Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0140

2015 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/140, kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

OJ L 24, 30.1.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/140/oj

30.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/140

2015 m. sausio 29 d.

kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

vežėjai, vykdantys skrydžius tam tikrais orlaiviais, ir tuose skrydžiuose dalyvaujantys darbuotojai turi atitikti taikomus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo 8b punkte išdėstytus esminius reikalavimus;

(2)

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (2) nustato saugaus orlaivių naudojimo sąlygas;

(3)

siekiant imtis priemonių dėl rizikos, susijusios su potencialiomis klaidomis, kurias skrydžio įgula gali padaryti dėl trukdymo ar blaškymo tam tikrose skrydžio fazėse, turėtų būti reikalaujama, kad vežėjai užtikrintų, jog nebūtų reikalaujama, kad įgulos nariai kritinių lėktuvo skrydžio fazių metu atliktų kitus veiksmus nei tie, kurie būtini saugiam orlaivio naudojimui;

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 nustato specialiųjų skrydžių metu orlaiviu skraidinamų asmenų skaičiaus apribojimą. Tačiau tas apribojimas nėra pagrįstas saugos priežastimis. Todėl 5 straipsnio 7 dalis turėtų būti patikslinta;

(5)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 71/2014 (3) Reglamente (ES) Nr. 965/2012 buvo įterptas 9a straipsnis. Vėliau Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/2014 (4) buvo įterptas antras 9a straipsnis, kurio numeris iš tiesų turėjo būti 9b. Siekiant teisinio aiškumo ir teisinio tikrumo minėtu Reglamentu (ES) Nr. 83/2014 įterptas straipsnis turėtų būti pakeistas ir jam suteiktas teisingas numeris;

(6)

dėl teisinio tikrumo ir siekiant užtikrinti Reglamente (ES) Nr. 965/2012 vartojamų terminų ir Reglamente (EB) Nr. 216/2008 vartojamų terminų nuoseklumą reikėtų ištaisyti kai kuriuos Reglamente (ES) Nr. 965/2012 vartojamus terminus tam tikrose kalbų redakcijose;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos aviacijos saugos agentūros pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį pateikta nuomone (5);

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Vežėjai, vykdantys nekomercinius skrydžius, įskaitant nekomercinius specialiuosius skrydžius, kitais nei sudėtingais varikliu varomais lėktuvais ir sraigtasparniais, taip pat oro balionais ir sklandytuvais, naudojasi jais pagal VII priedo nuostatas.“

;

b)

5 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kitus lėktuvus ir sraigtasparnius, taip pat oro balionus ir sklandytuvus naudoja pagal VII priedo nuostatas.“

;

c)

7 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Išskyrus įgulos narius, orlaiviu negali būti vežami kiti nei užduočiai atlikti būtini asmenys.“

2)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti orlaiviai (jei tai lėktuvai), kuriais vykdomi komerciniai skrydžiai, naudojami 2009 m. spalio 14 d. Komisijos sprendime C(2009) 7633 nustatytomis sąlygomis.“

b)

4a dalyje įžanginė frazė pakeičiama taip:

„4a.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 6 dalių, pagal VII priedą gali būti vykdomi šie skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais lėktuvais ir sraigtasparniais, oro balionais ir sklandytuvais:“

.

3)

Reglamentu (ES) Nr. 83/2014 įterptas 9a straipsnis pakeičiamas taip:

„9b straipsnis

Peržiūra

Agentūra nuolat peržiūri II ir III priedų nuostatų dėl skrydžių laiko ir darbo laiko apribojimų bei poilsio reikalavimų veiksmingumą. Ne vėliau kaip 2019 m. vasario 18 d. agentūra pateikia pirmą peržiūros rezultatų ataskaitą.

Po reglamento taikymo pradžios dienos vykdant peržiūrą turi būti naudojamasi mokslininkų ekspertinėmis žiniomis ir remiamasi ilgalaikiais veiklos duomenimis, kuriuos padeda surinkti valstybės narės.

Vykdant peržiūrą vertinamas bent šių dalykų poveikis įgulos budrumui:

a)

ilgesnės nei trylikos valandų trukmės darbo laiko palankiausiu paros metu;

b)

ilgesnės nei dešimties valandų trukmės darbo laiko nepalankesniu paros metu;

c)

ilgesnės nei vienuolikos valandų trukmės darbo laiko nežinomos aklimatizavimosi būsenos įgulos nariams;

d)

darbo laiko, apimančio daug (daugiau kaip 6) sektorių;

e)

darbo pagal iškvietimą, pvz., budėjimo arba buvimo atsargoje, po kurio vykdomi skrydžiai; ir

f)

trikdomųjų tvarkaraščių.“

4)

I, III, IV, VI ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 ištaisomas taip:

1)

6 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Nukrypstant nuo V priedo SPA.PBN.100 PBN dalies, kol nepriimtos ir nepradėtos taikyti atitinkamos įgyvendinimo taisyklės, nekomerciniai skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais lėktuvais nustatytoje oro erdvėje, maršrutuose arba laikantis procedūrų, vykdomų pagal nustatytų charakteristikų navigacijos (PBN) specifikacijas, toliau vykdomi valstybių narių nacionalinės teisės aktais nustatytomis sąlygomis.“

2)

II, III, IV, VII ir VIII priedai ištaisomi pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 1 straipsnio 3 punktas taikomas nuo 2016 m. vasario 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(3)  2014 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 23, 2014 1 28, p. 27).

(4)  2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 28, 2014 1 31, p. 17).

(5)  2013 m. birželio 10 d. nuomonė Nr. 05/2013 dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos drausmės skrydžio įgulos kabinoje procedūrų įgyvendinimo taisyklės.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 I, III, IV, VI ir VIII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede įterpiamas šis 109a punktas:

„109a,   Sterilusis skrydžio įgulos darbo tarpsnis– bet kuris laikotarpis, kuriuo skrydžio įgulos nariai netrikdomi ir neblaškomi, išskyrus kritiniais su saugiu orlaivio naudojimu arba jame esančiųjų sauga susijusiais klausimais.“

2)

III priede (ORO dalyje):

a)

ORO.GEN.110 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Vežėjas nustato kiekvieno tipo orlaivių saugaus naudojimo procedūras ir parengia instrukcijas, kuriose nurodomos antžeminių darbuotojų ir įgulos narių pareigos ir atsakomybė vykdant visų tipų operacijas ant žemės ir skrendant. Pagal tas procedūras ir instrukcijas įgulos nariams kritinėmis skrydžio fazėmis neturi reikėti atlikti jokių veiksmų, išskyrus saugiam orlaivio naudojimui būtinus veiksmus. Įtraukiama ir steriliojo skrydžio įgulos darbo tarpsnio procedūros bei instrukcijos.“

b)

ORO.MLR.105 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Minimalios įrangos sąrašas (MEL) sudaromas kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo 8.a.3 punkte, remiantis atitinkamu pagrindiniu minimalios įrangos sąrašu (MMEL), kaip apibrėžta pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nustatytuose duomenyse. Jei MMEL nenustatytas kaip tinkamumo naudoti duomenų sudedamoji dalis, MEL gali būti grindžiamas atitinkamu MMEL, priimtu atitinkamai vežėjo arba registracijos valstybėje.“

3)

IV priede (CAT dalyje) įterpiama ši dalis:

„CAT.GEN.MPA.124   Orlaivių riedėjimas

Vežėjas nustato orlaivių riedėjimo tvarką, kad užtikrintų saugų orlaivio naudojimą ir pagerintų kilimo ir tūpimo tako saugą.“

4)

VI priede (NCC dalyje) įterpiama ši dalis:

„NCC.GEN.119   Orlaivių riedėjimas

Vežėjas nustato riedėjimo tvarką, kad užtikrintų saugų orlaivio naudojimą ir pagerintų kilimo ir tūpimo tako saugą.“

5)

VIII priede (SPO dalyje) įterpiama ši dalis:

„SPO.GEN.119   Orlaivių riedėjimas

Vežėjas nustato orlaivių riedėjimo tvarką, kad užtikrintų saugų orlaivio naudojimą ir pagerintų kilimo ir tūpimo tako saugą.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II, III, IV, VII ir VIII priedai ištaisomi taip:

1)

II priedo ištaisymai neaktualūs tekstui lietuvių kalba.

2)

III priede:

a)

ORO.GEN.110 dalies k punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

kitais nei sudėtingais varikliu varomais sraigtasparniais, turinčiais vieną variklį, kurių MOPSC neviršija 5 krėslų,“

;

b)

ORO.FC.005 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

keleivinius komercinius skrydžius pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VFR) dieną, pradedamus ir baigiamus tame pačiame aerodrome ar skrydžių erdvės dalyje arba vykdomus kompetentingos institucijos nustatytoje vietinėje zonoje:

sraigtiniais vieno variklio lėktuvais, kurių didžiausia sertifikuota kilimo masė neviršija 5 700 kg, o MOPSC yra 5 krėslai, arba

kitais nei sudėtingais varikliu varomais sraigtasparniais, turinčiais vieną variklį, kurių MOPSC yra 5 krėslai.“

c)

ORO.FC.105 dalies d punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

kitais nei sudėtingais varikliu varomais sraigtasparniais, turinčiais vieną variklį, kurių MOPSC yra 5 krėslai, vykdomi keleiviniai komerciniai skrydžiai pagal VFR dieną, pradedami ir baigiami tame pačiame aerodrome ar skrydžių erdvės dalyje arba kompetentingos institucijos nustatytoje vietinėje zonoje.“

;

d)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba;

e)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba.

3)

IV priedo ištaisymai neaktualūs tekstui lietuvių kalba.

4)

VII priede:

a)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba;

b)

NCO.SPEC.100 dalis pakeičiama taip:

„NCO.SPEC.100   Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomi specialieji reikalavimai, kurių turi laikytis nekomercinius specialiuosius skrydžius kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais vykdantis įgulos vadas.“

5)

VIII priede:

a)

SPO.GEN.005 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Nepaisant a punkto, nekomerciniai specialieji skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais turi atitikti VII priedo (NCO dalies) reikalavimus.“

b)

SPO.GEN.005 dalies c punkto įžanginė frazė pakeičiama taip:

„c)

Nepaisant a punkto, laikantis VII priedo (NCO dalies) reikalavimų gali būti vykdomi šie skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais:“

;

c)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba;

d)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba;

e)

pakeitimas neaktualus tekstui lietuvių kalba.


Top