EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1937

2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

OL L 282, 2015 10 28, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj

28.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1937

2015 m. spalio 21 d.

kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

Stabilumo ir augimo paktu siekiama užtikrinti biudžetinę drausmę Sąjungoje ir jame nustatyta perviršinio valdžios sektoriaus deficito prevencijos ir padėties ištaisymo sistema, o sugriežtinta biudžeto politikos priežiūra taikoma valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro;

(2)

Komisijai ir Tarybai suteikti įgaliojimai dėl daugiašalės priežiūros sistemos yra įtvirtinti Sutartyse ir Sąjungos antrinės teisės aktuose;

(3)

penkių pirmininkų pranešime „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“ siūloma stiprinti dabartinę ekonomikos valdymo sistemą sukuriant patariamąją Europos fiskalinę valdybą. Valdyba, kaip patariamoji institucija, turėtų padėti Komisijai vykdyti daugiašalę euro zonos priežiūrą. Tai nedaro poveikio Sutartyje įtvirtintiems Komisijos įgaliojimams;

(4)

Valdyba turėtų pateikti Komisijai Sąjungos fiskalinės sistemos įgyvendinimo vertinimą, visų pirma apie horizontalųjį sprendimų nuoseklumą ir biudžeto priežiūros vykdymą, labai rimto taisyklių nesilaikymo atvejus ir dabartinių fiskalinės politikos krypčių euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu tinkamumą;

(5)

kadangi Stabilumo ir augimo pakte daugiausia dėmesio skiriama nacionaliniams biudžetams, o bendros fiskalinės politikos kryptys nenustatomos, Valdyba taip pat turėtų prisidėti prie to, kad diskusija Komisijoje apie biudžeto politikos bendrą poveikį euro zonai ir nacionaliniu lygmeniu taptų labiau pagrįsta informacija, siekiant užtikrinti tinkamas fiskalinės politikos kryptis euro zonoje laikantis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių;

(6)

Europos fiskalinė valdyba savo užduotis turėtų atlikti nepriklausomai, o savo nuomones parengti nepriklausomai nuo bet kurios nacionalinės arba Europos institucijos, įstaigos, biuro ar agentūros. Jos sekretoriatas administraciniu požiūriu turėtų būti priskirtas prie Komisijos Generalinio sekretoriato,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įsteigimas

Įsteigiama nepriklausoma Europos fiskalinė valdyba (toliau – Valdyba).

2 straipsnis

Misija ir užduotys

1.   Valdyba, kaip patariamoji institucija, padeda Komisijai vykdyti daugiašalę biudžeto priežiūrą euro zonoje, kaip nustatyta SESV 121, 126 ir 136 straipsniuose.

2.   1 dalyje nurodytu tikslu Valdyba atlieka šias užduotis:

a)

Valdyba pateikia Komisijai Sąjungos fiskalinės sistemos įgyvendinimo vertinimą, visų pirma apie horizontalųjį sprendimų nuoseklumą ir biudžeto priežiūros vykdymą, labai rimto taisyklių nesilaikymo atvejus ir dabartinių fiskalinės politikos krypčių euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu tinkamumą. Šiame vertinime Valdyba gali pateikti pasiūlymų ir dėl būsimos Sąjungos fiskalinės sistemos raidos;

b)

remdamasi ekonominiu vertinimu, Valdyba teikia rekomendacijas Komisijai dėl galimų visai euro zonai tinkamų fiskalinės politikos krypčių. Ji gali patarti Komisijai dėl tinkamų nacionalinių fiskalinės politikos krypčių, atitinkančių jos rekomendaciją dėl bendrų fiskalinės politikos krypčių euro zonoje laikantis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių. Jei ji nustato riziką, kuri kelia grėsmę tinkamam Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui, rekomendacijoje Valdyba itin daug dėmesio skiria Stabilumo ir augimo pakte numatytoms politikos galimybėms;

c)

Valdyba bendradarbiauja su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis, nurodytomis Tarybos direktyvos 2011/85/ES (1) 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Valdybos ir nacionalinių fiskalinių tarybų bendradarbiavimu pirmiausia siekiama keistis geriausia patirtimi ir padėti suprasti su Sąjungos fiskaline sistema susijusius klausimus;

d)

Pirmininkui paprašius, Valdyba teikia ad hoc rekomendacijas.

3 straipsnis

Sudėtis

1.   Valdybą sudaro pirmininkas ir keturi nariai.

2.   Pirmininkas yra atsakingas už Valdybai pavestų užduočių vykdymo priežiūrą ir jos tinkamo veikimo užtikrinimą. Jis (ji) sušaukia Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Pirmininką ir vieną narį skiria Komisija, remdamasi Komisijos pirmininko siūlymu ir pasikonsultavusi su pirmininko pavaduotoju, atsakingu už eurą ir socialinį dialogą, ir už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingu Komisijos nariu. Kitus tris narius skiria Komisija, remdamasi Komisijos pirmininko siūlymu ir pasikonsultavusi su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis, Europos Centriniu Banku ir euro grupės darbo grupe. Visų Valdybos narių, įskaitant pirmininką, atžvilgiu taikoma lygių galimybių politika.

3.   Pirmininkas ir Valdybos nariai yra garsūs tarptautiniai ekspertai, paskirti atsižvelgiant į jų nuopelnus, gebėjimus, makroekonomikos ir viešųjų finansų išmanymą ir su fiskaline politika bei biudžeto valdymu susijusią patirtį.

4.   Valdybos nariai skiriami trejų metų laikotarpiui, kurį galima vieną kartą pratęsti.

5.   Pirmininkas ir Valdybos nariai skiriami specialiaisiais patarėjais, kurių statusas ir darbo užmokestis yra apibrėžti pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 5, 123 ir 124 straipsnius.

6.   Pirmininko ir narių patirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidas atlygina Komisija pagal galiojančias Komisijos nuostatas. Tos išlaidos atlyginamos neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

7.   Valdybai talkina sekretoriatas, kurį sudaro sekretoriato vadovas ir paskirti pagalbiniai darbuotojai. Administraciniais tikslais sekretoriatas yra priskirtas Generaliniam sekretoriatui ir vykdo šią veiklą:

a)

padeda Valdybai priimti sprendimus organizuodamas Valdybos posėdžius, peržiūrėdamas numatomus aptarti dokumentus ir stebėdamas veiklos pažangą, palyginti su Valdybos nustatytais prioritetais;

b)

teikia kokybišką analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą Valdybai, vadovaujant pirmininkui;

c)

užtikrina bendradarbiavimą su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis, siekiant padėti Valdybai atlikti misiją ir užduotis pagal 2 straipsnį.

8.   Vyriausiasis ekonomikos analitikas, nustatytas Sprendimu C(2015) 2665, eina sekretoriato vadovo pareigas. Jo (jos) užduotys apima pasirengimą Valdybos įsteigimui. Kiti sekretoriato nariai yra pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ar deleguotieji nacionaliniai ekspertai, kuriuos atrinko sekretoriato vadovas, suderinęs su pirmininku. Visi sekretoriato nariai atrenkami atsižvelgiant į aukšto lygio kvalifikaciją ir patirtį Valdybos veiklai svarbiose srityse, ir yra paskiriami arba priskiriami (mis à disposition).

4 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   Atlikdami savo užduotis Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės Vyriausybės ar bet kurios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos jokių nurodymų ir jais nesivadovauja. Sekretoriato nariai vadovaujasi tik Valdybos nurodymais.

2.   Valdybos nariai pirmininkui atskleidžia informaciją apie bet kokius galimus interesų konfliktus, susijusius su konkrečiu vertinimu arba nuomone, ir pirmininkas imasi visų reikiamų priemonių ir gali nuspręsti, kad atitinkamas narys nedalyvautų rengiant ir priimant tą vertinimą arba nuomonę. Jei su tokia kliūtimi susiduria pirmininkas, klausimą sprendžia Valdyba.

5 straipsnis

Veikimas

1.   Valdyba rekomendacijas priima tik kai dalyvauja bent trys nariai, įskaitant pirmininką. Valdyba rekomendacijas siekia priimti bendru sutarimu. Jei pasiekti bendro sutarimo neįmanoma, ji gali priimti sprendimą paprasta posėdyje dalyvaujančių narių, įskaitant pirmininką, balsų dauguma. Susilaikymas balsuojant neskaičiuojamas kaip balsas. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi pirmininkas.

2.   Valdyba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Valdyba veikia vadovaudamasi savo darbo tvarkos taisyklėmis. Valdybos posėdžiai nėra vieši.

4.   Tarp Valdybos ir atitinkamų Komisijos tarnybų sudaromas susitarimo memorandumas, kuriame nustatomos praktinės sąlygos, susijusios su bendradarbiavimo aprėptimi ir priemonėmis, visų pirma prieigos prie svarbios informacijos sąlygos.

6 straipsnis

Skaidrumas

Valdyba skelbia metinę savo veiklos atskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijai perduotų rekomendacijų ir vertinimų santraukos.

7 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL L 306, 2011 11 23, p. 41).


Top