EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0439

2015 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/439, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

OJ L 72, 17.3.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/439/oj

17.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/27


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/439

2015 m. kovo 16 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. kovo 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/133/BUSP (1), kuriuo Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Sahelyje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas buvo pratęstas Tarybos sprendimu 2014/130/BUSP (2) ir baigiasi 2015 m. vasario 28 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas papildomam aštuonių mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

1.   ES specialiojo įgaliotinio Sahelyje Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2015 m. spalio 31 d. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas gali būti nutrauktas anksčiau, jei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu taip nuspręs Taryba.

2.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Sahelio regionas apibrėžiamas kaip apimantis ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje (toliau – strategija) svarbiausią objektą, t. y. Burkina Fasą, Čadą, Malį, Mauritaniją ir Nigerį. Spręsdamas klausimus, kurie svarbūs platesniam regionui, ES specialusis įgaliotinis prireikus bendradarbiauja su kitomis šalimis ir regioniniais arba tarptautiniais subjektais už Sahelio ribų, taip pat Vakarų Afrikoje bei Gvinėjos įlankoje.

3.   Atsižvelgiant į tai, kad dėl tarpusavyje susijusių problemų, su kuriomis susiduria regionas, reikia laikytis regioninio požiūrio, ES specialusis įgaliotinis Sahelyje dirba glaudžiai konsultuodamasis su kitais atitinkamais ES specialiaisiais įgaliotiniais, įskaitant ES specialųjį įgaliotinį pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims, ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais ir ES specialųjį įgaliotinį Afrikos Sąjungoje.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslu, susijusiu su Sahelio regionu, kuriuo siekiama aktyviai prisidėti prie veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygiu siekiant ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi regione. ES specialusis įgaliotinis taip pat siekia gerinti įvairialypio Sąjungos dalyvavimo Sahelio regione kokybę, stiprinti jo intensyvumą ir poveikį.

2.   ES specialusis įgaliotinis padeda parengti ir įgyvendinti Sąjungos požiūrį, apimantį visus Sąjungos veiksmų aspektus, visų pirma politinėje, saugumo ir vystymosi srityse, įskaitant strategiją, ir padeda koordinuoti visas atitinkamas Sąjungos veiksmų priemones.

3.   Iš pradžių prioritetas teikiamas Maliui, jo ilgalaikei stabilizacijai ir jame vykstančio konflikto regioniniams aspektams.

4.   Malio atžvilgiu Sąjungos politikos tikslais siekiama skatinti, suderintai ir veiksmingai naudojant visas jos priemones, kad Malis ir jo gyventojai grįžtų į taikos, susitaikymo, saugumo ir vystymosi kelią. Tinkamas dėmesys taip pat turėtų būti skirtas ir Burkina Fasui ir Nigeriui, visų pirma laukiant tose šalyse įvyksiančių rinkimų.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti Sąjungos politikos tikslai, susiję su Sahelio regionu, ES specialusis įgaliotinis įgaliojamas:

a)

aktyviai prisidėti prie visa apimančio Sąjungos požiūrio į regiono krizę įgyvendinimo, koordinavimo ir tolesnio plėtojimo remiantis jos strategija, siekiant didinti Sąjungos veiklos Sahelio regione, visų pirma Malyje, bendrą nuoseklumą ir veiksmingumą;

b)

bendradarbiauti su visais atitinkamais suinteresuotaisiais regiono subjektais, Vyriausybėmis, regioninės valdžios institucijomis, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir diasporomis, siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus ir prisidėti prie to, kad būtų geriau suvokiamas Sąjungos vaidmuo Sahelio regione;

c)

atstovauti Sąjungai atitinkamuose regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose, įskaitant Tolesnės veiklos ir paramos Maliui grupėje, ir užtikrinti Sąjungos paramos krizių valdymui ir konfliktų prevencijai matomumą, įskaitant Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ir Europos Sąjungos BSGP misiją Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger);

d)

glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis (JT), visų pirma Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Vakarų Afrikai ir Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Maliui, Afrikos Sąjunga (AS), visų pirma AS vyriausiuoju įgaliotiniu Maliui ir Saheliui, Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (VAVEB) ir kitais pagrindiniais nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kitus specialiuosius pasiuntinius Sahelyje, taip pat atitinkamomis įstaigomis Magrebo teritorijoje;

e)

atidžiai stebėti regioninį ir tarpvalstybinį krizės aspektą, įskaitant terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, ginklų kontrabandą, prekybą žmonėmis, prekybą narkotikais, pabėgėlių ir migrantų srautus bei susijusius finansinius srautus; glaudžiai bendradarbiaujant su ES kovos su terorizmu koordinatoriumi, prisidėti prie tolesnio ES kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo;

f)

palaikyti reguliarius aukšto lygio politinius ryšius su regiono šalimis, susiduriančiomis su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir išsamus požiūris ir esminis Sąjungos vaidmuo tarptautiniu lygiu kovojant su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Tai apima Sąjungos aktyvią paramą regioniniam saugumo sektoriaus pajėgumų vystymui ir užtikrinimą, kad būtų tinkamai kovojama su pagrindinėmis terorizmo ir tarptautinio nusikalstamumo Sahelio regione priežastimis;

g)

atidžiai stebėti humanitarinių krizių regione politines ir saugumo pasekmes;

h)

Malio atžvilgiu prisidėti prie regioninių ir tarptautinių pastangų sudaryti palankesnes sąlygas krizei Malyje išspręsti, visų pirma visiškai sugrįžti prie normalios konstitucinės padėties ir valdymo visoje teritorijoje ir įgyvendinti patikimą bei visą apimantį nacionalinį dialogą, vedantį prie tvaraus politinio sprendimo;

i)

skatinti institucijų stiprinimą, saugumo sektoriaus reformą ir ilgalaikės taikos sudarymą bei susitaikymą Malyje;

j)

bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, prisidėti prie Sąjungos žmogaus teisių politikos, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija, ir Sąjungos politikos dėl moterų, taikos ir saugumo, įgyvendinimo regione, be kita ko, vykdant stebėseną ir teikiant ataskaitas dėl pokyčių, taip pat formuluojant rekomendacijas šiuo klausimu, taip pat palaikyti nuolatinius ryšius su atitinkamomis valdžios institucijomis Malyje ir regione, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro tarnyba, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnyba ir žmogaus teisių gynėjais ir stebėtojais regione;

k)

vykdyti tolesnę veiklą ir teikti ataskaitas dėl atitinkamų JT Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucijų, visų pirma JT ST rezoliucijų 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) ir 2100 (2013), laikymosi.

2.   Siekdamas įvykdyti savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a)

prireikus teikia patarimus ir ataskaitas dėl Sąjungos pozicijų regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose apibrėžimo, kad būtų aktyviai propaguojamas ir stiprinamas visapusiškas Sąjungos požiūris į krizę Sahelio regione;

b)

apžvelgia visą Sąjungos veiklą ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis atitinkamomis Sąjungos delegacijomis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio atsakomybei.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir jos atitinkamais padaliniais, visų pirma su Sahelio reikalų koordinatoriumi.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 900 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kurie komandiruoti ES specialiajam įgaliotiniui, moka atitinkama valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia vadovaudamiesi ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų interesais.

4.   ES specialiojo įgaliotinio darbuotojai dislokuojami kartu su atitinkamais EIVT departamentais arba Sąjungos delegacijomis, kad būtų užtikrintas atitinkamos jų veiklos suderinamumas ir nuoseklumas.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų privilegijos ir imunitetai

Dėl privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų, būtinų ES specialiojo įgaliotinio misijai užbaigti ir sklandžiai vykdyti, taip pat būtinų jo darbuotojams, atitinkamai susitariama su priimančiosiomis šalimis. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu suteikia visą būtiną paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (3).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį geografinėje atsakomybės srityje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas saugaus personalo atvykimo į geografinę teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas ir misijos nenumatytų atvejų planas bei evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl geografinėje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į geografinę teritoriją būtų organizuotas visų darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. Be to, ES specialusis įgaliotinis prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

2.   Derindamas su Sąjungos delegacijomis regione, ES specialusis įgaliotinis teikia ataskaitas apie geriausius Sąjungos iniciatyvų įgyvendinimo būdus, pavyzdžiui, apie Sąjungos indėlį į reformas, įskaitant atitinkamų Sąjungos vykdomų vystymo projektų politinius aspektus.

12 straipsnis

Veiksmų derinimas su kitais Sąjungos subjektais

1.   Laikydamasis strategijos ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos politinių ir diplomatinių veiksmų vieningumo, nuoseklumo bei veiksmingumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų naudojami suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų.

2.   ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos veikla bei kitų regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja regione esančias valstybių narių misijas ir Sąjungos delegacijas.

3.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių atstovybių vadovais. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, EUCAP Sahel Niger bei EUCAP Sahel Mali misijų vadovams ir EUTM Mali misijos vadui teikia politines gaires vietos lygiu. ES specialusis įgaliotinis, EUTM Mali misijos vadas ir EUCAP Sahel Niger bei EUCAP Sahel Mali civilinių operacijų vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2013 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas 2013/133/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Sahelyje (OL L 75, 2013 3 19, p. 29).

(2)  2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/130/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas (OL L 71, 2014 3 12, p. 14).

(3)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


Top