EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/13


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2015/534

2015 m. kovo 17 d.

dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2015/13)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 5 dalies d punktą ir 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17)) (2), ypač į jo 21 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnį ir 141 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

kredito įstaigoms taikomi atskaitomybės reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 (3) (taip pat toliau – KPR) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 (4). ECB renka teikiamą informaciją pagal Sprendimą ECB/2014/29 (5). Šiuo reglamentu papildomas Sprendimas ECB/2014/29 patikslinant reikalavimus dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo;

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 visoms įstaigoms, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, nustatyti vienodi reikalavimai, susiję su Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 straipsnyje nurodytų konkrečių sričių priežiūros ataskaitų teikimu kompetentingoms institucijoms. Viena iš šių sričių yra konsoliduota finansinė informacija. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalį konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją privalo teikti kredito įstaigos, kurios savo konsoliduotas ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis to Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos (6). Nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) ECB teikiama pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 privaloma priežiūros finansinė informacija ir svarbių, ir mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu šiuo metu teikiama pagal Sprendimą ECB/2014/29; tai turėtų vykti ir toliau, kadangi tai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;

(3)

naudojimasis teise reikalauti, kad kredito įstaigos priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį taikytų tarptautinius apskaitos standartus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 150 straipsnį, ankstesni NKI sprendimai dėl naudojimosi ar nesinaudojimo šia teise neturėtų būti keičiami;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 3 dalį, tam, kad kredito įstaigos, kurios priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį taiko tarptautinius apskaitos standartus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, galėtų teikti konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją, reikalingas kompetentingos institucijos sprendimas išplėsti tokį duomenų teikimą. ECB taip pat turėtų priimti sprendimą išplėsti reikalavimą teikti priežiūros finansinę informaciją svarbioms prižiūrimoms grupėms, taikančioms Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 6 dalį, tam, kad kredito įstaigos, kurios taiko nacionalinius apskaitos standartus pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (7), galėtų teikti konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją, reikalingas išankstinis kompetentingos institucijos sprendimas išplėsti tokį duomenų teikimą. ECB taip pat turėtų priimti sprendimą taikyti reikalavimą teikti priežiūros finansinę informaciją svarbioms prižiūrimoms grupėms, taikančioms Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 6 dalimi buvo pasikonsultuota su Europos bankininkystės institucija;

(6)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 nustatyti vienodi reikalavimai priežiūros duomenų teikimui to reglamento taikymo srityje. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 ir 6 dalis, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 taikomas tik konsoliduotai priežiūros finansinei informacijai. Individualus priežiūros finansinės informacijos teikimas nepatenka į to reglamento taikymo sritį; todėl kompetentingos institucijos gali nustatyti reikalavimus individualiam priežiūros finansinės informacijos teikimui. Atsižvelgiant į būtinybę turėti palyginamą finansinę informaciją, susijusią su svarbiais ir mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta priežiūros finansinė informacija, kurią NKI-joms turėtų individualiai teikti svarbūs ir mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai. Po to NKI turėtų teikti tą informaciją ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140 straipsnio 3 dalį;

(7)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (8) 40 straipsniu, priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 20 dalimi, prižiūrimi subjektai yra filialai, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Atsižvelgiant į būtinybę turėti palyginamą finansinę informaciją, susijusią su svarbiais prižiūrimais subjektais, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta informacija, kurią NKI-joms turėtų teikti filialai, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Po to NKI turėtų teikti tą informaciją ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140 straipsnio 3 dalį;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ECB turi kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ar kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, filialų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, priežiūros įgaliojimus. Todėl filialai, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia trečiosios šalies kredito įstaiga, nepatenka į ECB suteiktus priežiūros uždavinius. Šiems filialams neturėtų būti taikomi šiame reglamente nustatyti atskaitomybės reikalavimai. Be to, šie atskaitomybės reikalavimai neturėtų būti taikomi filialams, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga iš kitos dalyvaujančios valstybės narės, nes šiuos reikalavimus siekiama taikyti prižiūrimo subjekto, kuris įsteigė filialą, lygmeniu;

(9)

šiame reglamente nustatytais reikalavimais, taikomais svarbiems ir mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, turėtų būti siekiama užtikrinti, kad tie prižiūrimi subjektai teiktų NKI bendrą būtinąjį informacijos rinkinį, o ne nustatyti vienodus atskaitomybės reikalavimus. NKI gali rinkti reikalingą būtinąją informaciją, kuri būtų platesnės atskaitomybės sistemos dalis, kurią jos nustato pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams;

(10)

tam, kad ECB galėtų vykdyti savo uždavinius, būtina gauti finansinę informaciją iš mažiau svarbių prižiūrimų grupių, išskyrus tas, kurios rengia savo konsoliduotas ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus pagal Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalį. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta priežiūros finansinė informacija, kurią tokios grupės turi teikti NKI. Konkrečiai, turėtų būti nustatytos atitinkamos informacijos teikimo formos, dažnumas, ataskaitinės datos, pateikimo laikotarpiai ir terminai. Šiais reikalavimais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad tokios prižiūrimos grupės teiktų bendrą būtinąjį informacijos rinkinį NKI, o ne nustatyti vienodus atskaitomybės reikalavimus;

(11)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21 straipsnį ECB ir NKI privalo keistis informacija. Nepažeidžiant ECB teisės tiesiogiai gauti kredito įstaigų pateiktą informaciją arba turėti galimybę nuolat tiesiogiai susipažinti su ta informacija, NKI turėtų konkrečiai pateikti ECB visą informaciją, reikalingą Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB suteiktiems uždaviniams vykdyti;

(12)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 2 straipsnio 3 dalį, įstaigoms gali būti leidžiama konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją teikti atsižvelgiant į finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais. Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti leista teikti šią informaciją atsižvelgiant į finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais;

(13)

dėl šio reglamento ECB surengė viešas konsultacijas ir išanalizavo galimas išlaidas bei naudą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatomi reikalavimai, taikomi priežiūros finansinei informacijai, kurią NKI-joms privalo teikti:

a)

svarbios prižiūrimos grupės, kurios priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį taiko tarptautinius apskaitos standartus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, įskaitant jų pogrupius;

b)

svarbios prižiūrimos grupės, išskyrus nurodytas a punkte, kurioms taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos, įskaitant jų pogrupius;

c)

svarbūs prižiūrimi subjektai, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje;

d)

svarbios prižiūrimos grupės – dėl patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje;

e)

mažiau svarbios prižiūrimos grupės, kurios priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį taiko tarptautinius apskaitos standartus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, įskaitant jų pogrupius;

f)

mažiau svarbios prižiūrimos grupės, išskyrus nurodytas e punkte, kurioms taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos, įskaitant jų pogrupius;

g)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje.

2.   7 ir 14 straipsniams taikoma išimtis – prižiūrimi subjektai, kurie buvo individualiai atleisti nuo prudencinių reikalavimų taikymo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 arba 10 straipsnį, neprivalo teikti priežiūros finansinės informacijos pagal šį reglamentą.

3.   Jei kompetentingos institucijos, įskaitant ECB, reikalauja, kad įstaigų vykdytų įsipareigojimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje – ketvirtoje ir šeštoje – aštuntoje dalyse ir Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinėje dalyje konsoliduojant pogrupio lygmeniu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 11 straipsnio 5 dalį, tos įstaigos privalo vykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus konsoliduojant pogrupio lygmeniu.

4.   NKI ir (arba) nacionaliniai centriniai bankai gali naudoti pagal šį reglamentą surinktus duomenis bet kuriems kitiems uždaviniams.

5.   Šis reglamentas nedaro įtakos apskaitos standartams, kuriuos prižiūrimos grupės ir subjektai taiko savo konsoliduotose ataskaitose ar metinėse ataskaitose, ir nekeičia apskaitos standartų, taikomų priežiūros informacijos teikimui. Kadangi prižiūrimos grupės ir subjektai taiko skirtingus apskaitos standartus, reikėtų pateikti tik informaciją, susijusią su vertinimo taisyklėmis, įskaitant kredito rizikos nuostolių vertinimo metodus, numatytus atitinkamuose apskaitos standartuose ir kuriuos faktiškai taiko atitinkama prižiūrima grupė ar subjektas. Tuo tikslu prižiūrimoms grupėms ir subjektams, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, pateikiamos specialios informacijos teikimo formos. Tų formų duomenų vienetų, kurie atitinkamiems prižiūrimiems subjektams netaikomi, teikti neprivaloma.

6.   Filialai, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, gali teikti pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją atitinkamai NKI per juos įsteigusią kredito įstaigą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) nurodytos terminų apibrėžtys, išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kartu su šiomis apibrėžtimis:

(1)   TAS ir TFAS– „tarptautiniai apskaitos standartai“ ir „tarptautiniai finansų apskaitos standartai“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 2 straipsnyje;

(2)   patronuojamoji įmonė– patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte, kuri yra kredito įstaiga pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą;

(3)   pogrupis– grupė, kurios patronuojančioji įmonė pati nėra kitos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusios įstaigos arba toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrios finansų kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė;

(4)   konsoliduojant– kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 48 punkte;

(5)   konsoliduojant pogrupio lygmeniu– kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 49 punkte.

3 straipsnis

Prižiūrimo subjekto ar prižiūrimos grupės padėties pasikeitimas

1.   Taikant šį reglamentą, prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė priskiriami svarbiems praėjus 18 mėnesių nuo pranešimo apie Reglamento (ES) 468/2014 (ECB/2014/17) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą. Toks subjektas ar grupė teikia informaciją pagal šio reglamento II antraštinę dalį kaip svarbus prižiūrimas subjektas ar svarbi prižiūrima grupe nuo pirmos ataskaitinės datos, einančios nuo tokio subjekto ar grupės priskyrimo svarbiems.

2.   Taikant šį reglamentą, prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė priskiriami mažiau svarbiems nuo pranešimo apie Reglamento (ES) 468/2014 (ECB/2014/17) 46 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą. Po to toks subjektas ar grupė informaciją teikti pradeda pagal šio reglamento III antraštinę dalį.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SVARBIOS PRIŽIŪRIMOS GRUPĖS IR SUBJEKTAI

I SKYRIUS

Svarbios prižiūrimos grupės

4 straipsnis

Svarbių prižiūrimų grupių, kurios taiko TFAS priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, konsoliduotos informacijos teikimo forma ir dažnumas, ataskaitinės datos ir pateikimo datos

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 3 dalį, svarbios prižiūrimos grupės, kurios, teikdamos priežiūros informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, teikia konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 2, 3 ir 10 straipsniuose. Jų pogrupiai, kurie, teikdami priežiūros informaciją, taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, taip pat teikia konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 2, 3 ir 10 straipsniuose.

5 straipsnis

Svarbių prižiūrimų grupių, kurios taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, konsoliduoto informacijos teikimo forma ir dažnumas, ataskaitinės datos ir pateikimo datos

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 6 dalį, svarbios prižiūrimos grupės, išskyrus nurodytas 4 straipsnyje, kurioms taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos, įskaitant jų pogrupius, teikia konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 2, 3 ir 11 straipsniuose.

II SKYRIUS

Svarbūs prižiūrimi subjektai

6 straipsnis

Subjektų, nepriklausančių svarbiai prižiūrimai grupei, individualaus informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.   Svarbūs prižiūrimi subjektai, nepriklausantys svarbiai prižiūrimai grupei, taikančiai TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl to, kad jie rengia savo metines ataskaitas pagal jame nurodytus apskaitos standartus, arba dėl to, kad jie juos taiko priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, individualiai teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI. Tai taikoma ir filialams, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje.

2.   1 dalyje nurodytai priežiūros finansinei informacijai priskiriama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nurodyta informacija; ji teikiama tame straipsnyje nurodytu dažnumu.

3.   Svarbūs prižiūrimi subjektai, išskyrus nurodytus 1 dalyje, nepriklausantys svarbiai prižiūrimai grupei ir kuriems taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

4.   3 dalyje nurodytai priežiūros finansinei informacijai priskiriama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nurodyta informacija; ji teikiama tame straipsnyje nurodytu dažnumu.

5.   2 ir 4 dalyse nurodytai informacijai priskiriama tik informacija, susijusi su:

a)

prižiūrimo subjekto pagal taikomus apskaitos standartus pripažįstamu turtu, įsipareigojimais, nuosavybe, pajamomis ir išlaidomis;

b)

nebalansinėmis pozicijomis ir veikla, kurią vykdo prižiūrimas subjektas;

c)

sandoriais, išskyrus nurodytus a ir b punktuose, kuriuos atlieka prižiūrimas subjektas;

d)

vertinimo taisyklėmis, įskaitant kredito rizikos nuostolių įvertinimo metodus, kurios galioja pagal taikomus apskaitos standartus ir kurias iš tiesų taiko prižiūrimas subjektas.

6.   NKI gali rinkti 2 ir 4 dalyse nurodytą ECB teiktiną informaciją kaip dalį platesnės nacionalinės informacijos teikimo sistemos, kuri pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę apima papildomą priežiūros finansinę informaciją ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams.

7 straipsnis

Subjektų, priklausančių svarbiai prižiūrimai grupei, individualaus informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.   Svarbūs prižiūrimi subjektai, taikantys TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl to, kad jie rengia savo metines ataskaitas pagal jame nurodytus apskaitos standartus ar dėl to, kad jie taiko TFAS teikdami priežiūros informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, ir priklausantys svarbiai prižiūrimai grupei, individualiai teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI. Tokie subjektai teikia priežiūros finansinę informaciją Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priede nurodyta bendra būtinoji informacija.

2.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

3.   Svarbūs prižiūrimi subjektai, išskyrus nurodytus 1 dalyje, kuriems taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos ir kurie priklauso svarbiai prižiūrimai grupei, teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

4.   3 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priede nurodyta bendra būtinoji informacija.

5.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

6.   1, 2, 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija teikiama kaip numatyta šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje.

7.   NKI gali rinkti 1, 2, 4 ir 5 dalyse nurodytą ECB teiktiną informaciją kaip dalį platesnės nacionalinės informacijos teikimo sistemos, kuri pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę apima papildomą priežiūros finansinę informaciją ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams.

8 straipsnis

Svarbių prižiūrimų subjektų ataskaitinės datos ir pateikimo datos

1.   6 ir 7 straipsniuose nurodytos informacijos, susijusios su svarbiais prižiūrimais subjektais, ataskaitinės datos:

a)

ketvirčio ataskaitos: kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.;

b)

pusmečio ataskaitos: birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;

c)

metinės ataskaitos: gruodžio 31 d.

2.   Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos kalendorinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

3.   1 ir 2 dalims taikoma išimtis – jei svarbiems prižiūrimiems subjektams leidžiama rengti savo metines ataskaitas atsižvelgiant į finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, NKI gali pakoreguoti ataskaitines datas iki finansinių metų pabaigos. Pakoreguotos ataskaitinės datos yra trys, šeši, devyni ir 12 mėnesių nuo finansinių metų pradžios. Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

4.   NKI pateikia ECB 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją, susijusią su svarbiais prižiūrimais subjektais, iki darbo dienos pabaigos šiomis pateikimo datomis:

a)

dėl svarbių prižiūrimų subjektų, nepriklausančių svarbiai prižiūrimai grupei – 40-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos;

b)

dėl svarbių prižiūrimų subjektų, priklausančių svarbiai prižiūrimai grupei – 55-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos.

5.   NKI sprendžia, kada prižiūrimi subjektai privalo pateikti priežiūros finansinę informaciją, kad NKI galėtų laikytis šių terminų.

III SKYRIUS

Svarbių prižiūrimų grupių teikiama informacija apie patronuojamąsias įmones, įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje

9 straipsnis

Svarbių prižiūrimų grupių informacijos apie patronuojamąsias įmones, įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, teikimo forma ir dažnumas

1.   Patronuojančiosios įstaigos dalyvaujančioje valstybėje narėje ir įstaigos, kurias kontroliuoja patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė ar patronuojančioji mišri finansų kontroliuojančioji bendrovė dalyvaujančioje valstybėje narėje užtikrina, kad priežiūros finansinė informacija, susijusi su patronuojamosiomis įmonėmis, įsteigtomis nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje būtų individualiai teikiama atitinkamoms NKI taip:

a)

svarbių prižiūrimų grupių, kurios taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl to, kad jos rengia savo metines ataskaitas pagal jame nurodytus apskaitos standartus ar dėl to, kad jos taiko TFAS teikdamos priežiūros informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančioje valstybėje narėje, priežiūros finansinė informacija apima II priedo 1 dalyje nurodytą informaciją ir teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nustatytu dažnumu;

b)

svarbių prižiūrimų grupių, išskyrus pirmiau nurodytus, kurioms taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančioje valstybėje narėje, priežiūros finansinė informacija apima II priedo 2 dalyje nurodytą informaciją ir teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nustatytu dažnumu.

2.   1 daliai taikoma išimtis – toje dalyje nurodytos patronuojančiosios įmonės neprivalo teikti finansinės informacijos, susijusios su patronuojamomis įmonėmis, kurių bendra turto vertė yra 3 mlrd. eurų ar mažiau. Tuo tikslu bendra turto vertė nustatoma pagal kriterijus, nustatytus Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies 3 antraštinėje dalyje.

3.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies 2 antraštinės dalies 3 skyrių atnaujinus prižiūrimų subjektų sąrašą paaiškėja, kad bendra patronuojamosios įmonės turto vertė viršija 3 mlrd. eurų, patronuojamoji įmonė įtraukiama į informaciją, pagal 3 dalį teikiamą pirmą ataskaitinę datą, praėjus 18 mėnesių po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo. Kai po tokio atnaujinimo paaiškėja, kad bendra patronuojamosios įmonės turto vertė yra 3 mlrd. eurų arba mažiau, patronuojančioji įmonė pradeda teikti informaciją pagal 2 dalį pirmą ataskaitinę datą, einančią po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo.

10 straipsnis

Svarbių prižiūrimų grupių informacijos apie patronuojamąsias įmones, įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, ataskaitinės datos ir pateikimo datos

1.   9 straipsnyje nurodyta informacija renkama tomis pačiomis ataskaitinėmis datomis, kaip ir priežiūros finansinė informacija, susijusi su svarbia prižiūrima grupe. Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų, kuriais teikiama finansinė informacija, dienos iki ataskaitinės datos.

2.   NKI pateikia ECB 9 straipsnyje nurodytą informaciją, susijusią su patronuojamosiomis įmonėmis, įsteigtomis nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, iki darbo dienos pabaigos 55-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos.

3.   NKI sprendžia, kada prižiūrimi subjektai privalo pateikti priežiūros finansinę informaciją, kad NKI galėtų laikytis šio termino.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

MAŽIAU SVARBIOS PRIŽIŪRIMOS GRUPĖS IR SUBJEKTAI

I SKYRIUS

Mažiau svarbios prižiūrimos grupės

11 straipsnis

Mažiau svarbių prižiūrimų grupių konsoliduoto informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.   Mažiau svarbios prižiūrimos grupės, priežiūros informacijos teikimui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį taikančios TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, įskaitant jų pogrupius, teikia konsoliduotą priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

2.   1 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priedo 1 dalyje nurodyta bendra būtinoji informacija.

3.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

4.   Mažiau svarbios prižiūrimos grupės, išskyrus nurodytas 1 dalyje, kurioms taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos, teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI. Tokia priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priedo 2 dalyje nurodyta bendra būtinoji informacija.

5.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

6.   4–5 dalims taikoma išimtis – priežiūros finansinė informacija, susijusi su mažiau svarbiomis prižiūrimomis grupėmis, kurių bendra turto vertė yra 3 mlrd. eurų ar mažiau, apima III priede nustatytą informaciją (bendra būtinoji informacija), o ne šio straipsnio 4 dalyje nustatytą informaciją. Tuo tikslu bendra prižiūrimų grupių turto vertė – tai vertė, naudojama nustatyti, ar prižiūrimas subjektas yra svarbus, atsižvelgiant į jo dydį pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies III antraštinę dalį.

7.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies II antraštinės dalies 3 skyrių atnaujinus prižiūrimų subjektų sąrašą paaiškėja, kad bendra mažiau svarbios prižiūrimos grupės turto vertė viršija 3 mlrd. eurų, ta grupė pradeda teikti informaciją pagal 4 ir 5 dalis pirmą ataskaitinę datą, praėjus 18 mėnesių po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo. Kai po tokio atnaujinimo paaiškėja, kad bendra mažiau svarbios prižiūrimos grupės turto vertė yra 3 mlrd. eurų arba mažiau, ta grupė pradeda teikti informaciją pagal 6 dalį pirmą ataskaitinę datą, einančią po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo.

8.   2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodyta informacija teikiama kaip numatyta šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje.

9.   NKI gali rinkti 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą ECB teiktiną informaciją kaip dalį platesnės nacionalinės informacijos teikimo sistemos, kuri pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę apima papildomą priežiūros finansinę informaciją ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams.

12 straipsnis

Mažiau svarbių prižiūrimų grupių ataskaitinės datos ir pateikimo datos

1.   11 straipsnyje nurodytos informacijos, susijusios su svarbiomis prižiūrimomis grupėmis, ataskaitinės datos:

a)

ketvirčio ataskaitos: kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.;

b)

pusmečio ataskaitos: birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;

c)

metinės ataskaitos: gruodžio 31 d.

2.   Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos kalendorinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

3.   1 ir 2 dalims taikoma išimtis – jei mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms NKI leidžia teikti savo priežiūros finansinę informaciją atsižvelgiant į finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, NKI gali pakoreguoti ataskaitines datas iki finansinių metų pabaigos. Pakoreguotos ataskaitinės datos yra trys, šeši, devyni ir 12 mėnesių nuo finansinių metų pradžios. Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

4.   NKI pateikia ECB 11 straipsnyje nurodytą informaciją iki darbo dienos pabaigos šiomis pateikimo dienomis:

a)

dėl mažiau svarbių prižiūrimų grupių, įskaitant pogrupius, kurios teikia konsoliduotą informaciją – 55-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos;

b)

dėl mažiau svarbių prižiūrimų grupių, kurios pagal 1 straipsnio 3 dalį teikia informaciją konsoliduojant pogrupio lygmeniu – 65-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos.

5.   NKI sprendžia, kada prižiūrimi subjektai privalo pateikti priežiūros finansinę informaciją, kad NKI galėtų laikytis šių terminų.

II SKYRIUS

Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai

13 straipsnis

Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų, kurie nepriklauso grupei, individualaus informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.   Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, taikantys TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl to, kad jie rengia savo metines ataskaitas pagal jame nurodytus apskaitos standartus ar dėl to, kad jie taiko TFAS teikdami priežiūros informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, ir nepriklausantys prižiūrimai grupei, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, individualiai teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

2.   1 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priedo I dalyje nurodyta bendra būtinoji informacija.

3.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

4.   Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, išskyrus nurodytus 1 dalyje, kuriems taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos ir kurie nepriklauso prižiūrimai grupei, įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

5.   4 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro I priedo 2 dalyje nurodyta bendra būtinoji informacija.

6.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

7.   2, 3, 5 ir 6 dalims taikomos šios išimtys:

a)

priežiūros finansinė informacija, susijusi su mažiau svarbiomis prižiūrimomis kredito įstaigomis, kurių bendra turto vertė mažesnė nei 3 mlrd. eurų, apima III priede nurodytą informaciją (bendra būtinoji informacija), o ne 2, 3, 5 ar 6 dalyse nurodytą informaciją;

b)

į priežiūros finansinę informaciją neįtraukiama informacija apie filialą, kurį dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje, jei bendra jo turto vertė yra mažesnė nei 3 mlrd. eurų.

8.   Taikant 7 dalį bendra prižiūrimo subjekto turto vertė – tai vertė, naudojama nustatyti, ar prižiūrimas subjektas yra svarbus atsižvelgiant į jo dydį pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies III antraštinę dalį.

9.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies II antraštinės dalies 3 skyrių atnaujinus prižiūrimų subjektų sąrašą paaiškėja, kad bendra mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto turto vertė viršija 3 mlrd. eurų, tas subjektas pradeda teikti informaciją pagal 2, 3, 5 ir 6 dalis pirmą ataskaitinę datą, praėjus 18 mėnesių po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo. Kai po tokio atnaujinimo paaiškėja, kad bendra mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto turto vertė yra 3 mlrd. eurų arba mažiau, tas subjektas pradeda teikti informaciją pagal 7 dalį pirmą ataskaitinę datą, einančią po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo.

10.   2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta informacija teikiama kaip numatyta šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje.

11.   NKI gali rinkti 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse nurodytą ECB teiktiną informaciją kaip dalį platesnės nacionalinės informacijos teikimo sistemos, kuri pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę apima papildomą priežiūros finansinę informaciją ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams.

14 straipsnis

Subjektų, priklausančių mažiau svarbiai prižiūrimai grupei, individualaus informacijos teikimo forma ir dažnumas

1.   Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, taikantys TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl to, kad jie rengia savo metines ataskaitas pagal jame nurodytus apskaitos standartus ar dėl to, kad jie taiko TFAS teikdami priežiūros informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį, ir priklausantys mažiau svarbiai prižiūrimai grupei, individualiai teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

2.   1 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro II priede nurodyta bendra būtinoji informacija.

3.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

4.   Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai, išskyrus nurodytus 1 dalyje, kuriems taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos ir kurie priklauso mažiau svarbiai prižiūrimai grupei, teikia priežiūros finansinę informaciją atitinkamai NKI.

5.   4 dalyje nurodyta priežiūros finansinė informacija teikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 11 straipsnyje nurodytu dažnumu; ją sudaro II priede nurodyta bendra būtinoji informacija.

6.   NKI teikia ECB visas papildomas NKI renkamas formas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede. NKI iš anksto praneša ECB apie visas tokias papildomas formas, kurias jos ketina perduoti.

7.   2, 3, 5 ir 6 dalims taikoma išimtis – priežiūros finansinė informacija, susijusi su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, kurių bendra turto vertė mažesnė nei 3 mlrd. eurų, apima III priede nustatytą informaciją. Tuo tikslu bendra prižiūrimo subjekto turto vertė – tai vertė, naudojama nustatyti, ar prižiūrimas subjektas yra svarbus atsižvelgiant į jo dydį pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies III antraštinę dalį.

8.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV dalies II antraštinės dalies 3 skyrių atnaujinus prižiūrimų subjektų sąrašą paaiškėja, kad bendra mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto turto vertė viršija 3 mlrd. eurų, tas subjektas pradeda teikti informaciją pagal 2, 3, 5 ir 6 dalis pirmą ataskaitinę datą, praėjus 18 mėnesių po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo. Kai po tokio atnaujinimo paaiškėja, kad bendra mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto turto vertė yra 3 mlrd. eurų arba mažiau, tas subjektas pradeda teikti informaciją pagal 7 dalį pirmą ataskaitinę datą, einančią po atnaujinto prižiūrimų subjektų sąrašo paskelbimo.

9.   2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta informacija teikiama kaip numatyta šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje.

10.   NKI gali rinkti 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse nurodytą ECB teiktiną informaciją kaip dalį platesnės nacionalinės informacijos teikimo sistemos, kuri pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę apima papildomą priežiūros finansinę informaciją, ir kuri taip pat naudojama ne tik priežiūros, bet ir kitiems, pavyzdžiui, statistikos tikslams.

15 straipsnis

Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ataskaitinės datos ir pateikimo datos

1.   13 ir 14 straipsniuose nurodytos informacijos, susijusios su svarbiais prižiūrimais subjektais, ataskaitinės datos:

a)

ketvirčio ataskaitos: kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.;

b)

pusmečio ataskaitos: birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;

c)

metinės ataskaitos: gruodžio 31 d.

2.   Laikotarpio informacija pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos kalendorinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

3.   1 ir 2 dalims taikoma išimtis – jei mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams NKI leidžia teikti savo priežiūros finansinę informaciją atsižvelgiant į finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, NKI gali pakoreguoti ataskaitines datas iki finansinių metų pabaigos. Pakoreguotos ataskaitinės datos – trys, šeši, devyni ir 12 mėnesių nuo finansinių metų pradžios. Laikotarpio duomenys pateikiami kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų dienos iki ataskaitinės datos.

4.   NKI pateikia ECB 13 ir 14 straipsniuose nurodytą priežiūros finansinę informaciją, susijusią su mažiau reikšmingais subjektais, iki darbo dienos pabaigos šiomis pateikimo dienomis:

a)

susijusią su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, nepriklausančiais prižiūrimai grupei – 55-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos;

b)

susijusią su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, priklausančiais mažiau svarbiai prižiūrimai grupei – 65-ą darbo dieną po atitinkamos ataskaitinės datos.

5.   NKI sprendžia, kada prižiūrimi subjektai privalo pateikti priežiūros finansinę informaciją kad NKI galėtų laikytis šių terminų.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENŲ KOKYBĖ IR IT KALBA

16 straipsnis

Duomenų kokybės patikrinimai

NKI prižiūri ir užtikrina ECB teikiamos informacijos kokybę ir patikimumą. Tuo tikslu NKI laikosi Sprendimo ECB/2014/29 4 ir 5 straipsniuose nurodytų reikalavimų.

17 straipsnis

IT kalba, kuria nacionalinės kompetentingos institucijos perduoda informaciją ECB

Siekiant, kad Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 nurodytais duomenimis būtų keičiamasi vienodu techniniu formatu, NKI šiame reglamente nurodytą informaciją teikia naudodamos išplėstinės verslo ataskaitų kalbos (angl. k. eXtensible Business Reporting Language) taksonomiją. Tuo tikslu NKI laikosi Sprendimo ECB/2014/29 6 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Pirmojo informacijos teikimo ataskaitinės datos

1.   Nuo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitinės datos pagal šį reglamentą pirmą kartą teikiama priežiūros finansinė informacija, susijusi su:

a)

svarbiomis prižiūrimomis grupėmis;

b)

svarbiais prižiūrimais subjektais, nepriklausančiais prižiūrimai grupei.

2.   Nuo 2016 m. birželio 30 d. ataskaitinės datos pagal šį reglamentą pirmą kartą teikiama priežiūros finansinė informacija, susijusi su:

a)

svarbiais prižiūrimais subjektais, priklausančiais prižiūrimai grupei;

b)

svarbių prižiūrimų grupių patronuojamosiomis įmonėmis, įsteigtomis nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

3.   Nuo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitinės datos pagal šį reglamentą pirmą kartą teikiama priežiūros finansinė informacija, susijusi su:

a)

mažiau svarbiomis prižiūrimomis grupėmis;

b)

mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

NKI priimti sprendimai, susiję su svarbių prižiūrimų grupių ir subjektų vykdomu priežiūros finansinės informacijos, patenkančios į šio reglamento taikymo sritį, teikimu lieka galioti visoms ataskaitinėms datoms iki 18 straipsnyje nurodytų pirmojo informacijos teikimo ataskaitinių datų.

20 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. kovo 17 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(5)  2014 m. liepos 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (OL L 214, 2014 7 19, p. 34).

(6)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(7)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).


I PRIEDAS

Supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas

1.

Prižiūrimų grupių ir prižiūrimų subjektų, kurie taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, taip pat prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, kurios atitinka TFAS, „Supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede pateikiamas formas, kurios išvardytos 1 lentelėje.

2.

Prižiūrimų grupių ir prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, „Supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede pateikiamas formas, kurios išvardytos 2 lentelėje.

3.

1 ir 2 dalyse nurodyta informacija teikiama laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo nurodymų.

4.

1 ir 2 lentelėse nurodytas 17.1, 17.2 ir 17.3 formas teikia tik prižiūrimos grupės, o 1 ir 2 lentelėje nurodytą 40.1 formą teikia prižiūrimos grupės ir prižiūrimi subjektai, kurie nepriklauso grupei.

5.

Apskaičiuojant šio priedo 1 ir 2 lentelių 2 dalyje nurodytą apribojimą, taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 680/2014 5 straipsnio a dalies 4 punktas.

1 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Parduoti laikomas finansinis turtas

4.4

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Paskolos ir gautinos sumos ir iki termino laikomos investicijos

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

6

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų ne finansų bendrovėms suskirstymas pagal NACE kodus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.2

Gauti kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

12

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimui pokyčiai

Gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos

13.1

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal užtikrinimo priemones ir garantijas

13.2

Per ataskaitinį laikotarpį perimtos užtikrinimo priemonės realizuojant nuosavybės teisę [pripažįstama ataskaitinę datą]

13.3

Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę [į materialųjį turtą], sukaupta suma

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

Tam tikrų pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių suskirstymas

16.1

Palūkanų pajamos ir išlaidos pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

16.3

Pelnas arba nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Balansas

17.1

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Turtas

17.2

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

17.3

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Įsipareigojimai

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos

2 DALIS [KAS KETVIRTĮ TAIKANT APRIBOJIMĄ: TEIKTI ATASKAITAS KAS KETVIRTĮ ARBA JŲ NETEIKTI]

Geografinis suskirstymas

20.4

Geografinis turto suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.5

Geografinis nebalansinių pozicijų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.6

Geografinis įsipareigojimų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

4 DALIS [KAS METUS]

Grupės struktūra

40.1

Grupės struktūra pagal atskirus subjektus


2 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Parduoti laikomas finansinis turtas

4.4

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Paskolos ir gautinos sumos ir iki termino laikomos investicijos

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

4.6

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybinis finansinis turtas

4.7

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.8

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

4.9

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

4.10

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

6

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų ne finansų bendrovėms suskirstymas pagal NACE kodus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.2

Gauti kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11.2

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita pagal nacionalinius BAP. Suskirstymas pagal rizikos rūšis

12

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimui pokyčiai

Gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos

13.1

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal užtikrinimo priemones ir garantijas

13.2

Per ataskaitinį laikotarpį perimtos užtikrinimo priemonės realizuojant nuosavybės teisę [pripažįstama ataskaitinę datą]

13.3

Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę [į materialųjį turtą], sukaupta suma

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

Tam tikrų pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių suskirstymas

16.1

Palūkanų pajamos ir išlaidos pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

16.4

Pelnas arba nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų pagal riziką

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Balansas

17.1

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Turtas

17.2

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

17.3

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Įsipareigojimai

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos

2 DALIS [KAS KETVIRTĮ TAIKANT APRIBOJIMĄ: TEIKTI ATASKAITAS KAS KETVIRTĮ ARBA JŲ NETEIKTI]

Geografinis suskirstymas

20.4

Geografinis turto suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.5

Geografinis nebalansinių pozicijų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.6

Geografinis įsipareigojimų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

4 DALIS [KAS METUS]

Grupės struktūra

40.1

Grupės struktūra pagal atskirus subjektus


II PRIEDAS

Ypač supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas

1.

Prižiūrimų subjektų, kurie taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, ir prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, kurios atitinka TFAS, „Ypač supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede pateikiamas formas, kurios išvardytos 3 lentelėje.

3 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Parduoti laikomas finansinis turtas

4.4

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Paskolos ir gautinos sumos ir iki termino laikomos investicijos

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

12

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimui pokyčiai

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos

2.

Prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, „Ypač supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede pateikiamas formas, kurios išvardytos 4 lentelėje.

4 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Parduoti laikomas finansinis turtas

4.4

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Paskolos ir gautinos sumos ir iki termino laikomos investicijos

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

4.6

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybinis finansinis turtas

4.7

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.8

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

4.9

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

4.10

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11.2

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita pagal nacionalinius BAP. Suskirstymas pagal rizikos rūšis

12

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimui pokyčiai

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos

3.

1 ir 2 dalyse nurodyta informacija teikiama laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo nurodymų.


III PRIEDAS

Priežiūros finansinės informacijos teikimo duomenų vienetai

1.

Prižiūrimų subjektų, kurie taiko TFAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, taip pat prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, kurios atitinka TFAS, „Priežiūros finansinės informacijos teikimo duomenų vienetai“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III priede pateikiamus duomenų vienetus, kurie išvardyti IV priede.

2.

Prižiūrimų subjektų, kurie taiko Direktyva 86/635/EEB pagrįstas nacionalines apskaitos sistemas, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, „Priežiūros finansinės informacijos teikimo duomenų vienetai“ apima Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 IV priede pateikiamus duomenų vienetus, kurie išvardyti V priede.

3.

1 ir 2 dalyse nurodyta informacija teikiama laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo nurodymų.


IV PRIEDAS.

FINREP duomenų vienetai pagal TFAS ar nacionalinius BAP, atitinkančius TFAS

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8,1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8,2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11,1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir apsidraudimo sandorių rūšis

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos


FORMOSE NAUDOJAMAS SPALVOS KODAS:

 

Teikiami duomenų vienetai

1.   Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1   Turtas

 

Nuorodos

Balansinė vertė

010

010

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose

1-ojo TAS 54 straipsnio i punktas

 

020

Grynieji pinigai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo (toliau – V priedas) 2 dalies 1 punktas

 

030

Lėšos centriniuose bankuose

V priedo 2 dalies 2 punktas

 

040

Kiti indėliai iki pareikalavimo

V priedo 2 dalies 3 punktas

 

050

Prekybai laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 8 straipsnio a punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 14-oji taikymo nuoroda (toliau – TN)

 

060

Išvestinės finansinės priemonės

39-ojo TAS 9 straipsnis

 

070

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

 

080

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

090

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

100

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 8 straipsnio a punkto i papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

110

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

 

120

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

130

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

140

Parduoti laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 8 straipsnio d punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

150

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

 

160

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

170

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

180

Paskolos ir gautinos sumos

7-ojo TFAS 8 straipsnio c punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 16-oji TN, 26-oji TN; V priedo 1 dalies 16 punktas

 

190

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

200

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

210

Iki termino laikomos investicijos

7-ojo TFAS 8 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 16-oji TN, 26-oji TN

 

220

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

230

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

240

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

250

Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose

39-ojo TAS 89A straipsnio a punktas

 

260

Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones

1-ojo TAS 54 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 4 punktas

 

270

Materialusis turtas

 

 

280

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

16-ojo TAS 6 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio a punktas

 

290

Investicinis turtas

40-ojo TAS 5 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio b punktas

 

300

Nematerialusis turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio c punktas; Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (toliau – KPR) 4 straipsnio 1 dalies 115 punktas

 

310

Prestižas

3-ojo TFAS B67 straipsnio d punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 113 punktas

 

320

Kitas nematerialusis turtas

38-ojo TAS 8 ir 118 straipsniai

 

330

Mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio n–o punktai

 

340

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis

 

350

Atidėtųjų mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis; KPR 4 straipsnio 1 dalies 106 punktas

 

360

Kitas turtas

V priedo 2 dalies 5 punktas

 

370

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

1-ojo TAS 54 straipsnio j punktas; 5-ojo TFAS 38 straipsnis, V priedo 2 dalies 6 punktas

 

380

VISAS TURTAS

1-ojo TAS 9 straipsnio a punktas, 6-oji TAS įgyvendinimo nuoroda (toliau – ĮN)

 

1.2   Įsipareigojimai

 

Nuorodos

Balansinė vertė

010

010

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 14–15 TN

 

020

Išvestinės finansinės priemonės

39-ojo TAS 9 straipsnis, 15-osios TN a punktas

 

030

Trumposios pozicijos

39-asis TAS. 15-osios TN b punktas

 

040

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 9 punktas, V priedo 1 dalies 30 punktas

 

050

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

060

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

070

Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

080

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 9 punktas, V priedo 1 dalies 30 punktas

 

090

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

100

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

110

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 9 punktas, V priedo 1 dalies 30 punktas

 

130

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

140

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

150

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis; V priedo 1 dalies 23 punktas

 

160

Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose

39-ojo TAS 89A straipsnio b punktas

 

170

Atidėjiniai

37-ojo TFAS 10 straipsnis; 1-ojo TAS 1 straipsnio 54 punkto l papunktis

 

180

Pensijų ir kitų nustatytų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, įsipareigojimams

19-ojo TAS 63 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio d punktas; V priedo 2 dalies 7 punktas

 

190

Kitoms ilgalaikėms išmokoms darbuotojams

19-ojo TAS 153 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio d punktas; V priedo 2 dalies 8 punktas

 

200

Restruktūrizavimui

37-ojo TAS 71 straipsnis ir 84 straipsnio a punktas

 

210

Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams

37-asis TAS. C priedas. 6 ir 10 pavyzdžiai

 

220

Suteiktiems įsipareigojimams (kreditavimo) ir garantijoms

37-asis TAS. C priedo 9 straipsnis

 

230

Kiti atidėjiniai

 

 

240

Mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio n–o punktai

 

250

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis

 

260

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis; KPR 4 straipsnio 1 dalies 108 punktas

 

270

Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus

32-ojo TAS 33 aiškinamasis pavyzdys (toliau – AP); Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (toliau – TFAAK) 2-asis aiškinimas; V priedo 2 dalies 9 punktas

 

280

Kiti įsipareigojimai

V priedo 2 dalies 10 punktas

 

290

Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie laikomų parduoti

1-ojo TAS 54 straipsnio p punktas; 5-ojo TFAS 38 straipsnis, V priedo 2 dalies 11 punktas

 

300

VISI ĮSIPAREIGOJIMAI

1-ojo TAS 9 straipsnio b punktas; 6-oji ĮN

 

1.3   Nuosavybė

 

Nuorodos

Balansinė vertė

010

010

Kapitalas

1-ojo TAS 54 straipsnio r punktas, Direktyvos 86/635/EEB (toliau BAD) 22 straipsnis

 

020

Apmokėtasis kapitalas

1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas

 

030

Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas

1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 14 punktas

 

040

Akcijų priedai

1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 124 punktas

 

050

Išleistos nuosavybės priemonės, išskyrus kapitalo priemones

V priedo 2 dalies 15–16 punktai

 

060

Sudėtinių finansinių priemonių nuosavybės dalis

32-ojo TAS 28–29 straipsniai; V priedo 2 dalies 15 punktas

 

070

Kitos išleistos nuosavybės priemonės

V priedo 2 dalies 16 punktas

 

080

Kita nuosavybė

2-ojo TFAS 10 straipsnis; V priedo 2 dalies 17 punktas

 

090

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

KPR 4 straipsnio 1 dalies 100 punktas

 

095

Straipsniai, kurie nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius

1-ojo TAS 82A straipsnio a punktas

 

100

Materialusis turtas

16-ojo TAS 39–41 straipsniai

 

110

Nematerialusis turtas

38-ojo TAS 85–87 straipsniai

 

120

Aktuarinis pelnas arba (-) nuostoliai dėl nustatytų išmokų pensijų planų

1-ojo TAS 7 straipsnis

 

122

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

5-ojo TFAS 38 straipsnis, ĮN 12 pavyzdys

 

124

Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis

1-ojo TAS 82 straipsnio h punktas; 28-ojo TAS 11 straipsnis

 

128

Straipsniai, kurie gali būti pergrupuoti į pelną arba nuostolius

1-ojo TAS 82A straipsnio a punktas

 

130

Grynųjų investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus apsidraudimas [veiksmingoji dalis]

39-ojo TAS 102 straipsnio a punktas

 

140

Užsienio valiutos keitimo skirtumai

21-ojo TAS 52 straipsnio b punktas; 21-ojo TAS 32, 38–49 straipsniai

 

150

Apsidraudimo išvestinės finansinės priemonės. Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [veiksmingoji dalis]

7-ojo TFAS 23 straipsnio c punktas; 39-ojo TAS 95–101 straipsniai

 

160

Parduoti laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 55 straipsnio b punktas

 

170

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

5-ojo TFAS 38 straipsnis, ĮN 12 pavyzdys

 

180

Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis

1-ojo TAS 82 straipsnio h punktas; 28-ojo TAS 11 straipsnis

 

190

Nepaskirstytasis pelnas

KPR 4 straipsnio 1 dalies 123 punktas

 

200

Perkainojimo rezervai

1-ojo TFAS 30 ir D5–D8 straipsniai; V priedo 2 dalies 18 punktas

 

210

Kiti rezervai

1-ojo TAS 54 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas

 

220

Rezervai arba sukaupti nuostoliai, susiję su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones

28-ojo TAS 11 straipsnis; V priedo 2 dalies 19 punktas

 

230

Kiti

V priedo 2 dalies 19 punktas

 

240

(-) Supirktos nuosavos akcijos

1-ojo TAS 79 straipsnio a punkto vi papunktis; 32-ojo TAS 33–34 straipsniai, 14-oji TN, 36- oji TN; V priedo 2 dalies 20 punktas

 

250

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

27-ojo TAS 28 straipsnis; 1-ojo TAS 83 straipsnio a punkto ii papunktis

 

260

(-) Tarpiniai dividendai

32-ojo TAS 35 straipsnis

 

270

Mažumos dalys [nekontroliuojamos dalys]

27-ojo TAS 4 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio q punktas; 27-ojo TAS 27 straipsnis

 

280

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

27-ojo TAS 27–28 straipsniai; KPR 4 straipsnio 1 dalies 100 punktas

 

290

Kiti straipsniai

27-ojo TAS 27–28 straipsniai

 

300

VISA NUOSAVYBĖ

1-ojo TAS 9 straipsnio c punktas, 6-oji ĮN

 

310

VISA NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1-asis TAS. 6-oji ĮN

 

2.   Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Nuorodos

Einamasis laikotarpis

010

010

Palūkanų pajamos

1-ojo TAS 97 straipsnis; 18-ojo TAS 35 straipsnio b punkto iii papunktis; V priedo 2 dalies 21 punktas

 

020

Prekybai laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 24 punktas

 

030

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas

 

040

Parduoti laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 55 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

050

Paskolos ir gautinos sumos

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 46 straipsnio a punktas

 

060

Iki termino laikomos investicijos

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 46 straipsnio b punktas

 

070

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimas nuo palūkanų normos rizikos

39-ojo TAS 9 straipsnis; V priedo 2 dalies 23 punktas

 

080

Kitas turtas

V priedo 2 dalies 25 punktas

 

090

(Palūkanų išlaidos)

1-ojo TAS 97 straipsnis; V priedo 2 dalies 21 punktas

 

100

(Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai)

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 24 punktas

 

110

(Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje)

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas

 

120

(Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai)

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 47 straipsnis

 

130

(Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimas nuo palūkanų normos rizikos)

39-ojo TAS 9 straipsnis; V priedo 2 dalies 23 punktas

 

140

(Kiti įsipareigojimai)

V priedo 2 dalies 26 punktas

 

150

(Išlaidos akciniam kapitalui, apmokamam pareikalavus)

TFAAK 2-ojo aiškinimo 11 punktas

 

160

Dividendų pajamos

18-ojo TAS 35 straipsnio b punkto v papunktis; V priedo 2 dalies 28 punktas

 

170

Prekybai laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas

 

180

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

190

Parduoti laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis ir 55 straipsnio b punktas

 

200

Paslaugų ir komisinių pajamos

7-ojo TFAS 20 straipsnio c punktas

 

210

(Paslaugų ir komisinių išlaidos)

7-ojo TFAS 20 straipsnio c punktas

 

220

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto ii–v papunkčiai; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

230

Parduoti laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis ir 55 straipsnio b punktas

 

240

Paskolos ir gautinos sumos

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto iv papunktis; 39-ojo TAS 9 ir 56 straipsniai

 

250

Iki termino laikomos investicijos

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto iii papunktis; 39-ojo TAS 9 ir 56 straipsniai

 

260

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto v papunktis; 39-ojo TAS 56 straipsnis

 

270

Kita

 

 

280

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis; 39-ojo TAS 55 straipsnio a punktas

 

290

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis; 39-ojo TAS 55 straipsnio a punktas

 

300

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

7-ojo TFAS 24 straipsnis; V priedo 2 dalies 30 punktas

 

310

Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (-) nuostoliai], grynoji suma

21-ojo TAS 28 straipsnis ir 52 straipsnio a punktas

 

330

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

1-ojo TAS 34 straipsnis

 

340

Kitos veiklos pajamos

V priedo 2 dalies 141–143 punktai

 

350

(Kitos veiklos išlaidos)

V priedo 2 dalies 141–143 punktai

 

355

VISOS VEIKLOS PAJAMOS, GRYNOJI SUMA

 

 

360

(Administracinės išlaidos)

 

 

370

(Personalo išlaidos)

19-ojo TAS 7 straipsnis; 1-ojo TAS 102 straipsnis, 6-oji ĮN

 

380

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

390

(Nusidėvėjimas)

1-ojo TAS 102 ir 104 straipsniai

 

400

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto vii papunktis

 

410

(Investicinis turtas)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto iv papunktis

 

420

(Kitas nematerialusis turtas)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto vi papunktis

 

430

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

37-ojo TAS 59 ir 84 straipsniai; 1-ojo TAS 98 straipsnio b, f ir g punktai

 

440

(Suteikti įsipareigojimai (kreditavimo) ir garantijos)

 

 

450

(Kiti atidėjiniai)

 

 

460

(Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

7-ojo TFAS 20 straipsnio e punktas

 

470

(Finansinis turtas, vertinamas savikaina)

7-ojo TFAS 20 straipsnio e punktas; 39-ojo TAS 66 straipsnis

 

480

(Parduoti laikomas finansinis turtas)

7-ojo TFAS 20 straipsnio e punktas; 39-ojo TAS 67 straipsnis

 

490

(Paskolos ir gautinos sumos)

7-ojo TFAS 20 straipsnio e punktas; 39-ojo TAS 63 straipsnis

 

500

(Iki termino laikomos investicijos)

7-ojo TFAS 20 straipsnio e punktas; 39-ojo TAS 63 straipsnis

 

510

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

28-ojo TAS 40–43 straipsniai

 

520

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

36-ojo TAS 126 straipsnio a ir b punktai

 

530

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto v–vi papunkčiai

 

540

(Investicinis turtas)

40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto v papunktis

 

550

(Prestižas)

3-ojo TFAS priedo B67 straipsnio d punkto v papunktis; 36-ojo TAS 124 straipsnis

 

560

(Kitas nematerialusis turtas)

38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto iv ir v papunkčiai

 

570

(Kita)

36-ojo TAS 126 straipsnio a ir b punktai

 

580

Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje

3-ojo TFAS priedo B64 straipsnio n punkto i papunktis

 

590

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

1-ojo TAS 82 straipsnio c punktas

 

600

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

5-ojo TFAS 37 straipsnis; V priedo 2 dalies 27 punktas

 

610

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

1-ojo TAS 102 straipsnis, 6-oji ĮN; 5-ojo TFAS 33A straipsnis

 

620

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

1-ojo TAS 82 straipsnio d punktas; 12-ojo TAS 77 straipsnis

 

630

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

1-asis TAS, 6-oji ĮN

 

640

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai atskaičius mokesčius

1-ojo TAS 82 straipsnio e punktas; 5-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas, 33A straipsnis

 

650

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai prieš apmokestinimą

5-ojo TFAS 33 straipsnio b punkto i papunktis

 

660

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su nutraukta veikla)

5-ojo TFAS 33 straipsnio b punkto ii ir iv papunkčiai

 

670

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

1-ojo TAS 82 straipsnio f punktas

 

680

Priskirtini mažumos daliai [nekontroliuojamoms dalims]

1-ojo TAS 83 straipsnio a punkto i papunktis

 

690

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

1-ojo TAS 83 straipsnio a punkto ii papunktis

 

5.   Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

 

 

Nuoroda

Centriniai bankai

Valdžios sektoriaus institucijos

Kredito įstaigos

Kitos finansų bendrovės

Ne finansų bendrovės

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

010

020

030

040

050

060

Pagal produktą

010

Pareikalavus [reikalavimas] ir pranešus prieš trumpą laiką [einamoji sąskaita]

V priedo 2 dalies 41 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

020

Kredito kortelės skola

V priedo 2 dalies 41 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

030

Gautinos prekybos sumos

V priedo 2 dalies 41 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

040

Finansinė nuoma

V priedo 2 dalies 41 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

050

Atvirkštinio atpirkimo paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

060

Kitos terminuotosios paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

070

Išankstiniai mokėjimai, kurie nėra paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto g papunktis

 

 

 

 

 

 

080

PASKOLOS IR KITI IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

Pagal užtikrinimo priemonę

090

iš jų: hipotekos paskolos [paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu]

V priedo 2 dalies 41 punkto h papunktis

 

 

 

 

 

 

100

iš jų: kitos užstatu užtikrintos paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto i papunktis

 

 

 

 

 

 

Pagal paskirtį

110

iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 41 punkto j papunktis

 

 

 

 

 

 

120

iš jų: paskolos būstui pirkti

V priedo 2 dalies 41 punkto k papunktis

 

 

 

 

 

 

Pagal subordinaciją

130

iš jų: projektų finansavimo paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto l papunktis

 

 

 

 

 

 

8.   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

 

Nuorodos

Balansinė vertė

Sukaupto tikrųjų verčių pokyčio, priskirtino kredito rizikos pokyčiams, suma

Suma, kurią pagal sutartį reikalaujama sumokėti suėjus terminui

Prekybai laikomi

Vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Amortizuota savikaina

Apsidraudimo apskaita

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto ii papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis, 14–15 TN

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis

7-ojo TFAS 8 straipsnio f punktas; 39-ojo TAS 47 straipsnis

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas; KPR 30 straipsnio b punktas, 424 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

7-ojo TFAS 10 straipsnio b punktas

010

020

030

037

040

050

010

Išvestinės finansinės priemonės

39-ojo TAS 9 straipsnis, 15-osios TN a punktas

 

 

 

 

 

 

020

Trumposios pozicijos

39-ojo TAS 15-osios TN b punktas

 

 

 

 

 

 

030

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

 

 

 

 

 

 

040

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

 

 

 

 

 

050

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 30 punktas

 

 

 

 

 

 

060

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

070

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

080

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

090

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 1 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

100

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

110

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

120

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

130

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

140

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

150

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

160

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

170

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

180

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

190

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

200

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

210

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

220

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

230

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

240

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

250

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

260

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

270

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

280

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

290

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

300

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

310

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

320

Einamosios sąskaitos/vienos nakties indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

 

330

Sutarto termino indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

 

340

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 51 punktas

 

 

 

 

 

 

350

Atpirkimo sandoriai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

 

360

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas; V priedo 2 dalies 52 punktas

 

 

 

 

 

 

370

Indėlių sertifikatai

V priedo 2 dalies 52 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

380

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai

KPR 4 straipsnio 1 dalies 61 punktas

 

 

 

 

 

 

390

Padengtos obligacijos

KPR 129 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

 

 

400

Mišrios sutartys

39-ojo TAS 10–11 straipsniai, 27-oji TN, 29- oji TN; TFAAK 9-asis aiškinimas; V priedo 2 dalies 52 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

410

Kiti išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 2 dalies 52 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

420

Konvertuojamosios sudėtinės finansinės priemonės

32-ojo TAS 31-oji TN

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertuojamosios

 

 

 

 

 

 

 

440

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

 

 

 

 

 

450

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Balansinė vertė

 

Nuorodos

Vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Amortizuota savikaina

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 39-ojo TAS 9 straipsnis

7-ojo TFAS 8 straipsnio f punktas; 39-ojo TAS 47 straipsnis

010

020

010

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 II priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 30 punktas

 

 

020

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

 

030

SUBORDINUOTIEJI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

V priedo 2 dalies 53–54 punktai

 

 

10.   Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Pagal rizikos rūšis/pagal produktus arba pagal rinkos rūšį

FORMOS NUMERIS

Balansinė vertė

Tariamoji suma

Nuorodos

Prekybai laikomas finansinis turtas

Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai

Bendra prekybos apyvarta

iš jos: parduota

V priedo 2 dalies 69 punktas

V priedo 2 dalies 69 punktas

V priedo 2 dalies 70–71 punktai

V priedo 2 dalies 72 punktas

010

020

030

040

010

Palūkanų normos

V priedo 2 dalies 67 punkto a papunktis

 

 

 

 

020

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

030

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

040

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

050

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

060

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

070

Nuosavybė

V priedo 2 dalies 67 punkto b papunktis

 

 

 

 

080

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

090

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

100

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

110

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

120

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

130

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 67 punkto c papunktis

 

 

 

 

140

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

150

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

160

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

170

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

180

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

190

Kredito

V priedo 2 dalies 67 punkto d papunktis

 

 

 

 

200

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

210

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

 

 

 

 

 

220

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

 

 

 

 

 

230

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

 

 

 

 

 

240

Kiti

 

 

 

 

 

250

Biržos prekių

V priedo 2 dalies 67 punkto e papunktis

 

 

 

 

260

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

270

Kita

V priedo 2 dalies 67 punkto f papunktis

 

 

 

 

280

iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 74 punktas

 

 

 

 

290

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

39-ojo TAS 9 straipsnis

 

 

 

 

300

iš jų: nebiržinės - kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis, 2 dalies 75 punkto a papunktis

 

 

 

 

310

iš jų: nebiržinės - kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis, 2 dalies 75 punkto b papunktis

 

 

 

 

320

iš jų: nebiržinės - likusieji subjektai

V priedo 2 dalies 75 punkto c papunktis

 

 

 

 

11.   Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11.1   Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

Pagal produktus arba pagal rinkos rūšį

Nuorodos

Balansinė vertė

Tariamoji suma

Turtas

Įsipareigojimai

Bendra prekybos apyvarta

iš jos: parduota

V priedo 2 dalies 69 punktas

V priedo 2 dalies 69 punktas

V priedo 2 dalies 70–71 punktai

V priedo 2 dalies 72 punktas

010

020

030

040

010

Palūkanų normos

V priedo 2 dalies 67 punkto a papunktis

 

 

 

 

020

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

030

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

040

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

050

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

060

Nuosavybės

V priedo 2 dalies 67 punkto b papunktis

 

 

 

 

070

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

080

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

090

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

100

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

110

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 67 punkto c papunktis

 

 

 

 

120

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

130

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

140

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

150

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

160

Kredito

V priedo 2 dalies 67 punkto d papunktis

 

 

 

 

170

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

 

 

 

 

 

180

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

 

 

 

 

 

190

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

 

 

 

 

 

200

Kiti

 

 

 

 

 

210

Biržos prekių

V priedo 2 dalies 67 punkto e papunktis

 

 

 

 

220

Kita

V priedo 2 dalies 67 punkto f papunktis

 

 

 

 

230

TIKROSIOS VERTĖS APSIDRAUDIMO SANDORIAI

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 86 straipsnio a punktas

 

 

 

 

240

Palūkanų normos

V priedo 2 dalies 67 punkto a papunktis

 

 

 

 

250

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

260

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

270

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

280

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

290

Nuosavybės

V priedo 2 dalies 67 punkto b papunktis

 

 

 

 

300

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

310

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

320

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

330

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

340

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 67 punkto c papunktis

 

 

 

 

350

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

360

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

 

 

 

 

 

370

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

380

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

390

Kredito

V priedo 2 dalies 67 punkto d papunktis

 

 

 

 

400

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

 

 

 

 

 

410

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

 

 

 

 

 

420

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

 

 

 

 

 

430

Kiti

 

 

 

 

 

440

Biržos prekių

V priedo 2 dalies 67 punkto e papunktis

 

 

 

 

450

Kita

V priedo 2 dalies 67 punkto f papunktis

 

 

 

 

460

PINIGŲ SRAUTŲ APSIDRAUDIMO SANDORIAI

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 86 straipsnio b punktas

 

 

 

 

470

GRYNŲJŲ INVESTICIJŲ Į UŽSIENYJE VEIKIANTĮ ŪKIO SUBJEKTĄ APDRAUDIMAS

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 86 straipsnio c punktas

 

 

 

 

480

PORTFELIO TIKROSIOS VERTĖS APDRAUDIMO NUO PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS SANDORIAI

39-ojo TAS 89A straipsnis, 1–31 aiškinamasis pavyzdys

 

 

 

 

490

PORTFELIO PINIGŲ SRAUTŲ APDRAUDIMO NUO PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS SANDORIAI

39-ojo TAS ĮN F6 straipsnio 1–3 punktai

 

 

 

 

500

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS. APSIDRAUDIMO APSKAITA

7-ojo TFAS 22 straipsnio b punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis

 

 

 

 

510

iš jų: nebiržinės - kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis, 2 dalies 75 punkto a papunktis

 

 

 

 

520

iš jų: nebiržinės - kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis, 2 dalies 75 punkto b papunktis

 

 

 

 

530

iš jų: nebiržinės - likusieji subjektai

V priedo 2 dalies 75 punkto c papunktis

 

 

 

 

18.   Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

 

Nuorodos

Bendroji balansinė vertė

Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai neveiksnioms pozicijoms

Gautos užtikrinimo priemonės ir gautos finansinės garantijos

 

Veiksnios pozicijos

Neveiksnios pozicijos

 

pagal veiksnias pozicijas

pagal neveiksnias pozicijas

 

Nepradelstos ar pradelstos ne daugiau kaip 30 dienų

Pradelstos daugiau kaip 30, tačiau ne daugiau kaip 60 dienų

Pradelstos daugiau kaip 60, tačiau ne daugiau kaip 90 dienų

 

Mažai tikėtinos, kurios nepradelstos ar pradelstos mažiau kaip 90 dienų

Pradelstos daugiau kaip 90, tačiau ne daugiau kaip 180 dienų

Pradelstos daugiau kaip 180, tačiau ne daugiau kaip 1 metų

Pradelstos daugiau kaip 1 metus

iš jų: neįvykdyta įsipareigojimų

iš jų: nuvertėjusios

 

Mažai tikėtinos, kurios nepradelstos ar pradelstos mažiau kaip 90 dienų

Pradelstos daugiau kaip 90, tačiau ne daugiau kaip 180 dienų

Pradelstos daugiau kaip 180 dienų, tačiau ne daugiau kaip 1 metus

Pradelstos daugiau kaip 1 metus

Užtikrinimo priemonės, gautos pagal pagal neveiksnias pozicijas

Finansinės garantijos, gautos pagal pagal neveiksnias pozicijas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

V priedo 2 dalies 45, 109, 145-162 punktai

V priedo 2 dalies 145-162 punktai

V priedo 2 dalies 158 punktas

V priedo 2 dalies 158 punktas

V priedo 2 dalies 158 punktas

V priedo 2 dalies 145-162 punktai

V priedo 2 dalies 159 punktas

V priedo 2 dalies 159 punktas

V priedo 2 dalies 159 punktas

V priedo 2 dalies 159 punktas

KPR 178 straipsnis; V priedo 2 dalies 61 punktas

39-ojo TAS 58-70 straipsniai

V priedo 2 dalies 46 punktas

V priedo 2 dalies 161 punktas

V priedo 2 dalies 161 punktas

V priedo 2 dalies 159 ir 161 punktai

V priedo 2 dalies 159 ir 161 punktai

V priedo 2 dalies 159 ir 161 punktai

V priedo 2 dalies 159 ir 161 punktai

V priedo 2 dalies 162 punktas

V priedo 2 dalies 162 punktas

010

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

iš jų: mažosios ir vidutinės įmonės

Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 1 straipsnio 2 dalies a punktas (toliau - MVĮ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

iš jų: komercinės paskirties nekilnojamasis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

iš jų: paskolos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

iš jų: vartojimo kreditas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS AMORTIZUOTA SAVIKAINA

V priedo 1 dalies 13 punkto d ir e papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS TIKRĄJA VERTE, išskyrus laikomas prekybai

V priedo I dalies 13 punkto b ir c papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKOLOS PRIEMONĖS, išskyrus laikomas prekybai

V priedo I dalies 13 punkto b, c, d ir e papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Suteikti kreditavimo įsipareigojimai

39-ojo TAS 2 straipsnio h punktas, 4 straipsnio a ir c punktai, IP 15 straipsnis; KPR I priedas; V priedo 2 dalies 56–57 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Suteiktos finansinės garantijos

39-ojo TAS 9 straipsnio 4-oji TN, IP21 straipsnis; 4-ojo TFAS A priedas; KPR I priedas; V priedo 2 dalies 56 ir 58 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kiti suteikti įsipareigojimai

KPR I priedas; V priedo 2 dalies 56 ir 59 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

NEBALANSINĖS POZICIJOS, SUSIJUSIOS SU KREDITO RIZIKA

V priedo 2 dalies 55 punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informacija apie lengvatines pozicijas

 

Nuorodos

Pozicijų, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės, bendroji balansinė vertė

Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai

Gautos užtikrinimo priemonės ir gautos finansinės garantijos

 

Veiksnios pozicijos, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės

Neveiksnios pozicijos, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės

 

veiksnioms pozicijoms, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės

neveiksnioms pozicijoms, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės

 

Priemonės, kurių sąlygos pakeistos

Refinansavimas

iš jų: veiksnios bandomosios lengvatinės pozicijos

 

Priemonės, kurių sąlygos pakeistos

Refinansavimas

iš jų: neįvykdyta įsipareigojimų

iš jų: nuvertėjusios

iš jų: neveiksnių pozicijų restruktūrizavimas

 

Priemonės, kurių sąlygos pakeistos

Refinansavimas

Užtikrinimo priemonės, gautos pagal pozicijas, kurioms taikomos refinansavimo priemonės

Finansinės garantijos, gautos pagal pozicijas, kurioms taikomos refinansavimo priemonės

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

V priedo 2 dalies 45, 109, 163-182 punktai

V priedo 2 dalies 145-162 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto a papunktis, 177, 178, 182 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto b papunktis, 177, 178, 181, 182 punktai

V priedo 2 dalies 176 punkto b papunktis, 177 ir 180 punktai

V priedo 2 dalies 145-162 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto a papunktis, 179-180, 182 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto b papunktis, 179-182 punktai

KPR 178 straipsnis; V priedo 2 dalies 61 punktas

39-ojo TAS 58-70 straipsniai

V priedo 2 dalies 172 punkto a papunktis, 157 punktas

V priedo 2 dalies 46 ir 183 punktai

V priedo 2 dalies 145-183 punktai

V priedo 2 dalies 145-183 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto a dalis, 179-180, 182 ir 183 punktai

V priedo 2 dalies 164 punkto b papunktis, 179-183 punktai

V priedo 2 dalies 162 punktas

V priedo 2 dalies 162 punktas

010

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

iš jų: mažosios ir vidutinės įmonės

Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

iš jų: komercinės paskirties nekilnojamasis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

iš jų: paskolos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

iš jų: vartojimo kreditas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS AMORTIZUOTA SAVIKAINA

V priedo 1 dalies 13 punkto d ir e papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS TIKRĄJA VERTE, išskyrus laikomas prekybai

V priedo 1 dalies 13 punkto b ir c papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKOLOS PRIEMONĖS, išskyrus laikomas prekybai

V priedo 1 dalies 13 punkto b, c, d ir e papunkčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Suteikti kreditavimo įsipareigojimai

39-ojo TAS 2 straipsnio h punktas, 4 straipsnio a ir c punktai, IP 15 straipsnis; KPR I priedas; V priedo 2 dalies 56–57 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V PRIEDAS.

FINANSINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL NACIONALINES APSKAITOS SISTEMAS

FINREP FORMOS TAIKANT BAP

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

5

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8,1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8,2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

11,2

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita pagal nacionalinius BAP. Suskirstymas pagal rizikos rūšis

18

Veiksnios ir neveiksnios pozicijos

19

Lengvatinės pozicijos


FORMOSE NAUDOJAMAS SPALVOS KODAS:

 

Teikiami duomenų vienetai

1.   Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1   Turtas

 

Nuorodos. Direktyva 86/635/EEB (toliau – BAD) pagrįsti nacionaliniai BAP

Balansinė vertė

010

010

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose

BAD 4 straipsnio dalis „Turtas“ (1 dalis)

 

020

Grynieji pinigai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo (toliau – V priedas) 2 dalies 1 punktas

 

030

Lėšos centriniuose bankuose

BAD 13 straipsnio 2 dalis; V priedo 2 dalies 2 punktas

 

091

Prekybinis finansinis turtas

V priedo 1 dalies 15 punktas

 

092

Išvestinės finansinės priemonės

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (toliau – KPR) II priedas; V priedo 1 dalies 15 punktas

 

093

Nuosavybės priemonės

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 4–5 punktai

 

094

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

095

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

171

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Direktyvos 78/660/EEB (toliau – Ketvirtoji direktyva) 42a straipsnio 1 ir 4 dalys

 

172

Nuosavybės priemonės

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 4–5 punktai

 

173

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

174

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis ir 4 dalies b punktas; V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

175

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis; 42c straipsnio 2 dalis

 

176

Nuosavybės priemonės

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 4–5 punktai

 

177

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

178

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis ir 4 dalies b punktas; V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

231

Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

BAD 37 straipsnio 1 dalis; 42a straipsnio 4 dalies b punktas; V priedo 1 dalies 16 punktas

 

232

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

233

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

234

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

BAD 35–37 straipsniai; V priedo 1 dalies 17 punktas

 

235

Nuosavybės priemonės

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 4–5 punktai

 

236

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 24 ir 26 punktai

 

237

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

240

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 ir 5a dalys; 42c straipsnio 1 dalies a punktas; 39-ojo TAS 9 straipsnis; V priedo 1 dalies 19 punktas

 

260

Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones

BAD 4 straipsnio dalies „Turtas“ 7–8 punktai; Ketvirtosios direktyvos 17 straipsnis; V priedo 2 dalies 4 punktas

 

270

Materialusis turtas

BAD 4 straipsnio dalies „Turtas“ 10 punktas

 

280

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

 

 

290

Investicinis turtas

 

 

300

Nematerialusis turtas

BAD 4 straipsnio dalies „Turtas“ 9 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 115 punktas

 

310

Prestižas

BAD 4 straipsnio dalies „Turtas“ 9 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 113 punktas

 

320

Kitas nematerialusis turtas

BAD 4 straipsnio dalies „Turtas“ 9 punktas

 

330

Mokesčių turtas

 

 

340

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas

 

 

350

Atidėtųjų mokesčių turtas

Ketvirtosios direktyvos 43 straipsnio 1 dalies 11 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 106 punktas

 

360

Kitas turtas

V priedo 2 dalies 5 punktas

 

380

VISAS TURTAS

BAD 4 straipsnio dalis „Turtas“

 

1.2   Įsipareigojimai

 

Nuorodos. BAD pagrįsti nacionaliniai BAP

Balansinė vertė

010

061

Prekybiniai finansiniai įsipareigojimai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 3 dalis

 

062

Išvestinės finansinės priemonės

KPR II priedas; V priedo 1 dalies 15 punktas

 

063

Trumposios pozicijos

 

 

064

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 30 punktas

 

065

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

066

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

141

Neprekybiniai neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai, vertinami taikant savikainos metodą

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 3 dalis

 

142

Indėliai

Reglamento (EB) Nr. 25/2009 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 30 punktas

 

143

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

144

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 32–34 punktai

 

150

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 ir 5a dalys, 42c straipsnio 1 dalies a punktas; V priedo 1 dalies 23 punktas

 

170

Atidėjiniai

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“6 punktas

 

171

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai [jeigu nurodoma įsipareigojimų dalyje]

BAD 38 straipsnio 1 dalis; KPR 4 straipsnio 1 dalies 112 punktas; V priedo 2 dalies 12 punktas

 

180

Pensijų ir kitų nustatytų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, įsipareigojimams

V priedo 2 dalies 7 punktas

 

190

Kitoms ilgalaikėms išmokoms darbuotojams

V priedo 2 dalies 8 punktas

 

200

Restruktūrizavimui

 

 

210

Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams

 

 

220

Suteiktiems įsipareigojimams (kreditavimo) ir garantijoms

BAD 24–25 straipsniai ir 33 straipsnio 1 dalis

 

230

Kiti atidėjiniai

 

 

240

Mokesčių įsipareigojimai

 

 

250

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai

 

 

260

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

Ketvirtosios direktyvos 43 straipsnio 1 dalies 11 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 108 punktas

 

280

Kiti įsipareigojimai

V priedo 2 dalies 10 punktas

 

300

VISI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

1.3   Nuosavybė

 

Nuorodos. BAD pagrįsti nacionaliniai BAP

Balansinė vertė

010

010

Kapitalas

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“9 punktas, BAD 22 straipsnis

 

020

Apmokėtasis kapitalas

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“9 punktas

 

030

Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“9 punktas

 

040

Akcijų priedai

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“10 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 124 punktas

 

050

Išleistos nuosavybės priemonės, išskyrus kapitalo priemones

V priedo 2 dalies 15–16 punktai

 

060

Sudėtinių finansinių priemonių nuosavybės dalis

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 5a dalis; V priedo 2 dalies 15 punktas

 

070

Kitos išleistos nuosavybės priemonės

V priedo 2 dalies 16 punktas

 

080

Kita nuosavybė

V priedo 2 dalies 17 punktas

 

190

Nepaskirstytasis pelnas

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“13 punktas; KPR 4 straipsnio 1 dalies 123 punktas

 

200

Perkainojimo rezervai

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“12 punktas

 

201

Materialusis turtas

Ketvirtosios direktyvos 33 straipsnio 1 dalies c punktas

 

202

Nuosavybės priemonės

Ketvirtosios direktyvos 33 straipsnio 1 dalies c punktas

 

203

Skolos vertybiniai popieriai

Ketvirtosios direktyvos 33 straipsnio 1 dalies c punktas

 

204

Kita

Ketvirtosios direktyvos 33 straipsnio 1 dalies c punktas

 

205

Tikrosios vertės rezervai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis

 

206

Grynųjų investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus apsidraudimas

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis; 42c straipsnio 1 dalies b punktas

 

207

Apsidraudimo išvestinės finansinės priemonės. Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis; 42c straipsnio 1 dalies a punktas; KPR 30 straipsnio a punktas

 

208

Apsidraudimo išvestinės finansinės priemonės. Kiti apsidraudimo sandoriai

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis; 42c straipsnio 1 dalies a punktas

 

209

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 dalis; 42c straipsnio 2 dalis

 

210

Kiti rezervai

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“ 11–13 punktai

 

215

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai [jeigu nurodoma nuosavybės dalyje]

BAD 38 straipsnio 1 dalis; KPR 4 straipsnio 1 dalies 112 punktas; V priedo 1 dalies 38 punktas

 

220

Rezervai arba sukaupti nuostoliai, susiję su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones

Ketvirtosios direktyvos 59 straipsnio 4 dalis; V priedo 2 dalies 19 punktas

 

230

Kiti

V priedo 2 dalies 19 punktas

 

235

Pirmojo konsolidavimo skirtumai

Direktyvos 83/349/EEB (toliau – Septintoji direktyva) 19 straipsnio 1 dalies c punktas

 

240

(-) Supirktos nuosavos akcijos

Ketvirtosios direktyvos 9 straipsnio C dalies III punkto 7 papunktis, D dalies III punkto 2 papunktis; V priedo 2 dalies 20 punktas

 

250

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

BAD 4 straipsnio dalies „Įsipareigojimai“14 punktas

 

260

(-) Tarpiniai dividendai

KPR 26 straipsnio 2 dalies b punktas

 

270

Mažumos dalys [nekontroliuojamos dalys]

Septintosios direktyvos 21 straipsnis

 

280

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

KPR 4 straipsnio 1 dalies 100 punktas

 

290

Kiti straipsniai

 

 

300

VISA NUOSAVYBĖ

 

 

310

VISA NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

BAD 4 straipsnio dalis „Įsipareigojimai“

 

2.   Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Nuorodos. BAD pagrįsti nacionaliniai BAP

Einamasis laikotarpis

010

010

Palūkanų pajamos

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 1 punktas; V priedo 2 dalies 21 punktas

 

090

(Palūkanų išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 2 punktas; V priedo 2 dalies 21 punktas

 

160

Dividendų pajamos

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 3 punktas; V priedo 2 dalies 28 punktas

 

200

Paslaugų ir komisinių pajamos

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 4 punktas

 

210

(Paslaugų ir komisinių išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 5 punktas

 

220

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 6 punktas

 

285

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybinio finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 6 punktas

 

295

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl neprekybinio finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 6 punktas

 

300

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

Ketvirtosios direktyvos 42a straipsnio 1 ir 5a dalys, 42c straipsnio 1 dalies a punktas

 

310

Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (-) nuostoliai], grynoji suma

BAD 39 straipsnis

 

320

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 13 ir 14 punktai

 

330

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

 

 

340

Kitos veiklos pajamos

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 7 punktas; V priedo 2 dalies 141–143 punktai

 

350

(Kitos veiklos išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 10 punktas; V priedo 2 dalies 141–143 punktai

 

355

VISOS VEIKLOS PAJAMOS, GRYNOJI SUMA

 

 

360

(Administracinės išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 8 punktas

 

370

(Personalo išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 8 punkto a papunktis

 

380

(Kitos administracinės išlaidos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 8 punkto b papunktis

 

390

(Nusidėvėjimas)

 

 

400

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

410

(Investicinis turtas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

415

(Prestižas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

420

(Kitas nematerialusis turtas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

430

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

 

 

440

(Suteikti įsipareigojimai (kreditavimo) ir garantijos)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 11–12 punktai

 

450

(Kiti atidėjiniai)

 

 

455

(Atidėjinių bendrai bankinei rizikai padidėjimas arba (-) sumažėjimas, grynoji suma)

BAD 38 straipsnio 2 dalis

 

460

(Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

BAD 35–37 straipsniai

 

510

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 13–14 punktai

 

520

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

530

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

540

(Investicinis turtas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

550

(Prestižas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

560

(Kitas nematerialusis turtas)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 9 punktas

 

570

(Kita)

 

 

580

Neigiamas prestižas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje

Septintosios direktyvos 31 straipsnis

 

590

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 13–14 punktai

 

610

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

620

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 15 punktas

 

630

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 16 punktas

 

632

Pagautė arba (-) netekimai atskaičius mokesčius

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 21 punktas

 

633

Pagautė arba netekimai prieš apmokestinimą

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 19 punktas

 

634

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su pagaute arba netekimais)

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 20 punktas

 

670

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

BAD 27 straipsnio dalies „Vertikalusis išdėstymas“ 23 punktas

 

680

Priskirtini mažumos daliai [nekontroliuojamoms dalims]

 

 

690

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

 

 

5.   Paskolų ir kitų išanskstinių mokėjimų paskirstymas pagal produktus

 

 

Nuorodos. BAD pagrįsti nacionaliniai BAP

Centriniai bankai

Valdžios sektorius

Kredito įstaigos

Kitos finansų bendrovės

Ne finansų bendrovės

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 35 punkto a papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto b papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto c papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto d papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto e papunktis

V priedo 1 dalies 35 punkto f papunktis

010

020

030

040

050

060

Pagal produktus

010

Pareikalavus [reikalavimas] ir pranešus prieš trumpą laiką [einamoji sąskaita]

V priedo 2 dalies 41 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

020

Kredito kortelės skola

V priedo 2 dalies 41 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

030

Gautinos prekybos sumos

V priedo 2 dalies 41 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

040

Finansinė nuoma

V priedo 2 dalies 41 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

050

Atvirkštinio atpirkimo paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

060

Kitos terminuotosios paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

070

Išankstiniai mokėjimai, kurie nėra paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto g papunktis

 

 

 

 

 

 

080

PASKOLOS IR KITI IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

V priedo 1 dalies 24 ir 27 punktai

 

 

 

 

 

 

Pagal užtikrinimo priemonę

090

iš jų: hipotekos paskolos [paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu]

V priedo 2 dalies 41 punkto h papunktis

 

 

 

 

 

 

100

iš jų: kitos užstatu užtikrintos paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto i papunktis

 

 

 

 

 

 

Pagal paskirtį

110

iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 41 punkto j papunktis

 

 

 

 

 

 

120

iš jų: paskolos būstui pirkti

V priedo 2 dalies 41 punkto k papunktis

 

 

 

 

 

 

Pagal subordinaciją

130

iš jų: projektų finansavimo paskolos

V priedo 2 dalies 41 punkto l papunktis

 

 

 

 

 

 

8.   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius