų suma per bet kurį laikotarpį neviršytų 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto ELTIF turto procentinės dalies. Ši procentinė dalis atitinka likvidumo valdymo ir investavimo strategiją, kurią skelbia ELTIF valdytojas;

e)

ELTIF išpirkimo politika užtikrina, kad investuotojai būtų traktuojami sąžiningai ir kad investiciniai vienetai ar akcijos būtų išperkami vadovaujantis proporcingumo principu, jeigu visa prašymų išpirkti investicinius vienetus ar akcijas per bet kurį laikotarpį suma viršija šios dalies d punkte nurodytą procentinę dalį.

3.   ELTIF gyvavimo trukmė turi atitikti ilgalaikį ELTIF pobūdį ir turi būti pakankamai ilga, kad apimtų kiekvieno atskiro ELTIF turto objekto gyvavimo ciklą, įvertintą atsižvelgiant į to turto nelikvidumo profilį ir ekonominį gyvavimo ciklą, ir užsibrėžtą ELTIF investavimo tikslą.

4.   Investuotojai gali prašyti likviduoti ELTIF, jei jų išpirkimo prašymai, pateikti pagal ELTIF išpirkimo politiką, nėra patenkinami per vienus metus nuo jų pateikimo datos.

5.   Investuotojai visada gali pasirinkti, kad jų investicijos būtų grąžintos grynaisiais pinigais.

6.   Investicijų grąžinimas natūra iš ELTIF turto įmanomas tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatyta ši galimybė su sąlyga, kad visi investuotojai traktuojami sąžiningai;

b)

investuotojas raštu pateikia prašymą grąžinti jam investicijas ELTIF turto dalimi;

c)

to turto perleidimas neribojamas jokiomis specialiomis taisyklėmis.

7.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos aplinkybės, kuriomis ELTIF gyvavimo trukmė laikoma pakankamai ilga, kad apimtų kiekvieno ELTIF turto atskiro objekto gyvavimo ciklą, kaip nurodyta 3 dalyje.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 9 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

19 straipsnis

Antrinė rinka

1.   ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nenustatomas draudimas įtraukti ELTIF investicinių vienetų ar akcijų į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje.

2.   ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nenustatomas draudimas investuotojams laisvai perleisti savo investicinius vienetus ar akcijas trečiosioms šalims, kurios nėra ELTIF valdytojas.

3.   ELTIF savo periodinėse ataskaitose skelbia į prekybos sąrašus įtrauktų investicinių vienetų ar akcijų rinkos vertę ir investicinio vieneto ar akcijos grynąją turto vertę.

4.   Jeigu turto vertė iš esmės pasikeičia, ELTIF valdytojas savo periodinėse ataskaitose apie tai paskelbia investuotojams.

20 straipsnis

Naujų investicinių vienetų ar akcijų emisija

1.   ELTIF gali siūlyti naujas investicinių vienetų ar akcijų emisijas pagal savo taisykles ar steigimo dokumentus.

2.   ELTIF neišleidžia naujų investicinių vienetų ar akcijų kaina, mažesne nei jų grynoji turto vertė, pirma nepasiūlydamas tų investicinių vienetų ar akcijų ta kaina esamiems ELTIF investuotojams.

21 straipsnis

ELTIF turto pardavimas ar perleidimas

1.   ELTIF patvirtina papunkčiui išdėstytą jo turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiką, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei būtų išpirkti investuotojų turimi investiciniai vienetai ar akcijos, ir likus mažiausiai vieniems metams iki ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos dienos informuoja apie šį grafiką ELTIF kompetentingą instituciją.

2.   1 dalyje nurodytame grafike pateikiama:

a)

potencialių pirkėjų rinkos vertinimas;

b)

galimų pardavimo kainų vertinimas ir palyginimas;

c)

turto, kuris bus parduodamas, vertinimas;

d)

turto pardavimo ar perleidimo grafikas.

3.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi kriterijai, pagal kuriuos atliekami 2 dalies a ir c punktuose nurodyti vertinimai.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 9 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

22 straipsnis

Pajamų paskirstymas ir kapitalas

1.   ELTIF gali reguliariai paskirstyti investuotojams pajamas, gautas iš ELTIF portfeliui priklausančio turto. Tos pajamos apima:

a)

bet kokias pajamas, reguliariai gaunamas iš turto,

b)

sumą, kuria, pardavus ar perleidus turto objektą, padidėjo kapitalo vertė.

2.   Pajamos, kurių reikia būsimiems ELTIF įsipareigojimams, nepaskirstomos.

3.   ELTIF, parduodamas ar perleisdamas turto objektą prieš ELTIF gyvavimo trukmės pabaigą, gali sumažinti savo kapitalą taikydamas proporcingumo principą, jeigu ELTIF valdytojas pagrįstai mano, kad toks pardavimas ar perleidimas atitinka investuotojų interesus.

4.   ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatoma paskirstymo politika, kurios ELTIF laikysis savo gyvavimo trukmės laikotarpiu.

IV SKYRIUS

SKAIDRUMO REIKALAVIMAI

23 straipsnis

Skaidrumas

1.   ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami tik pirma paskelbus prospektą.

ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami neprofesionaliesiems investuotojams tik pirma paskelbus pagrindinės informacijos dokumentą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014.

2.   Prospekte pateikiama visa informacija, kurios reikia, kad investuotojai galėtų atlikti informacija pagrįstą vertinimą dėl jiems siūlomų investicijų ir ypač dėl su jomis susijusios rizikos.

3.   Prospekte pateikiama bent:

a)

pagrindimas, kuriame paaiškinama, kaip ELTIF investavimo tikslai ir šių tikslų įgyvendinimo strategija lemia fondo ilgalaikį pobūdį;

b)

informacija, kurią turi atskleisti uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektai pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004;

c)

informacija, kuri turi būti atskleista investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, jeigu tai informacijai netaikomas šios dalies b punktas;

d)

aiškus turto, į kurį investuoti turi leidimą ELTIF, kategorijų sąrašas;

e)

aiškus jurisdikcijų, kuriose investuoti turi leidimą ELTIF, sąrašas;

f)

bet kokia kita informacija, kuri, kompetentingų institucijų nuomone, gali būti aktuali taikant 2 dalį.

4.   Prospektu ir bet kokiais kitais rinkodaros dokumentais investuotojai aiškiai informuojami apie nelikvidų ELTIF pobūdį.

Visų pirma prospekte ir bet kokiuose kituose rinkodaros dokumentuose:

a)

investuotojai aiškiai informuojami apie ELTIF investicijų ilgalaikį pobūdį;

b)

investuotojai aiškiai informuojami apie ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos datą, taip pat apie galimybę pratęsti ELTIF gyvavimo trukmę, kai ji numatyta, ir tokio pratęsimo sąlygas;

c)

aiškiai nurodoma, ar ketinama ELTIF investicinius vienetus ar akcijas platinti neprofesionaliesiems investuotojams;

d)

aiškiai nurodomos investuotojų teisės, susijusios su jų turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimu, pagal 18 straipsnį ir ELTIF taisykles arba steigimo dokumentus;

e)

aiškiai nurodomas pajamų paskirstymo, jei jų bus, investuotojams dažnis ir laikas fondo gyvavimo trukmės metu;

f)

investuotojams aiškiai patariama, kad į ELTIF reikėtų investuoti tik nedidelę viso jų investicijų portfelio dalį;

g)

aiškiai aprašoma ELTIF apsidraudimo politika, įskaitant aiškų nurodymą, kad išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti naudojamasi turint vienintelį tikslą apsidrausti nuo kitoms ELTIF investicijoms būdingos rizikos, ir nurodymą, kokį poveikį naudojimasis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali turėti ELTIF rizikos profiliui;

h)

investuotojai aiškiai informuojami apie riziką, susijusią su investavimu į realųjį turtą, įskaitant infrastruktūrą;

i)

investuotojai aiškiai ir reguliariai, bent kartą per metus, informuojami apie jurisdikcijas, kuriose ELTIF yra investavęs.

5.   Papildomai, kartu su informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnį, į metinę ELTIF ataskaitą įtraukiama:

a)

grynųjų pinigų srautų ataskaita;

b)

informacija apie bet kokį investavimą į priemones, susijusias su Sąjungos biudžeto lėšomis;

c)

informacija apie atskirų portfelio reikalavimus atitinkančių įmonių vertę ir kito turto, į kurį ELTIF yra investavęs, vertę, įskaitant išvestinių finansinių priemonių, kuriomis naudojamasi, vertę;

d)

informacija apie jurisdikcijas, kuriose yra ELTIF turtas.

6.   Neprofesionaliojo investuotojo prašymu ELTIF valdytojas pateikia papildomą informaciją apie kiekybinius apribojimus, kurie taikomi ELTIF rizikos valdymui, tuo tikslu pasirinktus metodus ir paskutinius turto kategorijų pagrindinės rizikos bei iš jų gaunamo pelno pokyčius.

24 straipsnis

Papildomi reikalavimai prospektui

1.   ELTIF savo prospektą ir visus jo pakeitimus, taip pat savo metinę ataskaitą siunčia ELTIF kompetentingoms institucijoms. ELTIF valdytojo kompetentingai institucijai paprašius, ELTIF jai pateikia tuos dokumentus. Tuos dokumentus ELTIF pateikia per laikotarpį, kurį nurodo tos kompetentingos institucijos.

2.   ELTIF taisyklės ar steigimo dokumentai sudaro neatskiriamą prospekto dalį ir yra pateikiami jo priede.

Pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų nereikalaujama pateikti prospekto priede, jeigu investuotojas yra informuotas, kad jo prašymu tie dokumentai jam bus išsiųsti arba jam bus pranešta, kurioje vietoje kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje platinami tie investiciniai vienetai ar akcijos, su jais galima susipažinti.

3.   Prospekte nurodoma, kokiu būdu investuotojai gali susipažinti su metine ataskaita. Jame nurodoma, kad metinės ataskaitos popierinė kopija neprofesionaliųjų investuotojų prašymu jiems pateikiama nemokamai.

4.   Prospektas ir naujausia paskelbta metinė ataskaita investuotojų prašymu jiems pateikiami nemokamai.

Prospektą galima pateikti patvarioje laikmenoje arba interneto svetainėje. Neprofesionaliųjų investuotojų prašymu jiems nemokamai pateikiama popierinė kopija.

5.   Pagrindinės prospekto dalys nuolat atnaujinamos.

25 straipsnis

Sąnaudų atskleidimas

1.   Prospekte investuotojai aiškiai informuojami, kiek investuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai padengia įvairias sąnaudas. Įvairios sąnaudos skirstomos į šias grupes:

a)

ELTIF steigimo sąnaudos;

b)

su turto įsigijimu susijusios sąnaudos;

c)

valdymo ir su veiklos rezultatais susiję mokesčiai;

d)

platinimo sąnaudos;

e)

kitos sąnaudos, įskaitant administravimo, reguliavimo, depozitoriumo, saugojimo, profesinių paslaugų ir audito sąnaudas.

2.   Prospekte atskleidžiamas bendrasis ELTIF sąnaudų ir kapitalo santykis.

3.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos bendrosios apibrėžtys, 1 dalyje nurodytų sąnaudų ir 2 dalyje nurodyto bendrojo santykio skaičiavimo metodikos ir pateikimo formatai.

Rengdama tuos techninių reguliavimo standartų projektus, ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 5 dalies a ir c punktuose nurodytus techninius reguliavimo standartus.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 9 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

V SKYRIUS

ELTIF INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ PLATINIMAS

26 straipsnis

Priemonės investuotojams

1.   ELTIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas ketinama platinti neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis ketina platinti tokius investicinius vienetus ar akcijas, įdiegia priemones, padėsiančias pasirašyti investicinius vienetus ar akcijas, atlikti mokėjimus investicinių vienetų ar akcijų savininkams, atpirkti arba išpirkti investicinius vienetus ar akcijas ir teikti informaciją, kurią ELTIF ir ELTIF valdytojas privalo teikti.

2.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos 1 dalyje nurodytų priemonių rūšys ir savybės, jų techninė infrastruktūra ir jų funkcijų, susijusių su neprofesionaliaisiais investuotojais, turinys.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 9 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

27 straipsnis

Neprofesionaliesiems investuotojams platinamų ELTIF investicinių vienetų ir akcijų vidinio vertinimo procedūra

1.   ELTIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas ketinama platinti neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas nustato ir taiko specialią to ELTIF investicinių vienetų ir akcijų vidinio vertinimo procedūrą prieš tų investicinių vienetų ar akcijų pardavimą ar platinimą neprofesionaliesiems investuotojams.

2.   Atlikdamas 1 dalyje nurodytą vidinio vertinimo procedūrą, ELTIF valdytojas įvertina, ar ELTIF investiciniai vienetai ir akcijos tinkami platinti neprofesionaliesiems investuotojams, atsižvelgdamas bent į šiuos veiksnius:

a)

ELTIF gyvavimo trukmę ir

b)

ELTIF investavimo strategiją, kurios ketinama laikytis.

3.   ELTIF valdytojas suteikia visiems platintojams visą atitinkamą informaciją apie ELTIF investicinius vienetus ir akcijas, kurie platinami neprofesionaliesiems investuotojams, įskaitant visą informaciją, susijusią su jo gyvavimo trukme ir investavimo strategija, taip pat informaciją apie vidinio vertinimo procedūrą ir jurisdikcijas, kuriose ELTIF yra leidžiama investuoti.

28 straipsnis

Specialieji ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo neprofesionaliesiems investuotojams reikalavimai

1.   Tiesiogiai siūlydamas ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliajam investuotojui ar pateikdamas juos tokiai rinkai, ELTIF valdytojas gauna informaciją apie:

a)

neprofesionaliojo investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusioje su tais ELTIF investiciniais vienetais ar akcijomis;

b)

neprofesionaliojo investuotojo finansinę padėtį, įskaitant to investuotojo galimybes patirti nuostolių;

c)

neprofesionaliojo investuotojo investavimo tikslus, įskaitant to investuotojo investavimo trukmę.

Remdamasis pagal pirmą pastraipą gauta informacija, ELTIF valdytojas rekomenduoja ELTIF investicinius vienetus ar akcijas tik tuo atveju, jeigu jie tinkami tam konkrečiam neprofesionaliajam investuotojui.

2.   Jeigu to ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams ar pateikiami tokiai rinkai, gyvavimo trukmė viršija 10 metų, ELTIF valdytojas ar platintojas pateikia aiškų raštišką įspėjimą, kad ELTIF produktas gali būti netinkamas neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali sau leisti tokio ilgo laikotarpio nelikvidaus įsipareigojimo.

29 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl neprofesionaliesiems investuotojams platinamų ELTIF investicinių vienetų ar akcijų depozitoriumo

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 3 dalies, ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, depozitoriumas turi būti tokio tipo subjektas, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 2 dalyje.

2.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 13 dalies antros pastraipos ir 21 straipsnio 14 dalies, ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, depozitoriumas negali būti atleistas nuo atsakomybės, kai prarandamos finansinės priemonės, kurias saugo trečioji šalis.

3.   Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 12 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinama ar apribojama pagal susitarimą, jeigu ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams.

4.   Bet koks susitarimas, kuris prieštarauja 3 daliai, laikomas niekiniu.

5.   ELTIF depozitoriumas arba bet kuri trečioji šalis, kuriai perduota saugojimo funkcija, pakartotinai nenaudoja saugomo turto savo sąskaita. Pakartotinas naudojimas – bet koks su saugomu turtu susijęs sandoris, įskaitant, be kita ko, perdavimą, įkeitimą, pardavimą ir skolinimą.

ELTIF depozitoriumo saugomą turtą leidžiama pakartotinai naudoti tik tuo atveju jei:

a)

turtas pakartotinai naudojamas ELTIF sąskaita;

b)

depozitoriumas vykdo ELTIF valdytojo nurodymus ELTIF vardu;

c)

pakartotinis turto naudojimas naudingas ELTIF ir atitinka investicinių vienetų savininkų ar akcininkų interesus; ir

d)

sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį ELTIF gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą.

Antros pastraipos d punkte nurodyto įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent pakartotinai naudojamo turto rinkos vertę su priedu (angl. premium).

30 straipsnis

Papildomi ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo neprofesionaliesiems investuotojams reikalavimai

1.   ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams su sąlyga, kad neprofesionaliesiems investuotojams yra suteikiamos tinkamos ELTIF valdytojo ar platintojo konsultacijos investicijų klausimais.

2.   ELTIF valdytojas gali tiesiogiai siūlyti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams arba juos pateikti tokiai rinkai tik kada, kai tas valdytojas turi leidimą teikti paslaugas, nurodytas Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies a punkte ir b punkto i papunktyje, ir tik po to, kai tas valdytojas atliko šio reglamento 28 straipsnio 1 dalyje nurodytą tinkamumo patikrinimą.

3.   Jeigu potencialaus neprofesionaliojo investuotojo finansinių priemonių portfelis neviršija 500 000 EUR, ELTIF valdytojas ar bet kuris platintojas, atlikęs 28 straipsnio 1 dalyje nurodytą tinkamumo patikrinimą ir suteikęs tinkamas konsultacijas investicijų klausimais, remdamasis potencialaus neprofesionaliojo investuotojo pateikta informacija, užtikrina, kad potencialus neprofesionalusis investuotojas neinvestuotų į ELTIF investicinius vienetus ar akcijas bendros sumos, kuri viršytų 10 % to investuotojo finansinių priemonių portfelio, ir kad pradinė mažiausia į vieno ar daugiau ELTIF investicinius vienetus ar akcijas investuojama suma būtų 10 000 EUR.

Potencialus neprofesionalusis investuotojas yra atsakingas už tikslios informacijos apie potencialaus neprofesionaliojo investuotojo finansinių priemonių portfelį ir investicijas į ELTIF investicinius vienetus ar akcijas pateikimą ELTIF valdytojui arba platintojui, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.

Taikant šią dalį laikoma, kad į finansinių priemonių portfelį įeina grynųjų pinigų indėliai ir finansinės priemonės, tačiau neįeina jokios finansinės priemonės, pateiktos kaip įkaitas.

4.   ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatoma, kad visiems investuotojams sudaromos vienodos sąlygos ir kad atskiriems investuotojams ar investuotojų grupėms nesuteikiama jokių privilegijų ar konkrečių ekonominių pranašumų.

5.   Dėl ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, teisinės formos neatsiranda jokios papildomos atsakomybės neprofesionaliajam investuotojui arba nereikalaujama papildomų įsipareigojimų tokio investuotojo vardu, išskyrus pirminį kapitalo įsipareigojimą.

6.   ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pasirašymo laikotarpio metu ir bent dvi savaites pasibaigus šiam laikotarpiui neprofesionalieji investuotojai turi turėti galimybę atšaukti pasirašymą ir susigrąžinti pinigus be baudos.

7.   ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas nustato tinkamas neprofesionaliųjų investuotojų skundų nagrinėjimo procedūras ir tvarką, kurių laikantis neprofesionaliesiems investuotojams sudaroma galimybė teikti skundus valstybine ar viena iš valstybinių jų valstybės narės kalbų.

31 straipsnis

ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimas

1.   ELTIF valdytojas gali platinti to ELTIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems investuotojams savo buveinės valstybėje narėje, pateikęs pranešimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnį.

2.   ELTIF valdytojas gali platinti to ELTIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems investuotojams kitose nei ELTIF valdytojo buveinės valstybėse narėse, pateikęs pranešimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnį.

3.   ELTIF valdytojas apie kiekvieną savo valdomą ELTIF praneša kompetentingoms institucijoms, ar ketina platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams.

4.   Be dokumentų ir informacijos, reikalaujamų pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 ir 32 straipsnius, ELTIF valdytojas pateikia kompetentingoms institucijoms:

a)

ELTIF prospektą;

b)

ELTIF pagrindinės informacijos dokumentą, jei jo investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, ir

c)

informaciją apie 26 straipsnyje nurodytas priemones.

5.   Laikoma, kad kompetentingų institucijų kompetencijos ir įgaliojimai pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 ir 32 straipsnius taip pat apima ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą neprofesionaliesiems investuotojams ir šiame reglamente nustatytus papildomus reikalavimus.

6.   Be jos įgaliojimų, nustatytų Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, ELTIF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat neleidžia platinti ELTIF investicinių vienetų ar akcijų, jei ELTIF valdytojas neatitinka ar neatitiks šio reglamento reikalavimų.

7.   Be jos įgaliojimų, nustatytų Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, ELTIF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat atsisako perduoti išsamų pranešimą valstybės narės, kurioje ketinama platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas, kompetentingoms institucijoms, jei ELTIF valdytojas neatitinka šio reglamento reikalavimų.

VI SKYRIUS

PRIEŽIŪRA

32 straipsnis

Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra

1.   Kompetentingos institucijos nuolat vykdo atitikties šio reglamento reikalavimams priežiūrą.

2.   ELTIF kompetentinga institucija atsako už II, III ir IV skyriuose nustatytų taisyklių laikymosi priežiūrą.

3.   ELTIF kompetentinga institucija atsako už ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytų ir prospekte išdėstytų prievolių, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus, vykdymo priežiūrą.

4.   ELTIF valdytojo kompetentinga institucija turi prižiūrėti, ar ELTIF valdytojo procedūros ir organizacija yra tinkamos tam, kad ELTIF valdytojas sugebėtų laikytis prievolių ir taisyklių, susijusių su visų jo valdomų ELTIF sudėtimi ir veikimu.

ELTIF valdytojo kompetentinga institucija turi prižiūrėti, ar ELTIF valdytojas atitinka šio reglamento reikalavimus.

5.   Kompetentingos institucijos vykdo kolektyvinio investavimo subjektų, kurie įsteigti jų teritorijoje arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, stebėseną tikrindamos, ar jie nenaudoja nuorodos „ELTIF“ ir ar neteigia, kad jie yra ELTIF, tais atvejais, kai jie neturi atitinkamo veiklos leidimo ir neatitinka šio reglamento reikalavimų.

33 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.   Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.   Pagal Direktyvą 2011/61/ES kompetentingoms institucijoms suteiktais įgaliojimais, įskaitant su baudomis susijusius įgaliojimus, naudojamasi ir taikant šį reglamentą.

3.   ELTIF kompetentinga institucija uždraudžia naudoti nuorodą „ELTIF“ arba „Europos ilgalaikio investavimo fondas“, jeigu ELTIF valdytojas nebeatitinka šio reglamento reikalavimų.

34 straipsnis

ESMA įgaliojimai ir kompetencijos

1.   ESMA turi įgaliojimus, būtinus šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

2.   Pagal Direktyvą 2011/61/ES ESMA suteiktais įgaliojimais taip pat naudojamasi taikant šį reglamentą ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

3.   Taikant Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, šis reglamentas laikomas tolesniu teisiškai privalomu Sąjungos aktu, kuriuo ESMA pavedama atlikti tam tikras užduotis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje.

35 straipsnis

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.   ELTIF kompetentinga institucija ir ELTIF valdytojo kompetentinga institucija, jei jos yra skirtingos, bendradarbiauja ir keičiasi informacija, vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.   Kompetentingos institucijos bendradarbiauja pagal Direktyvą 2011/61/ES.

3.   Kompetentingos institucijos ir ESMA, vykdydamos atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

4.   Kompetentingos institucijos ir ESMA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, kurie reikalingi jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, ir visų pirma siekdamos nustatyti ir šalinti šio reglamento pažeidimus.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Komisijos atliekamas paraiškų tvarkymas

Komisija teikia pirmenybę ELTIF paraiškos procesų dėl EIB finansavimo racionalizavimui. Komisija racionalizuoja nuomonių ar informacijos dėl ELTIF paraiškų dėl EIB finansavimo pateikimo procesus.

37 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2019 m. birželio 9 d. Komisija pradeda šio reglamento taikymo peržiūrą. Peržiūros metu visų pirma nagrinėjama:

a)

18 straipsnio poveikis;

b)

nuostatos, kad reikalavimus atitinkantis investicinis turtas turi sudaryti ne mažiau kaip 70 %, kaip nustatyta 13 straipsnio 1 dalyje, taikymo poveikis turto diversifikavimui;

c)

mastas, kuriuo ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, įskaitant tai, ar AIFV, kuriems taikoma Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalis, galėtų būti suinteresuoti platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas;

d)

mastas, kuriuo turėtų būti atnaujinamas reikalavimus atitinkančio turto ir priemonių sąrašas, taip pat diversifikavimo taisyklės, portfelio sudėties nuostatos ir ribos, susijusios su grynųjų pinigų skolinimusi.

2.   Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su ESMA, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina, kaip šis reglamentas ir ELTIF prisideda prie kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo ir kaip jie padeda siekti 1 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų. Prireikus drauge su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

38 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. gruodžio 9 d..

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 67, 2014 3 6, p. 71.

(2)  OL C 126, 2014 4 26, p. 8.

(3)  2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(5)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(6)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(7)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(8)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(9)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(10)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL L 149, 2004 4 30, p. 1).

(11)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(12)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(13)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(14)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(15)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(16)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(17)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(18)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(19)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (OL L 86, 2012 3 24, p. 1).

(20)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).


Top