Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1340

2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1340 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu sudarymo Europos Sąjungos vardu

OJ L 207, 4.8.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1340/oj

4.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/15


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1340

2015 m. liepos 13 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas (toliau – Kioto protokolas) įsigaliojo 2005 m. vasario 16 d., ir jo B priede išvardytoms Šalims nustatyti teisiškai privalomi išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu nuo 2008 iki 2012 m. Sąjunga patvirtino Kioto protokolą Tarybos sprendimu 2002/358/EB (2). Sąjunga ir jos valstybės narės ratifikavo Kioto protokolą bei susitarė bendrai vykdyti savo įsipareigojimus pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu. Islandija Kioto protokolą ratifikavo 2002 m. gegužės 23 d.;

(2)

2009 m. gruodžio 15 d. susitikime Taryba priėmė Islandijos prašymą antrojo laikotarpio įsipareigojimus vykdyti kartu su Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis ir paragino Komisiją pateikti rekomendaciją pradėti reikiamas derybas su Islandija dėl susitarimo, kuris atitiktų Sąjungos klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinyje nustatytus principus ir kriterijus;

(3)

2012 m. gruodžio mėn. įvykusioje Dohos klimato konferencijoje visos Kioto protokolo šalys susitarė dėl Dohos pakeitimo, kuriuo nustatomas antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Dohos pakeitimu iš dalies keičiamas Kioto protokolo B priedas, tame priede išvardytoms šalims nustatomi papildomi teisiškai privalomi klimato kaitos švelninimo įsipareigojimai antruoju įsipareigojimų laikotarpiu, taip pat iš dalies keičiamos ir patikslinamos šalių įsipareigojimų vykdymą antruoju įsipareigojimų laikotarpiu reglamentuojančios nuostatos;

(4)

prie Sąjungai ir jos valstybėms narėms bei Islandijai Dohos pakeitime nustatytų tikslų pateikiama išnaša, kurioje teigiama, kad tie tikslai grindžiami nuostata, kad jie bus vykdomi bendrai pagal Kioto protokolo 4 straipsnį. Priimant Dohos pakeitimą 2012 m. gruodžio 8 d. Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandija taip pat padarė bendrą pareiškimą, kuriame išreikštas jų ketinimas bendrai vykdyti savo įsipareigojimus antruoju įsipareigojimų laikotarpiu. Dėl pareiškimo susitarta ad hoc ES ministrų susitikime Dohoje, o 2012 m. gruodžio 17 d. tą pareiškimą patvirtino Taryba;

(5)

tame pareiškime Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandija pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 1 dalį, kuria šalims leidžiama savo įsipareigojimus pagal Kioto protokolo 3 straipsnį vykdyti kartu, nurodė, kad Kioto protokolo 3 straipsnio 7b dalis bus taikoma bendrai nustatytajai normai pagal Sąjungos, jos valstybių narių, Kroatijos ir Islandijos bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimą ir kad ji nebus taikoma atskirai valstybėms narėms, Kroatijai ar Islandijai;

(6)

pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 1 dalį šalys, kurios susitaria kartu vykdyti pagal Kioto protokolo 3 straipsnį prisiimtus įsipareigojimus, turi tame susitarime nurodyti kiekvienai susitarimo šaliai paskirtą išmetamųjų teršalų kiekį. Pagal Kioto protokolo 4 straipsnio 2 dalį bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo šalys ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentų deponavimo dieną Kioto protokolo sekretoriatui turi pateikti to susitarimo sąlygas;

(7)

susitarimo, pagal kurį, remiantis Kioto protokolo 3 straipsniu, bendrai vykdomi Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimai, sąlygos nustatytos Tarybos sprendimo (ES) 2015/1339 (3) priede. Tos sąlygos taip pat nustatytos Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus antruoju Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpiu (toliau – Susitarimas) 2 priede;

(8)

siekiant užtikrinti, kad su bendru įsipareigojimų vykdymu susiję Islandijos įsipareigojimai būtų nustatyti ir taikomi nediskriminuojant (Islandijai ir valstybėms narėms būtų taikoma vienoda tvarka), Islandijai išmetamųjų teršalų kiekis nustatytas taip, kad atitiktų tiek kiekybinius išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimus, nustatytus Kioto protokolo B priedo trečioje skiltyje su pakeitimais, padarytais Dohos pakeitimu, tiek Sąjungos teisės aktus, įskaitant 2009 m. klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį bei principus ir kriterijus, kuriais grindžiami tų teisės aktų tikslai;

(9)

Susitarimas pasirašytas 2015 m. balandžio 1 d. remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2015/146 (4);

(10)

siekiant, kad Dohos pakeitimas įsigaliotų greitai, dar iki 2015 m. pabaigoje Paryžiuje organizuojamos Jungtinių Tautų klimato konferencijos, kuri turi priimti naują teisiškai privalomą priemonę laikotarpiui po 2020 m., ir pabrėžti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos pasiryžimą laiku suteikti teisinės galios antrajam įsipareigojimų laikotarpiui, Sąjunga, valstybės narės ir Islandija turėtų siekti ratifikuoti Dohos pakeitimą ir Susitarimą ne vėliau kaip 2015 m. trečią ketvirtį;

(11)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimas dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 10 straipsnyje numatytą ratifikavimo dokumentą Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriui, kad būtų išreikštas Sąjungos sutikimas būti saistomai Susitarimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. ETGEN


(1)  2015 m. birželio 10 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (OL L 130, 2002 5 15, p. 1).

(3)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1339 dėl JTBKKK Kioto protokolo Dohos pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(4)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/146 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 26, 2015 1 31, p. 1).


Top