EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

2015 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/56, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; pakeitė ir anuliavo 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/56

2015 m. sausio 15 d.

kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, (1) ypač į jo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 punktus,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti tam tikras Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) šalių konferencijos (2013 m. kovo 3–14 d.) šešioliktame susitikime priimtas rezoliucijas, reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (2) nuostatas ir papildyti jį naujomis nuostatomis;

(2)

visų pirma atsižvelgiant į CITES konferencijos rezoliuciją Nr. 16.8 reikėtų įterpti specialias nuostatas, skirtas muzikos instrumentų pervežimui per sieną nekomerciniais tikslais supaprastinti;

(3)

patirtis, sukaupta įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 865/2006 kartu su Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 792/2012 (3), parodė, kad tam tikras jo nuostatas reikėtų iš dalies pakeisti siekiant užtikrinti, kad tas reglamentas visoje Sąjungoje būtų įgyvendinamas darniai ir veiksmingai. Visų pirma tai taikoma pirmą kartą įvežant į Sąjungą medžioklės trofėjus, kurie yra kai kurių Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų rūšių arba populiacijų egzemplioriai, kurių atveju kyla abejonių dėl prekybos medžioklės trofėjais tvarumo arba esama didelio masto nelegalios prekybos požymių. Tokiais atvejais reikia griežtesnės importo į Sąjungą kontrolės ir todėl Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta asmeniniams ir namų ūkio daiktams skirta leidžianti nukrypti nuostata neturėtų būti taikoma. Patirtis įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 865/2006 taip pat parodė, kad būtina paaiškinti, kad valstybės narės neturėtų išduoti importo leidimų tais atvejais, kai nepaisant atitinkamo prašymo jos iš eksportuojančios ar reeksportuojančios šalies negauna pakankamos informacijos apie į ES importuotinų egzempliorių teisėtumą;

(4)

šešioliktame Konvencijos šalių konferencijos susitikime atnaujintos standartinės nomenklatūros nuorodos. Tos nuorodos naudojamos leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus. Į tuos pakeitimus turėtų būti atsižvelgta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede;

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kadangi šį reglamentą reikėtų taikyti kartu su Reglamentu (ES) Nr. 792/2012, svarbu, kad abu reglamentai būtų taikomi nuo tos pačios dienos;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1)   „įsigijimo data“– diena, kurią egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos, gimė nelaisvėje arba buvo dirbtinai padaugintas, arba, jei tokia diena nežinoma – anksčiausia patvirtinta diena, kurią bet kuris asmuo jį įsigijo;“

;

b)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6)   „kilnojamoji paroda“– komerciniais tikslais viešai rodomas pavyzdžių rinkinys, cirkas, žvėrynas, augalų paroda, orkestras arba muziejų paroda;“

;

2)

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau paraiškos gauti importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytus sertifikatus, asmeninės nuosavybės sertifikatus, pavyzdžių rinkinių sertifikatus, muzikos instrumentų sertifikatus ir kilnojamosios parodos sertifikatus, taip pat pranešimai apie importą, papildomi lapai ir etiketės gali būti pildomi ranka, su sąlyga, kad pildoma įskaitomai, rašalu ir didžiosiomis raidėmis.“

;

3)

7 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai priimami tik tada, jei atitinkamos trečiosios šalies kompetentinga institucija paprašyta pateikia pakankamos informacijos, patvirtinančios kad egzemplioriai buvo įgyti laikantis atitinkamų rūšių apsaugos teisės aktų.“

;

4)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Egzempliorių siuntimas

Nepažeidžiant 31, 38, 44b, 44i ir 44p straipsnių, kiekvienai egzempliorių siuntai, kuri yra sudedamoji vieno krovinio dalis, išduodamas atskiras importo leidimas, pranešimas apie importą, eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.“

;

5)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Importo ir eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, kilnojamosios parodos sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų, pavyzdžių rinkinio sertifikatų ir muzikos instrumentų sertifikatų galiojimas“

;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kilnojamosios parodos, asmeninės nuosavybės ir muzikos instrumentų sertifikatų, išduotų atitinkamai remiantis 30, 37 ir 44h straipsniais, galiojimo laikas – ne daugiau kaip 3 metai.“

;

c)

5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Kilnojamosios parodos sertifikatai, asmeninės nuosavybės sertifikatai arba muzikos instrumentų sertifikatai nustoja galioti pardavus, pametus, sunaikinus ar pavogus egzempliorių, kitaip perleidus egzemplioriaus nuosavybės teisę arba gyviems egzemplioriams žuvus, pabėgus arba juos paleidus į laisvę.

6.   Atitinkamo dokumento turėtojas grąžina pasibaigusį, nepanaudotą arba nebegaliojantį importo leidimo, eksporto leidimo, reeksporto sertifikato, kilnojamosios parodos sertifikato, asmeninės nuosavybės sertifikato, pavyzdžių rinkinio sertifikato arba muzikos instrumento sertifikato originalą ir visas jo kopijas nedelsdamas grąžina dokumentus išdavusiai institucijai.“

;

6)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pametus, sunaikinus arba pavogus juose nurodytus egzempliorius;“

;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pametus, sunaikinus arba pavogus juose nurodytus egzempliorius;“

;

7)

14 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau kilmės sertifikatai, išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytų rūšių egzemplioriams, gali būti naudojami egzempliorių įvežimui į Sąjungą 12 mėnesių nuo jų išdavimo datos, o kilnojamosios parodos sertifikatai, asmeninės nuosavybės sertifikatai arba muzikos instrumentų sertifikatai įvežant į Sąjungą arba kreipiantis dėl atitinkamų sertifikatų remiantis šio reglamento 30, 37 ir 44h straipsniais gali būti naudojami trejus metus nuo jų išdavimo dienos.“

;

8)

po 44g straipsnio įterpiamas šis VIIIb skyrius:

„VIIIb SKYRIUS

MUZIKOS INSTRUMENTO SERTIFIKATAS

44h straipsnis

Išdavimas

1.   Valstybės narės gali išduoti muzikos instrumento sertifikatą muzikos instrumentams pervežti per sieną nekomerciniais tikslais, įskaitant asmeninio naudojimo, atlikimo, gamybos (įrašų), transliavimo, mokymo, eksponavimo ar konkurso tikslus, tačiau jais neapsiribojant, jei tokie instrumentai atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

yra pagaminti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ar C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzempliorius, įsigytų po to, kai tos rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos priedėlius;

b)

muzikos instrumento gamybai naudojamas egzempliorius buvo teisėtai įsigytas;

c)

muzikos instrumentas yra tinkamai identifikuojamas.

2.   Prie sertifikato yra pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 44m straipsniu.

44i straipsnis

Naudojimas

Sertifikatas gali būti naudojamas vienu iš šių būdų:

a)

kaip importo leidimas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnį;

b)

kaip eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnį.

44j straipsnis

Išduodanti institucija

1.   Muzikos instrumento sertifikatą išduoda valstybės, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, valdymo institucija.

2.   Muzikos instrumento sertifikato 23 skiltyje arba atitinkamame sertifikato priede įrašomas šis tekstas:

„Galioja daugkartiniam pervežimui per sieną. Originalą turi saugoti savininkas.

Muzikos instrumentas, kuriam išduotas šis sertifikatas, kuriuo leidžiamas daugkartinis pervežimas per sieną, yra naudojamas nekomerciniais tikslais, įskaitant asmeninio naudojimo, atlikimo, gamybos (įrašų), transliavimo, mokymo, eksponavimo ar konkurso tikslus, tačiau jais neapsiribojant. Muzikos instrumento, kuriam išduotas šis sertifikatas, negalima parduoti ar perduoti nuosavybės teisių į jį, kol jis yra už sertifikatą išdavusios valstybės ribų.

Šį sertifikatą privaloma grąžinti sertifikatą išdavusios valstybės valdymo institucijai prieš sertifikato galiojimo pabaigos datą.

Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus papildomą lapą, kurį kiekvieną kartą kertant sieną turi antspauduoti ir pasirašyti muitinės pareigūnas.“

44k straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

Išdavus egzemplioriui muzikos instrumento sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a)

muzikos instrumentą turi užregistruoti sertifikatą išduodanti valdymo institucija;

b)

iki pasibaigiant sertifikato galiojimo terminui muzikos instrumentas turi būti grąžintas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c)

egzemplioriaus negalima parduoti ar perduoti nuosavybės teisių į jį, kol jis yra už pareiškėjo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės ribų, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 44n straipsnyje numatytos sąlygos;

d)

muzikos instrumentas turi būti tinkamai identifikuojamas.

44l straipsnis

Paraiškos

1.   Muzikos instrumento sertifikato paraiškos teikėjas pateikia informaciją, nurodytą 44h bei 44k straipsniuose ir prireikus užpildo paraiškos formos 1, 4 ir 7–23 skiltis ir sertifikato originalo bei visų kopijų 1, 4 ir 7–22 skiltis.

Valstybės narės gali nurodyti, kad reikia užpildyti tik paraiškos formą, ir tuomet tokia paraiška gali būti skirta daugiau kaip vienam sertifikatui gauti.

2.   Tinkamai užpildyta paraiškos forma pateikiama valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, valdymo institucijai kartu su būtina informacija bei dokumentiniais įrodymais, kurių, minėtos institucijos nuomone, reikia tam, kad ji galėtų nustatyti, ar turėtų būti išduotas sertifikatas.

Bet kokios informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pagrįstas.

3.   Kai pateikiama paraiška gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių paraiška anksčiau buvo atmesta, pareiškėjas apie tą faktą informuoja valdymo instituciją.

44m straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

Jei į Sąjungą įvežamam, eksportuojamam arba reeksportuojamam egzemplioriui muzikos instrumento sertifikatas yra išduotas remiantis 44j straipsniu, sertifikato turėtojas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą, papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi 45 straipsniu.

44n straipsnis

Egzempliorių, kuriems išduotas muzikos instrumento sertifikatas, pardavimas

Jei pagal šio reglamento 44j straipsnį išduoto muzikos instrumento sertifikato turėtojas pageidauja egzempliorių parduoti, pirmiausia jis turi sertifikatą atiduoti jį išdavusiai valdymo institucijai ir, jei egzempliorius priklauso vienai iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių, kreiptis į kompetentingą instituciją dėl sertifikato išdavimo remiantis minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalimi.

44o straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą muzikos instrumento sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

Jei įmanoma, naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris ir nurodomas toks pat kaip originalaus dokumento galiojimo laikas, o jo 23 skiltyje įrašoma:

 

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“ arba „Šiuo sertifikatu panaikinamas ir pakeičiamas xxxx xx xx išduotas originalas, kurio numeris xxxx“.

44p straipsnis

Muzikos instrumentų įvežimas į Sąjungą su trečiųjų šalių išduotais sertifikatais

Įvežant muzikos instrumentą į Sąjungą nereikalaujama pateikti eksporto dokumento arba importo leidimo su sąlyga, kad trečioji šalis jam yra išdavusi muzikos instrumento sertifikatą panašiomis sąlygomis, kaip nustatytos 44h ir 44j straipsniuose. Reeksportuojant minėtą muzikos instrumentą nereikalaujama pateikti reeksporto sertifikato.“

;

9)

56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Taikant a punktą kontroliuojamas sąlygas sudaro nenatūrali aplinka, kurią žmogus intensyviai keičia savo įsikišimu, apimančiu arimą, tręšimą, piktžolių naikinimą, drėkinimą arba daiginimo darbus, pavyzdžiui, sodinimą į indus, lysves ir saugojimą nuo oro poveikio, bet šiais darbais neapsiribojančiu. Agarmedžių taksonai, užauginti iš sėklų, auginių, skiepų, orinių atlankų, augalų dalių, kaliaus audinių arba kitų augalo audinių, sporų arba kitų ūglių „kontroliuojamomis sąlygomis“, reiškia medelyną, įskaitant kitą nenatūralią aplinką, kurią žmogus keičia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus ar augalų dalis bei išvestinius produktus.“

;

b)

straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3.   Agarmedžių taksonų medžiai, auginami:

a)

soduose (privačiuose ir (arba) bendruomenių) ir

b)

valstybiniame, privačiame arba bendruomenės kultūriniame medelyne – vienos rūšies arba mišrių rūšių, –

yra laikomi dirbtinai padaugintais pagal 1 dalį.“

;

10)

57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši 3a dalis:

„3a.   Nukrypstant nuo 3 dalies, pirmą kartą įvežant į Sąjungą medžioklės trofėjus, kurie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede ir šio reglamento XIII priede išvardytų rūšių arba populiacijų egzemplioriai, taikomas Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnis.“

;

b)

5 dalis papildoma šiuo g punktu:

„g)

agarmedžio egzempliorių (Aquilaria spp. ir Gyrinops spp.) – ne daugiau kaip po 1 kg drožlių, 24 ml aliejaus ir du komplektus karolių arba rožinių (arba du vėrinius ar apyrankes) vienam asmeniui.“

;

11)

58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ankstesnės pastraipos nuostatos negalioja raganosio ragų arba dramblio kaulo, esančių asmeniniuose arba namų ūkio daiktuose, reeksportui; šių egzempliorių atveju reikalaujama muitinei pateikti reeksporto sertifikatą.“

;

b)

3a ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3a.   Jei asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Sąjungoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įsigytus ne toje valstybėje, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta, įskaitant asmeninius medžioklės trofėjus, kurie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriai, jis privalo muitinei pateikti reeksporto sertifikatą. Toks pat reikalavimas taikomas reeksportuojant kaip asmeninius arba namų ūkio daiktus Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų populiacijų raganosio ragų arba dramblio kaulo egzempliorius.

4.   Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, (re)eksporto dokumento nereikia pateikti (re)eksportuojant 57 straipsnio 5 dalies a–g punktuose išvardytus egzempliorius.“

;

12)

58a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„1.   Vykdyti komercinę veiklą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie į Sąjungą įvežami pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalį, valstybės narės valdymo institucija gali leisti tik tokiomis sąlygomis:“

;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komercinė veikla, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie įvežti į Sąjungą pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalį, ir su Konvencijos I priedėlyje arba Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie įvežti į Sąjungą kaip asmeniniai ir namų ūkio daiktai, draudžiama.“

;

13)

66 straipsnio 6 dalis papildoma antra pastraipa:

„Skirtingų eršketinių žuvų (Acipenseriformes) rūšių ikrai nemaišomi į pirminę talpyklą, išskyrus presuotus ikrus (t. y. ikrus, kuriuos sudaro vienos arba kelių eršketinių ar irklanosių žuvų rūšių neapvaisinti kiaušinėliai (ikrai ir pieniai), likę apdorojus ir paruošus aukštesnės kokybės ikrus.“

;

14)

72 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Vienus metus nuo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/57 (4) įsigaliojimo valstybės narės gali išduoti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I, III ir IV prieduose nustatytų formų importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, kilnojamosios parodos sertifikatus ir asmeninės nuosavybės sertifikatus, II priede nustatytos formos pranešimus apie importą ir V priede nustatytos formos ES sertifikatus.

;

15)

priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(3)  2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL L 242, 2012 9 7, p. 13).

(4)  2015 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/57, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 nuostatos dėl leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (OL L 10, 2015 1 16, p. 19)“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 865/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [dėl visų žinduolių, išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (labiau negu naminių rūšių pavadinimų): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; ir išskyrus toliau nurodytas rūšis]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [dėl Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology 29: 723–741. [dėl Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [dėl Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [dėl Sotalia fluviatilis ir Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [dėl Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [dėl Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [dėl Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [dėl Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [dėl Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [dėl Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [dėl Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [dėl Physeter macrocephalus ir Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [dėl Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764–005–5333–3. [dėl Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [dėl Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [dėl Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [dėl Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [dėl Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe ir Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [dėl paukščių šeimų ir būrių pavadinimų]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [dėl visų paukščių rūšių, išskyrus dėl toliau minimų taksonų ir dėl Lophura imperialis, kurių egzemplioriai turėtų būti traktuojami kaip L. edwardsi egzemplioriai]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES interneto svetainė) [kartu su DICKINSON 2003 dėl visų paukščių rūšių, išskyrus dėl toliau minimų taksonų]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [dėl Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [dėl Psittacula intermedia ir Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [dėl Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [dėl Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [dėl Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [dėl Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [dėl Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [dėl Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [dėl Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [dėl Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [dėl Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [dėl Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [dėl Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [dėl Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [dėl Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [dėl Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [dėl Calumma vatosoa ir Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [dėl Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [dėl Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [dėl Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [dėl Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [dėl Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [dėl Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [dėl Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [dėl Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [dėl Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [dėl Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) parengta CITES nomenklatūros komiteto prašymu [dėl Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [dėl Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [dėl Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [dėl Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [dėl Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [dėl Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [dėl Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [dėl Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [dėl Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [be priedėlio; dėl Testudines rūšių ir šeimų pavadinimų, išskyrus tai, kad išsaugomi šie pavadinimai: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [dėl Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [dėl Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [dėl Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [dėl Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [dėl Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [dėl Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [dėl Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [dėl Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [dėl Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659–059–5. [dėl Phelsuma spp., tačiau išsaugomas Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [dėl Morelia clastolepis, Morelia nauta ir Morelia tracyae, taip pat Morelia kinghorni suteikiamas rūšies statusas]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [dėl Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [dėl Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [dėl Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [dėl Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [dėl Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [dėl Iguanidae, išskyrus dėl Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ir P. wigginsi pripažinimo esamomis rūšimis]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [dėl Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [dėl Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [dėl Python breitensteini ir Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [dėl Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [dėl Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ir Furcifer, išskyrus dėl Bradypodion rūšių, kurias pakeitė Kinyongia ir Nadzikambia, ir išskyrus dėl Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ir C. marojezense pripažinimo esamomis rūšimis]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [dėl Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [dėl Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [dėl Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [dėl Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [dėl Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [dėl Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [dėl Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [dėl Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [dėl Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [dėl Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ir Viperidae, išskyrus dėl Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ir Lichanura genčių išlaikymo ir Epicrates maurus bei Tropidophis xanthogaster pripažinimo esamomis rūšimis]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [dėl Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [dėl Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [dėl Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [dėl Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [dėl Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [dėl Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [dėl Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [dėl Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [dėl Sauria šeimų atribojimo]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429–442. [dėl Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [dėl Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [dėl Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [dėl Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [dėl Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [dėl Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [dėl Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [dėl Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [dėl Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [dėl Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [dėl Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [dėl Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [dėl Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [dėl Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [dėl Chamaeleo balebicornutus ir Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [dėl Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [dėl Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [dėl teisingos Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis rašybos]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [dėl Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [dėl Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [dėl Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [dėl Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [dėl Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [dėl Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [dėl Testudines būrių pavadinimų, Crocodylia ir Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [dėl Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [dėl Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ir Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [dėl Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 as of December 2011

in combination with BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [dėl visų varliagyvių rūšių]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII IR SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [dėl visų ryklių ir žuvų rūšių, išskyrus Hippocampus gentį]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [dėl Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [dėl Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [dėl Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [dėl Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [dėl Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [dėl Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [dėl Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [dėl Pandinus genties skorpionų]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [dėl Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [dėl Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347–352. [dėl Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4–9900697–0-6). [dėl Ornithoptera, Trogonoptera ir Troides genčių paukščiasparnių drugių]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3–8274–0927–6. [dėl Hirudo medicinalis ir Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA IR HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] (dėl visų augalų genčių pavadinimų, išvardytų Konvencijos priedėliuose, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), dėl bendrinių sinonimų, nenurodytų The Plant-Book, nebent jie būtų pakeisti Konvencijos šalių konferencijos priimtuose etaloniniuose kataloguose, kaip nurodyta toliau.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae rūšių pavadinimus.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen (Primulaceae), Galanthus ir Sternbergia (Liliaceae) rūšių pavadinimus.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Dionaea, Nepenthes ir Sarracenia rūšių pavadinimus.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir jo pakeitimai: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium rūšių pavadinimus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kaip rekomendacija darant nuorodą į Taxus rūšių pavadinimus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995) ir Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ir Encyclia (Volume 2, 1997) ir Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ir Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ir Vandopsis (Volume 3, 2001) ir Aerides, Coelogyne, Comparettia ir Masdevallia (Volume 4, 2006) rūšių pavadinimus.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), kaip rekomendacija darant nuorodą į Succulent euphorbias rūšių pavadinimus.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), kaip rekomendacija darant nuorodą į Dicksonia rūšių pavadinimus.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kaip rekomendacija darant nuorodą į Hoodia rūšių pavadinimus.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kaip rekomendacija darant nuorodą į Guaiacum rūšių pavadinimus.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), kaip rekomendacija darant nuorodą į Bulbophyllum rūšių pavadinimus.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ir jo naujos versijos), išleistas UNEP — WCMC ir gali būti naudojamas kaip neoficialus šalių konferencijoje patvirtintų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų mokslinių gyvūnų rūšių pavadinimų šaltinis ir kaip neoficiali CITES nomenklatūroje kartu su standartinėmis nuorodomis pateiktos informacijos santrauka.“

;

2)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

IX priedo 1 dalies įrašas „Q Cirkams ir kilnojamosioms parodoms“ pakeičiamas įrašu „Q Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui arba muziejų parodai)“;

b)

IX priedo 2 punktas papildomas šia eilute:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos.“

3)

X priede įrašas „Lophophurus impejanus“ pakeičiamas įrašu „Lophophorus impejanus“;

4)

Įterpiamas šis XIII priedas:

„XIII PRIEDAS

57 STRAIPSNIO 3a DALYJE NURODYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS IR POPULIACIJOS

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus“

.

Top