EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1894

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1894 dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

OL L 277, 2015 10 22, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1894/oj

Related international agreement

22.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/4


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1894

2015 m. spalio 5 d.

dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 218 straipsnio 7 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Taryba patvirtino, priimdama Reglamentą (EB) Nr. 2027/2006 (1), Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimą (toliau – susitarimas). Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos suderėtas protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti partnerystės susitarime tarp dviejų Šalių (2), nustojo galioti 2014 m. rugpjūčio 31 d.;

(2)

Sąjunga derėjosi su Žaliojo Kyšulio Respublika dėl susitarimo naujojo protokolo (toliau – protokolas), kuriuo Sąjungos laivams suteikiamos žvejybos galimybės žvejybos zonoje, kuri priklauso Žaliajo Kyšulio Respublikos suverenitetui ir jos jurisdikcijai žvejybos srityje;

(3)

Taryba sprendimu 2014/948/ES (3) protokolą leido pasirašyti ir laikinai jį taikyti, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau;

(4)

susitarimu įsteigtas jungtinis komitetas, atsakingas už susitarimo vykdymo kontrolę. Bet to, vadovaujantis Potokolu, jungtinis komitetas gali patvirtinti tam tikrus jo pakeitimus. Siekiant palengvinti minėtų pakeitimų patvirtinimą, reikėtų įgalioti Komisiją, atsižvelgiant į specialias sąlygas, juos patvirtinti pagal supaprastintą procedūrą;

(5)

protokolą reikėtų patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo 16 straipsnyje numatytą pranešimą.

3 straipsnis

Atsižvelgiant į nuostatas ir sąlygas, pateiktas šio sprendimo priede, ir į susitarimo 9 straipsnį Komisija įgaliojama Sąjungos vardu patvirtinti protokolo pakeitimus, padarytus jungtiniame komitete.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/2006 dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 414, 2006 12 30, p. 1).

(2)  OL L 181, 2011 7 9, p. 2.

(3)  2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/948/ES dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 369, 2014 12 24, p. 1).


PRIEDAS

Suteiktų įgaliojimų apimtis ir procedūra, pagal kurią nustatoma Sąjungos pozicija jungtiniame komitete

1.

Komisija įgaliojama derėtis su Žaliojo Kyšulio Respublika ir atitinkamais atvejais laikantis šio priedo 3 punkto susitarti dėl protokolo pakeitimų, susijusių su šiais klausimais:

a)

žvejybos galimybių peržiūra, proporcingu finansinės įmokos tikslinimu ir būtinų dalinių pakeitimų darymu pagal protokolo 5 straipsnį;

b)

sprendimu dėl paramos sektoriui sąlygų pagal protokolo 3 straipsnį;

c)

su žvejybos sąlygų nuostatų ir protokolo bei jo priedų taikymo taisyklių priėmimu pagal protokolo 5 straipsnio 2 dalį;

d)

priemonių, skirtų tausiai valdyti žuvų resursus, darančių poveikį Sąjungos laivų veiklai pagal protokolo 4 straipsnio 4 dalį ir 6 dalį, patvirtinimu.

2.

Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal susitarimo 9 straipsnį, Sąjunga:

a)

veikia vadovaudamasi Sąjungos tikslais, kurių siekiama vykdant bendrą žuvininkystės politiką;

b)

atsižvelgia į 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadas dėl komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto;

c)

skatina laikytis pozicijų, kurios suderinamos su atitinkamomis regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų patvirtintomis taisyklėmis.

3.

Kai numatyta sprendimą dėl 1 punkte nurodytų protokolo pakeitimų priimti jungtinio komiteto posėdžio metu, imamasi būtinų priemonių, kad pozicijoje, kuri bus pareikšta Sąjungos vardu, būtų atsižvelgta į Komisijai pateiktą naujausią statistinę, biologinę ir kitą susijusią informaciją.

Šiuo tikslu, remdamosi šia informacija, Komisijos tarnybos, likus pakankamai laiko iki atitinkamo jungtinio komiteto posėdžio, perduoda Tarybai arba jos parengiamiesiems organams apsvarstyti ir patvirtinti dokumentą, kuriame išdėstyta išsami informacija apie Sąjungos pozicijos pasiūlymą.

Numatomą Sąjungos poziciją 1 dalies a punkte nurodytais klausimais Taryba turi patvirtinti kvalifikuota balsų dauguma. Kitais atvejais laikoma, kad parengiamajame dokumente numatyta Sąjungos pozicija patvirtinta, jeigu tam tikras blokuojančiai mažumai ekvivalentiškas valstybių narių skaičius tam nepaprieštarauja Tarybos parengiamojo organo posėdyje arba per dvidešimt dienų nuo parengiamojo dokumento gavimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Esant prieštaravimui, klausimas perduodamas Tarybai.

Jei kituose susitikimuose, įskaitant vietoje rengiamus susitikimus, neįmanoma pasiekti susitarimo, kad Sąjungos pozicijoje būtų atsižvelgta į naujus elementus, klausimas perduodamas Tarybai arba jos parengiamiesiems organams.

Komisijos prašoma tinkamu laiku imtis visų priemonių, kurios būtinos siekiant tęsti tolesnę veiklą, susijusią su jungtinio komiteto sprendimu, be kita ko, atitinkamais atvejais paskelbti atitinkamą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikti pasiūlymų, kurie būtini tokiam sprendimui įgyvendinti.


Top