EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0499

2015 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/499, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su priežiūros institucijų leidimo naudoti papildomus nuosavų lėšų elementus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB suteikimo procedūromis Tekstas svarbus EEE

OJ L 79, 25.3.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/499/oj

25.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/499

2015 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su priežiūros institucijų leidimo naudoti papildomus nuosavų lėšų elementus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB suteikimo procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), visų pirma į jos 92 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

papildomų nuosavų lėšų elementų patvirtinimo prašymus draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų parengti vadovaudamosi atsargumo ir tikroviškumo principais;

(2)

prašymas patvirtinti nuosavų lėšų elementą yra strateginis sprendimas rizikos valdymo ir kapitalo planavimo tikslais. Atsižvelgiant į galutinę administracinio, valdymo ar priežiūros organo atsakomybę užtikrinti atitiktį, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 40 straipsnyje, jo dalyvavimą priimant sprendimą dėl prašymo reikėtų atidžiai apsvarstyti;

(3)

draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų įtraukti visus svarbius faktus, kurie yra reikalingi priežiūros institucijos vertinimui atlikti, įskaitant draudimo ar perdraudimo įmonės atliktą vertinimą, kaip elementas atitiktų papildomų nuosavų lėšų elementui taikomus kriterijus, ir, jeigu jo būtų pareikalauta, priskyrimo pagrindinių nuosavų lėšų elementams kriterijus, kad priežiūros institucija galėtų laiku priimti sprendimus remdamasi tinkamais įrodymais;

(4)

reikėtų konkrečiai nurodyti informaciją, kurią draudimo ar perdraudimo įmonė turi įtraukti į savo prašymą, kad būtų užtikrintas nuoseklus pagrindas priežiūros institucijai priimti sprendimus;

(5)

dėl skirtingų patvirtinimo prašymų pagal Direktyvą 2009/138/EB tarpusavio sąsajų draudimo ar perdraudimo įmonė, teikdama prašymą patvirtinti papildomų nuosavų lėšų elementą, priežiūros institucijai turėtų pranešti apie kitus prašymus, susijusius su Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytais elementais, kurie yra nagrinėjami arba kuriuos numatyta pateikti per kitus šešis mėnesius. Toks reikalavimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijų vertinimai būtų grindžiami skaidria ir nešališka informacija;

(6)

laikoma, kad priežiūros institucijų ir draudimo ir perdraudimo įmonių gebėjimas sandorio šalių grupės statusą vertinti taip, lyg ji būtų viena sandorio šalis, yra itin svarbus, kai savidraudos arba savidraudos tipo įmonė turi daug vienodų narių, kurie nėra įmonės ir iš kurių ji gali pareikalauti įmokėti papildomus įnašus;

(7)

pagal papildomų nuosavų lėšų patvirtinimo procesą numatytas nuolatinis priežiūros institucijų ir draudimo ir perdraudimo įmonių bendravimas. Tai apima bendravimą prieš pateikiant oficialų prašymą priežiūros institucijai ir po to, kai prašymas patvirtinamas, vykdant priežiūros procesą. Toks nuolatinis bendravimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijų vertinimai būtų pagrįsti svarbia ir nauja informacija;

(8)

gavusi draudimo ar perdraudimo įmonės pranešimą, kad sumažėjo patvirtinto papildomų nuosavų lėšų elemento tinkamumas nuostoliams padengti, priežiūros institucija turėtų sumažinti patvirtintą sumą arba atšaukti metodo patvirtinimą, kad užtikrintų jo derėjimą su tuo sumažėjusiu tinkamumu nuostoliams padengti;

(9)

Direktyvos 2009/138/EB 226 straipsnyje draudimo ar perdraudimo įmonių grupei leidžiama prašyti patvirtinti papildomų nuosavų lėšų elementą tarpininkei draudimo kontroliuojančiajai bendrovei arba tarpininkei mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei. Tokiais atvejais tarpininkei draudimo kontroliuojančiajai bendrovei arba tarpininkei mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės, lyg ji būtų draudimo ar perdraudimo įmonė. Tai taip pat turėtų būti taikoma, kai grupei vadovauja draudimo kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė pagal Direktyvos 2009/138/EB 235 straipsnį;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(11)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę (2);

(12)

siekiant padidinti teisinį tikrumą dėl priežiūros tvarkos Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnyje numatytu laipsniško įgyvendinimo laikotarpiu, kuris prasidės 2015 m. balandžio 1 d., svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau – kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendros prašymo savybės

1.   Draudimo ar perdraudimo įmonė priežiūros institucijai pateikia raštišką prašymą patvirtinti kiekvieną papildomų nuosavų lėšų elementą.

2.   Prašymas pateikiamas viena iš valstybės narės, kurioje yra draudimo ar perdraudimo įmonės pagrindinė buveinė, oficialių kalbų arba kalba, dėl kurios susitarta su priežiūros institucija.

3.   Prašymą sudaro papildomas raštas ir patvirtinamieji dokumentai.

2 straipsnis

Papildomas raštas

Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia papildomą raštą. Tame papildomame rašte patvirtinami visi šie dalykai:

a)

kad bet kokios teisinės ar sutartinės sąlygos, taikomos papildomų nuosavų lėšų elementui, arba bet koks susijęs susitarimas yra nedviprasmiški ir aiškiai apibrėžti;

b)

kad prašyme nurodytam papildomų nuosavų lėšų elementui priskirta suma atitinka Direktyvos 2009/138/EB 90 straipsnio 2 dalį;

c)

kad prašyme visapusiškai parodytas papildomų nuosavų lėšų elemento ekonominis pagrindas, įskaitant tai, kaip elementu suteikiamos pagrindinės nuosavos lėšos, kai jo pareikalaujama;

d)

kad, atsižvelgdama į tikėtinus būsimus pokyčius, taip pat į aplinkybes prašymo dieną, draudimo ar perdraudimo įmonė laiko, jog papildomų nuosavų lėšų elementas atitinka nuosavų lėšų klasifikavimui taikomus kriterijus;

e)

kad nepraleisti jokie faktai, kurie, jeigu būtų žinomi priežiūros institucijai, galėtų turėti įtakos jos sprendimui dėl to, ar patvirtinti papildomų nuosavų lėšų elementą, dėl patvirtinamos elemento sumos arba dėl laikotarpio, kuriam patvirtinamas apskaičiavimo metodas.

Papildomame rašte taip pat pateikiamas kitų prašymų, kuriuos draudimo ar perdraudimo įmonė pateikė arba numato pateikti per kitus šešis mėnesius ir kuriais prašoma patvirtinti bet kurį iš Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytų elementų, sąrašas nurodant atitinkamas prašymų datas.

3 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai, susiję su suma ar metodu

Draudimo ar perdraudimo įmonės pateiktu prašymu prašoma patvirtinti nurodytą papildomų nuosavų lėšų elemento sumą arba papildomų nuosavų lėšų elemento sumos nustatymo metodą.

Kai draudimo ar perdraudimo įmonė prašo patvirtinti nurodytą pinigų sumą, prašyme pateikiamas sumos apskaičiavimo paaiškinimas remiantis atsargiomis ir tikroviškomis prielaidomis pagal Direktyvos 2009/138/EB 90 straipsnio 2 dalį.

Jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė prašo patvirtinti apskaičiavimo metodą, ji pateikia šią informaciją:

a)

paaiškina metodą ir tai, kaip jis parodo papildomų nuosavų lėšų elemento tinkamumą nuostoliams padengti;

b)

aprašo bet kokias prielaidas, kuriomis grindžiamas metodas, ir kaip tos prielaidos yra atsargios ir tikroviškos;

c)

nurodo tikėtiną elemento pirminę sumą, apskaičiuotą taikant metodą, ir tos sumos pagrindimą;

d)

paaiškina patvirtinimo procesus, kuriuos draudimo ar perdraudimo įmonė įdiegs, kad užtikrintų, kad metodo rezultatai nuolat rodytų elemento tinkamumą nuostoliams padengti.

4 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai, susiję su patvirtinimo kriterijais

Patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikiama pakankamai informacijos, kad priežiūros institucija galėtų įvertinti, ar prašymas atitinka Direktyvos 2009/138/EB 90 straipsnyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (3) 62–65 straipsniuose nustatytus kriterijus. Ji apima bent šio straipsnio 2–7 pastraipose aprašytą informaciją.

Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia informaciją, susijusią su papildomų nuosavų lėšų elemento pobūdžiu ir su pagrindinių nuosavų lėšų elemento, į kurį konvertuojamas papildomų nuosavų lėšų elementas jo pareikalavus, tinkamumu nuostoliams padengti, įskaitant:

a)

elemento teisines ar sutartines sąlygas kartu su bet kokio susijusio susitarimo sąlygomis ir įrodymus, kad sandorio šalis sudarė arba sudarys sutartį ir bet kokį susijusį susitarimą;

b)

įrodymus, kad sutartis ir bet koks susijęs susitarimas yra teisiškai privalomi ir jų vykdymas užtikrinamas visose atitinkamai jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, remiantis teisine nuomone;

c)

sutarties galiojimo laikotarpį ir, jeigu skiriasi, laikotarpį, per kurį draudimo ar perdraudimo įmonė gali pareikalauti elemento;

d)

patvirtinimą, kad, pareikalavus papildomų nuosavų lėšų elemento ir jį įmokėjus, tas elementas turės visus pagrindinių nuosavų lėšų elemento, priskirto 1 lygiui pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 71 straipsnį, požymius arba visus pagrindinių nuosavų lėšų elemento, priskirto 2 lygiui pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 73 straipsnį, požymius;

e)

patvirtinimą, kad elemento sutartinėse sąlygose nėra jokių nuostatų, kurios galėtų atgrasyti draudimo ar perdraudimo įmones nuo sprendimo reikalauti elemento nuostoliams padengti ar kaip nors apriboti galimybes jo pareikalauti;

f)

patvirtinimą, kad papildomų nuosavų lėšų elementu arba jo nauda galės naudotis tik draudimo ar perdraudimo įmonė ir jų nebus galima perduoti arba priskirti jokiai kitai šaliai ar kad nebus galima jo suvaržyti jokiais kitais būdais;

g)

bet kokius veiksnius, dėl kurių apribojamos sąlygos, kuriomis draudimo ar perdraudimo įmonė galėtų siekti pareikalauti elemento, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) draudimo ir perdraudimo įmonei būdingas nepalankias sąlygas arba platesnio masto nepalankias rinkos sąlygas;

h)

informaciją, ar draudimo ar perdraudimo įmonė turi arba ateityje gali turėti kokią nors pareigą, lūkestį ar susitarimą sandorio šaliai ar trečiajai šaliai išmokėti su elementu susijusias lėšas ar suteikti kitokią naudą kitais nei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 71 straipsnio 1 dalies h punkte ir 73 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytus požymius atitinkančio pagrindinių nuosavų lėšų elemento grąžinimo atvejais;

i)

vidutinio laikotarpio kapitalo valdymo plano kopiją, įskaitant informaciją, kaip elementu bus prisidedama prie draudimo ar perdraudimo įmonės esamos kapitalo struktūros ir kaip elementas galėtų suteikti galimybių draudimo ar perdraudimo įmonei laikytis esamų ar būsimų kapitalo reikalavimų.

Išskyrus atvejus, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 6 dalis ir kai sandorio šalių grupės statusas gali būti vertinamas taip, lyg ji būtų viena sandorio šalis, draudimo ar perdraudimo įmonės pateikia informaciją apie kiekvienos sandorio šalies statusą, įskaitant:

a)

kiekvienos sandorio šalies pavadinimą ir aprašymą, nurodant bet kokio draudimo ar perdraudimo įmonės ir sandorio šalies ryšio pobūdį;

b)

sandorio šalių įsipareigojimų neįvykdymo rizikos vertinimą siekiant paremti priežiūros institucijos atliekamą vertinimą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 2 dalyje;

c)

sandorio šalių likvidumo padėties vertinimą siekiant paremti priežiūros institucijos atliekamą vertinimą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 3 dalyje;

d)

sandorio šalių noro mokėti vertinimą siekiant paremti priežiūros institucijos atliekamą vertinimą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 4 dalyje;

e)

įvairių aplinkybių, kuriomis draudimo ar perdraudimo įmonė galėtų siekti pareikalauti elemento, aprašymą, įskaitant esamus lūkesčius, kokiais atvejais elemento galėtų būti pareikalauta iki to momento arba tuo momentu, kai bus nesilaikoma mokumo kapitalo reikalavimo ar minimalaus kapitalo reikalavimo;

f)

informaciją apie bet kokius kitus veiksnius, svarbius sandorio šalių statusui, siekiant paremti priežiūros institucijos atliekamą vertinimą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 5 dalyje.

Jei sandorio šalys yra vertinamos kaip sandorio šalių grupė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 63 straipsnio 6 dalį, trečios pastraipos a–f punktuose nurodyta informacija pateikiama apie sandorio šalių grupę.

Jeigu sandorio šalis yra tos pačios grupės ar pogrupio narė kaip ir draudimo ar perdraudimo įmonė pagal Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnį ir turi įsipareigojimų pagal papildomų nuosavų lėšų elementus skirtingiems grupei priklausantiems subjektams, pateikiant trečios pastraipos b–f punktuose nurodytą informaciją pateikiami įrodymai, kad sandorio šalis gali patenkinti kelis tuo pačiu metu pateikiamus reikalavimus įmokėti papildomų nuosavų lėšų elementus, atsižvelgiant į grupės aplinkybes ir subjektus.

Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia informaciją, susijusią su lėšų atgaunamumu, įskaitant:

a)

duomenis apie susitarimus, dėl kurių galėtų padidėti elemento atgaunamumas, įskaitant galimybes naudotis užtikrinimo priemone;

b)

duomenis apie tai, ar pagal nacionalinę teisę, taikomą bet kokiai atitinkamai jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, neleidžiama pateikti ar patenkinti reikalavimo įmokėti lėšas, įskaitant atvejus, kai draudimo ar perdraudimo įmonės atžvilgiu pradedama pertvarkymo, administravimo ar nemokumo procedūra;

c)

duomenis apie susitarimus ar aplinkybes, kurie galėtų trukdyti pateikti ar patenkinti reikalavimą įmokėti lėšas blogėjant finansinei padėčiai, įskaitant mokumo kapitalo reikalavimo ar minimalaus kapitalo reikalavimo nesilaikymo atvejus.

Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia informaciją, susijusią su ankstesniais reikalavimais įmokėti lėšas, įskaitant:

a)

informaciją apie savo patirtį, susijusią su ankstesniais reikalavimais įmokėti lėšas, arba patirtį renkant kitas lėšas, mokėtinas tų pačių ar panašių sandorio šalių tomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis;

b)

visus svarbius turimus rinkos duomenis, susijusius su ankstesniais reikalavimais įmokėti lėšas arba su kitų lėšų, mokėtinų tų pačių ar panašių sandorio šalių tomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis, rinkimu;

c)

a ir b punktuose aprašytos informacijos aktualumo ir patikimumo vertinimą, kiek tai susiję su draudimo ar perdraudimo įmonės pateiktinų būsimų reikalavimų įmokėti lėšas tikėtinu rezultatu.

Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia procesų, kuriuos taiko, kad nustatytų bet kokius būsimus pokyčius, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 62 straipsnio 1 dalies d punkte, dėl kurių gali sumažėti papildomų nuosavų lėšų elemento tinkamumas nuostoliams padengti, aprašymą. Šiame aprašyme pateikiama ši informacija:

a)

kaip įmonė ketina nustatyti:

i)

susitarimo struktūros ar sutartinių sąlygų pokyčius, įskaitant papildomų nuosavų lėšų elemento panaikinimą ar galiojimo pabaigą arba papildomų nuosavų lėšų elemento naudojimą ar jo dalies arba viso pareikalavimą;

ii)

atitinkamų sandorio šalių statuso pokyčius, įskaitant sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymą;

iii)

papildomų nuosavų lėšų elemento atgaunamumo pokyčius, įskaitant kitų papildomų nuosavų lėšų elementų, kuriuos teikia tos pačios sandorio šalys, pareikalavimus;

b)

kaip įmonė ketina pranešti priežiūros institucijai apie nustatytus pokyčius, įskaitant informaciją apie mechanizmus, kuriuos įdiegė, kad nustatytų, kada apie pokytį turėtų būti pranešama įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui ir priežiūros institucijai.

Draudimo ar perdraudimo įmonė į prašymą įtraukia savo vidinio sprendimų priėmimo proceso, susijusio su prašymu, patvirtinamuosius dokumentus.

5 straipsnis

Prašymo vertinimas

Priežiūros institucija patvirtina, kad gavo draudimo ar perdraudimo įmonės prašymą.

Priežiūros institucija laiko, kad prašymas yra išsamus, jeigu jis apima visus 2–4 straipsniuose nustatytus dalykus.

Priežiūros institucija laiku ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo patvirtina, ar prašymas laikomas išsamiu, ar ne.

Priežiūros institucija užtikrina, kad laikotarpis, per kurį ji priima sprendimą dėl prašymo, būtų pagrįstas ir nebūtų ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo išsamaus prašymo gavimo, nebent yra išimtinių aplinkybių, apie kurias draudimo ar perdraudimo įmonė laiku pranešė raštu.

Kai yra išimtinių aplinkybių, priežiūros institucija sprendimą dėl prašymo priima per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį nuo išsamaus prašymo gavimo.

Jeigu priežiūros institucijos laiko, kad prašymas yra išsamus, tai neužkerta kelio priežiūros institucijai prašyti papildomos informacijos, reikalingos vertinimui atlikti. Informacijos prašyme nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia, ir nurodomos informacijos prašymo priežastys. Laikotarpis nuo datos, kai priežiūros institucija paprašo tokios informacijos, iki datos, kai priežiūros institucijos tokią informaciją gauna, neįtraukiamas į 5 ir 6 pastraipose nurodytus laikotarpius.

Draudimo ar perdraudimo įmonė priežiūros institucijai praneša apie bet kokius savo prašymo duomenų pakeitimus.

Jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė priežiūros institucijai praneša apie savo prašymo pakeitimą, tai vertinama kaip naujas prašymas, nebent:

a)

pakeitimas padarytas dėl priežiūros institucijos prašymo pateikti papildomos informacijos arba

b)

priežiūros institucija įsitikinusi, kad pakeitimas neturi reikšmingos įtakos prašymo vertinimui.

Draudimo ar perdraudimo įmonė gali atsiimti prašymą bet kuriuo etapu raštu apie tai pranešusi priežiūros institucijai, kol nepriimtas priežiūros institucijos sprendimas. Jeigu vėliau draudimo ar perdraudimo įmonė vėl pateikia prašymą arba atnaujintą prašymą, priežiūros institucija jį vertina kaip naują prašymą.

6 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

Kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl prašymo, ji nedelsdama savo sprendimą raštu praneša draudimo ar perdraudimo įmonei.

Jeigu priežiūros institucija patvirtina mažesnę sumą, nei prašyta draudimo ar perdraudimo įmonės, arba patvirtinimo prašymą atmeta, ji nurodo priežastis, kuriomis grindžiamas sprendimas.

Jeigu priežiūros institucijos patvirtinimas suteiktas su sąlyga, kad bus sudaryta sutartis, draudimo ar perdraudimo įmonė nedelsdama sudaro sutartį pagal sąlygas, kuriomis buvo grindžiamas patvirtinimas, ir priežiūros institucijai pateikia pasirašytos sutarties kopiją.

Kol sutartis nesudaryta, draudimo ar perdraudimo įmonė nelaiko, kad papildomų nuosavų lėšų elementas ar metodas yra priimtinas.

7 straipsnis

Patvirtintos sumos tikslinimas arba metodo patvirtinimo atšaukimas

1.   Jeigu papildomų nuosavų lėšų elementas nebeatitinka sąlygų, kuriomis buvo patvirtinta suma arba apskaičiavimo metodas, priežiūros institucija priima sprendimą atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

a)

sumažinti papildomų nuosavų lėšų elemento sumą iki mažesnio dydžio arba iki nulio;

b)

atšaukti apskaičiavimo metodo patvirtinimą.

2.   Jeigu priežiūros institucija priima sprendimą pagal 1 dalį, ji nedelsdama apie tai praneša draudimo ar perdraudimo įmonei ir nurodo priežastis.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).


Top