EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/2087, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; netiesiogiai panaikino 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/99


KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2015/2087

2015 m. lapkričio 18 d.

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (1), ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. liepos 15 d. Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) priėmė Rezoliuciją MEPC.201(62), kuria iš dalies pakeistas MARPOL konvencijos dėl teršimo šiukšlėmis iš laivų prevencijos V priedas nustatant naują ir išsamesnę šiukšlių skirstymo į kategorijas sistemą (2). Iš dalies pakeistas MARPOL konvencijos V priedas įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d.;

(2)

naujasis šiukšlių skirstymas į kategorijas nurodytas TJO aplinkraštyje MEPC.1/Circ.644/Rev.1, kuriame pateikiama standartinė išankstinio pranešimo apie atliekų pristatymą į uosto priėmimo įrenginius forma (3), ir TJO aplinkraštyje MEPC.1/Circ.645/Rev.1, kuriame pateikiama standartinė atliekų pristatymo patvirtinimo, išduodamo laivui pasinaudojus uosto priėmimo įrenginiais, forma (4);

(3)

siekiant užtikrinti derėjimą su TJO priemonėmis ir suteikti tikrumą uosto naudotojams ir valdžios institucijoms, Direktyvos 2000/59/EB II priede pateikta lentelė, kurioje nurodytos įvairios pristatytinų arba laive paliekamų atliekų ir krovinių likučių rūšys ir kiekiai, turėtų būti suderinta su nauja šiukšlių skirstymo į kategorijas sistema, nustatyta iš dalies pakeistame MARPOL konvencijos V priede;

(4)

be to, siekiant patobulinti Direktyva 2000/59/EB nustatytą tvarką, pagal kurią siekiama mažinti į jūrą išmetamą laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių kiekį, į II priedo lentelę turėtų būti įtraukta informacija apie laivuose susidariusių ir į paskutinio pristatymo uosto priėmimo įrenginius faktiškai pristatytų atliekų rūšis ir kiekius;

(5)

tikslūs duomenys apie laive susidariusių atliekų ir krovinių likučių, kuriuos laivas pristatė į paskutinį uostą, rūšis ir kiekius būtini siekiant tiksliai apskaičiuoti, kokio tūrio talpyklos tame laive pakaktų atliekoms laikyti. Apskaičiuoti pakankamą talpyklos tūrį yra būtina, kad laivui būtų galima leisti plaukti į kitą įplaukimo uostą nepristačius jame susidariusių atliekų; be to, tai padėtų tinkamai atrinkti laivus patikrinimui. Atliekant tikslingesnes patikras padidės jūrų eismo veiksmingumas, nes sutrumpės laivų iškrovimo ir pakrovimo uostuose laikas;

(6)

ši informacija gali būti pateikiama atliekų pristatymo patvirtinimuose, išduodamuose remiantis TJO aplinkraščiu MEPC.1/Circ.645/Rev.1, kuriame rekomenduojama standartinė atliekų pristatymo patvirtinimo forma, arba kitų tipų patvirtinimuose, kurie, pristačius atliekas, išduodami laivo kapitonui. Atliekų pristatymo patvirtinime nurodyti arba, jei atliekų pristatymo patvirtinimo negalima gauti, laivo kapitono deklaruoti pristatytų atliekų kiekiai ir rūšys paprastai būtų tikslesni, nei nurodytieji pranešimų apie atliekas formoje, nes iš patvirtinimų arba deklaracijų turėtų būti aiški tikroji padėtis po atliekų pristatymo, todėl priimant sprendimus jais remtis būtų patikimiau. Tuos pristatymo duomenis laivo kapitonas, vadovaudamasis MARPOL konvencijos reikalavimais, įrašo į šiukšlių registracijos žurnalą;

(7)

sistemingai renkant tikslius duomenis apie pristatomas atliekas, taip pat būtų sudarytos sąlygos atlikti išsamesnę statistinę įprasto atliekų srautų judėjimo uostuose analizę ir būtų lengviau nustatyti Direktyvos 2000/59/EB 12 straipsnio 3 dalyje numatytą informavimo ir monitoringo sistemą. Šiuo metu monitoringas ir keitimasis tokia informacija, įskaitant elektroninių pranešimų apie atliekas teikimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/65/ES (5), atliekami naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2002/59/EB (6) nustatyta Sąjungos keitimosi jūrų laivybos informacija sistema („SafeSeaNet“), kuri turėtų būti susieta su uosto valstybės kontrolės duomenų bazės (7), sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB (8), ataskaitų teikimo moduliu;

(8)

Direktyvos 2000/59/EB II priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta informacija apie atliekų pristatymą į ankstesnį uostą ir jame būtų pateiktos naujos šiukšlių kategorijos, nustatytos pakeistame MARPOL konvencijos V priede;

(9)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/59/EB II priedas pakeičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 9 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 332, 2000 12 28, p. 81.

(2)  2011 m. liepos 15 d. priimta Rezoliucija MEPC.201(62) „1978 m. protokolo, susijusio su 1973 m. Tarptautine konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, priedo pakeitimai“.

(3)  2013 m. liepos 1 d. aplinkraštis MEPC.1/Circ.644/Rev.1.

(4)  2013 m. liepos 1 d. aplinkraštis MEPC.1/Circ.645/Rev.1.

(5)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

(6)  2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

(7)  Europos jūrų saugumo agentūros sukurta ir naudojama duomenų bazė.

(8)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (OL L 131, 2009 5 28, p. 57).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI PRIEŠ ĮPLAUKIANT Į […] UOSTĄ

(Paskirties uostas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/59/EB 6 straipsnyje)

1.

Pavadinimas, šaukinys ir, jei reikia, laivo TJO identifikavimo numeris:

2.

Vėliavos valstybė:

3.

Numatomas atvykimo laikas (NAL):

4.

Numatomas išvykimo laikas (NIL):

5.

Ankstesnis įplaukimo uostas:

6.

Kitas įplaukimo uostas:

7.

Paskutinis uostas ir data, kai buvo pristatytos laive susidariusios atliekos, įskaitant pristatytų atliekų kiekius (m3) ir rūšis:

8.

Ar į uosto priėmimo įrenginius (pažymėkite tinkamą langelį)

pristatote visas atliekas ☐

pristatote dalį atliekų ☐

nepristatote jokių atliekų ☐

9.

Atliekų ir likučių, kurie bus pristatyti ir (arba) liks laive, rūšis ir kiekis bei didžiausios atliekoms skirtos talpos procentinė išraiška:

Jei pristatote visas atliekas, tinkamai užpildykite antrąją ir paskutiniąją skiltis. Jei pristatote dalį arba visai nepristatote atliekų, užpildykite visas skiltis.

Rūšis

Pristatytinos atliekos

(m3)

Didžiausia atliekoms skirta talpa

(m3)

Laive liekančių atliekų kiekis

(m3)

Uostas, kuriame bus pristatytos likusios atliekos

Numatomas atliekų, kurios susidarys nuo pranešimo pateikimo iki kito įplaukimo uosto, kiekis

(m3)

Į paskutinį pristatymo uostą, nurodytą 7 punkte, pristatytos atliekos

(m3)

Alyvų atliekos

Alyvuotas triumo vanduo

 

 

 

 

 

 

Alyvuotieji likučiai (dumblas)

 

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

Nuotekos  (1)

 

 

 

 

 

 

Šiukšlės

Plastmasė

 

 

 

 

 

 

Maisto atliekos

 

 

 

 

 

 

Buitinės atliekos (pvz., popieriaus gaminiai, skudurai, stiklas, metalas, buteliai, indai ir t. t.)

 

 

 

 

 

 

Kepimo aliejus

 

 

 

 

 

 

Pelenai iš deginimo įrenginių

 

 

 

 

 

 

Eksploatacinės atliekos

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų liekanos

 

 

 

 

 

 

Krovinių likučiai  (2) (nurodyti) (3)

 

 

 

 

 

 

Pastabos

1.

Ši informacija gali būti naudojama atliekant uosto valstybės kontrolę ir kitais su patikrinimu susijusiais tikslais.

2.

Valstybės narės nuspręs, kurios įstaigos gaus šio pranešimo kopijas.

3.

Ši forma turi būti užpildyta, nebent laivui taikoma išimtis pagal Direktyvos 2000/59/EB 9 straipsnį.

Patvirtinu, kad

pirmiau pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,

laivo talpyklos yra pakankamo dydžio, kad būtų galima laikyti visas atliekas, susidarančias nuo pranešimo pateikimo iki įplaukimo į kitą uostą, kuriame jos bus pristatytos.

Data …

Laikas …

Parašas“


(1)  Nuotekos gali būti išleidžiamos į jūrą laikantis „Marpol“ konvencijos IV priedo 11 taisyklės. Atitinkamų langelių pildyti nereikia, jei nuotekas išleisti į jūrą ketinama turint leidimą.

(2)  Gali būti pateikiami apytikriai duomenys.

(3)  Krovinių likučiai nurodomi ir skirstomi į kategorijas vadovaujantis atitinkamais – visų pirma, I, II ir V – „Marpol“ konvencijos priedais.


Top