Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

2015 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/500, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su priežiūros institucijų leidimo taikyti suderinimo korekciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB suteikimo procedūromis Tekstas svarbus EEE

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/500

2015 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su priežiūros institucijų leidimo taikyti suderinimo korekciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB suteikimo procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 86 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsniu draudimo ir perdraudimo įmonėms, gavusioms išankstinį priežiūros institucijų patvirtinimą, nerizikingų palūkanų normų struktūrai pagal terminą leidžiama taikyti suderinimo korekciją, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Reikia nustatyti procedūrų, kurių būtina laikytis suteikiant leidimą taikyti suderinimo korekciją, taisykles;

(2)

kad prašymas būtų laikomas išsamiu, jame turėtų būti pateikta visa svarbi informacija, reikalinga tam, kad priežiūros institucijos galėtų jį įvertinti ir priimti sprendimą. Siekiant nustatyti suderintą priežiūros institucijų įvertinimo ir sprendimo pagrindą, prašyme turėtų būti pateikti įrodymai, kad tenkinama kiekviena iš Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnyje nustatytų sąlygų;

(3)

prašymas leisti taikyti suderinimo korekciją yra strateginis sprendimas rizikos valdymo ir kapitalo planavimo tikslais. Atsižvelgiant į galutinę administracinio, valdymo ar priežiūros organo atsakomybę užtikrinti atitiktį, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 40 straipsnyje, jo dalyvavimą priimant sprendimą dėl prašymo reikėtų atidžiai apsvarstyti;

(4)

be Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio, toje direktyvoje yra kitų 44, 45 ir 77c straipsniuose nustatytų reikalavimų, kurie taikomi visoms suderinimo korekciją taikančioms draudimo ar perdraudimo įmonėms. Todėl prašyme turėtų būti pateikti įrodymai, kad, jei bus suteiktas leidimas, visi šie reikalavimai bus įvykdyti;

(5)

pagal procedūras, kurių turi būti laikomasi suteikiant leidimą taikyti suderinimo korekciją, numatytas nuolatinis priežiūros institucijų ir draudimo ir perdraudimo įmonių bendradarbiavimas. Tai apima bendradarbiavimą prieš pateikiant oficialų prašymą priežiūros institucijoms ir po to, kai prašymas patvirtinimas, vykdant priežiūros procesą. Toks nuolatinis bendradarbiavimas būtinas siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijų sprendimai būtų pagrįsti svarbia ir nauja informacija bei įrodymais;

(6)

siekiant užtikrinti sklandų ir veiksmingą procesą, priežiūros institucijos turėtų galėti paprašyti draudimo ir perdraudimo įmonių pakeisti prašymą, kad prieš priimant galutinį sprendimą patenkinti arba atmesti prašymą būtų galima pašalinti problemas tose srityse, kuriose pateiktų įrodymų nepakanka norint įrodyti, kad reikiamų Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnyje nustatytų sąlygų yra laikomasi;

(7)

be prašyme pateiktų įrodymų, priežiūros institucijos taip pat turėtų apsvarstyti kitus veiksnius, kurie yra svarbūs priimant sprendimą, ar Direktyvos 2009/138/EB reikalavimai yra įvykdyti;

(8)

kadangi suderinimo portfeliai gali būti valdomi remiantis veiklos tęstinumo principu, įmonėms, gavusioms leidimą taikyti suderinimo korekciją atitinkamiems įsipareigojimams įvertinti, taip pat turėtų būti leidžiama tą korekciją taikyti būsimiems draudimo įsipareigojimams įvertinti, jeigu tie įsipareigojimai ir juos atitinkantis turtas pasižymi tomis pačiomis savybėmis kaip įsipareigojimai ir turtas, įtraukti į pradinį suderinimo portfelį, ir dėl to kelia tokią pačią riziką atitinkamai įmonei;

(9)

dėl skirtingų patvirtinimo prašymų pagal Direktyvą 2009/138/EB tarpusavio sąsajų draudimo ar perdraudimo įmonė, teikdama prašymą leisti taikyti suderinimo korekciją, priežiūros institucijai turėtų pranešti apie kitus prašymus patvirtinti Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytus elementus, kurie yra nagrinėjami arba kuriuos numatyta pateikti per kitus šešis mėnesius. Toks reikalavimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijų vertinimai būtų grindžiami skaidria ir nešališka informacija;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Europos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(11)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(12)

siekiant padidinti teisinį tikrumą dėl priežiūros tvarkos Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnyje numatytu laipsniško įgyvendinimo laikotarpiu, kuris prasidės 2015 m. balandžio 1 d., svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau – kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prašymas leisti taikyti suderinimo korekciją

1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, teikiančios prašymą leisti taikyti suderinimo korekciją, priežiūros institucijoms pateikia raštišką išankstinio patvirtinimo prašymą.

2.   Prašymas pateikiamas viena iš valstybės narės, kurioje yra draudimo ar perdraudimo įmonės pagrindinė buveinė, oficialių kalbų arba kalba, dėl kurios anksčiau susitarta su priežiūros institucija, ir jame turi būti pateikta bent šio reglamento 3–6 straipsniuose reikalaujama informacija.

3.   Draudimo ir perdraudimo įmonės užtikrina, kad prašyme būtų pateikta bet kokia kita svarbi informacija, kuri, jų nuomone, gali būti reikalinga tam, kad priežiūros institucijos galėtų atlikti vertinimą ir priimti sprendimą. Į prašymą įtraukiami draudimo ar perdraudimo įmonės vidinio sprendimų priėmimo proceso, susijusio su prašymu, patvirtinamieji dokumentai.

4.   Jeigu prašymas teikiamas dėl daugiau nei vieno draudimo ar perdraudimo įsipareigojimų portfelio, šio reglamento 3–6 straipsniuose reikalaujami įrodymai prašyme pateikiami atskirai kiekvienam į prašymą įtrauktam portfeliui.

2 straipsnis

Prašymo turinys, susijęs su priskirtuoju turto portfeliu

Kiek tai susiję su priskirtuoju turto portfeliu, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalies a punktą, prašyme pateikiama bent tokia informacija:

a)

įrodymai, kad priskirtasis turto portfelis atitinka visas reikiamas sąlygas, nurodytas Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalyje;

b)

išsami informacija apie turtą priskirtajame portfelyje, kurią sudaro informacija apie turtą pagal eilutes ir procedūrą, naudojamą tokiam turtui grupuoti pagal turto klases, kredito kokybę ir trukmę, siekiant nustatyti Direktyvos 2009/138/EB 77c straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą fundamentalųjį skirtumą;

c)

proceso, naudojamo siekiant išlaikyti priskirtąjį turto portfelį pagal Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalies a punktą, įskaitant procesą, kuriuo siekiama atkartoti numatomus pinigų srautus, jei jie reikšmingai pasikeičia, aprašymas.

3 straipsnis

Prašymo turinys, susijęs su draudimo ar perdraudimo įsipareigojimų portfeliu

Kiek tai susiję su draudimo ar perdraudimo įsipareigojimų portfeliu, kuriam ketinama taikyti suderinimo korekciją, prašyme pateikiama bent tokia informacija:

a)

įrodymai, kad draudimo ar perdraudimo įsipareigojimai atitinka visus kriterijus, nurodytus Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalies d, e, g ir j punktuose;

b)

kai egzistuoja mirtingumo rizika, kiekybiniai įrodymai, kad draudimo ar perdraudimo įsipareigojimų portfelio tiksliausias įvertis nepadidėja daugiau kaip 5 %, esant staigiam mirtingumo rizikos pokyčiui, nurodytam 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (3), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), 52 straipsnyje.

4 straipsnis

Raštiško prašymo turinys, susijęs su pinigų srautų suderinimu ir portfelio valdymu

Kiek tai susiję su pinigų srautų suderinimu ir tinkamo įsipareigojimų portfelio bei priskirtojo turto portfelio valdymu, prašyme pateikiama bent tokia informacija:

a)

kiekybiniai įrodymai, kad Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų kriterijų laikomasi, įskaitant kiekybinį ir kokybinį įvertinimą, ar kokia nors neatitiktis sukelia reikšmingą riziką, palyginti su draudimo verslui, kuriam ketinama taikyti suderinimo korekciją, įprasta rizika;

b)

įrodymai, kad bus įdiegti tinkami procesai, kurių paskirtis – tinkamai identifikuoti, organizuoti ir valdyti įsipareigojimų portfelį ir priskirtąjį turto portfelį atskirai nuo kitos įmonės veiklos ir užtikrinti, kad priskirtasis turtas nebūtų naudojamas dėl kitos įmonės veiklos atsiradusiems nuostoliams padengti, pagal Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

įrodymai, kaip nuosavos lėšos bus tikslinamos pagal Direktyvos 2009/138/EB 81 straipsnį siekiant parodyti bet kokias sumažėjusias perleidimo galimybes;

d)

įrodymai, kaip mokumo kapitalo reikalavimas bus patikslintas siekiant tinkamai parodyti mažesnes rizikos diversifikacijos galimybes. Kai tinka, įtraukiami įrodymai, kad laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 216, 217 ir 234 straipsnių. Jeigu draudimo ir perdraudimo įmonės mokumo kapitalo reikalavimą ketina apskaičiuoti taikydamos vidaus modelį, tačiau negavo tam būtino priežiūros institucijų patvirtinimo, šioje dalyje reikalaujami įrodymai pateikiami remiantis rezultatu, apskaičiuotu taikant ir standartinę formulę, ir nepatvirtintą vidaus modelį.

5 straipsnis

Papildomas raštiško prašymo turinys

Be šio reglamento 3–4 straipsniuose nurodytos informacijos, prašyme taip pat pateikiama tokia informacija:

a)

patvirtinimas, kad, jei priežiūros institucija suteiks leidimą taikyti suderinimo korekciją, Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 3 dalies sąlygos bus įvykdytos;

b)

likvidumo planas, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 44 straipsnio 2 dalį;

c)

įvertinimai, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 44 straipsnio 2a dalies b punktą;

d)

įvertinimai, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 45 straipsnio 2a dalį;

e)

išsamus apskaičiavimo proceso, taikomo suderinimo korekcijai nustatyti pagal Direktyvos 2009/138/EB 77c straipsnio reikalavimus, paaiškinimas ir parodymas;

f)

kitų prašymų, kuriuos draudimo ar perdraudimo įmonė pateikė arba numato pateikti per kitus šešis mėnesius ir kuriais prašoma patvirtinti bet kurį iš Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytų laipsniško įgyvendinimo elementų, sąrašas.

6 straipsnis

Prašymo vertinimas

1.   Priežiūros institucija patvirtina, kad gavo draudimo ar perdraudimo įmonės prašymą.

2.   Priežiūros institucija prašymą laiko išsamiu, jeigu jame pateikti visi šio reglamento 2–5 straipsniuose reikalaujami įrodymai.

3.   Per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos priežiūros institucija patvirtina, kad prašymas yra išsamus.

4.   Jeigu priežiūros institucija nustato, kad prašymas nėra išsamus, ji nedelsdama praneša draudimo ar perdraudimo įmonei, kad patvirtinimo laikotarpis neprasidėjo, ir nurodo priežastis, kodėl prašymas nėra laikomas išsamiu.

5.   Priežiūros institucija užtikrina, kad sprendimas dėl prašymo būtų priimtas per 6 mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo.

6.   Jeigu priežiūros institucija patvirtino, kad prašymas yra išsamus, tai neužkerta kelio tai priežiūros institucijai prašyti papildomos informacijos, reikalingos vertinimui atlikti. Informacijos prašyme nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia, ir nurodomos informacijos prašymo priežastys.

7.   Atliekant prašymo vertinimą nuolat bendraujama su draudimo ar perdraudimo įmone ir, be kita ko, priežiūros institucijos gali paprašyti pakoreguoti įmonės siūlomą suderinimo korekcijos taikymo būdą. Jeigu priežiūros institucija nustato, kad suderinimo korekciją būtų galima leisti taikyti, jeigu būtų atlikti tam tikri koregavimai, ji nedelsdama raštu praneša draudimo ir perdraudimo įmonei apie reikalaujamus koregavimus.

8.   Laikotarpis nuo datos, kai priežiūros institucija paprašo papildomos informacijos ar koregavimų pagal 6 arba 7 dalį, ir datos, kai priežiūros institucija gauna tokią informaciją ar koregavimus, neįtraukiamas į 5 dalyje nurodytą šešių mėnesių laikotarpį.

9.   Draudimo ir perdraudimo įmonės užtikrina, kad per visą prašymo vertinimo procesą priežiūros institucijai būtų prieinami visi patvirtinamieji dokumentai, be kita ko, kai įmanoma, elektronine forma.

10.   Draudimo ar perdraudimo įmonė informuoja priežiūros instituciją apie bet kokius prašyme pateiktos informacijos pakeitimus. Jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė informuoja priežiūros instituciją apie savo prašymo pakeitimą, tai vertinama kaip naujas prašymas, nebent:

a)

pakeitimas padarytas dėl priežiūros institucijos prašymo pateikti papildomos informacijos ar padaryti pakeitimų; arba

b)

priežiūros institucija įsitikinusi, kad pakeitimas neturi reikšmingos įtakos prašymo vertinimui.

11.   Draudimo ar perdraudimo įmonė gali atsiimti prašymą bet kuriuo etapu raštu apie tai pranešusi priežiūros institucijai, kol nepriimtas priežiūros institucijos sprendimas. Jeigu vėliau draudimo ar perdraudimo įmonė vėl pateikia prašymą arba atnaujintą prašymą, priežiūros institucija jį vertina kaip naują prašymą.

7 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

1.   Priežiūros institucija, priimdama sprendimą dėl prašymo patvirtinimo, gali apsvarstyti kitus įrodymus nei išvardytieji šio reglamento 2–5 straipsniuose, kai tie įrodymai yra svarbūs vertinant, ar laikomasi Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalyje ir 77c straipsnyje išdėstytų sąlygų.

2.   Apie priežiūros institucijos sprendimą patvirtinti prašymą raštu pranešama ta pačia kalba, kuria pateiktas prašymas.

3.   Jeigu gaunamas vienas prašymas dėl daugiau nei vieno draudimo ar perdraudimo įsipareigojimų portfelio, priežiūros institucija gali nuspręsti patvirtinti prašymą ne dėl visų, o tik dėl tam tikrų į prašymą įtrauktų portfelių. Tokiu atveju raštiškame pranešime apie sprendimą nurodoma, kuriems draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų portfeliams galima taikyti suderinimo korekciją.

4.   Jeigu priežiūros institucija nusprendžia atmesti prašymą dėl kelių ar dėl visų į prašymą įtrauktų portfelių, ji aiškiai nurodo tokio sprendimo priežastis.

5.   Jeigu draudimo ir perdraudimo įmonėms leidžiama taikyti suderinimo korekciją draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų portfeliui, laikoma, kad to patvirtinimo sprendimo taikymo sritis apima būsimus draudimo ir perdraudimo įsipareigojimus ir turtą, kuriais papildomas tas suderinimo portfelis, su sąlyga, kad įmonės gali įrodyti, kad:

a)

būsimi įsipareigojimai ir turtas turi tas pačias savybes kaip įsipareigojimai ir turtas, įtraukti į suderinimo portfelį, kuriam suteiktas leidimas;

b)

suderinimo portfelis ir toliau atitinka reikiamas Direktyvos 2009/138/EB sąlygas.

8 straipsnis

Priežiūros institucijos leidimo atšaukimas

Jeigu priežiūros institucija mano, kad draudimo ar perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas leidimas taikyti suderinimo korekciją, nebesilaiko Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 1 dalyje arba 77c straipsnyje nustatytų sąlygų, ta priežiūros institucija nedelsdama informuoja draudimo ar perdraudimo įmonę ir paaiškina nesilaikymo pobūdį.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).


Top