Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/3, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų Tekstas svarbus EEE

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/57


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/3

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), ypač į jo 8b straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnį investuotojai turėtų gauti pakankamai informacijos apie savo pagrindinio turto kokybę ir rezultatus, kad galėtų atlikti informacija pagrįstą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą. Tai taip pat sumažintų investuotojų kliovimąsi kredito reitingais ir turėtų palengvinti neužsakytų kredito reitingų suteikimą;

(2)

šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms finansinėms priemonėms arba kitam turtui, atsirandantiems dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, su sąlyga, kad emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs ir tuo tikslu jo registruota buveinė yra Sąjungoje. Todėl šis reglamentas turėtų apimti tik finansines priemones ar kitą turtą, atsirandančius dėl bet kokio sandorio arba schemos, pagal kuriuos kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriai būdingi tame straipsnyje nurodyti požymiai. Todėl pagal tą reglamentą pozicija, dėl kurios atsiranda tiesioginė mokėjimo už operaciją arba schemą, naudojamą materialiajam turtui finansuoti arba valdyti, prievolė, neturėtų būti laikoma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, net jei operacija ar schema yra susijusi su skirtingo prioriteto mokėjimo prievolėmis;

(3)

šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurie priskiriami vertybiniams popieriams, išleidimu, bet į ją taip pat turėtų būti įtrauktos kitos finansinės priemonės ir turtas, atsirandantys dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, pavyzdžiui, pinigų rinkos priemonės, įskaitant turtu užtikrintas komercinių vekselių programas. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus turinčioms ir jų neturinčioms struktūrizuotoms finansinėms priemonėms. Į šio reglamento sritį taip pat turėtų patekti privatūs ir dvišaliai sandoriai, taip pat sandoriai, kurie nėra siūlomi visuomenei ar įtraukiami į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą;

(4)

šiame reglamente pateikiami standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai, taikomi kelių kategorijų turto klasėms. Nedarant poveikio šio reglamento taikymo sričiai, kol informacijos teikimo prievoles parengs EVPRI ir patvirtins Komisija, šie standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai ir visos informacijos teikimo prievolės pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos tik struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms pagrindiniu turtu, kuris yra įtrauktas į šiame reglamente nurodytą pagrindinio turto klasių kategorijų sąrašą ir kuris, be kita ko, nėra privataus ar dvišalio pobūdžio;

(5)

laikydamiesi šio reglamento emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai turėtų laikytis nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos šaltinių konfidencialumo apsaugą ar asmens duomenų tvarkymą, kad išvengtų galimo tokių teisės aktų pažeidimo;

(6)

emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti subjektą, atsakingą už informacijos teikimą interneto svetainei, kurią turi sukurti EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalį (toliau – SFP interneto svetainė). Informacijos teikimo prievolės vykdymą taip pat turėtų būti įmanoma perduoti kitam subjektui, pavyzdžiui, valdymo įmonei. Tai neturėtų daryti poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei pagal šį reglamentą;

(7)

įvairias technines informacijos teikimo instrukcijas, be kita ko, susijusias su emitentų, iniciatorių ir rėmėjų teiktinų rinkmenų perdavimu ar formatu, EVPRI turėtų paskelbti savo interneto svetainėje. EVPRI tas technines informacijos teikimo instrukcijas turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo prievolių taikymo pradžios datą, kad emitentai, iniciatoriai, rėmėjai ir kitos dalyvaujančios šalys turėtų pakankamai laiko pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras;

(8)

pagal šį reglamentą teiktina informacija turėtų būti teikiama standartine forma, kad SFP interneto svetainėje duomenys galėtų būti tvarkomi automatiškai. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama taip, kad būtų lengvai prieinama bet kuriam SFP interneto svetainės naudotojui. EVPRI turėtų užtikrinti, kad sektorių kompetentingos institucijos turėtų prieigą prie SFP interneto svetainės ir galėtų vykdyti joms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 pavestas užduotis;

(9)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnį;

(10)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(11)

būtina suteikti pakankamai laiko, kad Sąjungoje įsisteigę struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai galėtų prisitaikyti ir imtis būtinų priemonių siekdami laikytis šio reglamento ir kad EVPRI galėtų sukurti SFP interneto svetainę, kurioje turėtų būti atskleidžiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. Tačiau būtinas technines informacijos teikimo instrukcijas EVPRI turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šio reglamento taikymo pradžios datą. Tai yra būtina, kad Sąjungoje įsisteigusiems struktūrizuotos finansinės struktūrizuotos priemonės emitentams, iniciatoriams ir rėmėjams būtų galima suteikti pakankamai laiko pagal tas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras, kad būtų užtikrintas išsamios ir tinkamos informacijos teikimas atsižvelgiant į tolesnius Sąjungos finansų rinkų pokyčius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, kurių emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs Sąjungoje ir kurios yra išleidžiamos po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

Informaciją teikiantis subjektas

1.   Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti vieną ar kelis informaciją teikiančius subjektus, kurie Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalyje nurodytoje interneto svetainėje (toliau – SFP interneto svetainė) skelbia informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 3 ir 4 straipsnius ir 5 straipsnio 3 dalį. Šie subjektai reikiamą informaciją SFP interneto svetainėje skelbia pagal šio reglamento 4–7 straipsnius.

2.   Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas, paskyrę 1 dalyje nurodytą subjektą ar subjektus, nedelsdami praneša EVPRI apie pagal tą dalį paskirtą subjektą. Paskyrimas nedaro poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei laikytis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio.

3 straipsnis

Teiktina informacija

Jeigu struktūrizuota finansinė priemonė yra užtikrinta bet kuriuo 4 straipsnyje nurodytu pagrindiniu turtu, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje pateikia šią informaciją:

a)

paskolų lygmens informaciją naudojant I–VII prieduose pateiktus standartizuotus informacijos atskleidimo šablonus;

b)

kai taikoma struktūrizuotai finansinei priemonei, toliau nurodytus dokumentus, įskaitant išsamų struktūrizuotos finansinės priemonės mokėjimų srauto aprašymą:

i)

galutinį siūlymo dokumentą ar prospektą, kartu su baigiamaisiais sandorio dokumentais, įskaitant bet kokius viešai paskelbtus dokumentus, kurie yra nurodyti prospekte arba kuriais vadovaujamasi vykdant sandorį, išskyrus teisines nuomones;

ii)

turto pardavimo sutartį, priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimą ir bet kokį susijusį patikėjimo pareiškimą;

iii)

valdymo, atsarginio valdymo paslaugų, administravimo ir pinigų valdymo susitarimus;

iv)

patikos dokumentą, įkeitimo dokumentą, agentūros atstovavimo susitarimą, susitarimą su sąskaitos banku, garantuotų investicijų sutartį, įtrauktas sąlygas arba pagrindiniam patikos fondui taikomas nuostatas ar susitarimą dėl pagrindinių apibrėžčių;

v)

bet kokius susijusius kreditorių tarpusavio susitarimus, apsikeitimo sandorių dokumentus, subordinuotosios paskolos sutartis, paskolų verslui pradėti sutartis ir susitarimus dėl likvidumo priemonės;

vi)

bet kokius kitus pagrindinius dokumentus, kurie yra būtini sandoriui suprasti;

c)

jeigu prospektas nėra parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB (4), sandorio santrauką arba struktūrizuotos finansinės priemonės pagrindinių ypatybių apžvalgą, įskaitant:

i)

susitarimo struktūrą;

ii)

turto ypatybes, pinigų srautus, kredito vertės didinimo ir likvidumo palaikymo paramos ypatybes;

iii)

obligacijų turėtojų balsavimo teises, obligacijų turėtojų ir kitų sandoryje dalyvaujančių kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti, ryšį;

iv)

visų pagal b punktą SFP interneto svetainei pateiktuose dokumentuose nurodytų kritinių įvykių ir įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį struktūrizuotų finansinių priemonių rezultatams, sąrašą;

v)

struktūros diagramas, kuriose apžvelgiamas sandoris, pinigų srautai ir nuosavybės struktūra;

d)

investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose pateikiama VIII priede nurodyta informacija.

4 straipsnis

Pagrindinis turtas

3 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai taikomi struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms šiuo pagrindiniu turtu:

a)

būsto hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas pirminės ir antrinės rinkos hipoteka ir nuosavo būsto įkeitimo paskolomis. SFP interneto svetainėje pateikiama I priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

b)

komercinė hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolomis, ligoninių paskolomis, globos namų paskolomis, sandėliavimo patalpų paskolomis, viešbučių paskolomis, slaugos namų paskolomis, pramonės paskolomis ir daugiabučių paskolomis; SFP interneto svetainėje pateikiama II priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

c)

paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms: SFP interneto svetainėje pateikiama III priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

d)

paskolos automobiliams: SFP interneto svetainėje pateikiama IV priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

e)

vartojimo kreditai: SFP interneto svetainėje pateikiama V priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

f)

kredito kortelių paskolos: SFP interneto svetainėje pateikiama VI priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

g)

išperkamosios nuomos sutartys su asmenimis ir (arba) įmonėmis: SFP interneto svetainėje pateikiama VII priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones.

5 straipsnis

Informacijos teikimo periodiškumas

1.   3 straipsnio a ir d punktuose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo atitinkamos struktūrizuotos finansinės priemonės palūkanų nustatytos mokėjimo datos.

2.   3 straipsnio b ir c punktuose nurodyta informacija pateikiama nedelsiant išleidus struktūrizuotą finansinę priemonę.

3.   Be 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų:

a)

jeigu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 (5) dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) 17 straipsnis taip pat taikomas struktūrizuotos finansinės priemonės atžvilgiu, bet kokią pagal tą straipsnį atskleistą informaciją teikiantis subjektas nedelsdamas paskelbia SFP interneto svetainėje;

b)

jeigu a punktas netaikomas, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje nedelsdamas atskleidžia bet kokį reikšmingą pakeitimą ar įvykį bet kuriuo iš šių atvejų:

i)

pažeidžiamos pagal 3 straipsnio b punktą pateiktuose dokumentuose nustatytos prievolės;

ii)

struktūrinės ypatybės, galinčios reikšmingai paveikti struktūrizuotos finansinės priemonės rezultatus;

iii)

struktūrizuotos finansinės priemonės ir pagrindinio turto rizikos požymiai.

6 straipsnis

Informacijos teikimo procedūros

1.   Informaciją teikiantis subjektas pateikia duomenų rinkmenas pagal SFP interneto svetainės informacijos teikimo sistemą ir technines instrukcijas, kurias savo interneto svetainėje turi pateikti EVPRI.

2.   EVPRI šias technines instrukcijas savo interneto svetainėje paskelbia ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d.

3.   Informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainei išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Paprašius, informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas šias rinkmenas pateikia sektorių kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies r punkte.

4.   Jeigu informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas nustato, kad SFP interneto svetainei pateiktuose duomenyse yra faktinių klaidų, jie nedelsdami ištaiso atitinkamus duomenis.

7 straipsnis

Informacijos teikimas nuo įsigaliojimo iki taikymo datos

1.   Kiek tai susiję su struktūrizuotomis finansinėmis priemonėmis, išleidžiamomis laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos, emitentas, iniciatorius ar rėmėjas laikosi šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų tik struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios šio reglamento taikymo datą yra dar neapmokėtos, atžvilgiu.

2.   Nereikalaujama, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos emitentas, iniciatorius ar rėmėjas registruotų informaciją, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Tačiau 6 straipsnio 2 dalis taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(4)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).


I PRIEDAS

Informacijos apie būsto hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

Data

Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.

Paskolos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius. Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.

Valdymo įmonės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.

Skolininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus skolininko identifikatorius (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai). Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.

Turto identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus turto identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti turtą, susietą su keliomis paskolomis (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai).

Informacija apie skolininką

Skolininko užimtumo statusas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.

Pagrindinės pajamos

Pastovus

Skaitmenys

Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma).

Pagrindinių pajamų tikrinimas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinių pajamų tikrinimas.

Paskolos ypatybės

Paskolos inicijavimo data

Pastovus

Data/Skaitmenys

Pradinės paskolos suteikimo data.

Paskolos grąžinimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Paskolos grąžinimo data.

Paskirtis

Pastovus

Sąrašas

Paskolos paskirtis.

Paskolos terminas

Pastovus

Skaitmenys

Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).

Paskolos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Paskolos valiuta.

Pradinis likutis

Pastovus

Skaitmenys

Pradinis paskolos likutis (įskaitant mokesčius).

Dabartinis likutis

Kintamas

Skaitmenys

Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios yra užtikrintos hipoteka ir sandoryje bus priskiriamos pagrindinei sumai.

Grąžinimo būdas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.

Mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Mokėtina suma

Kintamas

Skaitmenys

Sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).

Mokėjimo rūšis

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos mokėjimo rūšis.

Palūkanų norma

Palūkanų normos rūšis

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų normos rūšis.

Dabartinis palūkanų normos indeksas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).

Dabartinė palūkanų norma

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinė palūkanų norma (%).

Dabartinė palūkanų normos marža

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama).

Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas

Kintamas

Skaitmenys

Intervalas mėnesiais, kuriuo tikslinama palūkanų norma (kintamosios palūkanų normos paskolų atveju).

1 koregavimo marža

Kintamas

Skaitmenys

Paskolai taikoma marža (%) pirmojo koregavimo datą.

1 palūkanų koregavimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Kitų palūkanų normos pokyčių data (pvz., pasikeitus diskonto maržai, pasibaigus palūkanų fiksavimo laikotarpiui, pakartotinai fiksuojant paskolos palūkanas ir pan.; tai nėra kito LIBOR perskaičiavimo data).

2 koregavimo marža

Kintamas

Skaitmenys

Paskolai taikoma marža (%) antrojo koregavimo datą.

2 palūkanų koregavimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Antrojo palūkanų normos keitimo data.

3 koregavimo marža

Kintamas

Skaitmenys

Paskolai taikoma marža (%) trečiojo koregavimo datą.

3 palūkanų koregavimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Trečiojo palūkanų normos keitimo data.

Patikslintas palūkanų normos indeksas

Kintamas

Sąrašas

Kitas palūkanų normos indeksas.

Turtas ir papildomas užstatas

Turto pašto kodas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.

Turto rūšis

Pastovus

Sąrašas

Turto rūšis.

Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis

Pastovus

Skaitmenys

Iniciatoriaus įvertintas pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.

Vertinimo suma

Pastovus

Skaitmenys

Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą. Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.

Pradinio vertinimo rūšis

Pastovus

Sąrašas

Vertinimo rūšis inicijavimo metu.

Vertinimo data

Pastovus

Data/Skaitmenys

Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.

Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis

Kintamas

Skaitmenys

Iniciatoriaus dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.

Dabartinio vertinimo suma

Kintamas

Skaitmenys

Naujausia vertinimo suma (jeigu, pavyzdžiui, atgaunant nuosavybės teisę buvo atlikti keli vertinimai, tai turėtų būtų mažiausia suma). Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.

Dabartinio vertinimo rūšis

Kintamas

Sąrašas

Dabartinio vertinimo rūšis.

Dabartinio vertinimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Naujausio vertinimo data.

Informacija apie rezultatus

Sąskaitos statusas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis sąskaitos statusas.

Pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.

Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.

Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.

Kintamas

Skaitmenys

Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).

Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.

Kintamas

Skaitmenys

Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius.

Bylinėjimasis

Kintamas

TAIP/NE

Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras.

Išpirkimo data

Kintamas

Data/Skaitmenys

Išpirkimo šioje sąskaitoje data.

Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas

Kintamas

Skaitmenys

Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.

Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data

Kintamas

Skaitmenys

Įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data.

Pardavimo kainos mažesnioji riba

Kintamas

Skaitmenys

Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, suapvalinta iki artimiausių 10 tūkst.

Pardavimo nuostolis

Kintamas

Skaitmenys

Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

Skaitmenys

Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik tais atvejais, kai esama nuostolių.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai

Ataskaitos data

Kintamas

Data

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.

Emitentas

Pastovus

Tekstas

Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos

Kintamas

TAIP/NE

Patvirtinkite, ar buvo naudojamos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.

Užstato lygmens duomenų laukeliai

Kritinių įvykių matai/rodikliai

Kintamas

TAIP/NE

Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ar panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitais kritinių įvykių lygiais dabartinę nustatymo datą. Ar buvo kritinių įvykių?

Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma

Kintamas

Skaitmenys

Ataskaitoje nurodoma pagrindinių būsto hipotekos paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). Tam tikrose jurisdikcijose hipotekos grupė taip pat gali apimti komercines paskolas. Avg CPR norma yra suma, išreikšta metine procentine iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma yra apskaičiuojama dabartinį būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Gautas rezultatas atimamas iš vieno ir padauginamas iš šimto (100), kad būtų gauta Avg CPR norma. Šis skaičiavimas išreiškiamas taip:

Formula

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens laukeliai

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, kurie turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

Data

Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas palūkanų mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

Data

Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.

Valiuta

Pastovus

Tekstas

Valiutos vienetas (-ai), kuriuo (-ais) nurodomas (-i) vertybinių popierių lygmens likutis (-čiai) ir mokėjimai.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmentui.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

Data

Data, kai buvo išleistos obligacijos.


II PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie komercine hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

PASKOLA

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Paskolos identifikatoriai

Sandorio grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus sandorio ar susitarimo pavadinimas.

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

Data

Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.

Pakeitimo vertybiniais popieriais data

Pastovus

Data

Emisijos pagal susitarimą data. Pirma obligacijų įtraukimo į biržos sąrašą data.

Pradinės paskolos sąlygos

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Kiekvienai emisijos paskolai suteiktas raidinis skaitmeninis kodas

Paskolos valdymo įmonės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikali paskolos valdymo įmonės identifikacinė eilutė, priskirta paskolai.

Pasiūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus siūlymo aplinkraščio ar prospekto numeris arba sandorio paskolos pavadinimas, priskirtas paskolai sandoryje ar grupėje.

Paskolos rėmėjas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Paskolos rėmėjas.

Paskolos inicijavimo data

Pastovus

Data

Pradinės paskolos suteikimo data.

Paskolos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Paskolos valiuta.

Visos paskolos likutis inicijavimo datą

Pastovus

Skaitmenys

Visas paskolos likutis inicijavimo metu, atitinkantis 100 % visos priemonės, t. y. pakeista vertybiniais popieriais ir jais nepakeista/nuosavybės teise priklausanti ir nepriklausanti suma (paskolos valiuta).

Pradinis paskolos terminas

Pastovus

Skaitmenys

Terminas pagal sutartį (mėnesiais) inicijavimo datą.

Amortizacijos pradžios data

Pastovus

Data

Data, kai bus pradėta amortizuoti visa paskola (tai gali būti data, ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą).

Palūkanų normos indekso kodas

Pastovus

Sąrašas

Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).

Pradinė paskolos palūkanų norma

Pastovus

Skaitmenys

Bendra paskolos palūkanų norma inicijavimo datą. Jeigu yra keli segmentai su skirtingomis palūkanų normomis, taikyti svertinę vidutinę normą.

Pirmo mokėtinų palūkanų mokėjimo data

Pastovus

Data

Data, kai turėjo būti atliktas pirmas paskolos palūkanų mokėjimas po inicijavimo datos.

Paskolos šalis

Pastovus

Sąrašas

Paskolos šalis.

Paskolos paskirtis

Pastovus

Sąrašas

Paskolos paskirtis.

Užtikrinimas hipoteka

Pastovus

TAIP/NE

Ar paskola užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka?

Paskolos statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Pakeitimo vertybiniais popieriais datos palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)

Pastovus

Skaitmenys

Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos palūkanų padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.

Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)

Pastovus

Skaitmenys

Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.

Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)

Pastovus

Skaitmenys

Pakeitimo vertybiniais popieriais metu A paskolai nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis pagal siūlymo dokumentus.

Įsipareigotas pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Visos paskolos įsipareigotas likutis, įskaitant bet kokias nepanaudotas sumas, pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Faktinis pagrindinės sumos likutis (visos paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Faktinis visos paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.

Periodinis pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Pagrindinės sumos ir palūkanų suma, mokėtina kitą paskolos mokėjimo datą pagal grafiką, pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Paskolos norma pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Visa palūkanų norma (pvz., LIBOR ir marža), kuri yra naudojama mokėtinoms paskolos palūkanoms pakeitimo vertybiniais popieriais datą apskaičiuoti.

Įkaito rangas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Sąrašas

Ar pakeitimui vertybiniais popieriais pateiktas pirmo rango įkaitas?

Likęs terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Likęs mėnesių skaičius (neįskaitant jokių pratęsimo galimybių) iki paskolos grąžinimo termino pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Likęs amortizacijos terminas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Likęs amortizacijos termino mėnesių skaičius iki paskolos grąžinimo termino. Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais datą amortizacija neprasidėjo, jis bus mažesnis už likusį terminą pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Paskolos grąžinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Data

Paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Juo atsižvelgiama tik į pradinę grąžinimo datą, bet neatsižvelgiama į jokį pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.

Faktinis pagrindinės sumos likutis (A paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Faktinis A paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.

Pratęsimo galimybė

Kintamas

TAIP/NE

Nurodykite, ar yra galimybė pratęsti paskolos terminą ir nukelti grąžinimo datą.

Trumpiausio galimo pratęsimo trukmė

Pastovus

Skaitmenys

Trumpiausio galimo paskolos pratęsimo trukmė mėnesiais.

Pratęsimo galimybės pobūdis

Pastovus

Sąrašas

Pratęsimo galimybės pobūdis.

Duomenys apie užstatą

Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Turto objektų skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Kintamas

Skaitmenys

Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Įrašykite turto, kuriuo buvo užtikrinta paskola pakeitimo vertybiniais popieriais datą, unikalius identifikatorius (PC1).

Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, grupės duomenų fiksavimo datą

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Įrašykite turto, kuriuo užtikrinama paskola grupės duomenų fiksavimo datą, unikaliuosius identifikatorius (PC1).

Duomenys apie paskolos sutarties sąlygas

Palūkanų padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite ICR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.

Paskolos padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite DSCR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.

Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (visos paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite LTV finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.

Kitas finansinės sąlygos kodas (visos paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Nurodykite, jeigu yra kitas kodas, kurio reikia ICR arba DSCR finansinės sąlygos reikalavimui visos paskolos lygmeniu.

Palūkanų padengimo rodiklio metodas (A paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite A paskolos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.

Paskolos padengimo rodiklio metodas (A paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite A paskolos padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.

Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (A paskolos)

Pastovus

Sąrašas

Apibrėžkite A paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio apskaičiavimo metodą.

Pagrindinio turto statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Visos įvertintos pajamos iš visų šaltinių, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.

Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Visos įvertintos veiklos išlaidos, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami.

Grynosios veiklos pajamos (NOI) pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Pajamos, atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.

Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą (palyginti su remonto ir priežiūros išlaidomis), jeigu jos nustatytos siūlymo aplinkraštyje.

Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis).

Finansinės informacijos valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Sąrašas

Valiuta, kuria teikiama pradinė finansinė informacija laukeliuose „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ – „Grynieji pinigų srautai pakeitimo vertybiniais popieriais datą“.

ICR/DSCR rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Sąrašas

Kaip apskaičiuojamas/taikomas DSCR rodiklis, kai paskola susieta su keliais turto objektais.

Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.

Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Sąrašas

Laukelyje „Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ nurodyto vertinimo valiuta.

Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Data

Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodykite vėliausią datą.

Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Pagal pasirašytą nuomos sutartį nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą). Jeigu yra keli turto objektai, naudokite svertinį vidurkį, apskaičiuojamą kiekvienam turto objektui {Dabartinė paskirta dalis % (turto objektas)*(užimtumo rodiklis)}.

Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Visas privalomojo rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos

Pastovus

TAIP/NE

Įveskite TAIP, jeigu rezervo sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį; jeigu taip nėra, įveskite NE.

Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos

Pastovus

TAIP/NE

Ar rezervo sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašiems elementams, susijusiems su turtu arba siekiant suteikti papildomą finansinį užstatą tokiai paskolai?

Sąlyginio deponavimo sąskaita, laikoma kritinio įvykio atveju

Pastovus

TAIP/NE

Ar pagal paskolos sutartį reikalaujama sudaryti rezervo sumas įvykus bet kokiam kritiniam įvykiui?

Kritiniai įvykiai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita

Pastovus

Sąrašas

Kritinio įvykio rūšis.

Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai

Pastovus

Skaitmenys

Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos

Pastovus

Tekstas

Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos.

Pinigų rezervo panaudojimo sąlygos

Pastovus

Sąrašas

Nurodyti, kada galima naudoti pinigų rezervą.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. Laukeliai „Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ ir „Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai“.

Duomenys apie paskolų grupavimą ir pakeitimą

Kryžmiškai užtikrintos paskolos

Pastovus

TAIP/NE

Nurodykite, ar tai yra kryžmiškai užtikrinta paskola (pavyzdžiui: 1 ir 44 paskolos yra kryžmiškai užtikrintos kaip ir 4 ir 47 paskolos).

Pakeista paskola

Kintamas

TAIP/NE

Ar po vertybiniais popieriais pakeitimo datos šia paskola pakeičiama kita paskola?

Pakeitimo data

Kintamas

Data

Jeigu po pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskola buvo pakeista, nurodyti tokio pakeitimo datą.

Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos

Pastovus

Skaitmenys

Laikotarpis dienomis po to, kai turi būti atliktas mokėjimas, per kurį skolintojas neskaičiuoja delspinigių ar neregistruoja mokėjimo vėlavimo.

Papildomas finansavimo rodiklis

Pastovus

Sąrašas

Ar visai paskolai buvo teikiamas papildomas finansavimas/tarpinio pobūdžio skola?

Duomenys apie paskolos palūkanų normą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)

Palūkanų normos rūšis

Pastovus

Sąrašas

Paskolai taikoma palūkanų norma (%).

Palūkanų kaupimo metodo kodas

Pastovus

Sąrašas

Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas.

Palūkanos už praėjusį laikotarpį

Pastovus

TAIP/NE

Ar palūkanos, kurios kaupiasi už paskolą, yra mokamos už praėjusį laikotarpį?

A paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)

Pastovus

Sąrašas

A paskolos amortizacijos rūšis.

Duomenys apie visos paskolos amortizaciją (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)

Visos paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)

Statinis

Sąrašas

Visos paskolos amortizacijos rūšis.

Leidžiamas palūkanų kaupimas

Pastovus

TAIP/NE

Ar paskolos dokumentuose leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas?

Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data

Pastovus

Data

Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą.

Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data

Pastovus

Data

Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio arba pelningumo išlaikymo mokesčio. Data, po kurios paskola gali būti grąžinta nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio.

Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data

Pastovus

Data

Data, po kurios skolintojas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaudamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.

Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Duomenys turėtų atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?

Pastovus

TAIP/NE

Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?

Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?

Pastovus

TAIP/NE

Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?

Duomenys apie paskolos apdraudimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)

Viso laikotarpio palūkanų normos apribojimas

Pastovus

Skaitmenys

Didžiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.

Viso laikotarpio palūkanų normos apatinė riba

Pastovus

Skaitmenys

Mažiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšis

Pastovus

Sąrašas

Aprašykite taikomo paskolos lygmens apsikeitimo sandorio rūšį.

Paskolos apsikeitimo sandorį vykdantis subjektas

Kintamas

Tekstas

Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas.

Paskolos palūkanų normos apsikeitimo sandorio rūšis

Pastovus

Sąrašas

Aprašykite paskolai taikomo palūkanų normų apsikeitimo sandorio rūšį.

Paskolos valiutų apsikeitimo sandorio rūšis

Pastovus

Sąrašas

Aprašykite valiutos kursų apsikeitimo sandorio rūšį.

Paskolos apsikeitimo sandoriui taikomas valiutos kursas

Pastovus

Skaitmenys

Paskolos valiutų apsikeitimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data

Pastovus

Data

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pradžios data.

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data

Pastovus

Data

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio pabaigos data.

Skolininko prievolė sumokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo mokesčius

Pastovus

Sąrašas

Kokiu mastu skolininkas yra įpareigotas padengti nutraukimo išlaidas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui.

Duomenys apie paskolos palūkanų normos tikslinimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)

Mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Paskolos palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus

Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.

Mokėjimų perskaičiavimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.

Ankstesnių indekso duomenų taikymo laikotarpis dienomis

Pastovus

Skaitmenys

Dienų skaičius iki mokėtinų palūkanų datos, kai nustatoma palūkanų norma (pvz., EURIBOR duomenys fiksuojami prieš dvi dienas iki palūkanų mokėjimo datos).

Indekso duomenų nustatymo data

Pastovus

Data

Jeigu paskolos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kada turi būti fiksuojami indekso duomenys, įrašykite kito indekso duomenų nustatymo datą.

Duomenys apie paskolų sindikavimą ir dalis

Paskolos struktūra

Pastovus

Sąrašas

Naudodami paskolos struktūros kodą aprašykite šiai paskolai taikomą struktūrą, pvz., visa paskola, suskirstymas į A/B dalis, sindikuota.

Sindikuota paskola

Pastovus

TAIP/NE

Ar paskola sudaro sindikuotos paskolos dalį?

Visos paskolos priemonės, kuri keičiama vertybiniais popieriais, procentinė dalis

Pastovus

Skaitmenys

Visos vertybiniais popieriais keičiamos paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Kontroliuojančiosios šalies teisės priimti reikšmingus sprendimus

Pastovus

TAIP/NE

Ar bet kokios dalies turėtojas, kuris nėra emitentas, turi teisę priimti svarbius sprendimus?

Sindikavimui vadovaujantis bankas

Pastovus

Tekstas

Vadovaujantis bankas.

Įvairūs duomenys apie paskolą

Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą

Pastovus

Sąrašas

Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą.

Paskolos iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Emitentui paskolą pardavusio iniciatoriaus/skolintojo pavadinimas. Subjekto, kuris yra visiškai atsakingas už paskolos sutarties pareiškimus ir garantijas, pavadinimas.

Su finansinės informacijos pateikimu susijusios nuobaudos

Pastovus

Sąrašas

Nuobaudų, taikomų skolininkui nepateikus reikiamos finansinės informacijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, grafiko ir pan.), kaip numatyta paskolos dokumentuose, rodiklis.

Paskolos atgręžtinio reikalavimo teisė

Pastovus

TAIP/NE

Ar taikoma atgręžtinio reikalavimo kitoms šalims (pvz., garantui) teisė, jeigu skolininkas neįvykdo pareigos pagal paskolos sutartį?

Apvalinimo kodas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų normos apvalinimo metodas.

Padidėjimas dėl apvalinimo

Pastovus

Skaitmenys

Procentine dalimi išreikštas padidinimas, kuris turėtų būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma paskolos sutartyje nustatyta palūkanų norma.

Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Tekstas

Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Valdymo standartas

Pastovus

Sąrašas

Valdymo standartas (pasirinkimas). Ar paskolos valdymo įmonė valdo visą paskolą (ir A, ir B dalis), ar tik A ar B dalį?

Duomenys apie mokėjimo datą

Paskolos mokėjimo data

Kintamas

Data

Data, kai emitentui sumokama pagrindinė suma ir palūkanos; tai paprastai yra paskolos palūkanų mokėjimo data.

Visiško sumokėjimo data

Kintamas

Data

Data, kai buvo atlikti visi mokėjimai be trūkumų. Veiksnios paskolos atveju tai bus paskolos mokėjimo data, einanti prieš pat datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Indekso normos perskaičiavimo data

Kintamas

Data

Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito palūkanų normos keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito palūkanų mokėjimo datą.

Kito mokėjimo tikslinimo data

Kintamas

Data

Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atvejų įveskite kito mokėjimo datą.

Paskolos grąžinimo data

Kintamas

Data

Dabartinė paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokį patvirtintą pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.

Kito paskolos mokėjimo data

Kintamas

Data

Kito paskolos mokėjimo data.

Duomenys apie palūkanų normą

Dabartinė indekso norma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Dabartinė maržos norma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Marža, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Marža, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Dabartinė palūkanų norma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Visa palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“ (kintamosios palūkanų normos paskolos atveju laukelių „Dabartinė indekso norma (visos paskolos)“ ir „Dabartinė maržos norma (visos paskolos)“ verčių suma).

Dabartinė palūkanų norma (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Metinė bendroji norma, taikoma apskaičiuojant pagal grafiką mokėtinas dabartinio laikotarpio palūkanas už paskolos A dalį.

Kita indekso norma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Kito laikotarpio indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas atsižvelgiant į (visos paskolos) faktinį laikotarpio pabaigos paskolos likutį, nurodytą laukelyje „Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)“.

Dabartinė delspinigių norma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Visos palūkanos, taikomos apskaičiuojant delspinigius, mokamus paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Duomenys apie pagrindinę sumą

Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Neapmokėtas likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinio laikotarpio pagal grafiką mokėtina pagrindinė paskolos suma. Pagrindinė paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Dabartinio laikotarpio pabaigos likutis pagal grafiką (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Neapmokėtas paskolos pagrindinės sumos likutis pagal grafiką dabartinio laikotarpio pabaigoje po amortizacijos, bet prieš bet kokį išankstinį grąžinimą. Paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris būtų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką, tačiau prieš bet kokį išankstinį grąžinimą (iš laukelio „Dabartinio laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)“ atėmus laukelio „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ duomenis).

Pagrindinės sumos mokėjimai ne pagal grafiką (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Per dabartinį laikotarpį ne pagal grafiką gauti pagrindinės sumos mokėjimai. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami paskolai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos.

Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Ne pagal grafiką atliekami pagrindinės sumos tikslinimai palūkanų mokėjimo laikotarpiu, nesusiję su pinigų judėjimu. Bet kokios kitos sumos, dėl kurių paskolos likutis per dabartinį laikotarpį sumažėtų ar padidėtų, kurios nelaikomos pagrindinės sumos mokėjimais ne pagal grafiką ir nesudaro pagal grafiką mokamos pagrindinės sumos.

Faktiškai sumokėta pagrindinė suma

Dinaminis

Skaitmenys

Faktiškai sumokėta pagrindinė suma pagal naujausią IPD.

Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Faktinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. Faktinis neapmokėtas paskolos likutis kitu palūkanų mokėjimo laikotarpiu po visų pagrindinės sumos mokėjimų.

Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Neapmokėtas (A paskolos) likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas A paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą.

Visi pagrindinės sumos mokėjimai (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Per dabartinį laikotarpį gauti visi (A paskolos) pagrindinės sumos mokėjimai. Pagrindinė A paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Faktinis neapmokėtas (A paskolos) pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. A paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris liktų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką.

Įsipareigotos nepanaudotos priemonės paskolos likutis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią skolininkas dar gali panaudoti.

Duomenys apie palūkanas

Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Bendrosios palūkanos už laikotarpį, darant prielaidą, kad per dabartinį laikotarpį nebuvo išankstinio visos paskolos grąžinimo mokėjimo. Visos palūkanos, mokėtinos paskolos mokėjimo datą, darant prielaidą, kad per palūkanų mokėjimo laikotarpį nebuvo išankstinio grąžinimo mokėjimų. Palūkanos turėtų būti grindžiamos pagrindine norma, kaip nustatyta paskolos sutartyje.

Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas

Kintamas

Skaitmenys

Faktiškai ne pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis dabartiniu laikotarpiu, nesusijęs su paskolos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo mokėjimo, gauto kitą datą, nei pagal grafiką nustatyta mokėjimo data, rezultatai.

Kitas palūkanų tikslinimas

Kintamas

Skaitmenys

Kitų pagrindinės sumos tikslinimų laukelį (laukelis „Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)“) papildantis laukelis, kuriame parodomi palūkanų tikslinimai ne pagal grafiką per atitinkamą mokėjimo laikotarpį.

Neigiama amortizacija

Kintamas

Skaitmenys

Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos.

Faktiškai sumokėtos palūkanos (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėtos visos paskolos palūkanos. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų palūkanų suma.

Faktiškai sumokėtos palūkanos (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų A paskolos palūkanų suma.

Faktiškai sumokėti delspinigiai

Kintamas

Skaitmenys

Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėti visos paskolos delspinigiai. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų delspinigių suma.

Atidėtos palūkanos (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Visos paskolos atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria skolininko privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą.

Kapitalizuotos palūkanos (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Visos paskolos kapitalizuotos palūkanos. Kapitalizuotos palūkanos yra palūkanos, pridedamos prie paskolos likučio palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigoje pagal paskolos sutartį.

Duomenys apie pagrindinę sumą ir palūkanas

Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Pagal grafiką emitentui mokėtina pagrindinė paskolos suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu (visos paskolos). Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką paskolos mokėjimo datą (laukelių „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ ir „Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)“ verčių suma), kuri gali būti naudojama apskaičiuojant DSCR.

Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukauptos visos nesumokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos paskolos mokėjimo datą.

Kitų neapmokėtų sumų visa suma

Kintamas

Skaitmenys

Sukauptos neapmokėtos sumos, susijusios su paskola (pvz., draudimo įmokos, žemės nuomos, kapitalo išlaidų), kurias išleido emitentas/valdymo įmonė, dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar emitentas ir kurių skolininkas dar neapmokėjo.

Sukauptos neapmokėtos sumos

Kintamas

Skaitmenys

Laukelių „Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)“ ir „Kitų neapmokėtų sumų visa suma“ suma.

Pasiekta amortizacijos kritinė riba

Kintamas

TAIP/NE

Ar pasiekta amortizacijos kritinė riba?

Dabartinė amortizacijos rūšis

Kintamas

Sąrašas

A paskolai taikoma amortizacijos rūšis.

Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Pagal grafiką emitentui mokėtina A paskolos pagrindinė suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu.

Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys

Skolininko informacijos teikimo pareigos pažeidimas

Kintamas

TAIP/NE

Ar skolininkas nevykdo savo pareigos teikti ataskaitų paskolos valdymo įmonei ar skolintojui?

Vėliausio laikotarpio pajamos

Kintamas

Skaitmenys

Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.

Naujausias paskolos padengimo rodiklis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias paskolos padengimo rodiklis (DSCR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.

Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (visos paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (ICR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.

Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias apskaičiuotas palūkanų padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.

Naujausias paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias apskaičiuotas paskolos padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.

Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.

Duomenys apie rezervą ir sąlyginio deponavimo sąskaitą

Visas rezervo likutis

Kintamas

Skaitmenys

Visas rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu paskolos mokėjimo datą. Jis apima priežiūros, remonto, su aplinka susijusias išlaidas ir pan. (neapima mokesčių ir draudimo rezervų). Į jį įtraukti su rezervais susiję nuomos komisiniai. Turėtų būti pildoma, jeigu paskolos struktūrai skirtame laukelyje „Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos“ nurodyta TAIP.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą nulėmęs kritinis įvykis

Kintamas

TAIP/NE

Įveskite TAIP, jeigu įvyko įvykis, dėl kurio turėjo būti sudarytos rezervo sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami kaip įprasta paskolos sutarties sąlyga.

Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos

Kintamas

Skaitmenys

Suma, kuria dabartiniu laikotarpiu papildyta bet kuri sąlyginio deponavimo ar rezervo sąskaita.

Rezervo likučio valiuta

Kintamas

Sąrašas

Rezervo sąskaitos valiuta.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta.

Duomenys apie realizavimą ir išankstinį grąžinimą

Realizavimo/išankstinio grąžinimo data

Kintamas

Data

Data, kai gautas pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką arba realizavimo pajamos.

Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas

Kintamas

Sąrašas

Visiems per mokėjimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas.

Duomenys apie skolininko lygmens apdraudimą

Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas (skolininko lygmeniu)

Kintamas

Tekstas

Paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas, jeigu skolininkas tiesiogiai sudaręs sutartį su apsikeitimo sandorio šalimi.

Faktiniai paskolos apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto reitingai (skolininko lygmeniu)

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Nurodykite apsikeitimo sandorio šalies reitingus paskolos mokėjimo datą.

Visiško arba dalinio paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo įvykis dabartiniu laikotarpiu (skolininko lygmeniu)

Kintamas

Sąrašas

Jeigu per dabartinį laikotarpį paskolos apsikeitimo sandoris nutrauktas, nurodykite priežastį.

Grynasis periodinis mokėjimas paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui (skolininko lygmeniu)

Kintamas

Skaitmenys

Suma, kurią skolininkas sumokėjo apsikeitimo sandorio šaliai paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį.

Apsikeitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis periodinis mokėjimas (skolininko lygmeniu)

Kintamas

Skaitmenys

Suma, kurią apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikeitimo sandorio sutartį.

Nutraukimo išlaidos, kurios turi būti apmokėtos paskolos apsikeitimo sandorį vykdančiam subjektui

Kintamas

Skaitmenys

Bet kokia suma, kurią skolininkas turi sumokėti apsikeitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikeitimo sandorio nutraukimo.

Paskolos lygmens apsikeitimo sandorio nutraukimo išlaidų apmokėjimo trūkumas

Kintamas

Skaitmenys

Nutraukimo išlaidų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikeitimo sandorio nutraukimo, kurias apmokėjo skolininkas, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra.

Nutraukimo išlaidos, kurias turi apmokėti paskolos lygmens apsikeitimo sandorio šalis

Kintamas

Skaitmenys

Bet kokios pajamos, kurias apsikeitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui visiško ar dalinio nutraukimo atveju.

Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data

Kintamas

Data

Kita paskolos lygmens apsikeitimo sandorio perskaičiavimo data.

Duomenys apie apsikeitimo sandorį

Kintamas

Tekstas

Duomenys apie apsikeitimo sandorį.

Duomenys apie ne laiku mokamos paskolos statusą

Turto objektų statusas

Kintamas

Sąrašas

Turto objektų statusas.

Paskolos statusas

Kintamas

Sąrašas

Paskolos statusas (t. y. faktinė padėtis, mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas ir pan.). Jeigu paskolai taikomi keli statuso kodai, valdymo įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kurį kodą pranešti.

Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data

Kintamas

Data

Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.

Paskolos pertvarkymo strategijos kodas

Kintamas

Sąrašas

Paskolos pertvarkymo strategija.

Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis

Kintamas

Skaitmenys

Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis mėnesiais.

Nemokumas

Kintamas

TAIP/NE

Paskolos nemokumo statusas (nemokumo atveju įveskite TAIP, kitu atveju – NE).

Nemokumo data

Kintamas

Data

Nemokumo data.

Turto perėmimo data

Kintamas

Data

Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).

Grynosios realizavimo pajamos

Kintamas

Skaitmenys

Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti emitento nuostolius pagal sandorio dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar paskola yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas.

Realizavimo išlaidos

Kintamas

Skaitmenys

Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal sandorio dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių.

Realizuoti pakeitimo vertybiniais popieriais nuostoliai

Kintamas

Skaitmenys

Neapmokėtas paskolos likutis (pridedant realizavimo išlaidas), atėmus grynąsias gautas realizavimo pajamas. Bet kokių emitento nuostolių suma, iš grynųjų pardavimo pajamų atėmus realizavimo išlaidas.

Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.

Kintamas

Skaitmenys

Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius dabartinio laikotarpio pabaigoje pagal emitento apibrėžtį.

Nesumokėta suma

Kintamas

Skaitmenys

Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

Skaitmenys

Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas.

Specialiojo valdymo statusas

Kintamas

TAIP/NE

Ar paskolos mokėjimo datą paskolai taikoma specialiojo valdymo procedūra?

Įsipareigojimų neįvykdymo data

Kintamas

Data

Data, kai nebuvo įvykdyti paskolos įsipareigojimai.

Realizavimo valiuta

Kintamas

Sąrašas

Realizavimo valiuta.

Nuostolių valiuta

Kintamas

Sąrašas

Nuostolių valiuta.

Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta

Kintamas

Sąrašas

Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta

Paskolos keitimo duomenys

Vekselių turėtojų sutikimas

Kintamas

TAIP/NE

Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai?

Planuojamas vekselių turėtojų posėdis?

Kintamas

Data

Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis?

Paskutinio paskolos pardavimo data

Kintamas

Data

Data, kai paskola parduota emitentui; jeigu paskola buvo pradinio pakeitimo vertybiniais popieriais objektas, nurodoma pakeitimo vertybiniais popieriais data.

Paskutinio turto pakeitimo vertybiniais popieriais data

Kintamas

Data

Data, kai naujausias turto objektas ar objektai buvo pateikti šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu bet koks turtas buvo pakeistas, įveskite paskutinio pakeitimo datą. Jeigu turto objektai buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Teisių ir pareigų perėmimo data

Kintamas

Data

Data, kai naujojo skolininko atžvilgiu įvykdytas priskyrimas/novacija ar jis perėmė teises ir pareigas.

Vertinimo sumažinimo sumos apskaičiavimo data

Kintamas

Data

Data, kai apskaičiuota ir patvirtinta vertinimo sumažinimo suma (pirminis ar atnaujintas tą datą turimas skaičiavimas).

Paskutinio keitimo data

Kintamas

Data

Paskutinė paskolos keitimo įsigaliojimo data.

Keitimo kodas

Kintamas

Sąrašas

Keitimo rūšis.

Pakeista mokėjimo norma

Kintamas

Skaitmenys

Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeistas amortizacijos grafikas, turėtų būti nurodoma naujoji suma, išreikšta paskolos likučio procentine dalimi.

Prakeista paskolos palūkanų norma

Kintamas

Skaitmenys

Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeista palūkanų norma/marža, turėtų būti nurodoma naujoji norma.

Specialiojo valdymo duomenys

Valdymo įmonės stebėjimo sąrašas

Kintamas

Data

Data, kai buvo nuspręsta paskolą įtraukti į stebėjimo sąrašą. Jeigu paskola ankstesniu laikotarpiu buvo pašalinta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodykite naują įtraukimo datą.

Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data

Kintamas

Data

Data, kai paskola buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po paskolos perdavimą valdymo įmonei nulėmusio įvykio. Pastaba: Jeigu paskola buvo perduota keletą kartų, turėtų būti nurodoma paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei data.

Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data

Kintamas

Data

Data, kai paskola tapo „pataisyta hipotekos paskola“, tai yra data, kai specialiojo valdymo įmonė paskolą grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei.

Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma

Kintamas

TAIP/NE

Nurodoma (taip/ne), ar valdymo įmonė/specialiojo valdymo įmonė nustatė, kad iš pajamų, gautų pardavus ar realizavus turtą ar paskolą, jis negalės susigrąžinti visų savo sumokėtų avansų, neapmokėto paskolos likučio ir visų kitų nesumokėtų su paskola susijusių sumų.

Paskolos sąlygų pažeidimo data

Kintamas

Data

Data, kai įvykdytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, anksčiausio pažeidimo data.

Paskolos sąlygų pažeidimo ištaisymo data

Kintamas

Data

Data, kai ištaisytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, paskutinio ištaisyto pažeidimo data.

Stebėjimo sąrašo kriterijų kodas

Kintamas

Sąrašas

Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas. Jeigu taikomi keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą įvardijantį kodą.

Mokesčių valiuta

Kintamas

Sąrašas

Mokesčių valiuta.

Specialiojo valdymo įmonės duomenys

Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas

Kintamas

Tekstas

Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas.

Ar keista specialiojo valdymo įmonė?

Kintamas

TAIP/NE

Ar nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio buvo pakeista specialiojo valdymo įmonė?

Kito rango skolintojo dalyvavimas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą

Kintamas

TAIP/NE

Ar užtikrinant įsipareigojimų vykdymą dalyvauja kito rango skolintojas?

Duomenys apie paskolos, kurios įsipareigojimai neįvykdyti, statusą

Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas

Kintamas

TAIP/NE

Ar paskolos įsipareigojimai šiuo metu nevykdomi ar vyksta išieškojimo procedūros?

Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis

Kintamas

 

Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis.

Sąlygos pažeidimas/kritinis įvykis

Kintamas

Sąrašas

Sąlygos pažeidimo/kritinio įvykio rūšis.

Direktyvos dėl kapitalo poreikio informacija

Nurodykite iniciatoriaus atitiktį vienai iš keturių išlaikymo galimybių

Kintamas

Sąrašas

Išlaikymo rūšis

Išlaikyta iniciatoriaus

Kintamas

Skaitmenys

Iniciatoriaus išlaikyta grynoji ekonominė dalis, išreikšta procentine dalimi (%), pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 405 straipsnį.


TURTAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Duomenys apie įkeistą turtą

Turto identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus skolininko identifikatorius. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.

Turtu kryžmiškai užtikrintų paskolų grupavimas

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Nurodykite atitinkamus siūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius; jeigu vienu turto objektu užtikrinamos kelios sandorio arba grupės paskolos, nurodykite atskirtus identifikatorius juos atskirdami kableliais.

Turto pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Turto, kuriuo užtikrinama paskola, pavadinimas. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.

Turto adresas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Turto, kuriuo užtikrinama paskola, adresas.

Miestas, kuriame yra turtas

Pastovus

Tekstas

Miesto pavadinimas, kuriame yra turtas.

Turto pašto kodas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Pagrindinio turto pašto kodas. Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi 2–4 ženklai.

Šalis, kurioje yra turtas

Pastovus

Sąrašas

Šalis, kurioje yra turtas.

Turto rūšies kodas

Pastovus

Sąrašas

Turto rūšis arba nuoroda, nurodyta vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.

Statybos metai

Pastovus

Data

Metai, kada turto objektas buvo pastatytas, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.

Paskutinės renovacijos metai

Kintamas

Data

Metai, kada buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.

Grynasis plotas kvadratiniais metrais pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Kintamas

Skaitmenys

Visas turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite ploto verčių sumą.

Patvirtintas naudingas plotas

Kintamas

TAIP/NE

Ar vertintojas patikrino turto objekto grynąjį naudingą plotą?

Dalių/lovų/kambarių skaičius

Pastovus

Skaitmenys

Turto, kurio rūšis – daugiabučiai, atveju nurodykite objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų/viešbučių/sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo vietų atveju – vienetų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo vietų atveju – vienetų skaičių. Jeigu turto objektų yra keli ir jie yra tos pačios rūšies, nurodykite verčių sumą.

Turto statusas

Kintamas

Sąrašas

Naujausias su turtu susijęs paskolos statusas.

Turto nuosavybės forma

Pastovus

Sąrašas

Atitinkama turto nuosavybės forma. Nurodoma tik nuomojama žemė, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso skolininkui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje.

Turto nuomos teisių galiojimo pabaiga

Pastovus

Data

Nurodykite anksčiausią datą, kai baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės.

Mokėtina žemės nuoma

Kintamas

Skaitmenys

Jeigu turtas yra išnuomotas, nurodykite dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui.

Naujausio vertinimo data

Kintamas

Data

Paskutinio turto vertinimo data.

Naujausias vertinimas

Kintamas

Skaitmenys

Naujausias turto vertinimas.

Naujausio vertinimo pagrindas

Kintamas

Sąrašas

Naujausio vertinimo pagrindas.

Žemės nuomos valiuta

Kintamas

Sąrašas

Žemės nuomos valiuta (laukelis „Mokėtina žemės nuoma“).

Naujausio vertinimo valiuta

Kintamas

Sąrašas

Naujausio vertinimo valiuta (laukelis „Naujausias vertinimas“).

Duomenys apie pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Turto pakeitimo vertybiniais popieriais data

Pastovus

Data

Data, kai turtas buvo pateiktas šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu šis turtas buvo pakeistas, įveskite pakeitimo datą. Jeigu turtas buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Paskirta paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu.

Finansinių duomenų galiojimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Data

Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.).

Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Kintamas

Skaitmenys

Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Skaitmenys

Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje.

Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pastovus

Tekstas

Turto vertinimą atlikusios vertinimo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Kintamas

Data

Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis.

Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Kintamas

Skaitmenys

Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą.

Komercinės paskirties plotas

Kintamas

Skaitmenys

Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.

Gyvenamosios paskirties plotas

Kintamas

Skaitmenys

Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.

Finansinių duomenų valiuta

Kintamas

Sąrašas

Paskolos valiuta.

Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys apie turtą

Dabartinė paskirta paskolos procentinė dalis

Kintamas

Skaitmenys

Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui paskolos mokėjimo datą; jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu, visų procentinių dalių suma turėtų sudaryti 100 %. Tai gali būti nustatyta paskolos sutartyje.

Dabartinė paskirta suma iki paskolos pabaigos

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinę paskirtą procentinę dalį taikykite dabartiniam paskolos neapmokėtam likučiui.

Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data

Kintamas

Data

Pirma finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.

Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data

Kintamas

Data

Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.

Paskutinis metų mėnuo, kurio finansiniai duomenys pranešami

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Įrašykite paskutinį mėnesį, kurio finansiniai duomenys bus naudojami kiekvienais metais (naujausias, praėjęs, priešpaskutinis).

Naujausias finansinis rodiklis

Kintamas

Sąrašas

Šiame laukelyje aprašomas laikotarpis, kurio duomenys parodomi kaip naujausi duomenys.

Vėliausio laikotarpio pajamos

Kintamas

Skaitmenys

Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite pajamų sumą.

Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos

Kintamas

Skaitmenys

Visos veiklos išlaidos dėl visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Vėliausio laikotarpio grynosios veiklos pajamos

Kintamas

Skaitmenys

Visos pajamos atėmus veiklos išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.

Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos

Kintamas

Skaitmenys

Visos kapitalo išlaidos dėl visų turto objektų (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Vėliausio laikotarpio grynieji pinigų srautai

Kintamas

Skaitmenys

Visos grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.

Vėliausio laikotarpio paskolos padengimo suma

Kintamas

Skaitmenys

Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Vėliausio laikotarpio DSCR (grynosios veiklos pajamos)

Kintamas

Skaitmenys

Pagal grynąsias veiklos pajamas apskaičiuokite DSCR, taikomą laikotarpiui, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Metinės nuomos pajamos pagal sutartį

Kintamas

Skaitmenys

Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimtos iš naujausio skolininko išnuomoto turto aprašo.

Duomenys apie turto užimtumą

Dabartinis užimtumo rodiklis

Kintamas

Data

Naujausio nuomos grafiko/išnuomoto turto aprašo gavimo data; (apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju naudokite vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos).

Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Kintamas

Skaitmenys

Faktiškai užimto nuomojamo ploto žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas) pakeitimo vertybiniais popieriais datą. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).

Naujausias fizinio užimtumo rodiklis

Kintamas

Skaitmenys

Faktiškai užimto nuomojamo ploto naujausia žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas). Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).

Turimi duomenys apie kiekvieną nuomininką

Kintamas

TAIP/NE

Ar turima informacijos apie kiekvieną nuomininką atskirai?

Svertinis nuomos terminų vidurkis

Kintamas

Skaitmenys

Svertinis nuomos terminų vidurkis metais.

Svertinis nuomos terminų vidurkis metais (pirmas nutraukimas)

Kintamas

Skaitmenys

Svertinis nuomos terminų vidurkis (metais) po pirmosios nutraukimo galimybės.

Duomenys apie svarbiausius tris nuomininkus

Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn., %

Kintamas

Skaitmenys

Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis.

Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn., %

Kintamas

Skaitmenys

Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis.

Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn., %

Kintamas

Skaitmenys

Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis.

Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn., %

Kintamas

Skaitmenys

Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis.

Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., %

Kintamas

Skaitmenys

Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis.

Didžiausias nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Didžiausio dabartinio nuomininko pagal grynąją nuomą pavadinimas (vardas, pavardė).

Didžiausio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data

Kintamas

Data

Didžiausio dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.

Didžiausio nuomininko mokama nuoma

Kintamas

Skaitmenys

Didžiausio nuomininko mokama metinė nuoma.

Antras pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).

Antro pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data

Kintamas

Data

Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.

Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma

Kintamas

Skaitmenys

Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma

Trečias pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).

Trečio pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data

Kintamas

Data

Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.

Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma

Kintamas

Skaitmenys

Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma

Nuomos valiuta

Kintamas

Sąrašas

Nuomos valiuta.

Duomenys apie išieškojimą

Data, kai tikimasi turtą pertvarkyti arba išieškoti paskolą

Kintamas

Data

Numatoma data, kai specialiojo valdymo įmonė tikisi atlikti pertvarkymą. Jeigu yra keli turto objektai, įrašykite paskutinę datą, susijusią su kontroliuojamu turtu. Jeigu vyksta išieškojimo procedūra – numatomą išieškojimo datą, jeigu turtas yra perimamas – numatomą pardavimo datą.

Turto perėmimo procedūros pradžios data

Kintamas

Data

Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.

Perėmimo data

Kintamas

Data

Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Bendri duomenys apie obligacijas

Sandorio grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė.

Paskirstymo data

Pastovus

Data

Obligacijų segmento palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimo data.

Registracijos data

Pastovus

Data

Data, nuo kurios obligacijų klasės turėtojas laikomas įregistruotu.

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Komercine hipoteka užtikrintų struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.

CUSIP (144A taisyklė)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus 144A taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.

Bendras kodas (144A taisyklė)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Devynių skaitmenų identifikacinis kodas, kurį kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui bendrai suteikė CEDEL ir Euroclear.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (S taisyklė)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.

Bendras kodas (S taisyklė)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

Data

Obligacijų emisijos data.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

Data

Data, kai konkreti obligacijų klasė arba segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Valiuta

Pastovus

Sąrašas

Valiuta, kuria išreikšta obligacijų klasės arba segmento piniginė vertė.

Pradinis pagrindinės sumos likutis

Pastovus

Skaitmenys

Konkrečios obligacijų klasės arba segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos datą.

Duomenys apie obligacijų pagrindinę sumą

Nominaliosios sumos rodiklis

Pastovus

TAIP/NE

Jeigu mokama nominalioji suma, įveskite TAIP, jeigu už šią obligacijų klasę ar segmentą mokamos tik palūkanos, t. y. tik palūkanų dalis, įveskite NE.

Laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likutis

Pastovus

Skaitmenys

Obligacijų klasės arba segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pradžioje.

Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką

Pastovus

Skaitmenys

Per laikotarpį pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.

Pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką

Kintamas

Skaitmenys

Per laikotarpį ne pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.

Visas pagrindinės sumos paskirstymas

Kintamas

Skaitmenys

Visa per laikotarpį (pagal grafiką ir ne pagal grafiką) sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.

Amortizacijos rūšis

Pastovus

Sąrašas

Amortizacijos metodas, pagal kurį periodiškai apmokama obligacijų klasė ar segmentas.

Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė

Pastovus

Skaitmenys

Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė mėnesiais.

Kapitalizuotos palūkanos

Kintamas

Skaitmenys

Bet kokios palūkanos, pridėtos prie klasės likučio, įskaitant neigiamą amortizaciją.

Pagrindinės sumos nuostoliai

Kintamas

Skaitmenys

Visi pagrindinės sumos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai

Kintamas

Skaitmenys

Iki šiol paskirstyti sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai.

Laikotarpio pabaigos pagrindinės sumos likutis

Kintamas

Skaitmenys

Obligacijų klasės ar segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje.

Obligacijų apmokėjimo koeficientas

Kintamas

Skaitmenys

Ataskaitiniu laikotarpiu sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Laikotarpio pabaigos obligacijų apmokėjimo koeficientas

Kintamas

Skaitmenys

Obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje po dabartinio ataskaitinio laikotarpio mokėjimų, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis (0<x< 1), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kito obligacijos mokėjimo data

Kintamas

Data

Kito laikotarpio obligacijų klasės ar segmento mokėjimo/paskirstymo data.

Duomenys apie obligacijų palūkanas

Indekso normos rūšis

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiai konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui. Dabartinis palūkanų normos indeksas.

Dabartinė indekso norma

Kintamas

Skaitmenys

Indekso normos dabartinė vertė, taikoma konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui dabartiniu kaupimo laikotarpiu, iki mažiausiai 5 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kaupimo metodas

Pastovus

Sąrašas

Kaupimo metodas, pagal kurį periodiškai apskaičiuojamos obligacijų klasės ar segmento palūkanos.

Dabartinis kaupimo dienų skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Kaupimo dienų skaičius, taikomas apskaičiuojant dabartinio laikotarpio mokėtinas palūkanas.

Sukauptos palūkanos

Kintamas

Skaitmenys

Sukauptų palūkanų suma.

Taikomas turimų lėšų apribojimas

Pastovus

TAIP/NE

Ar obligacijų klasei taikomas turimų lėšų apribojimo mechanizmas (ACF)?

Vertinimo sumažinimo suma

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinis vertinimo sumažinimas, paskirtas šiai klasei.

Sukauptas vertinimo sumažinimas

Kintamas

Skaitmenys

Visas paskirtas sukauptas vertinimo sumažinimas.

Kitas palūkanų paskirstymas

Kintamas

Skaitmenys

Kitos specialios palūkanų padidinimo sumos.

Dabartinis palūkanų trūkumas

Kintamas

Skaitmenys

Šios klasės palūkanų trūkumo suma šiuo ataskaitiniu laikotarpiu.

Sukauptas palūkanų trūkumas

Kintamas

Skaitmenys

Iki šiol sukauptas palūkanų trūkumas.

Visa paskirstytų palūkanų suma

Kintamas

Skaitmenys

Visos sumokėtos palūkanos.

Laikotarpio pradžios nesumokėtų palūkanų likutis

Kintamas

Skaitmenys

Nesumokėtų palūkanų sumos trūkumas dabartinio laikotarpio pradžioje.

Trumpojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos

Kintamas

Skaitmenys

Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir kitą mokėjimo datą mokėtinos palūkanos.

Ilgojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos

Kintamas

Skaitmenys

Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir galutinį išpirkimo terminą mokėtinos palūkanos.

Turimų lėšų apribojimo taikymo kritinis įvykis

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo turimų lėšų apribojimo (ACF) kritinių įvykių?

Kito laikotarpio indekso norma

Kintamas

Skaitmenys

Kito laikotarpio indekso normos vertė

Kito indekso normos perskaičiavimo data

Kintamas

Data

Kito laikotarpio indekso normos perskaičiavimo data.

Duomenys apie likvidumo priemonę

Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis

Kintamas

Skaitmenys

Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis.

Likvidumo priemonės tikslinimai

Kintamas

Skaitmenys

Bet kokie likvidumo priemonės tikslinimai.

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos

Kintamas

Skaitmenys

Pagal likvidumo priemonę panaudotų lėšų suma.

Likvidumo priemonei grąžintos lėšos

Kintamas

Skaitmenys

Likvidumo priemonei grąžintų lėšų sumos.

Laikotarpio pabaigos likvidumo priemonės likutis

Kintamas

Skaitmenys

Laikotarpio pabaigos likutis.

Likvidumo priemonės valiuta

Kintamas

Sąrašas

Likvidumo priemonės valiuta.


III PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

Data

Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė/sandorio pavadinimas.

Paskolos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.

Valdymo įmonės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.

Valdymo įmonės pavadinimas

Kintamas

Tekstas

Valdymo įmonės pavadinimas.

Skolininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus skolininko identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/kitos paskolos nurodomos kaip atskiri įrašai).

Informacija apie įsipareigojantįjį asmenį

Šalis

Pastovus

Sąrašas

Nuolatinės buveinės šalis.

Pašto kodas

Pastovus

Tekstas

Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. Nenurodykite viso pašto kodo.

Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma/veiklos rūšis

Pastovus

Sąrašas

 

Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“

Pastovus

Sąrašas

 

Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?

Pastovus

TAIP/NE

Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?

Turto rūšis

Pastovus

Sąrašas

 

Pirmumas

Kintamas

Sąrašas

 

Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis

Kintamas

Skaitmenys

Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis.

NACE pramonės sektoriaus kodas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas

Nuomos ypatybės

Paskolos inicijavimo data

Pastovus

Data

Pradinės paskolos suteikimo data.

Galutinė grąžinimo data.

Pastovus

Data

Galutinė paskolos grąžinimo data.

Paskolos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Paskolos valiuta.

Paskolos apdraudimas

Kintamas

TAIP/NE

Ar konkreti paskola buvo apdrausta nuo valiutos kurso rizikos?

Pradinis paskolos likutis

Pastovus

Skaitmenys

Pradinis visas paskolos likutis

Dabartinis likutis

Kintamas

Skaitmenys

Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios priskiriamos pagrindinei sumai. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie paskolos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. Neįskaitant pradelstų palūkanų ar baudų.

Vertybiniais popieriais pakeista paskolos suma

Pastovus

Skaitmenys

Vertybiniais popieriais pakeistos paskolos likutis duomenų fiksavimo datą.

Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Amortizacijos rūšis

Kintamas

Sąrašas

Amortizacijos rūšis.

Paskolos rūšis

Pastovus

Sąrašas

 

Baigiamojo mokėjimo suma

Kintamas

Skaitmenys

Baigiamojo mokėjimo suma.

Mokėjimo rūšis

Kintamas

Sąrašas

 

Palūkanų norma

Dabartinė palūkanų norma

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinė palūkanų norma (%).

Palūkanų normos apribojimo dydis

Kintamas

Skaitmenys

Palūkanų normos apribojimo dydis (%).

Palūkanų normos žemiausia riba

Pastovus

Skaitmenys

Palūkanų normos žemiausia riba (%).

Palūkanų normos rūšis

Kintamas

Sąrašas

Palūkanų normos rūšis.

Dabartinis palūkanų normos indeksas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).

Dabartinė palūkanų normos marža

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinė palūkanų normos marža (fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama).

Palūkanų perskaičiavimo laikotarpis

Pastovus

Sąrašas

 

Informacija apie rezultatus

Pradelstų palūkanų suma

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinis pradelstų palūkanų likutis.

Dienų, kai palūkanos yra pradelstos, skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.

Pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų suma

Kintamas

Skaitmenys

Dabartinis pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos pagrindinės sumos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus pagrindinės sumos mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas.

Dienų, kai pagrindinės sumos mokėjimas yra pradelstas, skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.

Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal sandorio apibrėžtį

Kintamas

TAIP/NE

Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal sandorio apibrėžtį atvejų.

Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį

Kintamas

TAIP/NE

Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų.

Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis II“ apibrėžtis)

Kintamas

Sąrašas

Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.

Įsipareigojimų neįvykdymo data

Kintamas

Data

Paskolos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį data.

Nesumokėta suma

Kintamas

Skaitmenys

Visa nesumokėta suma (pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

Skaitmenys

Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas. Taikoma tik paskoloms, kurių įsipareigojimai neįvykdyti/atimtos teisės naudotis turtu.

Paskirstyti nuostoliai

Kintamas

Skaitmenys

Iki šiol paskirstyti nuostoliai.

Nuostolių paskirstymo data

Kintamas

Data

Data, kai nuostoliai buvo paskirstyti.


AMORTIZACIJOS POBŪDIS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

1 laikotarpio neapmokėtas likutis

Kintamas

Skaitmenys

Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.

1 laikotarpio neapmokėto likučio data

Kintamas

Data

Su 1 laikotarpio likučiu siejama data.

[2–120] laikotarpio neapmokėtas likutis

Kintamas

Skaitmenys

Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.

[2–120] laikotarpio neapmokėtas likučio data

Kintamas

Data

Su [2–120] laikotarpio likučiu siejama data.


UŽSTATAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Užstatas

Užstato identifikatorius

Pastovus

Tekstas

Iniciatoriui priskirtas unikalus užstato kodas.

Paskolos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus paskolos identifikatorius, siejamas su užstatu. Duomenys turėtų atitikti laukelyje „Paskolos identifikatorius“ nurodytus identifikatorius.

Įkaito rūšis

Pastovus

Sąrašas

Ar įkeistas fiksuoto ar kintamo dydžio turtas?

Užstato rūšis

Pastovus

Sąrašas

Užstato rūšis.

Pradinio vertinimo suma

Pastovus

Skaitmenys

Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais datą.

Pradinio vertinimo data

Pastovus

Data

Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.

Dabartinio vertinimo data

Kintamas

Data

Tai turėtų būti naujausio vertinimo data.

Pradinio vertinimo rūšis

Pastovus

Sąrašas

Vertinimo rūšis inicijavimo metu.

Rangas

Kintamas

Tekstas

 

Turto pašto kodas

Pastovus

Tekstas

Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.

Inicijavimo kanalas/susitariantis bankas ar padalinys

Pastovus

Sąrašas

 

Užstato valiuta

Pastovus

Sąrašas

Tai turėtų būti valiuta, susijusi su vertinimo suma laukelyje „Užstato vertė“.

Užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Visas užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius. Šis skaičius turėtų atitikti pranešimų apie užstatą, pateiktų dėl paskolos, skaičių esamoje byloje.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS:

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai

Ataskaitos data

Kintamas

Data

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.

Emitentas

Pastovus

Tekstas

Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos

Kintamas

TAIP/NE

Patvirtinkite, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.

Užstato lygmens duomenų laukeliai

Kritinių įvykių matai/rodikliai

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo kritinių įvykių? Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ir panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitų kritinių įvykių lygiais dabartinio nustatymo datą.

Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma

Kintamas

Skaitmenys

Ataskaitoje nurodoma pagrindinių paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). CPR norma yra suma, išreikšta iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintiną sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma apskaičiuojama dabartinį paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Avg CPR norma gaunama šį rezultatą atėmus iš vieno ir padauginus iš šimto (100).

Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens laukeliai

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai MVĮ klasei pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

Data

Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas paskutinis palūkanų mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

Data

Paskutinė periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.

Obligacijų valiuta

Pastovus

Tekstas

Obligacijų valiuta.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam obligacijų segmentui.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

Data

Data, iki kurios konkretaus segmento obligacijos turi būti išpirktos siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

Data

Data, kai buvo išleistos obligacijos.


IV PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis automobiliams užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Informacija apie konkretų sandorį

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.

Valdymo įmonės pavadinimas

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą ar išperkamosios nuomos sutartį.

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas

Kintamas

Tekstas

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Paskolų arba išperkamosios nuomos sutarčių lygmens informacija

Paskolos arba išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus paskolos arba išperkamosios nuomos identifikatorius. Identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą ar sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį.

Skolininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus skolininko arba nuomininko identifikatorius.

Grupės bendrovės identifikatorius

Kintamas

Tekstas

Unikalus grupės bendrovės identifikatorius, nurodantis skolininko vadovaujančią patronuojančiąją bendrovę.

Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta.

Skolininko užimtumo statusas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.

Pagrindinės pajamos

Pastovus

9(11).99

Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos.

Pagrindinių pajamų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Pajamų valiuta

Amortizacijos rūšis

Kintamas

Sąrašas

Amortizacijos rūšis.

Pagrindinių pajamų tikrinimas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinių pajamų tikrinimas.

Geografinis regionas

Pastovus

Sąrašas

Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.

Inicijavimo data

Pastovus

MMMM-MM

Pradinės paskolos suteikimo arba išperkamosios nuomos pradžios data.

Numatomas paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos terminas

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos data.

Pradinis paskolos arba išperkamosios nuomos terminas

Pastovus

Skaitmenys

Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).

Grupės papildymo data

Pastovus

MMMM-MM

Paskolos ar išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data.

Pradinis pagrindinės sumos likutis

Pastovus

9(11).99

Skolininko paskolos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.

Dabartinis pagrindinės sumos neapmokėtas likutis

Kintamas

9(11).99

Skolininko paskolos arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Jis turėtų apimti bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.

Pagal grafiką mokėtina suma

Kintamas

9(11).99

Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).

Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas

Kintamas

Sąrašas

Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas.

Pradinio įnašo suma

Pastovus

9(11).99

Indėlio/pradinio įnašo suma paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.)

Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis

Pastovus

9(3).99

Inicijavimo metu transporto priemonei nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis; jis gali būti suapvalintas iki artimiausių 5 procentų.

Produkto rūšis

Pastovus

Sąrašas

Produkto rūšis.

Pasirinkimo pirkti kaina

Pastovus

9(11).99

Suma, kurią skolininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos arba paskolos laikotarpiui, kad įgytų transporto priemonės nuosavybės teises.

Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas

Pastovus

9(2).99

Mėnesių skaičius tarp kiekvienos paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos perskaičiavimo datos.

Dabartinė palūkanų arba diskonto norma

Kintamas

9(4).9(5)

Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma paskolai arba finansinei nuomai (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).

Dabartinė palūkanų normos bazė

Kintamas

Sąrašas

Dabartinė palūkanų normos bazė.

Dabartinė palūkanų normos marža

Kintamas

9(4).9(5)

Dabartinė paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos marža (%) (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, tuomet įvestis yra neigiama).

Diskonto norma

Pastovus

9(4).9(5)

Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).

Automobilių gamintojas

Pastovus

Tekstas

Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas

Automobilio modelis

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Automobilio modelio pavadinimas

Naujas ar naudotas automobilis

Pastovus

Sąrašas

Automobilio būklė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu.

Pradinė transporto priemonės likutinė vertė

Pastovus

9(11).99

Apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo datą. Atsakymas gali būti suapvalintas.

Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė

Pastovus

9(11).99

Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Atsakymas gali būti suapvalintas.

Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė

Kintamas

9(11).99

Naujausia apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė sutarties galiojimo pabaigoje. Atsakymas gali būti suapvalintas.

Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas transporto priemonės likutinės vertės įvertis. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, įvesti pradinio vertinimo datą.

Kliento rūšis

Pastovus

Sąrašas

Kliento teisinė forma.

Mokėjimo būdas

Kintamas

Sąrašas

Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).

Pašalinimo iš grupės data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai paskola arba išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.

Palūkanų normos apribojimo dydis

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite apribojimo dydį, nenaudokite % simbolio.

Palūkanų normos žemiausia riba

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį, nenaudokite % simbolio.

Pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis.

Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius

Kintamas

9(5).99

Mėnesių, kai paskolos ar išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Įsipareigojimų neįvykdymo data

Kintamas

MMMM-MM

Įsipareigojimų neįvykdymo data.

Bendroji nesumokėta suma

Kintamas

9(11).99

Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.

Pardavimo kaina

Kintamas

9(11).99

 

Pardavimo nuostolis

Kintamas

9(11).99

Bendroji nesumokėta suma atėmus pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

9(11).99

Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.

Išpirkimo data

Kintamas

MMMM-MM

Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.

Likutinės vertės nuostoliai

Kintamas

9(11).99

Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės.

Sąskaitos statusas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis sąskaitos statusas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Pastovus/Kintamas

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Obligacijų lygmens informacija

Ataskaitos data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.

Emitentas

Pastovus

Tekstas

Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.

Visų rezervo sąskaitų tikslinis lygis Likutis

Kintamas

TAIP/NE

Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos

Kintamas

TAIP/NE

Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?

Kritinių įvykių matai/rodikliai

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo kritinių įvykių?

Metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma

Kintamas

9(3).99

Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.

Visos SPĮ parduotos gautinos sumos

Kintamas

9(11).99

Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).

Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.

Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos suma.

Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens informacija

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Obligacijų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Šio segmento valiuta.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas šiam konkrečiam segmentui.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, kai buvo išleistos obligacijos.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.


V PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie vartojimo kreditais užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Informacija apie konkretų sandorį

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.

Valdymo įmonės pavadinimas

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.’

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas

Kintamas

Tekstas

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Paskolos lygmens informacija

Paskolos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus konkrečios grupės paskolos identifikatorius.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.

Skolininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus skolininko identifikatorius. Jis turėtų būti šifruotas (t. y. nenurodomas faktinis identifikacinis numeris), kad būtų užtikrintas skolininko anonimiškumas.

Paskolos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Paskolos valiuta.

Visas kredito limitas

Kintamas

9(11).99

Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – didžiausia galima negrąžinta paskolos suma.

Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. Paskola

Kintamas

MMMM-MM

Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinimosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai baigs galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis.

Skolininko užimtumo statusas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.

Pagrindinės pajamos

Pastovus

9(11).99

Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma). Turėtų būti suapvalinta iki artimiausių 1 000 vienetų.

Pagrindinių pajamų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Pajamų valiuta.

Pagrindinių pajamų tikrinimas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinių pajamų tikrinimas.

Geografinis regionas

Pastovus

Sąrašas

Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.

Inicijavimo data

Pastovus

MMMM-MM

Pradinės paskolos suteikimo data.

Numatomas paskolos grąžinimo terminas

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma paskolos grąžinimo data.

Pradinis paskolos terminas

Pastovus

Skaitmenys

Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).

Grupės papildymo data

Pastovus

MMMM-MM

Paskolos perleidimo SPĮ data.

Pradinis pagrindinės sumos likutis

Pastovus

9(11).99

Pradinis paskolos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.

Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis

Kintamas

9(11).99

Paskolos pagrindinės sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Neįskaitykite pradelstų palūkanų ar baudų.

Pagal grafiką mokėtina suma

Kintamas

9(11).99

Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).

Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas

Kintamas

Sąrašas

Mokėjimo periodiškumas.

Grąžinimo būdas

Kintamas

Sąrašas

Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.

Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas

Pastovus

9(2).99

Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.

Dabartinė palūkanų norma

Kintamas

9(4).9(8)

Visa dabartinė palūkanų norma (%), taikoma paskolai. Nenaudokite % simbolio.

Dabartinė palūkanų normos bazė

Kintamas

Sąrašas

Dabartinė palūkanų normos bazė.

Dabartinė palūkanų normos marža

Kintamas

9(4).9(5)

Dabartinė paskolos palūkanų normos marža (%). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma.

Skolininkų skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Paskolos skolininkų skaičius.

Leidžiama išankstinio grąžinimo procentinė dalis

Kintamas

9(3).99

Didžiausia neapmokėto likučio procentinė dalis, kurią leidžiama per metus grąžinti be baudos. Nenaudokite % simbolio.

Išankstinio grąžinimo mokesčiai

Kintamas

9(3).99

Neapmokėto likučio procentinė dalis, kuri turi būti sumokėta kaip mokestis, jeigu viršijama išankstinio grąžinimo riba. Nenaudokite % simbolio.

Kliento rūšis

Pastovus

Sąrašas

Kliento rūšis inicijavimo metu.

Mokėjimo būdas

Kintamas

Sąrašas

Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).

Pašalinimo iš grupės data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai paskola buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.

Darbuotojas

Pastovus

TAIP/NE

Ar skolininkas yra iniciatoriaus darbuotojas?

Palūkanų normos apribojimo dydis

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.

Palūkanų normos žemiausia riba

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.

Informacija apie rezultatus

Pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.

Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.

Kintamas

9(5).99

Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Įsipareigojimų neįvykdymo data

Kintamas

MMMM-MM

Įsipareigojimų neįvykdymo data.

Bendroji nesumokėta suma

Kintamas

9(11).99

Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

9(11).99

Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.

Išpirkimo data

Kintamas

MMMM-MM

Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.

Sąskaitos statusas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis sąskaitos statusas.

Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.

Paskutinio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data

Kintamas

MMMM-MM

Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje sąskaitoje.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija

Ataskaitos data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.

Emitentas

Pastovus

Tekstas

Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.

Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis

Kintamas

TAIP/NE

Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos.

Kintamas

TAIP/NE

Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?

Kritinių įvykių matai/rodikliai

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo kritinių įvykių?

Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma

Kintamas

9(3).99

Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. Metinė norma apskaičiuojama taip:

 

1-((1-periodinė CPR)^laikotarpių skaičius per metus)

 

Nenaudokite % simbolio.

Visos SPĮ parduotos gautinos sumos

Kintamas

9(11).99

Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).

Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.

Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo grupėje, išreikšta valiutos vienetų suma.

Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma arba faktinė sandorio atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens informacija

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Obligacijų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Šio segmento valiuta.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte, taikomas šiam konkrečiam segmentui.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, kai buvo išleistos obligacijos.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.


VI PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie kredito kortelių paskolomis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Informacija apie konkretų sandorį

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Grupės ar portfelio identifikatorius, pvz., Master Issuer plc arba SPV 2012–1 plc.

Valdymo įmonės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Šią sąskaitą valdančio subjekto pavadinimas.

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Pardavėjas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Pardavėjo pavadinimas.

Sandorio rūšis

Pastovus

Sąrašas

Atskira priemonė, individualusis pagrindinis patikos fondas, solidarusis pagrindinis patikos fondas ar kiti.

Paskolų lygmens informacija

Sąskaitos identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus konkrečios grupės sąskaitos identifikatorius. Jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Skolintojas, kuris inicijavo sąskaitą. Jeigu nežinomas, įrašykite „Pardavėjas“.

Skolininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus konkretaus skolininko identifikatorius; jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Tai gali būti tas pats numeris, kaip sąskaitos identifikatorius.

Gautinos sumos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Valiuta, kuria išreikšta gautina suma.

Grupės papildymo data

Pastovus

MMMM-MM

Data, kai sąskaita įtraukta į grupę.

Skolininko užimtumo statusas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.

Pagrindinių pajamų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinių pajamų valiuta.

Pagrindinių pajamų tikrinimas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinių pajamų tikrinimas.

Geografinis regionas

Kintamas

Sąrašas

Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.

Darbuotojas

Pastovus

TAIP/NE

Ar skolininkas yra iniciatoriaus ar pardavėjo darbuotojas?

Sąskaitos atidarymo data

Pastovus

MMMM-MM

Data, kai buvo atidaryta sąskaita.

Visas dabartinis likutis

Kintamas

9(11).99

Kokia yra visa dabartinė suma, kurią skolininkas yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje?

Visas kredito limitas

Kintamas

9(11).99

Koks yra skolininko sąskaitos kredito limitas?

Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas

Kintamas

Sąrašas

Koks yra mažiausias periodiškumas, kuriuo skolininkas privalo atlikti mokėjimus, jeigu yra neapmokėtas likutis?

Kitas pagal sutartį būtinas mokėjimas

Kintamas

9(11).99

Kitas būtinas skolininko mokėtinos sumos mokėjimas pagal grafiką.

Dabartinė bendra grąžos norma

Kintamas

9(3).99

Visa svertinė vidutinė grąžos norma (%), įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą).

Dabartinė palūkanų normos bazė

Kintamas

Sąrašas

Dabartinė palūkanų normos bazė.

Sąskaitos statusas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis sąskaitos statusas.

Pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.

Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.

Vėliausio laikotarpio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data

Kintamas

MMMM-MM

Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje kortelėje.

Dienų, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius

Kintamas

Skaitmenys

Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Mokėjimo būdas

Kintamas

Sąrašas

Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).

Nurašymo data

Kintamas

MMMM-MM

Įsipareigojimų neįvykdymo data.

Pradinė nurašyta suma

Kintamas

9(11).99

Visas sąskaitos likutis sąskaitos nurašymo datą.

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

9(11).99

Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik nurašytų sąskaitų atvejais. Nenurašytoms sąskaitoms įrašykite 0.


INFORMACIJA APIE GRUPĘ AR OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Užstato lygmens duomenys (turi būti užpildyta visoms struktūroms)

Bendrieji nurašymai per laikotarpį

Kintamas

9(11).99

Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal sandorio apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolintojo įprastą praktiką.

Susigrąžintos sumos per laikotarpį

Kintamas

9(11).99

Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos sumos.

30–59 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

60–89 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

90–119 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

120–149 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

150–179 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

Daugiau kaip 180 d. praleisti mokėjimo terminai, %

Kintamas

9(3).99

Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).

Gautinų sumų sumažėjimas

Kintamas

9(11).99

Visi pagrindinės sumos gautinų sumų sumažinimai per laikotarpį, t. y. įskaitant reikalavimus dėl sukčiavimo.

Per laikotarpį surinktos pajamos

Kintamas

9(11).99

Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis.

Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma

Kintamas

9(11).99

Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma.

Kritinis įvykis

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo kritinių įvykių, kurie dar aktualūs, pvz., išmoka, bet koks kritinis įvykis remiantis iniciatoriaus reitingu, statusu ar praleistų mokėjimų verte, grąžos norma, gautinų sumų sumažėjimu, įsipareigojimų neįvykdymu ir pan.?

SPĮ dydis. Vertė

Kintamas

9(11).99

Visų gautinų sumų, (pagrindinės sumos ir mokesčių), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.

SPĮ dydis. Sąskaitų skaičius

Kintamas

9(11).99

Sąskaitų, kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, skaičius duomenų fiksavimo datą.

SPĮ dydis. Vien pagrindinės sumos vertė

Kintamas

9(11).99

Visų gautinų sumų (vien pagrindinės sumos), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.

Obligacijos likutis

Kintamas

9(11).99

Visų turtu užtikrintų obligacijų, užtikrintų įkeičiant gautinas sumas, kurios valdomos patikos pagrindu arba SPĮ, nominalioji vertė.

Perleidėjo dalis %

Kintamas

9(3).99

Faktinė perleidėjo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.

Kainų skirtumo perviršio suma

Kintamas

9(11).99

Suma, liekanti po obligacijos palūkanų sumokėjimo ir bet kokios rezervo sąskaitos papildymo.

Ataskaitos data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.

Serijos lygmens informacija (taikoma tik pagrindinės patikos fondams)

Serijos numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą.

Investuotojo dalis už šią seriją laikotarpio pabaigoje %

Kintamas

9(3).9(5)

Šios serijos investuotojo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.

Šiai serijai paskirtos pajamos

Kintamas

9(11).99

Pajamų sumos, paskirtos šiai serijai iš patikos fondo.

Kainų skirtumo perviršio suma

Kintamas

9(11).99

Suma, liekanti įskaičius per laikotarpį surinktas visas lėšas siekiant padengti emitento įsipareigojimus, pagal pajamų srautą sandorio dokumentuose.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens informacija (taikoma tik šiai serijai)

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 2012 serija, A1a klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Obligacijų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Šio segmento valiuta.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte arba galutinėse sąlygose, taikomuose šiam konkrečiam segmentui.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

MMMM-MM-DD

Šios obligacijos emisijos data.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų už šį konkretų segmentą mokėjimo periodiškumas.

Serijos numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą. Jeigu savarankiška priemonė, naudokite grupės identifikatorių.


VII PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie išperkamosios nuomos sutartimis su asmenimis ar įmonėmis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Informacija apie konkretų sandorį

Grupės duomenų fiksavimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.

Grupės identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.

Valdymo įmonės pavadinimas

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Valdymo įmonės pavadinimas.

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas

Kintamas

Tekstas

Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Išperkamosios nuomos sutarties lygmens informacija

Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus kiekvienos išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius; jis turėtų būti šifruotas siekiant užtikrinti anonimiškumą. Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.

Iniciatorius

Pastovus

Tekstas

Skolintojas, suteikęs pradinę sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį. Jeigu pirminis iniciatorius nėra žinomas, pavyzdžiui, susijungimų atvejais, reikia nurodyti pardavėjo pavadinimą.

Nuomininko identifikatorius

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus nuomininko identifikatorius turėtų būti šifruotas (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad būtų užtikrintas anonimiškumas ir grupėje būtų galima nustatyti nuomininkus, sudariusius kelias išperkamosios nuomos sutartis.

Grupės bendrovės identifikatorius

Kintamas

Tekstas/Skaitmenys

Unikalus grupės bendrovės identifikatorius.

Išperkamosios nuomos valiuta

Pastovus

Sąrašas

Išperkamosios nuomos valiuta.

Šalis

Pastovus

Sąrašas

Nuomininko nuolatinės buveinės šalis.

Geografinis regionas

Pastovus

Sąrašas

Regionas, kuriame įsipareigojantysis asmuo yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.

Nuomininko teisinė forma/veiklos rūšis

Pastovus

Sąrašas

Nuomininko teisinė forma.

Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“

Pastovus

Sąrašas

Įmonė (1).

Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?

Pastovus

TAIP/NE

Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?

Sindikuota?

Pastovus

TAIP/NE

Ar išperkamoji nuoma yra sindikuota?

Banko vidaus reitingas

Kintamas

99(3).99

Banko viduje nustatyta vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė.

Paskutinė įsipareigojančiojo asmens vidaus reitingo peržiūra

Kintamas

MMMM-MM

Paskutinės įsipareigojančiojo asmens vidaus peržiūros data, kaip nurodyta laukelyje „Banko vidaus reitingas“.

Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis

Kintamas

9(3).99

Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis. Nenaudokite % simbolio.

NACE pramonės sektoriaus kodas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas

Subsidijuojama

Kintamas

TAIP/NE

Ar išperkamoji nuoma yra subsidijuojama (kiek jums žinoma)?

Pašalinimo iš grupės data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo atveju, pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.

Išperkamosios nuomos ypatybės

Išperkamosios nuomos inicijavimo data

Pastovus

MMMM-MM

Išperkamosios nuomos inicijavimo data.

Išperkamosios nuomos pabaigos termino data

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma išperkamosios nuomos pabaigos data.

Grupės papildymo data

Pastovus

MMMM-MM

Išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data. Visų grupėje esančių išperkamosios nuomos sutarčių atveju grupės duomenų fiksavimo datą.

Išperkamosios nuomos terminas

Pastovus

99(4).99

Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).

Pradinis pagrindinės sumos likutis

Pastovus

9(11).99

Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.

Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis

Kintamas

9(11).99

Pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą, įskaitant visas sumas, kurios pridėtos prie išperkamosios nuomos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.

Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė

Pastovus

9(11).99

Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais.

Grąžinimo būdas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.

Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Mokėtina suma

Kintamas

9(11).99

Kitas sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).

Pasirinkimo pirkti kaina

Pastovus

9(11).99

Kita nei laukelyje „Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė“ nurodytas mokėjimas suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, kad įgytų turto nuosavybės teises.

Pradinio įnašo suma

Pastovus

9(11).99

Indėlio/pradinio įnašo suma išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistos įrangos ir kt. vertę).

Amortizacijos rūšis

Kintamas

Sąrašas

Amortizacijos rūšis.

Mokėjimo būdas

Kintamas

Sąrašas

Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).

Produkto rūšis

Pastovus

Sąrašas

Išperkamosios nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis.

Atnaujinta turto likutinė vertė

Kintamas

9(11).99

Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus finansinės nuomos laikotarpiui. Atsakymas gali būti suapvalintas.

Turto likutinės vertės atnaujinimo data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas turto likutinės vertės įvertis.

Palūkanų norma

Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas

Pastovus

9(2).99

Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.

Dabartinė palūkanų arba diskonto norma

Kintamas

9(4).9(5)

Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma finansinei nuomai.

Dabartinė palūkanų normos bazė

Kintamas

Sąrašas

Dabartinė palūkanų normos bazė.

Dabartinė palūkanų normos marža

Kintamas

9(4).9(5)

Dabartinė išperkamosios nuomos palūkanų normos marža.

Diskonto norma

Pastovus

9(4).9(5)

Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ.

Palūkanų normos apribojimo dydis

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.

Palūkanų normos žemiausia riba

Kintamas

9(4).9(8)

Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.

Informacija apie rezultatus

Pradelstų mokėjimų likutis

Kintamas

9(11).99

Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.

Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius

Kintamas

9(5).99

Mėnesių, kai išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo atvejų pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį.

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį

Kintamas

TAIP/NE

Nurodyti, ar buvo išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų.

Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtis)

Kintamas

Sąrašas

Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.

Įsipareigojimų neįvykdymo data

Kintamas

MMMM-MM

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį data.

Nesumokėta suma

Kintamas

9(11).99

Visa nesumokėta suma (pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.

Sukauptos susigrąžintos sumos

Kintamas

9(11).99

Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.

Paskirstyti nuostoliai

Kintamas

9(11).99

Iki šiol paskirstyti nuostoliai.

Išpirkimo data

Kintamas

MMMM-MM

Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra išperkamosios nuomos sutarčių, pagal kurias įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.

Nuostolių paskirstymo data

Kintamas

MMMM-MM

Data, kai buvo paskirstyti nuostoliai.

Sąskaitos statusas

Kintamas

Sąrašas

Dabartinis sąskaitos statusas.

Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.

Kintamas

9(11).99

Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).

Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.

Kintamas

9(11).99

Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius.

Bylinėjimasis

Kintamas

TAIP/NE

Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėkite NE).

Pardavimo kaina

Kintamas

9(11).99

Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, išreikšta ta pačia valiuta kaip ir išperkamoji nuoma.

Pardavimo nuostolis

Kintamas

9(11).99

Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).

Likutinės vertės nuostoliai

Kintamas

9(11).99

Likutinės vertės nuostolis dėl grąžinto turto.

Užstatas

Užstato šalis

Pastovus

Sąrašas

Šalis, kurioje yra turtas.

Turto gamintojas

Pastovus

Tekstas

Gamintojo pavadinimas.

Turto pavadinimas/modelis

Pastovus

Tekstas

Turto/modelio pavadinimas.

Naujas ar naudotas turtas

Pastovus

Sąrašas

Turto būklė išperkamosios nuomos inicijavimo metu.

Pradinė turto likutinė vertė

Pastovus

9(11).99

Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą.

Turto rūšis

Pastovus

Sąrašas

Turto rūšis.

Pradinio vertinimo suma

Pastovus

9(11).99

Turto vertinimas išperkamosios nuomos inicijavimo metu.

Pradinio vertinimo rūšis

Pastovus

Sąrašas

Vertinimo rūšis išperkamosios nuomos inicijavimo metu.

Pradinio vertinimo data

Pastovus

MMMM-MM

Turto vertinimo data inicijavimo metu.

Atnaujinta vertinimo suma

Kintamas

9(11).99

Paskutinis turto vertinimas.

Atnaujinta vertinimo rūšis

Kintamas

Sąrašas

Vertinimo rūšis vėliausią vertinimo datą.

Atnaujinta vertinimo data

Kintamas

MMMM-MM

Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija

Ataskaitos data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.

Emitentas

Pastovus

Tekstas

Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.

Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis

Kintamas

TAIP/NE

Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. commingling reserve, įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?

Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos

Kintamas

TAIP/NE

Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?

Kritinių įvykių matai/rodikliai

Kintamas

TAIP/NE

Ar buvo kritinių įvykių?

Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma

Kintamas

9(3).99

Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.

Visos SPĮ parduotos gautinos sumos

Kintamas

9(11).99

Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).

Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.

Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė

Kintamas

9(11).99

Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.

Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data

Kintamas

MMMM-MM

Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).

Kontaktinė informacija

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tel. numeris ir el. pašto adresas.


INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas

Kintamas/Pastovus

Duomenų rūšis

Laukelio apibrėžtis ir kriterijai

Segmento lygmens informacija

Obligacijų klasės pavadinimas

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris

Pastovus

Tekstas/Skaitmenys

Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui.

Palūkanų mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Pagrindinės sumos mokėjimo data

Kintamas

MMMM-MM-DD

Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Obligacijų valiuta

Pastovus

Sąrašas

Šio segmento valiuta.

Orientacinė norma

Pastovus

Sąrašas

Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiam konkrečiam obligacijų segmentui.

Galutinis išpirkimo terminas

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.

Obligacijų emisijos data

Pastovus

MMMM-MM-DD

Data, kai buvo išleistos obligacijos.

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Pastovus

Sąrašas

Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.


VIII PRIEDAS

Investuotojams teikiamos ataskaitos

Investuotojams teikiamose ataskaitose pateikiama ši informacija:

a)

turto rezultatai;

b)

išsamus pinigų srautų paskirstymas;

c)

visų sandorio kritinių įvykių sąrašas ir jų statusas;

d)

visų sandoryje dalyvaujančių sandorio šalių sąrašas, jų vaidmuo ir kredito reitingai;

e)

duomenys apie iniciatoriaus/rėmėjo sandoriui skirtas grynųjų pinigų sumas arba bet kokią kitą sandoriui skirtą paramą, įskaitant bet kokias lėšas, gautas kaip bet kokia parama likvidumui arba kreditinė parama, arba bet kokį tokios paramos panaudojimą, taip pat trečiosios šalies suteiktą paramą;

f)

garantuotų investicijų sutarčių ir kitų bankų sąskaitų likučių sumos;

g)

duomenys apie bet kokius apsikeitimo sandorius (pvz., palūkanų normas, mokėjimus ir tariamąsias vertes) ir kitus apsidraudimo susitarimus dėl sandorio, įskaitant bet kokius susijusius pateiktus finansinius užstatus;

h)

pagrindinių terminų (tokių kaip mokėjimo terminų praleidimai, įsipareigojimų neįvykdymas ir išankstinis grąžinimas) apibrėžtys;

i)

emitento LEI, struktūrizuotos finansinės priemonės ISIN ir kiti saugumo arba subjekto identifikaciniai kodai;

j)

investuotojų ataskaitą rengiančio subjekto kontaktiniai duomenys.


Top