Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0323

2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/323 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

OJ L 58, 3.3.2015, p. 17–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2018; panaikino 32018R1877

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/oj

3.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/17


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/323

2015 m. kovo 2 d.

dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą su paskutiniais pakeitimais (1) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas),

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirta dalis (2) (toliau – Vidaus susitarimas), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę (3),

atsižvelgdama į Europos investicijų banko nuomonę,

kadangi:

(1)

turėtų būti nustatytos išsamios valstybių narių įnašų į 11-ąjį Europos plėtros fondą (toliau –EPF), įsteigtą Vidaus susitarimu, mokėjimo taisyklės;

(2)

turėtų būti nustatytos sąlygos, pagal kurias Audito Rūmai privalo vykdyti savo įgaliojimus 11-ojo EPF atžvilgiu;

(3)

turėtų būti nustatytos išsamios 11-ojo EPF finansinio įgyvendinimo taisyklės, visų pirma susijusios su taikytinais principais, jo išteklių struktūra, finansų pareigūnais ir subjektais, kuriems patikėtos biudžeto vykdymo užduotys, finansavimo sprendimais, įsipareigojimais ir mokėjimais, finansavimo rūšimis, įskaitant viešuosius pirkimus, dotacijas, finansines priemones ir Sąjungos patikos fondus, ataskaitų pateikimu ir apskaita, Audito Rūmų atliekamu išorės auditu ir Europos Parlamento atliekamu biudžeto įvykdymo patvirtinimu, ir Europos investicijų banko (EIB) valdoma investicine priemone;

(4)

supaprastinimo ir nuoseklumo tikslais šis reglamentas turėtų būti kiek įmanoma suderintas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4) ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1268/2012 (5). Toks suderinamumas būtų pasiektas tiesioginėmis nuorodomis į tuos reglamentus ir toks suderinimas turėtų, viena vertus, suteikti galimybę lengvai nustatyti 11-ojo EPF finansinio įgyvendinimo ypatumus ir, kita vertus, sumažinti Sąjungos finansavimo taisyklių išorės veiksmų srityje įvairovę, dėl kurios atsiranda bereikalinga našta paramos gavėjams, Komisijai ir kitiems susijusiems subjektams;

(5)

reikėtų priminti, kad 11-ojo EPF finansinio įgyvendinimo sistemą be šio reglamento sudaro kelios priemonės: AKR ir ES partnerystės susitarimas, visų pirma jo IV priedas, Vidaus susitarimas, Tarybos sprendimas 2013/755/ES (6) (toliau – Užjūrio asociacijos sprendimas) ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 (7) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas);

(6)

11-ojo EPF finansinis įgyvendinimas turėtų būti vykdomas vadovaujantis vieningumo ir biudžeto tikslumo, apskaitos vieneto, universalumo, konkretumo, patikimo finansų valdymo ir skaidrumo principais. Atsižvelgiant į daugiametę 11-ojo EPF struktūrą, metinio biudžeto periodiškumo principas 11-ajam EPF neturėtų būti taikomas;

(7)

rėmimo priemonių ištekliai 11-ojo EPF programų poveikiui didinti pagal Vidaus susitarimo 6 straipsnį taip pat turėtų būti naudojami 11-ojo EPF finansų valdymui ir prognozavimui gerinti;

(8)

taisyklės, susijusios su finansų pareigūnais, t. y. leidimus suteikiančiais ir apskaitos pareigūnais, įgaliojimu vykdyti jų užduotis ir jų atsakomybe, turėtų būti suderintos su Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, nes įgyvendindama 11-ąjį EPF Komisija prisiima tą pačią vykdomąją atsakomybę;

(9)

reikėtų nustatyti išsamias taisykles, pagal kurias leidimus suteikiantis pareigūnas Komisijos įgaliojimu nustatytų būtinus susitarimus su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis (AKR valstybės) ir užjūrio šalims bei teritorijoms (UŠT) siekiant užtikrinti tinkamą operacijų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniu, regioniniu, AKR vidaus ar teritoriniu leidimus suteikiančiu pareigūnu, paskirtu AKR valstybių arba UŠT;

(10)

netiesioginio valdymo taisyklės, kurios apima biudžeto vykdymo užduočių pavedimą ir jo sąlygas bei ribas, turėtų būti suderintos su Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklų išorės veiksmų finansavimo įgyvendinimą, turėtų būti nustatyta nuostata dėl biudžeto vykdymo užduočių perdavimo, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (8), nuostatą. Vis dėlto šiame reglamente turėtų būti išdėstytos konkrečios nuostatos dėl laikinai nacionalinį leidimus suteikiantį pareigūną pakeičiančių pareigūnų, dėl AKR valstybių ir UŠT pavedamų užduočių paslaugų teikėjui ir dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos stiprinimo netiesioginio valdymo su AKR valstybėmis ir UŠT atveju;

(11)

nors EPF ištekliai nebus įgyvendinami pagal pasidalijamojo valdymo principą, šiuo reglamentu turėtų būti suteikta galimybė, kad vykdant AKR valstybių bei UŠT ir Sąjungos atokiausių regionų regioninį bendradarbiavimą, EPF išteklius ir paramą Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis, skirtą Sąjungos atokiausiems regionams, galėtų įgyvendinti tas pats subjektas: EPF išteklius – pagal šį reglamentą, o ERPF lėšas –pagal pasidalijamojo valdymo principą;

(12)

kai Komisija įgyvendina 11-ąjį EPF, nuostatos dėl finansavimo sprendimų turėtų būti suderintos su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatomis;

(13)

įsipareigojimų taisyklės turėtų būti suderintos su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taisyklėmis, išskyrus laikinuosius įsipareigojimus, kurių neturėtų būti 11-ajame EPF. Be to, jeigu to reikia veiksmams, vykdomiems netiesioginiai valdant AKR valstybėms arba UŠT, terminai turėtų būti pratęsti;

(14)

mokėjimų terminai turėtų būti suderinti su Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatytais terminais. Turėtų būti nustatytos specialios nuostatos, kai AKR valstybėms ir UŠT nėra pavesta vykdyti mokėjimus pagal netiesioginio valdymo principą ir kai dėl to Komisija toliau vykdo mokėjimus paramos gavėjams;

(15)

įvairios įgyvendinimo nuostatos, susijusios su vidaus auditoriumi, geru administravimu ir teisių gynimo priemonėmis, IT sistema, elektroniniu perdavimu, e. valdžia, administracinėmis bei finansinėmis nuobaudomis ir draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinės duomenų bazės naudojimu, turėtų būti suderintos su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatomis. Be to, kai 11-asis EPF yra įgyvendinamas pagal netiesioginio valdymo su AKR valstybėmis ir UŠT principą, Sąjungos finansinių interesų apsauga taikant administracines nuobaudas turėtų būti sustiprinta ir patikslinta;

(16)

taisyklės, susijusios su viešaisiais pirkimais, dotacijomis, apdovanojimais ir ekspertais, turėtų būti suderintos su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taisyklėmis. Taisyklės, susijusios su finansinėmis priemonėmis ir Sąjungos patikos fondais, turėtų būti suderintos su patikslinimais dėl 11-ojo EPF pobūdžio. teikiant paramą biudžetui UŠT, turėtų būti atsižvelgiama į UŠT institucines sąsajas su atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(17)

trumpalaikė techninė pagalba ir konsultacijos, kurios į Sąjungą po pereinamojo proceso įstojusioms valstybėms narėms buvo suteiktos pagal programą TAIEX, ir kurių atveju jų patirtis buvo teigiama, prireikus turėtų būti teikiamos AKR valstybėms ir UŠT. Siekiant, kad tokia pagalba ir konsultacijos teiktų naudos ilguoju laikotarpiu, turėtų būti galima teikti tinkamą paramą žinių ir kompetencijos centrams valdymo ir reformų viešajame sektoriuje srityje;

(18)

ataskaitų pateikimo ir apskaitos taisyklės, taip pat išorės audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo taisyklės turėtų atitikti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taisykles, kad būtų užtikrinta darni įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo sistema;

(19)

reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis EIB valdo tam tikrus 11-ojo EPF išteklius;

(20)

Audito Rūmų vykdomos 11-ojo EPF išteklių, kuriuos valdo EIB, analitinės priežiūros nuostatos turėtų atitikti Audito Rūmų, EIB ir Komisijos sudarytą trišalį susitarimą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnio 3 dalyje;

(21)

pereinamojo laikotarpio nuostatose turėtų būti nustatytos taisyklės dėl likučių ir pajamų iš ankstesnių Europos plėtros fondų tvarkymo ir dėl šio reglamento taikymo likutinėms operacijoms pagal tuos fondus;

(22)

kad būtų galima laiku parengti ir įgyvendinti 11-ojo EPF programas, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

PIRMA DALIS

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Dalykas, taikymo sritis ir bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos 11-ojo Europos plėtros fondo išteklių finansinio įgyvendinimo ir sąskaitų pateikimo bei audito taisyklės.

2 straipsnis

Santykis su Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

1.   Jeigu konkrečiai nenustatyta kitaip, laikoma, kad šiame reglamente pateiktos tiesioginės nuorodos į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatas taip pat apima nuorodas į atitinkamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 nuostatas.

2.   Laikoma, kad šiame reglamente pateiktos nuorodos į taikytinas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatas neapima procedūrinių nuostatų, kurios nėra susijusios su 11-uoju EPF, visų pirma nuostatų dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimo.

3.   Vidinės nuorodos Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 arba Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/2012 nereiškia, kad nuostatos, į kurias daromos nuorodos, tampa netiesiogiai taikomos 11-ajam EPF.

4.   Šiame reglamente vartojami terminai turi tas pačias reikšmes, kokios vartojamos Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, išskyrus terminus to reglamento 2 straipsnio a–e punktuose.

Tačiau, taikant šį reglamentą, šie Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pateikti terminai aiškinami taip:

a)

„biudžeto“ arba „biudžetinis“ reiškia „11-ojo EPF“;

b)

„biudžetinis įsipareigojimas“ reiškia „finansinį įsipareigojimą“;

c)

„institucija“ reiškia „Komisiją“;

d)

„asignavimai“ arba „veiklos asignavimai“ reiškia „11-ojo EPF išteklius“;

e)

„biudžeto eilutė“ reiškia „asignavimą“;

f)

„pagrindinis teisės aktas“ reiškia, pagal susijusį kontekstą, Vidaus susitarimą, Užjūrio asociacijos sprendimą arba Įgyvendinimo reglamentą;

g)

„trečioji šalis“ reiškia bet kokią šalį paramos gavėją arba teritoriją paramos gavėją, įeinančią į 11-ojo EPF geografinę taikymo sritį.

5.   Aiškinant šį reglamentą siekiama išlaikyti suderinamumą su Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, nebent toks aiškinimas būtų nesuderinamas su 11-ojo EPF ypatumais, kaip numatyta AKR ir ES partnerystės susitarime, Vidaus susitarime, Užjūrio asociacijos sprendime arba Įgyvendinimo reglamente.

3 straipsnis

Laikotarpiai, datos ir laiko terminai

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, šiame reglamente nustatytiems galutiniams terminams taikomas Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (9).

4 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (10) nustatytiems reikalavimams ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 (11) nustatytiems reikalavimams.

Taikomas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 29 straipsnis dėl informacijos apie asmens duomenų perdavimą audito tikslais.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Finansiniai principai

5 straipsnis

Finansiniai principai

11-ojo EPF ištekliai įgyvendinami laikantis šių principų:

a)

vieningumo ir biudžeto tikslumo;

b)

apskaitos vieneto;

c)

universalumo;

d)

konkretumo;

e)

patikimo finansų valdymo;

f)

skaidrumo.

Finansiniai metai trunka nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Vieningumo ir biudžeto tikslumo principai

Jokios pajamos negali būti renkamos ir jokios išlaidos negali būti daromos, jei jos nėra įrašytos į EPF.

Taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 8 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

7 straipsnis

Apskaitos vieneto principas

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 19 straipsnis dėl euro naudojimo taikomas mutatis mutandis.

8 straipsnis

Universalumo principas

Nedarant poveikio šio reglamento 9 straipsniui, visos pajamos padengia visus numatytus mokėjimus.

Visos pajamos ir išlaidos įrašomos nekoreguojant jų viena kitos atžvilgiu ir nedarant poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 23 straipsniui dėl atskaitymų ir valiutos keitimo kursų tikslinimo taisyklių, kuris turi būti taikomas.

Tačiau šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos pajamos automatiškai sumažina mokėjimus pagal įsipareigojimą, iš kurio jos gautos.

Sąjunga negali imti paskolų 11-ojo EPF kontekste.

9 straipsnis

Asignuotosios pajamos

1.   Asignuotosios pajamos naudojamos konkretiems išlaidų punktams finansuoti.

2.   Asignuotąsias pajamas sudaro:

a)

valstybių narių ir trečiųjų šalių, abiem atvejais įskaitant jų viešąsias agentūras, subjektus ar fizinius asmenis, ir tarptautinių organizacijų finansiniai įnašai tam tikriems Sąjungos finansuojamiems ir Komisijos arba EIB jų vardu valdomiems išorės pagalbos projektams ar programoms pagal Įgyvendinimo reglamento 10 straipsnį;

b)

konkrečiam tikslui skirtos pajamos, pavyzdžiui, fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas;

c)

pajamos, gautos išieškojus neteisingai išmokėtas sumas;

d)

pajamos iš palūkanų už išankstinio finansavimo mokėjimus pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 8 straipsnio 4 dalį;

e)

gražinimai ir pajamos iš finansinių priemonių pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 140 straipsnio 6 dalį;

f)

pajamos, gautos iš vėliau kompensuotų mokesčių pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 23 straipsnio 3 dalies b punktą.

3.   Iš 2 dalies a ir b punktuose nurodytų asignuotųjų pajamų finansuojamos paramos teikėjo nustatytos išlaidos, su sąlyga, kad Komisija su tuo sutinka.

Iš 2 dalies e ir f punktuose nurodytų asignuotųjų pajamų finansuojamos išlaidos, panašios į tas, iš kurių jos buvo gautos.

4.   Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 184 straipsnio 3 dalis taikoma mutatis mutandis.

5.   Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms asignuotosioms pajamoms taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 22 straipsnio dėl dovanojamo turto 1 ir 2 dalys. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 22 straipsnio 2 dalies atveju, norint priimti dovanojamą turtą reikia gauti Tarybos leidimą.

6.   11-ojo EPF ištekliais, atitinkančiais asignuotąsias pajamas, automatiškai galima naudotis Komisijai gavus tas pajamas. Tačiau gautinų sumų įverčio poveikis bus tas, kad 11-ojo EPF ištekliai taps prieinami 2 dalies a punkte nurodytų asignuotųjų pajamų atveju, kai susitarimas su valstybe nare yra išreikštas eurais; mokėjimus iš tų pajamų galima vykdyti tik gavus šias pajamas.

10 straipsnis

Konkretumo principas

11-ojo EPF ištekliai skiriami konkretiems tikslams kiekvienai AKR valstybei ar UŠT ir laikantis pagrindinių bendradarbiavimo priemonių.

AKR valstybių atveju tos priemonės nustatytos Finansiniame protokole, išdėstytame AKR ir ES partnerystės susitarimo Ic priede. Išteklių skyrimas (orientacinis paskirstymas) taip pat grindžiamas Vidaus susitarimo ir Įgyvendinimo reglamento nuostatomis, atsižvelgiant į išteklius, skirtus veiklos rėmimo išlaidoms, susijusioms su programavimu ir įgyvendinimu pagal Vidaus susitarimo 6 straipsnį.

UŠT atveju šios priemonės nustatytos Užjūrio asociacijos sprendimo ketvirtoje dalyje ir jo II priede. Skiriant tokius išteklius taip pat atsižvelgiama į to priedo 3 straipsnio 3 dalyje numatytą nepaskirstytą rezervą ir išteklius, skirtus studijoms arba techninės pagalbos priemonėms pagal jo 1 straipsnio 1 dalies c punktą.

11 straipsnis

Patikimo finansų valdymo principas

1.   Taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30 straipsnio dėl ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų 1 ir 2 dalys. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 18 straipsnis netaikomas, nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies a punktui.

2.   Nustatomi konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir nurodyto laikotarpio tikslai. Šių tikslų įgyvendinimas stebimas pagal veiklos rodiklius.

3.   Siekiant pagerinti sprendimų priėmimą, visų pirma siekiant pagrįsti ir tiksliai apibrėžti valstybių narių mokėtinų įnašų pagal šio reglamento 21 straipsnį nustatymą, būtina atlikti šiuos įvertinimus:

a)

prieš pradedant naudoti 11-ojo EPF išteklius atliekamas vykdytinos operacijos ex ante įvertinimas, apimantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 18 straipsnio 1 dalyje išvardytus elementus;

b)

atliekamas operacijos ex post įvertinimas, siekiant įsitikinti, kad siektini rezultatai pateisino naudotas priemones.

4.   Šio reglamento VIII antraštinėje dalyje numatytos finansavimo rūšys ir šio reglamento 17 straipsnyje numatyti įgyvendinimo metodai pasirenkami remiantis tuo, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Dotacijų atveju apsvarstoma galimybė taikyti vienkartines išmokas, nustatyto dydžio išmokas ir vieneto įkainius.

12 straipsnis

Vidaus kontrolė

Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 32 straipsnis.

13 straipsnis

Skaidrumo principas

1.   11-asis EPF įgyvendinamas ir ataskaitos teikiamos laikantis skaidrumo principo.

2.   Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų finansinė ataskaita ir metinė kvietimų sumokėti įnašus suma pagal Vidaus susitarimo 7 straipsnį bus skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Nedarant poveikio šio reglamento 4 straipsniui, taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 35 straipsnio dėl informacijos apie paramos gavėjus ir kitos informacijos paskelbimo 2 dalies pirma pastraipa ir 3 dalis. Taikant Deleguotoji reglamento (ES) Nr. 1268/2012 21 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą terminas „vietovė“ reiškia, kai reikia, NUTS 2 lygio regiono ekvivalentą, kai paramos gavėjas yra fizinis asmuo.

4.   Pagal 11-ąjį EPF finansuojamų veiksmų bendras finansavimas gali būti lygiagretus arba jungtinis.

Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, veiksmas padalijamas į keletą aiškiai apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, bendrą finansavimą suteikiant taip, kad visais atvejais būtų galima nustatyti, koks buvo galutinis finansavimo lėšų panaudojimas.

Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, bendros veiksmo sąnaudos padalijamos tarp partnerių, kurie suteikia bendrą finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, kad nebeįmanoma nustatyti jokios pagal veiksmą įvykdytos veiklos finansavimo šaltinio. Tokiais atvejais dotacijų ir viešųjų pirkimų sutarčių ex post paskelbimas, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 35 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 3 dalyje, vykdomas laikantis įgaliotojo subjekto taisyklių, jei tokios yra.

5.   Teikiant finansinę paramą, Komisija atitinkamais atvejais imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas Sąjungos finansinės paramos matomumas. Tai apima ir priemones, kuriomis Sąjungos paramos gavėjams nustatomi matomumo reikalavimai, išskyrus deramai pagrįstus atvejus. Komisija yra atsakinga už paramos gavėjų šių reikalavimų laikymosi stebėseną.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

11-ojo EPF ištekliai ir įgyvendinimas

14 straipsnis

11-ojo EPF išteklių šaltiniai

11-ojo EPF išteklius sudaro Vidaus susitarimo 1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalyse nurodyta viršutinė riba, jo 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos lėšos ir kitos asignuotosios pajamos, nurodytos šio reglamento 9 straipsnyje.

15 straipsnis

11-ojo EPF struktūra

11-ojo EPF pajamos ir išlaidos klasifikuojamos pagal jų rūšį arba jų numatytą paskirtį.

16 straipsnis

11-ojo EPF įgyvendinimas pagal patikimo finansų valdymo principą

1.   Komisija prisiima Sąjungos pareigas, kaip apibrėžta AKR ir ES partnerystės susitarimo 57 straipsnyje ir Užjūrio asociacijos sprendime. Tuo tikslu 11-ojo EPF pajamas ir išlaidas ji vykdo laikydamasi šio reglamento šios dalies ir trečios dalies nuostatų, savo atsakomybe ir neviršydama 11-ojo EPF išteklių ribų.

2.   Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, kad 11-ojo EPF ištekliai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principą.

17 straipsnis

Biudžeto vykdymo metodai

1.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 56 ir 57 straipsniai.

2.   Laikantis šio straipsnio 3–5 dalių nuostatų, taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies IV antraštinės dalies 2 skyriuje numatytos taisyklės, susijusios su biudžeto vykdymo metodais, ir to reglamento 188 ir 193 straipsniai. Tačiau to reglamento 58 straipsnio 1 dalies b punktas ir 59 straipsnis dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis netaikomi.

3.   Įgaliotieji subjektai užtikrina suderinamumą su Sąjungos išorės politika ir gali pavesti biudžeto vykdymo užduotis kitiems subjektams tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms. Jie kasmet vykdo jiems pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį nustatytas prievoles. Audito nuomonė, į kurią į turi būti atsižvelgiama Komisijos patikinimo pareiškime, pateikiama per vieną mėnesį nuo ataskaitos ir valdymo deklaracijos pateikimo.

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodytos tarptautinės organizacijos ir Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčiuose nurodytos valstybių narių įstaigos, kurioms Komisija paveda biudžeto vykdymo užduotis, gali tas užduotis taip pat pavesti ne pelno organizacijoms, kurių veiklos ir finansiniai pajėgumai yra tinkami, tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms.

AKR valstybės ir UŠT taip pat gali pavesti biudžeto vykdymo užduotis savo departamentų padaliniams ir privatinės teisės reglamentuojamiems subjektams pagal paslaugų teikimo sutartį. Tie subjektai pasirenkami taikant atviras, skaidrias, proporcingas ir nediskriminacines procedūras, vengiant interesų konflikto. Finansavimo susitarime nustatomos paslaugų teikimo sutarties sąlygos.

4.   Kai 11-asis EPF įgyvendinamas pagal netiesioginio valdymo su AKR valstybėmis arba UŠT principą, nedarydama poveikio AKR valstybių arba UŠT, veikiančių kaip perkančiosios organizacijos, atsakomybei, Komisija:

a)

prireikus iš paramos gavėjų susigrąžina mokėtinas sumas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 80 straipsnį, be kita ko, sprendimu, kurio vykdymas užtikrinamas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta SESV 299 straipsnyje;

b)

gali, kai to reikalauja aplinkybės, nustatyti administracines ir (arba) finansines nuobaudas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tos kurios nustatytos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 109 straipsnyje.

Į finansavimo susitarimą įtraukiamos nuostatos dėl Komisijos ir AKR valstybės arba UŠT bendradarbiavimo šiuo tikslu.

5.   Sąjungos finansinė parama gali būti teikiama skiriant įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pavyzdžiui, EIB, valstybių narių arba šalių ir regionų partnerių, arba tarptautinių organizacijų įsteigtus arba valdomus tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, kuriais siekiama pritraukti bendro finansavimo lėšų iš kelių paramos teikėjų, arba į vieno ar kelių paramos teikėjų bendrai įgyvendinamiems projektams įsteigtus fondus.

Prireikus skatinama Sąjungos finansų įstaigų abipusė prieiga prie kitų organizacijų sukurtų finansinių priemonių.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Finansų pareigūnai

18 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl finansų pareigūnų ir jų atsakomybės

1.   Komisija suteikia kiekvienam finansų pareigūnui jo pareigoms atlikti reikalingus išteklius ir pateikia veiklos taisykles, kuriose išsamiai apibūdinamos jo užduotys, teisės ir pareigos.

2.   Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 64 straipsnis dėl pareigų atskyrimo.

3.   Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies IV antraštinės dalies IV skyrius dėl finansų pareigūnų atsakomybės taikomas mutatis mutandis.

19 straipsnis

Leidimus suteikiantis pareigūnas

1.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 65, 66 ir 67 straipsniai dėl atitinkamai leidimus suteikiančio pareigūno, jo įgaliojimų ir pareigų ir Sąjungos delegacijų vadovų įgaliojimų ir pareigų.

Į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 66 straipsnio 9 dalyje nurodytą metinę veiklos ataskaitą įtraukiamos lentelės (kaip priedas), kuriose nurodoma bendra įsipareigojimų, asignuotų lėšų ir atliktų mokėjimų tam tikrais finansiniais metais suma pagal asignavimą, šalį, teritoriją, regioną ar subregioną ir suvestinės sumos nuo atitinkamo EPF atidarymo.

2.   Tais atvejais, kai atsakingas leidimus suteikiantis Komisijos pareigūnas sužino apie problemas, iškilusias vykdant su 11-ojo EPF išteklių valdymu susijusias procedūras, jis kartu su paskirtuoju leidimus suteikiančiu nacionaliniu, regioniniu, AKR vidaus arba teritoriniu pareigūnu susisiekia su visais reikiamais asmenimis, kad padėtis būtų ištaisyta, ir imasi visų būtinų priemonių. Kai leidimus suteikiantis nacionalinis, regioninis, AKR vidaus arba teritorinis pareigūnas nevykdo arba nepajėgia vykdyti pagal AKR ir ES partnerystės susitarimą arba Užjūrio asociacijos sprendimą jam patikėtų pareigų, atsakingas leidimus suteikiantis Komisijos pareigūnas gali laikinai užimti jo vietą ir veikti jo vardu ir jo naudai. Tokiu atveju Komisija gali gauti finansinę kompensaciją už papildomą administracinio darbo krūvį, susidariusį dėl atitinkamai AKR valstybei arba UŠT skirtų išteklių.

20 straipsnis

Apskaitos pareigūnas

1.   11-ojo EPF apskaitos pareigūnas yra Komisijos apskaitos pareigūnas.

2.   Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 68 straipsnis, išskyrus jo 1 dalies antrą pastraipą, ir 69 straipsnis dėl atitinkamai apskaitos pareigūno įgaliojimų bei pareigų ir dėl įgaliojimų, kuriuos gali perduoti apskaitos pareigūnas. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 54 straipsnis, 57 straipsnio 3 dalis, 58 straipsnio 5 dalies antra pastraipa ir 58 straipsnio 6 dalis netaikomi.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Pajamų operacijos

21 straipsnis

Metinis įnašas ir jo dalys

1.   Pagal Vidaus susitarimo 7 straipsnį metinės įnašų sumos n + 2 metams viršutinė riba ir metinė įnašo suma n + 1 metams, taip pat jo mokėjimas trimis dalimis, nustatomi šio straipsnio 2–7 dalyse nurodyta tvarka.

Įnašų dalys, kurias turi sumokėti kiekviena valstybė narė, nustatomos taip, kad jos būtų proporcingos tos valstybės narės įnašams į 11-ąjį EPF, nustatytiems Vidaus susitarimo 1 straipsnio 2 dalyje.

2.   Komisija iki n metų spalio 15 d. pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma:

a)

metinės įnašo sumos n + 2 metams viršutinė riba,

b)

metinė įnašo suma n + 1 metams,

c)

pirmosios įnašo dalies suma n + 1 metams,

d)

preliminari neprivaloma tikėtinų metinių įnašų sumų n + 3 ir n + 4 metams prognozė, grindžiama statistiniu požiūriu.

Sprendimą dėl to pasiūlymo Taryba priima iki n metų lapkričio 15 d.

Valstybės narės sumoka pirmąją įnašo dalį n + 1 metams ne vėliau kaip n + 1 metų sausio 21 d.

3.   Komisija iki n + 1 metų birželio 15 d. pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma:

a)

antrosios įnašo dalies suma n + 1 metams;

b)

metinė įnašo suma n + 1 metams, patikslinta atsižvelgiant į faktinius poreikius, tais atvejais, jeigu, kaip nustatyta Vidaus susitarimo 7 straipsnio 3 dalyje, metinė suma skirtųsi nuo faktinių poreikių.

Sprendimą dėl šio pasiūlymo Taryba priima ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai Komisija pateikė pasiūlymą.

Valstybės narės sumoka antrąją įnašo dalį ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai buvo priimtas Tarybos sprendimas.

4.   Atsižvelgdama į EIB prognozes dėl investicinės priemonės valdymo ir naudojimo, įskaitant tas palūkanų normų subsidijas, kurias įgyvendina EIB, Komisija iki n + 1 metų birželio 15 d. parengia ir perduoda Tarybai ataskaitą su informacija apie įsipareigojimus, mokėjimus ir metinę kvietimų sumokėti įnašus, sumokėtų n metais ir mokėtinų n + 1 ir n + 2 metais, sumą. Komisija nurodo metines įnašų sumas pagal valstybes nares ir sumą, kurią vis dar turi sumokėti EPF, atskirdama EIB ir Komisijos dalis. n + 1 ir n + 2 metų sumos grindžiamos gebėjimu realiai skirti siūlomo dydžio išteklius, kartu stengiantis išvengti didelių svyravimų tarp skirtingų metų ir išvengti didelio metų pabaigos likučio.

5.   Komisija iki n + 1 metų spalio 10 d. pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma:

a)

trečiosios įnašo dalies n + 1 metams suma;

b)

metinė įnašo suma n + 1 metams, patikslinta atsižvelgiant į faktinius poreikius, tais atvejais, jeigu, kaip nustatyta Vidaus susitarimo 7 straipsnio 3 dalyje, metinė suma skirtųsi nuo faktinių poreikių.

Sprendimą dėl šio pasiūlymo Taryba priima ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai Komisija pateikė pasiūlymą.

Valstybės narės sumoka trečiąją įnašo dalį ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo tos dienos, kai buvo priimtas Tarybos sprendimas.

6.   Tam tikrais metais mokamų dalių suma neviršija metinės įnašo sumos, nustatytos tiems metams. Metinė įnašo suma neviršija viršutinės ribos, nustatytos tiems metams. Viršutinės ribos nedidinamos, išskyrus pagal Vidaus susitarimo 7 straipsnio 4 dalį. Galimas viršutinės ribos padidinimas įtraukiamas į pasiūlymus, nurodytus šio straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse.

7.   Nurodant metinės įnašo sumos, kurią n + 2 metams turi sumokėti kiekviena valstybė narė, viršutinę ribą, metinę įnašo sumą n + 1 metams ir įnašų dalis, nurodoma:

a)

Komisijos valdomo finansavimo suma; ir

b)

EIB valdomo finansavimo suma, įskaitant jo valdomas palūkanų normų subsidijas.

22 straipsnis

Įnašų dalių mokėjimai

1.   Kvietimuose sumokėti įnašus pirmiausia paeiliui panaudojamos sumos, nustatytos ankstesniems Europos plėtros fondams.

2.   Valstybių narių įnašai išreiškiami eurais ir mokami eurais.

3.   21 straipsnio 7 dalies a punkte nurodytą įnašą kiekviena valstybė narė kredituoja į specialiąją sąskaitą, pavadintą „Europos Komisija — Europos plėtros fondas“, kuri yra atidaryta atitinkamos valstybės narės centriniame banke arba jos paskirtoje finansų įstaigoje. Tokių įnašų suma lieka tose specialiosiose sąskaitose iki tol, kol turi būti atlikti mokėjimai. Komisija siekia lėšas iš specialiųjų sąskaitų išimti taip, kad šiose sąskaitose būtų išlaikytas lėšų pasiskirstymas, atitinkantis įnašų raktą pagal Vidaus susitarimo 1 straipsnio 2 dalies a punktą.

Kiekviena valstybė narė šio reglamento 21 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytą įnašą kredituoja vadovaudamasi 53 straipsnio 1 dalimi.

23 straipsnis

Palūkanos už nesumokėtas įnašo sumas

1.   Pasibaigus 21 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytiems laiko terminams atitinkama valstybė narė privalo sumokėti palūkanas, laikydamasi šių sąlygų:

a)

taikoma palūkanų norma yra ta, kurią Europos Centrinis Bankas taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir kuri paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, galiojusi to mėnesio, kurį pasibaigia laiko terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją dviem procentiniais punktais. Ši palūkanų norma didinama ketvirčiu procentinio punkto už kiekvieną uždelstą mėnesį;

b)

palūkanos mokamos už laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo kalendorinės dienos, einančios po dienos, kurią baigėsi mokėjimui skirtas laikas, iki mokėjimo dienos.

2.   Šio reglamento 21 straipsnio 7 dalies a punkte nurodyto įnašo atveju palūkanos kredituojamos į vieną iš Vidaus susitarimo 1 straipsnio 6 dalyje numatytų sąskaitų.

Šio reglamento 21 straipsnio 7 dalies b punkte nurodyto įnašo atveju palūkanos kredituojamos investicinei priemonei, vadovaujantis šio reglamento 53 straipsnio 1 dalimi.

24 straipsnis

Kvietimas sumokėti nesumokėtus įnašus

Pasibaigus AKR ir ES partnerystės susitarimo Ic priede pateikto finansinio protokolo galiojimo terminui, Komisija ir EIB, laikydamiesi šiame reglamente nustatytų sąlygų, prireikus pareikalauja tos įnašų dalies, kurią valstybės narės ir toliau privalo sumokėti pagal šio reglamento 21 straipsnį.

25 straipsnis

Kitos pajamų operacijos

1.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 77–79 straipsniai, 80 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 81 ir 82 straipsniai dėl gautinų sumų apskaičiavimo, gautinų sumų nustatymo, leidimo išieškoti sumas ir susigrąžinimo taisyklių, senaties termino ir Sąjungos teisių į grąžintinas sumas nacionalinio traktavimo. Susigrąžinimas gali būti vykdomas taikant Komisijos sprendimą, kurio vykdymas užtikrinamas pagal SESV 299 straipsnį.

2.   Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 77 straipsnio 3 dalyje ir 78 straipsnio 2 dalyje pateikta nuoroda į nuosavus išteklius suprantama kaip nuoroda į valstybių narių įnašus, apibrėžtus šio reglamento 21 straipsnyje.

3.   Eurais nustatytoms išieškomoms sumoms taikoma Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 83 straipsnio 2 dalis. Ji taikoma ir išieškomoms sumoms vietos valiuta, tačiau valiutos keitimo kursas yra valiutą išleidžiančios šalies centrinio banko kursas, galiojantis mėnesio, kurį parengtas vykdomasis raštas sumoms išieškoti, pirmą kalendorinę dieną.

4.   Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 84 straipsnio 3 dalies atveju, 11-ajam EPF nustatomas atskiras teisių į grąžintinas sumas sąrašas; jis pridedamas prie šio reglamento 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos.

5.   Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 85 ir 90 straipsniai netaikomi.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

Išlaidų operacijos

26 straipsnis

Finansavimo sprendimai

Prieš nustatant išlaidų paskirtį Komisija priima finansavimo sprendimą.

Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 84 straipsnis, išskyrus jo 2 dalį.

27 straipsnis

Įsipareigojimams taikomos taisyklės

1.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 85 straipsnio, išskyrus jo 3 dalies c punktą, 86, 87, 185 straipsnių ir 189 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatos dėl įsipareigojimų ir išorės veiksmų vykdymo. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 95 straipsnio 2 dalis, 97 straipsnio 1 dalies a ir e punktai ir 98 straipsnis netaikomi.

2.   Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 189 straipsnio 2 dalies taikymo atveju laikotarpis, per kurį turi būti sudarytos atskiros sutartys ir susitarimai dėl dotacijų, pagal kuriuos vykdomi veiksmai, gali būti ilgesnis nei treji metai nuo finansavimo susitarimo sudarymo datos tuo atveju, kai AKR valstybės ir UŠT paveda biudžeto vykdymo užduotis pagal šio reglamento 17 straipsnio 3 dalį.

3.   Kai 11-ojo EPF ištekliai yra įgyvendinami vykdant netiesioginį valdymą su AKR valstybėmis ar UŠT, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, pagrindimą pripažinęs tinkamu, gali pratęsti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 86 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nurodytą dvejų metų terminą ir to reglamento 189 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą trejų metų terminą.

4.   Pasibaigus šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems pratęstiems terminams arba Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 86 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje ir 189 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytiems terminams, nepanaudoti likučiai, kai taikytina, panaikinami.

5.   Kai priemonės yra patvirtinamos pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 ir 97 straipsnius, pratęsti terminai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 86 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje ir 189 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, gali būti sustabdomi.

6.   Taikant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 87 straipsnio 1 dalies c punktą ir 2 dalies b punktą, atitiktis ir tvarkingumas įvertinami pagal atitinkamas nuostatas, visų pirma, Sutartis, AKR ir ES partnerystės susitarimą, Užjūrio asociacijos sprendimą, Vidaus susitarimą, šį reglamentą ir visus aktus, priimtus įgyvendinant šias nuostatas.

7.   Kiekviename teisiniame įsipareigojime aiškiai numatoma, kad Komisija ir Audito Rūmai turi teisę atlikti patikrinimą ir auditą, o Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), remdamasi dokumentais arba atlikdama patikrinimą vietoje, turi teisę tirti visų paramos gavėjų, rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę 11-ojo EPF lėšų, veiklą.

28 straipsnis

Išlaidų patvirtinimas, leidimas išlaidoms ir išlaidų apmokėjimas

Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 88, 89 straipsniai, 90 straipsnis, išskyrus jo 4 dalies antrą pastraipą, 91 straipsnis ir 184 straipsnio 4 dalis.

29 straipsnis

Mokėjimo terminai

1.   Laikantis 2 dalies, Komisijos atliekamiems mokėjimams taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 92 straipsnis.

2.   Kai 11-ojo EPF ištekliai įgyvendinami vykdant netiesioginį valdymą su AKR valstybėmis ar UŠT ir Komisija vykdo mokėjimus jų vardu, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 92 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas terminas taikomas visiems jo a punkte nenurodytiems mokėjimams. Finansavimo susitarime pateikiamos reikiamos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perkančioji organizacija laiku bendradarbiautų.

3.   Reikalavimai atlikti pavėluotus mokėjimus, už kuriuos yra atsakinga Komisija, įskaitomi į Vidaus susitarimo 1 straipsnio 6 dalyje numatytą sąskaitą arba sąskaitas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

Įvairios įgyvendinimo nuostatos

30 straipsnis

Vidaus auditorius

11-jo EPF vidaus auditorius yra Komisijos vidaus auditorius. Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 99 ir 100 straipsniai.

31 straipsnis

IT sistemos, elektroninis perdavimas ir e. valdžia

11-ajam EPF mutatis mutandis taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 93, 94 ir 95 straipsniai dėl operacijų ir dokumentų elektroninio valdymo.

32 straipsnis

Geras administravimas ir teisių gynimo priemonės

Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 96 ir 97 straipsniai.

33 straipsnis

Draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinės duomenų bazės naudojimas

Įgyvendinant 11-ąjį EPF, naudojama pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 108 straipsnio 1 dalį sukurta draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinė duomenų bazė, kurioje laikomi duomenys apie kandidatus, konkurso dalyvius, paraiškų teikėjus ir paramos gavėjus, kurie yra patekę į vieną iš situacijų, nurodytų to reglamento 106 straipsnyje, 109 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte ir 109 straipsnio 2 dalies a punkte.

Mutatis mutandis taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 108 straipsnio 2 ir 5 dalys ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 142 ir 144 straipsniai dėl draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinės duomenų bazės naudojimo ir prieigos prie jos.

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 108 straipsnio 2 dalies atveju Sąjungos finansiniai interesai apima 11-ojo EPF įgyvendinimą.

34 straipsnis

Administraciniai susitarimai su Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisijos tarnybos gali susitarti dėl išsamios tvarkos, kad Sąjungos delegacijoms būtų lengviau įgyvendinti išteklius, pagal Vidaus susitarimo 6 straipsnį numatytus veiklos rėmimo išlaidoms, susijusioms su 11-uoju EPF.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

Finansavimo rūšys

35 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl finansavimo rūšių

1.   Siekiant teikti finansinę paramą pagal šią antraštinę dalį, Sąjungos, AKR valstybių ir UŠT bendradarbiavimas gali būti vykdomas, inter alia, tokia forma:

a)

trišaliais susitarimais, pagal kuriuos Sąjunga su bet kuria trečiąja šalimi derina savo paramą AKR valstybei, UŠT ar regionui;

b)

administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, pagal porinius valstybės narės ar atokiausio regiono ir AKR valstybės ar UŠT arba jų regiono viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų arba privačiosios teisės reglamentuojamų subjektų, kuriems pavestos užduotys teikti viešąsias paslaugas, projektus, taip pat bendradarbiavimo priemonėmis, kurioms pasitelkiami valstybių narių ir jų regioninių ir vietos valdžios institucijų paskirti viešojo sektoriaus ekspertai;

c)

įgyvendinant ekspertų lygio priemones tiksliniam gebėjimų stiprinimui AKR valstybėje, UŠT arba jų regione ir jiems teikiant trumpalaikę techninę pagalbą ir konsultacijas, taip pat teikiant paramą tvariems žinių ir kompetencijos centrams valdymo ir reformų viešajame sektoriuje srityje;

d)

įnašais prisidedant prie viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės steigimo ir administravimo sąnaudų;

e)

sektorių politikos paramos programomis, kuriomis Sąjunga teikia paramą AKR valstybės ar UŠT sektoriaus programai; ar

f)

palūkanų normų subsidijomis pagal 37 straipsnį.

2.   Be 36–42 straipsniuose numatytų finansavimo rūšių, finansinė parama taip pat gali būti teikiama tokia forma:

a)

sumažinant skolą pagal tarptautiniu lygiu sutartas skolos mažinimo programas;

b)

išimtiniais atvejais, kaip sektorinės ir bendrosios importo programos, kurios gali būti:

sektorinės importo natūra programos,

sektorinės importo programos teikiant paramą užsienio valiuta atitinkamo sektoriaus importui finansuoti arba

bendrosios importo programos teikiant paramą užsienio valiuta plataus spektro produktų bendram importui finansuoti.

3.   Finansinė parama taip pat gali būti teikiama skiriant įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pavyzdžiui, EIB, valstybių narių, AKR valstybių ar UŠT ir regionų arba tarptautinių organizacijų įsteigtus arba valdomus tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, kuriais siekiama pritraukti bendro finansavimo lėšų iš kelių paramos teikėjų, arba į vieno ar kelių paramos teikėjų bendrai įgyvendinamiems projektams įsteigtus fondus.

Prireikus skatinama Sąjungos finansų įstaigų abipusė prieiga prie kitų organizacijų sukurtų finansinių priemonių.

4.   Teikdama paramą pereinamuoju laikotarpiu ir remdama reformas AKR valstybėse ir UŠT, Sąjunga remiasi ir keičiasi valstybių narių patirtimi ir įgyta patirtimi.

36 straipsnis

Viešieji pirkimai

1.   Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 101 straipsnis, kuriame apibrėžtos viešųjų pirkimų sutartys.

2.   Šiame reglamente perkančiosios organizacijos yra šios:

a)

Komisija, veikianti vienos arba kelių AKR valstybių arba UŠT vardu ir jų sąskaita;

b)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 185 straipsnyje nurodyti subjektai ir asmenys, kuriems pavedamos atitinkamos biudžeto vykdymo užduotys.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų perkančiųjų organizacijų arba jų vardu skiriamoms viešųjų pirkimų sutartims taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies V antraštinės dalies 1 skyriaus ir antros dalies IV antraštinės dalies 3 skyriaus nuostatos, išskyrus:

a)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 103 straipsnį, 104 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 111 straipsnį;

b)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 127 straipsnio 3 ir 4 dalis, 128 straipsnį, 134–137 straipsnius, 139 straipsnio 3–6 dalis, 148 straipsnio 4 dalį, 151 straipsnio 2 dalį, 160 straipsnį, 164 straipsnį, 260 straipsnio antrą sakinį ir 262 straipsnį.

Pastatų pirkimo arba nuomos sutartims taikoma Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 124 straipsnio 2 dalis.

Šios dalies pirma pastraipa šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms perkančiosioms organizacijoms netaikoma, jei, atlikus Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 61 straipsnyje nurodytus patikrinimus, Komisija joms leido taikyti jų nustatytas viešųjų pirkimų procedūras.

4.   Viešųjų pirkimų sutartims, kurias Komisija skiria savo sąskaita, taip pat įgyvendinimo veiksmams, susijusiems su parama krizių valdymo atvejais ir civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijomis, taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies V antraštinės dalies nuostatos.

5.   Jei 3 dalyje nurodytų procedūrų nesilaikoma, laikoma, kad su konkrečiomis operacijomis susijusios išlaidos neatitinka finansavimo 11-ojo EPF lėšomis reikalavimų.

6.   3 dalyje nurodytos viešųjų pirkimų procedūros nustatomos finansavimo susitarime.

7.   Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 263 straipsnio 1 dalies a punkto atveju:

a)   išankstinis informacinis skelbimas– skelbimas, kuriame perkančiosios organizacijos viešai paskelbia per finansinių metų laikotarpį ketinamų skirti sutarčių ir preliminariųjų sutarčių bendrą sąmatinę vertę ir objektą, išskyrus sutartis pagal derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą;

b)   skelbimas apie pirkimą– priemonė perkančiosioms organizacijoms paskelbti apie savo ketinimą pradėti sutarties arba preliminariosios sutarties skyrimo procedūrą arba taikyti dinaminę pirkimo sistemą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 131 straipsnį;

c)   skelbimas apie sutarties skyrimą– skelbimas, kuriame nurodomas sutarčių, preliminariųjų sutarčių arba pagal dinaminę pirkimo sistemą sudaromų sutarčių skyrimo procedūros rezultatas.

37 straipsnis

Dotacijos

1.   Laikantis šio straipsnio 2 ir 3 dalių, taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies VI antraštinė dalis ir 192 straipsnis.

2.   Dotacijos yra dovanojimo būdu skiriami tiesioginiai finansiniai įnašai iš 11-ojo EPF, skirti finansuoti:

a)

veiksmus, kuriais siekiama padėti pasiekti AKR ir ES partnerystės susitarimo ar Užjūrio asociacijos sprendimo arba programos ar projekto, priimto pagal tą susitarimą ar sprendimą, tikslą; arba

b)

įstaigos, kuri siekia a punkte nurodyto tikslo, veikimą.

Dotacija, kaip numatyta a punkte, gali būti skiriama Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms.

3.   Dirbdama kartu su AKR valstybių ir UŠT suinteresuotaisiais subjektais, Komisija, nustatydama finansavimo sąlygas, paramos rūšį, sutarčių skyrimo sąlygas ir dotacijų valdymo administracines nuostatas, atsižvelgia į AKR valstybių ir UŠT ypatumus, įskaitant jų poreikius ir aplinkybes, siekiant aprėpti kuo įvairesnius AKR valstybių ir UŠT suinteresuotuosius subjektus bei kuo geriau reaguoti į jų poreikius ir siekiant kuo veiksmingiau įvykdyti AKR ir ES partnerystės susitarimo ar Užjūrio asociacijos sprendimo tikslus. Skatinamos specialios priemonės, pavyzdžiui, partnerystės susitarimai, finansinė parama trečiosioms šalims, tiesioginis sutarčių skyrimas ar konkursai ribojant atrankos sąlygas, ar vienkartinės išmokos.

4.   Šiame reglamente dotacijomis nelaikoma:

a)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 121 straipsnio 2 dalies b–f, h ir i punktuose nurodytos priemonės;

b)

šio reglamento 35 straipsnio 2 dalyje nurodyta finansinė parama.

5.   Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 175 ir 177 straipsniai netaikomi.

38 straipsnis

Apdovanojimai

Taikoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies VII antraštinė dalis, išskyrus jos 138 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

39 straipsnis

Parama biudžetui

Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 186 straipsnis.

Sąjungos bendra ir sektorinė parama biudžetui yra grindžiama tarpusavio atskaitomybe ir bendrais įsipareigojimais ginti visuotines vertybes, ja siekiama stiprinti Sąjungos ir AKR valstybių ar UŠT sutartines partnerystes, kad būtų propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė, remiamas tvarus ir įtraukus ekonomikos augimas ir panaikintas skurdas.

Visi sprendimai dėl paramos biudžetui suteikimo grindžiami Sąjungos sutarta paramos biudžetui politika, aiškiu tinkamumo kriterijų rinkiniu ir atidžiu rizikos bei naudos įvertinimu.

Vienas iš pagrindinių tokį sprendimą lemiančių veiksnių yra AKR valstybių ir UŠT įsipareigojimo, veiklą praeityje apibūdinančių faktų visumos ir pažangos demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse įvertinimas. Parama biudžetui diferencijuojama siekiant geriau reaguoti į AKR valstybių ir UŠT politines, ekonomines ir socialines sąlygas, atsižvelgiant į pažeidžiamumo situacijas.

Teikdama paramą biudžetui, Komisija aiškiai apibrėžia ir stebi jos sąlygas, taip pat remia parlamentinės kontrolės ir audito gebėjimų plėtojimą, didina skaidrumą ir gerina galimybę visuomenei susipažinti su informacija.

Paramos biudžetui išmokėjimas priklauso nuo to, ar daroma reikiama pažanga siekiant su AKR valstybėmis ir UŠT sutartų tikslų.

Teikiant paramą biudžetui UŠT, atsižvelgiama į jų institucines sąsajas su atitinkama valstybe nare.

40 straipsnis

Finansinės priemonės

Finansinės priemonės gali būti nustatytos 26 straipsnyje nurodytame finansavimo sprendime. Jas inicijuoja, kai yra tokia galimybė, EIB, daugiašalė Europos finansų įstaiga, pavyzdžiui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, arba dvišalė Europos finansų įstaiga, pavyzdžiui, dvišaliai plėtros bankai, galbūt kartu sutelkiant papildomas dotacijas iš kitų šaltinių.

Komisija gali įgyvendinti finansines priemones tiesioginio valdymo būdu arba netiesioginio valdymo būdu, pavesdama biudžeto vykdymo užduotis subjektams pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii, iii, v ir vi papunkčius. Tie subjektai turi atitikti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 reikalavimus ir laikytis Sąjungos tikslų, standartų ir politikos, taip pat geriausios praktikos Sąjungos lėšų panaudojimo ir ataskaitų apie Sąjungos lėšas teikimo srityje.

Laikoma, kad Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus atitinkantys subjektai atitinka to reglamento 139 straipsnyje nurodytus atrankos kriterijus. Taikoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies VIII antraštinė dalis, išskyrus jos 139 straipsnio 1 dalį, 4 dalies pirmą pastraipą ir 5 dalį.

Finansinės priemonės gali būti suskirstytos į priemones įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo tikslais.

41 straipsnis

Ekspertai

Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 204 straipsnio antra pastraipa ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 287 straipsnis dėl apmokamų išorės ekspertų.

42 straipsnis

Sąjungos patikos fondai

1.   Laikantis šio straipsnio 2 dalies, taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 187 straipsnis.

2.   Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 187 straipsnio 8 dalies atveju kompetentingas komitetas – tai Vidaus susitarimo 8 straipsnyje nurodytas komitetas.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

Ataskaitų pateikimas ir apskaita

43 straipsnis

11-ojo EPF ataskaitos

1.   11-jo EPF ataskaitas, kuriose apibūdinama jo finansinė padėtis atitinkamų metų gruodžio 31 d., sudaro:

a)

finansinės ataskaitos;

b)

finansinio įvykdymo ataskaita.

Prie finansinių ataskaitų pridedama pagal 57 straipsnį EIB teikiama informacija.

2.   Iki kitų metų kovo 31 d. apskaitos pareigūnas nusiunčia Audito Rūmams preliminarias ataskaitas.

3.   Iki kitų metų birželio 15 d. Audito Rūmai pareiškia savo pastabas apie preliminarias ataskaitas dėl tos 11-ojo EPF lėšų dalies, už kurios finansinį valdymą yra atsakinga Komisija, kad Komisija galėtų padaryti galutinėms ataskaitoms parengti reikalingus koregavimus.

4.   Komisija patvirtina galutines ataskaitas ir nusiunčia jas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams ne vėliau kaip kitų metų liepos 31 d.

5.   Taikoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 148 straipsnio 3 dalies antra pastraipa.

6.   Galutinės ataskaitos kartu su Audito Rūmų patikinimo pareiškimu pagal 49 straipsnį paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki kitų metų lapkričio 15 d.

7.   Preliminarios ir galutinės ataskaitos gali būti siunčiamos pagal 2 ir 4 dalis elektroniniu būdu.

44 straipsnis

Finansinės ataskaitos ir finansinio įvykdymo ataskaita

1.   Taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 145 straipsnis.

2.   Finansinio įvykdymo ataskaitą rengia atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas; ataskaita iki kovo 15 d. perduodama apskaitos pareigūnui, kad ji būtų įtraukta į 11-ojo EPF ataskaitas. Joje pateikiamas tikras ir teisingas 11-ojo EPF išteklių pajamų ir išlaidų operacijų vaizdas. Ataskaita pateikiama milijonais eurų ir ją sudaro:

a)

finansinės veiklos rezultatų ataskaita, kurioje nurodytos visos per metus atliktos finansinės pajamų ir išlaidų operacijos;

b)

finansinės veiklos rezultatų ataskaitos priedas, kuris papildo toje ataskaitoje nurodytą informaciją ir kuriame pateikiamos su ja susijusios pastabos.

3.   Finansinės veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama:

a)

lentelė, kurioje aprašomi asignavimų pokyčiai per ankstesnius finansinius metus;

b)

lentelė, kurioje pagal asignavimus nurodoma bendra įsipareigojimų, asignuotų lėšų ir atliktų mokėjimų tam tikrais finansiniais metais suma bei suvestinės sumos nuo 11-ojo EPF atidarymo.

45 straipsnis

Komisijos ir EIB vykdoma stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.   Komisija ir EIB pagal savo atitinkamą kompetenciją stebi, kaip AKR valstybės, UŠT ar kiti paramos gavėjai naudoja 11-ojo EPF paramą, ir stebi, kaip įgyvendinami 11-ojo EPF lėšomis finansuojami projektai, ypatingą dėmesį skirdami tikslams, nurodytiems AKR ir ES partnerystės susitarimo 55 bei 56 straipsniuose ir atitinkamose Užjūrio asociacijos sprendimo nuostatose.

2.   EIB, laikydamasis investicinės priemonės veiklos gairėse nustatytų procedūrų, Komisijai reguliariai teikia informaciją apie projektų, finansuojamų Komisijos administruojamomis 11-ojo EPF lėšomis, įgyvendinimą.

3.   Komisija ir EIB pateikia valstybėms narėms informaciją apie praktinį 11-ojo EPF lėšų įgyvendinimą, kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento 18 straipsnyje. Komisija tą informaciją siunčia Audito Rūmams pagal Vidaus susitarimo 11 straipsnio 6 dalį.

46 straipsnis

Apskaita

Komisijos valdomiems 11-ojo EPF ištekliams taikomos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 143 straipsnio 1 dalyje nurodytos apskaitos taisyklės. Tos taisyklės 11-ajam EPF taikomos kartu atsižvelgiant į specifinį jo veiklos pobūdį.

Šio reglamento 44 straipsnyje nurodytoms finansinėms ataskaitoms taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 144 straipsnyje nustatyti apskaitos principai.

Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 151, 153, 154 ir 155 straipsniai.

Apskaitos pareigūnas parengia ir, pasikonsultavęs su atsakingu leidimus suteikiančiu pareigūnu, patvirtina 11-ojo EPF operacijoms taikytiną sąskaitų planą.

47 straipsnis

Biudžeto apskaita

1.   Biudžeto sąskaitose pateikiami išsamūs duomenys apie 11-ojo EPF išteklių finansinį įgyvendinimą.

2.   Biudžeto sąskaitose nurodomi visi:

a)

asignavimai ir juos atitinkantys 11-ojo EPF ištekliai;

b)

finansiniai įsipareigojimai;

c)

mokėjimai ir

d)

ir visos nustatytos skolos bei jų surinkimo operacijos finansiniais metais, nekoreguojant jų viena kitos atžvilgiu.

3.   Kai įsipareigojimai, mokėjimai ir skolos yra išreiškiamos nacionaline valiuta, apskaitos sistemoje, prireikus, turi būti sudaroma galimybė jų įrašus daryti ir nacionaline valiuta, ir eurais.

4.   Bendrųjų finansinių įsipareigojimų įrašai daromi eurais, nurodant Komisijos priimtuose finansavimo sprendimuose nustatytą vertę. Atskirų finansinių įsipareigojimų įrašai daromi eurais teisiniams įsipareigojimams ekvivalentiška verte. Ta vertė prireikus apima:

a)

atidėjinį, skirtą pateikus patvirtinamuosius dokumentus grąžintinoms išlaidoms apmokėti;

b)

atidėjinį, skirtas kainų peržiūrėjimui, kiekio padidinimui ir nenumatytiems atvejams, kaip apibrėžta sutartyse, finansuojamose 11-ojo EPF lėšomis;

c)

finansinį atidėjinį valiutų kurso svyravimams.

5.   Visi apskaitos įrašai, susiję su įsipareigojimo įvykdymu, saugomi penkerius metus nuo tos dienos, kurią buvo priimtas 50 straipsnyje nurodytas sprendimas dėl 11-ojo EPF išteklių finansinio įgyvendinimo patvirtinimo tais finansiniais metais, kuriais įsipareigojimas buvo baigtas vykdyti apskaitos tikslais.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

Išorės auditas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas

48 straipsnis

Išorės auditas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

1.   Operacijų, finansuojamų iš 11-ojo EPF išteklių, valdomų Komisijos pagal 16 straipsnį, atžvilgiu Audito Rūmai naudojasi savo įgaliojimais pagal šį straipsnį ir 49 straipsnį.

2.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 159, 160 straipsniai, 161 straipsnis, išskyrus jo 6 dalį, 162 straipsnis, išskyrus jo 3 dalies pirmą sakinį ir 5 dalį, ir 163 straipsnis.

3.   Taikant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 159 straipsnio 1 dalį, Audito Rūmai atsižvelgia į Sutartis, AKR ir ES partnerystės susitarimą, Užjūrio asociacijos sprendimą, Vidaus susitarimą, šį reglamentą ir visus kitus pagal minėtus dokumentus priimtus aktus.

4.   Taikant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 162 straipsnio 1 dalį, pirmame sakinyje nustatyta data yra birželio 15 d.

5.   Audito Rūmams turi būti pranešta apie vidaus taisykles, nurodytas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 56 straipsnio 1 dalyje, įskaitant leidimus suteikiančių pareigūnų paskyrimą, taip pat apie Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 69 straipsnyje nurodytą įgaliojimų perdavimo dokumentą.

6.   AKR valstybių ir UŠT nacionalinės audito institucijos skatinamos Audito Rūmų raginimu bendradarbiauti su Audito Rūmais.

7.   Vienos iš kitų Sąjungos institucijų prašymu Audito Rūmai gali paskelbti savo nuomones su 11-uoju EPF susijusiais klausimais.

49 straipsnis

Patikinimo pareiškimas

Kartu su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 162 straipsnyje nurodyta metine ataskaita Audito Rūmai pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patikinimo pareiškimą apie sąskaitų patikimumą ir sandorių, kuriais jos pagrįstos, teisėtumą bei tvarkingumą; patikimumo pareiškimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

50 straipsnis

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas

1.   Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima 43 straipsnyje nurodytas ataskaitas, išskyrus tą jų dalį, kurią pateikia EIB pagal 57 straipsnį, ir priimamas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 164 straipsnį ir 165 straipsnio 2 ir 3 dalis. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 164 straipsnio 1 dalyje nurodytas biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas 11-ojo EPF išteklių, kuriuos Komisija valdo pagal šio reglamento 16 straipsnio 1 dalį, atžvilgiu už n metus.

2.   Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Taikomi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 166 ir 167 straipsniai.

ANTRA DALIS

INVESTICINĖ PRIEMONĖ

51 straipsnis

Europos investicijų banko vaidmuo

Sąjungos vardu pagal šio reglamento antrą dalį EIB valdo investicinę priemonę ir pagal ją vykdo operacijas, įskaitant palūkanų normų subsidijas ir techninę pagalbą.

Be to, EIB vykdo kitų operacijų, vykdomų finansuojant jas iš jo nuosavų išteklių pagal Vidaus susitarimo 4 straipsnį, finansinį įgyvendinimą, kai taikoma, kartu su palūkanų normų subsidijomis iš 11-ojo EPF išteklių.

Šio reglamento antros dalies įgyvendinimas nesukuria jokių prievolių ar atsakomybės Komisijai.

52 straipsnis

Investicinės priemonės įsipareigojimų ir mokėjimų sąmatos

Kasmet iki rugsėjo 1 d. EIB nusiunčia Komisijai jo parengtas įsipareigojimų ir mokėjimų sąmatas, kurių reikia Vidaus susitarimo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytam pareiškimui parengti; sąmatos yra dėl investicinės priemonės operacijų, įskaitant jo įgyvendinamas palūkanų normų subsidijas pagal Vidaus susitarimą. EIB, kai būtina, nusiunčia Komisijai atnaujintas įsipareigojimų ir mokėjimų sąmatas. Sąlygos nustatomos šio reglamento 55 straipsnio 4 dalyje numatytame valdymo susitarime.

53 straipsnis

Įnašų į investicinę priemonę valdymas

1.   21 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytus įnašus, kuriuos patvirtina Taryba, gavėjui nepatiriant išlaidų valstybės narės sumoka EIB į specialiąją sąskaitą, kurią EIB atidaro investicinės priemonės vardu pagal išsamias taisykles, nustatytas 55 straipsnio 4 dalyje numatytame valdymo susitarime.

2.   Vidaus susitarimo 1 straipsnio 5 dalyje nurodyta data – 2030 m. gruodžio 31 d.

3.   Išskyrus atvejus, kai pagal Vidaus susitarimo 5 straipsnį Taryba nusprendžia kitaip dėl EIB atlygio, pajamos, kurias EIB gauna per 1 dalyje nurodytą specialiųjų sąskaitų kreditinį likutį, papildo investicinę priemonę, į jas turi būti atsižvelgiama skelbiant kvietimus sumokėti 21 straipsnyje nurodytus įnašus, ir jos naudojamos bet kokioms finansinėms prievolėms vykdyti po 2030 m. gruodžio 31 d.

4.   EIB valdo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sumų iždą vadovaudamasis išsamiomis taisyklėmis, nurodytomis 55 straipsnio 4 dalyje numatytame valdymo susitarime.

5.   Investicinė priemonė valdoma pagal AKR ir ES partnerystės susitarime, Užjūrio asociacijos sprendime, Vidaus susitarime ir šio reglamento antroje dalyje nustatytas sąlygas.

54 straipsnis

EIB atlygis

EIB yra atlyginama už investicinės priemonės operacijų valdymą, suteikiant visiško nuostolių atlyginimo garantiją. Taryba sprendžia dėl EIB atlygio išteklių ir mechanizmų pagal Vidaus susitarimo 5 straipsnio 4 dalį. To sprendimo įgyvendinimo priemonės įtraukiamos į 55 straipsnio 4 dalyje numatytą valdymo susitarimą.

55 straipsnis

Investicinės priemonės įgyvendinimas

1.   Priemonėms, finansuojamoms EIB valdomais 11-ojo EPF ištekliais, taikomos paties EIB taisyklės.

2.   Kai programas ar projektus bendrai finansuoja valstybės narės arba jų įgyvendinančios įstaigos, ir kai tos programos ar projektai atitinka prioritetus, nustatytus Šalies bendradarbiavimo strategijose ir programavimo dokumentuose, numatytuose Įgyvendinimo reglamente ir Vidaus susitarimo 10 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipose bei Užjūrio asociacijos sprendimo 74 straipsnyje, EIB gali pavesti vykdyti investicinės priemonės įgyvendinimo užduotis valstybėms narėms arba jų įgyvendinančioms įstaigoms.

3.   EIB paskelbia finansinės paramos pagal investicinę priemonę gavėjų vardus ir pavardes/pavadinimus, išskyrus atvejus, kai dėl tokio atskleidimo kiltų pavojus, kad bus pažeisti gavėjų komerciniai interesai, tinkamai laikydamasis konfidencialumo ir saugumo, visų pirma asmens duomenų apsaugos, reikalavimų. Paskelbtų duomenų atskleidimo kriterijai ir jų išsamumo lygis nustatomi atsižvelgiant į sektoriaus ypatumus ir į investicinės priemonės pobūdį.

4.   Išsamios šios dalies įgyvendinimo taisyklės nustatomos Komisijos, veikiančios Sąjungos vardu, ir EIB sudarytame valdymo susitarime.

56 straipsnis

Ataskaitų teikimas pagal investicinę priemonę

EIB reguliariai informuoja Komisiją apie operacijas, vykdomas pagal investicinę priemonę, įskaitant palūkanų normų subsidijas, apie lėšų, sumokėtų EIB pagal kiekvieną kvietimą sumokėti įnašus, panaudojimą ir visų pirma apie įsipareigojimų, sutarčių ir mokėjimų bendras ketvirčio sumas pagal išsamias taisykles, nustatytas 55 straipsnio 4 dalyje numatytame valdymo susitarime.

57 straipsnis

Investicinės priemonės apskaita ir finansinės ataskaitos

1.   EIB tvarko investicinės priemonės sąskaitas, įskaitant tas palūkanų normų subsidijas, kurias jis įgyvendina ir kurias finansuoja EPF, taip, kad būtų užtikrinta visos lėšų grandinės seka – nuo jų gavimo iki išmokėjimo, o po to iki iš jų gautų pajamų ir visų vėliau susigrąžintų sumų. EIB parengia atitinkamas apskaitos taisykles ir metodus, paremtus tarptautiniais apskaitos standartais, ir apie juos atitinkamai praneša Komisijai ir valstybėms narėms.

2.   Kasmet EIB nusiunčia Tarybai ir Komisijai ataskaitą apie operacijų, finansuojamų iš jo valdomų 11-ojo EPF išteklių, vykdymą, įskaitant finansines ataskaitas, parengtas pagal 1 dalyje nurodytas taisykles ir metodus, ir 44 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

Tie dokumentai pateikiami kaip projektas ne vėliau kaip finansinių metų, einančių po finansinių metų, su kuriais jie susiję, vasario 28 d., o jų galutinis variantas – ne vėliau kaip birželio 30 d., kad Komisija galėtų jais pasinaudoti rengdama šio reglamento 43 straipsnyje nurodytas ataskaitas pagal Vidaus susitarimo 11 straipsnio 6 dalį. Ataskaita dėl EIB valdomų išteklių finansinio valdymo pateikiama Komisijai iki kovo 31 d.

58 straipsnis

Išorės auditas ir EIB operacijų įvykdymo patvirtinimas

Operacijoms, finansuojamoms iš 11-ojo EPF išteklių, valdomų EIB pagal šią dalį, taikomos tos audito ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kurias EIB taiko trečiųjų šalių įgaliojimu tvarkomoms sąskaitoms. Išsamios Audito Rūmų vykdomo audito taisyklės yra nustatytos trišaliame EIB, Komisijos ir Audito Rūmų susitarime.

TREČIA DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

59 straipsnis

Likučių perkėlimas iš ankstesnių Europos plėtros fondų

Išteklių, sudarytų pagal vidaus susitarimus, susijusius su 8-uoju, 9-uoju ir 10-uoju EPF (toliau – ankstesni EPF), likučių perkėlimas į 11-ąjį EPF atliekamas vadovaujantis Vidaus susitarimo 1 straipsnio 2 dalies b punktu ir 1 straipsnio 3 bei 4 dalimis.

60 straipsnis

Palūkanų už ankstesnių EPF išteklius pajamos

Pajamų, susikaupusių iš palūkanų už ankstesnių EPF išteklius, likutis perkeliamas į 11-ąjį EPF ir skiriamas tiems patiems tikslams kaip ir pajamos, numatytos Vidaus susitarimo 1 straipsnio 6 dalyje. Tas pats principas taikomas ir įvairioms ankstesnių EPF pajamoms, į kurias įeina, pavyzdžiui, delspinigiai, gauti už pavėluotą valstybių narių įnašų į tuos EPF sumokėjimą. Palūkanos už EIB valdomus EPF išteklius papildo investicinę priemonę.

61 straipsnis

Įnašų mažinimas atskaitant likučius

Valstybių narių įnašų, nustatytų Vidaus susitarimo 1 straipsnio 2 dalies a punkte, dalis sumažinama 10-ojo ar ankstesnių EPF projektų sumų, nepaskirtų pagal Vidaus susitarimo 1 straipsnio 3 dalį arba panaikintų pagal Vidaus susitarimo 1 straipsnio 4 dalį, dydžiu, išskyrus atvejus, kai Taryba vieningai nusprendžia kitaip.

Poveikis kiekvienos valstybės narės įnašui apskaičiuojamas proporcingai kiekvienos valstybės narės įnašui į 9-ąjį ir 10-ąjį EPF. Šis poveikis apskaičiuojamas kartą per metus.

62 straipsnis

Šio reglamento taikymas operacijoms pagal ankstesnius EPF

Šio reglamento nuostatos taikomos ankstesnių EPF lėšomis finansuojamoms operacijoms, nedarant poveikio esamiems teisiniams įsipareigojimams. Tos nuostatos netaikomos investicinei priemonei.

63 straipsnis

Įnašų mokėjimo pradžia

Tvarka, susijusi su šio reglamento 21–24 straipsniuose nustatytais valstybių narių įnašais, pirmą kartą taikoma n + 2 metų įnašams, su sąlyga, jei Vidaus susitarimas įsigalios tarp n metų spalio 1 d. ir n + 1 metų rugsėjo 30 d.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Baigiamosios nuostatos

64 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 210, 2013 8 6, p. 1.

(3)  OL C 370, 2013 12 17, p. 1.

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1.)

(5)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1.)

(6)  2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

(7)  2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(8)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(9)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglalentelė, kurioje pagal asignavimus nurodoma bendra įsipareigojimųmentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(10)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(11)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


Top