Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1302

2015 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1302 dėl organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1302/oj

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1302

2015 m. liepos 28 d.

dėl organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje ir su šio sektoriaus ekspertais,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (2) nurodyta, kad remiant strategiją „Europa 2020“ standartizacija atlieka svarbų vaidmenį. Įvairiose strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose pabrėžiama savanoriškos standartizacijos svarba produktų ar paslaugų rinkose, kad būtų užtikrintas produktų bei paslaugų suderinamumas bei sąveikumas, būtų skatinama technologinė plėtra ir remiamos inovacijos;

(2)

kaip nurodyta 2015 m. metinėje augimo strategijoje (3), bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas yra svarbus Europos Sąjungos prioritetas. Komisija pradėjo vykdyti Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją (4), kurioje akcentuojamas standartizacijos ir sąveikumo vaidmuo kuriant skaitmeninę Europos ekonomiką, pasižyminčią ilgalaikiu augimo potencialu;

(3)

siekiant užtikrinti prietaisų, taikmenų, duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų sąveikumą, skaitmeninėje visuomenėje neįmanoma išvengti standartizacijos. Komisijos komunikate „Strateginė Europos standartų vizija. Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“ (5) pripažįstamas IRT standartizacijos savitumas, nes IRT sprendimus, taikmenis ir paslaugas dažnai parengia pasaulinio masto IRT forumai ir konsorciumai, kurie tapo pirmaujančiomis IRT standartus rengiančiomis organizacijomis;

(4)

Reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 siekiama modernizuoti ir patobulinti Europos standartizacijos pagrindus. Jame nustatoma sistema, pagal kurią Komisija gali nuspręsti identifikuoti svarbiausias ir labiausiai paplitusias IRT technines specifikacijas, kurias parengė organizacijos, kurios nėra europinės, tarptautinės arba nacionalinės standartizacijos organizacijos. Sudarius galimybę naudoti visas IRT technines specifikacijas vykdant techninės įrangos, programinės įrangos ir informacinių technologijų paslaugų viešuosius pirkimus bus užtikrinamas sąveikumas, bus galima išvengti susaistymo viešojo administravimo srityje ir bus paskatinta konkurencija teikiant sąveikius IRT sprendimus;

(5)

IRT techninės specifikacijos, į kurias gali būti daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, privalo atitikti Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiems reikalavimams valdžios institucijoms reiškia garantiją, kad IRT techninės specifikacijos yra nustatytos vadovaujantis Pasaulinės prekybos organizacijos standartizacijos srityje pripažintais atvirumo, sąžiningumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais;

(6)

sprendimas dėl IRT specifikacijų identifikavimo turi būti priimtas pasikonsultavus su įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje, sukurta Komisijos sprendimu 2011/C 349/04 (6), ir kitokiais būdais pasitarus su šio sektoriaus ekspertais;

(7)

2014 m. spalio 2 d. įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje įvertino organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ (IHE) 27 profilius, ar jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytus reikalavimus, ir išreiškė pritarimą tokių profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimui. Vėliau 27 IHE profilių vertinimas konsultacijų tikslu buvo perduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES (7) 14 straipsnį įkurtam e. sveikatos tinklui, kuris patvirtino, kad pritariama jų identifikavimui;

(8)

IHE rengia IRT technines specifikacijas sveikatos priežiūros informacinių technologijų srityje. 27 IHE profiliai yra išsamios specifikacijos, kurias per 15 metų parengė IHE komitetai ir kuriomis optimizuojama įtvirtintų standartų atranka; šiuose standartuose aprašomi įvairūs sąveikumo lygmenys (t. y. protokolu grindžiama komunikacija, techniniai, sintaksiniai, semantiniai ir taikomieji lygmenys) siekiant rasti sąveikumo sprendimus, skirtus keistis ir dalintis medicininiais duomenimis;

(9)

27 IHE profiliai gali padidinti e. sveikatos paslaugų ir taikmenų sąveikumą ir taip suteikti naudos pacientams bei medikų bendruomenei. Todėl 27 IHE profiliai turėtų būti identifikuoti kaip IRT techninės specifikacijos, į kurias gali būti daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vykdant viešuosius pirkimus gali būti daroma nuoroda į priede išvardytus organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilius.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 galutinis, 2010 m. kovo 3 d.

(3)  COM(2014) 902.

(4)  2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos COM(2015) 192 final.

(5)  KOM(2011) 311 galutinis, 2011 m. birželio 1 d.

(6)  2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/C 349/04, kuriuo sukuriama įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma informacinių technologijų ir telekomunikacijų standartizacijos srityje (OL C 349, 2011 11 30, p. 4).

(7)  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).


PRIEDAS

ORGANIZACIJOS „INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE“ PROFILIŲ, Į KURIUOS GALI BŪTI DAROMA NUORODA VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SĄRAŠAS

1.

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;

2.

IHE XCA: Cross-Community Access;

3.

IHE XCF: Cross-Community Fetch;

4.

IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;

5.

IHE CT: Consistent Time;

6.

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;

7.

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;

8.

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;

9.

IHE PRE: Pharmacy Prescription;

10.

IHE DIS: Pharmacy Dispense;

11.

IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;

12.

IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;

13.

IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;

14.

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;

15.

IHE PDQ: Patient Demographics Query;

16.

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;

17.

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;

18.

IHE XD-LAB: Laboratory Reports;

19.

IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;

20.

IHE SVS: Sharing Value Sets;

21.

IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;

22.

IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;

23.

IHE PIR: Patient Information Reconciliation;

24.

IHE PAM: Patient Administration Management;

25.

IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;

26.

IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;

27.

IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.


Top