Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
2015 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/227, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 48/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/227

2015 m. sausio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 99 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą, 99 straipsnio 6 dalies ketvirtą pastraipą, 101 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą ir 394 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 (2) nustatomi reikalavimai, kuriuos vykdydamos įstaigos turėtų teikti informaciją, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikymusi;

(2)

siekiant susidaryti visapusišką įstaigų rizikos pobūdžio ir sisteminės rizikos, kurią jos kelia finansų sektoriui, vaizdą, labai svarbu, kad pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 būtų teikiama nuosekli, tiksli ir palyginama informacija apie atidėjinius kredito nuostoliams padengti ir restruktūrizavimo priemones. Turint omenyje neapibrėžtumą, susijusį su turto kokybe visoje Sąjungoje, ir siekiant sudaryti sąlygas Europos bankininkystės institucijai (EBI) ir kompetentingoms institucijoms susidaryti visapusišką įstaigų veiklos rizikos pobūdžio vaizdą, o Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) vykdyti makroprudencinės priežiūros užduotis, reikėtų reikalauti, kad įstaigos teiktų informaciją apie savo vykdomą restruktūrizavimo veiklą ir neveiksnias pozicijas;

(3)

restruktūrizavimo veiklai ir neveiksnioms pozicijoms yra taikomi galiojantys apskaitos reikalavimai atskleisti informaciją apie paskolų bei skolos vertybinių popierių pozicijas ir jų kredito kokybę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (3) ir Tarybos direktyvą 86/635/EEB (4). Tačiau nėra nustatyta nei sąvokų „restruktūrizavimas“ ir „neveiksnios pozicijos“ visapusiškų, suderintų apibrėžčių, nei konkrečių ir išsamių priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų;

(4)

todėl reikėtų techniniais standartais nustatyti konkrečias restruktūrizavimo ir neveiksnių pozicijų apibrėžtis ir informacijos teikimo formas, kad EBI, kompetentingos institucijos ir ESRV galėtų pasikliauti turto kokybės sąvokomis, kurios būtų dar labiau suderintos negu dabartinės sąvokos. Dėl to būtų dar lengviau palyginti pateiktus duomenis, nes kiek įmanoma sumažėtų skirtumai, kuriuos lemia restruktūrizavimo sąvokų skirtumai ir įsipareigojimų neįvykdymo bei vertės sumažėjimo apibrėžčių įgyvendinimo skirtumai visoje Sąjungoje. Siekiant šio tikslo, neveiksnios pozicijos apibrėžtis turėtų būti taikoma kaip suderintas turto kokybės indeksas, klasifikavimo priemonė, o ne kaip įsipareigojimų neįvykdymo ir vertės sumažėjimo esamų apibrėžčių pakaitalas;

(5)

siekiant įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms suteikti pakankamai laiko šio reglamento reikalavimus dėl restruktūrizavimo veiklos ir neveiksnių pozicijų įgyvendinti taip, kad būtų pateikiami aukštos kokybės duomenys, informacijos pateikimo laikantis tų informacijos teikimo reikalavimų terminas turėtų būti atidėtas;

(6)

siekiant užtikrinti teisingą Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 nustatytų reikalavimų taikymą, reikėtų papildomai patikslinti įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo formas, nurodymus ir apibrėžtis. Todėl teisinio aiškumo sumetimais tikslinga pakeisti kelias I, III ir IV priedų formas ir iš dalies pakeisti kai kuriuos nurodymus, nustatytus II, V, VII ir IX prieduose. Šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų, susijusių su restruktūrizavimo veikla ir neveiksniomis pozicijomis, projekto, kuriuo iš dalies grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(8)

turint omenyje tai, kad kiti būtini daliniai Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 pakeitimai nėra dideli esminiai pakeitimai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą EBI nerengė kitų atvirų viešų konsultacijų, laikydamasi nuomonės, kad atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų taikymo srities ir poveikio atžvilgiu tai būtų buvę neproporcinga;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

siekiant užtikrinti, kad priežiūros duomenis įstaigos kuo greičiau pateiktų kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų susidaryti visapusišką įstaigų vaizdą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

informaciją apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kaip nurodyta I priedo 14 formoje, pagal II priedo II dalies 3.9 punkto nurodymus.

Reikalavimas pateikti išsamią informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais įstaigoms netaikomas, kai jos priklauso grupei toje pačioje šalyje, kurioje joms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai;“;

2)

18 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nedarant poveikio 2 straipsniui, III priedo 18 ir 19 formų pateikimo pirmą kartą terminas yra 2014 m. gruodžio 31 d. III priedo 6, 9.1, 20.4, 20.5 ir 20.7 formų eilutės ir skiltys, kuriose prašoma pateikti informaciją apie restruktūrizuotas pozicijas ir neveiksnias pozicijas, yra užpildomos iki 2014 m. gruodžio 31 d. termino.“;

3)

I–V priedai pakeičiami šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

4)

VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu;

5)

IX priedas pakeičiamas šio reglamento III priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(3)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(4)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos Direktyva dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


I PRIEDAS

I PRIEDAS

INFORMACIJOS APIE NUOSAVAS LĖŠAS IR NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMUS TEIKIMAS

COREP FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

Trumpasis pavadinimas

 

 

KAPITALO PAKANKAMUMAS

CA

1

C 01.00

NUOSAVOS LĖŠOS

CA1

2

C 02.00

NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

CA2

3

C 03.00

KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI

CA3

4

C 04.00

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

CA4

 

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

CA5

5.1

C 05.01

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

CA5.1

5.2

C 05.02

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA

CA5.2

 

 

GRUPĖS MOKUMAS

GS

6.1

C 06.01

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA

GS Total

6.2

C 06.02

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS

GS

 

 

KREDITO RIZIKA

CR

7

C 07.00

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR SA

 

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. Suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens rangą arba grupę

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas SA metodas

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas

CR GB 2

9.3

C 09.03

9.3 lentelė. Bendros nuosavų lėšų reikalavimų sumos atitinkamų kredito pozicijų kredito rizikai padengti suskirstymas pagal šalį

CR GB 3

 

 

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGĄ

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

CR SETT

12

C 12.00

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAMS

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS. IRB METODAS, TAIKOMAS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAMS

CR SEC IRB

14

C 14.00

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC Details

 

 

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

16

C 16.00

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

17

C 17.00

OPERACINĖ RIZIKA. BENDRIEJI NUOSTOLIAI PAGAL VERSLO LINIJĄ IR ĮVYKIŲ RŪŠĮ PER PRAĖJUSIUS METUS

OPR Details

 

 

RINKOS RIZIKA

MKR

18

C 18.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI

MKR SA EQU

22

C 22.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI

MKR SA FX

23

C 23.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS

MKR SA COM

24

C 24.00

RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI

MKR IM

25

C 25.00

KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA

CVA


C 01.00. NUOSAVOS LĖŠOS (CA1)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

010

1

NUOSAVOS LĖŠOS

 

015

1.1

1 LYGIO KAPITALAS

 

020

1.1.1

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

030

1.1.1.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus

 

040

1.1.1.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės

 

050

1.1.1.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

060

1.1.1.1.3

Akcijų priedai

 

070

1.1.1.1.4

(-) Nuosavos CET1 priemonės

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones

 

130

1.1.1.2

Nepaskirstytasis pelnas

 

140

1.1.1.2.1

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

 

150

1.1.1.2.2

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

 

160

1.1.1.2.2.1

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis

 

180

1.1.1.3

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

 

200

1.1.1.4

Kiti rezervai

 

210

1.1.1.5

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai

 

220

1.1.1.6

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

230

1.1.1.7

Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas

 

240

1.1.1.8

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių

 

250

1.1.1.9

CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus

 

260

1.1.1.9.1

(-) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto

 

270

1.1.1.9.2

Pinigų srautų apsidraudimo rezervas

 

280

1.1.1.9.3

Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių

 

285

1.1.1.9.4

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

 

290

1.1.1.9.5

(-) Vertės koregavimai pagal riziką ribojančiais principais pagrįsto vertinimo reikalavimus

 

300

1.1.1.10

(-) Prestižas

 

310

1.1.1.10.1

(-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas

 

320

1.1.1.10.2

(-) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą

 

330

1.1.1.10.3

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu

 

340

1.1.1.11

(-) Kitas nematerialusis turtas

 

350

1.1.1.11.1

(-) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

 

360

1.1.1.11.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu

 

370

1.1.1.12

(-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus

 

380

1.1.1.13

(-) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

 

390

1.1.1.14

(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

400

1.1.1.14.1

(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

410

1.1.1.14.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu

 

420

1.1.1.14.3

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti

 

430

1.1.1.15

(-) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

440

1.1.1.16

(-) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

460

1.1.1.18

(-) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

470

1.1.1.19

(-) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

471

1.1.1.20

(-) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

472

1.1.1.21

(-) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas

 

480

1.1.1.22

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

490

1.1.1.23

(-) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

500

1.1.1.24

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

510

1.1.1.25

(-) 17,65 % ribą viršijanti suma

 

520

1.1.1.26

Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

524

1.1.1.27

(-) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį

 

529

1.1.1.28

CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

530

1.1.2

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

540

1.1.2.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus

 

550

1.1.2.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės

 

560

1.1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

570

1.1.2.1.3

Akcijų priedai

 

580

1.1.2.1.4

(-) Nuosavos AT1 priemonės

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones

 

660

1.1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

670

1.1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas

 

680

1.1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

690

1.1.2.5

(-) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

700

1.1.2.6

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

710

1.1.2.7

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

720

1.1.2.8

(-) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą

 

730

1.1.2.9

Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

740

1.1.2.10

Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį

 

748

1.1.2.12

AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

750

1.2

2 LYGIO KAPITALAS

 

760

1.2.1

Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus

 

770

1.2.1.1

Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

 

780

1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

 

790

1.2.1.3

Akcijų priedai

 

800

1.2.1.4

(-) Nuosavos T2 priemonės

 

810

1.2.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės

 

840

1.2.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės

 

841

1.2.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos T2 priemonės

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones

 

880

1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių ir subordinuotųjų paskolų, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

890

1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas

 

900

1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

910

1.2.5

Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius

 

920

1.2.6

Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA

 

930

1.2.7

(-) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

940

1.2.8

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

950

1.2.9

(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

960

1.2.10

Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

970

1.2.11

Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)

 

974

1.2.12

(-) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį

 

978

1.2.13

T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 


C 02.00. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI (CA2)

Eilutės

Straipsnis

Pavadinimas

Suma

010

1

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

020

1*

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KPR 95 straipsnio 2 dalį ir 98 straipsnį

 

030

1**

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KPR 96 straipsnio 2 dalį ir 97 straipsnį

 

040

1.1

PAGAL KREDITO RIZIKĄ, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKĄ, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKĄ IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIĄ RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMOS

 

050

1.1.1

Standartizuotas metodas (SA)

 

060

1.1.1.1

Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas

 

070

1.1.1.1.01

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

080

1.1.1.1.02

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

090

1.1.1.1.03

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

100

1.1.1.1.04

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

110

1.1.1.1.05

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

120

1.1.1.1.06

Įstaigų pozicijos

 

130

1.1.1.1.07

Įmonių pozicijos

 

140

1.1.1.1.08

Mažmeninės pozicijos

 

150

1.1.1.1.09

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

160

1.1.1.1.10

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

170

1.1.1.1.11

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

180

1.1.1.1.12

Padengtų obligacijų pozicijos

 

190

1.1.1.1.13

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

200

1.1.1.1.14

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

210

1.1.1.1.15

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

211

1.1.1.1.16

Kitos pozicijos

 

220

1.1.1.2

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal standartizuotą metodą

 

230

1.1.1.2*

iš jų: pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

 

240

1.1.2

Vidaus reitingais pagrįstas metodas (IRB)

 

250

1.1.2.1

IRB metodai, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

 

260

1.1.2.1.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

270

1.1.2.1.02

Įstaigų pozicijos

 

280

1.1.2.1.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

290

1.1.2.1.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

300

1.1.2.1.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

310

1.1.2.2

IRB metodai, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

 

320

1.1.2.2.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

330

1.1.2.2.02

Įstaigų pozicijos

 

340

1.1.2.2.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

350

1.1.2.2.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

360

1.1.2.2.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

370

1.1.2.2.06

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

 

380

1.1.2.2.07

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

 

390

1.1.2.2.08

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

 

400

1.1.2.2.09

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

 

410

1.1.2.2.10

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

 

420

1.1.2.3

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

 

430

1.1.2.4

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal IRB metodą

 

440

1.1.2.4*

iš jų: pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

 

450

1.1.2.5

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

 

460

1.1.3

Rizikos pozicijos suma, susijusi su įmokomis į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą

 

490

1.2

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKAI

 

500

1.2.1

Atsiskaitymo / pristatymo rizika ne prekybos knygoje

 

510

1.2.2

Atsiskaitymo / pristatymo rizika prekybos knygoje

 

520

1.3

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA POZICIJOS RIZIKAI, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI

 

530

1.3.1

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal standartizuotus metodus (SA)

 

540

1.3.1.1

Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

 

550

1.3.1.2

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

560

1.3.1.3

Užsienio valiutos kurso pozicijos

 

570

1.3.1.4

Biržos prekių kainų pozicijos

 

580

1.3.2

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal vidaus modelius (IM)

 

590

1.4

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA OPERACINEI RIZIKAI (OpR)

 

600

1.4.1

OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

 

610

1.4.2

OpR standartizuotas (STA) / alternatyvus standartizuotas (ASA) metodai

 

620

1.4.3

OpR pažangieji vertinimo metodai (AMA)

 

630

1.5

PAPILDOMA RIZIKOS POZICIJOS SUMA DĖL PASTOVIŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ

 

640

1.6

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMUI

 

650

1.6.1

Pažangusis metodas

 

660

1.6.2

Standartizuotas metodas

 

670

1.6.3

Grindžiama OEM

 

680

1.7

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, SUSIJUSI SU DIDELĖMIS PREKYBOS KNYGOS POZICIJOMIS

 

690

1.8

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

 

710

1.8.2

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal 458 straipsnį

 

720

1.8.2*

iš jų: reikalavimai didelėms pozicijoms

 

730

1.8.2**

iš jų: dėl pakeistų gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtų rizikos koeficientų

 

740

1.8.2***

iš jų: dėl pozicijų finansų sektoriaus viduje

 

750

1.8.3

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal 459 straipsnį

 

760

1.8.4

iš jų: papildoma rizikos pozicijos suma pagal KPR 3 straipsnį

 


C 03.00. KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI IR KAPITALO LYGIAI (CA3)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

010

1

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

020

2

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (-)

 

030

3

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

040

4

T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (-)

 

050

5

Viso kapitalo pakankamumo koeficientas

 

060

6

Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (-)

 

Papildomi straipsniai: kapitalo pakankamumo koeficientai dėl II ramsčio koregavimų

070

7

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

080

8

Siekiamas CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 

090

9

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

100

10

Siekiamas T1 kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 

110

11

Viso kapitalo pakankamumo koeficientas, įskaitant II ramsčio koregavimus

 

120

12

Siekiamas viso kapitalo pakankamumo koeficientas dėl II ramsčio koregavimų

 


C 04.00. PAPILDOMI STRAIPSNIAI (CA4)

Eilutė

ID

Straipsnis

Skiltis

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai

010

010

1

Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma

 

020

1.1

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo

 

030

1.2

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

040

1.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

050

2

Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma

 

060

2.1

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

070

2.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

080

2.2.1

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

090

2.2.2

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai

100

3

Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų

 

110

3.1

Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą

 

120

3.1.1

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

 

130

3.1.2

Specifinės kredito rizikos koregavimai

 

131

3.1.3

Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

 

140

3.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

145

4

Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

150

4.1

Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos

 

155

4.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

160

5

Pagal riziką įvertintos pozicijos sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti

 

170

6

Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą

 

180

7

Pagal riziką įvertintos pozicijos sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti

 

Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos

190

8

Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba

 

200

9

10 % CET1 riba

 

210

10

17,65 % CET1 riba

 

220

11

Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje, ir dideles pozicijas

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą

230

12

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

240

12.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

250

12.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

260

12.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

270

12.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

280

12.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

290

12.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

291

12.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

292

12.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

293

12.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

300

13

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

310

13.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

320

13.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

330

13.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

340

13.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

350

13.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

360

13.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

361

13.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

362

13.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

363

13.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

370

14

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

380

14.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

390

14.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

400

14.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

410

14.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

420

14.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

430

14.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

431

14.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

432

14.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

433

14.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą

440

15

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

450

15.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

460

15.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

470

15.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

480

15.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

490

15.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

500

15.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

501

15.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

502

15.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

503

15.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

510

16

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

520

16.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

530

16.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

540

16.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

550

16.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

560

16.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

570

16.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

571

16.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

572

16.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

573

16.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

580

17

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

590

17.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

600

17.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

610

17.1.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

620

17.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

630

17.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

640

17.2.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

641

17.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

642

17.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

643

17.3.2

(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos

650

18

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos

 

660

19

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos

 

670

20

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos

 

Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas

680

21

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

690

22

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

700

23

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

710

24

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

720

25

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

730

26

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

Kapitalo rezervai

740

27

Jungtinio rezervo reikalavimas

 

750

 

Kapitalo apsaugos rezervas

 

760

 

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

 

770

 

Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas

 

780

 

Sisteminės rizikos rezervas

 

790

 

Sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

800

 

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

810

 

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

II ramsčio reikalavimai

820

28

Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais

 

Papildoma investicinių įmonių informacija

830

29

Pradinis kapitalas

 

840

30

Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas

 

Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti

850

31

Ne vidaus pradinės pozicijos

 

860

32

Bendra pradinių pozicijų suma

 

Žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“

870

 

Bendros nuosavų lėšų sumos koregavimai

 

880

 

Nuosavos lėšos, visiškai koreguotos atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

 

890

 

Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

 

900

 

Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“. Alternatyvus SA metodas

 


C 05.01. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS (CA5.1)

 

CET1 koregavimai

AT1 koregavimai

T2 koregavimai

Koregavimai, įtraukti į pagal riziką įvertintą turtą (RWA)

Papildomi straipsniai

Taikoma procentinė dalis

Reikalavimus atitinkanti suma neatsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas

Kodas

ID

Straipsnis

010

020

030

040

050

060

010

1

BENDRA KOREGAVIMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

020

1.1

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS

susieta su {CA1;r220}

susieta su {CA1;r660}

susieta su {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios yra valstybės pagalba

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Priemonės, kurios pagal Direktyvą 2006/48/EB galėjo būti laikomos nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Valstybėje narėje, kuriai taikoma ekonominio koregavimo programa, įsteigtų įstaigų išleistos priemonės

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Priemonės, kurios nėra valstybės pagalba

susieta su {CA5.2;r010;c060}

susieta su {CA5.2;r020;c060}

susieta su {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MAŽUMOS DALYS IR LYGIAVERTĖS PRIEMONĖS

susieta su {CA1;r240}

susieta su {CA1;r680}

susieta su {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalo priemonės ir straipsniai, nesudarantys mažumos dalių

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Mažumos dalių pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Kvalifikuotojo 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

100

1.3

KITI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAI

susieta su {CA1;r520}

susieta su {CA1;r730}

susieta su {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizuotas pelnas

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizuoti nuostoliai

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3

Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuotas pelnas

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4

Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuoti nuostoliai

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Atskaitymai

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Einamųjų finansinių metų nuostoliai

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Atidėjinių pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Teigiamas straipsnis

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Neigiamas straipsnis

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Nuosavos priemonės

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Nuosavos CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Nuosavos AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Nuosavos T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų,T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš CET1 straipsnių išimtis

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Papildomi filtrai ir atskaitymai

 

 

 

 

 

 


C 05.02. PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA (CA5.2)

CA 5.2. Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios nėra valstybės pagalba

Priemonių suma ir susiję akcijų priedai

Apribojimo apskaičiavimo pagrindas

Taikoma procentinė dalis

Apribojimas

(-) Suma, kuri viršija tęstinumo ribą

Bendra priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas, suma

Kodas

ID

Straipsnis

010

020

030

040

050

060

010

1.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a punktą

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio ca punktą ir 154 straipsnio 8 ir 9 dalis ir kurioms nustatytas 489 straipsnyje nurodytas apribojimas

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Bendra priemonių, kurių negali būti pareikalauta arba kurių neskatinama išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurių gali būti pareikalauta ir kurias gali būti skatinama išpirkti

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KPR 49 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KPR 49 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Priemonės, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KPR 49 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

080

2.3

CET1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 

090

3

Straipsniai, kuriems buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio e, f, g arba h punktą laikantis 490 straipsnyje nustatyto apribojimo

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Bendra straipsnių, kuriems netaikoma paskata išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Straipsniai, kuriems taikomas tęstinumo principas ir kuriems taikoma paskata išpirkti

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KPR 63 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KPR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Straipsniai, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KPR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

150

3.3

AT1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 


C 06.01. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA (GS TOTAL)

 

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS. PRESTIŽAS (-) / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JO: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS (GS)

KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

PAVADINIMAS

KODAS

LEI kodas

ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI (TAIP / NE)

DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP)

ŠALIES KODAS

TURIMOS KAPITALO DALYS (%)

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

NUOSAVOS LĖŠOS

 

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

 

BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA

 

2 LYGIO KAPITALAS

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS. PRESTIŽAS (-) / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

 

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

IŠ JŲ: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JOS: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS

SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JO: MAŽUMOS DALYS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR SA)

SA pozicijos klasė

 

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

(-) SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

POZICIJA, ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINTĮ PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTĄ

POZICIJOS VERTĖ

 

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

 

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS

(-) FINANSINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: SU PASKIRTOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU

IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS

(-) GARANTIJOS

(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(-) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(-) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

 

IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langelis susietas su CA

 

 

020

iš jos: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

iš jos: MVĮ, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas, pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ

070

Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vertybinių popierių finansavimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kiti rizikos koeficientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

290

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR IRB 1)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

 

VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINTĮ PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(-) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

(-) GARANTIJOS

(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(-) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langelis susietas su CA

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ

020

Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Vertybinių popierių finansavimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTĄ, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS

090

RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

iš jų: 1 kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGĄ ARBA GRUPĘ (CR IRB 2)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINTĮ PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(-) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

 

IŠ JŲ: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

(-) GARANTIJOS

(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(-) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANČIOS DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS SA METODAS (CR GB 1)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

Iš jų: nurašymai

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Įstaigų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Padengtų obligacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Kitos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra pozicijų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS IRB METODAS (CR GB 2)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

iš jų: nurašymai

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

Iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

Iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

010