EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0835

2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/835 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

OJ L 132, 29.5.2015, p. 69–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/835/oj

29.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/69


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/835

2015 m. gegužės 11 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos, Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Švedijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (1) (toliau – Konvencija) 15a straipsnyje numatyta, kad pagal Konvenciją įsteigtam Jungtiniam komitetui priėmus sprendimą pakviesti trečiąją šalį prisijungti prie Konvencijos, ji gali tapti Konvencijos Susitariančiąja Šalimi;

(2)

pagal Konvencijos 15 straipsnį ES ir ELPA jungtiniam komitetui suteikti įgaliojimai teikti rekomendacijas dėl Konvencijos ir jos priedėlių pakeitimų ir savo sprendimu juos tvirtinti;

(3)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija oficialiai pareiškė pageidavimą prisijungti prie bendrosios tranzito sistemos;

(4)

įvykdžiusi esminius teisinius, struktūrinius ir informacinių technologijų reikalavimus, kurie yra išankstinės prisijungimo sąlygos, ir atlikusi oficialią prisijungimo procedūrą, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali prisijungti prie Konvencijos;

(5)

dėl bendrosios tranzito sistemos plėtros reikės padaryti Konvencijos pakeitimų, susijusių su naujomis kalbinėmis nuorodomis oficialiąja buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kalba ir atitinkamais garantijos dokumentų pritaikymais;

(6)

siūlomi pakeitimai buvo pateikti ES ir ELPA bendrojo tranzito ir prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo darbo grupei, kuri apsvarstė pakeitimų tekstą ir preliminariai jam pritarė;

(7)

todėl Sąjungos pozicija dėl siūlomų pakeitimų turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu sprendimo projektu.

Dėl neesminių sprendimo projekto pakeitimų Sąjungos atstovai gali susitarti ES ir ELPA jungtiniame komitete.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. DŪKLAVS


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.


PROJEKTAS

ES IR ELPA BENDROJO TRANZITO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2015

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros

ES IR ELPA JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (1), ypač į jos 15 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pareiškė pageidavimą prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (toliau – Konvencija) ir pagal Konvenciją įsteigto Jungtinio komiteto 2015 m. … … d. Sprendimu Nr. …/2015 (*) buvo pakviesta prie jos prisijungti;

(2)

atitinkamai į Konvenciją atitinkama tvarka turėtų būti įtrauktos joje vartojamų nuorodų redakcijos oficialiąja buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kalba;

(3)

šio sprendimo taikymo pradžia turėtų būti susieta su buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prisijungimo prie Konvencijos data;

(4)

siekiant sudaryti galimybę naudoti garantijos dokumentų blankus, atspausdintus laikantis reikalavimų, galiojusių iki buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prisijungimo prie Konvencijos dienos, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu būtų galima toliau naudoti kiek pritaikytus jau atspausdintų dokumentų blankus;

(5)

todėl Konvencija turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros III priedėlis iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

2.   Atlikus reikalingus geografinių pavadinimų ir įstaigų arba įgaliotųjų agentų adresų pritaikymus, blankai, atitinkantys 2012 m. gruodžio 1 d. galiojusios III priedėlio redakcijos C1, C2, C3, C4, C5 ir C6 prieduose pateiktus pavyzdžius, gali būti naudojami toliau iki 2016 m. gegužės 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. … … d.

ES ir ELPA jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

(*)  OL: Prašom įrašyti dok. ST08194/2015 esančio sprendimo numerį ir priėmimo datą.


PRIEDAS

1.

B1 priedo 51 langelyje tarp įtraukų, susijusių su Latvija ir Malta, įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“

.

2.

B6 priedo III antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

2.1.

pirmoje lentelės dalyje „Galiojimas apribotas – 99200“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Ограничено важење“

;

2.2.

antroje lentelės dalyje „Leista neplombuoti – 99201“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Изземање“

;

2.3.

trečioje lentelės dalyje „Alternatyvusis įrodymas – 99202“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Алтернативен доказ“

;

2.4.

ketvirtoje lentelės dalyje „Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė) – 99203“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“

;

2.5.

penktoje lentelės dalyje „Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … – 99204“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….“

;

2.6.

šeštoje lentelės dalyje „Leista nenustatyti maršruto – 99205“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење“

;

2.7.

septintoje lentelės dalyje „Įgaliotasis siuntėjas – 99206“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Овластен испраќач“

;

2.8.

aštuntoje lentelės dalyje „Leista nepasirašyti – 99207“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Изземање од потпис“

;

2.9.

devintoje lentelės dalyje „NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA – 99208“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА“

;

2.10.

dešimtoje lentelės dalyje „NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS – 99209“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ“

;

2.11.

vienuoliktoje lentelės dalyje „Retrospektyvusis išdavimas – 99210“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Дополнително издадено“

;

2.12.

dvyliktoje lentelės dalyje „Įvairūs – 99211“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Различни“

;

2.13.

tryliktoje lentelės dalyje „Nesupakuota – 99212“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Рефус“

;

2.14.

keturioliktoje lentelės dalyje „Siuntėjas – 99213“ prieš įtrauką maltiečių kalba įterpiama ši įtrauka:

„MK (*) Испраќач

.

3.

C1 priedas pakeičiamas taip:

„C1 PRIEDAS

Bendroji/Bendrijos tranzito procedūra

Garantijos dokumentas

Vienkartinė garantija

I.   Garanto įsipareigojimas

1.

Šį dokumentą pasirašęs asmuo (1) …, kurio buveinė (2) …, prisiimdamas solidarią atsakomybę, garantijos įstaigai … maksimalia … suma garantuoja Europos Sąjungai, kurią sudaro Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrija, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, taip pat Islandijos Respublikai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Norvegijos Karalystei, Šveicarijos Konfederacijai, Turkijos Respublikai, Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai (3) pagrindines ir paskesnes už bet kurias pagrindines ir paskesnes mokestines prievoles sudarančias pinigų sumas, nenumatytas ir kitas išlaidas (išskyrus pinigines baudas), tenkančias vykdytojui (4) …, kuris atsako arba turės atsakyti pirmiau minėtoms šalims už skolą, kurią sudaro muitai ir kiti mokesčiai, taikomi toliau aprašytoms prekėms, kurioms įforminta Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra ir kurios gabenamos iš išvykimo muitinės įstaigos … į paskirties muitinės įstaigą ….

Prekių aprašymas: …

2.

Pasirašiusysis įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį 1 punkte nurodytų šalių kompetentingų institucijų prašymą, sumokėti reikalaujamas pinigų sumas, neturėdamas teisės į mokėjimo atidėjimą ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui nuo prašymo dienos, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos jis arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu įrodo, kad tranzito operacija užbaigta.

Kompetentingos institucijos, gavusios pasirašiusiojo prašymą, kuriame nurodytas priežastis jos pripažįsta svarbiomis, gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo prašymo dienos, iki kurio jis privalo sumokėti reikalaujamas pinigų sumas. Išlaidos, atsiradusios dėl tokio papildomo laikotarpio suteikimo, visų pirma bet kurios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi pinigų sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

3.

Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kai jį priima garantijos įstaiga. Pasirašiusysis lieka atsakingas už bet kurios skolos, atsiradusios atliekant Bendrijos arba bendrojo tranzito operaciją, kuriai taikomas šis įsipareigojimas ir kuri buvo pradėta iki bet kurio garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai reikalavimas sumokėti pareikštas po šios dienos.

4.

Pasirašiusysis šio įsipareigojimo vykdymui nurodo savo įstaigos adresą (5) kiekvienoje kitoje 1 punkte nurodytoje šalyje.

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

Pasirašiusysis pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kurie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo įstaigų adresų, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Pasirašiusysis pripažįsta vietų, kuriose yra jo įstaigų adresai, teismų jurisdikciją.

Pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.

Surašyta … (vieta) … (data)

(parašas) (6)

II.   Priėmimas garantijos įstaigoje

Garantijos įstaiga …

Garanto įsipareigojimas priimtas (data) … ir taikomas Bendrijos arba bendrojo tranzito operacijai, įformintai (data) …, tranzito deklaracijos Nr. … (7).

(Antspaudas ir parašas)“

4.

C2 priedas pakeičiamas taip:

„C2 PRIEDAS

Bendroji/Bendrijos tranzito procedūra

Garantijos dokumentas

Vienkartinė lakšto formos garantija

I.   Garanto įsipareigojimas

1.

Šį dokumentą pasirašęs asmuo (8) …, kurio buveinė (9) …, prisiimdamas solidarią atsakomybę, garantijos įstaigai … garantuoja Europos Sąjungai, kurią sudaro Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrija, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, taip pat Islandijos Respublikai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Norvegijos Karalystei, Šveicarijos Konfederacijai, Turkijos Respublikai, Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai (10) už bet kurias pagrindines ir paskesnes mokestines prievoles sudarančias pinigų sumas, nenumatytas ir kitas išlaidas (išskyrus pinigines baudas), tenkančias vykdytojui, kuris atsako arba turės atsakyti pirmiau minėtoms valstybėms už skolą, kurią sudaro muitai ir kiti mokesčiai, taikomi toliau aprašytoms prekėms, kurioms įforminta Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, dėl kurios pasirašiusysis įsipareigojo išduodamas vienkartinės garantijos lakštus maksimaliai 7 000 EUR sumai už vieną garantijos lakštą.

2.

Pasirašiusysis įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį 1 punkte nurodytų šalių kompetentingų institucijų prašymą, sumokėti reikalaujamas pinigų sumas iki 7 000 EUR už vieną garantijos lakštą, neturėdamas teisės į mokėjimo atidėjimą ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui nuo prašymo dienos, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos jis arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu įrodo, kad tranzito operacija užbaigta.

Kompetentingos institucijos, gavusios pasirašiusiojo prašymą, kuriame nurodytas priežastis jos pripažįsta svarbiomis, gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo prašymo dienos, iki kurio jis privalo sumokėti reikalaujamas pinigų sumas. Išlaidos, atsiradusios dėl tokio papildomo laikotarpio suteikimo, visų pirma bet kurios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi pinigų sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

3.

Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kai jį priima garantijos įstaiga. Pasirašiusysis lieka atsakingas už bet kurios skolos, atsiradusios atliekant Bendrijos arba bendrojo tranzito operacijas, kurioms taikomas šis įsipareigojimas ir kurios buvo pradėtos iki bet kurio garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai reikalavimas sumokėti pareikštas po šios dienos.

4.

Pasirašiusysis šio įsipareigojimo vykdymui nurodo savo įstaigos adresą (11) kiekvienoje kitoje 1 punkte nurodytoje šalyje.

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

Pasirašiusysis pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kurie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo įstaigų adresų, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Pasirašiusysis pripažįsta vietų, kuriose yra jo įstaigų adresai, teismų jurisdikciją.

Pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.

Surašyta … (vieta) … (data)

(parašas) (12)

II.   Priėmimas garantijos įstaigoje

Garantijos įstaiga

Garanto įsipareigojimas priimtas (data)

(Antspaudas ir parašas)“

5.

C4 priedas pakeičiamas taip:

„C4 PRIEDAS

Bendroji/Bendrijos tranzito procedūra

Garantijos dokumentas

Bendroji garantija

I.   Garanto įsipareigojimas

1.

Šį dokumentą pasirašęs asmuo (13) …, kurio buveinė (14) …, prisiimdamas solidarią atsakomybę, garantijos įstaigai … maksimalia … suma, kuri yra 100 %, 50 % arba 30 % (15) referencinio dydžio, garantuoja Europos Sąjungai, kurią sudaro Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrija, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, taip pat Islandijos Respublikai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Norvegijos Karalystei, Šveicarijos Konfederacijai, Turkijos Respublikai, Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai (16) už bet kurias pagrindines ir paskesnes mokestines prievoles sudarančias pinigų sumas, nenumatytas ir kitas išlaidas (išskyrus pinigines baudas), tenkančias vykdytojui (17) …, kuris atsako arba turės atsakyti pirmiau minėtoms šalims už skolą, kurią sudaro muitai ir kiti mokesčiai, taikytini prekėms, kurioms įforminta Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra.

2.

Pasirašiusysis įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį 1 punkte nurodytų šalių kompetentingų institucijų prašymą, sumokėti reikalaujamas pinigų sumas iki pirmiau minėtos maksimalios sumos, neturėdamas teisės į mokėjimo atidėjimą ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui nuo prašymo dienos, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos jis arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu įrodo, kad tranzito operacija užbaigta.

Kompetentingos institucijos, gavusios pasirašiusiojo prašymą, kuriame nurodytas priežastis jos pripažįsta svarbiomis, gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo prašymo dienos, iki kurio jis privalo sumokėti reikalaujamas pinigų sumas. Išlaidos, atsiradusios dėl tokio papildomo laikotarpio suteikimo, visų pirma bet kurios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi pinigų sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

Iš šios pinigų sumos neatimamos sumos, kurios jau buvo sumokėtos vykdant šį įsipareigojimą, išskyrus atvejus, kai pasirašiusiajam pareikštas reikalavimas sumokėti skolą, atsiradusią vykdant Bendrijos arba bendrojo tranzito operaciją, pradėtą iki ankstesniojo reikalavimo sumokėti pinigų sumą gavimo dienos arba per 30 dienų nuo tos dienos.

3.

Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kai jį priima garantijos įstaiga. Pasirašiusysis lieka atsakingas už bet kurios skolos, atsiradusios atliekant Bendrijos arba bendrojo tranzito operacijas, kurioms taikomas šis įsipareigojimas ir kurios buvo pradėtos iki bet kurio garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai reikalavimas sumokėti pareikštas po šios dienos.

4.

Pasirašiusysis šio įsipareigojimo vykdymui nurodo savo įstaigos adresą (18) kiekvienoje kitoje 1 punkte nurodytoje šalyje.

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

Pasirašiusysis pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kurie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo įstaigų adresų, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Pasirašiusysis pripažįsta vietų, kuriose yra jo įstaigų adresai, teismų jurisdikciją.

Pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.

Surašyta … (vieta) … (data)

(parašas) (19)

II.   Priėmimas garantijos įstaigoje

Garantijos įstaiga

Garanto įsipareigojimas priimtas (data)

(Antspaudas ir parašas)“

C6 priedo 6 langelyje tarp žodžių „Islandija“ ir „Norvegija“ įterpiami žodžiai „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“.

6.

C5 priedo 7 langelyje tarp žodžių „Islandija“ ir „Norvegija“ įterpiami žodžiai „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“.

7.

C6 priedo 6 langelyje tarp žodžių „Islandija“ ir „Norvegija“ įterpiami žodžiai „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“.


(1)  Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

(2)  Tikslus adresas.

(3)  Išbraukti Susitariančiosios Šalies ar Šalių arba valstybių (Andoros arba San Marino), per kurių teritoriją nebus vykstama tranzitu, pavadinimus. Nuorodos į Andoros Kunigaikštystę ir San Marino Respubliką taikomos tik Bendrijos tranzito operacijoms.

(4)  Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

(5)  Jeigu šalies teisėje nėra nuostatų, reikalaujančių nurodyti įstaigos adresą, garantas toje šalyje turi paskirti agentą, įgaliotą gauti bet kokius jam adresuotus pranešimus, o 4 punkto antros pastraipos pripažinimas ir ketvirtos pastraipos įsipareigojimai turi būti atitinkamai adaptuoti. Ginčai, susiję su šia garantija, priklauso vietų, kuriose yra garanto arba jo agentų įstaigų adresai, teismų jurisdikcijai.

(6)  Asmuo, pasirašantis dokumentą, privalo prieš savo parašą ranka įrašyti: „Garantuoju už … sumą“ , nurodydamas šią sumą žodžiais.

(7)  Pildo garantijos įstaiga.

(8)  Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

(9)  Tikslus adresas.

(10)  Tik atliekant Bendrijos tranzito operacijas.

(11)  Jeigu šalies teisėje nėra nuostatų, reikalaujančių nurodyti įstaigos adresą, garantas toje šalyje turi paskirti agentą, įgaliotą gauti bet kokius jam adresuotus pranešimus, o 4 punkto antros pastraipos pripažinimas ir ketvirtos pastraipos įsipareigojimai turi būti atitinkamai adaptuoti. Ginčai, susiję su šia garantija, priklauso vietų, kuriose yra garanto arba jo agentų įstaigų adresai, teismų jurisdikcijai.

(12)  Prieš savo parašą pasirašantysis privalo ranka įrašyti: „Garantuoju“.

(13)  Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

(14)  Tikslus adresas.

(15)  Nereikalinga išbraukti.

(16)  Išbraukti Susitariančiosios Šalies arba valstybių (Andoros arba San Marino), per kurių teritoriją nebus vykstama tranzitu, pavadinimus. Nuorodos į Andoros Kunigaikštystę ir San Marino Respubliką taikomos tik Bendrijos tranzito operacijoms.

(17)  Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.

(18)  Jeigu šalies teisėje nėra nuostatų, reikalaujančių nurodyti įstaigos adresą, garantas toje šalyje turi paskirti agentą, įgaliotą gauti bet kokius jam adresuotus pranešimus, o 4 punkto antros pastraipos pripažinimas ir ketvirtos pastraipos įsipareigojimai turi būti atitinkamai adaptuoti. Ginčai, susiję su šia garantija, priklauso vietų, kuriose yra garanto arba jo agentų įstaigų adresai, teismų jurisdikcijai.

(19)  Prieš savo parašą pasirašantysis privalo ranka įrašyti: „Garantuoju už … sumą“, nurodydamas visą šią sumą žodžiais.


Top