EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

EURONEST parlamentinės asamblėjos nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklės, priimtos EURONEST parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 3 d., iš dalies pakeistos 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje ir ir 2015 m. kovo 18 d. Jerevane

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 315/40


EURONEST PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS NUOLATINIŲ KOMITETŲ

darbo tvarkos taisyklės, priimtos EURONEST parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 3 d., iš dalies pakeistos 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje ir ir 2015 m. kovo 18 d. Jerevane

(2015/C 315/08)

EURONEST parlamentinė asamblėja, remdamasi savo Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Biuro pasiūlymą, patvirtina šias Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisykles.

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklėse nustatoma vienoda darbo tvarka, kurios turi laikytis visi keturi EURONEST parlamentinės asamblėjos nuolatiniai komitetai (toliau – komitetai):

Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetas,

Ekonominės integracijos, teisės aktų derinimo ir atitikties ES politikos sritims komitetas,

Energetinio saugumo komitetas,

Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komitetas.

2.   Nedarant poveikio Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklėms, komitetų posėdžiams mutatis mutandis taikomos EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Sudėtis

1.   Komitetas turi ne daugiau kaip trisdešimt narių, iš jų:

15 Europos Parlamento narių,

15 narių iš dalyvaujančių Rytų Europos partnerių parlamentų (1).

Komiteto sudėtis atspindi EURONEST parlamentinės asamblėjos sudėtį.

2.   Kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys turi teisę būti vieno iš nuolatinių komitetų nariu. Išskirtiniais atvejais narys gali priklausyti dviem nuolatiniams komitetams.

3.   Nariai skiriami kiekvieno parlamento nustatoma tvarka siekiant kuo labiau atspindėti įvairių frakcijų ir delegacijų, kurioms atstovaujama Europos Parlamento ir Rytų Europos partnerių komponentuose, pasiskirstymą.

4.   Komitetų dydį ir sudėtį Biuro siūlymu tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja.

3 straipsnis

Pirmininkavimas ir biuras

1.   Kiekvienas komitetas iš savo narių renka biurą, kurį sudaro du vienodą statusą turintys pirmininkai (po vieną iš abiejų Asamblėjos komponentų) ir keturi pirmininko pavaduotojai (po du iš abiejų Asamblėjos komponentų), kurių rinkimo tvarką ir kadencijos trukmę nustato kiekvienas Asamblėjos komponentas atskirai.

2.   Abu pirmininkai kartu nusprendžia, kuris iš jų pirmininkaus kiekvienam komiteto posėdžiui.

4 straipsnis

Pavaduojantys nariai

1.   Kiekvieną tikrąjį narį, negalintį dalyvauti komiteto posėdyje, gali pavaduoti pavaduojantis narys iš to paties Asamblėjos komponento abiejų šių narių susitarimu. Prieš prasidedant posėdžiui pirmininkas informuojamas apie bet kokių pavaduojančių narių dalyvavimą.

2.   Pavaduojantis narys komitete turi tokias pačias teises ir pareigas kaip tikrasis narys.

5 straipsnis

Posėdžiai

1.   Komitetų posėdžiai jų pirmininkų šaukiami daugiausia du kartus per metus, vienas iš jų turi būti rengiamas vykstant EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijai.

2.   Komiteto biuro siūlymu pirmininkai parengia ir pateikia kiekvieno komiteto posėdžio darbotvarkės projektą.

3.   Komitetų posėdžiai vyksta EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbomis. Jeigu komitetas nenusprendžia kitaip, visi posėdžiai vyksta viešai.

4.   Pirmininkas pirmininkauja posėdžiui, užtikrina, kad būtų laikomasi Darbo tvarkos taisyklių, palaiko tvarką, suteikia žodį kalbėtojams, paskelbia diskusijas baigtomis, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus.

5.   Komiteto narys gali kalbėti tik tada, kai pirmininkas suteikia jam žodį. Kalbėtojas nenutraukiamas, nebent esama pareiškimų dėl darbo tvarkos. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo temos, pirmininkas paragina jį laikytis tvarkos. Jei kalbėtojas nepaklūsta, pirmininkas gali nebesuteikti jam teisės kalbėti iki diskusijos atitinkama tema pabaigos.

6.   Bet kurį komiteto narį, trukdantį posėdžiui, pirmininkas paragina laikytis tvarkos. Jei tvarka pažeidžiama pakartotinai, pirmininkas gali pašalinti posėdžiui trukdantį narį iš posėdžių salės iki posėdžio pabaigos.

7.   Du ar daugiau komitetų jų biurų susitarimu gali rengti bendrus posėdžius atitinkamiems komitetams bendrai aktualia tema.

6 straipsnis

Pranešimai ir skubos tvarka svarstomi klausimai

1.   Komitetai gali paskirti pranešėjus išnagrinėti jų kompetencijai priklausančius konkrečius klausimus ir gavus Biuro leidimą parengti pranešimus, kurie bus pateikti EURONEST parlamentinei asamblėjai. Tokių pranešimų skaičius ribojamas, t. y. iš esmės per vieną sesiją vienas komitetas gali pateikti ne daugiau kaip vieną pranešimą. Komitetų pirmininkų prašymu Biuras gali nuspręsti, dėl kiek pranešimų bus balsuojama per sesiją, atsižvelgiant į jų rengimo pažangą.

2.   Išimties tvarka komitetas gali siūlyti EURONEST parlamentinei asamblėjai svarstyti klausimą skubos tvarka. Kaip nustatyta EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 2 dalies b punkte, skubos tvarka svarstomų klausimų skaičius ribojamas.

3.   Be to, komitetai gali aptarti kitus savo darbotvarkės klausimus nerengdami pranešimo ir EURONEST parlamentinės asamblėjos biurui raštu pranešti, kad atitinkami klausimai buvo aptarti.

4.   Komitetai EURONEST parlamentinei asamblėjai atsiskaito apie savo veiklą.

7 straipsnis

Kvorumas ir balsavimas

1.   Kvorumas yra tada, kad posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis kiekvieno Asamblėjos komponento narių.

2.   Visi balsavimo rezultatai laikomi galiojančiais, kad ir kiek būtų balsuotojų. Vis dėlto bet kuris komiteto narys prieš balsuojant gali pateikti prašymą nustatyti, ar yra kvorumas. Jei pateikus tokį prašymą nustatoma, kad kvorumo nėra, balsavimas atidedamas.

3.   Komitetas priima sprendimus dviejų trečdalių balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas narys gali teikti pakeitimus svarstyti komitete. Komitete balsuojama pakeliant ranką. Kiekvienas narys turi vieno asmeninio neperleidžiamo balso teisę.

4.   Balsus skaičiuoja Balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro vienodas skaičius atstovų iš kiekvieno EURONEST parlamentinės asamblėjos komponento sekretoriatų. Balsų skaičiavimo komisiją paskiria Biuras (arba komiteto pirmininkai) prieš prasidedant kiekvienam atitinkamam posėdžiui ir ji praneša balsų skaičiavimo rezultatus tiesiogiai pirmininkams.

5.   Kiekvienas narys, laikydamasis pirmininkų paskelbto pakeitimų pateikimo termino, gali teikti pakeitimus, kurie svarstomi komitete. Pakeitimai turi būti susiję su tekstu, kurį norima pakeisti, ir yra teikiami raštu. Gali būti priimami svarstyti tik tie žodiniai pakeitimai, kuriais ištaisomos faktinės ar kalbos klaidos. Jokie kiti žodiniai pakeitimai nepriimtini.

6.   Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai trys komiteto nariai, priklausantys bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą kiekvienam Asamblėjos komponentui balsuoti atskirai, Rytų Europos partnerių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai, bet vienu metu. Svarstomas dokumentas patvirtinamas, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma.

7.   Kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į dvi ar daugiau dalių, turinčių atskirą prasmę ir (arba) savarankišką norminę vertę, Europos Parlamento frakcija arba ne mažiau kaip vienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys gali paprašyti balsuoti dalimis. Prašymas pirmininkams turi būti pateikiamas raštu ne vėliau kaip iki dienos prieš balsavimą 18 val., išskyrus atvejus, kai pirmininkai nustato kitokį pateikimo terminą; toks prašymas apsvarstomas ir paprastai patenkinamas.

8 straipsnis

Kiti klausimai

1.   Šalies, kurioje vyksta komiteto posėdis, parlamentas atsako už praktinius komiteto posėdžio organizavimo klausimus, teikia pagalbą jį rengiant ir padengia su posėdžio organizavimu susijusias išlaidas.

2.   Vis dėlto Biuro siūlymu EURONEST parlamentinė asamblėja gali rekomenduoti, kad kiti parlamentai skirtų finansinį indėlį, kuriuo padengiamos komiteto posėdžio organizavimo išlaidos.

9 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkai arba jų prašymu komiteto biuras turi teisę spręsti visus klausimus, susijusius su Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių aiškinimu.

10 straipsnis

Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių keitimas

1.   Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimus tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja, remdamasi Biuro pasiūlymais.

2.   Pakeitimai priimami dviejų trečdalių balsavusių narių balsų dauguma. Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai vienas dešimtadalis narių, priklausančių bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą, kad kiekvienas Asamblėjos komponentas balsuotų atskirai, Rytų Europos partnerių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai. Svarstomas dokumentas laikomas patvirtintu, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma.

3.   Jeigu balsuojant nenurodoma kitaip, Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja nedelsiant po jų patvirtinimo.


(1)  Prisijungus tolesnei Rytų Europos partnerei (Baltarusijai), vietos tarp Rytų Europos partnerių bus perskirstytos iš naujo.


Top