Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1836

2015 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1836, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

OJ L 266, 13.10.2015, p. 75–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj

13.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/75


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1836

2015 m. spalio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/273/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Sirijai;

(2)

nuo to laiko Taryba ir toliau griežtai smerkė Sirijos režimo vykdomas smurtines represijas prieš Sirijos civilius gyventojus. Taryba ne kartą išreiškė didelį susirūpinimą dėl blogėjančios padėties Sirijoje ir visų pirma dėl plačiai paplitusių ir sistemingų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų;

(3)

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 23 d. Tarybos išvadas, kuriose Taryba patvirtino Sąjungos įsipareigojimą toliau laikytis politikos, pagal kurią nustatys papildomas priemones režimui tol, kol tęsis represijos, 2014 m. balandžio 14 d. Taryba pareiškė, kad ES tęs savo ribojamųjų priemonių politiką, nukreiptą prieš režimą, tol, kol tęsis represijos;

(4)

Taryba ne kartą su dideliu susirūpinimu atkreipė dėmesį į pastangas, kurių ėmėsi Sirijos režimas, kad apeitų ES ribojamąsias priemones ir galėtų toliau finansuoti bei remti režimo smurtinių represijų prieš civilius gyventojus politiką;

(5)

Taryba atkreipia dėmesį, kad Sirijos režimas toliau vykdo savo represinę politiką, ir atsižvelgdama į toliau išliekančią sunkią padėtį Taryba mano, kad reikia palikti taikomas ribojamąsias priemones ir užtikrinti jų veiksmingumą toliau jas plėtojant, toliau vadovaujantis tiksliniu bei diferencijuotu požiūriu ir atsižvelgiant į humanitarines sąlygas, kuriomis gyvena Sirijos gyventojai. Taryba mano, kad atsižvelgiant į konkrečias Sirijoje vyraujančias sąlygas, šių ribojamųjų priemonių veiksmingumas yra ypač aktualus veiksnys tam tikrų kategorijų asmenų ir subjektų atžvilgiu;

(6)

Taryba nustatė, kad dėl Sirijos režimo vykdomos griežtos ekonomikos kontrolės, Sirijoje veiklą vykdančių įtakingiausių verslininkų vidinis ratas savo statusą gali išlaikyti tik palaikydamas glaudžius ryšius su režimu ir jo remiamas, taip pat darydamas įtaką režimui. Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones nustatydama leidimo atvykti apribojimus Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems įtakingiausiems Sirijoje veiklą vykdantiems verslininkams ir įšaldydama visas jiems priklausančias, jų nuosavybės teise turimas, valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius, kad jie negalėtų teikti materialinės ar finansinės paramos režimui, ir pasinaudodama jų įtaka padidinti spaudimą pačiam režimui, kad jis pakeistų savo represinę politiką;

(7)

Taryba nustatė, kad atsižvelgiant į tai, jog Sirijoje valdžia tradiciškai yra vykdoma šeimos pagrindu, dabartinio Sirijos režimo valdžia yra sukoncentruota įtakingų Assado ir Makhloufo šeimų narių rankose. Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tam tikriems Assado ir Makhloufo šeimų nariams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims, siekiant tiek daryti tiesioginę įtaką režimui per tų šeimų narius, kad būtų pakeista režimo represinė politika, tiek išvengti ribojamųjų priemonių apėjimo pasitelkiant šeimos narius rizikos;

(8)

Sirijos vyriausybės ministrai turėtų būti laikomi solidariai atsakingais už Sirijos režimo vykdomą represinę politiką. Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę Sirijos vyriausybės ministrai, visų pirma kalbant apie dabartinį Sirijos režimą, toliau daro įtaką šiam režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tiek Sirijos vyriausybės ministrams, tiek ministrams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(9)

Sirijos ginkluotosios pajėgos yra viena iš pagrindinių priemonių, kuria naudodamasis režimas vykdo savo represinę politiką ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, o jose tarnaujantys pareigūnai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Be to, šiuo konkrečiu Sirijos karinių pajėgų klausimu Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę vyresnieji ginkluotųjų pajėgų pareigūnai toliau daro įtaką režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tiek Sirijos ginkluotųjų pajėgų vyresniesiems pareigūnams, tiek buvusiems Sirijos ginkluotųjų pajėgų vyresniesiems pareigūnams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(10)

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybos yra viena iš pagrindinių priemonių, kuria naudodamasis režimas vykdo savo represinę politiką ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, o jose tarnaujantys pareigūnai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Be to, šiuo konkrečiu saugumo ir žvalgybos tarnybų klausimu Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę šių tarnybų pareigūnai toliau daro įtaką režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariams ir buvusiems šių tarnybų nariams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(11)

Taryba nustatė, kad su režimu susijusios karinės grupuotės remia Sirijos režimą jam vykdant represinę politiką, vykdo žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Sirijos režimo nurodymu ir jo vardu, o jų nariai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos su režimu susijusių Sirijos karinių grupuočių nariams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(12)

siekdama užkirsti kelią žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams dėl cheminio ginklo naudojimo Sirijoje, Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones šiame sektoriuje veikiantiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims, subjektams, padaliniams, agentūroms, įstaigoms ar institucijoms;

(13)

ribojamosios priemonės neturi poveikio privilegijoms ir imunitetams, kuriais naudojasi diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nariai, akredituoti ES valstybėje narėje, pagal tarptautinę teisę, įskaitant 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių. Be to, ribojamosios priemonės neturi poveikio valstybių narių diplomatinių funkcijų vykdymui ir konsulinės pagalbos teikimui Sirijoje;

(14)

asmenims ar subjektams, patenkantiems į vieną iš 6-12 konstatuojamosiose dalyse nurodytų kategorijų, ribojamosios priemonės neturėtų būti taikomos, jei yra pakankamai informacijos, kad jie nėra ar nebėra susiję su režimu arba nedaro ar nebedaro jam įtakos, arba nekelia realios grėsmės, jog bus išvengta taikomų priemonių;

(15)

visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus turėtų būti priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą;

(16)

todėl Sprendimas 2013/255/BUSP (2), kuriuo buvo pakeistas Sprendimas 2011/273/BUSP, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2013/255/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

pridedamos šios konstatuojamosios dalys:

„(3)

Taryba ne kartą su dideliu susirūpinimu atkreipė dėmesį į pastangas, kurių ėmėsi Sirijos režimas, kad apeitų ES ribojamąsias priemones ir galėtų toliau finansuoti bei remti režimo smurtinių represijų prieš civilius gyventojus politiką;

(4)

Taryba atkreipia dėmesį, kad Sirijos režimas toliau vykdo savo represinę politiką, ir atsižvelgdama į toliau išliekančią sunkią padėtį Taryba mano, kad reikia palikti taikomas ribojamąsias priemones ir užtikrinti jų veiksmingumą toliau jas plėtojant, kartu toliau vadovautis tiksliniu bei diferencijuotu požiūriu ir atkreipti dėmesį į humanitarines sąlygas, kuriomis gyvena Sirijos gyventojai. Taryba mano, kad atsižvelgiant į konkrečias Sirijoje vyraujančias sąlygas, šių ribojamųjų priemonių veiksmingumas yra ypač aktualus veiksnys tam tikrų kategorijų asmenų ir subjektų atžvilgiu;

(5)

Taryba nustatė, kad dėl Sirijos režimo vykdomos griežtos ekonomikos kontrolės, Sirijoje veiklą vykdančių įtakingiausių verslininkų vidinis ratas šį statusą gali išlaikyti tik palaikydamas glaudžius ryšius su režimu ir jo remiamas, taip pat darydamas įtaką režimui. Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones nustatydama leidimo atvykti apribojimus Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems įtakingiausiems Sirijoje veiklą vykdantiems verslininkams ir įšaldydama visas jiems priklausančias, jų nuosavybės teise turimas, valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius, kad jie negalėtų teikti materialinės ar finansinės paramos režimui, ir pasinaudodama jų įtaka padidinti spaudimą pačiam režimui, kad jis pakeistų savo represinę politiką;

(6)

Taryba nustatė, kad atsižvelgiant į tai, jog Sirijoje valdžia tradiciškai yra vykdoma šeimos pagrindu, dabartinio Sirijos režimo valdžia yra sutelkta įtakingų Assado ir Makhloufo šeimų narių rankose. Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tam tikriems Assado ir Makhloufo šeimų nariams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims, siekiant daryti tiesioginę įtaką režimui per tų šeimų narius, kad būtų pakeista represinė politika, ir išvengti ribojamųjų priemonių apėjimo pasitelkiant šeimos narius rizikos;

(7)

Sirijos vyriausybės ministrai turėtų būti laikomi solidariai atsakingais už Sirijos režimo vykdomą represinę politiką. Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę Sirijos vyriausybės ministrai, visų pirma kalbant apie dabartinį Sirijos režimą, toliau daro įtaką šiam režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tiek Sirijos vyriausybės ministrams, tiek ministrams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(8)

Sirijos ginkluotosios pajėgos yra viena iš pagrindinių priemonių, kuria naudodamasis režimas vykdo savo represinę politiką ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, o jose tarnaujantys pareigūnai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Be to, šiuo konkrečiu Sirijos ginkluotųjų pajėgų klausimu Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę vyresnieji ginkluotųjų pajėgų pareigūnai toliau daro įtaką režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos tiek Sirijos ginkluotųjų pajėgų vyresniesiems pareigūnams, tiek buvusiems Sirijos ginkluotųjų pajėgų vyresniesiems pareigūnams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(9)

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybos yra viena iš pagrindinių priemonių, kuria naudodamasis režimas vykdo savo represinę politiką ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, o jose tarnaujantys pareigūnai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Be to, šiuo konkrečiu Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų klausimu Taryba nustatė, kad tikėtina, jog buvę šių tarnybų pareigūnai toliau daro įtaką režimui. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariams ir buvusiems šių tarnybų nariams, kurie šias pareigas ėjo po 2011 m. gegužės mėn., priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(10)

Taryba nustatė, kad su režimu susijusios karinės grupuotės remia Sirijos režimą jam vykdant represinę politiką, vykdo žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Sirijos režimo nurodymu ir jo vardu, o jų nariai kelia rimtą pavojų, kad tokie pažeidimai bus toliau daromi. Todėl Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones, kurias taikant būtų įšaldytos visos su režimu susijusių Sirijos karinių grupuočių nariams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai ir būtų nustatyti leidimo atvykti apribojimai šiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims;

(11)

siekdama užkirsti kelią žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams dėl cheminio ginklo naudojimo Sirijoje, Taryba mano, kad ji turėtų numatyti ribojamąsias priemones šiame sektoriuje veikiantiems Tarybos nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims, subjektams, padaliniams, agentūroms, įstaigoms ar institucijoms;

(12)

ribojamosios priemonės neturi poveikio privilegijoms ir imunitetams, kuriais naudojasi diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nariai, akredituoti ES valstybėje narėje, pagal tarptautinę teisę, įskaitant 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių. Be to, ribojamosios priemonės neturi poveikio valstybių narių diplomatinių funkcijų vykdymui ir konsulinės pagalbos teikimui Sirijoje;

(13)

asmenims ar subjektams, patenkantiems į vieną iš 5-11 konstatuojamosiose dalyse nurodytų kategorijų, ribojamosios priemonės neturėtų būti taikomos, jei yra pakankamai informacijos, kad jie nėra ar nebėra susiję su režimu arba nedaro ar nebedaro jam įtakos, arba nekelia realios grėsmės, jog bus išvengta taikomų priemonių;

(14)

visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus turėtų būti priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą;“;

2)

3 konstatuojamoji dalis pernumeruojama į 15 konstatuojamąją dalį;

3)

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu I priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir su jais susijusiems asmenims.

2.   Remiantis Tarybos įvertinimais ir sprendimais situacijos Sirijoje kontekste, kaip nustatyta 5–11 konstatuojamosiose dalyse, valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu:

a)

įtakingiausiems Sirijoje veiklą vykdantiems verslininkams;

b)

Assado arba Makhloufo šeimų nariams;

c)

Sirijos vyriausybės ministrams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

d)

Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio arba aukštesnio rango karininkams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

e)

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

f)

su režimu susijusių karinių grupuočių nariams; arba

g)

cheminių ginklų platinimo sektoriuje veikiantiems asmenims,

ir su jais susijusiems asmenims, išvardytiems I priede.

3.   Vienai iš 2 dalyje nurodytų kategorijų priklausantys asmenys neįtraukiami į I priede nurodytus asmenų ir subjektų sąrašus ir nepaliekami įtraukti į tuos sąrašus, jeigu esama pakankamai informacijos, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu, arba nedaro jam įtakos arba nekelia realios apėjimo rizikos.

4.   Visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą.

5.   1 ir 2 dalys neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

6.   1 ir 2 dalys neturi poveikio atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

7.   6 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

8.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 6 ar 7 dalį.

9.   Valstybės narės gali taikyti pagal 1 ir 2 dalis nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Sirijoje.

10.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 9 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

11.   Kai pagal 6–10 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tam asmeniui, kuriam jis suteiktas.“;

4)

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I ir II prieduose išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims bei subjektams ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios arba jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Remiantis Tarybos įvertinimais ir sprendimais situacijos Sirijoje kontekste, kaip nustatyta 5–11 konstatuojamosiose dalyse, įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba kuriuos nuosavybės teise turi, valdo arba kontroliuoja:

a)

įtakingiausi Sirijoje veiklą vykdantys verslininkai;

b)

Assado arba Makhloufo šeimų nariai;

c)

Sirijos vyriausybės ministrai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

d)

Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio arba aukštesnio rango karininkai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

e)

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

f)

su režimu susijusių karinių grupuočių nariai; arba

g)

cheminių ginklų platinimo sektoriuje veikiančių subjektų, padalinių, agentūrų, įstaigų ar institucijų nariai,

ir su jais susiję asmenys, išvardyti I priede.

3.   Vienai iš 2 dalyje nurodytų kategorijų priklausantys asmenys, subjektai ar organizacijos neįtraukiami į I priede nurodytų asmenų ir subjektų sąrašą ir nepaliekami įtraukti į tą sąrašą, jeigu esama pakankamai informacijos, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu, arba nedaro jam įtakos arba nekelia realios apėjimo rizikos.

4.   Visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą.

5.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.

6.   Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I ir II prieduose išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

e)

būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones, maistą, humanitarinius darbuotojus ir susijusią pagalbą, arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, su sąlyga, kad, kai lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymas yra nutraukiamas, lėšos ar ekonominiai ištekliai perduodami JT, siekiant teikti pagalbą Sirijai arba sudaryti palankesnes sąlygas jos teikimui vadovaujantis humanitarinės pagalbos teikimo Sirijai planu (SHARP);

f)

pervedami į diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jeigu tokie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais;

g)

reikalingi vykdant evakuaciją iš Sirijos;

h)

skirti Sirijos centriniam bankui ar Sirijos valstybei nuosavybės teise priklausantiems subjektams, išvardytiems I ir II prieduose, atlikti mokėjimus Sirijos Arabų Respublikos vardu CGUO dėl veiklos, susijusios su CGUO tikrinimo misija ir Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu, ir ypač CGUO Sirijos specialiam patikos fondui dėl veiklos, susijusios su visišku Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu už Sirijos Arabų Respublikos teritorijos ribų.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

7.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtrauktas į I arba II priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungos priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

toks sprendimas nėra I arba II priede išvardytų asmenų ar subjektų naudai; ir

d)

tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

8.   1 ir 2 dalimis neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo arba subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens arba subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

9.   1 ir 2 dalimis neužkertamas kelias į II priedo sąrašą įtrauktam subjektui dviejų mėnesių po jo įtraukimo į sąrašą dienos laikotarpiu atlikti mokėjimą iš įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, kuriuos tas subjektas gavo po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai tokį mokėjimą reikia atlikti pagal sutartį, susijusią su prekybos finansavimu, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

10.   5 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 ir 2 dalys.

11.   1, 2 ir 5 dalys netaikomos Sirijos centrinio banko arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba Sirijos centriniam bankui arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui po jo įtraukimo į sąrašą dienos, jei toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį pagal konkrečią prekybos sutartį vykdo į sąrašą neįtraukta finansų įstaiga, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

12.   1 ir 2 dalys netaikomos Sirijos centriniam banko arba per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jei toks pervedimas skirtas valstybių narių jurisdikcijoje esančioms finansų įstaigoms suteikti likvidumo prekybai finansuoti, su sąlyga, kad tokį pervedimą atlikti leido atitinkama valstybė narė.

13.   1, 2 ir 5 dalys netaikomos I arba II priede nurodyto finansų subjekto ar per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jeigu pervedimas yra susijęs su asmens ar subjekto, nenurodyto I arba II priede, atliekamu mokėjimu, susijusiu su finansinės paramos teikimu Sirijos piliečiams, kurie studijuoja, dalyvauja profesiniuose mokymuose ar akademiniuose moksliniuose tyrimuose Sąjungoje, jeigu atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas.

14.   1, 2 ir 5 dalys netaikomos veiksmams ar sandoriams, susijusiems su bendrove „Syrian Arab Airlines“, kurių vienintelis tikslas – vykdyti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių evakuaciją iš Sirijos.

15.   1, 2 ir 5 dalys netaikomos Sirijos komercinio banko ar per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje, pervedimui Sirijos komerciniam bankui ar per jį po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį į sąrašą neįtraukta finansų įstaiga turi atlikti pagal konkrečią prekybos sutartį dėl medicinos priemonių, maisto, pastogės, sanitarijos ar higienos priemonių civiliniam naudojimui, jeigu susijusi valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju yra nustačiusi, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas.“;

5)

30 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taryba apie savo sprendimą įtraukti į sąrašą bei to sprendimo motyvus praneša atitinkamam asmeniui, subjektui ar organizacijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pareikšti pastabas. Visų pirma, jei asmuo, subjektas ar organizacija yra įtraukiami į I priede pateiktą sąrašą remiantis tuo, kad jie priklauso vienai iš 27 straipsnio 2 dalyje ir 28 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų kategorijų, asmuo, subjektas arba organizacija gali pateikti įrodymų ir pastabų, dėl ko jis mano, kad jo įtraukimas į sąrašą yra nepagrįstas, nors jis ir priklauso tai kategorijai.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2011 m. gegužės 9 d. Tarybos sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 121, 2011 5 10, p. 11).

(2)  2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, 2013 6 1, p. 14).


Top